EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0019(01)

2012/507/EU: Euroopan keskuspankin päätös, annettu 7 päivänä syyskuuta 2012 , eurosetelien aitouden ja kunnon tarkastamisesta sekä kiertoon palauttamisesta tehdyn päätöksen EKP/2010/14 muuttamisesta (EKP/2012/19)

OJ L 253, 20.9.2012, p. 19–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 167 - 179

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/507/oj

20.9.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 253/19


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,

annettu 7 päivänä syyskuuta 2012,

eurosetelien aitouden ja kunnon tarkastamisesta sekä kiertoon palauttamisesta tehdyn päätöksen EKP/2010/14 muuttamisesta

(EKP/2012/19)

(2012/507/EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 128 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön (jäljempänä ’EKPJ:n perussääntö’) ja erityisesti sen 16 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan keskuspankki (EKP) teki 16 päivänä syyskuuta 2010 eurosetelien aitouden ja kunnon tarkastamisesta sekä kiertoon palauttamisesta päätöksen EKP/2010/14 (1), jossa vahvistetaan yleiset säännöt ja menettelyt, jotka suojaavat eurosetelien luotettavuutta maksuvälineenä.

(2)

Päätöksen EKP/2010/14 soveltamisalaa tulisi muuttaa kattamaan nykyiset ja tulevat eurosetelisarjat ja varmistamaan, että kierrossa olevat eurosetelit ovat aitoja ja hyväkuntoisia ja että mahdollisesti väärät eurosetelit tunnistetaan ja luovutetaan toimivaltaisille kansallisille viranomaisille. Päätöksen EKP/2010/14 liitteisiin tulisi tästä johtuen tehdä useita teknisiä muutoksia.

(3)

Eurosetelien automatisoitua kuntotarkasta koskevat vähimmäisvaatimukset, jotka on vahvistettu päätöksen EKP/2010/14 liitteessä IIIa, koskevat setelinkäsittelylaitteiden toimintoja. Tästä syystä ne koskevat ainoastaan setelinkäsittelylaitteiden valmistajia, eivätkä vaikuta päätöksessä EKP/2010/14 vahvistettuihin setelien aitouden ja kunnon tarkastusmenettelyihin, joita rahaa käsittelevien laitosten tulee noudattaa. Koska vähimmäisvaatimukset automatisoidulle kuntotarkastukselle jäävät päätöksen EKP/2010/14 soveltamisalan ulkopuolelle, ne tulisi sisällyttää setelinkäsittelylaitteita, tiedonkeruuta ja seurantaa koskeviin sääntöihin ja menettelyihin.

(4)

Päätöksestä EKP/2010/14 saatujen kokemusten perusteella olisi selkeys- ja tehokkuussyistä tarpeen muuttaa tiettyjä sääntöjä ja menettelyjä.

(5)

Päätöstä EKP/2010/14 olisi sen vuoksi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutokset

Muutetaan päätöstä EKP/2010/14 seuraavasti:

1)

Lisätään 2 artiklaan seuraava määritelmä:

”13.

’euroseteleillä’ seteleitä, jotka ovat päätöksen EKP/2003/4 (2) tai kyseisen päätöksen korvaavan tai täydentävän säädöksen vaatimusten ja EKP:n neuvoston vahvistamien teknisten määrittelyjen mukaisia.

2)

Korvataan 3 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Rahaa käsittelevät laitokset voivat ottaa käyttöön setelien aitouden ja kunnon tarkastamiseen käytettäviä, henkilökunnan käyttämiä laitteita sekä asiakkaiden käyttämiä laitteita ainoastaan, jos ne ovat läpäisseet kansallisen keskuspankin testauksen ja 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti sisällytetty EKP:n verkkosivuilla olevaan luetteloon. Laitteita käytetään ainoastaan eurosetelien nimellisarvoihin ja -sarjoihin, jotka sisältyvät EKP:n verkkosivuilla olevaan, vastaavia laitteita koskevaan luetteloon testauksen läpäisseillä tehtaan standardiasetuksilla kaikki niiden päivitykset mukaan lukien, elleivät kansallinen keskuspankki ja rahaa käsittelevä laitos ole sopineet tiukemmista asetuksista.”;

3)

Korvataan 6 artikla seuraavasti:

”6 artikla

Huonokuntoisten eurosetelien havaitseminen

1.   Manuaalinen setelien kunnon tarkastus suoritetaan liitteessä III kuvattujen vähimmäisvaatimusten mukaisesti.

2.   Automatisoitu kuntotarkastus tehdään setelinkäsittelylaitteella, joka on läpäissyt testauksen EKP:n verkkosivuilla julkaistavien ja ajoittain muutettavien vähimmäisvaatimusten mukaisesti.

3.   Kansallinen keskuspankki voi EKP:lle ilmoitettuaan päättää yhtä tai useampaa eurosetelien nimellisarvoa tai sarjaa koskevista tiukemmista vaatimuksista, mikäli se on perusteltua esimerkiksi kierrossa olevien eurosetelien laadun heikkenemisen vuoksi kyseisessä jäsenvaltiossa. Nämä tiukemmat vaatimukset julkaistaan kyseisen kansallisen keskuspankin verkkosivuilla.

