EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0019(01)

2012/507/ES: Eiropas Centrālās bankas Lēmums ( 2012. gada 7. septembris ), ar ko groza Lēmumu ECB/2010/14 par euro banknošu autentiskuma un derīguma pārbaudi, kā arī to atkārtotu laišanu apgrozībā (ECB/2012/19)

OJ L 253, 20.9.2012, p. 19–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 167 - 179

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/507/oj

20.9.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 253/19


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS

(2012. gada 7. septembris),

ar ko groza Lēmumu ECB/2010/14 par euro banknošu autentiskuma un derīguma pārbaudi, kā arī to atkārtotu laišanu apgrozībā

(ECB/2012/19)

(2012/507/ES)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 128. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 16. pantu,

tā kā:

(1)

Eiropas Centrālā banka (ECB) 2010. gada 16. septembrī pieņēma Lēmumu ECB/2010/14 par euro banknošu autentiskuma un derīguma pārbaudi, kā arī to atkārtotu laišanu apgrozībā (1), ar ko nosaka kopējus noteikumu un procedūras euro banknošu kā maksāšanas līdzekļa integritātes aizsardzībai.

(2)

Jo īpaši jāgroza Lēmuma ECB/2010/14 piemērošanas joma, lai tā aptvertu pašreizējās un turpmākās euro banknošu sērijas, nodrošinot, ka apgrozībā esošās euro banknotes ir īstas un derīgas un ka iespējamās viltotās euro banknotes tiek atklātas un nodotas kompetentajām nacionālajām iestādēm. Šajā nolūkā jāveic virkne tehnisku grozījumu Lēmuma ECB/2010/14 pielikumos.

(3)

Lēmuma ECB/2010/14 IIIa pielikumā izklāstītie automatizētas euro banknošu derīguma pārbaudes minimālie standarti ir prasības, ko piemēro banknošu apstrādes iekārtu darbībai. Tie tādēļ attiecas tikai uz banknošu apstrādes iekārtu ražotājiem un neietekmē Lēmumā ECB/2010/14 noteiktās autentiskuma un derīguma pārbaudes procedūras, kas jāievēro skaidrās naudas apstrādes iestādēm. Tā kā automatizētas derīguma pārbaudes minimālie standarti neietilpst Lēmuma ECB/2010/14 piemērošanas jomā, tie jāiekļauj banknošu apstrādes iekārtu testēšanas, datu vākšanas un kontroles noteikumos un procedūrās.

(4)

Ņemot vērā saistībā ar Lēmumu ECB/2010/14 gūto pieredzi, daži noteikumi un procedūras jāuzlabo lielākas skaidrības un efektivitātes dēļ.

(5)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Lēmums ECB/2010/14,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Grozījumi

Lēmumu ECB/2010/14 groza šādi:

1)

lēmuma 2. pantu papildina ar šādu definīciju:

“13)

“euro banknotes” ir banknotes, kas atbilst Lēmuma ECB/2003/4 (2) vai jebkura tiesību akta, kas aizstāj vai papildina minēto lēmumu, prasībām un ECB Padomes noteiktajām tehniskajām specifikācijām.

2)

lēmuma 3. panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5.   Banknošu autentiskuma un derīguma pārbaudei skaidrās naudas apstrādes iestāde operatora apkalpotas iekārtas var izmantot tikai tad, ja šīs iekārtas izturējušas NCB pārbaudi un iekļautas ECB interneta lapā, kā paredzēts 9. panta 2. punktā. Iekārtas var izmantot tikai euro banknošu nominālvērtībām un sērijām, kas attiecīgajām iekārtām norādītas ECB tīmekļa vietnē, iekārtas izmantojot ar rūpnīcas standarta iestatījumiem, t. sk. to atjauninājumiem, kas sekmīgi pārbaudīti, ja vien NCB un skaidrās naudas apstrādes iestāde nav vienojušās par stingrākiem iestatījumiem.”;

3)

lēmuma 6. pantu aizstāj ar šādu:

“6. pants

Nederīgo banknošu atklāšana

1.   Manuālo derīguma pārbaudi veic saskaņā ar III pielikumā noteiktajiem minimālajiem standartiem.

2.   Automatizēto derīguma pārbaudi veic ar veiksmīgi pārbaudītu banknošu apstrādes iekārtu palīdzību saskaņā ar minimālajiem standartiem, ko kopā ar to grozījumiem publicē ECB tīmekļa vietnē.

3.   NCB pēc tam, kad par to informējusi ECB, var noteikt stingrākus standartus attiecībā uz vienas vai vairāku nominālvērtību vai sēriju euro banknotēm, ja to pamato, piemēram, ar attiecīgajā dalībvalstī apgrozībā esošo euro banknošu kvalitātes pasliktināšanos. Šos stingrākos standartus publicē attiecīgās NCB tīmekļa vietnē.

