EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0019(01)

2012/507/UE: Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 7 września 2012 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/14 w sprawie weryfikacji autentyczności i jakości obiegowej oraz powtórnego wprowadzania do obiegu banknotów euro (EBC/2012/19)

Dz.U. L 253 z 20.9.2012, p. 19–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ten dokument został opublikowany w wydaniu(-iach) specjalnym(-ych) (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/507/oj

20.9.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 253/19


DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 7 września 2012 r.

zmieniająca decyzję EBC/2010/14 w sprawie weryfikacji autentyczności i jakości obiegowej oraz powtórnego wprowadzania do obiegu banknotów euro

(EBC/2012/19)

(2012/507/UE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 128 ust. 1,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 16,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 16 września 2010 r. Europejski Bank Centralny (EBC) przyjął decyzję EBC/2010/14 w sprawie weryfikacji autentyczności i jakości obiegowej oraz powtórnego wprowadzania do obiegu banknotów euro (1), ustanawiającą jednolite zasady i procedury chroniące wiarygodność banknotów euro jako środka płatniczego.

(2)

Zmiany wymaga w szczególności zakres decyzji EBC/2010/14, tak aby obejmował on obecne i przyszłe serie banknotów euro w celu zapewnienia autentyczności i jakości obiegowej banknotów euro znajdujących się w obiegu, a także w celu wykrywania i przekazywania właściwym organom krajowym banknotów euro budzących wątpliwości co do autentyczności. W tym celu w załącznikach do decyzji EBC/2010/14 należy wprowadzić szereg zmian o charakterze technicznym.

(3)

Minimalne standardy maszynowego sprawdzania jakości obiegowej banknotów euro określone w załączniku IIIa do decyzji EBC/2010/14 odnoszą się do funkcji urządzeń do obsługi banknotów. Stanowią one zatem wyłącznie przedmiot zainteresowania producentów tych urządzeń i nie mają wpływu na procedury dotyczące weryfikacji autentyczności i jakości obiegowej określone w decyzji EBC/2010/14, których zobowiązane są przestrzegać podmioty zajmujące się obsługą gotówki. Jako że minimalne standardy maszynowego sprawdzania jakości obiegowej pozostają poza zakresem decyzji EBC/2010/14, powinny one zostać zintegrowane z zasadami i procedurami dotyczącymi testowania urządzeń do obsługi banknotów, gromadzenia danych i monitorowania.

(4)

W świetle doświadczeń zdobytych w związku z decyzją EBC/2010/14 niektóre z zasad i procedur wymagają ulepszenia w celu zwiększenia ich przejrzystości i skuteczności.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić brzmienie decyzji EBC/2010/14,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zmiany

W decyzji EBC/2010/14 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 2 dodaje się definicję w brzmieniu:

„13)   »banknoty euro«– banknoty spełniające wymogi określone w decyzji EBC/2003/4 (2) lub w innym akcie prawnym zastępującym lub uzupełniającym wspomnianą decyzję oraz spełniające specyfikacje techniczne określone przez Radę Prezesów.

2)

art. 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.   Podmioty zajmujące się obsługą gotówki mogą wprowadzać do użytku urządzenia obsługiwane przez personel, w zakresie, w jakim są one wykorzystywane do weryfikacji autentyczności i jakości obiegowej, oraz urządzenia obsługiwane przez klienta, wyłącznie po ich pomyślnym przetestowaniu przez KBC oraz umieszczeniu w wykazie publikowanym na stronie internetowej EBC zgodnie z art. 9 ust. 2. Z urządzeń tych korzysta się wyłącznie do obsługi nominałów i serii banknotów euro wskazanych na stronie internetowej EBC dla danego urządzenia, w oparciu o standardowe ustawienia fabryczne, przy uwzględnieniu wszelkich ich aktualizacji i po ich pomyślnym przetestowaniu, chyba że KBC i podmiot zajmujący się obsługą gotówki uzgodnią zastosowanie bardziej restrykcyjnych ustawień,”;

3)

art. 6 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 6

Wykrywanie banknotów nienadających się do obiegu

1.   Ręczną weryfikację jakości obiegowej przeprowadza się zgodnie z minimalnymi standardami określonymi w załączniku III.