4.   Huonokuntoiset eurosetelit luovutetaan kansalliselle keskuspankille kansallisten säädösten mukaisesti.”;

4)

Korvataan 8 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Eurojärjestelmä ilmoittaa rahaa käsitteleville laitoksille väärennösten uhasta silloin, kun se on asianmukaista, ja eurojärjestelmä voi edellyttää, että rahaa käsittelevät laitokset ryhtyvät toimenpiteisiin, mukaan lukien kyseisen sarjan tietyn nimellisarvon tai tiettyjen nimellisarvojen määräisten eurosetelien kiertoon palauttamista koskeva väliaikainen kielto.”;

5)

Korvataan 9 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Kun setelinkäsittelylaitteen tyyppi on läpäissyt testauksen, testitulokset ovat voimassa koko euroalueella vuoden ajan sen kuukauden päättymisestä lukien, jona testaus suoritettiin edellyttäen, että setelinkäsittelylaitteen tyyppi säilyttää kyvyn havaita kaikki eurojärjestelmän tiedossa olevat väärät eurosetelit kyseisen ajanjakson ajan.”;

6)

Korvataan 10 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos kansallinen keskuspankki havaitsee, että rahaa käsittelevä laitos ei ole noudattanut tämän päätöksen säännöksiä, sen tulee vaatia, että rahaa käsittelevä laitos ottaa käyttöön korjaavat toimenpiteet määrätyn ajan kuluessa. Vaatimuksen esittänyt kansallinen keskuspankki voi EKP:n puolesta kieltää rahaa käsittelevää laitosta palauttamasta kiertoon kyseisen sarjan tietyn nimellisarvon tai tiettyjen nimellisarvojen määräisiä euroseteleitä, kunnes päätöksen säännösten noudattamatta jättäminen on korjattu. Jos päätöksen säännösten noudattamatta jättäminen johtuu siitä, että tietyntyyppinen setelinkäsittelylaite ei toimi asianmukaisesti, mainittu laite voidaan tämän johdosta poistaa 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta luettelosta.”;

7)

Korvataan 13 artikla seuraavasti:

”13 artikla

Loppusäännökset

1.   Tämä päätös tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.   Jäsenvaltioissa, jotka ottavat euron käyttöön tämän päätöksen tekemisen jälkeen, rahaa käsittelevien laitosten on sovellettava tätä päätöstä euron käyttöönottopäivästä lähtien.”

8)

Muutetaan liitteitä I, IIa, IIb, IIIa, IIIb ja IV tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 7 päivänä syyskuuta 2012.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  EUVL L 267, 9.10.2010, s. 1.

(2)  EUVL L 78, 25.3.2003, s. 16.”;


LIITE

Muutetaan päätöksen EKP/2010/14 liitteitä I, IIa, IIb, IIIa, IIIb ja IV seuraavasti:

1.

Korvataan liite I seuraavasti:

”LIITE I

SETELINKÄSITTELYLAITTEET

1.   Yleiset tekniset vaatimukset

1.1

Jotta laitetta voidaan pitää setelinkäsittelylaitteena, sen on kyettävä käsittelemään euroseteleitä, luokittelemaan yksittäiset eurosetelit ja fyysisesti erottelemaan eurosetelit niiden saamien luokitusten mukaan ilman koneen käyttäjän myötävaikutusta, jollei liitteestä IIa ja IIb muuta johdu. Setelinkäsittelylaitteissa on oltava vaadittu määrä tarkoitukseen varattuja lajittelulokeroita ja/tai muita keinoja, joilla voidaan varmistaa se, että käsitellyt eurosetelit erotellaan toisistaan luotettavasti.

1.2

Setelinkäsittelylaitteiden on oltava muunneltavissa sen varmistamiseksi, että ne kykenevät luotettavasti havaitsemaan uudet väärennökset. Lisäksi niiden on oltava muunneltavissa, jotta on mahdollista asettaa tiukempia tai vähemmän tiukkoja kuntoa koskevia lajittelukriteereitä, jos se on tarpeen.

2.   Setelinkäsittelylaitteiden ryhmät

Setelinkäsittelylaitteet ovat joko asiakkaiden käyttämiä laitteita tai henkilökunnan käyttämiä laitteita.

Taulukko 1

Asiakkaiden käyttämät laitteet

A.   Asiakkaiden käyttämät laitteet, joihin käteistä talletetaan niin, että asiakas kyetään jäljittämään

1.

Talletusautomaatit

Talletusautomaatit antavat asiakkaille mahdollisuuden tallettaa euroseteleitä pankkikorttia tai muita keinoja käyttämällä pankkitileilleen, mutta niissä ei ole käteisnostotoimintoa. Talletusautomaatit tarkastavat eurosetelien aitouden ja mahdollistavat tilinhaltijan jäljittämisen; kuntotarkastukset ovat valinnaisia.

2.

Käteisen kierrätysautomaatit

Käteisen kierrätysautomaatit antavat asiakkaille mahdollisuuden tallettaa euroseteleitä pankkikorttia tai muita keinoja käyttämällä pankkitileilleen ja nostaa euroseteleitä pankkitileiltään. Käteisen kierrätysautomaatit tarkastavat eurosetelien aitouden ja kunnon ja mahdollistavat tilinhaltijan jäljittämisen. Nostoihin käteisen kierrätysautomaatit voivat käyttää aitoja ja hyväkuntoisia euroseteleitä, jotka muut asiakkaat ovat tallettaneet aiemmissa tapahtumissa.

3.

Yhdistetyt talletusautomaatit

Yhdistetyt talletusautomaatit antavat asiakkaille mahdollisuuden tallettaa euroseteleitä pankkikorttia tai muita keinoja käyttämällä pankkitileilleen ja nostaa euroseteleitä pankkitileiltään. Yhdistetyt talletusautomaatit tarkastavat eurosetelien aitouden ja mahdollistavat tilinhaltijan jäljittämisen; kuntotarkastukset ovat valinnaisia. Nostoihin yhdistetyt talletusautomaatit eivät käytä sellaisia euroseteleitä, jotka muut asiakkaat ovat tallettaneet aiemmissa tapahtumissa, vaan ainoastaan erikseen niihin ladattuja euroseteleitä.