4.   Nederīgās euro banknotes nodod NCB saskaņā ar valsts normatīvajiem aktiem.”;

4)

lēmuma 8. panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.   Eurosistēma vajadzības gadījumā informē skaidrās naudas apstrādes iestādes par viltojumu draudiem un var tām pieprasīt veikt attiecīgas darbības, t. sk. uz laiku noteikt aizliegumu atkārtoti laist apgrozībā noteiktas(-u) nominālvērtības(-u) vai sērijas euro banknotes.”;

5)

lēmuma 9. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Ja banknošu apstrādes iekārtas tips pārbaudi izturējis, šīs pārbaudes rezultāti ir spēkā visā eurozonā vienu gadu, sākot ar mēnesi, kurā tika veikta pārbaude, ar nosacījumu, ka, izmantojot šo tipu, šajā periodā joprojām iespējams atklāt visus Eurosistēmai zināmos euro banknošu viltojumus.”;

6)

lēmuma 10. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   NC, atklājot, ka skaidrās naudas apstrādes iestāde neievēro šā lēmuma noteikumus, tā skaidrās naudas apstrādes iestādei pieprasa noteiktā laikā veikt koriģējošus pasākumus. Līdz neatbilstības novēršanai NCB ECB vārdā var aizliegt skaidrās naudas apstrādes iestādei atkārtoti laist apgrozībā attiecīgās(-o) nominālvērtības(-u) vai sēriju euro banknotes. Ja neatbilstības iemesls ir kāda banknošu apstrādes iekārtas tipa darbības nepilnība, tas var būt par pamatu šā iekārtu tipa svītrošanai no saraksta, kas minēts 9. panta 2. punktā.”;

7)

lēmuma 13. pantu aizstāj ar šādu:

“13. pants

Nobeiguma noteikumi

1.   Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   Skaidrās naudas apstrādes iestādes dalībvalstīs, kas ievieš euro pēc šā lēmuma pieņemšanas dienas, šo lēmumu piemēro no euro ieviešanas dienas.”;

8)

saskaņā ar šā lēmuma pielikumu groza I, IIa, IIb, IIIa, IIIb un IV pielikumu.

2. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Frankfurtē pie Mainas, 2012. gada 7. septembrī

ECB prezidents

Mario DRAGHI


(1)  OV L 267, 9.10.2010., 1. lpp.

(2)  OV L 78, 25.3.2003., 16. lpp.”;


PIELIKUMS

Šādi groza Lēmuma ECB/2010/14 I, IIa, IIb, IIIa, IIIb un IV pielikumu:

1)

lēmuma I pielikumu aizstāj ar šādu:

“I PIELIKUMS

BANKNOŠU APSTRĀDES IEKĀRTAS

1.   Vispārējās tehniskās prasības

1.1.

Lai kvalificētos par banknošu apstrādes iekārtu, tai jāspēj apstrādāt euro banknotes, klasificējot atsevišķas euro banknotes un fiziski nodalot tās pēc to klasifikācijas bez iekārtas operatora iejaukšanās, kā paredzēts IIa un IIb pielikumā. Banknošu apstrādes iekārtai jābūt ierīcei, kurai vajadzīgajā skaitā paredzēti izvades kārtotājnodalījumi un/vai citi līdzekļi, kas nodrošina apstrādāto euro banknošu atbilstošu nodalīšanu.

1.2.

Banknošu apstrādes iekārtām jābūt pielāgojamām, lai nodrošinātu to iespējas atklāt jaunus viltojumus. Turklāt tām jābūt pielāgojamām, lai vajadzības gadījumā būtu iespējams noteikt vairāk vai mazāk ierobežojošus standartus šķirošanai pēc derīguma.

2.   Banknošu apstrādes iekārtu kategorijas

Banknošu apstrādes iekārtas ir paša klienta darbinātas iekārtas vai operatora apkalpotas iekārtas.

1.   tabula

Paša klienta darbinātas iekārtas

A.   Paša klienta darbinātas iekārtas, kurās skaidrā nauda tiek noguldīta ar klienta datu izsekošanas iespēju

1.

Skaidrās naudas iemaksu bankomāti (Cash-in machines, CIM)

Skaidrās naudas iemaksu bankomāti (CIM) ļauj klientiem, izmantojot bankas karti vai citus līdzekļus, noguldīt euro banknotes savos bankas kontos, bet tiem nav nekādu skaidrās naudas izsniegšanas funkciju. Skaidrās naudas iemaksu bankomātos tiek pārbaudīts euro banknošu autentiskums un nodrošināta konta turētāja datu izsekojamība; derīguma pārbaudes nav obligātas.

2.

Banknošu apstrādes iekārtas (Cash-recycling machines, CRM)

Banknošu apstrādes iekārtas (CRM) ļauj klientiem, izmantojot bankas karti vai citus līdzekļus, noguldīt euro banknotes savos bankas kontos, kā arī debetēt no tiem euro banknotes. Banknošu apstrādes iekārtās (CRM) tiek pārbaudīts euro banknošu autentiskums un derīgums, kā arī nodrošināta konta turētāja datu izsekojamība. Naudas izņemšanai no banknošu apstrādes iekārtām var tikt izmantotas derīgas īstās euro banknotes, ko citi klienti tajās noguldījuši iepriekšējos darījumos.

3.

