EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0019(01)

2012/507/ES: 2012 m. rugsėjo 7 d. Europos Centrinio Banko sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/14 dėl eurų banknotų autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimo bei pakartotinio išleidimo į apyvartą (ECB/2012/19)

OJ L 253, 20.9.2012, p. 19–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 167 - 179

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/09/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/507/oj

20.9.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 253/19


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS

2012 m. rugsėjo 7 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/14 dėl eurų banknotų autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimo bei pakartotinio išleidimo į apyvartą

(ECB/2012/19)

(2012/507/ES)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 128 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 16 straipsnį,

kadangi:

(1)

2010 m. rugsėjo 16 d. Europos Centrinis Bankas priėmė Sprendimą ECB/2010/14 dėl eurų banknotų autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimo bei pakartotinio išleidimo į apyvartą (1), kuris nustato bendras taisykles ir tvarką eurų banknotų, kaip mokėjimo priemonių, integralumui apsaugoti;

(2)

reikia iš dalies pakeisti Sprendimo ECB/2010/14 taikymo sritį, kad apimtų dabartines ir būsimas eurų banknotų serijas, tokiu būdu užtikrinant, kad apyvartoje esantys eurų banknotai būtų tikri ir tinkami apyvartai ir kad įtariami padirbti eurų banknotai būtų aptikti ir perduoti kompetentingoms nacionalinėms institucijoms. Todėl Sprendimo ECB/2010/14 prieduose turėtų būti padaryti kai kurie techniniai pakeitimai;

(3)

Sprendimo ECB/2010/14 IIIa priede nustatyti eurų banknotų tinkamumo apyvartai automatizuoti tikrinimo minimalūs standartai yra banknotų tvarkymo aparatų funkcinėms galimybėms taikomi reikalavimai. Todėl jie skirti tik banknotų tvarkymo aparatų gamintojams ir neturi įtakos Sprendime ECB/2010/14 nustatytai autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimo tvarkai, kurios turi laikytis grynųjų pinigų tvarkytojai. Kadangi jie nepatenka į Sprendimo ECB/2010/14 taikymo sritį, tinkamumo apyvartai automatizuoti tikrinimo minimalūs standartai turėtų būti įtraukti į banknotų tvarkymo aparatų testavimo, duomenų rinkimo ir stebėsenos taisykles ir tvarką;

(4)

atsižvelgiant į taikant Sprendimą ECB/2010/14 įgytą patirtį, siekiant aiškumo ir veiksmingumo, svarbu patobulinti kai kurias taisykles ir tvarką;

(5)

todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Sprendimą ECB/2010/14,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Daliniai pakeitimai

Sprendimas ECB/2010/14 iš dalies keičiamas taip:

1.

2 straipsnis papildomas šia apibrėžtimi:

„13.   Eurų banknotai– banknotai, kurie atitinka Sprendimo ECB/2003/4 (2) arba bet kurio teisės akto, kuriuo pakeičiamas ar papildomas tas sprendimas, reikalavimus ir Valdančiosios tarybos nustatytas technines specifikacijas.

2.

3 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Grynųjų pinigų tvarkytojai gali pradėti eksploatuoti profesionaliems naudotojams skirtus aparatus, kai jie naudojami autentiškumui ir tinkamumui apyvartai tikrinti, ir klientų valdomus aparatus, jei NCB juos sėkmingai testavo ir jie yra išvardinti ECB svetainėje kaip nustatyta 9 straipsnio 2 dalyje. Jei nėra NCB ir grynųjų pinigų tvarkytojo susitarimų dėl griežtesnių nustatymų, aparatai naudojami tik ECB svetainėje išvardintiems atitinkamiems aparatams skirtiems eurų banknotų nominalams ir serijoms, su standartiniais gamyklos nustatymais, įskaitant visus atnaujinimus, kurie buvo sėkmingai testuoti.“;

3.

6 straipsnis pakeičiamas taip:

„6 straipsnis

Apyvartai netinkamų eurų banknotų aptikimas

1.   Rankiniu būdu tinkamumas apyvartai tikrinamas laikantis III priede nustatytų minimalių standartų.

2.   Automatizuotai tinkamumas apyvartai tikrinamas sėkmingai testuotu banknotų tvarkymo aparatu laikantis minimalių standartų, kurie skelbiami ECB svetainėje ir kartkartėmis iš dalies pakeičiami.

3.   NCB, prieš tai informavęs ECB, vienam arba keliems eurų banknotų nominalams arba serijoms gali nustatyti griežtesnius standartus, jeigu tai pateisinama, pavyzdžiui, pablogėjusia jo valstybėje narėje apyvartoje esančių eurų banknotų kokybe. Šie griežtesni standartai skelbiami to NCB svetainėje.

4.   Apyvartai netinkami eurų banknotai perduodami NCB laikantis nacionalinės teisės nuostatų.“;

4.

8 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Prireikus, Eurosistema informuoja grynųjų pinigų tvarkytojus apie klastojimo grėsmes ir gali reikalauti, kad jie imtųsi veiksmų, įskaitant laikino draudimo pakartotinai išleisti į apyvartą atitinkamų serijų eurų banknoto (-ų) nominalą (-us) nustatymą.“;

5.

