Energia regenerabilă

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva (UE) 2018/2001 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

ASPECTE-CHEIE

Promovarea formelor regenerabile de energie este unul dintre obiectivele politicii energetice a UE. Intensificarea utilizării energiei din surse regenerabile constituie o componentă importantă a pachetului de măsuri necesare pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru respectarea Acordului de la Paris din 2015 privind schimbările climatice și a cadrului politicii UE privind clima și energia (2020-2030).

Această directivă reformată, împreună cu Directiva revizuită privind eficiența energetică și cu noul Regulament privind guvernanța, face parte din pachetul Energie curată pentru toți europenii, al cărui scop este de a oferi norme noi și cuprinzătoare de reglementare a energiei pentru deceniul următor.

Directiva:

Directiva include:

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Se aplică de la 24 decembrie 2018, iar țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația proprie până la 30 iunie 2021.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Energie din surse regenerabile: energie din surse regenerabile nefosile, precum energia eoliană, solară (termală și fotovoltaică), aerotermală, geotermală, hidrotermală, căldura ambientală, energia mareelor, a valurilor și alte tipuri de energie a oceanelor, energie hidroelectrică, biomasă, gaz de depozit, gaz provenit din instalațiile de epurare a apelor uzate și biogaz.
Risc de schimbare indirectă a destinației terenurilor: schimbările destinației terenurilor se produc prin extinderea culturilor pentru producția de etanol sau biomotorină ca răspuns la cererea globală sporită pentru biocombustibili. Pot exista consecințe nedorite, inclusiv creșterea emisiilor de dioxid de carbon.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare) (JO L 328, 21.12.2018, pp. 82-209)

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul (UE) 2018/1999 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 663/2009 și (CE) nr. 715/2009 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivelor 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE și 2013/30/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivelor 2009/119/CE și (UE) 2015/652 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 328, 21.12.2018, pp. 1-77)

Directiva (UE) 2018/2002 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 de modificare a Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică (JO L 328, 21.12.2018, pp. 210-230)

Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE (JO L 315, 14.11.2012, pp. 1-56)

A se vedea versiunea consolidată.

Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE (JO L 140, 5.6.2009, pp. 16-62)

Data ultimei actualizări: 31.01.2019