EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0019(01)

2012/507/EÚ: Rozhodnutie Európskej centrálnej banky zo 7. septembra 2012 , ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2010/14 o kontrole pravosti a upotrebiteľnosti eurobankoviek a ich opätovnom vrátení do obehu (ECB/2012/19)

Ú. v. EÚ L 253, 20.9.2012, p. 19–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Tento dokument bol uverejnený v osobitnom vydaní (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/507/oj

20.9.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 253/19


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

zo 7. septembra 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2010/14 o kontrole pravosti a upotrebiteľnosti eurobankoviek a ich opätovnom vrátení do obehu

(ECB/2012/19)

(2012/507/EÚ)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 128 ods. 1,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 16,

keďže:

(1)

Európska centrálna banka (ECB) prijala 16. septembra 2010 rozhodnutie ECB/2010/14 o kontrole pravosti a upotrebiteľnosti eurobankoviek a ich opätovnom vrátení do obehu (1), ktoré ustanovuje všeobecné pravidlá a postupy na ochranu integrity eurobankoviek ako platobných prostriedkov.

(2)

Je najmä potrebné zmeniť rozsah pôsobnosti rozhodnutia ECB/2010/14 tak, aby pokrývalo existujúce a budúce série eurobankoviek, čím by sa zabezpečilo, aby boli eurobankovky v obehu pravé a upotrebiteľné, aby sa rozpoznali eurobankovky, pri ktorých existuje podozrenie, že ide o falšované bankovky, a aby sa odovzdali príslušným vnútroštátnym orgánom. V tejto súvislosti by sa malo urobiť niekoľko technických zmien a doplnení v prílohách k rozhodnutiu ECB/2010/14.

(3)

Minimálne štandardy pre automatickú kontrolu upotrebiteľnosti eurobankoviek ustanovené v prílohe IIIa k rozhodnutiu ECB/2010/14 predstavujú požiadavky, ktoré sa týkajú funkcií zariadení na spracovávanie bankoviek. Zaujímavé sú preto len pre výrobcov zariadení na spracovávanie bankoviek a nemajú vplyv na postupy pri kontrole pravosti a upotrebiteľnosti ustanovené v rozhodnutí ECB/2010/14, ktoré musia spracovatelia peňazí dodržiavať. Keďže nespadajú do pôsobnosti rozhodnutia ECB/2010/14, mali by byť minimálne štandardy na automatickú kontrolu upotrebiteľnosti integrované medzi pravidlá a postupy pre testovanie zariadení na spracovávanie bankoviek, zber údajov a monitorovaciu činnosť.

(4)

Vzhľadom na skúsenosti získané v súvislosti s rozhodnutím ECB/2010/14 je potrebné vylepšiť niektoré pravidlá a postupy, aby sa dosiahla väčšia zrozumiteľnosť a efektivita.

(5)

Rozhodnutie ECB/2010/14 by sa preto malo zmeniť a doplniť zodpovedajúcim spôsobom,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zmeny a doplnenia

Rozhodnutie ECB/2010/14 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 2 sa dopĺňa toto vymedzenie pojmu:

„13.

‚Eurobankovkami‘ sa rozumejú tie bankovky, ktoré spĺňajú požiadavky rozhodnutia ECB/2003/4 alebo právneho aktu, ktorý uvedené rozhodnutie nahrádza alebo dopĺňa a technické špecifikácie stanovené Radou guvernérov.“

2.

V článku 3 sa odsek 5 nahrádza takto:

„5.   Spracovatelia peňazí môžu začať prevádzkovať zariadenia ovládané personálom používané na kontrolu pravosti a upotrebiteľnosti a zariadenia ovládané klientmi, len ak ich úspešne preskúšala niektorá NCB a boli uverejnené v zozname na internetovej stránke ECB v súlade s článkom 9 ods. 2. Tieto zariadenia sa používajú len pre nominálne hodnoty a série eurobankoviek, ktoré boli pre zodpovedajúce zariadenia uverejnené v zozname na internetovej stránke ECB, so štandardnými nastaveniami od výrobcu vrátane všetkých aktualizácií, ktoré boli úspešne preskúšané, ak sa NCB a spracovatelia peňazí nedohodli na prísnejších nastaveniach.“

3.

Článok 6 sa nahrádza takto:

„Článok 6

Odhaľovanie neupotrebiteľných eurobankoviek

1.   Manuálna kontrola upotrebiteľnosti sa uskutočňuje v súlade s minimálnymi štandardmi ustanovenými v prílohe III.

2.   Automatická kontrola upotrebiteľnosti sa uskutočňuje prostredníctvom úspešne preskúšaného zariadenia na spracovávanie eurobankoviek v súlade s minimálnymi štandardmi, ktoré sú uverejnené na internetovej stránke ECB a podľa potreby menené a dopĺňané.

3.   NCB môže po tom, ako informovala ECB, ustanoviť prísnejšie štandardy pre jednu alebo viaceré nominálne hodnoty eurobankoviek, ak je to odôvodnené napríklad zhoršením kvality eurobankoviek v obehu v príslušnom členskom štáte. Tieto prísnejšie štandardy sa uverejnia na internetovej stránke ECB.