9 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Sėkmingai testavus banknotų tvarkymo aparato tipą, testų rezultatai galioja visoje euro zonoje vienerius metus nuo to mėnesio, kurį buvo atliktas testas, pabaigos, jeigu tuo laikotarpiu jis išlieka tinkamas visiems Eurosistemai žinomiems padirbtiems eurų banknotams aptikti.“;

6.

10 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Jeigu NCB aptinka, kad grynųjų pinigų tvarkytojas nesilaiko šio sprendimo nuostatų, jis pareikalauja, kad grynųjų pinigų tvarkytojas per nurodytą laikotarpį imtųsi korekcinių priemonių. Kol sprendimo nesilaikymo atvejai nepanaikinti, reikalavimą pateikęs NCB gali ECB vardu uždrausti grynųjų pinigų tvarkytojui atitinkamų serijų eurų banknoto (-ų) nominalą (-us) pakartotinai išleisti į apyvartą. Jei sprendimo nesilaikoma dėl banknotų tvarkymo aparato tipo trūkumų, jis gali būti pašalintas iš 9 straipsnio 2 dalyje nurodyto sąrašo.“;

7.

13 straipsnis pakeičiamas taip:

„13 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

1.   Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   Valstybių narių, kurios įsives eurą po šio sprendimo priėmimo dienos, pinigų tvarkytojai jį taiko nuo euro įvedimo dienos.“;

8.

I, IIa, IIb, IIIa, IIIb ir IV priedai atitinkamai iš dalies keičiami šio Sprendimo priedu.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Frankfurte prie Maino 2012 m. rugsėjo 7 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL L 267, 2010 10 9, p. 1.

(2)  OL L 78, 2003 3 25, p. 16.“;


PRIEDAS

Sprendimo ECB/2010/14 I, IIa, IIb, IIIa, IIIb ir IV priedai iš dalies keičiami taip:

1.

I priedas pakeičiamas taip:

„I PRIEDAS

BANKNOTŲ TVARKYMO APARATAI

1.   Bendrieji techniniai reikalavimai

1.1.

Kad aparatas būtų pripažintas banknotų tvarkymo aparatu, juo turi būti įmanoma apdoroti eurų banknotus, klasifikuoti atskirus eurų banknotus ir aparato vartotojui neįsikišant fiziškai atskirti eurų banknotus pagal jų klasifikaciją, kaip nurodyta IIa ir IIb prieduose. Banknotų tvarkymo aparatai turi turėti reikalaujamą patikrintiems banknotams skirtų specialių stalčių skaičių ir (arba) kitas priemones, kad būtų užtikrintas patikimas apdorotų eurų banknotų atskyrimas.

1.2.

Turi būti įmanoma pritaikyti banknotų tvarkymo aparatus, kad būtų užtikrinta, kad jie gali patikimai aptikti naujus padirbtus banknotus. Be to, jei taikytina, turi būti įmanoma juos pritaikyti taip, kad būtų galima nustatyti griežtesnius arba švelnesnius tinkamumo apyvartai rūšiavimo standartus.

2.   Banknotų tvarkymo aparatų rūšys

Banknotų tvarkymo aparatai yra arba klientų valdomi, arba profesionaliems naudotojams skirti aparatai.

1   lentelė

Klientų valdomi aparatai

A.   Klientų valdomi aparatai, kuriuose galima atsekti klientą, įnešusį grynuosius pinigus

1.

Grynųjų pinigų priėmimo automatai (angl. cash-in machines, CIM)

CIM leidžia klientams, pasinaudojant banko kortele arba kitomis priemonėmis, įnešti eurų banknotus į savo banko sąskaitas, tačiau juose nėra grynųjų pinigų išdavimo funkcijos. CIM tikrina eurų banknotų autentiškumą ir leidžia atsekti sąskaitos turėtoją; tinkamumo apyvartai patikrinimai yra pasirinktini

2.

Grynųjų pinigų priėmimo-išdavimo automatai (angl. cash-recycling machines, CRM)

CRM leidžia klientams, pasinaudojant banko kortele arba kitomis priemonėmis, įnešti eurų banknotus į savo banko sąskaitas ir išimti eurų banknotus iš savo banko sąskaitų. CRM tikrina eurų banknotų autentiškumą ir tinkamumą apyvartai ir leidžia atsekti sąskaitos turėtoją. Išgryninant pinigus CRM gali naudoti tikrus apyvartai tinkamus eurų banknotus, kuriuos ankstesnių operacijų metu įnešė kiti klientai

3.

Mišrūs grynųjų pinigų priėmimo automatai (angl. combined cash-in machines, CCM)

CCM leidžia klientams, pasinaudojant banko kortele arba kitomis priemonėmis, įnešti eurų banknotus į savo banko sąskaitas ir išimti eurų banknotus iš savo banko sąskaitų. CCM tikrina eurų banknotų autentiškumą ir leidžia atsekti sąskaitos turėtoją; tinkamumo apyvartai patikrinimai yra pasirinktini. Išgryninant pinigus CCM naudoja ne ankstesnių operacijų metu kitų klientų įneštus eurų banknotus, o tik atskirai į juos pakrautus eurų banknotus

B.   Kiti klientų valdomi aparatai

4.