Kombinētie skaidrās naudas iemaksu bankomāti (Combined cash-in machines, CCM)

Kombinētie skaidrās naudas iemaksu bankomāti (CCM) ļauj klientiem, izmantojot bankas karti vai citus līdzekļus, noguldīt euro banknotes savos bankas kontos, kā arī debetēt no tiem euro banknotes. Kombinētajos skaidrās naudas iemaksu bankomātos tiek pārbaudīts euro banknošu autentiskums un nodrošināta konta turētāja datu izsekojamība; derīguma pārbaudes nav obligātas. Naudas izņemšanai no kombinētajiem skaidrās naudas iemaksu bankomātiem netiek izmantotas euro banknotes, ko citi klienti tajās noguldījuši iepriekšējos darījumos, bet tikai atsevišķi tajos ievietotas euro banknotes.

B.   Citas paša klienta darbinātas iekārtas

4.

Skaidrās naudas izmaksu bankomāti (Cash-out machines, COM)

Skaidrās naudas izmaksu bankomāti (COM) ir bankomāti, kuros pirms euro banknošu izmaksas klientiem tiek pārbaudīts to autentiskums un derīgums. Skaidrās naudas izmaksu bankomātos (COM) tiek izmantotas euro banknotes, kuras tajos ievieto skaidrās naudas apstrādes iestādes vai kuras tiek ievietotas no citām automatizētām sistēmām (piemēram, tirdzniecības automātiem).

CRM var izmantot kā CIM vai CCM, ja detektoru sistēmas, programmnodrošinājums un pārējie komponenti to pamatfunkciju veikšanai ir tādi paši kā ECB tīmekļa vietnē norādītais CRM tips.

CCM var izmantot kā CIM, ja detektoru sistēmas, programmnodrošinājums un pārējie komponenti to pamatfunkciju veikšanai ir tādi paši kā ECB tīmekļa vietnē norādītais CCM tips.

2.   tabula

Operatora apkalpotas iekārtas

1.

Banknošu apstrādes iekārtas (Banknote processing machines, BPM)

Banknošu apstrādes iekārtās (BPM) pārbauda euro banknošu autentiskumu un derīgumu.

2.

Banknošu autentifikācijas iekārtas (Banknote authentication machines, BAM)

Banknošu autentifikācijas iekārtās (BAM) pārbauda euro banknošu autentiskumu.

3.

Kases palīgierīces skaidrās naudas apstrādei (Teller assistant recycling machines, TARM)

Kases palīgierīces skaidrās naudas pārbaudei un apstrādei (TARM) izmanto skaidrās naudas apstrādes iestādes, kas pārbauda euro banknošu autentiskumu un derīgumu. Naudas izņemšanai no kases palīgierīcēm skaidrās naudas pārbaudei un apstrādei var tikt izmantotas derīgas īstās euro banknotes, ko citi klienti tajās noguldījuši iepriekšējos darījumos. Turklāt šīs iekārtas droši uzglabā euro banknotes un skaidrās naudas apstrādes iestādēm ļauj kreditēt vai debetēt klientu banku kontus.

4.

Kases palīgierīces skaidrās naudas pārbaudei (Teller assistant machines, TAM)

Kases palīgierīces skaidrās naudas pārbaudei (TAM) izmanto skaidrās naudas apstrādes iestādes, kas pārbauda euro banknošu autentiskumu. Turklāt šīs iekārtas droši uzglabā euro banknotes un skaidrās naudas apstrādes iestādēm ļauj kreditēt vai debetēt klientu banku kontus.

Operatora apkalpotām iekārtām banknotes jāapstrādā pakās.

TARM un TAM var izmantot kā operatora apkalpotas iekārtas, ja iekārtu tips ir pārbaudīts un ECB tīmekļa vietnē norādīts kā, attiecīgi, CRM vai CIM/CCM. Šādā gadījumā TARM uzskata par CRM un TAM uzskata par CIM/CCM.

3.   Banknošu apstrādes iekārtu tipi

Eurosistēma pārbauda banknošu apstrādes iekārtu tipus. Banknošu apstrādes iekārtu tipus iedala atbilstoši to detektorsistēmām, programmatūrai un citām to galveno funkciju izpildes nodrošināšanas sastāvdaļām. Šīs funkcijas ir: a) īstu euro banknošu autentifikācija; b) to euro banknošu atklāšana un nodalīšana, kuras ir iespējami viltojumi; c) nederīgo banknošu atklāšana un, ja vajadzīgs, nodalīšana no derīgajām; un d) tādu priekšmetu atpazīšana, kurus atzīst par iespējamiem euro banknošu viltojumiem, un, ja vajadzīgs, tādu euro banknošu konstatēšana, kuru autentiskums nav skaidri nosakāms.”;

2)

lēmuma IIa pielikumu aizstāj ar šādu:

“IIa PIELIKUMS

EURO BANKNOŠU KLASIFIKĀCIJA UN APSTRĀDE PAŠA KLIENTA DARBINĀTĀS IEKĀRTĀS

Euro banknotes klasificē, iedalot vienā no turpmāk norādītajām kategorijām, un tās tiek fiziski nodalītas atbilstoši savai kategorijai. Iekārtās, kurās nepārbauda euro banknotes pēc to derīguma, banknotes nav jāiedala euro banknošu 4.a un 4.b kategorijā.

1.   tabula

Euro banknošu klasifikācija un apstrāde paša klienta darbinātās iekārtās, kurās skaidrā nauda tiek noguldīta ar klienta datu izsekošanas iespēju

Kategorija

Īpašības

Apstrāde

1.