4.   Neupotrebiteľné eurobankovky sa odovzdávajú NCB s prihliadnutím na vnútroštátne predpisy.“

4.

V článku 8 sa odsek 4 nahrádza takto:

„4.   Eurosystém podľa potreby informuje spracovateľov peňazí o hrozbe falšovania a môže od nich požadovať určité konanie vrátane uloženia dočasného zákazu opätovného vrátenia nominálnych hodnôt eurobankoviek daných sérií do obehu.“

5.

V článku 9 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Ak sa typ zariadenia na spracovávanie bankoviek úspešne preskúšal, výsledky testov sú platné v celej eurozóne počas jedného roka od konca mesiaca, v ktorom sa testy uskutočnili, za predpokladu, že toto zariadenie bude počas tohto obdobia schopné odhaľovať všetky falšované eurobankovky známe Eurosystému.“

6.

V článku 10 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Ak NCB zistí u spracovateľa peňazí nesúlad s ustanoveniami tohto rozhodnutia, požiada od spracovateľa peňazí, aby do určitej lehoty prijal nápravné opatrenia. Až do odstránenia nesúladu môže NCB, ktorá požiadala o nápravu, v mene ECB zakázať spracovateľovi peňazí, aby nominálne hodnoty bankoviek daných sérií opätovne vracal do obehu. Ak k nesúladu došlo v dôsledku chyby typu zariadenia na spracovávanie bankoviek, môže to viesť k vyčiarknutiu tohto zariadenia zo zoznamu uvedenému v článku 9 ods. 2.“

7.

Článok 13 sa nahrádza takto:

„Článok 13

Záverečné ustanovenia

1.   Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Spracovatelia peňazí v členských štátoch, ktoré prijmú euro po prijatí tohto rozhodnutia, uplatňujú toto rozhodnutie odo dňa prijatia eura.“

8.

Prílohy I, IIa, IIb, IIIa, IIIb a IV sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohami k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Vo Frankfurte nad Mohanom 7. septembra 2012

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ú. v. EÚ L 267, 9.10.2010, s. 1.


PRÍLOHA

Prílohy I, IIa, IIb, IIIa, IIIb a IV k rozhodnutiu ECB/2010/14 sa menia a dopĺňajú takto:

1.

Príloha I sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA I

ZARIADENIA NA SPRACOVÁVANIE BANKOVIEK

1.   Všeobecné technické požiadavky

1.1.

Na to, aby sa považovalo za zariadenie na spracovávanie bankoviek, zariadenie musí byť schopné spracovávať eurobankovky, triediť jednotlivé eurobankovky a fyzicky oddeľovať eurobankovky podľa ich klasifikácie bez zásahu osoby obsluhujúcej zariadenie v súlade s prílohou IIa a IIb. Zariadenia na spracovávanie bankoviek musia mať požadovaný počet vyhradených výstupných priehradiek a/alebo iné prostriedky na zabezpečenie spoľahlivého rozdeľovania spracovávaných eurobankoviek.

1.2.

Zariadenia na spracovávanie bankoviek sa musia dať upraviť tak, aby dokázali spoľahlivo odhaľovať nové druhy falzifikátov. Okrem toho sa musia dať upraviť tak, aby podľa potreby umožnili nastavenie prísnejších alebo menej prísnych noriem triedenia podľa upotrebiteľnosti.

2.   Kategórie zariadení na spracovávanie bankoviek

Zariadenia na spracovanie bankoviek sú buď zariadenia ovládané klientmi, alebo zariadenia ovládané personálom.

Tabuľka 1

Zariadenia ovládané klientmi

A.   Zariadenia ovládané klientmi, pri ktorých sa hotovosť vkladá na účet so zistením totožnosti klienta

1.

Zariadenia na vkladanie peňazí

Zariadenia na vkladanie peňazí umožňujú klientom pomocou bankových kariet alebo iných prostriedkov vkladať eurobankovky na ich bankové účty, ale nemajú žiadnu funkciu zariadenia na výdaj peňazí. Zariadenia na vkladanie peňazí kontrolujú pravosť eurobankoviek a umožňujú zistiť totožnosť majiteľa účtu, pričom kontrola upotrebiteľnosti je dobrovoľná.

2.

Zariadenia na príjem a výdaj peňazí

Zariadenia na príjem a výdaj peňazí umožňujú klientom pomocou bankových kariet alebo iných prostriedkov vkladať eurobankovky na ich bankové účty a vyberať eurobankovky z ich bankových účtov. Zariadenia na príjem a výdaj peňazí kontrolujú pravosť a upotrebiteľnosť a umožňujú zistiť totožnosť majiteľa účtu. Pokiaľ ide o výbery, zariadenia na príjem a výdaj peňazí môžu používať pravé upotrebiteľné eurobankovky, ktoré vložili iní klienti v predchádzajúcich transakciách.

3.

Kombinované zariadenia na vkladanie peňazí

Kombinované zariadenia na vkladanie peňazí umožňujú klientom pomocou bankových kariet alebo iných prostriedkov vkladať eurobankovky na ich bankové účty a vyberať eurobankovky z ich bankových účtov. Kombinované zariadenia na vkladanie peňazí kontrolujú pravosť eurobankoviek a umožňujú zistiť totožnosť majiteľa účtu, pričom kontrola upotrebiteľnosti je dobrovoľná. Pokiaľ ide o výbery, kombinované zariadenia na vkladanie peňazí nepoužívajú eurobankovky vložené inými klientmi v predchádzajúcich transakciách, ale iba eurobankovky, ktoré boli do nich oddelene vložené.

