EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0019(01)

2012/507/EU: Az Európai Központi Bank határozata ( 2012. szeptember 7. ) az eurobankjegyek valódiság- és forgalomképesség szerinti vizsgálatáról, illetve visszaforgatásáról szóló EKB/2010/14 határozat módosításáról (EKB/2012/19)

HL L 253., 2012.9.20, p. 19–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/507/oj

20.9.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 253/19


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA

(2012. szeptember 7.)

az eurobankjegyek valódiság- és forgalomképesség szerinti vizsgálatáról, illetve visszaforgatásáról szóló EKB/2010/14 határozat módosításáról

(EKB/2012/19)

(2012/507/EU)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 128. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 16. cikkére,

mivel:

(1)

Az Európai Központi Bank (EKB) 2010. szeptember 16-án elfogadta az eurobankjegyek valódiság- és forgalomképesség szerinti vizsgálatáról, illetve visszaforgatásáról szóló EKB/2010/14 határozatot (1), amely meghatározza az eurobankjegyek mint fizetőeszközök integritásának biztosításához szükséges közös szabályokat és eljárásokat.

(2)

Az EKB/2010/14 határozat hatálya különösképpen annak érdekében módosítandó, hogy az kiterjedjen a jelenlegi és jövőbeni eurobankjegy-sorozatokra, ezáltal biztosítva a forgalomban lévő eurobankjegyek eredetiségét és forgalomképességét, valamint azt, hogy a hamisgyanús eurobankjegyek kiszűrésre és az illetékes nemzeti hatóságok részére átadásra kerülnek. Ennek érdekében az EKB/2010/14 határozat mellékleteinek számos technikai módosítása vált szükségessé.

(3)

Az EKB/2010/14 határozat IIIa. mellékletében meghatározott, az eurobankjegyek automatikus forgalomképességi vizsgálatra vonatkozó minimum-előírások a bankjegyvizsgáló gépek feladataira vonatkozó követelményeket határoznak meg. Erre tekintettel mindezek kizárólag a bankjegyvizsgálógép-gyártók számára bírnak jelentőséggel, és nem gyakorolnak hatást az EKB/2010/14 határozatban meghatározott valódiság- és forgalomképesség szerint történő vizsgálatra vonatkozó eljárásokra, amelyeknek a pénzforgalmazóknak/pénzfeldolgozóknak kell megfelelniük. Tekintettel arra, hogy az automatikus forgalomképességi vizsgálatra vonatkozó minimum-előírások kívül esnek az EKB/2010/14 határozat hatályán, azokat a bankjegyvizsgáló gépek bevizsgálására, az adatgyűjtésre és az ellenőrzésre vonatkozó szabályok és eljárások közé szükséges integrálni.

(4)

Az EKB/2010/14 határozattal kapcsolatban szerzett tapasztalatokra tekintettel az egyértelműség és hatékonyság érdekében szükség van az egyes szabályok és eljárások javítására.

(5)

Az EKB/2010/14 határozatot erre tekintettel megfelelően módosítani szükséges,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Módosítások

Az EKB/2010/14 határozat a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk a következő fogalommal egészül ki:

„13.   »Eurobankjegyek«: azok a bankjegyek, amelyek megfelelnek az EKB/2003/4 határozatban (2) vagy bármely egyéb, annak a helyébe lépő vagy azt kiegészítő jogi aktusban meghatározott követelményeknek, továbbá a Kormányzótanács által meghatározott műszaki követelményeknek.

2.

A 3. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(5)   A pénzforgalmazó/pénzfeldolgozó a valódiság- és forgalomképesség vizsgálatára használt, alkalmazott által kezelt gépeket, illetve az ügyfelek által kezelt gépeket csak akkor helyezhet üzembe, ha a gépeket egy NKB sikeresen bevizsgálta, és azok a 9. cikk (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően szerepelnek az EKB weboldalán. Amennyiben az NKB és a pénzforgalmazó/pénzfeldolgozó szigorúbb beállításokban nem állapodik meg, a gépeket kizárólag az EKB weboldalán szereplő gépek tekintetében felsorolt eurobankjegy-címletek és -sorozatok vonatkozásában azokkal a szabványos gyári beállításokkal – beleértve azok frissítéseit is – kell használni, amelyeket a sikeres bevizsgáláskor használtak.”

3.

A 6. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„6. cikk

A forgalomképtelen eurobankjegyek felismerése

(1)   A kézi forgalomképességi vizsgálatot a III. mellékletben meghatározott minimum-előírásoknak megfelelően kell elvégezni.

(2)   A géppel végzett forgalomképességi vizsgálatot az EKB weboldalán szereplő, időről időre módosított minimum-előírásoknak megfelelő, sikeresen bevizsgált bankjegyvizsgáló géppel kell elvégezni.

(3)   Egy NKB az EKB tájékoztatása után szigorúbb előírásokat állapíthat meg egy vagy több eurobankjegy-címlet vagy -sorozat tekintetében, ha az például az NKB tagállamában forgalomban lévő eurobankjegyek minőségromlása miatt indokolt. Ezeket a szigorúbb előírásokat az adott NKB weboldalán teszik közzé.

