EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0019(01)

2012/507/EU: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 7. září 2012 , kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/14 o ověřování pravosti a upotřebitelnosti eurobankovek a jejich navracení zpět do oběhu (ECB/2012/19)

OJ L 253, 20.9.2012, p. 19–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 167 - 179

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/507/oj

20.9.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 253/19


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 7. září 2012,

kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/14 o ověřování pravosti a upotřebitelnosti eurobankovek a jejich navracení zpět do oběhu

(ECB/2012/19)

(2012/507/EU)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 128 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 16 tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská centrální banka (ECB) přijala rozhodnutí ECB/2010/14 o ověřování pravosti a upotřebitelnosti eurobankovek a jejich navracení zpět do oběhu (1), které stanoví společná pravidla a postupy na ochranu důvěryhodnosti eurobankovek jako platebního prostředku.

(2)

Je zapotřebí změnit zejména oblast působnosti rozhodnutí ECB/2010/14, tak aby zahrnovalo stávající a budoucí série eurobankovek, čímž se zajistí, že eurobankovky v oběhu jsou pravé a upotřebitelné a že bankovky, u nichž existuje podezření, že se jedná o padělané eurobankovky, jsou rozpoznány a předány příslušným vnitrostátním orgánům. Za tímto účelem je třeba provést řadu technických změn příloh rozhodnutí ECB/2010/14.

(3)

Minimální standardy pro automatizovanou kontrolu upotřebitelnosti eurobankovek stanovené v příloze IIIa rozhodnutí ECB/2010/14 představují požadavky, které se týkají funkcí strojů na zpracování bankovek. Mají proto význam pouze pro výrobce strojů na zpracování bankovek a nemají vliv na postupy pro ověřování pravosti a upotřebitelnosti stanovené v rozhodnutí ECB/2010/14, které musí subjekty zpracovávající hotovost dodržovat. Jelikož nespadají do oblasti působnosti rozhodnutí ECB/2010/14, měly by být minimální standardy pro automatizovanou kontrolu upotřebitelnosti včleněny do pravidel a postupů pro zkoušení strojů na zpracování bankovek, shromažďování údajů a kontrolní činnost.

(4)

S ohledem na zkušenosti získané v souvislosti s rozhodnutím ECB/2010/14 je v zájmu jednoznačnosti a účinnosti nezbytné vylepšit některá pravidla a postupy.

(5)

Rozhodnutí ECB/2010/14 je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Změny

Rozhodnutí ECB/2010/14 se mění takto:

1)

V článku 2 se doplňuje nová definice, která zní:

„13)

„eurobankovkami“ bankovky, které splňují požadavky rozhodnutí ECB/2003/4 (2) nebo právního aktu, jenž uvedené rozhodnutí nahrazuje či doplňuje, a technické specifikace stanovené Radou guvernérů.

2)

V článku 3 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.   Subjekty zpracovávající hotovost mohou uvést do provozu stroje obsluhované zaměstnanci, které slouží k ověřování pravosti a upotřebitelnosti bankovek, a stroje obsluhované zákazníky, pouze pokud uspěly při zkouškách u některé z národních centrálních bank a jsou zapsány na seznamu zveřejněném na internetových stránkách ECB v souladu s čl. 9 odst. 2. Tyto stroje se používají jen pro nominální hodnoty a série eurobankovek, které jsou pro příslušné stroje uvedeny na internetových stránkách ECB, se standardním výrobním nastavením (včetně veškerých aktualizací), které uspělo při zkouškách, ledaže se národní centrální banka a subjekt zpracovávající hotovost dohodly na používání přísnějšího nastavení.“

3)

Článek 6 se nahrazuje tímto:

„Článek 6

Rozpoznávání neupotřebitelných eurobankovek

1.   Ruční kontrola upotřebitelnosti se provádí v souladu s minimálními standardy stanovenými v příloze III.

2.   Automatizovaná kontrola upotřebitelnosti se provádí pomocí stroje na zpracování bankovek, který uspěl při zkouškách, v souladu s minimálními standardy, které jsou v platném znění zveřejněny na internetových stránkách ECB.

3.   Národní centrální banka může poté, co informuje ECB, stanovit přísnější standardy pro jednu nebo více nominálních hodnot eurobankovek, pokud je to odůvodněné například zhoršením kvality eurobankovek v oběhu v příslušném členském státě. Tyto přísnější standardy se zveřejňují na internetových stránkách příslušné národní centrální banky.