B.   Ostatné zariadenia ovládané klientmi

4.

Zariadenia na výber peňazí

Zariadenia na výber peňazí sú zariadeniami na výdaj peňazí, ktoré kontrolujú pravosť a upotrebiteľnosť eurobankoviek pred tým, ako ich vydajú klientom. Zariadenia na výber peňazí používajú eurobankovky, ktoré do nich vložia spracovatelia peňazí alebo iné automatizované systémy (napr. predajné automaty).

Zariadenie na príjem a výdaj peňazí sa môže použiť ako zariadenie na vkladanie peňazí alebo kombinované zariadenie na vkladanie peňazí, ak detekčné systémy, softvér alebo iné komponenty na výkon ich základných funkcií sú rovnaké ako pri type zariadenia na príjem a výdaj peňazí uverejneného v zozname na internetovej stránke ECB.

Kombinované zariadenie na vkladanie peňazí sa môže použiť ako zariadenie na vkladanie peňazí, ak detekčné systémy, softvér alebo iné komponenty na výkon jeho základných funkcií sú rovnaké ako pri type kombinovaného zariadenia na vkladanie peňazí uverejneného v zozname na internetovej stránke ECB.

Tabuľka 2

Zariadenia ovládané personálom

1.

Zariadenia spracúvajúce bankovky

Zariadenia spracúvajúce bankovky kontrolujú pravosť a upotrebiteľnosť eurobankoviek.

2.

Zariadenia na overovanie pravosti bankoviek

Zariadenia na overovanie pravosti bankoviek kontrolujú pravosť eurobankoviek.

3.

Pokladničné zariadenia na príjem a výdaj peňazí

Pokladničné zariadenia na príjem a výdaj peňazí sú zariadeniami na príjem a výdaj peňazí prevádzkovanými spracovateľmi peňazí, ktoré kontrolujú pravosť a upotrebiteľnosť eurobankoviek. Pokiaľ ide o výbery, pokladničné zariadenia na príjem a výdaj peňazí môžu používať pravé upotrebiteľné eurobankovky, ktoré vložili iní klienti v predchádzajúcich transakciách. Okrem toho tieto zariadenia držia eurobankovky v bezpečnej úschove a umožňujú spracovateľom peňazí pripísanie na účet alebo zaťaženie bankových účtov klientov.

4.

Pokladničné zariadenia

Pokladničné zariadenia sú zariadeniami prevádzkovanými spracovateľmi peňazí, ktoré kontrolujú pravosť eurobankoviek. Okrem toho tieto zariadenia držia eurobankovky v bezpečnej úschove a umožňujú spracovateľom peňazí pripísanie na účet alebo zaťaženie bankových účtov klientov.

Zariadenia ovládané personálom musia spracovávať bankovky v dávkach.

Pokladničné zariadenia na príjem a výdaj peňazí a pokladničné zariadenia sa môžu použiť ako zariadenia ovládané klientmi, ak bol daný typ zariadenia preskúšaný a uverejnený v zozname na internetovej stránke ECB ako zariadenie na príjem a výdaj peňazí alebo zariadenie na vkladanie peňazí/kombinované zariadenie na vkladanie peňazí. V takomto prípade sa pokladničné zariadenie na príjem a výdaj peňazí považuje za zariadenie na príjem a výdaj peňazí a pokladničné zariadenie sa považuje za zariadenie na vkladanie peňazí/kombinované zariadenie na vkladanie peňazí.

3.   Typy zariadení na spracovávanie bankoviek

Eurosystém preskúšava typy zariadení na spracovávanie bankoviek. Typy zariadení na spracovávanie bankoviek sa môžu od seba líšiť prostredníctvom svojich špecifických detekčných systémov, softvéru alebo iných komponentov na výkon svojich základných funkcií. Sú to: a) kontrola pravosti eurobankoviek; b) odhaľovanie a vytriedenie eurobankoviek, pri ktorých existuje podozrenie, že ide o falšované eurobankovky; c) prípadné odhaľovanie a vytriedenie neupotrebiteľných eurobankoviek od upotrebiteľných a d) prípadné zisťovanie pôvodu predmetov, ktoré sa identifikujú ako eurobankovky, pri ktorých existuje podozrenie, že ide o falšované eurobankovky, alebo eurobankovky, ktorých pravosť nebola jednoznačne overená.“

2.

Príloha IIa sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA IIa

TRIEDENIE EUROBANKOVIEK A NAKLADANIE S NIMI POMOCOU ZARIADENÍ OVLÁDANÝCH KLIENTMI

Eurobankovky sa klasifikujú do nasledujúcich kategórií a fyzicky triedia podľa kategórie. Zariadenia, ktoré nekontrolujú upotrebiteľnosť eurobankoviek, nemusia rozlišovať medzi kategóriami eurobankoviek 4a a 4b.