(4)   A forgalomképtelen eurobankjegyeket a nemzeti szabályokra figyelemmel valamely NKB-nak kell átadni.”

4.

A 8. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   Az eurorendszer adott esetben értesíti a pénzforgalmazókat/pénzfeldolgozókat a fellelt hamisítványokról, és intézkedésre kötelezheti azokat, ideértve az érintett eurobankjegy-sorozatok címlet(ei) visszaforgatásának átmeneti betiltását.”

5.

A 9. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   Amennyiben valamely bankjegyvizsgálógép-típus bevizsgálása sikeresen zárul, a vizsgálati eredmények a teljes euroövezetben érvényesek a bevizsgálás elvégeztének hónapja végétől számított egy éven át, amennyiben a típus továbbra is képes az eurorendszer számára ezen idő alatt ismertté váló valamennyi eurobankjegy-hamisítvány felismerésére.”

6.

A 10. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   Amennyiben valamely NKB valamely pénzforgalmazó/pénzfeldolgozó esetében e határozat rendelkezéseinek be nem tartását észleli, úgy a pénzforgalmazót/pénzfeldolgozót korrekciós intézkedések meghatározott időn belül történő elfogadására kötelezi. A meg nem felelés kiküszöböléséig a kötelezést előíró NKB az EKB nevében megtilthatja a pénzforgalmazó/pénzfeldolgozó számára az érintett eurobankjegy-címlet(ek) visszaforgatását. Ha a meg nem felelés oka a bankjegyvizsgálógép-típus hibája, ennek következtében előfordulhat, hogy a típust törlik a 9. cikk (2) bekezdésében említett jegyzékből.”

7.

A 13. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„13. cikk

Záró rendelkezések

(1)   Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)   Azon tagállamok pénzforgalmazói/pénzfeldolgozói, amelyek az eurót ennek a határozatnak az elfogadását követően vezetik be, e határozatot az euro bevezetésének napjától alkalmazzák.”

8.

Az I., a IIa., a IIb., a IIIa., a IIIb. és a IV. melléklet ennek a határozatnak a mellékletében foglaltaknak megfelelően módosul.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2012. szeptember 7-én.

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  HL L 267., 2010.10.9., 1. o.

(2)  HL L 78., 2003.3.25., 16. o.”


MELLÉKLET

Az EKB/2010/14 határozat I., IIa., IIb., IIIa., IIIb. és IV. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az I. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

„I. MELLÉKLET

BANKJEGYVIZSGÁLÓ GÉPEK

1.   Általános műszaki követelmények

1.1.

Ahhoz, hogy valamely gép bankjegyvizsgáló gépnek minősüljön, képesnek kell lennie az alábbiakra: eurobankjegyek feldolgozása, az egyes eurobankjegyek osztályozása és osztályonkénti fizikai elkülönítése a gép üzemeltetőjének beavatkozása nélkül a IIa. és IIb. mellékletnek megfelelően. A bankjegyvizsgáló gépeknek megfelelő számú lerakóval és/vagy más eszközzel kell rendelkezniük a feldolgozott eurobankjegyek megbízható elkülönítéséhez.

1.2.

A bankjegyvizsgáló gépeknek adaptálhatónak kell lenniük annak biztosítására, hogy képesek legyenek az új hamisítványok megbízható felismerésére. Ezen túlmenően, azoknak olyan módon is adaptálhatónak kell lenniük, amely adott esetben lehetővé teszi a változó szigorúságú forgalomképesség-vizsgálati előírásokhoz igazodó beállítást.

2.   A bankjegyvizsgáló gépek kategóriái

A bankjegyvizsgáló gépek lehetnek ügyfél vagy alkalmazott által kezelt gépek:

1.   táblázat

Ügyfél által kezelt gépek

A.   Ügyfél által kezelt gépek, amelyek a készpénzbefizetést az ügyfélhez rendelik

1.

Készpénzbefizetésre alkalmas gépek (Cash-in machine – CIM)

A CIM az ügyfelek számára lehetővé teszi, hogy bankkártya vagy más eszköz használatával eurobankjegyeket fizessenek be bankszámlájukra, de készpénz-kifizetési funkcióval nem rendelkezik. A CIM ellenőrzi az eurobankjegyek valódiságát, és lehetővé teszi a számlatulajdonos visszakereshetőségét; a forgalomképességi vizsgálat nem kötelező

2.

Készpénz-visszaforgató gépek (Cash-recycling machine – CRM)

A CRM az ügyfelek számára lehetővé teszi, hogy bankkártya vagy más eszköz használatával bankszámlájukra eurobankjegyeket fizessenek be vagy onnan eurobankjegyeket vegyenek fel. A CRM ellenőrzi az eurobankjegyek valódiságát és forgalomképességét, és lehetővé teszi a számlatulajdonos visszakeresését. Készpénzfelvételhez a CRM a más ügyfelek korábbi ügyleteiben befizetett valódi és forgalomképes eurobankjegyeket használhatja

3.

