20.9.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 253/19


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 7. septembra 2012

o spremembi Sklepa ECB/2010/14 o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok

(ECB/2012/19)

(2012/507/EU)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 128(1) Pogodbe,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti člena 16 Statuta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropska centralna banka (ECB) je 16. septembra 2010 sprejela Sklep ECB/2010/14 o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok (1), ki določa skupna pravila in postopke za varovanje integritete eurobankovcev kot plačilnega sredstva.

(2)

Pri Sklepu ECB/2010/14 je zlasti treba spremeniti področje uporabe, da bo zajemalo sedanjo in bodoče serije eurobankovcev, s čimer bi zagotovili, da bodo eurobankovci v obtoku pristni in primerni, ter da bodo domnevno ponarejeni eurobankovci odkriti in predani pristojnim nacionalnim organom. V ta namen je treba v priloge k Sklepu ECB/2010/14 vnesti številne tehnične spremembe.

(3)

Minimalni standardi za samodejno preverjanje primernosti eurobankovcev, določeni v Prilogi IIIa k Sklepu ECB/2010/14, predstavljajo zahteve, ki se nanašajo na funkcionalnosti naprav za obdelavo bankovcev. Zato so relevantni samo za proizvajalce naprav za obdelavo bankovcev ter nimajo vpliva na postopke preverjanja pristnosti in primernosti, ki so določeni v Sklepu ECB/2010/14 in jih morajo spoštovati obdelovalci gotovine. Ker so minimalni standardi za samodejno preverjanje primernosti izven področja uporabe Sklepa ECB/2010/14, bi jih bilo treba vključiti v pravila in postopke testiranja naprav za obdelavo bankovcev, zbiranja podatkov in spremljanja.

(4)

Glede na izkušnje, pridobljene v zvezi s Sklepom ECB/2010/14, je treba zaradi jasnosti in učinkovitosti izboljšati nekatera pravila in postopke.

(5)

Sklep ECB/2010/14 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Spremembe

Sklep ECB/2010/14 se spremeni:

1.

v členu 2 se doda naslednja opredelitev:

„13.

‚eurobankovci‘ pomenijo bankovce, ki izpolnjujejo zahteve Sklepa ECB/2003/4 (2) oziroma katerega koli pravnega akta, ki nadomešča ali dopolnjuje navedeni sklep, in tehnične specifikacije, ki jih določi Svet ECB.

2.

v členu 3 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:

„5.   Obdelovalci gotovine lahko naprave, ki jih upravljajo zaposleni, kadar se uporabljajo za preverjanje pristnosti in primernosti, in naprave, ki jih upravljajo stranke, dajo v obratovanje samo, če so bile uspešno testirane v NCB in so navedene na spletni strani ECB, kakor je določeno v členu 9(2). Naprave se lahko uporabljajo samo za apoene in serije eurobankovcev, ki so za tovrstne naprave navedeni na spletni strani ECB, ter s standardnimi tovarniškimi nastavitvami, vključno z vsemi njihovimi posodobitvami, ki so bile uspešno testirane, razen če se NCB in obdelovalec gotovine dogovorita o strožjih nastavitvah.“;

3.

člen 6 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 6

Odkrivanje neprimernih eurobankovcev

1.   Ročno preverjanje primernosti se izvaja v skladu z minimalnimi standardi, določenimi v Prilogi III.

2.   Samodejno preverjanje primernosti se izvaja z uspešno testirano napravo za obdelavo bankovcev v skladu z minimalnimi standardi, ki so objavljeni na spletni strani ECB in se občasno spremenijo.

3.   NCB lahko, potem ko obvesti ECB, določi strožje standarde za enega ali več apoenov ali serij eurobankovcev, če je to upravičeno, na primer zaradi poslabšanja kakovosti eurobankovcev, ki so v obtoku v njeni državi članici. Ti strožji standardi se objavijo na spletni strani te NCB.

4.   Neprimerni eurobankovci se predajo NCB ob upoštevanju nacionalnih predpisov.“;

4.

v členu 8 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

„4.   Eurosistem obvesti obdelovalce gotovine o grožnjah ponarejanja, kadar je to primerno, in lahko od njih zahteva ukrepanje, vključno z začasno prepovedjo ponovnega dajanja apoena ali apoenov zadevne serije eurobankovcev v obtok.“;

5.

v členu 9 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Kadar je posamezna vrsta naprave za obdelavo bankovcev uspešno testirana, so rezultati testiranja v celotnem euroobmočju veljavni eno leto od konca meseca, v katerem je bilo testiranje opravljeno, pod pogojem, da je ta vrsta naprave za obdelavo bankovcev v tem obdobju zmožna odkriti vse ponarejene eurobankovce, s katerimi je Eurosistem seznanjen.“;

6.

v členu 10 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Kadar NCB pri obdelovalcu gotovine odkrije neskladnost z določbami tega sklepa, mora zahtevati, da obdelovalec gotovine v določenem roku sprejme korektivne ukrepe. Dokler neskladnost ni odpravljena, lahko NCB, ki je zahtevo postavila, v imenu ECB obdelovalcu gotovine prepove ponovno dajanje apoena ali apoenov zadevne serije eurobankovcev v obtok. Če je neskladnost posledica neustreznega delovanja vrste naprave za obdelavo bankovcev, lahko to vodi do njenega umika s seznama iz člena 9(2).“;

7.