Tabuľka 1

Triedenie eurobankoviek a nakladanie s nimi pomocou zariadení ovládaných klientmi, u ktorých dochádza pri vkladaní hotovosti k identifikácii klienta

Kategória

Vlastnosti

Ďalší postup

1.

Predmety neboli rozpoznané ako eurobankovky

Nie sú rozpoznané ako eurobankovky z nasledujúceho dôvodu:

zariadenie nepodporuje tieto eurobankovky

nejde o eurobankovky

predmety podobné eurobankovke

nesprávna grafická podoba alebo formát

veľké ohnuté rohy alebo chýbajúce časti

chyba zariadenia pri vkladaní alebo transporte

Zariadenie vráti predmet späť klientovi

2.

Existuje podozrenie, že ide o falšované eurobankovky

Grafická podoba a formát rozpoznaný, ale pri kontrole zariadenie nerozpoznalo jeden alebo viac ochranných prvkov, resp. tieto sú jasne mimo tolerancie

Stiahnuť z obehu

Okamžite odovzdať príslušným vnútroštátnym orgánom na kontrolu pravosti spolu s údajmi o majiteľovi účtu, najneskôr však do 20 pracovných dní od vloženia do zariadenia. Peniaze sa nesmú pripísať na účet klienta

3.

Pravosť eurobankoviek nebola jednoznačne overená

Grafická podoba a formát rozpoznaný, ale pri kontrole zariadenie nerozpoznalo všetky ochranné prvky kvôli nízkej kvalite alebo odchýlkam nad hranicu tolerancie. Vo väčšine prípadov ide o neupotrebiteľné eurobankovky

Stiahnuť z obehu

Eurobankovky sa spracujú osobitne a okamžite odovzdajú NCB na kontrolu pravosti, najneskôr však do 20 pracovných dní od vloženia do zariadenia.

Údaje o majiteľovi účtu sa uchovávajú po dobu ôsmich týždňov odo dňa, keď zariadenie eurobankovku odhalilo. Tieto informácie sa na požiadanie poskytujú NCB. Prípadne po dohode s NCB sa informácie, ktoré umožňujú zistiť majiteľa účtu, spolu s eurobankovkami môžu odovzdať tejto NCB.

Peniaze sa môžu pripísať na účet klienta

4a.

Eurobankovky boli identifikované ako pravé a upotrebiteľné

Všetky kontroly pravosti a upotrebiteľnosti vykonané zariadením boli úspešné

Eurobankovky sa môžu opätovne vrátiť do obehu.

Peniaze sa pripíšu na účet klienta

4b.

Eurobankovky boli identifikované ako pravé a neupotrebiteľné

Všetky kontroly pravosti vykonané zariadením boli úspešné. Kontrola aspoň jedného z kritérií upotrebiteľnosti bola neúspešná

Eurobankovky sa nemôžu opätovne vrátiť do obehu a vrátia sa do NCB.

Peniaze sa pripíšu na účet klienta

Osobitné pravidlá týkajúce sa tabuľky 1:

1.

Zariadenie nevracia eurobankovky patriace do kategórie 2 a 3 klientovi, ak zariadenie umožňuje zrušenie vkladovej transakcie. V prípade zrušenia transakcie sa takéto eurobankovky môžu zadržať tým, že sa dočasne ponechajú v určenej priehradke zariadenia.

2.

Eurobankovky patriace do kategórie 3 sa nemusia fyzicky oddeliť od eurobankoviek patriacich do kategórie 4b. V takomto prípade sa uplatňuje časový rámec pre odovzdanie zmiešaných eurobankoviek patriacich do kategórií 3 a 4b národnej centrálnej banke a požiadavky na zistenie totožnosti klienta pri eurobankovkách patriacich do kategórie 3, ako sú upravené pre kategóriu 3.

Tabuľka 2

Triedenie eurobankoviek a nakladanie s nimi pomocou ostatných zariadení ovládaných klientmi

Kategória

Vlastnosti

Ďalší postup

1.

Predmety neboli rozpoznané ako eurobankovky

Nie sú rozpoznané ako eurobankovky z nasledujúceho dôvodu:

zariadenie nepodporuje tieto eurobankovky

nejde o eurobankovky

predmety podobné eurobankovke

nesprávna grafická podoba alebo formát

veľké ohnuté rohy alebo chýbajúce časti

chyba zariadenia pri vkladaní alebo transporte

Eurobankovky sa nemôžu vydať klientom

2.

Existuje podozrenie, že ide o falšované eurobankovky

Grafická podoba a formát rozpoznaný, ale pri kontrole zariadenie nerozpoznalo jeden alebo viac ochranných prvkov, resp. tieto sú jasne mimo tolerancie

Eurobankovky sa nemôžu vydať klientom

Okamžite odovzdať príslušným vnútroštátnym orgánom na kontrolu pravosti spolu s údajmi o majiteľovi účtu, ak sú k dispozícii, najneskôr však do 20 pracovných dní od odhalenia zariadením

3.

Pravosť eurobankoviek nebola jednoznačne overená

Grafická podoba a formát rozpoznaný, ale pri kontrole zariadenie nerozpoznalo všetky ochranné prvky kvôli nízkej kvalite alebo odchýlkam nad hranicu tolerancie. Vo väčšine prípadov ide o neupotrebiteľné eurobankovky

Eurobankovky sa nemôžu vydať klientom

Eurobankovky sa spracujú osobitne a okamžite odovzdajú NCB na kontrolu pravosti, najneskôr však do 20 pracovných dní od vloženia do zariadenia

4a.