4.   Neupotřebitelné eurobankovky se předávají národní centrální bance v souladu s vnitrostátními předpisy.“

4)

V článku 8 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Eurosystém podle potřeby informuje subjekty zpracovávající hotovost o hrozbě padělání a může vyžadovat, aby přijaly určitá opatření, včetně toho, že jim dočasně zakáže navracet nominální hodnoty eurobankovek dané série zpět do oběhu.“

5)

V článku 9 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Byl-li určitý typ stroje na zpracování bankovek v testu úspěšný, platí výsledky testů na celém území eurozóny po dobu jednoho roku od konce měsíce, ve kterém byl test proveden, za předpokladu, že tento typ je během uvedeného období schopen rozpoznávat veškeré Eurosystému známé padělané eurobankovky.“

6)

V článku 10 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Zjistí-li národní centrální banka u subjektu zpracovávajícího hotovost nesoulad s ustanoveními tohoto rozhodnutí, požádá, aby subjekt zpracovávající hotovost přijal ve stanovené lhůtě opatření k nápravě. Národní centrální banka, která požaduje nápravu, může jménem ECB zakázat subjektu zpracovávajícímu hotovost, aby navracel nominální hodnoty eurobankovek dané série zpět do oběhu, a to až do doby, než bude nesoulad odstraněn. Pokud k nesouladu došlo v důsledku selhání typu stroje na zpracovávání bankovek, může to vést k odstranění tohoto stroje ze seznamu uvedeného v čl. 9 odst. 2.“

7)

Článek 13 se nahrazuje tímto:

„Článek 13

Závěrečná ustanovení

1.   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Subjekty zpracovávající hotovost v členských státech, které přijmou euro po dni přijetí tohoto rozhodnutí, uplatňují toto rozhodnutí ode dne přijetí eura.“

8)

Přílohy I, IIa, IIb, IIIa, IIIb a IV se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 7. září 2012.

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Úř. věst. L 267, 9.10.2010, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 78, 25.3.2003, s. 16.“


PŘÍLOHA

Přílohy I, IIa, IIb, IIIa, IIIb a IV rozhodnutí ECB/2010/14 se mění takto:

1)

Příloha I se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA I

STROJE NA ZPRACOVÁNÍ BANKOVEK

1.   Všeobecné technické požadavky

1.1

Za stroje na zpracování bankovek se považují stroje, které jsou schopny zpracovávat eurobankovky, třídit jednotlivé eurobankovky a fyzicky je oddělovat podle jejich klasifikace bez zásahu obsluhy v souladu s přílohou IIa a IIb. Stroje na zpracování bankovek musí mít požadovaný počet vyhrazených zásobníků a/nebo jiných mechanismů k zajištění spolehlivého oddělování zpracovaných eurobankovek.

1.2

Stroje na zpracování bankovek musí být možné upravovat tak, aby dokázaly spolehlivě rozpoznávat nové padělky. Navíc musí být možné je upravovat tak, aby podle potřeby umožňovaly nastavit přísnější nebo méně přísné normy pro třídění podle upotřebitelnosti.

2.   Kategorie strojů na zpracovávání bankovek

Stroje na zpracování bankovek jsou buď stroje obsluhované zákazníky, nebo stroje obsluhované zaměstnanci:

Tabulka 1

Stroje obsluhované zákazníky

A.   Stroje obsluhované zákazníky, u nichž je zákazník při vkládání peněz identifikován

1.

Vkladové bankomaty (Cash-in machines)

Vkladové bankomaty umožňují zákazníkům, aby pomocí bankovní karty nebo jiných prostředků ukládali eurobankovky na své bankovní účty, neumožňují však výdej bankovek. Vkladové bankomaty ověřují pravost eurobankovek a umožňují dohledání majitele účtu; mohou rovněž provádět kontrolu upotřebitelnosti.

2.

Recyklační bankomaty (Cash-recycling machines)

Recyklační bankomaty umožňují zákazníkům, aby pomocí bankovní karty nebo jiných prostředků ukládali eurobankovky na své bankovní účty a vybírali eurobankovky ze svých bankovních účtů. Recyklační bankomaty ověřují pravost a upotřebitelnost eurobankovek a umožňují dohledání majitele účtu. V případě výběru peněz mohou recyklační bankomaty použít pravé upotřebitelné eurobankovky, které vložili jiní zákazníci při předcházejících transakcích.

3.

Kombinované bankomaty s odděleným příjmem a výdejem peněz (Combined cash-in machines)

Kombinované bankomaty s odděleným příjmem a výdejem peněz umožňují zákazníkům, aby pomocí bankovní karty nebo jiných prostředků ukládali eurobankovky na své bankovní účty a vybírali eurobankovky ze svých bankovních účtů. Kombinované bankomaty ověřují pravost eurobankovek a umožňují dohledání majitele účtu; mohou rovněž provádět kontrolu upotřebitelnosti. V případě výběru peněz nepoužívají eurobankovky, které vložili jiní zákazníci při předcházejících transakcích, ale pouze eurobankovky, jimiž byly tyto bankomaty odděleně naplněny.

B.   Ostatní stroje obsluhované zákazníky

4.

Výdejní automaty (Cash-out machines)

Výdejní automaty jsou peněžní automaty, které ověřují pravost a upotřebitelnost eurobankovek předtím, než je vydají zákazníkům. Výdejní automaty používají eurobankovky, které do nich vloží subjekty zpracovávající hotovost nebo jiné automatizované systémy (např. prodejní automaty).