Grynųjų pinigų išdavimo automatai (angl. cash-out machines, COM)

COM yra grynųjų pinigų išdavimo automatai, kurie tikrina eurų banknotų autentiškumą ir tinkamumą apyvartai prieš išduodami juos klientams. COM naudoja eurų banknotus, kuriuos į juos pakrovė grynųjų pinigų tvarkytojai arba kitos automatinės sistemos (pvz., pardavimo automatai)

CRM gali būti naudojamas kaip CIM ar CCM, jeigu detektorių sistemos, programinė įranga ir kiti jų pagrindinių funkcijų atlikimo komponentai yra tokie patys kaip išvardinti ECB svetainėje CRM tipui.

CCM gali būti naudojamas kaip CIM, jeigu detektorių sistemos, programinė įranga ir kiti jo pagrindinių funkcijų atlikimo komponentai yra tokie patys kaip išvardinti ECB svetainėje CCM tipui.

2   lentelė

Profesionaliems naudotojams skirti aparatai

1.

Banknotų apdorojimo automatai (angl. banknote processing machines, BPM)

BPM tikrina eurų banknotų autentiškumą ir tinkamumą apyvartai

2.

Banknotų autentiškumą tikrinantys automatai (angl. banknote authentication machines, BAM)

BAM tikrina eurų banknotų autentiškumą

3.

Pakartotinio išleidimo į apyvartą pagalbiniai įrenginiai (angl. teller assistant recycling machines, TARM)

TARM yra grynųjų pinigų tvarkytojų valdomi grynųjų pinigų pakartotinio išleidimo į apyvartą automatai, kurie tikrina eurų banknotų autentiškumą ir tinkamumą apyvartai. Išgryninant pinigus TARM gali naudoti tikrus apyvartai tinkamus eurų banknotus, kuriuos ankstesnių operacijų metu įnešė kiti klientai. Be to, eurų banknotus jie laiko seife ir grynųjų pinigų tvarkytojams leidžia kredituoti arba debetuoti klientų banko sąskaitas

4.

Pagalbiniai įrenginiai (angl. teller assistant machines, TAM)

TAM yra grynųjų pinigų tvarkytojų valdomi aparatai, kurie tikrina eurų banknotų autentiškumą. Be to, eurų banknotus jie laiko seife ir grynųjų pinigų tvarkytojams leidžia kredituoti arba debetuoti klientų banko sąskaitas

Profesionaliems naudotojams skirti aparatai eurų banknotus turi apdoroti paketais.

TARM ir TAM gali būti naudojami kaip klientų valdomi aparatai, jeigu aparato tipas buvo testuotas ir nurodytas ECB svetainėje atitinkamai kaip CRM arba CIM/CCM. Šiuo atveju TARM laikomas CRM, o TAM laikomas CIM/CCM.

3.   Banknotų tvarkymo aparatų tipai

Eurosistema testuoja banknotų tvarkymo aparatų tipus. Banknotų tvarkymo aparatų tipus vieną nuo kito galima atskirti pagal specialias jų detektorių sistemas, programinę įrangą ir kitus jų pagrindinių funkcijų atlikimo komponentus. Pagrindinės funkcijos yra: a) tikrų eurų banknotų autentiškumo tikrinimas; b) įtariamų padirbtų eurų banknotų aptikimas ir atskyrimas; c) jei taikoma, apyvartai netinkamų eurų banknotų aptikimas ir atskyrimas nuo apyvartai tinkamų eurų banknotų; ir d) jei taikoma, objektų, identifikuotų kaip įtariami padirbti eurų banknotai, ir eurų banknotų, kurių autentiškumas nėra aiškus, atsekimas.“;

2.

IIa priedas pakeičiamas taip:

„IIa PRIEDAS

KLIENTŲ VALDOMŲ APARATŲ ATLIEKAMAS EURŲ BANKNOTŲ KLASIFIKAVIMAS IR VEIKSMAI SU JAIS

Eurų banknotai priskiriami vienai iš toliau nurodytų klasifikavimo kategorijų ir pagal kategoriją yra fiziškai atskiriami. Aparatai, kurie netikrina eurų banknotų tinkamumo apyvartai, neprivalo atskirti 4a ir 4b kategorijų eurų banknotų.

1   lentelė

Eurų banknotų klasifikavimas ir veiksmai su jais, atliekami klientų valdomais aparatais, kuriuose galima atsekti klientą, įnešusį grynuosius pinigus

Kategorija

Požymiai

Veiksmai

1.

Objektai, neatpažįstami kaip eurų banknotai

Neatpažįstami kaip eurų banknotai dėl bet kurio iš šių požymių:

aparatas neskirtas eurų banknotams,

ne eurų banknotai,

panašūs į eurų banknotus objektai,

neteisingas atvaizdas arba formatas,

dideli užlenkimai arba trūksta banknoto dalių,

aparato priėmimo arba transportavimo klaida

Aparatas grąžina klientui

2.