Eurobankovky boli identifikované ako pravé a upotrebiteľné

Všetky kontroly pravosti a upotrebiteľnosti vykonané zariadením boli úspešné

Eurobankovky sa môžu vydať klientom

4b.

Eurobankovky boli identifikované ako pravé a neupotrebiteľné

Všetky kontroly pravosti vykonané zariadením boli úspešné. Kontrola aspoň jedného z kritérií upotrebiteľnosti bola neúspešná

Eurobankovky sa nemôžu vydať klientom a vrátia sa do NCB

Osobitné pravidlá týkajúce sa tabuľky 2:

1.

Eurobankovky patriace do kategórií 1,2 a 3 sa nemusia fyzicky oddeliť. Ak sú všetky tri kategórie zmiešané, musí sa s nimi nakladať ako s eurobankovkami patriacimi do kategórie 2. Ak možno eurobankovky patriace do kategórií 1, 2 a 3 vytriediť v inom zariadení na spracovávanie bankoviek, alebo so súhlasom NCB vyškoleným personálom, musí sa s nimi nakladať v súlade s tabuľkou 2.

2.

Eurobankovky patriace do kategórie 3 sa nemusia fyzicky oddeliť od eurobankoviek patriacich do kategórie 4b. V takomto prípade sa pre odovzdanie zmiešaných eurobankoviek patriacich do kategórií 3 a 4b NCB uplatňuje časový rámec, ako je upravený pre kategóriu 3.“

3.

Príloha IIb sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA IIb

TRIEDENIE EUROBANKOVIEK A NAKLADANIE S NIMI POMOCOU ZARIADENÍ OVLÁDANÝCH PERSONÁLOM

Eurobankovky sa klasifikujú do jednej z kategórií uvedených v tabuľke 1. Bankovky patriace do kategórií 4a a 4b sa musia fyzicky oddeliť od eurobankoviek patriacich do kategórií 1,2 a 3. Zariadenia, ktoré nekontrolujú upotrebiteľnosť eurobankoviek, nemusia rozlišovať medzi kategóriami eurobankoviek 4a a 4b.

Tabuľka 1

Triedenie eurobankoviek a nakladanie s nimi pomocou zariadení ovládanými personálom

Kategória

Vlastnosti

Ďalší postup

1.

Predmety neboli rozpoznané ako eurobankovky

Nie sú rozpoznané ako eurobankovky z nasledujúceho dôvodu:

zariadenie nepodporuje tieto eurobankovky

nejde o eurobankovky

predmety podobné eurobankovke

nesprávna grafická podoba alebo formát

veľké ohnuté rohy alebo chýbajúce časti

chyba zariadenia pri vkladaní alebo transporte

Zariadenie vráti predmet osobe obsluhujúcej zariadenie na ďalšie vyhodnotenie a spracovanie.

Po vizuálnom zhodnotení personálom sa môžu vrátiť spracovateľom peňazí klientovi.

2.

Existuje podozrenie, že ide o falšované eurobankovky

Grafická podoba a formát rozpoznaný, ale pri kontrole zariadenie nerozpoznalo jeden alebo viac ochranných prvkov, resp. tieto sú jasne mimo tolerancie

Zariadenie vráti predmet osobe obsluhujúcej zariadenie na ďalšie spracovanie.

Tieto eurobankovky sa spracujú osobitne a okamžite odovzdajú príslušným vnútroštátnym orgánom na konečnú kontrolu pravosti, najneskôr však do 20 pracovných dní od spracovania zariadením.

3.

Pravosť eurobankoviek nebola jednoznačne overená

Grafická podoba a formát rozpoznaný, ale pri kontrole zariadenie nerozpoznalo všetky ochranné prvky kvôli nízkej kvalite alebo odchýlkam nad hranicu tolerancie. Vo väčšine prípadov ide o neupotrebiteľné eurobankovky

4a.

Eurobankovky boli identifikované ako pravé a upotrebiteľné

Všetky kontroly pravosti a upotrebiteľnosti vykonané zariadením boli úspešné

Eurobankovky sa môžu opätovne vrátiť do obehu.

Peniaze sa pripíšu na účet klienta.

4b.

Eurobankovky boli identifikované ako pravé a neupotrebiteľné

Všetky kontroly pravosti vykonané zariadením boli úspešné. Kontrola aspoň jedného z kritérií upotrebiteľnosti bola neúspešná

Bankovky sa nemôžu opätovne vrátiť do obehu a vrátia sa do NCB.

Peniaze sa pripíšu na účet klienta.

Osobitné pravidlá týkajúce sa tabuľky 1:

Ak možno eurobankovky patriace do kategórií 2 a 3 fyzicky vytriediť v samotnom zariadení alebo v inom zariadení na spracovávanie bankoviek, alebo so súhlasom NCB vyškoleným personálom, potom môžu byť eurobankovky patriace do kategórie 3 poskytnuté NCB spolu s eurobankovkami patriacimi do kategórie 4b. V takomto prípade sa naďalej uplatňuje časový rámec pre odovzdanie eurobankoviek kategórie 2 príslušnému vnútroštátnemu orgánu a zmiešaných eurobankoviek patriacich do kategórií 3 a 4b národnej centrálnej banke, ako je uvedený v tabuľke.