Objekti, kas netiek atpazīti kā euro banknotes

Netiek atpazīti kā euro banknotes jebkura norādītā iemesla dēļ:

iekārtai neparedzētas euro banknotes,

nav euro banknotes,

ir euro banknotēm līdzīgi priekšmeti,

nepareizs izskats un forma,

atlocīts(-i) liels(-i) stūris(-i) vai noplēsts(-i) fragments(i),

ievades vai padeves kļūda iekārtā.

Iekārta nodod atpakaļ klientam.

2.

Iespējami euro banknošu viltojumi

Izskats un forma tiek atpazīta, bet trūkst viena vai vairāku ar iekārtu pārbaudīto autentifikācijas elementu vai tie ievērojami pārsniedz pieļaujamo novirzi no normas.

Izņemšana no apgrozības.

Nekavējoties, bet ne vēlāk kā 20 darbdienu laikā no banknotes iemaksas iekārtā jānodod kompetentajām valsts iestādēm autentifikācijai, sniedzot informāciju par konta turētāju. Nedrīkst ieskaitīt klienta kontā.

3.

Euro banknotes, kuru autentiskums nav skaidri nosakāms

Izskats un forma tiek atpazīta, taču kvalitātes noviržu un/vai pieļaujamo noviržu pārsniegšanas dēļ netiek atpazīti visi ar iekārtu pārbaudītie autentifikācijas elementi. Parasti tās ir nederīgas euro banknotes.

Izņem no apgrozības.

Euro banknotes apstrādā atsevišķi un nekavējoties, bet ne vēlāk kā 20 darbdienu laikā no banknotes iemaksas iekārtā nodod NCB autentifikācijai.

Informāciju par konta turētāju glabā astoņas nedēļas kopš šo euro banknošu atklāšanas iekārtā. Šai informācijai jābūt pieejamai pēc NCB pieprasījuma. Vienojoties ar NCB, informāciju, kas nodrošina konta turētāja izsekojamību, kopā ar šīm euro banknotēm var nodot minētajai NCB.

Drīkst ieskaitīt klienta kontā.

4.a

Euro banknotes, kas tiek atpazītas kā īstas un derīgas

Visu ar iekārtu veikto autentifikācijas un derīguma pārbaužu rezultāti ir pozitīvi.

Var atkārtoti laist apgrozībā.

Tiek ieskaitītas klienta kontā.

4.b

Euro banknotes, kas tiek atpazītas kā īstas, bet nederīgas

Visu ar iekārtu veikto autentifikācijas pārbaužu rezultāti ir pozitīvi. Vismaz viens pārbaudītais derīguma kritērijs devis negatīvu rezultātu.

Nevar izmantot atkārtotai laišanai apgrozībā; nodod atpakaļ NCB.

Tiek ieskaitītas klienta kontā.

Īpaši noteikumi attiecībā uz 1. tabulu:

1.

Iekārta 2. un 3. kategorijas euro banknotes neatdod atpakaļ klientam, ja tai ir noguldījuma darījuma atcelšanas funkcija. Šādu euro banknošu glabāšanu iekārtā pēc darījuma atcelšanas var īstenot, ja konkrētajā iekārtā paredzēta vieta banknošu pagaidu glabāšanai.

2.

3. kategorijas euro banknotes var netikt fiziski nošķirtas no 4.b kategorijas euro banknotēm. Šādā gadījumā piemēro 3. kategorijas termiņu jauktās 3. un 4.b kategorijas euro banknošu nodošanai NCB un 3. kategorijas prasības klientu izsekošanai attiecībā uz 3. kategorijas euro banknotēm.

2.   tabula

Euro banknošu klasifikācija un apstrāde citās klienta apkalpotās iekārtās

Kategorija

Īpašības

Apstrāde

1.

Objekti, kas netiek atpazīti kā euro banknotes

Netiek atpazīti kā euro banknotes jebkura norādītā iemesla dēļ:

iekārtai neparedzētas euro banknotes,

nav euro banknotes,

ir euro banknotēm līdzīgi priekšmeti,

nepareizs izskats un forma,

atlocīts(-i) liels(-i) stūris(-i) vai noplēsts(-i) fragments(i),

ievades vai padeves kļūda iekārtā.

Nevar izsniegt klientiem.

2.

Iespējami euro banknošu viltojumi

Izskats un forma tiek atpazīta, bet trūkst viena vai vairāku ar iekārtu pārbaudīto autentifikācijas elementu vai tie ievērojami pārsniedz pieļaujamo novirzi no normas.

Nevar izsniegt klientiem.

Nekavējoties, bet ne vēlāk kā 20 darbdienu laikā no banknotes atklāšanas iekārtā jānodod kompetentajām valsts iestādēm autentifikācijai, sniedzot informāciju par konta turētāju, ja tā pieejama.

3.

Euro banknotes, kuru autentiskums nav skaidri nosakāms

Izskats un forma tiek atpazīta, taču kvalitātes noviržu un/vai pieļaujamo noviržu pārsniegšanas dēļ netiek atpazīti visi ar iekārtu pārbaudītie autentifikācijas elementi. Parasti tās ir nederīgas euro banknotes.

Nevar izsniegt klientiem.