B.   Muut asiakkaiden käyttämät laitteet

4.

Käteisnostoautomaatit

Käteisnostoautomaatit ovat käteisnostolaitteita, jotka tarkastavat eurosetelien aitouden ja kunnon ennen niiden jakamista asiakkaille. Käteisnostoautomaatit käyttävät rahaa käsittelevien laitosten tai muiden automatisoitujen järjestelmien (kuten myyntiautomaattien) niihin lataamia euroseteleitä.

Käteisen kierrätysautomaatteja voidaan käyttää talletusautomaatteina tai yhdistettyinä talletusautomaatteina, jos niiden ydintoimintojen toteuttamiseksi tarvittavat havaitsemisjärjestelmät, ohjelmistot ja muut komponentit ovat samat kuin EKP:n verkkosivuilla olevaan luetteloon listatut käteisen kierrätysautomaattityypit.

Yhdistettyjä talletusautomaatteja voidaan käyttää talletusautomaatteina, jos niiden ydintoimintojen toteuttamiseksi tarvittavat havaitsemisjärjestelmät, ohjelmistot ja muut komponentit ovat samat kuin EKP:n verkkosivuilla olevaan luetteloon listatut yhdistetyt talletusautomaattityypit.

Taulukko 2

Henkilökunnan käyttämät laitteet

1.

Setelinlajittelulaitteet

Setelinlajittelulaitteet tarkastavat eurosetelien aitouden ja kunnon.

2.

Setelien aitouden tarkastuslaitteet

Setelien aitouden tarkastuslaitteet tarkastavat eurosetelien aitouden.

3.

Pankkivirkailijaa avustavat käteistä kierrättävät laitteet

Pankkivirkailijaa avustavat käteistä kierrättävät laitteet ovat käteistä kierrättäviä laitteita, joita käyttävät rahaa käsittelevät laitokset ja jotka tarkastavat eurosetelien aitouden ja kunnon. Pankkivirkailijaa avustavat käteistä kierrättävät laitteet voivat käyttää nostoihin aitoja ja hyväkuntoisia euroseteleitä, jotka muut asiakkaat ovat tallettaneet aiemmissa tapahtumissa. Sen lisäksi ne pitävät eurosetelit turvassa ja mahdollistavat sen, että rahaa käsittelevät laitokset hyvittävät tai veloittavat asiakkaiden pankkitilejä.

4.

Pankkivirkailijaa avustavat laitteet

Pankkivirkailijaa avustavat laitteet ovat laitteita, joita käyttävät rahaa käsittelevät laitokset ja jotka tarkastavat eurosetelien aitouden. Sen lisäksi ne pitävät eurosetelit turvassa ja mahdollistavat sen, että rahaa käsittelevät laitokset hyvittävät tai veloittavat asiakkaiden pankkitilejä.

Henkilökunnan käyttämien laitteiden tulee käsitellä setelit erissä.

Pankkivirkailijaa avustavia käteistä kierrättäviä laitteita ja pankkivirkailijaa avustavia laitteita voidaan käyttää asiakkaan käyttäminä laitteina, jos laitetyyppi on testattu ja listattu EKP:n verkkosivuilla olevaan luetteloon käteisen kierrätysautomaateiksi tai yhdistetyiksi talletusautomaateiksi / talletusautomaateiksi. Tässä tapauksessa pankkivirkailijaa avustavat käteistä kierrättävät laitteet rinnastetaan käteisen kierrätysautomaateiksi ja pankkivirkailijaa avustavat laitteet rinnastetaan yhdistetyiksi talletusautomaateiksi / talletusautomaateiksi.

3.   Setelinkäsittelylaitetyypit

Eurojärjestelmä testaa setelinkäsittelylaitetyyppejä. Setelinkäsittelylaitetyypit voidaan erottaa toisistaan niiden erityisten havaitsemisjärjestelmien, ohjelmiston ja muiden niiden ydintoimintojen suorittamisen osatekijöiden avulla. Niitä ovat a) aitojen eurosetelien tunnistaminen; b) vääriksi epäiltyjen eurosetelien havaitseminen ja erotteleminen; c) mahdollisesti huonokuntoisten eurosetelien havaitseminen ja erotteleminen hyväkuntoisista euroseteleistä ja d) mahdollisesti vääriksi euroseteleiksi tunnistettujen esineiden ja sellaisten eurosetelien jäljittäminen, joita ei ole selvästi todettu aidoiksi.”;

2.

Korvataan liite IIa seuraavasti:

”LIITE IIa

EUROSETELIEN LUOKITTELU JA KÄSITTELY ASIAKKAIDEN KÄYTTÄMILLÄ LAITTEILLA

Eurosetelit luokitellaan yhteen seuraavista ryhmistä ja erotellaan fyysisesti ryhmittäin. Laitteiden, jotka eivät tarkasta eurosetelien kuntoa, ei tarvitse erotella euroseteliryhmiä 4a ja 4b.