Įtariami padirbti eurų banknotai

Atvaizdas ir formatas atpažįstami, tačiau trūksta vieno arba daugiau aparatu tikrinamų autentiškumo požymių arba jie aiškiai nukrypę nuo toleravimo ribų

Išimami iš apyvartos

Nedelsiant, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų po to, kai banknotai pateko į aparatą, turi būti perduoti kompetentingoms nacionalinėms institucijoms autentiškumui nustatyti kartu su informacija apie sąskaitos turėtoją. Nekredituojami sąskaitos turėtojui

3.

Eurų banknotai, kurių autentiškumas nėra aiškus

Atvaizdas ir formatas atpažįstami, tačiau ne visi aparatu tikrinami autentiškumo požymiai atpažįstami dėl nukrypimų nuo leistinų kokybės ir (arba) toleravimo ribų. Dažniausiai tai apyvartai netinkami eurų banknotai

Išimami iš apyvartos

Nedelsiant, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų po to, kai banknotai pateko į aparatą, eurų banknotai atskirai apdorojami ir perduodami NCB autentiškumui nustatyti

Informacija apie sąskaitos turėtoją saugoma aštuonias savaites po to, kai aparatas aptiko eurų banknotus. Ši informacija pateikiama NCB jam paprašius. Arba, jei NCB sutinka, informaciją, leidžiančią atsekti sąskaitos turėtoją, tam NCB galima perduoti kartu su eurų banknotais

Gali būti kredituoti sąskaitos turėtojui

4a.

Eurų banknotai, atpažinti kaip tikri ir tinkami apyvartai

Visų aparatu atliktų autentiškumo ir tinkamumo apyvartai patikrinimų rezultatai yra teigiami

Gali būti pakartotinai išleidžiami į apyvartą

Kredituojami sąskaitos turėtojui

4b.

Eurų banknotai, atpažinti kaip tikri ir netinkami apyvartai

Visų aparatu atliktų autentiškumo patikrinimų rezultatai yra teigiami. Neigiamas rezultatas dėl bent vieno patikrinto tinkamumo apyvartai kriterijaus

Negalima pakartotinai išleisti į apyvartą; grąžinami NCB

Kredituojami sąskaitos turėtojui

Specialios 1 lentelės taisyklės:

1.

Aparatas klientui negrąžina 2 ir 3 kategorijų eurų banknotų, jei aparatas leidžia atšaukti įnešimo operaciją. Atšaukus operaciją, tokie eurų banknotai gali būti sulaikomi ir saugomi laikinoje aparato saugyklos zonoje.

2.

3 kategorijos eurų banknotai fiziškai gali būti neatskirti nuo 4b kategorijos eurų banknotų. Tokiu atveju kartu 3 ir 4b kategorijų eurų banknotų perdavimo NCB terminai ir kliento, įnešusio 3 kategorijos eurų banknotus, atsekimo reikalavimai, tebetaikomi kaip nustatyta 3 kategorijai.

2   lentelė

Eurų banknotų klasifikavimas ir veiksmai su jais, atliekami kitais klientų valdomais aparatais

Kategorija

Požymiai

Veiksmai

1.

Objektai, neatpažįstami kaip eurų banknotai

Neatpažįstami kaip eurų banknotai dėl bet kurio iš šių požymių:

aparatas neskirtas eurų banknotams,

ne eurų banknotai,

panašūs į eurų banknotus objektai,

neteisingas atvaizdas arba formatas,

dideli užlenkimai arba trūksta banknoto dalių,

aparato priėmimo arba transportavimo klaida

Klientams negali būti išduodami

2.

Įtariami padirbti eurų banknotai

Atvaizdas ir formatas atpažįstami, tačiau trūksta vieno arba daugiau aparatu tikrinamų autentiškumo požymių arba jie aiškiai nukrypę nuo toleravimo ribų

Klientams negali būti išduodami

Nedelsiant, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų po to, kai aparatas juos aptiko, turi būti perduoti kompetentingoms nacionalinėms institucijoms autentiškumui nustatyti kartu su informacija, jei ji yra, apie sąskaitos turėtoją

3.

Eurų banknotai, kurių autentiškumas nėra aiškus

Atvaizdas ir formatas atpažįstami, tačiau ne visi aparatu tikrinami autentiškumo požymiai atpažįstami dėl nukrypimų nuo leistinų kokybės ir (arba) toleravimo ribų. Dažniausiai tai apyvartai netinkami eurų banknotai

Klientams negali būti išduodami

Nedelsiant, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų po to, kai banknotai pateko į aparatą, eurų banknotai atskirai apdorojami ir perduodami NCB autentiškumui nustatyti

4a.

Eurų banknotai, atpažinti kaip tikri ir tinkami apyvartai

Visų aparatu atliktų autentiškumo ir tinkamumo apyvartai patikrinimų rezultatai yra teigiami

Klientams gali būti išduodami

4b.