Recyklační bankomat lze používat jako vkladový bankomat nebo jako kombinovaný bankomat s odděleným příjmem a výdejem peněz, pokud jsou detekční systémy, software a jiné součásti sloužící k výkonu jejich základních funkcí stejné jako u typu recyklačního bankomatu uvedeného na internetových stránkách ECB.

Kombinovaný bankomat s odděleným příjmem a výdejem peněz lze používat jako vkladový bankomat, pokud jsou detekční systémy, software a jiné součásti sloužící k výkonu jeho základních funkcí stejné jako u typu kombinovaného bankomatu uvedeného na internetových stránkách ECB.

Tabulka 2

Stroje obsluhované zaměstnanci

1.

Stroje pro zpracování bankovek (Banknote processing machines)

Stroje pro zpracování bankovek ověřují pravost a upotřebitelnost eurobankovek.

2.

Stroje pro ověřování pravosti bankovek (Banknote authentication machines)

Stroje pro ověřování pravosti bankovek ověřují pravost eurobankovek.

3.

Recyklační pokladní stroje (Teller assistant recycling machines)

Recyklační pokladní stroje jsou stroje provozované subjekty zpracovávajícími hotovost, které ověřují pravost a upotřebitelnost eurobankovek. V případě výběru peněz mohou recyklační pokladní stroje použít pravé upotřebitelné eurobankovky, které vložili jiní zákazníci při předcházejících transakcích. Eurobankovky navíc uchovávají v bezpečné úschově a subjektům zpracovávajícím hotovost umožňují připsat určitou částku ve prospěch či na vrub bankovních účtů zákazníků.

4.

Pokladní stroje (Teller assistant machines)

Pokladní stroje jsou stroje provozované subjekty zpracovávajícími hotovost, které ověřují pravost eurobankovek. Eurobankovky navíc uchovávají v bezpečné úschově a subjektům zpracovávajícím hotovost umožňují připsat určitou částku ve prospěch či na vrub bankovních účtů zákazníků.

Stroje obsluhované zaměstnanci musí zpracovávat bankovky v dávkách.

Recyklační pokladní stroje a pokladní stroje lze používat jako stroje obsluhované zákazníky, pokud byl daný typ stroje přezkoušen a je uveden na seznamu na internetových stránkách ECB jako recyklační bankomat nebo vkladový bankomat/kombinovaný bankomat s odděleným příjmem a výdejem peněz. V tomto případě se recyklační pokladní stroj považuje za recyklační bankomat a pokladní stroj se považuje za vkladový bankomat/kombinovaný bankomat s odděleným příjmem a výdejem peněz.

3.   Typy strojů na zpracování bankovek

Eurosystém provádí zkoušky strojů na zpracování bankovek. Jednotlivé typy strojů na zpracování bankovek lze od sebe odlišit podle jejich specifických detekčních systémů, softwaru a jiných součástí sloužících k výkonu jejich základních funkcí. Jedná se o: a) ověřování pravosti eurobankovek; b) rozpoznávání a oddělování eurobankovek, u nichž je podezření, že se jedná o padělky; c) případné rozpoznávání neupotřebitelných eurobankovek a jejich oddělování od eurobankovek upotřebitelných a d) případné zpětné dohledání původu předmětů, které byly identifikovány jako eurobankovky, u nichž je podezření, že by se mohlo jednat o padělané eurobankovky, a eurobankovek, jejichž pravost není jednoznačně určena.“

2)

Příloha IIa se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA IIa

KLASIFIKACE EUROBANKOVEK A NAKLÁDÁNÍ S NIMI POMOCÍ STROJŮ OBSLUHOVANÝCH ZÁKAZNÍKY

Eurobankovky se třídí do jedné z následujících kategorií a fyzicky se oddělují podle kategorií. Stroje, které neověřují upotřebitelnost eurobankovek, nemusí rozlišovat mezi kategoriemi eurobankovek 4a a 4b.

Tabulka 1

Klasifikace eurobankovek a nakládání s nimi pomocí strojů obsluhovaných zákazníky, u nichž je zákazník při vkládání peněz identifikován

Kategorie

Charakteristika

Další postup

1.

Předměty, které nebyly rozpoznány jako eurobankovky

Nerozpoznány jako eurobankovky z některého z následujících důvodů:

stroj příslušné eurobankovky nepodporuje

bankovky jiné měny

předměty podobné eurobankovce

nesprávný obrazec (vzhled) nebo formát

velké ohnuté rohy nebo chybějící části

chyba stroje při vkládání či posunu

Stroj vrátí předmět zpět zákazníkovi.

2.