Taulukko 1

Eurosetelien luokittelu ja käsittely asiakkaiden käyttämillä laitteilla, joilla talletetaan käteistä siten, että asiakas on jäljitettävissä

Ryhmä

Ominaisuudet

Toimenpiteet

1

Esineet, joita ei ole tunnistettu euroseteleiksi

Ei ole tunnistettu euroseteleiksi jostakin seuraavasta syystä:

laite ei tue euroseteleitä

kyseessä on muu kuin euroseteli

kyseessä on eurosetelien kaltainen esine

kuva tai muoto on väärä

kulmassa tai kulmissa on suuri taitos tai osa tai osia puuttuu

laitteessa on syöttö- tai siirtovirhe.

Laite palauttaa esineen asiakkaalle.

2

Mahdollisesti väärät eurosetelit

Kuva ja muoto tunnistettu, mutta yksi tai useampi aitoustekijä, jonka laite on tarkastanut, on jäänyt havaitsematta tai se on selkeästi sietorajan ulkopuolella.

Kierrosta poistaminen

Toimitettava toimivaltaisille kansallisille viranomaisille aitouden tarkastamista varten yhdessä tilinhaltijaa koskevien tietojen kanssa välittömästi tai viimeistään 20 työpäivän kuluessa laitteeseen tallettamisesta. Tilinhaltijan tiliä ei hyvitetä.

3

Eurosetelit, joita ei ole selvästi todettu aidoiksi

Kuva ja muoto on tunnistettu, mutta kaikkia laitteen tarkastamia aitoustekijöitä ei ole tunnistettu laatu- ja/tai sietorajapoikkeamien vuoksi. Useimmissa tapauksissa huonokuntoisia euroseteleitä.

Kierrosta poistaminen

Eurosetelit käsitellään erikseen ja toimitetaan kansalliselle keskuspankille aitouden tarkastamista varten välittömästi tai viimeistään 20 työpäivän kuluessa laitteeseen tallettamisesta.

Tiedot tilinhaltijasta säilytetään kahdeksan viikon ajan sen jälkeen, kun laite on havainnut eurosetelit. Tiedot annetaan kansalliselle keskuspankille pyynnöstä. Vaihtoehtoisesti kansallisen keskuspankin kanssa voidaan sopia, että tilinhaltijan jäljittämisen mahdollistavat tiedot toimitetaan kyseiselle keskuspankille yhdessä eurosetelien kanssa.

Tilinhaltijan tiliä voidaan hyvittää.

4a

Eurosetelit, jotka tunnistetaan aidoiksi ja hyväkuntoisiksi

Kaikki laitteen suorittamat aitous- ja kuntotarkastukset antavat positiivisen tuloksen.

Seteli voidaan palauttaa kiertoon.

Tilinhaltijan tiliä hyvitetään.

4b

Eurosetelit, jotka on tunnistettu aidoiksi ja huonokuntoisiksi

Kaikki laitteen suorittamat aitoustarkastukset antavat positiivisen tuloksen. Ainakin yksi tarkastetuista kuntokriteereistä antaa negatiivisen tuloksen.

Ei voida palauttaa kiertoon ja palautetaan kansalliselle keskuspankille.

Tilinhaltijan tiliä hyvitetään.

Taulukkoa 1 koskevat erityissäännöt:

1.

Laite ei palauta asiakkaalle 2- ja 3-ryhmiin kuuluvia euroseteleitä, jos laite sallii talletustapahtuman peruuttamisen. Mainitunlaisten eurosetelien pitäminen laitteessa silloin, kun tapahtuma peruutetaan, voidaan toteuttaa varastoimalla ne laitteessa olevaan erilliseen väliaikaiseen varastoon.

2.

3-ryhmän euroseteleitä ei välttämättä erotella fyysisesti 4b-ryhmän euroseteleistä. Tällaisessa tapauksessa sovelletaan edelleen 3-ryhmää varten määriteltyä aikataulua, jonka mukaisesti sekä 3- että 4b-ryhmän euroseteleitä sisältävä nippu luovutetaan kansalliselle keskuspankille, ja vaatimuksia, jotka koskevat asiakkaan jäljittämistä 3-ryhmän euroseteleissä.

Taulukko 2

Eurosetelien luokittelu ja käsittely muilla asiakkaiden käyttämillä laitteilla

Ryhmä

Ominaisuudet

Toimenpiteet

1

Esineet, joita ei ole tunnistettu euroseteleiksi

Ei ole tunnistettu euroseteleiksi jostakin seuraavasta syystä:

laite ei tue euroseteleitä

kyseessä on muu kuin euroseteli

kyseessä on eurosetelien kaltainen esine

kuva tai muoto on väärä

kulmassa tai kulmissa on suuri taitos tai osa tai osia puuttuu

laitteessa on syöttö- tai siirtovirhe.

Ei voida jakaa asiakkaille.

2

Mahdollisesti väärät eurosetelit

Kuva ja muoto tunnistettu, mutta yksi tai useampi aitoustekijä, jonka laite on tarkastanut, on jäänyt havaitsematta tai se on selkeästi sietorajan ulkopuolella.

Ei voida jakaa asiakkaille.

Toimitettava oikeaksi tunnistamista varten toimivaltaisille kansallisille viranomaisille välittömästi tai viimeistään 20 työpäivän kuluessa siitä, kun laite on havainnut ne yhdessä tilinhaltijaa koskevien tietojen kanssa, jos nämä tiedot ovat saatavilla.

3

Eurosetelit, joita ei ole selvästi todettu aidoiksi

Kuva ja muoto on tunnistettu, mutta kaikkia laitteen tarkastamia aitoustekijöitä ei ole tunnistettu laatu- ja/tai sietorajapoikkeamien vuoksi. Useimmissa tapauksissa huonokuntoisia euroseteleitä.