2.   Maszynową weryfikację jakości obiegowej przeprowadza się przy pomocy pomyślnie przetestowanych urządzeń do obsługi banknotów, przy zachowaniu minimalnych standardów publikowanych na stronie internetowej EBC i poddawanych aktualizacji.

3.   KBC może, po poinformowaniu EBC, określić bardziej restrykcyjne standardy w odniesieniu do jednego lub większej liczby nominałów lub serii banknotów euro, o ile działanie takie jest uzasadnione – na przykład pogorszeniem jakości banknotów euro znajdujących się w obiegu w danym państwie członkowskim. Takie bardziej restrykcyjne standardy publikuje się na stronie internetowej danego KBC.

4.   Banknoty euro nienadające się do obiegu przekazuje się KBC z uwzględnieniem przepisów krajowych.”;

4)

art. 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.   W razie potrzeby Eurosystem informuje podmioty zajmujące się obsługą gotówki o zagrożeniach fałszerstwami oraz może wymagać od tych podmiotów podjęcia odpowiednich działań, w tym ustanowienia czasowego zakazu ponownego wprowadzania do obiegu określonych nominałów danych serii banknotów euro.”;

5)

art. 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   W przypadku pomyślnego przejścia testów przez dany typ urządzenia do obsługi banknotów ich rezultat jest ważny w strefie euro przez rok, licząc od końca miesiąca, w którym testy te zostały przeprowadzone, pod warunkiem że w tym okresie dany typ urządzenia zachowa zdolność wykrywania wszystkich fałszywych banknotów euro znanych Eurosystemowi.”;

6)

art. 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   W przypadku wykrycia uchybień w przestrzeganiu przez podmiot zajmujący się obsługą gotówki postanowień niniejszej decyzji KBC zażąda podjęcia przez ten podmiot w określonym terminie działań korygujących. Do czasu usunięcia uchybień KBC, który zażądał ich usunięcia, może w imieniu EBC zakazać danemu podmiotowi zajmującemu się obsługą gotówki ponownego wprowadzania do obiegu określonych nominałów danej serii banknotów euro. Jeżeli uchybienia wynikają z defektu danego typu urządzenia do obsługi banknotów, może to prowadzić do jego usunięcia z wykazu, o którym mowa w art. 9 ust. 2.”;

7)

art. 13 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 13

Przepisy końcowe

1.   Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.   Podmioty zajmujące się obsługą gotówki w państwach członkowskich, które przyjmą euro po dacie przyjęcia niniejszej decyzji, stosują ją od dnia przyjęcia euro.”;

8)

w załącznikach I, IIa, IIb, IIIa, IIIb i IV wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 7 września 2012 r.

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 267 z 9.10.2010, s. 1.

(2)  Dz.U. L 78 z 25.3.2003, s. 16.”;


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach I, IIa, IIb, IIIa, IIIb i IV do decyzji EBC/2010/14 wprowadza się następujące zmiany:

1)

załącznik I otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK I

URZĄDZENIA DO OBSŁUGI BANKNOTÓW

1.   Ogólne wymogi techniczne

1.1.

Aby być uznanym za urządzenie do obsługi banknotów, dane urządzenie musi być zdolne do sortowania banknotów euro, klasyfikacji pojedynczych banknotów euro oraz fizycznego oddzielania banknotów euro zgodnie z ich klasyfikacjami, bez udziału operatora urządzenia, z zastrzeżeniem załączników IIa i IIb. Urządzenia do obsługi banknotów muszą posiadać wymaganą liczbę wydzielonych kieszeni wyjściowych lub innego rodzaju środki zapewniające wiarygodne oddzielenie sortowanych banknotów euro.

1.2.

Urządzenia do obsługi banknotów muszą mieć możliwość modyfikacji ustawień, aby mogły w wiarygodny sposób wykrywać nowe rodzaje falsyfikatów. Dodatkowo, w razie potrzeby urządzenia te muszą mieć możliwość modyfikacji ustawień w celu dostosowania do bardziej lub mniej rygorystycznych standardów sortowania według jakości obiegowej.