Bankovky, u nichž existuje podezření, že by se mohlo jednat o padělané eurobankovky

Obrazec (vzhled) a formát rozpoznán, avšak jeden nebo více prvků, podle kterých se určuje pravost bankovky a které stroj ověřuje, nebyl rozpoznán nebo jasně vybočuje z povolené tolerance.

Bankovku je nutné stáhnout z oběhu.

Společně s údaji o majiteli účtu musí být okamžitě předána příslušným vnitrostátním orgánům k ověření pravosti, nejpozději 20 pracovních dnů po vložení do stroje. Peníze nelze připsat zákazníkovi na účet.

3.

Eurobankovky, jejichž pravost nebyla jednoznačně určena

Obrazec (vzhled) a formát rozpoznán, avšak z kvalitativních důvodů nebo kvůli odchylkám překračujícím povolené meze nebyly rozpoznány všechny prvky, podle kterých se určuje pravost bankovky a které stroj ověřuje. Ve většině případů se jedná o neupotřebitelné eurobankovky.

Bankovku je nutné stáhnout z oběhu.

Eurobankovky se zpracovávají odděleně a okamžitě se předávají národní centrální bance k ověření pravosti nejpozději 20 pracovních dnů po vložení do stroje.

Informace o majiteli účtu se uchovávají po dobu osmi týdnů od data, kdy stroj eurobankovku zjistil. Na požádání se zpřístupňují národní centrální bance. Po dohodě s národní centrální bankou lze této národní centrální bance spolu s eurobankovkami předat i údaje umožňující dohledání majitele účtu.

Peníze lze připsat na účet zákazníkovi.

4a.

Eurobankovky, které byly identifikovány jako pravé a upotřebitelné

Výsledky všech kontrol pravosti a upotřebitelnosti, které stroj provádí, byly kladné.

Bankovky lze vrátit zpět do oběhu.

Peníze se připíší na účet zákazníkovi.

4b.

Eurobankovky, které byly identifikovány jako pravé a neupotřebitelné

Výsledky všech kontrol pravosti, které stroj provádí, byly kladné. Alespoň u jednoho z kritérií upotřebitelnosti, která se ověřují, byl vykázán negativní výsledek.

Bankovky nelze vrátit zpět do oběhu a vrací se národní centrální bance.

Peníze se připíší na účet zákazníkovi.

Zvláštní pravidla týkající se tabulky 1:

1.

Umožňuje-li stroj zrušení depozitní transakce, nevrací eurobankovky spadající do kategorií 2 a 3 zákazníkovi. V případě zrušení transakce mohou být takové eurobankovky zadrženy tak, že se uloží do prostoru pro dočasné uskladnění uvnitř stroje.

2.

Eurobankovky spadající do kategorie 3 nemusí být fyzicky odděleny od eurobankovek spadajících do kategorie 4b. V takovém případě se uplatňuje časový rámec pro předání smíšených eurobankovek kategorie 3 a 4b národní centrální bance a požadavky na identifikaci zákazníka u eurobankovek kategorie 3, jak jsou upraveny pro kategorii 3.

Tabulka 2

Klasifikace eurobankovek a nakládání s nimi pomocí ostatních strojů obsluhovaných zákazníky

Kategorie

Charakteristika

Další postup

1.

Předměty, které nebyly rozpoznány jako eurobankovky

Nerozpoznány jako eurobankovky z některého z následujících důvodů:

stroj příslušné eurobankovky nepodporuje

bankovky jiné měny

předměty podobné eurobankovce

nesprávný obrazec (vzhled) nebo formát

velké ohnuté rohy nebo chybějící části

chyba stroje při vkládání či posunu

Nelze vydat zákazníkům

2.

Bankovky, u nichž existuje podezření, že by se mohlo jednat o padělané eurobankovky

Obrazec (vzhled) a formát rozpoznán, avšak jeden nebo více prvků, podle kterých se určuje pravost bankovky a které stroj ověřuje, nebyl rozpoznán nebo jasně vybočuje z povolené tolerance.

Bankovky nelze vydat zákazníkům

Okamžitě se předávají příslušným vnitrostátním orgánům k ověření pravosti společně s údaji o majiteli účtu, jsou-li k dispozici, nejpozději 20 pracovních dnů poté, co je stroj zjistil.

3.

Eurobankovky, jejichž pravost nebyla jednoznačně určena

Obrazec (vzhled) a formát rozpoznán, avšak z kvalitativních důvodů nebo kvůli odchylkám překračujícím povolené meze nebyly rozpoznány všechny prvky, podle kterých se určuje pravost bankovky a které stroj ověřuje. Ve většině případů se jedná o neupotřebitelné eurobankovky.

Bankovky nelze vydat zákazníkům

Eurobankovky se zpracovávají odděleně a okamžitě se předávají národní centrální bance k ověření pravosti nejpozději 20 pracovních dnů po vložení do stroje.

4a.

Eurobankovky, které byly identifikovány jako pravé a upotřebitelné

Výsledky všech kontrol pravosti a upotřebitelnosti, které stroj provádí, byly kladné.