Ei voida jakaa asiakkaille

Eurosetelit käsitellään erikseen ja toimitetaan kansalliselle keskuspankille aitouden tarkastamista varten välittömästi tai viimeistään 20 työpäivän kuluessa laitteeseen tallettamisesta.

4a

Eurosetelit, jotka on tunnistettu aidoiksi ja hyväkuntoisiksi

Kaikki laitteen suorittamat aitous- ja kuntotarkastukset antavat positiivisen tuloksen.

Voidaan jakaa asiakkaille.

4b

Eurosetelit, jotka on tunnistettu aidoiksi ja huonokuntoisiksi

Kaikki laitteen suorittamat aitoustarkastukset antoivat positiivisen tuloksen. Ainakin yksi tarkastetuista kuntokriteereistä antoi negatiivisen tuloksen.

Ei voida jakaa asiakkaille ja palautetaan kansalliselle keskuspankille.

Taulukkoa 2 koskevat erityissäännöt:

1.

1-, 2- ja 3-ryhmien euroseteleitä ei erotella fyysisesti. Jos näiden ryhmien setelit sekoittuvat, tulee niitä kohdella 2-ryhmän euroseteleinä. Jos jokin toinen setelinkäsittelylaite tai, kansallisen keskuspankin suostumuksella, koulutettu henkilökunta voi erotella 1-, 2- ja 3-ryhmien eurosetelit, tulee niitä kohdella taulukon 2 mukaisesti.

2.

3-ryhmän euroseteleitä ei välttämättä erotella fyysisesti 4b-ryhmän euroseteleistä. Tällaisessa tapauksessa sovelletaan edelleen 3-ryhmässä määritettyä aikataulua, jonka mukaisesti sekä 3- että 4b-ryhmän seteleitä sisältävä nippu luovutetaan kansalliselle keskuspankille”;

3.

Korvataan liite IIb seuraavasti:

”LIITE IIb

EUROSETELIEN LUOKITTELU JA KÄSITTELY HENKILÖKUNNAN KÄYTTÄMILLÄ LAITTEILLA

Eurosetelit luokitellaan yhteen taulukossa 1 esitettyyn ryhmään. 4a- ja 4b-ryhmien eurosetelit erotellaan fyysisesti 1-, 2- ja 3-ryhmien euroseteleistä. Laitteiden, jotka eivät tarkasta eurosetelien kuntoa, ei tarvitse erotella 4a- ja 4b-ryhmiä.

Taulukko 1

Eurosetelien luokittelu ja käsittely henkilökunnan käyttämillä laitteilla

Ryhmä

Ominaisuudet

Käsittely

1

Esineet, joita ei ole tunnistettu euroseteleiksi

Ei ole tunnistettu euroseteleiksi jostakin seuraavasta syystä:

laite ei tue euroseteleitä

kyseessä on muu kuin euroseteli

kyseessä on eurosetelien kaltainen esine

kuva tai muoto on väärä

kulmassa tai kulmissa on suuri taitos tai osa tai osia puuttuu

laitteessa on syöttö- tai siirtovirhe.

Laite palauttaa esineen käyttäjälle jatkoarviointia ja käsittelyä varten.

Sen jälkeen, kun henkilökunta on arvioinut ne ulkonäön perusteella, rahaa käsittelevät laitokset voivat palauttaa nämä esineet asiakkaalle.

2

Mahdollisesti väärät eurosetelit

Kuva ja muoto tunnistettu, mutta yksi tai useampi aitoustekijä, jonka laite on tarkastanut, on jäänyt havaitsematta tai se on selkeästi sietorajan ulkopuolella.

Laite palauttaa esineen käyttäjälle jatkokäsittelyä varten.

Nämä käsitellään erikseen ja toimitetaan toimivaltaisille kansallisille viranomaisille aitouden lopullista tarkastamista varten välittömästi tai viimeistään 20 työpäivän kuluessa laitteessa käsittelystä.

3

Eurosetelit, joita ei ole selvästi todettu aidoiksi

Kuva ja muoto on tunnistettu, mutta kaikkia laitteen tarkastamia aitoustekijöitä ei ole tunnistettu laatu- ja/tai sietorajapoikkeamien vuoksi. Useimmissa tapauksissa huonokuntoisia euroseteleitä.

4a

Eurosetelit, jotka tunnistetaan aidoiksi ja hyväkuntoisiksi

Kaikki laitteen suorittamat aitous- ja kuntotarkastukset antavat positiivisen tuloksen.

Seteli voidaan palauttaa kiertoon.

Tilinhaltijan tiliä hyvitetään.

4b

Eurosetelit, jotka tunnistetaan aidoiksi ja huonokuntoisiksi

Kaikki laitteen suorittamat aitoustarkastukset antavat positiivisen tuloksen. Ainakin yksi tarkastetuista kuntokriteereistä antaa negatiivisen tuloksen.

Ei voida palauttaa kiertoon ja palautetaan kansalliselle keskuspankille.

Tilinhaltijan tiliä hyvitetään.

Taulukkoa 1 koskeva erityissääntö:

Jos laite itse tai jokin toinen setelienkäsittelylaite taikka, kansallisen keskuspankin suostumuksella, koulutettu henkilökunta pystyy fyysisesti erottelemaan 2- ja 3-ryhmien eurosetelit voidaan 3-ryhmän eurosetelit toimittaa kansalliselle keskuspankille yhdessä 4b-ryhmän eurosetelien kanssa. Tällaisessa tapauksessa sovelletaan edelleen taulukossa määritettyä aikataulua, jonka mukaisesti 2-ryhmän eurosetelit luovutetaan toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle ja sekä 3- että 4b-ryhmän euroseteleitä sisältävä nippu luovutetaan kansalliselle keskuspankille.