Eurų banknotai, atpažinti kaip tikri ir netinkami apyvartai

Visų aparatu atliktų autentiškumo patikrinimų rezultatai yra teigiami. Neigiamas rezultatas dėl bent vieno patikrinto tinkamumo apyvartai kriterijaus

Klientams negali būti išduodami ir yra grąžinami į NCB

Specialios 2 lentelės taisyklės:

1.

1, 2 ir 3 kategorijų eurų banknotai gali būti fiziškai neatskirti. Būdamos kartu, visos trys kategorijos turi būti traktuojamos kaip 2 kategorijos eurų banknotai. Jeigu 1, 2 ir 3 kategorijų eurų banknotai gali būti atskirti kitu banknotų tvarkymo aparatu arba, jei sutinka NCB, apmokyto personalo, veiksmai su jais turi būti atliekami pagal 2 lentelę.

2.

3 kategorijos eurų banknotai gali būti fiziškai neatskirti nuo 4b kategorijos eurų banknotų. Tokiu atveju kartu 3 ir 4b kategorijų eurų banknotų perdavimo NCB terminai tebetaikomi, kaip nustatyta 3 kategorijai.“;

3.

IIb priedas pakeičiamas taip:

„IIb PRIEDAS

PROFESIONALIEMS NAUDOTOJAMS SKIRTŲ APARATŲ ATLIEKAMAS EURŲ BANKNOTŲ KLASIFIKAVIMAS IR VEIKSMAI SU JAIS

Eurų banknotai priskiriami vienai iš 1 lentelėje nurodytų kategorijų. 4a ir 4b kategorijų eurų banknotai yra fiziškai atskiriami nuo 1, 2 ir 3 kategorijų eurų banknotų. Aparatai, kurie netikrina eurų banknotų tinkamumo apyvartai, neprivalo atskirti 4a ir 4b kategorijų eurų banknotų.

1   Lentelė

Eurų banknotų klasifikavimas ir veiksmai su jais, atliekami profesionaliems naudotojams skirtais aparatais

Kategorija

Požymiai

Veiksmai

1.

Objektai, neatpažįstami kaip eurų banknotai

Neatpažįstami kaip eurų banknotai dėl bet kurio iš šių požymių:

aparatas neskirtas eurų banknotams,

ne eurų banknotai,

panašūs į eurų banknotus objektai,

neteisingas atvaizdas arba formatas,

dideli užlenkimai arba trūksta banknoto dalių,

aparato priėmimo arba transportavimo klaida

Aparatas grąžina operatoriui tolesniam įvertinimui ir veiksmams atlikti.

Profesionaliam naudotojui vizualiai įvertinus, grynųjų pinigų tvarkytojas gali juos grąžinti klientui.

2.

Įtariami padirbti eurų banknotai

Atvaizdas ir formatas atpažįstami, tačiau trūksta vieno arba daugiau aparatu tikrinamų autentiškumo požymių arba jie aiškiai nukrypę nuo toleravimo ribų

Aparatas grąžina operatoriui tolesniems veiksmams atlikti.

Nedelsiant, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų po to, kai banknotai buvo apdoroti aparato, jie atskirai apdorojami ir perduodami kompetentingoms institucijoms galutiniam autentiškumui nustatyti.

3.

Eurų banknotai, kurių autentiškumas nėra aiškus

Atvaizdas ir formatas atpažįstami, tačiau ne visi aparatu tikrinami autentiškumo požymiai atpažįstami dėl nukrypimų nuo leistinų kokybės ir (arba) toleravimo ribų. Dažniausiai tai apyvartai netinkami eurų banknotai

4a.

Eurų banknotai, atpažinti kaip tikri ir tinkami apyvartai

Visų aparatu atliktų autentiškumo ir tinkamumo apyvartai patikrinimų rezultatai yra teigiami

Gali būti pakartotinai išleidžiami į apyvartą.

Kredituojami sąskaitos turėtojui.

4b.

Eurų banknotai, atpažinti kaip tikri ir netinkami apyvartai

Visų aparatu atliktų autentiškumo patikrinimų rezultatai yra teigiami. Neigiamas rezultatas dėl bent vieno patikrinto tinkamumo apyvartai kriterijaus

Negali būti pakartotinai išleidžiami į apyvartą ir yra grąžinami NCB.

Kredituojami sąskaitos turėtojui.

Speciali 1 lentelės taisyklė:

Jeigu 2 ir 3 kategorijų eurų banknotai gali būti paties aparato ar kito banknotų tvarkymo aparato arba, jei NCB sutinka, apmokyto personalo, fiziškai atskirti, tada 3 kategorijos eurų banknotai gali būti teikiami NCB kartu su 4b kategorijos eurų banknotais. Tokiu atveju 2 kategorijos eurų banknotų perdavimo kompetentingai nacionalinei institucijai ir kartu 3 ir 4b kategorijų eurų banknotų perdavimo NCB terminas tebetaikomas kaip nurodyta lentelėje.

Kai kuriems profesionaliems naudotojams skirtiems aparatams taikomos specialios klasifikavimo ir rūšiavimo taisyklės

1.