Osobitné pravidlá klasifikácie a triedenia pre niektoré zariadenia ovládané personálom

1.

Podľa prílohy IIb zariadenia spracúvajúce bankovky klasifikujú a fyzicky triedia eurobankovky patriace do kategórií 1, 2 a 3 do jednej alebo viacerých výstupných priehradok a eurobankovky patriace do kategórií 4a a 4b do dvoch oddelených výstupných priehradok, k čomu sú potrebné aspoň tri vyhradené výstupné priehradky, aby nedošlo k zásahu osoby obsluhujúcej zariadenie.

2.

Zariadenia spracúvajúce bankovky, ktoré majú len dve vyhradené výstupné priehradky, však môžu klasifikovať a triediť eurobankovky, ak sú splnené tieto požiadavky:

a)

Kontrola pravosti a upotrebiteľnosti sa uskutočňuje súčasne. Počas tohto spracovania sa musia eurobankovky patriace do kategórie 4a vytriediť do jednej priehradky, pričom eurobankovky patriace do ostatných kategórií sa musia vytriediť do osobitnej priehradky, ktorá neprichádza do fyzického kontaktu s eurobankovkami patriacimi do kategórie 4a.

b)

Ak sa zistí, že eurobankovka patriaca do kategórie 1, 2 alebo 3 je prítomná v druhej priehradke, osoba obsluhujúca zariadenie musí eurobankovky z druhej priehradky znovu spracovať. Počas tohto druhého spracovania sa eurobankovky patriace do kategórie 1, 2 a 3 musia oddeliť od eurobankoviek patriacich do kategórie 4b tým, že sa vytriedia do vyhradenej výstupnej priehradky a nakladá sa s nimi tak, ako je uvedené v tabuľke 3. Keďže zariadenie nemôže fyzicky oddeliť eurobankovky kategórie 1, 2 a 3 do rôznych výstupných priehradok, musia sa všetky považovať za eurobankovky patriace do kategórie 2 a tak sa s nimi musí nakladať.

3.

Zariadenia na overovanie pravosti bankoviek klasifikujú a fyzicky triedia eurobankovky patriace do kategórií 1, 2 a 3 do jednej výstupnej priehradky a eurobankovky patriace do kategórií 4a a 4b do druhej výstupnej priehradky, k čomu sú potrebné aspoň dve vyhradené výstupné priehradky, aby nedošlo k zásahu osoby obsluhujúcej zariadenie.

4.

Zariadenia na kontrolu pravosti bankoviek, ktoré majú len jednu vyhradenú výstupnú priehradku, však môžu klasifikovať a triediť eurobankovky, ak sú splnené tieto požiadavky:

a)

Vždy, keď sa spracuje eurobankovka patriaca do kategórie 1, 2 alebo 3, zariadenie musí ihneď zastaviť spracovávanie a predísť akémukoľvek fyzickému kontaktu tejto eurobankovky a pravých eurobankoviek.

b)

Výsledok kontroly pravosti každej jednotlivej eurobankovky patriacej do kategórie 1, 2 alebo 3 sa musí zobraziť na displeji. Keďže zariadenie nemôže fyzicky oddeliť eurobankovky kategórie 1, 2 a 3 do rôznych výstupných priehradok, musia sa všetky považovať za eurobankovky patriace do kategórie 2 a tak sa s nimi musí nakladať.

c)

Po zastavení spracovávania musí zariadenie skontrolovať prítomnosť eurobankovky patriacej do kategórie 1, 2 alebo 3 a v spracovávaní možno pokračovať až po tom, ako osoba obsluhujúca zariadenie fyzicky odstráni eurobankovku patriacu do kategórie 1, 2 alebo 3.

d)

Pri každom zastavení režimu spracovávania môže mať osoba obsluhujúca zariadenie prístup najviac k jednej eurobankovke patriacej do kategórie 1, 2 alebo 3.“

4.

Príloha IIIa sa vypúšťa, príloha IIIb sa označuje ako príloha III.

5.

Príloha IV sa nahrádza takto:

PRÍLOHA IV

ZBER ÚDAJOV OD SPRACOVATEĽOV PEŇAZÍ

1.   Ciele

Cieľom zberu údajov je umožniť NCB a ECB monitorovanie príslušných činností spracovateľov peňazí a dohliadanie na vývoj v peňažnom obehu.

2.   Všeobecné zásady

2.1.

Údaje o zariadeniach na spracovanie bankoviek sa vykazujú iba v prípade, ak sa zariadenia používajú za účelom dosiahnutia súladu s týmto rozhodnutím.

2.2.

Spracovatelia peňazí pravidelne poskytujú NCB svojho členského štátu tieto informácie:

informácie o organizačných zložkách, v ktorých sa nakladá s hotovosťou, akými sú napríklad pobočky, a

informácie o zariadeniach na spracovávanie bankoviek a zariadeniach na výdaj peňazí.

2.3.