Erityiset luokittelu- ja lajittelusäännöt eräille henkilökunnan käyttämille laitteille

1.

Setelinlajittelulaitteet luokittelevat ja lajittelevat fyysisesti 1-, 2- ja 3-ryhmien eurosetelit yhteen tai useampaan lajittelulokeroon sekä 4a- ja 4b-ryhmien eurosetelit kahteen erilliseen lajittelulokeroon siten kuin liitteessä IIb on määrätty, mitä varten tarvitaan ainakin kolme tarkoitusta varten varattua lajittelulokeroa, jotta voidaan välttää laitteen käyttäjän puuttuminen laitteen toimintaan.

2.

Sellaiset setelinlajittelulaitteet, joissa on vain kaksi tarkoitukseen varattua lajittelulokeroa, voivat kuitenkin luokitella ja lajitella euroseteleitä, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

Aitous- ja kuntotarkastukset tehdään samalla syöttökerralla. Mainitulla syöttökerralla 4a-ryhmään kuuluvat eurosetelit on lajiteltava yhteen lajittelulokeroon, kun taas muihin ryhmiin kuuluvat eurosetelit on lajiteltava toiseen erilliseen lajittelulokeroon, joka ei ole missään fyysisessä kosketuksessa 4a-ryhmään kuuluvien euroseteleiden kanssa.

b)

Jos 1-, 2- tai 3-ryhmän eurosetelin todetaan olevan toisessa lajittelulokerossa, käyttäjän on syötettävä toisessa lajittelulokerossa olevat eurosetelit uudelleen laitteen läpi. Tällä toisella syöttökerralla 1-, 2- ja 3-ryhmien eurosetelit on erotettava 4b-ryhmän euroseteleistä lajittelemalla ensin mainitut tarkoitukseen varattuun lajittelulokeroon ja niitä on käsiteltävä yllä olevassa taulukossa määritellyllä tavalla. Koska laite ei pysty fyysisesti erottelemaan 1-, 2- ja 3-ryhmien euroseteleitä eri lajittelulokeroihin, on niitä kaikkia pidettävä ja käsiteltävä 2-ryhmän euroseteleinä.

3.

Setelien aitouden tarkastuslaitteet luokittelevat ja fyysisesti lajittelevat 1-, 2- ja 3-ryhmien eurosetelit yhteen lajittelulokeroon sekä 4a- ja 4b-ryhmien eurosetelit toiseen lajittelulokeroon, mitä varten tarvitaan ainakin kaksi tarkoitukseen varattua lajittelulokeroa, jotta voidaan välttää laitteen käyttäjän puuttuminen laitteen toimintaan.

4.

Sellaiset setelien aitouden tarkastuslaitteet, joissa on vain yksi tarkoitukseen varattu lajittelulokero, voivat kuitenkin luokitella ja lajitella euroseteleitä, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

Aina kun käsitellään 1-, 2- tai 3-ryhmään kuuluvaa euroseteliä, laitteen on välittömästi lopetettava käsittely ja pidettävä kyseinen euroseteli sellaisessa asennossa, joka estää fyysisen kosketuksen aidoiksi todettuihin euroseteleihin.

b)

Aitoustarkastuksen tulos on ilmoitettava jokaisesta yksittäisestä 1-, 2- tai 3-ryhmän eurosetelistä näytöllä. Koska laite ei pysty fyysisesti erottelemaan 1-, 2- ja 3-ryhmien euroseteleitä eri lajittelulokeroihin, on niitä kaikkia pidettävä ja käsiteltävä 2-ryhmän euroseteleinä.

c)

Laitteen on tarkastettava, onko laitteessa 1-, 2- tai 3-ryhmän euroseteli, kun se lopettaa käsittelyn, ja käsittelyä voidaan jatkaa vasta sen jälkeen, kun laitteen käyttäjä on poistanut fyysisesti 1-, 2- tai 3-ryhmän eurosetelin.

d)

Kussakin käsittelymoodin keskeytyksessä vain yksi 1-, 2- tai 3-ryhmän euroseteli saa olla laitteen käyttäjän saatavilla.”;

4.

Poistetaan liite IIIa, muutetaan liite IIIb liite III:ksi;

5.

Korvataan liite IV seuraavasti:

LIITE IV

TIEDONKERUU RAHAA KÄSITTELEVILTÄ LAITOKSILTA

1.   Tavoitteet

Tiedonkeruun tavoitteena on mahdollistaa se, että kansalliset keskuspankit ja EKP valvovat rahaa käsittelevien laitosten asianomaista toimintaa ja rahan kierron kehitystä.

2.   Yleiset periaatteet

2.1

Setelinkäsittelylaitteita koskevat tiedot ilmoitetaan vain silloin, kun laitteita käytetään tämän päätöksen säännösten noudattamiseksi.

2.2

Rahaa käsittelevät laitokset toimittavat jäsenvaltioidensa kansallisille keskuspankeille säännöllisesti seuraavat tiedot:

tiedot laitoksista, joissa rahaa käsitellään, kuten sivukonttoreista ja

tiedot setelinkäsittelylaitteista ja käteisautomaateista.