Készpénzbefizetésre alkalmas kombinált gépek (Combined cash-in machine – CCM)

A CCM az ügyfelek számára lehetővé teszi, hogy bankkártya vagy más eszköz használatával bankszámlájukra eurobankjegyeket fizessenek be vagy onnan eurobankjegyeket vegyenek fel. A CCM ellenőrzi az eurobankjegyek valódiságát és lehetővé teszi a számlatulajdonos visszakereshetőségét; a forgalomképességi vizsgálat nem kötelező. Készpénzfelvételhez a CCM-ek nem a más ügyfelek korábbi ügyleteiben befizetett, hanem kizárólag a külön feltöltött eurobankjegyeket használják

B.   Ügyfél által kezelt egyéb gépek

4.

Készpénzkifizetésre szolgáló gépek (Cash-out machine – COM)

A COM olyan automata pénzkiadó, amely az ügyfélnek való kifizetés előtt ellenőrzi az eurobankjegyek valódiságát és forgalomképességét. A COM a pénzforgalmazók/pénzfeldolgozók vagy más automatizált rendszer (pl. árusítóautomata) által feltöltött eurobankjegyeket használja

Egy CRM CIM-ként, illetve CCM-ként is használható, amennyiben az egyedi felismerő rendszereik, szoftverük és az alapfeladataik ellátását szolgáló más alkotóelemek megegyeznek az EKB weboldalán található jegyzékben foglalt CRM típuséval.

Egy CCM CIM-ként is használható, amennyiben az egyedi felismerő rendszerei, szoftverei és az alapfeladatai ellátását szolgáló más alkotóelemei megegyeznek az EKB weboldalán található jegyzékben foglalt CCM típuséval.

2.   táblázat

Alkalmazott által kezelt gépek

1.

Bankjegyfeldolgozó és -válogató gép (Banknote processing machine – BPM)

A BPM ellenőrzi az eurobankjegyek valódiságát és forgalomképességét

2.

Bankjegyvalódiság-vizsgáló gépek (Banknote authenticaton machine – BAM)

A BAM elvégzi az eurobankjegyek valódiságvizsgálatát

3.

Pénztárosok kiszolgálására alkalmas bankjegyfeldolgozó és -válogató gép (Teller assistant recycling machines – TARM)

A TARM pénzforgalmazók/pénzfeldolgozók által kezelt pénzvisszaforgató gép, amely ellenőrzi az eurobankjegyek valódiságát és forgalomképességét. Készpénzfelvételhez a TARM más ügyfelek korábbi ügyleteiben befizetett valódi és forgalomképes eurobankjegyeket használhatja. Ezenfelül biztonságosan őrzi az eurobankjegyeket, és lehetővé teszi a pénzforgalmazók/pénzfeldolgozók számára az ügyfél bankszámlájának jóváírását vagy megterhelését

4.

Pénztárosok kiszolgálására alkalmas bankjegyvalódiság-vizsgáló gép (Teller assistant machines – TAM)

A TAM pénzforgalmazók/pénzfeldolgozók által kezelt gép, amely ellenőrzi az eurobankjegyek valódiságát. Ezenfelül biztonságosan őrzi az eurobankjegyeket, és lehetővé teszi a pénzforgalmazók/pénzfeldolgozók számára az ügyfél bankszámlájának jóváírását vagy megterhelését

Az alkalmazott által kezelt gépeknek a bankjegyeket kötegelve kell feldolgozniuk.

A TARM-ok és a TAM-ok ügyfél által kezelt gépekként is használhatók, amennyiben a géptípus bevizsgálásra került és CRM-ként vagy CIM/CCM-ként szerepel az EKB weboldalán található jegyzékben. Ebben az esetben a TARM CRM-nek, a TAM pedig CIM/CCM-nek minősül.

3.   A bankjegyvizsgálógép-típusok

A bankjegyvizsgálógép-típusok bevizsgálását az eurorendszer végzi. A bankjegyvizsgálógép-típusokat egyedi felismerő rendszereik, szoftverük és az alapfeladataik ellátását szolgáló más alkotóelemeik különböztetik meg egymástól. Az alapfeladatok a következők: a) a valódi eurobankjegyek felismerése; b) a hamisgyanús eurobankjegyek felismerése és fizikai elkülönítése; c) a forgalomképtelen eurobankjegyek felismerése és adott esetben fizikai elkülönítése a forgalomképes eurobankjegyektől; valamint d) adott esetben a hamisgyanús eurobankjegyként azonosított tárgyak és a nem egyértelműen valódi eurobankjegyek befizetőjének visszakereshetősége.”

2.

A IIa. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

„IIa. MELLÉKLET

AZ EUROBANKJEGYEK OSZTÁLYOZÁSA ÉS TOVÁBBI TEENDŐK ÜGYFÉL ÁLTAL KEZELT GÉPEK ESETÉBEN

Az eurobankjegyeket az alábbi kategóriák valamelyikébe kell besorolni és kategóriánként fizikailag elkülöníteni. Azoknak a gépeknek, amelyek az eurobankjegyeket forgalomképesség szempontjából nem vizsgálják, nem kell a 4a. és a 4b. eurobankjegy-kategória között különbséget tenniük.

1.   táblázat

Az eurobankjegyek osztályozása és további teendők ügyfél által kezelt olyan gépeknél, amelyek a készpénzbefizetést az ügyfél visszakereshetősége mellett végzik

Kategória

Tulajdonságok

Teendők

1.