člen 13 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 13

Končni določbi

1.   Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

2.   Obdelovalci gotovine v državah članicah, ki uvedejo euro po datumu sprejetja tega sklepa, uporabljajo ta sklep od datuma uvedbe eura.“;

8.

priloge I, IIa, IIb, IIIa, IIIb in IV se spremenijo v skladu s Prilogo k temu sklepu.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Frankfurtu na Majni, 7. septembra 2012

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  UL L 267, 9.10.2010, str. 1.

(2)  UL L 78, 25.3.2003, str. 16.“;


PRILOGA

Priloge I, IIa, IIb, IIIa, IIIb in IV k Sklepu ECB/2010/14 se spremenijo:

1.

Priloga I se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA I

NAPRAVE ZA OBDELAVO BANKOVCEV

1.   Splošne tehnične zahteve

1.1

Da bi naprava ustrezala opredelitvi naprave za obdelavo bankovcev, mora biti zmožna obdelati eurobankovce, razvrstiti posamične eurobankovce in fizično ločiti eurobankovce glede na njihove razvrstitve brez poseganja upravljavca naprave, v skladu s prilogama IIa in IIb. Naprave za obdelavo bankovcev morajo imeti zahtevano število namenskih izhodnih enot in/ali druga sredstva, s katerimi se zagotovi zanesljivo ločevanje obdelanih eurobankovcev.

1.2

Naprave za obdelavo bankovcev morajo biti prilagodljive tako, da se zagotovi njihova zmožnost zanesljivega odkrivanja novih ponaredkov. Poleg tega morajo biti prilagodljive tako, da se omogoči nastavitev bolj ali manj strogih standardov sortiranja glede na primernost, če je to potrebno.

2.   Kategorije naprav za obdelavo bankovcev

Naprave za obdelavo bankovcev so bodisi naprave, ki jih upravljajo stranke, bodisi naprave, ki jih upravljajo zaposleni:

Tabela 1

Naprave, ki jih upravljajo stranke

A.   Naprave, ki jih upravljajo stranke in omogočajo polog gotovine s sledenjem strank

1.

Vplačilni avtomati (cash-in machines – CIM)

Vplačilni avtomati strankam omogočajo, da z uporabo bančne kartice ali drugih sredstev položijo eurobankovce na svoje bančne račune, vendar nimajo nobene funkcije izdajanja gotovine. Vplačilni avtomati preverijo pristnost eurobankovcev in omogočajo sledljivost imetnika računa; preverjanja primernosti so neobvezna.

2.

Vplačilno-izplačilni avtomati (cash-recycling machines – CRM)

Vplačilno-izplačilni avtomati strankam omogočajo, da z uporabo bančne kartice ali drugih sredstev eurobankovce položijo na svoje bančne račune in jih z njih dvignejo. Vplačilno-izplačilni avtomati preverijo pristnost in primernost eurobankovcev ter omogočajo sledljivost imetnika računa. Pri dvigih lahko vplačilno-izplačilni avtomati uporabijo pristne in primerne eurobankovce, ki so jih položile druge stranke v prejšnjih transakcijah.

3.

Kombinirani vplačilni avtomati (combined cash-in machines – CCM)

Kombinirani vplačilni avtomati strankam omogočajo, da z uporabo bančne kartice ali drugih sredstev eurobankovce položijo na svoje bančne račune in jih z njih dvignejo. Kombinirani vplačilni avtomati preverijo pristnost eurobankovcev in omogočajo sledljivost imetnika računa; preverjanja primernosti so neobvezna. Pri dvigih kombinirani vplačilni avtomati ne uporabijo eurobankovcev, ki so jih položile druge stranke v prejšnjih transakcijah, ampak uporabijo samo eurobankovce, ki so bili vanje vloženi ločeno.

B.   Druge naprave, ki jih upravljajo stranke

4.

Izplačilni avtomati (cash-out machines – COM)

Izplačilni avtomati so avtomati za dvig gotovine, ki preverijo pristnost in primernost eurobankovcev, preden jih izdajo strankam. Izplačilni avtomati uporabijo eurobankovce, ki so jih vanje vložili obdelovalci gotovine ali drugi samodejni sistemi (npr. prodajni avtomati).