Euro banknotes apstrādā atsevišķi un nekavējoties, bet ne vēlāk kā 20 darbdienu laikā no banknotes iemaksas iekārtā nodod NCB autentifikācijai.

4.a

Euro banknotes, kas tiek atpazītas kā īstas un derīgas

Visu ar iekārtu veikto autentifikācijas un derīguma pārbaužu rezultāti ir pozitīvi.

Var izsniegt klientiem.

4.b

Euro banknotes, kas tiek atpazītas kā īstas, bet nederīgas

Visu ar iekārtu veikto autentifikācijas pārbaužu rezultāti ir pozitīvi. Vismaz viens pārbaudītais derīguma kritērijs devis negatīvu rezultātu.

Nevar izsniegt klientiem; nodod atpakaļ NCB.

Īpaši noteikumi attiecībā uz 2. tabulu:

1.

1., 2. un 3. kategorijas euro banknotes var netikt fiziski nošķirtas. Ja sajauktas, visas trīs kategorijas uzskata par 2. kategorijas euro banknotēm. Ja 1., 2. un 3. kategorijas euro banknotes var tikt nošķirtas citā banknošu apstrādes iekārtā vai ja tam piekrīt NCB ar apmācīta personāla palīdzību, ar tām rīkojas saskaņā ar 2. tabulu.

2.

3. kategorijas euro banknotes var netikt fiziski nošķirtas no 4.b kategorijas euro banknotēm. Šādā gadījumā piemēro 3. kategorijas termiņu jauktās 3. un 4.b kategorijas euro banknošu nodošanai NCB.”;

3)

lēmuma IIb pielikumu aizstāj ar šādu:

“IIb PIELIKUMS

EURO BANKNOŠU KLASIFIKĀCIJA UN APSTRĀDE OPERATORA APKALPOTĀS IEKĀRTĀS

Euro banknotes klasificē kādā no 1. tabulā izklāstītajām kategorijām. 4.a un 4.b kategorijas euro banknotes ir fiziski jānošķir no 1., 2. un 3. kategorijas euro banknotēm. Iekārtās, kurās nepārbauda euro banknotes pēc to derīguma, banknotes nav jāiedala euro banknošu 4.a un 4.b kategorijā.

1.   tabula

Euro banknošu klasifikācija un apstrāde operatora apkalpotās iekārtās

Kategorija

Īpašības

Apstrāde

1.

Objekti, kas netiek atpazīti kā euro banknotes

Netiek atpazīti kā euro banknotes jebkura norādītā iemesla dēļ:

iekārtai neparedzētas euro banknotes,

nav euro banknotes,

ir euro banknotēm līdzīgi priekšmeti,

nepareizs izskats un forma,

atlocīts(-i) liels(-i) stūris(-i) vai noplēsts(-i) fragments(i),

ievades vai padeves kļūda iekārtā.

No iekārtas nodod atpakaļ operatoram turpmākai novērtēšanai un apstrādei.

Pēc darbinieka veikta vizuāla novērtējuma skaidrās naudas apstrādes iestāde tās var nodot atpakaļ klientam.

2.

Iespējami euro banknošu viltojumi

Izskats un forma tiek atpazīta, bet trūkst viena vai vairāku ar iekārtu pārbaudīto autentifikācijas elementu vai tie ievērojami pārsniedz pieļaujamo novirzi no normas.

No iekārtas nodod atpakaļ operatoram turpmākai apstrādei.

Tās apstrādā atsevišķi un nekavējoties, bet ne vēlāk kā 20 darbdienu laikā no banknošu apstrādes iekārtā nodod kompetentajām valsts iestādēm galīgai autentifikācijai.

3.

Euro banknotes, kuru autentiskums nav skaidri nosakāms

Izskats un forma tiek atpazīta, taču kvalitātes noviržu un/vai pieļaujamo noviržu pārsniegšanas dēļ netiek atpazīti visi ar iekārtu pārbaudītie autentifikācijas elementi. Parasti tās ir nederīgas euro banknotes.

4.a

Euro banknotes, kas tiek atpazītas kā īstas un derīgas

Visu ar iekārtu veikto autentifikācijas un derīguma pārbaužu rezultāti ir pozitīvi.

Var atkārtoti laist apgrozībā.

Tiek ieskaitītas klienta kontā.

4.b

Euro banknotes, kas tiek atpazītas kā īstas, bet nederīgas

Visu ar iekārtu veikto autentifikācijas pārbaužu rezultāti ir pozitīvi. Vismaz viens pārbaudītais derīguma kritērijs devis negatīvu rezultātu.

Nevar izmantot atkārtotai laišanai apgrozībā; nodod atpakaļ NCB.

Tiek ieskaitītas klienta kontā.

Īpaši noteikumi attiecībā uz 1. tabulu:

Ja 2. un 3. kategorijas euro banknotes var tikt nošķirtas pašā iekārtā vai citā banknošu apstrādes iekārtā vai ja tam piekrīt NCB ar apmācīta personāla palīdzību, tad 3. kategorijas euro banknotes var nodot NCB kopā ar 4.b kategorijas euro banknotēm. Šādā gadījumā turpina piemērot tabulā noteikto termiņu 2. kategorijas euro banknošu nodošanai kompetentām nacionālajām iestādēm un 3. un 4.b kategorijas euro banknošu nodošanai NCB.