2.   Kategorie urządzeń do obsługi banknotów

Urządzenia do obsługi banknotów dzielą się na urządzenia obsługiwane przez klienta i urządzenia obsługiwane przez personel:

Tabela 1

Urządzenia obsługiwane przez klienta

A.   Urządzenia obsługiwane przez klienta, w których deponowana jest gotówka, zapewniające identyfikację klienta

1.

Urządzenia do przyjmowania banknotów z funkcją weryfikacji autentyczności (ang. cash-in machines, CIM)

Urządzenia do przyjmowania banknotów z funkcją sprawdzania autentyczności umożliwiają klientom wpłatę banknotów euro na rachunek bankowy przy użyciu karty bankowej lub innych środków, nie posiadają jednak żadnych funkcji pozwalających na wypłacanie gotówki. Urządzenia te weryfikują banknoty euro pod względem autentyczności oraz umożliwiają ustalenie posiadacza rachunku; weryfikacja jakości obiegowej jest opcjonalna.

2.

Urządzenia do przyjmowania i wydawania banknotów pracujące w obiegu zamkniętym (ang. cash-recycling machines, CRM)

Urządzenia do przyjmowania i wydawania banknotów pracujące w obiegu zamkniętym umożliwiają klientom wpłatę banknotów euro na rachunek bankowy oraz wypłatę banknotów euro z rachunków bankowych, przy użyciu karty bankowej lub innych środków. Urządzenia te sprawdzają autentyczność oraz jakość obiegową banknotów euro, jak również umożliwiają ustalenie posiadacza rachunku. Do wypłat gotówki urządzenia te mogą wykorzystywać autentyczne i nadające się do obiegu banknoty euro, które zostały wpłacone przez innych klientów podczas poprzednich transakcji.

3.

Urządzenia do przyjmowania i wydawania banknotów (ang. combined cash-in machines, CCM)

Urządzenia do przyjmowania i wydawania banknotów niepracujące w obiegu zamkniętym umożliwiają klientom wpłatę banknotów euro na rachunki bankowe oraz wypłatę banknotów euro z rachunków bankowych, przy użyciu karty bankowej lub innych środków. Urządzenia te weryfikują banknoty euro pod względem autentyczności oraz umożliwiają ustalenie posiadacza rachunku; weryfikacja jakości obiegowej jest opcjonalna. Do wypłat gotówki urządzenia te nie wykorzystują banknotów euro, które zostały wpłacone przez innych klientów podczas poprzednich transakcji, lecz jedynie banknoty euro, które zostały w nich umieszczone oddzielnie.

B.   Pozostałe urządzenia obsługiwane przez klienta

4.

Urządzenia do wydawania banknotów z funkcją weryfikacji autentyczności i jakości obiegowej (bankomaty)

Bankomaty są urządzeniami wypłacającymi banknoty, które weryfikują autentyczność i jakość obiegową banknotów euro przed wypłaceniem ich klientom. Bankomaty wykorzystują banknoty euro umieszczone w nich przez podmioty zajmujące się obsługą gotówki lub inne systemy automatyczne (np. automaty do sprzedaży).

Urządzenie do przyjmowania i wydawania banknotów pracujące w obiegu zamkniętym (CRM) może być wykorzystywane jako urządzenie do przyjmowania banknotów z funkcją weryfikacji autentyczności (CIM) lub urządzenie do przyjmowania i wydawania banknotów (CCM), jeżeli zastosowane w nich systemy detektorów, oprogramowanie oraz inne elementy wykorzystywane do wykonywania ich głównych funkcji są takie same jak te określone na stronie internetowej EBC dla urządzeń do przyjmowania i wydawania banknotów pracujących w obiegu zamkniętym (CRM).

Urządzenie do przyjmowania i wydawania banknotów (CCM) może być wykorzystywane jako urządzenie do przyjmowania banknotów z funkcją weryfikacji autentyczności (CIM), jeżeli zastosowane w urządzeniu do przyjmowania banknotów z funkcją weryfikacji autentyczności (CIM) systemy detektorów, oprogramowanie oraz inne elementy wykorzystywane do wykonywania jego głównych funkcji są takie same jak te określone na stronie internetowej EBC dla urządzeń do przyjmowania i wydawania banknotów (CCM).