Bankovky lze vydat zákazníkům

4b.

Eurobankovky, které byly identifikovány jako pravé a neupotřebitelné

Výsledky všech kontrol pravosti, které stroj provádí, byly kladné. Alespoň u jednoho z kritérií upotřebitelnosti, která se ověřují, byl vykázán negativní výsledek.

Bankovky nelze vydat zákazníkům a vrací se národní centrální bance

Zvláštní pravidla týkající se tabulky 2:

1.

Eurobankovky spadající do kategorií 1, 2 a 3 nemusí být fyzicky odděleny. Pokud jsou všechny tři kategorie smíšené, musí se s nimi nakládat jako s eurobankovkami spadajícími do kategorie 2. Pokud je možné eurobankovky spadající do kategorií 1, 2 a 3 oddělit na jiném stroji na zpracování bankovek nebo se souhlasem národní centrální banky vyškolenými zaměstnanci, musí se s nimi nakládat v souladu s tabulkou 2.

2.

Eurobankovky spadající do kategorie 3 nemusí být fyzicky odděleny od eurobankovek spadajících do kategorie 4b. V takovém případě se pro předání smíšených eurobankovek kategorie 3 a 4b národní centrální bance uplatňuje časový rámec, jak je upraven pro kategorii 3.“

3)

Příloha IIb se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA IIb

KLASIFIKACE EUROBANKOVEK A NAKLÁDÁNÍ S NIMI POMOCÍ STROJŮ OBSLUHOVANÝCH ZAMĚSTNANCI

Eurobankovky se třídí do jedné z kategorií uvedených v tabulce 3. Eurobankovky spadající do kategorií 4a a 4b se fyzicky oddělují od eurobankovek spadajících do kategorií 1, 2 a 3. Stroje, které neověřují upotřebitelnost eurobankovek, nemusí rozlišovat mezi kategoriemi eurobankovek 4a a 4b.

Tabulka 1

Klasifikace eurobankovek a nakládání s nimi pomocí strojů obsluhovaných zaměstnanci

Kategorie

Charakteristika

Další postup

1.

Předměty, které nebyly rozpoznány jako eurobankovky

Nerozpoznány jako eurobankovky z některého z následujících důvodů:

stroj příslušné eurobankovky nepodporuje

bankovky jiné měny

předměty podobné eurobankovce

nesprávný obrazec (vzhled) nebo formát

velké ohnuté rohy nebo chybějící části

chyba stroje při vložení či posunu bankovky

Stroj vrátí předmět obsluze k dalšímu posouzení a zpracování.

Po vizuální kontrole, kterou provedou zaměstnanci, jej může subjekt zpracovávající hotovost vrátit zákazníkovi.

2.

Bankovky, u nichž existuje podezření, že by se mohlo jednat o padělané eurobankovky

Obrazec (vzhled) a formát rozpoznán, avšak jeden nebo více prvků, podle kterých se určuje pravost bankovky a které stroj ověřuje, nebyl rozpoznán nebo jasně vybočuje z povolené tolerance.

Stroj vrátí bankovku obsluze k dalšímu zpracování.

Tyto bankovky se zpracovávají odděleně a okamžitě se předávají příslušným vnitrostátním orgánům ke konečnému ověření pravosti nejpozději 20 pracovních dnů po zpracování strojem.

3.

Eurobankovky, jejichž pravost nebyla jednoznačně určena

Obrazec (vzhled) a formát rozpoznán, avšak z kvalitativních důvodů nebo kvůli odchylkám překračujícím povolené meze nebyly rozpoznány všechny prvky, podle kterých se určuje pravost bankovky a které stroj ověřuje. Ve většině případů se jedná o neupotřebitelné eurobankovky.

4a.

Eurobankovky, které byly identifikovány jako pravé a upotřebitelné

Výsledky všech kontrol pravosti a upotřebitelnosti, které stroj provádí, byly kladné.

Bankovky lze vrátit zpět do oběhu.

Peníze se připíší na účet zákazníkovi.

4b.

Eurobankovky, které byly identifikovány jako pravé a neupotřebitelné

Výsledky všech kontrol pravosti, které stroj provádí, byly kladné. Alespoň u jednoho z kritérií upotřebitelnosti, která se ověřují, byl vykázán negativní výsledek.

Bankovky nelze vydat zpět do oběhu a vrací se národní centrální bance.

Peníze se připíší na účet zákazníkovi.

Zvláštní pravidlo týkající se tabulky 1:

Pokud je možné eurobankovky spadající do kategorií 2 a 3 fyzicky oddělit na stroji samotném nebo na jiném stroji na zpracování bankovek, anebo se souhlasem národní centrální banky vyškolenými zaměstnanci, mohou být eurobankovky spadající do kategorie 3 předány národní centrální bance spolu s eurobankovkami spadajícími do kategorie 4b. V takovém případě se časový rámec pro předání eurobankovek kategorie 2 příslušnému vnitrostátnímu orgánu a smíšených eurobankovek kategorií 3 a 4b národní centrální bance uplatňuje tak, jak je uvedeno v tabulce.