Spracovatelia peňazí, ktorí opätovne vracajú eurobankovky do obehu prostredníctvom zariadení na spracovanie bankoviek a zariadení na výdaj peňazí, okrem toho pravidelne poskytujú NCB svojho členského štátu tieto informácie:

informácie o objeme hotovostných operácií (množstvo spracovaných eurobankoviek) uskutočňovaných v zariadeniach na spracovanie bankoviek a zariadeniach na výdaj peňazí,

informácie o odľahlých pobočkách úverových inštitúcií s veľmi nízkym objemom hotovostných operácií, kde sa kontrola upotrebiteľnosti vykonáva manuálne.

3.   Druh údajov a požiadavky na vykazovanie

3.1.

V závislosti od ich povahy sa zozbierané údaje rozlišujú na základné údaje a prevádzkové údaje.

Základné údaje

3.2.

Základné údaje zahŕňajú informácie: a) o jednotlivých spracovateľoch peňazí a ich zariadeniach na spracovávanie bankoviek a zariadeniach na výdaj peňazí v prevádzke a b) o odľahlých pobočkách úverových inštitúcií.

3.3.

Základné údaje sa poskytujú NCB v deň, od ktorého sa toto rozhodnutie začne uplatňovať, a následne každých šesť mesiacov. Údaje stanovené vo vzore uvedenom v dodatku sa musia poskytovať, hoci NCB môže vyžadovať, aby sa poskytovali v inom formáte. NCB môžu počas prechodného obdobia požadovať mesačné vykazovanie, ak to požadovali aj pred nadobudnutím účinnosti tohto rozhodnutia, alebo štvrťročné vykazovanie.

3.4.

NCB môže z dôvodu monitorovania rozhodnúť, že bude zbierať údaje na miestnej úrovni, ako napríklad na úrovni pobočiek.

3.5.

NCB môže rozhodnúť, že z rozsahu požiadaviek na vykazovanie vylúči zariadenia na spracovávanie bankoviek, ktoré sa používajú len na spracovanie eurobankoviek vydávaných cez priehradku alebo ktoré sa nepoužívajú na opätovné vrátenie do obehu. NCB môže od spracovateľov peňazí požadovať, aby uviedli, ktoré zariadenia na príjem a výdaj peňazí sa používajú ako kombinované zariadenia na vkladanie peňazí/zariadenia na vkladanie peňazí a ktoré kombinované zariadenia na vkladanie peňazí sa používajú ako zariadenia na vkladanie peňazí.

3.6.

Údaje o odľahlých pobočkách stanovené vo vzore uvedenom v dodatku 3 sa musia poskytovať, hoci NCB môže vyžadovať, aby sa poskytovali v inom formáte.

Prevádzkové údaje

3.7.

Údaje, ktoré vzniknú pri spracovávaní eurobankoviek spracovateľmi peňazí a pri ich opätovnom vrátení do obehu, sa považujú za prevádzkové údaje.

3.8.

NCB môže rozhodnúť, že na ostatné hospodárske subjekty uvedené v článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1338/2001 sa nevzťahuje požiadavka na vykazovanie prevádzkových údajov, ak objem eurobankoviek, ktoré tieto subjekty opätovne vracajú prostredníctvom zariadení na výdaj peňazí do obehu, je menší ako limit určený NCB.

3.9.

Údaje sa poskytujú raz za šesť mesiacov. Údaje sa poskytujú NCB najneskôr dva mesiace po príslušnom vykazovanom období, t. j. koncom februára a koncom augusta. Údaje sa môžu poskytovať s použitím vzoru uvedeného v dodatku 2. NCB môžu počas prechodného obdobia požadovať mesačné vykazovanie, ak to požadovali aj pred nadobudnutím účinnosti tohto rozhodnutia, alebo štvrťročné vykazovanie.

3.10.

Údaje poskytujú spracovatelia peňazí, ktorí fyzicky spracovávajú eurobankovky. Pokiaľ spracovateľ peňazí zadal kontrolu pravosti a upotrebiteľnosti inému spracovateľovi peňazí, údaje poskytuje spracovateľ peňazí určený v súlade s článkom 3 ods. 2.

3.11.

Spracovateľ peňazí poskytuje údaje v kusovom vyjadrení (množstve), tieto údaje sa agregujú na národnej úrovni a členia podľa nominálnych hodnôt eurobankoviek. Rozdelenie podľa sérií bankoviek sa nevyžaduje. Údaje za odľahlé pobočky úverových inštitúcií sa vykazujú osobitne.

3.12.

NCB môže z dôvodu monitorovania rozhodnúť, že bude zbierať údaje na miestnej úrovni, ako napríklad na úrovni pobočiek.

3.13.

NCB môže rozhodnúť, že z rozsahu požiadaviek na vykazovanie vylúči eurobankovky, ktoré sa spracovávajú v zariadeniach na spracovávanie bankoviek a vydávajú cez priehradku.

3.14.

Od spracovateľov peňazí, ktorí zadali kontrolu pravosti a upotrebiteľnosti iným spracovateľom peňazí, možno požadovať, aby o nich poskytovali NCB podrobné informácie vrátane príslušných dohôd s nimi.

3.15.