Nem eurobankjegyként felismert tárgyak

Nem eurobankjegyként felismert tárgyak az alábbi okok valamelyikénél fogva:

a gép által nem támogatott eurobankjegyek

nem eurobankjegyek

eurobankjegyhez hasonló tárgyak

hibás kép vagy formátum

nagy szamárfül(ek) vagy hiányzó darab(ok)

a gép feltöltési vagy szállítási hibája

A gép visszaadja az ügyfélnek

2.

Hamisgyanús eurobankjegyek

A kép és a formátum felismert, de a gép által ellenőrzött egy vagy több valódiságot igazoló elem hiányzik vagy egyértelműen a toleranciaszinten kívülre esik

Bevonandó a forgalomból

Valódiságvizsgálat céljából a számlatulajdonossal kapcsolatos információkkal együtt haladéktalanul, de legkésőbb húsz munkanappal a gépbe való befizetést követően eljuttatni a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságokhoz. Számlatulajdonos részére nem jóváírandó

3.

Nem egyértelműen valódinak minősülő eurobankjegyek

A kép és a formátum felismert, de nem az összes, a gép által ellenőrzött, valódiságot igazoló elem felismert minőségbeli és/vagy toleranciaszintbeli eltérések miatt. Többnyire forgalomképtelen eurobankjegyek

Bevonandó a forgalomból.

Az érintett eurobankjegyeket elkülönítve kell feldolgozni, majd valódiságvizsgálat céljából haladéktalanul, de legkésőbb húsz munkanappal a gépbe való befizetést követően el kell szállítani az NKB-hoz.

A számlatulajdonosra vonatkozó információkat az eurobankjegyek gép által történő felismerését követően nyolc hétig meg kell őrizni. Ezeket az információkat igény esetén az NKB rendelkezésére kell bocsátani. A másik lehetőség – az NKB-val egyetértésben – a számlatulajdonos azonosítását lehetővé tévő információknak az adott NKB-nak történő átadása, az eurobankjegyekkel együtt.

A számlatulajdonos részére jóváírható

4a.

Valódinak és forgalomképesnek minősülő eurobankjegyek

A gép által elvégzett valamennyi valódiság- és forgalomképességi vizsgálat pozitív eredménnyel járt

Visszaforgatásra felhasználható.

A számlatulajdonos részére jóváírandó

4b.

Valódinak és forgalomképtelennek minősülő eurobankjegyek

A gép által elvégzett valamennyi valódiságvizsgálat pozitív eredménnyel járt. Legalább egy forgalomképességi feltétel vizsgálata negatív eredménnyel járt

Visszaforgatásra nem felhasználható, az NKB részére visszaküldendő.

A számlatulajdonos részére jóváírandó

Az 1. táblázatra vonatkozó különös szabályok:

1.

A 2. és a 3. kategóriába tartozó eurobankjegyeket a gép abban az esetben sem adja vissza az ügyfélnek, ha a gép lehetővé teszi a készpénz-befizetési ügylet visszavonását. Az ügylet visszavonása esetén az ilyen eurobankjegyek visszatartására a gépen belüli ideiglenes tárolóban történő elhelyezéssel kerülhet sor.

2.

A 3. kategóriába tartozó eurobankjegyek a 4b. kategóriába tartozó eurobankjegyektől fizikailag nem különíthetők el. Ilyen esetben a vegyesen a 3. és a 4b. kategóriába tartozó eurobankjegyek NKB-nak történő átadására vonatkozó határidő, valamint a 3. kategóriába tartozó eurobankjegyeknek a 3. kategóriában meghatározottak szerint történő ügyfélhez rendelésére vonatkozó követelmények továbbra is alkalmazandók.

2.   táblázat

Az eurobankjegyek osztályozása és további teendők az ügyfél által kezelt más gépeknél

Kategória

Tulajdonságok

Teendők

1.

Nem eurobankjegyként felismert tárgyak

Nem eurobankjegyként felismert tárgyak az alábbi okok valamelyikénél fogva:

a gép által nem támogatott eurobankjegyek

nem eurobankjegyek

eurobankjegyhez hasonló tárgyak

hibás kép vagy formátum

nagy szamárfül(ek) vagy hiányzó darab(ok)

a gép feltöltési vagy szállítási hibája

Nem adható vissza az ügyfélnek

2.

Hamisgyanús eurobankjegyek

A kép és a formátum felismert, de a gép által ellenőrzött egy vagy több valódiságot igazoló elem hiányzik, vagy egyértelműen a toleranciaszinten kívülre esik

Nem adható vissza az ügyfélnek.

Valódiságvizsgálat céljából – amennyiben azok rendelkezésre állnak, a számlatulajdonossal kapcsolatos információkkal együtt – haladéktalanul, de legkésőbb húsz munkanappal a gép általi felismerést követően eljuttatni a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságokhoz

3.

Nem egyértelműen valódinak minősülő eurobankjegyek

A kép és a formátum felismert, de nem az összes, a gép által ellenőrzött, valódiságot igazoló elem felismert minőségbeli és/vagy toleranciaszintbeli eltérések miatt. Többnyire forgalomképtelen eurobankjegyek

Nem adható vissza az ügyfélnek.