Zvláštní pravidla pro klasifikaci a třídění v případě některých strojů obsluhovaných zaměstnanci

1.

Podle přílohy IIb stroje pro zpracování bankovek klasifikují a fyzicky třídí eurobankovky spadající do kategorií 1, 2 a 3 do jednoho či více zásobníků a eurobankovky spadající do kategorií 4a a 4b do dvou oddělených zásobníků, k čemuž je zapotřebí alespoň tří vyhrazených zásobníků, aby nebyl nutný zásah obsluhy.

2.

Stroje pro zpracování bankovek, které mají pouze dva vyhrazené zásobníky, však mohou eurobankovky klasifikovat a třídit, pokud jsou splněny tyto požadavky:

a)

Kontrola pravosti a upotřebitelnosti se provádí současně. V této fázi musí být eurobankovky spadající do kategorie 4a vytříděny do jednoho zásobníku, zatímco eurobankovky ostatních kategorií musí být vytříděny do zvláštního zásobníku, jenž nemá žádný fyzický kontakt s eurobankovkami kategorie 4a.

b)

Je-li zjištěna přítomnost eurobankovky kategorie 1, 2 nebo 3 v druhém zásobníku, musí obsluha stroje eurobankovky z tohoto druhého zásobníku znovu vložit do stroje k opětovnému zpracování. V této druhé fázi musí být eurobankovky kategorie 1, 2 a 3 odděleny od eurobankovek kategorie 4b tak, že se vytřídí do vyhrazeného zásobníku, a nakládá se s nimi tak, jak je uvedeno ve shora uvedené tabulce. Jelikož stroj nemůže eurobankovky spadající do kategorií 1, 2 a 3 fyzicky oddělit do různých zásobníků, musí se všechny považovat za eurobankovky kategorie 2 a tak se s nimi musí nakládat.

3.

Stroje pro ověřování pravosti bankovek klasifikují a fyzicky třídí eurobankovky spadající do kategorií 1, 2 a 3 do jednoho zásobníku a eurobankovky spadající do kategorií 4a a 4b do druhého zásobníku, k čemuž je zapotřebí alespoň dvou vyhrazených zásobníků, aby nebyl nutný zásah obsluhy.

4.

Stroje pro ověřování pravosti bankovek, které mají jen jeden vyhrazený zásobník, však mohou eurobankovky klasifikovat a třídit, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

Je-li při zpracování zjištěna eurobankovka kategorie 1, 2 nebo 3, musí stroj okamžitě zastavit další zpracování a umístit tuto eurobankovku v pozici, kde bude zamezeno fyzickému kontaktu s eurobankovkami, jejichž pravost již byla určena.

b)

Výsledek kontroly pravosti každé jednotlivé eurobankovky kategorie 1, 2 nebo 3 musí být zobrazen na displeji. Jelikož stroj nemůže eurobankovky spadající do kategorií 1, 2 a 3 fyzicky oddělit do různých zásobníků, musí se všechny považovat za eurobankovky kategorie 2 a tak se s nimi musí nakládat.

c)

Po zastavení zpracování musí stroj ověřit přítomnost eurobankovky kategorie 1, 2 nebo 3 a ve zpracovávání lze pokračovat až poté, co obsluha eurobankovku kategorie 1, 2 nebo 3 fyzicky odstraní.

d)

Při každém zastavení režimu zpracování může mít obsluha přístup maximálně k jedné eurobankovce kategorie 1, 2 nebo 3.“

4)

Příloha IIIa se zrušuje, příloha IIIb se označuje jako příloha III.

5)

Příloha IV se nahrazuje tímto:

PŘÍLOHA IV

SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ OD SUBJEKTŮ ZPRACOVÁVAJÍCÍCH HOTOVOST

1.   Cíle

Cílem shromažďování údajů je umožnit národním centrálním bankám a ECB sledování příslušné činnosti subjektů zpracovávajících hotovost a dohlížet na vývoj v peněžním oběhu.

2.   Všeobecné zásady

2.1

Údaje o strojích na zpracování bankovek se vykazují jen v případě, že se tyto stroje používají za účelem dosažení souladu s tímto rozhodnutím.

2.2

Subjekty zpracovávající hotovost pravidelně poskytují národní centrální bance svého členského státu tyto informace:

informace o místech, kde se zpracovává hotovost, jako jsou např. pobočky, a

informace o strojích na zpracování bankovek a peněžních automatech.