Īpašie klasifikācijas un šķirošanas noteikumi dažām operatora apkalpotām iekārtām

1.

Banknošu apstrādes iekārtās 1., 2. un 3. kategorijas euro banknotes klasificē un fiziski sašķiro vienā vai vairākos izvades kārtotājnodalījumos, bet 4.a un 4.b kategorijas euro banknotes divos atsevišķos izvades kārtotājnodalījumos, kā norādīts IIb pielikumā, un šajā nolūkā nepieciešami vismaz trīs izvades kārtotājnodalījumi, lai nebūtu vajadzīga iekārtas operatora iejaukšanās.

2.

Arī banknošu apstrādes iekārtās, kurām ir tikai divi izvades kārtotājnodalījumi, var klasificēt un šķirot euro banknotes, ja tiek ievērotas šādas prasības:

a)

autentiskuma un derīguma pārbaudes notiek vienā apstrādes procesa posmā. Šajā apstrādes procesa posmā 4.a kategorijas euro banknotes ir sašķirojamas vienā stacionārā izvades kārtotājnodalījumā, savukārt citu kategoriju euro banknotes jāsašķiro atsevišķā stacionārā izvades kārtotājnodalījumā, kuram nav fiziskas saskares ar 4.a kategorijas euro banknotēm;

b)

ja kāda 1., 2. vai 3. kategorijas euro banknote tiek konstatēta otrajā izvades kārtotājnodalījumā, operatoram otrajā nodalījumā esošā(-ās) euro banknote(-es) jāievada atkārtotai apstrādei. Šajā otrajā apstrādes procesa posmā 1., 2. un 3. kategorijas euro banknotes jānodala no 4.b kategorijas euro banknotēm, pirmās minētās sašķirojot tam paredzētajā izvades kārtotājnodalījumā un ar tām rīkojoties, kā noteikts tabulā. Tā kā iekārta nevar fiziski nošķirt 1., 2. un 3. kategorijas euro banknotes dažādos izvades kārtotājnodalījumos, tās visas uzskata par 2. kategorijas euro banknotēm un attiecīgi ar tām rīkojas.

3.

Banknošu apstrādes iekārtās 1., 2. un 3. kategorijas euro banknotes klasificē un fiziski sašķiro vienā izvades kārtotājnodalījumā, bet 4.a un 4.b kategorijas euro banknotes otrā izvades kārtotājnodalījumā, un šajā nolūkā nepieciešami vismaz divi izvades kārtotājnodalījumi, lai nebūtu vajadzīga iekārtas operatora iejaukšanās.

4.

Arī banknošu apstrādes iekārtās, kurām ir tikai viens izvades kārtotājnodalījums, var klasificēt un šķirot euro banknotes, ja tiek ievērotas šādas prasības:

a)

katru reizi, kad tiek apstrādāta 1., 2. vai 3. kategorijas euro banknote, iekārtai nekavējoties jāpārtrauc apstrāde un jānodrošina, lai šai euro banknotei nerastos nekāda fiziska saskare ar autentificētajām euro banknotēm;

b)

ikvienas 1., 2. vai 3. kategorijas euro banknotes autentiskuma pārbaudes rezultātam jābūt nolasāmam uz displeja. Tā kā iekārta nevar fiziski nošķirt 1., 2. un 3. kategorijas euro banknotes dažādos izvades kārtotājnodalījumos, tās visas uzskata par 2. kategorijas euro banknotēm un attiecīgi ar tām rīkojas;

c)

pārtraucot apstrādi, iekārtai jāpārbauda, vai tajā nav nevienas 1., 2. vai 3. kategorijas euro banknotes, un apstrādi var turpināt tikai tad, kad operators no iekārtas izņēmis tajā konstatēto 1., 2. vai 3. kategorijas euro banknoti;

d)

katrā apstrādes pārtraukšanas reizē operatoram var būt pieejama tikai viena 1., 2. vai 3. kategorijas euro banknote.”;

4)

lēmuma IIIa pielikumu svītro, bet IIIb pielikums kļūst par III pielikumu;

5)

lēmuma IV pielikumu aizstāj ar šādu:

IV PIELIKUMS

DATU VĀKŠANA NO SKAIDRĀS NAUDAS APSTRĀDES IESTĀDĒM

1.   Mērķi

Datu vākšanas mērķis ir nodrošināt, lai ECB un NCB varētu uzraudzīt skaidrās naudas apstrādes iestāžu darbības un pārraudzīt skaidrās naudas apriti.

2.   Vispārējie principi

2.1.

Datus par banknošu apstrādes iekārtām ziņo tikai tad, ja šīs iekārtas izmanto šā lēmuma prasību ievērošanai.

2.2.

Skaidrās naudas apstrādes iestādes savu dalībvalstu NCB regulāri sniedz šādu informāciju:

informāciju par struktūrvienībām, kurās notiek skaidrās naudas apstrāde, piemēram, filiāļu birojiem,

informāciju par banknošu apstrādes iekārtām un skaidrās naudas izsniegšanas iekārtām.

2.3.