BPM klasifikuoja ir fiziškai rūšiuoja 1, 2 ir 3 kategorijų eurų banknotus į vieną ar daugiau patikrintų banknotų stalčius, o 4a ir 4b kategorijų eurų banknotus – į du atskirus patikrintų banknotų stalčius kaip nustatyta IIb priede; siekiant išvengti aparato operatoriaus įsikišimo, patikrintiems banknotams reikia bent trijų specialių stalčių.

2.

Tačiau BPM, turintys tik du specialius patikrintų banknotų stalčius, gali klasifikuoti ir rūšiuoti eurų banknotus, jei jie atitinka šiuos reikalavimus:

a)

autentiškumas ir tinkamumas apyvartai patikrinami tame pačiame proceso etape. Tame proceso etape 4a kategorijos eurų banknotai turi būti surūšiuojami į vieną stacionarų patikrintų banknotų stalčių, o kitų kategorijų eurų banknotai turi būti surūšiuojami į atskirą stacionarų patikrintų banknotų stalčių, kuris neturi jokio fizinio kontakto su 4a kategorijos eurų banknotais;

b)

jei nustatoma, kad antrame patikrintų banknotų stalčiuje yra 1, 2 ar 3 kategorijų eurų banknotas, operatorius privalo dar kartą patikrinti eurų banknotą (-us), esančius antrame patikrintų banknotų stalčiuje. Tame antrame proceso etape 1, 2 ir 3 kategorijų eurų banknotai turi būti atskirti nuo 4b kategorijos eurų banknotų, 1, 2 ir 3 kategorijų eurų banknotus surūšiuojant į specialų patikrintų banknotų stalčių ir su jais atliekant veiksmus kaip nurodyta pirmiau nurodytoje lentelėje. Kadangi aparatas negali fiziškai atskirti 1, 2 ir 3 kategorijų eurų banknotų į skirtingus patikrintų banknotų stalčius, jie visi turi būti traktuojami kaip 2 kategorijos eurų banknotai ir su jais turi būti atliekami veiksmai kaip su 2 kategorijos eurų banknotais.

3.

BAM klasifikuoja ir fiziškai rūšiuoja 1, 2 ir 3 kategorijų eurų banknotus į vieną patikrintų banknotų stalčių, o 4a ir 4b kategorijų eurų banknotus – į antrą patikrintų banknotų stalčių; siekiant išvengti aparato operatoriaus įsikišimo, patikrintiems banknotams reikia bent dviejų specialių patikrintų banknotų stalčių.

4.

Tačiau BAM, turintys tik vieną specialų patikrintų banknotų stalčių, gali klasifikuoti ir rūšiuoti eurų banknotus, jei jie atitinka šiuos reikalavimus:

a)

kiekvieną kartą, kai apdorojamas 1, 2 ar 3 kategorijos eurų banknotas, aparatas tuoj pat turi sustabdyti apdorojimą ir laikyti eurų banknotą tokioje padėtyje, kad jis neturėtų jokio fizinio kontakto su autentifikuotais eurų banknotais;

b)

kiekvieno atskiro 1, 2 ar 3 kategorijos eurų banknoto autentiškumo patikrinimo rezultatas turi būti parodomas ekrane. Kadangi aparatas negali fiziškai atskirti 1, 2 ir 3 kategorijų eurų banknotų į atskirus patikrintų banknotų stalčius, jie visi turi būti traktuojami kaip 2 kategorijos eurų banknotai ir su jais turi būti atliekami veiksmai kaip su 2 kategorijos eurų banknotais;

c)

sustabdęs apdorojimą, aparatas turi patikrinti, ar yra 1, 2 ar 3 kategorijos eurų banknotų, ir apdorojimas gali būti tęsiamas tik operatoriui fiziškai pašalinus 1, 2 ar 3 kategorijos eurų banknotą;

d)

kiekvieną kartą sustabdžius apdorojimo režimą, operatorius gali prieiti tik prie vieno 1, 2 ar 3 kategorijos eurų banknoto.“;

4.

IIIa priedas išbraukiamas, IIIb priedas pernumeruojamas į III priedą;

5.

IV priedas pakeičiamas taip:

IV PRIEDAS

DUOMENŲ RINKIMAS IŠ GRYNŲJŲ PINIGŲ TVARKYTOJŲ

1.   Tikslai

Duomenų rinkimu siekiama suteikti galimybes NCB ir ECB stebėti atitinkamą grynųjų pinigų tvarkytojų veiklą ir prižiūrėti grynųjų pinigų ciklo pokyčius.

2.   Bendrieji principai

2.1.

Duomenys apie banknotų tvarkymo aparatus teikiami tik tuo atveju, jei aparatai naudojami siekiant vykdyti šį Sprendimą.

2.2.

Grynųjų pinigų tvarkytojai reguliariai teikia savo valstybės narės NCB:

informaciją apie subjektus, kuriuose tvarkomi grynieji pinigai, pavyzdžiui, filialus, ir

informaciją apie banknotų tvarkymo aparatus ir bankomatus.

2.3.