2.3

Subjekty zpracovávající hotovost, které navracejí eurobankovky zpět do oběhu pomocí strojů na zpracování bankovek a peněžních automatů, kromě toho pravidelně poskytují národní centrální bance svého členského státu tyto informace:

informace o objemu hotovostních operací (množství zpracovaných eurobankovek) uskutečněných za pomoci strojů na zpracování bankovek a peněžních automatů,

informace o odlehlých pobočkách úvěrových institucí s nízkým objemem hotovostních operací, kde se kontrola upotřebitelnosti provádí ručně.

3.   Typ údajů a zpravodajská povinnost

3.1

V závislosti na povaze se shromažďované údaje dělí na rámcové údaje a provozní údaje.

Rámcové údaje

3.2

Rámcové údaje zahrnují informace o: a) jednotlivých subjektech zpracovávajících hotovost a jejich strojích na zpracování bankovek a peněžních automatech, které jsou v provozu, a b) odlehlých pobočkách úvěrových institucí.

3.3

Rámcové údaje se národní centrální bance poskytují v den, od kterého se použije toto rozhodnutí, a následně každých šest měsíců. Údaje stanovené ve vzoru uvedeném v dodatku 1 musí být poskytnuty, národní centrální banka však může požadovat, aby byly poskytnuty v jiném formátu. Národní centrální banky mohou po určitou přechodnou dobu požadovat, aby byly údaje vykazovány měsíčně, pokud to odpovídá jejich praxi před datem vstupu tohoto rozhodnutí v platnost, nebo čtvrtletně.

3.4

Národní centrální banka může z důvodů monitorování rozhodnout, že bude údaje sbírat na místní úrovni, jako např. na úrovni poboček.

3.5

Národní centrální banka může rozhodnout, že z rozsahu zpravodajské povinnosti vyloučí stroje na zpracování bankovek, které se používají jen ke zpracování eurobankovek vydávaných přes přepážky nebo které se nepoužívají k navracení bankovek do oběhu. Národní centrální banka může požadovat, aby subjekty zpracovávající hotovost uvedly, které recyklační bankomaty se používají jako kombinované bankomaty s odděleným příjmem a výdejem peněz/vkladové bankomaty, a které kombinované bankomaty s odděleným příjmem a výdejem peněz se používají jako vkladové bankomaty.

3.6

Údaje o odlehlých pobočkách stanovené ve vzoru uvedeném v dodatku 3 musí být poskytnuty, národní centrální banka však může požadovat, aby byly poskytnuty v jiném formátu.

Provozní údaje

3.7

Údaje, které vyplývají ze zpracování eurobankovek a jejich navracení zpět do oběhu subjekty zpracovávajícími hotovost, se považují za provozní údaje.

3.8

Národní centrální banka může rozhodnout, že na ostatní hospodářské subjekty uvedené v čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1338/2001 se povinnost vykazovat provozní údaje nevztahuje, pokud množství eurobankovek, které tyto subjekty navracejí zpět do oběhu pomocí peněžních automatů, nedosahuje minimální hranici stanovenou národní centrální bankou.

3.9

Údaje se poskytují jednou za šest měsíců. Údaje se národní centrální bance vykazují nejpozději dva měsíce po příslušném vykazovacím období, tj. na konci února a na konci srpna. Údaje je možné poskytovat s využitím vzoru uvedeného v dodatku 2. Národní centrální banky mohou po určitou přechodnou dobu požadovat, aby byly údaje vykazovány měsíčně, pokud to odpovídá jejich praxi před datem vstupu tohoto rozhodnutí v platnost, nebo čtvrtletně.

3.10

Údaje poskytují subjekty zpracovávající hotovost, které fyzicky zpracovávají eurobankovky. Pokud subjekt zpracovávající hotovost svěřil ověřování pravosti a upotřebitelnosti jinému subjektu zpracovávajícímu hotovost, poskytuje údaje subjekt zpracovávající hotovost určený v souladu s čl. 3 odst. 2 tohoto rozhodnutí.

3.11

Subjekty zpracovávající hotovost vykazují údaje na základě kusů (objemu), agregované na vnitrostátní úrovni a členěné podle nominálních hodnot eurobankovek. Členění podle série bankovek se nevyžaduje. Provozní údaje za odlehlé pobočky úvěrových institucí se vykazují odděleně.

3.12

Národní centrální banka může z důvodů monitorování rozhodnout, že bude údaje sbírat na místní úrovni, jako např. na úrovni poboček.

3.13

Národní centrální banka může rozhodnout, že z rozsahu zpravodajské povinnosti vyloučí eurobankovky, které jsou zpracovávány pomocí strojů na zpracování bankovek a vydávány přes přepážky.

3.14

Od subjektů zpracovávajících hotovost, které svěřily ověřování pravosti a upotřebitelnosti eurobankovek jiným subjektům zpracovávajícím hotovost, lze požadovat, aby národní centrální bance poskytly podrobné informace o pověřených subjektech, včetně informací o příslušných ujednáních s nimi.