Turklāt skaidrās naudas apstrādes iestādes, kas ar banknošu apstrādes iekārtām un skaidrās naudas izsniegšanas iekārtām atkārtoti apgrozībā laiž euro banknotes, savu dalībvalstu NCB regulāri sniedz šādu informāciju:

informāciju par skaidrās naudas operāciju apjomu (apstrādātais euro banknošu skaits), kā arī par banknošu apstrādes iekārtām un skaidrās naudas izsniegšanas iekārtām,

informāciju par nomaļajām kredītiestāžu filiālēm, kur skaidrās naudas operāciju apjoms ir ļoti neliels un banknošu derīguma pārbaude tiek veikta manuāli.

3.   Datu veids un ziņošanas prasības

3.1.

Atkarībā no savākto datu rakstura tos iedala pamatdatos un operatīvajos datos.

Pamatdati

3.2.

Uz pamatdatiem attiecas informācija par: a) katru skaidrās naudas apstrādes iestādi un to darbībā esošajām banknošu apstrādes iekārtām un skaidrās naudas izsniegšanas iekārtām; un b) nomaļajām kredītiestāžu filiālēm.

3.3.

Pamatdatus NCB nosūta šā lēmuma piemērošanas dienā un turpmāk ik pēc sešiem mēnešiem. Jāiesniedz 1. papildinājuma paraugā norādītie dati, lai gan NCB tos var pieprasīt iesniegt citā formātā. Pārejas laikā NCB var prasīt datus ziņot katru mēnesi, ja tās to jau prasījušas pirms šā lēmuma spēkā stāšanās, vai NCB var prasīt datus ziņot katru ceturksni.

3.4.

Uzraudzības nolūkā NCB var nolemt vākt datus vietējā, piemēram, filiāļu biroju, līmenī.

3.5.

NCB no ziņošanas prasību jomas var nolemt izslēgt banknošu apstrādes iekārtas, kurās apstrādā tikai tās euro banknotes, kuras darbinieki izmaksās tirdzniecības vietā vai kuras netiks izmantotas atkārtotai laišanai apgrozībā. NCB var prasīt skaidrās naudas apstrādes iestādēm norādīt CRM un CCM, kas tiek izmantotas kā, attiecīgi, CCM/CIM vai CIM.

3.6.

Jāiesniedz 3. papildinājuma paraugā norādītie dati par nomaļajām filiālēm, lai gan NCB tos var pieprasīt iesniegt citā formātā.

Operatīvie dati

3.7.

Dati, ko skaidrās naudas apstrādes iestādes iegūst euro banknošu apstrādē un atkārtotā laišanā apgrozībā, tiek klasificēti kā operatīvie dati.

3.8.

NCB no operatīvo datu ziņošanas pienākuma var nolemt atbrīvot citus uzņēmumus, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1338/2001 6. panta 1. punktā, ja euro banknošu skaits, ko tie ar skaidrās naudas izsniegšanas iekārtām atkārtoti laiduši apgrozībā, ir mazāks nekā NCB noteiktais slieksnis.

3.9.

Datus sagatavo ik pēc sešiem mēnešiem. Datus sniedz NCB ne vēlāk kā divus mēnešus pēc attiecīgā pārskata perioda, t. i., februāra beigās un augusta beigās. Datus var sagatavot, izmantojot 2. papildinājumā norādīto paraugu. Pārejas laikā NCB var prasīt datus ziņot katru mēnesi, ja tās to jau prasījušas pirms šā lēmuma spēkā stāšanās, vai NCB var prasīt datus ziņot katru ceturksni.

3.10.

Datus sagatavo skaidrās naudas apstrādes iestādes, kas fiziski apstrādā euro banknotes. Ja skaidrās naudas apstrādes iestāde citai skaidrās naudas apstrādes iestādei kā ārpakalpojumus uztic pārbaudīt banknošu autentiskumu un derīgumu, datus sagatavo šī izraudzītā iestāde atbilstoši 3. panta 2. punktam.

3.11.

Skaidrās naudas apstrādes iestādes datus sniedz kā vienības (apjomu), ko apkopo valsts līmenī un iedala pēc euro banknošu nominālvērtības. Netiek prasīts dalījums pēc banknošu sērijas. Attiecībā uz kredītiestāžu nomaļajām filiālēm operatīvos datus sniedz atsevišķi.

3.12.

Uzraudzības nolūkā NCB var nolemt vākt datus vietējā, piemēram, filiāļu biroju, līmenī.

3.13.

NCB no ziņošanas prasību jomas var nolemt izslēgt banknotes, kuras tiek apstrādātas banknošu apstrādes iekārtās un kuras izmaksā darbinieki tirdzniecības vietā.

3.14.

Skaidrās naudas apstrādes iestādēm, kas banknošu autentiskumu un derīgumu kā ārpakalpojumus uzticējušas pārbaudīt citām skaidrās naudas apstrādes iestādēm, NCB var pieprasīt iesniegt datus par šīm izraudzītajām iestādēm, t. sk. ārpakalpojumu līgumus.

3.15.

Jāiesniedz dati par nomaļajām filiālēm, kā norādīts 3. papildinājuma paraugā, lai gan NCB tos var pieprasīt sagatavot citā formātā un vienoties ar skaidrās naudas apstrādes iestādēm par plašāku datu vākšanu.

4.   Konfidencialitāte un datu publiskošana

4.1.

Par konfidenciāliem uzskata gan pamatdatus, gan arī operatīvos datus.