Vplačilno-izplačilni avtomat se lahko uporabi kot vplačilni avtomat ali kombinirani vplačilni avtomat, če so sistemi odkrivanja, programska oprema in druge komponente za opravljanje temeljnih funkcionalnosti vplačilnih oziroma kombiniranih vplačilnih avtomatov enaki kot pri vrsti vplačilno-izplačilnih avtomatov, navedeni na spletni strani ECB.

Kombinirani vplačilni avtomat se lahko uporabi kot vplačilni avtomat, če so sistemi odkrivanja, programska oprema in druge komponente za opravljanje temeljnih funkcionalnosti vplačilnih avtomatov enaki kot pri vrsti kombiniranih vplačilnih avtomatov, navedeni na spletni strani ECB.

Tabela 2

Naprave, ki jih upravljajo zaposleni

1.

Naprave za sortiranje bankovcev (banknote processing machines – BPM)

Naprave za sortiranje bankovcev preverijo pristnost in primernost eurobankovcev.

2.

Naprave za preverjanje pristnosti bankovcev (banknote authentication machines – BAM)

Naprave za preverjanje pristnosti bankovcev preverijo pristnost eurobankovcev.

3.

Blagajniške vplačilno-izplačilne naprave (teller assistant recycling machines – TARM)

Blagajniške vplačilno-izplačilne naprave so vplačilno-izplačilni avtomati, ki jih upravljajo obdelovalci gotovine, ter ki preverijo pristnost in primernost eurobankovcev. Pri dvigih lahko blagajniške vplačilno-izplačilne naprave uporabijo pristne in primerne eurobankovce, ki so jih položile druge stranke v prejšnjih transakcijah. Poleg tega zagotavljajo varno hrambo eurobankovcev, obdelovalcem gotovine pa omogočajo knjiženje v dobro ali v breme bančnih računov strank.

4.

Blagajniške naprave (teller assistant machines – TAM)

Blagajniške naprave so naprave, ki jih upravljajo obdelovalci gotovine, in ki preverijo pristnost eurobankovcev. Poleg tega zagotavljajo varno hrambo eurobankovcev, obdelovalcem gotovine pa omogočajo knjiženje v dobro ali v breme bančnih računov strank.

Naprave, ki jih upravljajo zaposleni, morajo obdelati bankovce v svežnjih.

Blagajniške vplačilno-izplačilne naprave in blagajniške naprave se lahko uporabijo kot naprave, ki jih upravljajo stranke, če je bila vrsta naprave testirana in je na spletni strani ECB navedena kot vplačilno-izplačilni avtomat oziroma vplačilni avtomat/kombinirani vplačilni avtomat. V tem primeru se blagajniška vplačilno-izplačilna naprava šteje kot vplačilno-izplačilni avtomat, blagajniška naprava pa kot vplačilni avtomat/kombinirani vplačilni avtomat.

3.   Vrste naprav za obdelavo bankovcev

Eurosistem testira vrste naprav za obdelavo bankovcev. Vrste naprav za obdelavo bankovcev je mogoče med seboj ločiti glede na njihove specifične sisteme odkrivanja, programsko opremo in druge komponente za opravljanje njihovih temeljnih funkcionalnosti. Te so: (a) potrjevanje pristnosti eurobankovcev; (b) odkrivanje in ločevanje eurobankovcev, za katere se domneva, da so ponarejeni; (c) odkrivanje neprimernih eurobankovcev in njihovo ločevanje od primernih eurobankovcev, kjer to pride v poštev, in (d) sledenje predmetov, ki so prepoznani kot domnevno ponarejeni eurobankovci, in eurobankovcev, katerih pristnost ni nedvoumno potrjena, kjer to pride v poštev.“;

2.

Priloga IIa se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA IIA

RAZVRŠČANJE EUROBANKOVCEV IN RAVNANJE Z NJIMI Z NAPRAVAMI, KI JIH UPRAVLJAJO STRANKE

Eurobankovci se razvrstijo v eno od naslednjih kategorij in se fizično ločijo glede na kategorijo. Pri napravah, ki ne preverijo primernosti eurobankovcev, razlikovanje med eurobankovci kategorij 4a in 4b ni potrebno.

Tabela 1

Razvrščanje eurobankovcev in ravnanje z njimi z napravami, ki jih upravljajo stranke in omogočajo polog gotovine s sledenjem strank

Kategorija

Značilnosti

Ravnanje

1.

Predmeti, ki niso prepoznani kot eurobankovci

Predmeti niso prepoznani kot eurobankovci iz katerega koli od naslednjih razlogov:

gre za eurobankovce, ki jih naprava ne podpira,

ne gre za eurobankovce,

gre za eurobankovcem podobne predmete,

napačna podoba ali format,

eden ali več velikih prepognjenih vogalov ali manjkajočih delov,

napaka naprave pri vlaganju ali prenosu.

Naprava jih vrne stranki.

2.

