EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Vedvarende energi

Vedvarende energi

 

RESUMÉ AF:

Direktiv (EU) 2018/2001 fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

 • Det omarbejder og ophæver tidligere lovgivning (direktiv 2009/28/EF, direktiv (EU) 2015/1513 og Rådets direktiv 2013/18/EU).
 • Det indfører et fælles system med henblik på at fremme energi fra vedvarende energikilder* på tværs af forskellige sektorer. Det har især til formål at:
  • fastsætte et bindende EU-mål for andelen af vedvarende energi i energimikset i 2030
  • regulere eget forbrug for første gang og
  • indføre fælles regler for brugen af vedvarende energi i elektricitet, opvarmning og køling samt transport i EU.
 • Øget anvendelse af energi fra vedvarende energikilder er afgørende med henblik på at bekæmpe klimaændringer, beskytte miljøet og reducere vores energiafhængighed samt bidrage til EU’s teknologiske og industrielle førerposition, samtidig med at der skabes beskæftigelse og vækst, herunder også i landdistrikterne og isolerede områder.

HOVEDPUNKTER

Fremme af vedvarende energikilder er et af målene i EU’s energipolitik. Den øgede anvendelse af energi fra vedvarende energikilder udgør et vigtigt element i den pakke af foranstaltninger, som er nødvendig for at reducere drivhusgasemissionerne og efterkomme Parisaftalen om klimaændringer fra 2015 og EU’s politikramme for klima og energi (2020-2030).

Dette omarbejdede direktiv samt det reviderede energieffektivitetsdirektiv og en ny forordning om regeringsførelse er en del af den Ren energi til alle europæere-pakke, der har til formål at indføre nye, omfattende regler inden for energiregulering i de kommende 10 år.

Direktivet:

 • sikrer, at EU’s bindende mål opnås på en omkostningseffektiv måde
 • indfører en stabil, markedsorienteret europæisk tilgang til vedvarende elektricitet
 • giver vished for investorer på lang sigt og fremskynder procedurer for tilladelser til projekter
 • sikrer, at forbrugerne har mulighed for at deltage i energiomstillingen og ret til at producere deres egen vedvarende energi
 • øger anvendelsen af vedvarende energi inden for varme- og kølesektoren samt transportsektoren
 • styrker EU’s bæredygtighedskriterier for bioenergi.

Direktivet omfatter:

 • et bindende overordnet EU-mål for EU for 2030 om, at vedvarende energi skal udgøre mindst 32 %
 • regler vedrørende omkostningseffektiv og markedsbaseret finansiel støtte til elektricitet fra vedvarende energikilder
 • beskyttelse af støtteordninger mod ændringer, der bringer eksisterende projekter i fare
 • samarbejdsmekanismer mellem EU-landene og mellem EU-lande og tredjelande
 • forenkling af administrative procedurer for vedvarende energiprojekter (herunder one-stop-shops, tidsfrister og digitalisering)
 • forbedret oprindelsesgarantisystem, udvides til at gælde alle vedvarende energikilder
 • regler, der giver forbrugerne mulighed for at producere deres egen elektricitet, individuelt eller som en del af VE-fællesskaber, uden uberettigede begrænsninger
 • i varme- og kølesektoren:
  • en årlig stigning på 1,3 procentpoint i andelen af vedvarende energi i sektoren
  • forbrugernes ret til at frakoble sig ikkeeffektive fjernvarme- og fjernkølingssystemer og
  • tredjepartsadgang for leverandører af vedvarende energi og overskudsvarme og -kulde til fjernvarme- og fjernkølingssystemer
 • i transportsektoren:
  • et bindende mål på 14 % med
  • et konkret delmål for avancerede biobrændstoffer på 3,5 % og
  • lofter over konventionelle biobrændstoffer og på høj risiko for indirekte ændringer i arealanvendelsen* biobrændstoffer
 • styrkelse af EU’s bæredygtighedskriterier for bioenergi ved at udvide anvendelsesområdet til at omfatte alle brændstoffer, der fremstilles af biomasse uanset deres endelige energianvendelse.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 24. december 2018, og det skal indarbejdes i EU-landenes lovgivning inden den 30. juni 2021.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

Energi fra vedvarende energikilder: energi fra vedvarende ikkefossile kilder i form af vindkraft, solenergi (solvarme og solceller) og geotermisk energi, omgivelsesenergi, tidevands-, bølge- og andre former for havenergi, vandkraft, biomasse, lossepladsgas, gas fra spildevandsanlæg og biogas.
Risiko for indirekte ændringer i arealanvendelsen: ændringer i arealanvendelsen i form af øget dyrkning af afgrøder til produktion af ethanol eller biodiesel som respons på en øget global efterspørgsel efter biobrændstoffer. Disse kan have utilsigtede konsekvenser, herunder øgede kulstofemissioner.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentet og Rådets direktiv (EU) 2018/2001 af 11. december 2018 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (omarbejdning) (EUT L 328 af 21.12.2018, s. 82-209)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1999 af 11. december 2018 om forvaltning af energiunionen og klimaindsatsen, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 663/2009 og (EF) nr. 715/2009, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF, 98/70/EF, 2009/31/EF, 2009/73/EF, 2010/31/EU, 2012/27/EU og 2013/30/EU, Rådets direktiv 2009/119/EF og (EU) 2015/652 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 (EUT L 328 af 21.12.2018, s. 1-77)

Europa-Parlamentet og Rådets direktiv (EU) 2018/2002 af 11. december 2018 om ændring af direktiv 2012/27/EF om energieffektivitet (EUT L 328 af 21.12.2018, s. 210-230)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU samt om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF (EUT L 315 af 14.11.2012, s. 1-56)

Se den konsoliderede udgave.

Europa Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF (EUT L 140 af 5.6.2009, s. 16-62)

seneste ajourføring 31.01.2019

Top