Az érintett eurobankjegyeket elkülönítve kell feldolgozni, majd valódiságvizsgálat céljából haladéktalanul, de legkésőbb húsz munkanappal a gépbe való befizetést követően el kell szállítani az NKB-hoz.

4a.

Valódinak és forgalomképesnek minősülő eurobankjegyek

A gép által elvégzett valamennyi valódiság- és forgalomképességi vizsgálat pozitív eredménnyel járt

Az ügyfélnek visszaadható

4b.

Valódinak és forgalomképtelennek minősülő eurobankjegyek

A gép által elvégzett valamennyi valódiságvizsgálat pozitív eredménnyel járt. Legalább egy fogalomképességi feltétel vizsgálata negatív eredménnyel járt

Nem adható vissza az ügyfélnek, az NKB részére visszaküldendő

A 2. táblázatra vonatkozó különös szabályok:

1.

Az 1., a 2. és a 3. kategóriába tartozó eurobankjegyek fizikailag nem különíthetők el. Vegyes bankjegy-kategóriák esetében mindhárom kategóriát a 2. kategóriába tartozó eurobankjegyként kell kezelni. Amennyiben az 1., a 2. és a 3. kategóriába tartozó eurobankjegyek egy másik bankjegyvizsgáló géppel, illetve amennyiben ahhoz egy NKB hozzájárul, képzett személyzet által elkülöníthetők, azokat a 2. táblázatban foglaltaknak megfelelően kell kezelni.

2.

A 3. kategóriába tartozó eurobankjegyek a 4b. kategóriába tartozó eurobankjegyektől fizikailag nem különíthetők el. Ilyen esetben a vegyesen a 3. és a 4b. kategóriába tartozó eurobankjegyek NKB-nak történő átadására vonatkozó, a 3. kategóriában meghatározott határidő továbbra is alkalmazandó.”

3.

A IIb. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

„IIb. MELLÉKLET

AZ EUROBANKJEGYEK OSZTÁLYOZÁSA ÉS TOVÁBBI TEENDŐK ALKALMAZOTT ÁLTAL MŰKÖDTETETT GÉPEK ESETÉBEN

Az eurobankjegyeket az 1. táblázatban meghatározott kategóriák valamelyikébe kell besorolni. A 4a. és a 4b. kategóriákba tartozó eurobankjegyek az 1., a 2. és a 3. kategóriájú eurobankjegyektől fizikailag elkülönítendők. Azoknak a gépeknek, amelyek az eurobankjegyeket forgalomképesség szempontjából nem vizsgálják, nem kell a 4a. és a 4b. eurobankjegy-kategória között különbséget tenniük.

1.   táblázat

Az eurobankjegyek osztályozása és további teendők alkalmazott által kezelt gépek esetében

Kategória

Tulajdonságok

Teendők

1.

Nem eurobankjegyként felismert tárgyak

Nem eurobankjegyként felismert tárgyak az alábbi okok valamelyikénél fogva:

a gép által nem támogatott eurobankjegyek

nem eurobankjegyek

eurobankjegyhez hasonló tárgyak

hibás kép vagy formátum

nagy szamárfül(ek) vagy hiányzó darab(ok)

a gép feltöltési vagy szállítási hibája

A gép visszaadja a személyzetnek további vizsgálat és egyéb teendők érdekében.

A tárgyak alkalmazott általi szemrevételezése után azokat a pénzforgalmazó/pénzfeldolgozó visszaadja az ügyfélnek

2.

Hamisgyanús eurobankjegyek

A kép és a formátum felismert, de a gép által ellenőrzött egy vagy több valódiságot igazoló elem hiányzik vagy egyértelműen a toleranciaszinten kívülre esik

A gép visszaadja a személyzetnek további teendők érdekében.

Az érintett bankjegyeket elkülönítve kell feldolgozni, majd végső valódiságvizsgálat céljából haladéktalanul, de legkésőbb húsz munkanappal a gép által történő feldolgozást követően el kell szállítani a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságokhoz

3.

Nem egyértelműen valódinak minősülő eurobankjegyek

A kép és a formátum felismert, de nem az összes, a gép által ellenőrzött, valódiságot igazoló elem felismert minőségbeli és/vagy toleranciaszintbeli eltérések miatt. Többnyire forgalomképtelen eurobankjegyek

4a.

Valódinak és forgalomképesnek minősülő eurobankjegyek

A gép által elvégzett valamennyi valódiság- és forgalomképességi vizsgálat pozitív eredménnyel járt

Visszaforgatásra felhasználható.

A számlatulajdonos részére jóváírandó

4b.

Valódinak és forgalomképtelennek minősülő eurobankjegyek

A gép által elvégzett valamennyi valódiságvizsgálat pozitív eredménnyel járt. Legalább egy fogalomképességi feltétel vizsgálata negatív eredménnyel járt

Visszaforgatásra nem felhasználható, az NKB részére visszaküldendő.