Tabela 2

Urządzenia obsługiwane przez personel

1.

Sortery

Sortery weryfikują autentyczność i jakość obiegową banknotów euro.

2.

Urządzenia do sprawdzania autentyczności banknotów

Urządzenia do sprawdzania autentyczności banknotów weryfikują autentyczność banknotów euro.

3.

Urządzenia kasjerskie z funkcją sprawdzania autentyczności i jakości obiegowej banknotów (ang. teller assistant recycling machines, TARM)

Urządzenia kasjerskie z funkcją sprawdzania autentyczności i jakości obiegowej banknotów są obsługiwanymi przez podmioty zajmujące się obsługą gotówki urządzeniami do przyjmowania i wydawania banknotów pracującymi w obiegu zamkniętym (CRM), które weryfikują banknoty euro pod względem autentyczności i jakości obiegowej. Do wypłat gotówki urządzenia te mogą wykorzystywać autentyczne banknoty euro, które zostały wpłacone przez innych klientów podczas poprzednich transakcji. Dodatkowo przechowują one banknoty euro w bezpieczny sposób, jak również umożliwiają podmiotom zajmującym się obsługą gotówki uznawanie lub obciążanie rachunków bankowych klientów.

4.

Urządzenia kasjerskie z funkcją sprawdzania autentyczności banknotów (ang. teller assistant machines, TAM)

Urządzenia kasjerskie z funkcją sprawdzania autentyczności banknotów są urządzeniami obsługiwanymi przez podmioty zajmujące się obsługą gotówki, które weryfikują banknoty euro pod względem autentyczności. Dodatkowo urządzenia te przechowują banknoty euro w bezpieczny sposób, jak również umożliwiają podmiotom zajmującym się obsługą gotówki uznawanie lub obciążanie rachunków bankowych klientów.

Urządzenia obsługiwane przez personel muszą obsługiwać banknoty w wiązkach.

Urządzenia kasjerskie z funkcją sprawdzania autentyczności i jakości obiegowej banknotów (TARM) i urządzenia kasjerskie z funkcją sprawdzania autentyczności banknotów (TAM) mogą być wykorzystywane jako urządzenia obsługiwane przez klienta, jeżeli dany typ urządzenia został poddany testom oraz został umieszczony na stronie internetowej EBC, odpowiednio, w wykazie urządzeń do przyjmowania i wydawania banknotów pracujących w obiegu zamkniętym (CRM) lub urządzeń do przyjmowania banknotów z funkcją weryfikacji autentyczności CIM/urządzeń do przyjmowania i wydawania banknotów (CCM). W takim przypadku urządzenie kasjerskie z funkcją sprawdzania autentyczności i jakości obiegowej banknotów (TARM) uważa się za urządzenie do przyjmowania i wydawania banknotów pracujących w obiegu zamkniętym (CRM), a urządzenie kasjerskie z funkcją sprawdzania autentyczności banknotów (TAM) uważa się za urządzenie do przyjmowania banknotów z funkcją weryfikacji autentyczności (CIM)/urządzenie do przyjmowania i wydawania banknotów (CCM).

3.   Typy urządzeń do obsługi banknotów

Eurosystem przeprowadza testy typów urządzeń do obsługi banknotów. Typy urządzeń do obsługi banknotów rozróżnia się według zastosowanych w nich systemów detektorów, oprogramowania oraz innych elementów wykorzystywanych do wykonywania ich głównych funkcji. Funkcjami tymi są: a) potwierdzanie autentyczności banknotów euro; b) wykrywanie i oddzielanie banknotów euro budzących wątpliwości co do autentyczności; c) wykrywanie banknotów euro nienadających się do obiegu i, w odpowiednich przypadkach, ich oddzielanie od banknotów euro nadających się do obiegu; oraz d) identyfikowanie przedmiotów rozpoznanych jako banknoty euro budzące wątpliwości co do autentyczności oraz, w odpowiednich przypadkach, banknotów euro, których autentyczność nie została jednoznacznie potwierdzona”;