3.15

Údaje o odlehlých pobočkách stanovené ve vzoru uvedeném v dodatku 3 musí být poskytnuty, národní centrální banka však může požadovat, aby byly poskytnuty v jiném formátu, a může se se subjekty zpracovávajícími hotovost dohodnout na shromažďování údajů v širším rozsahu.

4.   Důvěrnost a zveřejňování údajů

4.1

Rámcové i provozní údaje se považují za důvěrné.

4.2

Národní centrální banky a ECB mohou rozhodnout, že zveřejní zprávy nebo statistiky, které vycházejí z údajů získaných podle této přílohy. V případě takového zveřejnění jsou údaje agregovány tak, aby nebylo možné určit ani zjistit, kterého vykazujícího subjektu se týkají.

Dodatek 1

VZOR PRO VYKAZOVÁNÍ

Rámcové údaje

Tyto informace se poskytují:

[název národní centrální banky; kontaktní údaje v případě dotazů; adresa]

1.   Údaje o subjektu zpracovávajícím hotovost

Název subjektu zpracovávajícího hotovost:

Adresa ústředí:

PSČ:

Město:

Ulice:

Druh společnosti:

úvěrová instituce

směnárna

společnost zabývající se přepravou peněz, která není platební institucí

obchodník

kasino

jiné společnosti, včetně platebních institucí, nespadají-li do jedné z výše uvedených kategorií (upřesněte, o jakou společnost se jedná)

Kontaktní osoby:

Jména:

Telefonní čísla:

Faxová čísla:

E-mailové adresy:

Pověřený subjekt (existuje-li)

Název:

Adresa:

PSČ:

Město:

2.   Stroje obsluhované zákazníky

Kategorie stroje

Identifikační číslo (1)

Výrobce (1)

Název stroje (1)

Identifikace (1)

(detekční systém/softwarové verze)

Celkový počet strojů v provozu

Vkladové bankomaty

 

 

 

 

 

Recyklační bankomaty

 

 

 

 

 

Kombinované bankomaty s odděleným příjmem a výdejem peněz

 

 

 

 

 

Výdejní automaty

 

 

 

 

 

3.   Stroje obsluhované zaměstnanci

Kategorie stroje

Identifikační číslo (2)

Výrobce (2)

Název stroje (2)

Identifikace (2)

(detekční systém/softwarové verze)

Celkový počet strojů v provozu

Stroje pro zpracování bankovek

 

 

 

 

 

Stroje pro ověřování pravosti bankovek

 

 

 

 

 

Recyklační pokladní stroje

 

 

 

 

 

Pokladní stroje

 

 

 

 

 

4.   Peněžní automaty

 

Celkový počet strojů v provozu

Bankomaty

 

Samoobslužné terminály

 

Ostatní

 

Dodatek 2

VZOR PRO VYKAZOVÁNÍ

Provozní údaje

1.   Údaje o subjektu zpracovávajícím hotovost

Název subjektu zpracovávajícího hotovost

 

Vykazovací období

 

2.   Údaje

Poskytněte prosím údaje agregované na národní nebo regionální úrovni (podle rozhodnutí národní centrální banky) vyjma odlehlých poboček.

 

Celkový počet zpracovaných eurobankovek (3)

z toho vytříděné jako neupotřebitelné (3)

z toho navrácené zpět do oběhu (4)

5 EUR

 

 

 

10 EUR

 

 

 

20 EUR

 

 

 

50 EUR

 

 

 

100 EUR

 

 

 

200 EUR

 

 

 

500 EUR

 

 

 


Počet eurobankovek vydaných prostřednictvím strojů obsluhovaných zákazníky a peněžních automatů

 

Uplatňuje-li národní centrální banka výjimku pro odlehlé pobočky stanovenou v článku 7, jsou tyto údaje povinné pro úvěrové instituce dotčeného členského státu. Úvěrové instituce jsou povinny si u svých národních centrálních bank zjistit, zda je třeba tyto údaje vykazovat.

Dodatek 3

ODLEHLÉ POBOČKY ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ

Tyto informace poskytují pouze úvěrové instituce, které mají odlehlé pobočky ve smyslu čl. 7 odst. 1 tohoto rozhodnutí.

1.   Údaje o úvěrové instituci

Název úvěrové instituce

 

Vykazovací období

 


2.   Údaje

Název odlehlé pobočky

Adresa

Počet eurobankovek vydaných prostřednictvím strojů obsluhovaných zákazníky a peněžních automatů

 

 

 


(1)  Vyplňuje se podle odpovídajících údajů uvedených na internetových stránkách ECB.

(2)  Vyplňuje se podle odpovídajících údajů uvedených na internetových stránkách ECB.

(3)  Tato položka zahrnuje jak stroje obsluhované zaměstnanci, tak stroje obsluhované zákazníky.

(4)  Do této položky se nezahrnují eurobankovky, které byly vráceny národním centrálním bankám, ani eurobankovky, které byly vráceny zpět do oběhu přes přepážky, pokud tak rozhodne národní centrální banka.


Top