A számlatulajdonos részére jóváírandó

Az 1. táblázatra vonatkozó különös szabály:

Amennyiben a 2. és a 3. kategóriába tartozó eurobankjegyek a gép által fizikailag elkülöníthetők, illetve – amennyiben ahhoz az NKB hozzájárul – azok képzett személyzet által elkülöníthetők, úgy a 3. kategóriába tartozó eurobankjegyeket a 4b. kategóriába tartozó eurobankjegyekkel együtt lehet az NKB-nak átadni. Ilyen esetben a 2. kategóriába tartozó eurobankjegyeknek a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságoknak, illetve a vegyesen a 3. és a 4b. kategóriába tartozó eurobankjegyeknek az NKB-nak történő átadására vonatkozó határidő a táblázatban foglaltaknak megfelelően továbbra is alkalmazandó.

Az alkalmazott által kezelt egyes gépekre vonatkozó külön osztályozási és válogatási szabályok

1.

A BPM az eurobankjegyeket osztályozza és fizikailag leválogatja, és a IIb. mellékletben meghatározottak szerint az 1., a 2. és a 3. kategóriába tartozó eurobankjegyeket fizikailag egy vagy több lerakóba, a 4a. és a 4b. kategóriába tartozó eurobankjegyeket pedig két külön lerakóba teszi, mindehhez a gépkezelő beavatkozásának kiiktatása érdekében legalább három lerakóra van szükség.

2.

A mindössze két lerakóval felszerelt BPM is felhasználható eurobankjegyek osztályozására és leválogatására, ha a következő követelmények teljesülnek:

a)

A valódiság- és forgalomképességi vizsgálat a gépen való ugyanazon áthaladáskor történik. Az áthaladás közben a 4a. kategóriába tartozó minden eurobankjegyet az egyik lerakóba, míg a többi kategóriába tartozó eurobankjegyeket a 4a. kategóriájú eurobankjegyekkel fizikailag nem érintkező különálló lerakóba kell leválogatni.

b)

Ha a kezelő az 1., a 2. vagy a 3. kategóriába tartozó eurobankjegyet talál a második lerakóban, az ebben található eurobankjegy(ek)en az ellenőrzést ismét le kell futtatnia. A második áthaladás közben az 1., a 2. és a 3. kategóriába tartozó eurobankjegyeket ezek külön lerakóba történő leválogatásával el kell választani a 4b. kategóriába tartozó eurobankjegyektől, és a fenti táblázatban foglaltaknak megfelelően kell kezelni. Mivel a gép nem tudja az 1., a 2. és a 3. kategóriába tartozó eurobankjegyeket fizikailag külön lerakóba szétválasztani, azokat a 2. kategóriába tartozó eurobankjegynek kell minősíteni és ennek megfelelően kell kezelni.

3.

A BAM az eurobankjegyeket osztályozza és fizikailag leválogatja, az 1., a 2. és a 3. kategóriába tartozó eurobankjegyeket az egyik lerakóba, a 4a. és a 4b. kategóriába tartozó eurobankjegyeket pedig a második lerakóba, mindehhez a gépkezelő beavatkozásának kiiktatása érdekében legalább két lerakóra van szükség.

4.

Az egyetlen lerakóval felszerelt BAM is felhasználható eurobankjegyek osztályozására és leválogatására, ha a következő követelmények teljesülnek:

a)

Az 1., a 2. vagy a 3. kategóriába tartozó eurobankjegyek feldolgozásakor a gépnek a feldolgozást minden alkalommal haladéktalanul le kell állítania, és az adott eurobankjegyet olyan helyzetben kell tartania, amely megakadályozza a fizikai érintkezést a valódinak minősített eurobankjegyekkel.

b)

A valódiságvizsgálat eredményét az 1., a 2. vagy a 3. kategóriába tartozó minden egyes eurobankjegy tekintetében a kijelzőn kell megjeleníteni. Mivel a gép nem tudja az 1., a 2. és a 3. kategóriába tartozó eurobankjegyeket fizikailag külön lerakóba szétválasztani, azokat a 2. kategóriába tartozó eurobankjegynek kell minősíteni és ennek megfelelően kell kezelni.

c)

A gépnek a feldolgozás leállásakor ellenőriznie kell az 1., a 2. vagy a 3. kategóriájú eurobankjegy jelenlétét, és a feldolgozás csak azt követően indulhat újra, hogy a kezelő az 1., a 2. vagy a 3. kategóriájú eurobankjegyet fizikailag eltávolította.

d)

A kezelő a feldolgozás üzemmód minden egyes leállásakor legfeljebb az 1., a 2. vagy a 3. kategóriába tartozó egy eurobankjegyhez férhet hozzá.”

4.

A IIIa. mellékletet el kell hagyni, a IIIb. melléklet számozása III. mellékletre módosul.

5.

A IV. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

IV. MELLÉKLET

ADATGYŰJTÉS PÉNZFORGALMAZÓKTÓL/PÉNZFELDOLGOZÓKTÓL

1.   Célkitűzések

Az adatgyűjtés célja az NKB-k és az EKB számára a pénzforgalmazók/pénzfeldolgozók vonatkozó tevékenységének és a készpénzforgalmi ciklus alakulásának nyomon követése.

2.   Általános elvek

2.1.

A bankjegyvizsgáló gépekre vonatkozó adatokat csak akkor kell jelenteni, ha a gépeket ennek a határozatnak történő megfelelés érdekében használják.

2.2.