Údaje o odľahlých pobočkách stanovené vo vzore uvedenom v dodatku 3 sa musia poskytovať, hoci NCB môže vyžadovať, aby sa poskytovali v inom formáte, a môže sa so spracovateľom peňazí dohodnúť na zbere podrobnejších údajov.

4.   Dôvernosť a uverejňovanie údajov

4.1.

So základnými aj s prevádzkovými údajmi sa zaobchádza ako s dôvernými.

4.2.

NCB a ECB môžu rozhodnúť, že uverejnia správy alebo štatistiky, ktoré vychádzajú z údajov získaných v súlade s touto prílohou. Údaje sa pri uverejňovaní agregujú takým spôsobom, aby nebolo možné identifikovať jednotlivé subjekty, ktoré ich vykazujú.

Dodatok 1

VZOR VYKAZOVANIA

Základné údaje

Poskytujú sa tieto údaje:

[Názov NCB, kontaktná osoba pre prípadné otázky, adresa]

1.   Údaje o spracovateľovi peňazí:

Názov spracovateľa peňazí:

Adresa ústredia:

PSČ:

Mesto:

Ulica:

Druh spoločnosti:

Úverová inštitúcia

Zmenáreň

Spoločnosť zabezpečujúca prepravu hotovosti, ktorá nie je platobnou inštitúciou

Obchodník

Kasíno

Iné spoločnosti (uviesť aké) vrátane platobných inštitúcií, ktoré sa nezaraďujú do kategórií uvedených vyššie

Kontaktné osoby:

Mená:

Telefónne čísla:

Faxové čísla:

E-mailové adresy:

Poverený subjekt (ak existuje)

Meno:

Adresa:

PSČ:

Mesto:

2.   Zariadenia ovládané klientmi

Kategória zariadenia

Identifikačné číslo (1)

Výrobca (1)

Názov zariadenia (1)

Označenie (1)

(detekčné systémy/verzie softvéru)

Celkový počet zariadení v prevádzke

Zariadenia na vkladanie peňazí

 

 

 

 

 

Zariadenia na príjem a výdaj peňazí

 

 

 

 

 

Kombinované zariadenia na vkladanie peňazí

 

 

 

 

 

Pokladničné zariadenia

 

 

 

 

 

3.   Zariadenia ovládané personálom

Kategória zariadenia

Identifikačné číslo (2)

Výrobca (2)

Názov zariadenia (2)

Označenie (2)

(detekčné systémy/verzie softvéru)

Celkový počet zariadení v prevádzke

Zariadenia spracúvajúce bankovky

 

 

 

 

 

Zariadenia na kontrolu pravosti bankoviek

 

 

 

 

 

Pokladničné zariadenia na príjem a výdaj peňazí

 

 

 

 

 

Pokladničné zariadenia

 

 

 

 

 

4.   Zariadenia na výdaj peňazí

 

Celkový počet zariadení v prevádzke

Bankomaty

 

Samoobslužné terminály

 

Ostatné

 

Dodatok 2

VZOR VYKAZOVANIA

Prevádzkové údaje

1.   Údaje o spracovateľovi peňazí

Názov spracovateľa peňazí

 

Vykazovacie obdobie

 

2.   Údaje

Poskytnite prosím agregované údaje na národnej alebo regionálnej úrovni (podľa rozhodnutia NCB) bez odľahlých pobočiek.

 

Celkový počet spracovaných eurobankoviek (3)

Z toho eurobankovky vytriedené ako neupotrebiteľné (3)

Z toho eurobankovky opätovne vrátené do obehu (4)

5 EUR

 

 

 

10 EUR

 

 

 

20 EUR

 

 

 

50 EUR

 

 

 

100 EUR

 

 

 

200 EUR

 

 

 

500 EUR

 

 

 


Počet eurobankoviek vydávaných prostredníctvom zariadení ovládaných klientmi a zariadení na výdaj peňazí

 

Ak NCB uplatní výnimku pre odľahlé pobočky ustanovenú v článku 7, sú tieto údaje povinné pre úverové inštitúcie dotknutého členského štátu. Úverové inštitúcie sú povinné vo svojich NCB zistiť, či sa musia tieto údaje vykazovať.

Dodatok 3

ODĽAHLÉ POBOČKY ÚVEROVÝCH INŠTITÚCIÍ

Tieto informácie poskytujú len úverové inštitúcie, ktoré majú odľahlé pobočky v zmysle článku 7 ods. 1.

1.   Informácie o úverovej inštitúcii

Názov úverovej inštitúcie

 

Vykazovacie obdobie

 


2.   Údaje

Názov odľahlej pobočky

Adresa

Počet eurobankoviek vydávaných prostredníctvom zariadení ovládaných klientmi a zariadení na výdaj peňazí

 

 

 


(1)  Vyplniť podľa zodpovedajúcich údajov uvedených na internetovej stránke ECB.

(2)  Vyplniť podľa zodpovedajúcich údajov uvedených na internetovej stránke ECB.

(3)  Táto položka zahŕňa zariadenia ovládané personálom ako aj zariadenia ovládané klientmi.

(4)  Nezahŕňa eurobankovky, ktoré boli vrátené do NCB, a eurobankovky opätovne vrátené do obehu cez priehradku, ak tak rozhodne NCB.


Top