2)

załącznik IIa otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK IIa

KLASYFIKACJA I POSTĘPOWANIE Z BANKNOTAMI EURO PRZEZ URZĄDZENIA OBSŁUGIWANE PRZEZ KLIENTA

Banknoty euro podlegają zaklasyfikowaniu do jednej z następujących kategorii oraz fizycznemu rozdzieleniu według kategorii. Urządzenia, które nie weryfikują banknotów euro pod względem jakości obiegowej, nie muszą dokonywać rozróżnienia pomiędzy kategoriami 4a i 4b banknotów euro.

Tabela 1

Klasyfikacja i postępowanie z banknotami euro przez urządzenia obsługiwane przez klienta, do których wpłacana jest gotówka, w połączeniu z identyfikacją klienta

Kategoria

Charakterystyka

Postępowanie

1.

Przedmioty nierozpoznane jako banknoty euro

Nierozpoznane jako banknoty euro ze względu na którąkolwiek z następujących cech:

banknoty euro nieobsługiwane przez dane urządzenie,

banknoty inne niż euro,

przedmioty podobne do banknotów euro,

błędny wizerunek lub format,

duży zagięty róg (rogi) lub brakująca część (części),

błąd urządzenia w zakresie pobrania lub transportu.

Zwrot przez urządzenie klientowi.

2.

Banknoty euro budzące wątpliwości co do autentyczności

Rozpoznany wizerunek i format, ale co najmniej jedna ze sprawdzanych przez urządzenie cech umożliwiających potwierdzenie autentyczności nie jest wykryta bądź w sposób oczywisty nie spełnia zadanych parametrów.

Wycofanie z obiegu.

Jak najszybsze przekazanie w celu sprawdzenia autentyczności właściwym organom krajowym – wraz z informacją o posiadaczu rachunku, nie później niż w ciągu 20 dni roboczych od ich wpłaty do urządzenia. Nie dokonywać uznania rachunku posiadacza.

3.

Banknoty euro o niepotwierdzonej autentyczności

Rozpoznany wizerunek i format, ale nie wszystkie cechy umożliwiające potwierdzenie autentyczności zostały sprawdzone przez urządzenie ze względu na odchylenia od zadanej jakości lub tolerancji. W większości przypadków są to banknoty euro nienadające się do obiegu.

Wycofanie z obiegu.

Banknoty euro oddziela się od pozostałych i jak najszybciej przekazuje KBC, nie później niż w ciągu 20 dni roboczych od ich wpłaty do urządzenia.

Informacje o posiadaczu rachunku przechowuje się przez osiem tygodni od momentu wykrycia banknotu euro przez urządzenie. Informacje te udostępnia się KBC na jego żądanie. W porozumieniu z KBC możliwe jest również udostępnienie temu KBC wraz z banknotami euro informacji umożliwiających ustalenie posiadacza rachunku.

Można uznać rachunek posiadacza.

4a.

Banknoty euro rozpoznane jako autentyczne i nadające się do obiegu

Wszystkie testy autentyczności i jakości obiegowej wykonywane przez urządzenie dały wynik pozytywny

Można powtórnie wprowadzić do obiegu.

Uznanie rachunku posiadacza.

4b.

Banknoty euro rozpoznane jako autentyczne, ale nienadające się do obiegu

Wszystkie testy autentyczności wykonywane przez urządzenie dały wynik pozytywny. Przynajmniej jeden test jakości obiegowej dał wynik negatywny.

Nie można ponownie wprowadzić do obiegu, banknoty podlegają zwrotowi do KBC.

Uznanie rachunku posiadacza.

Szczegółowe zasady odnoszące się do tabeli 1

1.

Banknoty euro kategorii 2 i 3 nie są zwracane klientowi przez urządzenie w przypadku, gdy urządzenie pozwala na anulowanie wpłaty. W przypadku anulowania transakcji zatrzymane banknoty euro mogą być tymczasowo składowane w przeznaczonej do tego celu części urządzenia.