2.3

Lisäksi rahaa käsittelevät laitokset, jotka palauttavat euroseteleitä kiertoon seteleitä käsittelevien laitteiden ja käteisautomaattien välityksellä, toimittavat jäsenvaltionsa kansalliselle keskuspankille säännöllisesti seuraavat tiedot:

tiedot setelinkäsittelylaitteilla ja käteisautomaateilla suoritettujen käteisoperaatioiden määrästä (käsiteltyjen eurosetelien lukumäärä),

tiedot luottolaitosten syrjäisistä sivukonttoreista, joissa käteispalvelujen käyttö on vähäistä ja setelien kunto tarkastetaan käsin.

3.   Tiedon tyyppi ja raportointivaatimukset

3.1

Kerätty tieto jaetaan tyyppinsä mukaan perustietoihin (master data) ja toiminnallisiin tietoihin.

Perustiedot

3.2

Perustiedot kattavat seuraavat tiedot: a) yksittäiset rahaa käsittelevät laitokset ja niiden käytössä olevat setelien käsittelylaiteet ja käteisautomaatit ja b) luottolaitosten syrjäiset sivukonttorit.

3.3

Perustiedot toimitetaan kansallisille keskuspankeille tämän päätöksen soveltamispäivänä ja kuuden kuukauden välein soveltamispäivästä lukien. Lisäyksessä 1 esitetyssä mallissa yksilöidyt tiedot on toimitettava, vaikka kansallinen keskuspankki voi edellyttää tietojen toimittamista eri muodossa. Kansalliset keskuspankit voivat siirtymäkauden ajan pyytää kuukausittaista raportointia, jos niiden käytäntö oli sellainen ennen tämän päätöksen voimaantuloa, tai neljännesvuosittaista raportointia.

3.4

Kansallinen keskuspankki voi päättää valvontasyistä kerätä tietoa paikallistasolla, kuten sivukonttoreilta.

3.5

Kansallinen keskuspankki voi päättää sulkea raportointivaatimusten soveltamisalan ulkopuolelle sellaiset setelien käsittelylaitteet, joita käytetään vain kassalla jaettavien eurosetelien käsittelyyn tai joita ei käytetä kiertoon palauttamiseen. Kansallinen keskuspankki voi vaatia rahaa käsitteleviä laitoksia ilmoittamaan ne käteisen kierrätysautomaatit, joita käytetään yhdistettyinä talletusautomaatteina / talletusautomaatteina, ja yhdistetyt talletusautomaatit, joita käytetään talletusautomaatteina.

3.6

Lisäyksessä 3 esitetyssä mallissa yksilöidyt syrjäisiä sivukonttoreita koskevat tiedot on toimitettava, vaikka kansallinen keskuspankki voi edellyttää tietojen toimittamista eri muodossa.

Toiminnalliset tiedot

3.7

Toiminnallisiksi tiedoiksi luokitellaan tiedot, jotka saadaan rahaa käsittelevien laitosten suorittamasta eurosetelien käsittelystä ja kiertoon palauttamisesta.

3.8

Kansallinen keskuspankki voi päättää, että asetuksen (EY) N:o 1338/2001 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla muilla talouden toimijoilla ei ole velvollisuutta toimittaa toiminnallisia tietoja, jos niiden eurosetelien lukumäärä, jonka ne palauttavat kiertoon käteisautomaattien välityksellä alittaa kansallisen keskuspankin määrittämän rajan.

3.9

Tiedot toimitetaan kuuden kuukauden ajanjaksoilta. Tiedot ilmoitetaan kansalliselle keskuspankille viimeistään kahden kuukauden kuluttua asianomaisesta raportointijaksosta eli helmikuun ja elokuun lopussa. Tiedot voidaan toimittaa käyttämällä lisäyksessä 2 olevaa mallia. Kansalliset keskuspankit voivat siirtymäkauden ajan pyytää kuukausittaista raportointia, jos niiden käytäntö oli sellainen ennen tämän päätöksen voimaantuloa, tai neljännesvuosittaista raportointia.

3.10

Tietoja toimittavat rahaa käsittelevät laitokset, jotka fyysisesti käsittelevät euroseteleitä. Jos rahaa käsittelevä laitos hankkii aitous- ja kuntotarkastukset alihankintana toiselta rahaa käsittelevältä laitokselta, tiedot toimittaa 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti nimetty rahaa käsittelevä laitos.

3.11

Rahaa käsittelevät laitokset ilmoittavat tiedot kappaleina (määrä), yhteenlaskettuina kansallisella tasolla ja jaoteltuina eurosetelien nimellisarvoittain. Setelisarjojen mukaista erittelyä ei vaadita. Luottolaitosten syrjäisten sivukonttoreiden osalta toiminnalliset tiedot raportoidaan erikseen.

3.12

Kansallinen keskuspankki voi päättää valvontasyistä kerätä tietoa paikallistasolla, kuten sivukonttoreilta.

3.13

Kansallinen keskuspankki voi päättää sulkea raportointivaatimusten soveltamisalan ulkopuolelle sellaiset eurosetelit, jotka käsitellään setelien käsittelylaitteilla ja jotka jaetaan kassalta.

3.14

Rahaa käsitteleviä laitoksia, jotka ovat hankkineet aitous- ja kuntotarkastukset alihankintana muilta rahaa käsitteleviltä laitoksilta, saatetaan pyytää toimittamaan kansalliselle keskuspankille yksityiskohtaisia tietoja näistä kuntotarkastuksista, alihankintajärjestelyt mukaan luettuina.

3.15

Lisäyksessä 3 esitetyssä mallissa yksilöidyt syrjäisiä sivukonttoreita koskevat tiedot on toimitettava, mutta kansallinen keskuspankki voi edellyttää tietojen toimittamista eri muodossa ja sopia rahaa käsittelevien laitosten kanssa siitä, että ne keräävät laajempia tietoja.