Domnevno ponarejeni eurobankovci

Podoba in format sta prepoznana, vendar eden ali več zaščitnih elementov, ki jih je naprava preverila, ni zaznanih ali so očitno zunaj tolerance.

Umaknitev iz obtoka.

Eurobankovce je treba skupaj z informacijami o imetniku računa nemudoma, vendar najkasneje v 20 delovnih dneh po vložitvi v napravo predati pristojnim nacionalnim organom v preverjanje pristnosti. Znesek se ne sme knjižiti v dobro imetnika računa.

3.

Eurobankovci, katerih pristnost ni nedvoumno potrjena

Podoba in format sta prepoznana, vendar zaradi odstopanj v kakovosti in/ali toleranci niso prepoznani vsi zaščitni elementi, ki jih je naprava preverila. V večini primerov gre za neprimerne eurobankovce.

Umaknitev iz obtoka.

Eurobankovci se obdelajo ločeno in se nemudoma, vendar najkasneje v 20 delovnih dneh po vložitvi v napravo, predajo NCB v preverjanje pristnosti.

Informacije o imetniku računa se hranijo osem tednov po odkritju eurobankovcev z napravo. Te informacije se dajo na razpolago NCB na njeno zahtevo. Druga možnost je, da se v dogovoru z NCB informacije, ki omogočajo sledljivost imetnika računa, predajo tej NCB skupaj z eurobankovci.

Znesek se lahko knjiži v dobro imetnika računa.

4a.

Eurobankovci, ki so prepoznani kot pristni in primerni

Vsa preverjanja pristnosti in primernosti, opravljena z napravo, dajo pozitiven rezultat.

Eurobankovci se lahko uporabijo za ponovno dajanje v obtok.

Znesek se knjiži v dobro imetnika računa.

4b.

Eurobankovci, ki so prepoznani kot pristni in neprimerni

Vsa preverjanja pristnosti, opravljena z napravo, dajo pozitiven rezultat. Najmanj eno preverjeno merilo primernosti ni izpolnjeno.

Eurobankovci se ne smejo uporabiti za ponovno dajanje v obtok in se vrnejo NCB.

Znesek se knjiži v dobro imetnika računa.

Posebna pravila v zvezi s tabelo 1:

1.

Če naprava omogoča preklic transakcije pologa, stranki ne vrne eurobankovcev kategorij 2 in 3. Takšni eurobankovci se lahko v primeru preklica transakcije zadržijo tako, da se shranijo v začasnem shranjevalniku v napravi.

2.

Eurobankovci kategorije 3 lahko niso fizično ločeni od eurobankovcev kategorije 4b. V tem primeru še vedno veljajo časovni okvir za predajo pomešanih eurobankovcev kategorij 3 in 4b nacionalni centralni banke ter zahteve za sledenje strank pri eurobankovcih kategorije 3, kakor je določeno za kategorijo 3.

Tabela 2

Razvrščanje eurobankovcev in ravnanje z njimi z drugimi napravami, ki jih upravljajo stranke

Kategorija

Značilnosti

Ravnanje

1.

Predmeti, ki niso prepoznani kot eurobankovci

Predmeti niso prepoznani kot eurobankovci iz katerega koli od naslednjih razlogov:

gre za eurobankovce, ki jih naprava ne podpira,

ne gre za eurobankovce,

gre za eurobankovcem podobne predmete,

napačna podoba ali format,

eden ali več velikih prepognjenih vogalov ali manjkajočih delov,

napaka naprave pri vlaganju ali prenosu.

Strankam se ne morejo izdati.

2.

Domnevno ponarejeni eurobankovci

Podoba in format sta prepoznana, vendar eden ali več zaščitnih elementov, ki jih je naprava preverila, ni zaznanih ali so očitno zunaj tolerance.

Eurobankovci se strankam ne smejo izdati.

Treba jih je nemudoma, vendar najkasneje v 20 delovnih dneh po tem, ko jih je naprava zaznala, predati pristojnim nacionalnim organom v preverjanje pristnosti, skupaj z informacijami o imetniku računa, če so na voljo.

3.

Eurobankovci, katerih pristnost ni nedvoumno potrjena

Podoba in format sta prepoznana, vendar zaradi odstopanj v kakovosti in/ali toleranci niso prepoznani vsi zaščitni elementi, ki jih je naprava preverila. V večini primerov gre za neprimerne eurobankovce.

Eurobankovci se strankam ne smejo izdati.

Eurobankovci se obdelajo ločeno in se nemudoma, vendar najkasneje v 20 delovnih dneh po vložitvi v napravo, predajo NCB v preverjanje pristnosti.

4a.

Eurobankovci, ki so prepoznani kot pristni in primerni

Vsa preverjanja pristnosti in primernosti, opravljena z napravo, dajo pozitiven rezultat.

Eurobankovci se strankam lahko izdajo.