A pénzforgalmazók/pénzfeldolgozók rendszeresen megadják tagállamuk NKB-jának a következő adatokat:

azokra a helyiségekre vonatkozó adatok, ahol pénzforgalmazás/pénzkezelés folyik, mint például a fióktelepek, valamint

a bankjegyvizsgáló gépekre és az automata pénzkiadókra vonatkozó adatok.

2.3.

Ezen túlmenően az eurobankjegyeket bankjegyvizsgáló gépeken és automata pénzkiadókon keresztül visszaforgató pénzforgalmazók/pénzfeldolgozók rendszeresen megadják tagállamuk NKB-jának a következő adatokat:

a bankjegyvizsgáló gépek és automata pénzkiadók használatával zajló készpénzműveletek nagyságára (a feldolgozott eurobankjegyek számára) vonatkozó adatok,

azon távoli, alacsony készpénzforgalmú fióktelepekre vonatkozó adatok, ahol a forgalomképességi vizsgálat kézi úton folyik.

3.   Adattípusok és adatszolgáltatási követelmények

3.1.

A begyűjtött adatokat azok jellegétől függően törzsadatokra és operatív adatokra bontják.

Törzsadatok

3.2.

A törzsadatok körébe az alábbiakra vonatkozó adatok tartoznak: a) az egyes pénzforgalmazók/pénzfeldolgozók, valamint a működő bankjegyvizsgáló gépeik és automata pénzkiadó gépeik; továbbá b) a hitelintézetek távoli fióktelepei.

3.3.

A törzsadatokat az NKB-nak e határozat alkalmazásának napján, ezt követően pedig hathavonta kell megadni. Az 1. függelékben meghatározott sablonban megadott adatokat meg kell adni, de az NKB előírhatja azoknak más formátumban történő szolgáltatását. Az NKB-k egy átmeneti időszakon át havi vagy negyedéves adatszolgáltatást kérhetnek, ha a határozat hatálybalépése előtt a gyakorlat ez volt.

3.4.

Az NKB-k dönthetnek úgy, hogy ellenőrzési célra helyi, például fióktelepi szinten gyűjtenek adatokat.

3.5.

Az NKB-k dönthetnek úgy, hogy kizárják az adatszolgáltatási követelmények hatálya alól azokat a bankjegyvizsgáló gépeket, amelyek kizárólag eurobankjegyek pénztári forgalomban történő kiadására, illetve visszaforgatásra nem kerülő eurobankjegyek kiadására használnak fel. Az NKB előírhatja, hogy a pénzforgalmazók/pénzfeldolgozók jelöljék meg azokat a CRM-ket és CCM-ket, amelyeket CCM-ként/CIM-ként vagy CIM-ként használnak.

3.6.

A 3. függelékben meghatározott sablonban a távoli fióktelepekre vonatkozóan megadott adatokat meg kell adni, de az NKB előírhatja azoknak más formátumban történő szolgáltatását.

Operatív adatok

3.7.

A pénzforgalmazóktól/pénzfeldolgozóktól származó, az eurobankjegyek feldolgozására és visszaforgatására vonatkozó adatok operatív adatnak minősülnek.

3.8.

Az NKB-k dönthetnek úgy, hogy az 1338/2001/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdésében említett gazdasági szereplőket mentesítik az operatív adatok szolgáltatásának kötelezettsége alól, ha az általuk automata pénzkiadókon keresztül visszaforgatott eurobankjegyek száma nem éri el az NKB által meghatározott küszöbértéket.

3.9.

Az adatokat hathavonként kell megadni. Az adatokat legkésőbb az adott adatszolgáltatási időszak végét követő két hónapon belül kell szolgáltatni, azaz február és augusztus végéig. Az adatszolgáltatáshoz használható a 2. függelékben található sablon. Az NKB-k egy átmeneti időszakon át havi vagy negyedéves adatszolgáltatást kérhetnek, ha a határozat hatálybalépése előtt a gyakorlat ez volt.

3.10.

Az adatokat azok a pénzforgalmazók/pénzfeldolgozók szolgáltatják, amelyek eurobankjegyek fizikai kezelését végzik. Ha a pénzforgalmazó/pénzfeldolgozó a valódiság- és forgalomképességi vizsgálatot más pénzforgalmazónak/pénzfeldolgozónak kiszervezi, az adatszolgáltatást a 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően kijelölt pénzforgalmazó/pénzfeldolgozó teljesíti.

3.11.

A pénzforgalmazók/pénzfeldolgozók az adatokat darabszámban (mennyiségben), országosan összesítve és eurobankjegy-címlet szerinti bontásban szolgáltatják. Bankjegysorozat szerinti bontást nem szükséges szolgáltatni. Hitelintézetek távoli fióktelepei tekintetében az operatív adatok szolgáltatása elkülönítve történik.

3.12.

Az NKB-k dönthetnek úgy, hogy ellenőrzési célra helyi, például fióktelepi szinten gyűjtenek adatokat.

3.13.

Az NKB-k dönthetnek úgy, hogy kizárják az adatszolgáltatási követelmények hatálya alól azokat az eurobankjegyeket, amelyeket bankjegyvizsgáló gépeken dolgoznak fel és pénztári forgalomban adnak ki.

3.14.