4.2.

NCB un ECB var nolemt publicēt ziņojumus vai statistiskos datus, izmantojot saskaņā ar šo pielikumu iegūtos datus. Jebkurā no šādām publikācijām informācija ir apkopota tādā veidā, lai to nevarētu attiecināt uz atsevišķiem datu sniedzējiem.

1. papildinājums

ZIŅOJUMA PARAUGS

Pamatdati

Šī informācija jāiesniedz:

(NCB nosaukums; kontaktinformācija uzziņām; adrese)

1.   Informācija par skaidrās naudas apstrādes iestādi

Skaidrās naudas apstrādes iestādes nosaukums:

Centrālā biroja adrese:

Pasta indekss:

Pilsēta:

Iela:

Uzņēmējsabiedrības veids:

Kredītiestāde

Valūtas maiņas punkts

Skaidrās naudas pārvadājumu uzņēmums, kas nav maksājumu iestāde

Tirdzniecības (mazumtirdzniecības) uzņēmums

Kazino

Citi veidi, t. sk. maksājumu iestādes, kas nav iepriekš minētas (norādīt)

Kontaktpersonas

Vārdi:

Tālruņi:

Telefaksi:

E-pasta adreses:

Ārpakalpojumu sniedzējs (ja attiecas)

Vārds:

Adrese:

Pasta indekss:

Pilsēta:

2.   Paša klienta darbinātās iekārtas

Iekārtas kategorija

Identifikācijas numurs (1)

Ražotājs (1)

Iekārtas nosaukums (1)

Identifikācija (1)

(detektorsistēmas/programmatūras versijas)

Kopējais operāciju skaits

Skaidrās naudas iemaksu bankomāti (CIM)

 

 

 

 

 

Banknošu apstrādes iekārtas (CRM)

 

 

 

 

 

Kombinētie skaidrās naudas iemaksu bankomāti (CCM)

 

 

 

 

 

Skaidrās naudas izmaksu bankomāti (COM)

 

 

 

 

 

3.   Operatora apkalpotas iekārtas

Iekārtas kategorija

Identifikācijas numurs (2)

Ražotājs (2)

Iekārtas nosaukums (2)

Identifikācija (2)

(detektorsistēmas/programmatūras versijas)

Kopējais operāciju skaits

Banknošu apstrādes iekārtas (BPM)

 

 

 

 

 

Banknošu autentifikācijas iekārtas (BAM)

 

 

 

 

 

Kases palīgierīces skaidrās naudas pārbaudei un apstrādei (TARM)

 

 

 

 

 

Kases palīgierīces skaidrās naudas pārbaudei (TAM)

 

 

 

 

 

4.   Skaidrās naudas izsniegšanas iekārtas

 

Kopējais operāciju skaits

Bankomāti (ATM)

 

Termināļi ar pašpārbaudes iespēju (SCoT)

 

Citi

 

2. papildinājums

ZIŅOJUMA PARAUGS

Operatīvie dati

1.   Informācija par skaidrās naudas apstrādes iestādi

Skaidrās naudas apstrādes iestādes nosaukums

 

Pārskata periods

 

2.   Dati

Lūdzam sniegt valsts vai reģionālā līmenī apkopotus datus, kā pieprasa NCB, – neiekļaujot nomaļās filiāles.

 

Kopējais apstrādāto euro banknošu skaits (3)

No kurām sašķirotas kā nederīgas (3)

No kurām atkārtoti laistas apgrozībā (4)

EUR 5

 

 

 

EUR 10

 

 

 

EUR 20

 

 

 

EUR 50

 

 

 

EUR 100

 

 

 

EUR 200

 

 

 

EUR 500

 

 

 


To euro banknošu skaits, kuras izsniegtas no pašapkalpošanās iekārtām un skaidrās naudas izsniegšanas iekārtām

 

Ja NCB piemēro 7. pantā noteikto atbrīvojumu nomaļām filiālēm, šie dati ir obligāti attiecīgās dalībvalsts kredītiestādēm. Lai pārliecinātos, vai šie dati jāziņo, kredītiestādes apspriežas ar savu NCB.

3. papildinājums

KREDĪTIESTĀŽU NOMAĻĀS FILIĀLES

Šo informāciju iesniedz tikai tās kredītiestādes, kurām ir nomaļās filiāles, kā minēts 7. panta 1. punktā.

1.   Informācija par kredītiestādi

Kredītiestādes nosaukums

 

Pārskata periods

 


2.   Dati

Nomaļās kredītiestādes adrese

Adrese

To euro banknošu skaits, kuras izsniegtas no paša klienta darbinātām iekārtām un skaidrās naudas izsniegšanas iekārtām

 

 

 


(1)  Šos ierakstus aizpilda, ievērojot atbilstošos ierakstus ECB tīmekļa vietnē.

(2)  Šos ierakstus aizpilda, ievērojot atbilstošos ierakstus ECB tīmekļa vietnē.

(3)  Šis postenis attiecas gan uz paša klienta darbinātām iekārtām, gan arī uz operatora apkalpotām iekārtām.

(4)  Ja to nolemj NCB, netiek iekļautas euro banknotes, kuras nodod atpakaļ NCB, vai euro banknotes, kuras atkārtoti laiž apgrozībā.


Top