4b.

Eurobankovci, ki so prepoznani kot pristni in neprimerni

Vsa preverjanja pristnosti, opravljena z napravo, dajo pozitiven rezultat. Najmanj eno preverjeno merilo primernosti ni izpolnjeno.

Eurobankovci se strankam ne smejo izdati in se vrnejo NCB.

Posebna pravila v zvezi s tabelo 2:

1.

Eurobankovci kategorij 1, 2 in 3 lahko niso fizično ločeni. Če so pomešani, je treba z vsemi tremi kategorijami ravnati kot z eurobankovci kategorije 2. Če je eurobankovce kategorij 1, 2 in 3 mogoče ločiti z drugo napravo za obdelavo bankovcev ali jih po dogovoru z NCB lahko ločijo usposobljeni zaposleni, je treba z njimi ravnati v skladu s tabelo 2.

2.

Eurobankovci kategorije 3 lahko niso fizično ločeni od eurobankovcev kategorije 4b. V tem primeru še vedno velja časovni okvir za predajo pomešanih eurobankovcev kategorij 3 in 4b nacionalni centralni banki, kakor je določeno za kategorijo 3.“;

3.

Priloga IIb se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA IIb

RAZVRŠČANJE EUROBANKOVCEV IN RAVNANJE Z NJIMI Z NAPRAVAMI, KI JIH UPRAVLJAJO ZAPOSLENI

Eurobankovci se razvrstijo v eno od kategorij, določenih v tabeli 1. Eurobankovce kategorij 4a in 4b je treba fizično ločiti od eurobankovcev kategorij 1, 2 in 3. Pri napravah, ki ne preverijo primernosti eurobankovcev, razlikovanje med eurobankovci kategorij 4a in 4b ni potrebno.

Tabela 1

Razvrščanje eurobankovcev in ravnanje z njimi z napravami, ki jih upravljajo zaposleni

Kategorija

Značilnosti

Ravnanje

1.

Predmeti, ki niso prepoznani kot eurobankovci

Predmeti niso prepoznani kot eurobankovci iz katerega koli od naslednjih razlogov:

gre za eurobankovce, ki jih naprava ne podpira,

ne gre za eurobankovce,

gre za eurobankovcem podobne predmete,

napačna podoba ali format,

eden ali več velikih prepognjenih vogalov ali manjkajočih delov,

napaka naprave pri vlaganju ali prenosu.

Naprava jih vrne upravljavcu v nadaljnje ocenjevanje in ravnanje.

Potem, ko jih zaposleni vizualno oceni, jih obdelovalec gotovine lahko vrne stranki.

2.

Domnevno ponarejeni eurobankovci

Podoba in format sta prepoznana, vendar eden ali več zaščitnih elementov, ki jih je naprava preverila, ni zaznanih ali so očitno zunaj tolerance.

Naprava jih vrne upravljavcu v nadaljnjo obravnavo.

Obdelajo se ločeno in se nemudoma, vendar najkasneje v 20 delovnih dneh po tem, ko jih je naprava obdelala, predajo pristojnim nacionalnim organom v končno preverjanje pristnosti.

3.

Eurobankovci, katerih pristnost ni nedvoumno potrjena

Podoba in format sta prepoznana, vendar zaradi odstopanj v kakovosti in/ali toleranci niso prepoznani vsi zaščitni elementi, ki jih je naprava preverila. V večini primerov gre za neprimerne eurobankovce.

4a.

Eurobankovci, ki so prepoznani kot pristni in primerni

Vsa preverjanja pristnosti in primernosti, opravljena z napravo, dajo pozitiven rezultat.

Eurobankovci se lahko uporabijo za ponovno dajanje v obtok.

Znesek se knjiži v dobro imetnika računa.

4b.

Eurobankovci, ki so prepoznani kot pristni in neprimerni

Vsa preverjanja pristnosti, opravljena z napravo, dajo pozitiven rezultat. Najmanj eno preverjeno merilo primernosti ni izpolnjeno.

Eurobankovci se ne smejo uporabiti za ponovno dajanje v obtok in se vrnejo NCB.

Znesek se knjiži v dobro imetnika računa.

Posebno pravilo v zvezi s tabelo 1:

1. Če je eurobankovce kategorij 2 in 3 mogoče fizično ločiti z napravo samo ali z drugo napravo za obdelavo bankovcev ali jih po dogovoru z NCB lahko ločijo usposobljeni zaposleni, se lahko eurobankovci kategorije 3 predajo NCB skupaj z eurobankovci kategorije 4b. V tem primeru še vedno velja rok za predajo eurobankovcev kategorije 2 pristojnemu nacionalnemu organu in za predajo pomešanih eurobankovcev kategorij 3 in 4b nacionalni centralni banki, kakor je določeno v tabeli.