Az NKB azokat a pénzforgalmazókat/pénzfeldolgozókat, amelyek a valódiság- és forgalomképességi vizsgálatot más pénzforgalmazóknak/pénzfeldolgozóknak szervezik ki, felkérheti a megbízottakra vonatkozó részletes adatszolgáltatásra, ideértve a kiszervezési megállapodásokat is.

3.15.

A 3. függelékben meghatározott sablonban a távoli fióktelepekre vonatkozóan meghatározott adatokat meg kell adni, de az NKB előírhatja azoknak más formátumban történő szolgáltatását, és megállapodhat a pénzforgalmazókkal/pénzfeldolgozókkal részletesebb adatgyűjtésről is.

4.   Az adatok titkossága és közzététele

4.1.

A törzsadatok és az operatív adatok egyaránt titkosak.

4.2.

Az NKB-k és az EKB dönthetnek jelentések vagy statisztikák e melléklet alapján beszerzett adatok felhasználásával történő közzététele mellett. Az ilyen kiadványokhoz az adatokat úgy kell összesíteni, hogy abból az egyes adatszolgáltatókat ne lehessen azonosítani.

1. függelék

SABLON AZ ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ

Törzsadatok

Az adatszolgáltatás címzettje:

[Az NKB neve; kapcsolattartó kérdések esetére; cím]

1.   A pénzforgalmazó/pénzfeldolgozó adatai

A pénzforgalmazó/pénzfeldolgozó neve:

Központi címe:

Postai irányítószám:

Város:

Utca:

Vállalat típusa:

hitelintézet

pénzváltó

pénzfeldolgozó vállalat, amely nem pénzforgalmi intézmény

kereskedő (kiskereskedő)

kaszinó

egyéb, ideértve a fenti kategóriákba nem tartozó pénzforgalmi intézményeket (kérjük megadni)

Kapcsolattartók:

Nevek:

Telefonszámok:

Telefaxszámok:

E-mail címek:

Kiszervező partner (ha van):

Név:

Cím:

Postai irányítószám:

Város:

2.   Ügyfél által kezelt gépek

Gépkategória

Azonosító szám (1)

Gyártó (1)

A gép megnevezése (1)

Azonosítás (1)

(felismerő rendszer/szoftververziók)

Üzemben lévő gépek száma összesen

CIM

 

 

 

 

 

CRM

 

 

 

 

 

CCM

 

 

 

 

 

COM

 

 

 

 

 

3.   Alkalmazott által kezelt gépek

Gépkategória

Azonosító szám (2)

Gyártó (2)

A gép megnevezése (2)

Azonosítás (2)

(felismerő rendszer/szoftververziók)

Üzemben lévő gépek száma összesen

BPM

 

 

 

 

 

BAM

 

 

 

 

 

TARM

 

 

 

 

 

TAM

 

 

 

 

 

4.   Automata pénzkiadók

 

Üzemben lévő gépek száma összesen

ATM

 

SCoT

 

Egyéb

 

2. függelék

SABLON AZ ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ

Operatív adatok

1.   A pénzforgalmazó/pénzfeldolgozó adatai

A pénzforgalmazó/pénzfeldolgozó neve

 

Adatszolgáltatási időszak

 

2.   Adatok

Kérjük az adatokat – az NKB döntésétől függően – országosan vagy regionálisan, a távoli fióktelepek adatai nélkül, összesítve megadni.

 

Feldolgozott eurobankjegyek száma összesen (3)

Ebből forgalomképtelenként leválogatott (3)

Ebből visszaforgatott (4)

5 EUR

 

 

 

10 EUR

 

 

 

20 EUR

 

 

 

50 EUR

 

 

 

100 EUR

 

 

 

200 EUR

 

 

 

500 EUR

 

 

 


Az ügyfél által kezelt gépeken és automata pénzkiadókon át kiadott eurobankjegyek száma

 

Amennyiben egy NKB alkalmazza a távoli fiókokra vonatkozó, a 7. cikkben meghatározott kivételt, ezek az adatok kötelezőek az adott tagállam hitelintézetei számára. A hitelintézeteknek konzultálniuk kell az NKB-jukkal annak érdekében, hogy meggyőződjenek arról, hogy ezeket az adatokat szolgáltatniuk kell-e.

3. függelék

HITELINTÉZETEK TÁVOLI FIÓKJAI

Ezeket az adatokat csak azoknak a hitelintézeteknek kell megadniuk, amelyek rendelkeznek a 7. cikk (1) bekezdésében említett távoli fiókokkal.

1.   Hitelintézet adatai

Hitelintézet neve

 

Adatszolgáltatási időszak

 


2.   Adatok

Távoli fiók neve

Cím

Az ügyfél által kezelt gépeken és automata pénzkiadókon át kiadott eurobankjegyek száma

 

 

 


(1)  Ezeket a rovatokat az EKB weboldalán szereplő adatok szerint kell kitölteni.

(2)  Ezeket a rovatokat az EKB weboldalán szereplő adatok szerint kell kitölteni.

(3)  Ez a tétel egyaránt lefedi az alkalmazott és az ügyfél által kezelt gépek adatait.

(4)  Az NKB döntése szerint nem tartoznak bele az NKB-nak visszaküldött eurobankjegyek és a pénztári forgalomban visszaforgatott eurobankjegyek.


Top