4.   Tietojen luottamuksellisuus ja julkaiseminen

4.1

Sekä perustietoja että toiminnallisia tietoja käsitellään luottamuksellisina.

4.2

Kansalliset keskuspankit ja EKP voivat päättää julkaista raportteja tai tilastoja, joissa käytetään tämän liitteen mukaisesti hankittuja tietoja. Tietoja julkaistessa ilmoitetaan vain kokonaissummat niin, ettei tietoja voida yhdistää yksittäisiin raportointiyksiköihin.

Lisäys 1

RAPORTOINTIMALLI

Perustiedot

Nämä tiedot on toimitettava seuraavalle taholle:

[Kansallisen keskuspankin nimi; yhteystiedot tiedusteluja varten; osoite]

1.   Rahaa käsittelevän laitoksen tiedot

Rahaa käsittelevän laitoksen nimi:

Päätoimipaikan osoite:

Postinumero:

Kaupunki:

Katuosoite:

Yritystyyppi:

Luottolaitos

Valuutanvaihtopiste

Arvokuljetusyritys, joka ei ole maksulaitos

Kauppias (vähittäismyyjä)

Kasino

Muu, mukaan lukien maksulaitokset, jotka eivät sisälly yllä olevaan luetteloon (täsmennä)

Yhteyshenkilöt:

Nimet:

Puhelinnumerot:

Faksinumerot:

Sähköpostiosoitteet:

Alihankkija (jos sellainen on)

Nimi:

Osoite:

Postiosoite:

Kaupunki:

2.   Asiakkaiden käyttämät laitteet

Laiteryhmä

Tunnistenumero (1)

Valmistaja (1)

Laitteen nimi (1)

Tunnistusmenetelmä (1)

(ilmaisinjärjestelmä/ ohjelmistoversiot)

Käytössä olevien laitteiden lukumäärä yhteensä

Talletusautomaatit

 

 

 

 

 

Käteisen kierrätysautomaatit

 

 

 

 

 

Yhdistetyt talletusautomaatit

 

 

 

 

 

Käteisnostoautomaatit

 

 

 

 

 

3.   Henkilökunnan käyttämät laitteet

Laiteryhmä

Tunnistenumero (2)

Valmistaja (2)

Laitteen nimi (2)

Tunnistusmenetelmä (2)

(ilmaisinjärjestelmä/ ohjelmistoversiot)

Käytössä olevien laitteiden lukumäärä yhteensä

Setelinlajittelulaitteet

 

 

 

 

 

Setelien aitouden tarkastuslaitteet

 

 

 

 

 

Pankkivirkailijaa avustavat käteistä kierrättävät laitteet

 

 

 

 

 

Pankkivirkailijaa avustavat laitteet

 

 

 

 

 

4.   Käteisautomaatit

 

Käytössä olevien laitteiden lukumäärä yhteensä

Käteisautomaatit

 

Itsepalveluun perustuvat maksupäätteet

 

Muut

 

Lisäys 2

RAPORTOINTIMALLI

Toiminnalliset tiedot

1.   Rahaa käsittelevän laitoksen tiedot

Rahaa käsittelevän laitoksen nimi

 

Raportointikausi

 

2.   Tiedot

Ilmoita tiedot yhteenlaskettuina kansallisella tai alueellisella tasolla, siten kuin kansallinen keskuspankki on päättänyt, syrjäisiä sivukonttoreita lukuun ottamatta.

 

Käsiteltyjen eurosetelien kokonaismäärä (3)

Joista huonokuntoisia (3)

Joista kiertoon palautettuja (4)

5 EUR

 

 

 

10 EUR

 

 

 

20 EUR

 

 

 

50 EUR

 

 

 

100 EUR

 

 

 

200 EUR

 

 

 

500 EUR

 

 

 


Niiden eurosetelien lukumäärä, jotka on jaettu asiakkaiden käyttämien laitteiden ja käteisautomaattien välityksellä

 

Nämä tiedot ovat pakollisia jäsenvaltion luottolaitoksille, jos kyseisen jäsenvaltion kansallinen keskuspankki soveltaa 7 artiklan mukaista syrjäisiä sivukonttoreita koskevaa poikkeusta. Luottolaitosten on varmistettava kansallisilta keskuspankeiltaan, onko tiedot raportoitava.

Lisäys 3

LUOTTOLAITOSTEN SYRJÄISET SIVUKONTTORIT

Vain sellaiset luottolaitokset, joilla on 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja syrjäisiä sivukonttoreita, toimittavat nämä tiedot.

1.   Luottolaitosta koskevat tiedot

Luottolaitoksen nimi

 

Raportointikausi

 


2.   Tiedot

Syrjäisen sivukonttorin nimi

Osoite

Niiden eurosetelien lukumäärä, jotka on jaettu asiakkaiden käyttämien laitteiden ja käteisautomaattien välityksellä

 

 

 


(1)  Nämä kohdat täytetään EKP:n verkkosivuilla olevien vastaavien kohtien mukaan.

(2)  Nämä kohdat täytetään EKP:n verkkosivuilla olevien vastaavien kohtien mukaan.

(3)  Tämä kohta kattaa sekä henkilökunnan käyttämät että asiakkaiden käyttämät laitteet.

(4)  Euroseteleitä, jotka palautetaan kansallisille keskuspankeille, ja euroseteleitä, jotka palautetaan kiertoon kassalta ei sisällytetä tähän, jos kansallinen keskuspankki niin päättää.


Top