Posebna pravila razvrščanja in sortiranja za nekatere naprave, ki jih upravljajo zaposleni

1.

Naprave za sortiranje bankovcev razvrstijo in fizično sortirajo eurobankovce kategorij 1, 2 in 3 v eno ali več izhodnih enot ter eurobankovce kategorij 4a in 4b v dve ločeni izhodni enoti, kakor je določeno v Prilogi IIb, za kar so potrebne najmanj tri namenske izhodne enote, da ni potrebno poseganje upravljavca naprave.

2.

Vendar pa lahko eurobankovce razvrstijo in sortirajo tudi naprave za sortiranje bankovcev, ki imajo samo dve namenski izhodni enoti, če so izpolnjene naslednje zahteve:

(a)

preverjanja pristnosti in primernosti se opravijo istočasno, med enim samim prehodom bankovcev skozi napravo. Med tem prehodom skozi napravo se morajo eurobankovci kategorije 4a sortirati v eno stacionarno izhodno enoto, medtem ko se morajo eurobankovci drugih kategorij sortirati v ločeno stacionarno izhodno enoto, ki nima fizičnega stika z eurobankovci kategorije 4a;

(b)

če se ugotovi, da se v drugi izhodni enoti nahaja eurobankovec kategorije 1, 2 ali 3, mora upravljavec ponovno spustiti eurobankovec(-ce) iz druge izhodne enote skozi napravo. Med tem drugim prehodom skozi napravo se morajo eurobankovci kategorij 1, 2 in 3 ločiti od eurobankovcev kategorije 4b, tako da se sortirajo v ustrezno namensko izhodno enoto in se z njimi ravna, kakor je določeno v zgornji tabeli. Ker naprava ne more fizično ločiti eurobankovcev kategorij 1, 2 in 3 v različne izhodne enote, je treba vse šteti kot eurobankovce kategorije 2 in z njimi tako tudi ravnati.

3.

Naprave za preverjanje pristnosti bankovcev razvrstijo in fizično sortirajo eurobankovce kategorij 1, 2 in 3 v eno izhodno enoto ter eurobankovce kategorij 4a in 4b v drugo izhodno enoto, za kar sta potrebni najmanj dve namenski izhodni enoti, da ni potrebno poseganje upravljavca naprave.

4.

Vendar pa lahko eurobankovce razvrstijo in sortirajo tudi naprave za preverjanje pristnosti bankovcev, ki imajo samo eno namensko izhodno enoto, če so izpolnjene naslednje zahteve:

(a)

naprava mora vsakokrat, ko obdela eurobankovec kategorije 1, 2 ali 3, nemudoma ustaviti obdelavo in obdržati ta eurobankovec v položaju, ki onemogoča vsakršen fizični stik z eurobankovci, katerih pristnosti je bila potrjena;

(b)

rezultat preverjanja pristnosti se mora za vsak posamezen eurobankovec kategorije 1, 2 ali 3 izpisati na zaslonu. Ker naprava ne more fizično ločiti eurobankovcev kategorij 1, 2 in 3 v različne izhodne enote, je treba vse šteti kot eurobankovce kategorije 2 in z njimi tako tudi ravnati;

(c)

naprava mora ob ustavitvi obdelave preveriti prisotnost eurobankovca kategorije 1, 2 ali 3, obdelavo pa je mogoče nadaljevati šele, ko upravljavec eurobankovec kategorije 1, 2 ali 3 fizično odstrani;

(d)

pri vsaki ustavitvi postopka obdelave sme biti upravljavcu dosegljiv največ en eurobankovec kategorije 1, 2 ali 3.“;

4.

Priloga IIIa se črta, Priloga IIIb pa se preštevilči v Prilogo III;

5.

Priloga IV se nadomesti z naslednjim:

PRILOGA IV

ZBIRANJE PODATKOV OD OBDELOVALCEV GOTOVINE

1.   Cilji

Cilj zbiranja podatkov je, da se nacionalnim centralnim bankam in ECB omogoči spremljanje zadevnih dejavnosti obdelovalcev gotovine in nadziranje gibanj v gotovinskem ciklu.

2.   Splošna načela

2.1

Podatki o napravah za obdelavo bankovcev se poročajo samo v primerih, kadar se naprave uporabljajo za potrebe skladnosti s tem sklepom.

2.2

Obdelovalci gotovine morajo NCB v svoji državi članici redno zagotavljati:

informacije o poslovalnicah, v katerih se obdeluje gotovina, kot so podružnice, ter

informacije o napravah za obdelavo bankovcev in avtomatih za dvig gotovine.

2.3

Poleg tega morajo obdelovalci gotovine, ki dajejo eurobankovce ponovno v obtok prek naprav za obdelavo bankovcev in prek avtomatov za dvig gotovine, nacionalni centralni banki v svoji državi članici redno zagotavljati:

informacije o obsegu gotovinskih poslov (število obdelanih eurobankovcev), pri katerih so uporabljene naprave za obdelavo bankovcev in avtomati za dvig gotovine,

informacije o oddaljenih podružnicah kreditnih institucij z majhnim obsegom gotovinskih poslov, v katerih se preverjanje primernosti opravlja ročno.