Be to, grynųjų pinigų tvarkytojai, kurie eurų banknotus pakartotinai išleidžia į apyvartą per banknotų tvarkymo aparatus ir bankomatus, reguliariai teikia savo valstybės narės NCB:

informaciją apie operacijų su grynaisiais pinigais, į kurias įtraukiami banknotų tvarkymo aparatai ir bankomatai, kiekį (apdorotų eurų banknotų skaičių),

informaciją apie kredito įstaigų tolimus filialus, kuriuose atliekama nedaug operacijų su grynaisiais pinigais ir kuriuose tinkamumo apyvartai patikrinimai atliekami rankiniu būdu.

3.   Duomenų tipas ir atskaitomybės reikalavimai

3.1.

Priklausomai nuo surinktų duomenų pobūdžio, jie yra skirstomi į pagrindinius duomenis ir operacinius duomenis.

Pagrindiniai duomenys

3.2.

Pagrindiniai duomenys apima informaciją apie: a) atskirus grynųjų pinigų tvarkytojus ir jų eksploatuojamus banknotų tvarkymo aparatus ir bankomatus, ir b) kredito įstaigų tolimus filialus.

3.3.

Pagrindiniai duomenys NCB teikiami šio sprendimo taikymo dieną ir po to – kas šešis mėnesius. 1 priedėlyje pateiktame pavyzdyje nustatytus duomenis teikti būtina, nors NCB gali reikalauti juos teikti kitokiu formatu. Pereinamuoju laikotarpiu NCB gali reikalauti teikti duomenis kas mėnesį, jei tokia buvo jų praktika iki šio sprendimo įsigaliojimo, arba kas ketvirtį.

3.4.

Stebėsenos tikslais NCB gali nuspręsti rinkti duomenis vietos lygiu, pavyzdžiui, iš filialų.

3.5.

NCB gali nuspręsti netaikyti atsakomybės reikalavimų banknotų tvarkymo aparatams, kurie naudojami tik banko kasoje išduodamiems eurų banknotams apdoroti arba kurie nenaudojami pakartotiniam išleidimui į apyvartą. NCB gali reikalauti grynųjų pinigų tvarkytojų nurodyti CRM ir CCM, kurie naudojami atitinkamai kaip CCM/CIM arba CIM.

3.6.

3 priedėlyje pateiktame pavyzdyje nustatytus duomenis apie tolimus filialus teikti būtina, tačiau NCB gali reikalauti juos teikti kitokiu formatu.

Operaciniai duomenys

3.7.

Duomenys, atsirandantys iš grynųjų pinigų tvarkytojų atliekamo eurų banknotų apdorojimo ir pakartotinio išleidimo į apyvartą, klasifikuojami kaip operaciniai duomenys.

3.8.

NCB gali nuspręsti kitiems ūkio subjektams, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1338/2001 6 straipsnio 1 dalyje, netaikyti įpareigojimo teikti operacinius duomenis, jei eurų banknotų, kuriuos jie pakartotinai išleidžia į apyvartą per bankomatus, skaičius yra mažesnis nei NCB nustatyta riba.

3.9.

Duomenys teikiami kas šeši mėnesiai. Duomenys NCB pateikiami ne vėliau kaip per du mėnesius po atitinkamo ataskaitinio laikotarpio, tai yra, iki vasario mėnesio pabaigos ir rugpjūčio mėnesio pabaigos. Duomenys gali būti teikiami naudojant 2 priedėlyje pateiktą pavyzdį. Pereinamuoju laikotarpiu NCB gali reikalauti teikti duomenis kas mėnesį, jei tokia buvo jų praktika iki šio sprendimo įsigaliojimo, arba kas ketvirtį.

3.10.

Duomenis teikia grynųjų pinigų tvarkytojai, kurie eurų banknotus tvarko rankiniu būdu. Jei grynųjų pinigų tvarkytojas perdavė autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimą kitam grynųjų pinigų tvarkytojui, duomenis teikia pagal 3 straipsnio 2 dalį paskirtas grynųjų pinigų tvarkytojas.

3.11.

Grynųjų pinigų tvarkytojai teikia duomenis apie vienetus (kiekį), suvestus nacionaliniu lygiu ir paskirstytus pagal eurų banknotų nominalus. Nereikalaujama paskirstymo pagal banknotų serijas. Kreditų įstaigų tolimų filialų operaciniai duomenys teikiami atskirai.

3.12.

Stebėsenos tikslais NCB gali nuspręsti rinkti duomenis vietos lygiu, pavyzdžiui, iš filialų.

3.13.

NCB gali nuspręsti netaikyti atskaitomybės reikalavimų eurų banknotams, kurie apdorojami banknotų tvarkymo aparatais ir išduodami banko kasoje.

3.14.

Gali būti paprašyta, kad grynųjų pinigų tvarkytojai, kurie autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimą perdavė kitiems grynųjų pinigų tvarkytojams, pateiktų NCB apie juos išsamią informaciją, įskaitant susitarimus dėl perdavimo.

3.15.

3 priedėlyje pateiktame pavyzdyje nustatytus duomenis apie tolimus filialus teikti būtina, nors NCB gali reikalauti juos teikti kitokiu formatu ir su grynųjų pinigų tvarkytojais gali sudaryti susitarimą rinkti išsamesnius duomenis.

