EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Taastuvenergia

Taastuvenergia

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv (EL) 2018/2001 taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

 • Selles sõnastatakse uuesti a tunnistatakse kehtetuks varasemad õigusaktid (direktiiv 2009/28/EÜ, direktiiv (EL) 2015/1513 ja nõukogu direktiiv 2013/18/EL).
 • Sellega luuakse ühine süsteem taastuvatest energiaallikatest toodetud energia* edendamise kohta eri sektorites. Eelkõige on selle eesmärk:
  • seada siduv ELi eesmärk oma energiaallikate jaotuse osas aastal 2030;
  • reguleerida esimest korda oma tarbeks toodetud energia tarbimist ning
  • kehtestada ühised eeskirjad taastuvate energiaallikate kasutamise kohta ELi elektrienergia, kütte- ja jahutus- ning transpordisektoris.
 • Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia ulatuslikum kasutamine on otsustava tähtsusega kliimamuutuste vastu võitlemisel, meie keskkonna kaitsmisel ja energiasõltuvuse vähendamisel, samuti ELi tehnoloogia- ja tööstusalase juhtpositsiooni edendamisel ning töökohtade loomisel ja majanduskasvu saavutamisel, sealhulgas eraldatud ja maapiirkondades.

PÕHIPUNKTID

Taastuvate energiaallikate edendamine on üks ELi energiapoliitika eesmärke. Taastuvatest energiaallikatest saadud energia ulatuslikum kasutamine moodustab tähtsa osa meetmepaketist, mis on ette nähtud kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks ning 2015. aasta Pariisi kliimamuutuste kokkuleppe ning ELi kliima- ja energiapoliitika raamistiku (2020–2030) täitmiseks.

Käesolev uuestisõnastatud direktiiv koos läbivaadatud energiatõhususe direktiivi ja uue energialiidu juhtimise määrusega on osa paketist „Puhas energia kõikidele eurooplastele“, mille eesmärk on pakkuda järgmise kümne aasta jooksul uusi, ulatuslikke eeskirju energiasektori reguleerimise kohta.

Direktiiviga

 • tagatakse ELi siduva eesmärgi saavutamine kulutõhusalt;
 • luuakse taastuvenergiale stabiilne, turule orienteeritud Euroopa lähenemisviis;
 • antakse investoritele pikaajaline kindlustunne ja kiirendatakse projektide ehituslubade andmise korda;
 • võimaldatakse tarbijatel osaleda energiasüsteemi ümberkujundamises koos õigusega toota oma taastuvenergiat;
 • suurendatakse taastuvate energiaallikate kasutamist kütte- ja jahutus- ning transpordisektoris;
 • tugevdatakse ELi bioenergia jätkusuutlikkuse kriteeriume.

Direktiivis sätestatakse

 • siduv ELi üldine eesmärk saavutada 2030. aastaks taastuvatest energiaallikatest toodetud energia vähemalt 32 % osakaal;
 • taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia kulutõhususe ja turupõhise rahalise toetuse eeskirjad;
 • toetuskavade kaitse muudatuste eest, mis seavad olemasolevad projektid ohtu;
 • koostöömehhanismid ELi riikide ning ELi riikide ja kolmandate riikide vahel;
 • taastuvate energiaallikate projektide haldusmenetluste lihtsustamine (sealhulgas ühtsed kontaktpunktid, tähtajad ja digitaliseerimine);
 • täiustatud päritolutagatiste süsteem, mis laieneb kõigile taastuvatele energiaallikatele;
 • eeskirjad, mis võimaldavad tarbijatel toota oma elektrienergiat individuaalselt või taastuvenergiakogukonna osana ilma liigsete piiranguteta;
 • kütte- ja jahutussektoris:
  • igal aastal taastuvenergia osakaalu suurenemine kõnealuses sektoris 1,3 protsendipunkti võrra
  • tarbijate õigus lahkuda kaugkütte- või kaugjahutussüsteemist ning
  • taastuvate energiaallikate ning jääksoojuse ja -jahutuse tarnijate kolmanda osapoole juurdepääs kaugkütte- ja jahutusvõrkudele;
 • transpordisektoris:
  • siduv eesmärk 14%
  • koos konkreetse alleesmärgiga täiustatud biokütusteid 3,5% ning
  • tavapäraste biokütuste ja kõrge maakasutuse kaudse muutumise mõju ohuga* biokütuste ülempiirid;
 • tugevdatud ELi bioenergia säästlikkuse kriteeriumid, laiendades nende kohaldamisala kõikidele biomassist toodetud kütustele, olenemata nende energia lõpptarbimisest.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Seda kohaldatakse alates 24. detsembrist 2018 ning see peab ELi riikides jõustuma 30. juuliks 2021.

TAUST

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia – taastuvatest mittefossiilsetest allikatest pärit energia, nimelt tuule- ja päikeseenergia (soojusenergia ja fotogalvaaniline energia), aerotermiline, geotermiline ja hüdrotermilise energia, ümbritseva keskkonna energia, loodete, lainete ja muu ookeanienergia, hüdroenergia ning biomassist, prügilagaasist, reoveepuhasti gaasist ja biogaasist toodetud energia;
Maakasutuse kaudse muutumise mõju oht – muutused maakasutuses on tingitud põllukultuuride suurenenud kasvatamisest etanooli või biodiislikütuse tootmiseks ülemaailmse kasvava nõudluse tõttu biokütuste järele. Sellel võib olla soovimatud tagajärjed, sealhulgas süsinikdioksiidi heitkoguste suurenemine.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2018. aasta direktiiv (EL) 2018/2001 taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta (uuesti sõnastatud) (ELT L 328, 21.12.2018, lk 82–209)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1999, milles käsitletakse energialiidu ja kliimameetmete juhtimist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 663/2009 ja (EÜ) nr 715/2009, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/22/EÜ, 98/70/EÜ, 2009/31/EÜ, 2009/73/EÜ, 2010/31/EL, 2012/27/EL ja 2013/30/EL ning nõukogu direktiive 2009/119/EÜ ja (EL) 2015/652 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 525/2013 (ELT L 328, 21.12.2018, lk 1–77)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2018. aasta direktiiv (EL) 2018/2002, millega muudetakse direktiivi 2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust (ELT L 328, 21.12.2018, lk 210–230)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta direktiiv 2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust, muudetakse direktiive 2009/125/EÜ ja 2010/30/EL ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2004/8/EÜ ja 2006/32/EÜ (ELT L 315, 14.11.2012, lk 1–56)

Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiiv 2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta ning direktiivide 2001/77/EÜ ja 2003/30/EÜ muutmise ja hilisema kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 140, 5.6.2009, lk 16–62)

Viimati muudetud: 31.01.2019

Top