3.   Vrste podatkov in zahteve za poročanje

3.1

Zbrani podatki se glede na njihovo naravo delijo na glavne podatke in operativne podatke.

Glavni podatki

3.2

Glavni podatki obsegajo informacije o: (a) posamičnih obdelovalcih gotovine ter njihovih napravah za obdelavo bankovcev in avtomatih za dvig gotovine, ki so v obratovanju, ter (b) oddaljenih podružnicah kreditnih institucij.

3.3

Glavni podatki se nacionalni centralni banki zagotovijo na dan začetka uporabe tega sklepa, nato pa vsakih šest mesecev. Podatke, določene v obrazcu iz Dodatka 1, je treba zagotoviti, NCB pa lahko zahteva, da se zagotovijo v drugačni obliki. V prehodnem obdobju lahko NCB zahtevajo mesečno poročanje, če je bila taka njihova praksa, preden je začel veljati ta sklep, ali četrtletno poročanje.

3.4

NCB se lahko iz razlogov spremljanja odloči za zbiranje podatkov na lokalni ravni, na primer na ravni podružnic.

3.5

NCB se lahko odloči, da iz zahtev za poročanje izvzame naprave za obdelavo bankovcev, ki se uporabljajo samo za obdelavo eurobankovcev, izdanih prek okenca, ali ki se ne uporabljajo za ponovno dajanje bankovcev v obtok. NCB lahko zahteva, da obdelovalci gotovine navedejo vplačilno-izplačilne avtomate, ki se uporabljajo kot kombinirani vplačilni avtomati/vplačilni avtomati, in kombinirane vplačilne avtomate, ki se uporabljajo kot vplačilni avtomati.

3.6

Podatke o oddaljenih podružnicah, določene v obrazcu iz Dodatka 3, je treba zagotoviti, NCB pa lahko zahteva, da se zagotovijo v drugačni obliki.

Operativni podatki

3.7

Operativni podatki so podatki, ki jih obdelovalci gotovine zberejo med obdelavo eurobankovcev in njihovim ponovnim dajanjem v obtok.

3.8

NCB se lahko odloči, da iz obveznosti poročanja operativnih podatkov izvzame druge gospodarske subjekte v smislu člena 6(1) Uredbe (ES) št. 1338/2001, če je število eurobankovcev, ki jih ti subjekti ponovno dajo v obtok prek avtomatov za dvig bankovcev, pod pragom, ki ga določi NCB.

3.9

Podatki se zagotovijo vsakih šest mesecev. Podatki se sporočijo NCB najkasneje v dveh mesecih po zadevnem obdobju poročanja, tj. konec februarja in konec avgusta. Podatki se lahko zagotovijo z uporabo obrazca iz Dodatka 2. V prehodnem obdobju lahko NCB zahtevajo mesečno poročanje, če je bila taka njihova praksa, preden je začel veljati ta sklep, ali četrtletno poročanje.

3.10

Podatke zagotovijo obdelovalci gotovine, ki fizično obdelujejo eurobankovce. Če je obdelovalec gotovine preverjanje pristnosti in primernosti oddal v izvajanje drugemu obdelovalcu gotovine, mora podatke zagotoviti obdelovalec gotovine, določen v skladu s členom 3(2).

3.11

Obdelovalci gotovine morajo podatke poročati v obliki števila eurobankovcev (obseg), podatki morajo biti združeni na nacionalni ravni in razčlenjeni po apoenih eurobankovcev. Razčlenitev po serijah eurobankovcev ni potrebna. Za oddaljene podružnice kreditnih institucij se operativni podatki poročajo ločeno.

3.12

NCB se lahko iz razlogov spremljanja odloči za zbiranje podatkov na lokalni ravni, na primer na ravni podružnic.

3.13

NCB se lahko odloči, da iz zahtev za poročanje izvzame eurobankovce, ki se obdelajo z napravami za obdelavo bankovcev in se izdajo prek okenca.

3.14

Od obdelovalcev gotovine, ki so preverjanje pristnosti in primernosti oddali v izvajanje drugemu obdelovalcu gotovine, se lahko zahteva, da NCB zagotovijo podrobne informacije o tem drugem obdelovalcu gotovine, vključno z dogovori o zunanjem izvajanju.

3.15

Podatke o oddaljenih podružnicah, določene v obrazcu iz Dodatka 3, je treba zagotoviti, NCB pa lahko zahteva, da se zagotovijo v drugačni obliki, in se z obdelovalci gotovine dogovori o zbiranju obsežnejših podatkov.