4.   Konfidencialumas ir duomenų skelbimas

4.1.

Ir pagrindiniai, ir operaciniai duomenys laikomi konfidencialiais.

4.2.

NCB ir ECB gali nuspręsti skelbti ataskaitas arba statistiką, naudodami pagal šį priedą gautus duomenis. Bet kokia tokia skelbiama informacija yra taip suvedama, kad jokie duomenys negalėtų būti priskiriami atskiriems atskaitingiesiems agentams.

1 priedėlis

DUOMENŲ TEIKIMO PAVYZDYS

Pagrindiniai duomenys

Ši informacija teikiama [kam]:

[NCB pavadinimas; kontaktiniai duomenys iškilus klausimams; adresas]

1.   Informacija apie grynųjų pinigų tvarkytoją

Grynųjų pinigų tvarkytojo pavadinimas:

Pagrindinės būstinės adresas:

Pašto indeksas:

Miestas:

Gatvė:

Bendrovės rūšis:

Kredito įstaiga

Valiutos keitykla

Grynųjų pinigų pervežimo bendrovė, kuri nėra mokėjimo įstaiga

Brokeris (mažmenininkas)

Kazino

Kita, įkaitant mokėjimo įstaigas, jei dar nepriskirta vienai iš pirmiau nurodytų kategorijų (nurodyti)

Kontaktiniai asmenys:

Vardai, pavardės:

Telefono numeriai:

Fakso numeriai:

El. pašto adresai:

Partneris, kuriam perduodama tam tikra funkcija (jei yra)

Pavadinimas:

Adresas:

Pašto indeksas:

Miestas:

2.   Klientų valdomi aparatai

Aparato kategorija

Identifikacinis numeris (1)

Gamintojas (1)

Aparato pavadinimas (1)

Identifikavimas (1)

(detektorių sistema/programinės įrangos versijos)

Bendras eksploatuojamų aparatų skaičius

CIM

 

 

 

 

 

CRM

 

 

 

 

 

CCM

 

 

 

 

 

COM

 

 

 

 

 

3.   Profesionaliems naudotojams skirti aparatai

Aparato kategorija

Identifikacinis numeris (2)

Gamintojas (2)

Aparato pavadinimas (2)

Identifikavimas (2)

(detektorių sistema/programinės įrangos versijos)

Bendras eksploatuojamų aparatų skaičius

BPM

 

 

 

 

 

BAM

 

 

 

 

 

TARM

 

 

 

 

 

TAM

 

 

 

 

 

4.   Bankomatai

 

Bendras eksploatuojamų aparatų skaičius

ATM

 

ScoT

 

Kiti

 

2 priedėlis

DUOMENŲ TEIKIMO PAVYZDYS

Operaciniai duomenys

1.   Informacija apie grynųjų pinigų tvarkytoją

Grynųjų pinigų tvarkytojo pavadinimas

 

Ataskaitinis laikotarpis

 

2.   Duomenys

Prašome pateikti nacionaliniu arba regioniniu lygiu agreguotus duomenis – kaip nusprendė NCB (išskyrus tolimus filialus).

 

Bendras apdorotų eurų banknotų skaičius (3)

Iš jų – išrūšiuoti kaip netinkami apyvartai (3)

Iš jų – pakartotinai išleisti į apyvartą (4)

5 EUR

 

 

 

10 EUR

 

 

 

20 EUR

 

 

 

50 EUR

 

 

 

100 EUR

 

 

 

200 EUR

 

 

 

500 EUR

 

 

 


Per klientų valdomus aparatus ir bankomatus išplatintų eurų banknotų skaičius

 

Jei tolimiems filialams NCB taiko 7 straipsnyje nustatytą išimtį, šie duomenys yra privalomi tos valstybės narės kredito įstaigoms. Kredito įstaigos turi kreiptis į savo NCB, kad pasitikrintų, ar šie duomenys turi būti pateikiami.

3 priedėlis

KREDITO ĮSTAIGŲ TOLIMI FILIALAI

Šią informaciją teikia tik tos kredito įstaigos, kurios turi tolimų filialų, kaip nurodyta 7 straipsnio 1 dalyje.

1.   Informacija apie kredito įstaigą

Kredito įstaigos pavadinimas

 

Ataskaitinis laikotarpis

 


2.   Duomenys

Tolimo filialo pavadinimas

Adresas

Per klientų valdomus aparatus ir bankomatus išplatintų eurų banknotų skaičius

 

 

 


(1)  Šios eilutės pildomos pagal ECB interneto svetainėje esančią atitinkamą informaciją.

(2)  Šios eilutės pildomos pagal ECB interneto svetainėje esančią atitinkamą informaciją.

(3)  Šis straipsnis apima ir profesionaliems naudotojams skirtus, ir klientų valdomus aparatus.

(4)  Išskyrus į NCB grąžintus eurų banknotus ir, jei NCB taip nusprendžia, eurų banknotus, pakartotinai išleistus į apyvartą per banko kasas.


Top