4.   Zaupnost in objava podatkov

4.1

Glavni in operativni podatki se obravnavajo kot zaupni.

4.2

Nacionalne centralne banke in ECB se lahko odločijo, da na podlagi podatkov, pridobljenih v skladu s to prilogo, objavijo poročila ali statistične podatke. Pri vsaki takšni objavi se podatki združijo na način, da nobenega podatka ni mogoče pripisati posameznim poročevalcem.

Dodatek 1

OBRAZEC ZA POROČANJE

Glavni podatki

Te informacije je treba sporočiti:

[Ime NCB; kontaktni podatki za vprašanja; naslov]

1.   Informacije o obdelovalcu gotovine

Ime obdelovalca gotovine:

Naslov sedeža:

Poštna številka:

Kraj:

Ulica:

Vrsta družbe:

Kreditna institucija

Menjalnica

Družba za prevoz gotovine, ki ni plačilna institucija

Trgovec (na drobno)

Igralnica

Drugo, vključno s plačilnimi institucijami, ki še niso zajete v eni izmed zgornjih kategorij (navesti)

Kontaktne osebe:

Imena:

Telefonske št.:

Št. telefaksa:

Elektronski naslovi:

Zunanji izvajalec (če pride v poštev)

Ime:

Naslov:

Poštna številka:

Kraj:

2.   Naprave, ki jih upravljajo stranke

Kategorija naprave

Identifikacijska številka (1)

Proizvajalec (1)

Naziv naprave (1)

Opis (1)

(sistem odkrivanja/verzija programske opreme)

Skupno število naprav v obratovanju

Vplačilni avtomati (CIM)

 

 

 

 

 

Vplačilno-izplačilni avtomati (CRM)

 

 

 

 

 

Kombinirani vplačilni avtomati (CCM)

 

 

 

 

 

Izplačilni avtomati (COM)

 

 

 

 

 

3.   Naprave, ki jih upravljajo zaposleni

Kategorija naprave

Identifikacijska številka (2)

Proizvajalec (2)

Naziv naprave (2)

Opis (2)

(sistem odkrivanja/verzija programske opreme)

Skupno število naprav v obratovanju

Naprave za sortiranje bankovcev (BPM)

 

 

 

 

 

Naprave za preverjanje pristnosti bankovcev (BAM)

 

 

 

 

 

Blagajniške plačilno-izplačilne naprave (TARM)

 

 

 

 

 

Blagajniške naprave (TAM)

 

 

 

 

 

4.   Avtomati za dvig gotovine

 

Skupno število naprav v obratovanju

Bankomati

 

Samopostrežne blagajne (SCoT)

 

Drugo

 

Dodatek 2

OBRAZEC ZA POROČANJE

Operativni podatki

1.   Informacije o obdelovalcu gotovine

Ime obdelovalca gotovine

 

Obdobje poročanja

 

2.   Podatki

Navedite podatke, združene na nacionalni ali regionalni ravni, kakor odloči NCB – brez oddaljenih podružnic.

 

Skupno število obdelanih eurobankovcev (3)

Od tega eurobankovci, ki so sortirani kot neprimerni (3)

Od tega eurobankovci, ki so ponovno dani v obtok (4)

5 EUR

 

 

 

10 EUR

 

 

 

20 EUR

 

 

 

50 EUR

 

 

 

100 EUR

 

 

 

200 EUR

 

 

 

500 EUR

 

 

 


Število eurobankovcev, izdanih prek naprav, ki jih upravljajo stranke, in prek avtomatov za dvig gotovine

 

Če NCB uveljavi izjemo za oddaljene podružnice iz člena 7, so ti podatki obvezni za kreditne institucije iz zadevne države članice. Kreditne institucije se morajo posvetovati s svojimi NCB, da ugotovijo, ali je te podatke treba poročati.

Dodatek 3

ODDALJENE PODRUŽNICE KREDITNIH INSTITUCIJ

Te informacije zagotovijo samo kreditne institucije, ki imajo oddaljene podružnice iz člena 7(1).

1.   Informacije o kreditni instituciji

Ime kreditne institucije

 

Obdobje poročanja

 


2.   Podatki

Ime oddaljene podružnice

Naslov

Število eurobankovcev, izdanih prek naprav, ki jih upravljajo stranke, in prek avtomatov za dvig gotovine

 

 

 


(1)  Ti podatki se vnesejo v skladu z ustreznimi vnosi na spletni strani ECB.

(2)  Ti podatki se vnesejo v skladu z ustreznimi vnosi na spletni strani ECB.

(3)  1 Ta postavka zajema tako naprave, ki jih upravljajo zaposleni, kot tudi naprave, ki jih upravljajo stranke.

(4)  2 Izvzeti so eurobankovci, ki se vrnejo NCB, in eurobankovci, ki se ponovno dajo v obtok prek okenca, če tako odloči NCB.