2.

Banknoty euro kategorii 3 mogą nie być fizycznie oddzielane od banknotów euro kategorii 4b. W takiej sytuacji do terminu na dostarczenie KBC mieszanych banknotów euro kategorii 3 i 4b oraz do wymogów dotyczących identyfikacji klienta dla banknotów euro kategorii 3 stosuje się zasady określone dla banknotów euro kategorii 3.

Tabela 2

Klasyfikacja i postępowanie z banknotami euro przez inne urządzenia obsługiwane przez klienta

Kategoria

Charakterystyka

Postępowanie

1.

Przedmioty nierozpoznane jako banknoty euro

Nierozpoznane jako banknoty euro ze względu na którąkolwiek z następujących cech:

banknoty euro nieobsługiwane przez dane urządzenie,

banknoty inne niż euro,

przedmioty podobne do banknotów euro,

błędny wizerunek lub format,

duży zagięty róg (rogi) lub brakująca część (części),

błąd urządzenia w zakresie pobrania lub transportu.

Nie można wypłacić klientowi.

2.

Banknoty euro budzące wątpliwości co do autentyczności

Rozpoznany wizerunek i format, ale co najmniej jedna ze sprawdzanych przez urządzenie cech umożliwiających potwierdzenie autentyczności nie jest wykryta bądź nie spełnia zadanych parametrów.

Nie można wypłacić klientowi.

Jak najszybsze przekazanie w celu sprawdzenia autentyczności właściwym organom krajowym – wraz z informacją o posiadaczu rachunku, jeżeli jest ona dostępna, nie później niż w ciągu 20 dni roboczych od ich wykrycia przez urządzenie.

3.

Banknoty euro o niepotwierdzonej autentyczności

Rozpoznany wizerunek i format, ale nie wszystkie cechy umożliwiające potwierdzenie autentyczności zostały sprawdzone przez urządzenie ze względu na odchylenia od zadanej jakości lub tolerancji. W większości przypadków są to banknoty euro nienadające się do obiegu.

Nie można wypłacić klientowi.

Banknoty euro oddziela się od pozostałych i jak najszybciej przekazuje KBC w celu sprawdzenia autentyczności, nie później niż w ciągu 20 dni roboczych od ich wpłaty do urządzenia.

4a.

Banknoty euro rozpoznane jako autentyczne i nadające się do obiegu

Wszystkie testy autentyczności i jakości obiegowej wykonywane przez urządzenie dały wynik pozytywny.

Można wypłacić klientowi.

4b.

Banknoty euro rozpoznane jako autentyczne, ale nienadające się do obiegu

Wszystkie testy autentyczności wykonywane przez urządzenie dały wynik pozytywny. Przynajmniej jeden test jakości obiegowej dał wynik negatywny.

Nie można wypłacić klientowi, banknoty podlegają zwrotowi do KBC.

Szczegółowe zasady odnoszące się do tabeli 2

1.

Banknoty euro kategorii 1, 2 i 3 mogą nie być fizycznie oddzielone. Połączone banknoty wszystkich trzech kategorii należy traktować jak banknoty euro kategorii 2. Jeżeli banknoty kategorii 1, 2 i 3 mogą być oddzielone przy pomocy innego urządzenia do obsługi banknotów lub, jeśli zostało to uzgodnione z KBC, przez wykwalifikowany personel, traktuje się je zgodnie z treścią tabeli 2.

2.

Banknoty euro kategorii 3 mogą nie być fizycznie oddzielone od banknotów euro kategorii 4b. W takiej sytuacji na dostarczenie KBC mieszanych banknotów euro kategorii 3 i 4b obowiązuje termin określony dla kategorii 3.”;

3)

załącznik IIb otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK IIb

KLASYFIKACJA I POSTĘPOWANIE Z BANKNOTAMI EURO PRZEZ URZĄDZENIA OBSŁUGIWANE PRZEZ PERSONEL

Banknoty euro podlegają zaklasyfikowaniu do jednej z kategorii wskazanych w tabeli 1. Banknoty euro kategorii 4a i 4b podlegają fizycznemu oddzieleniu od banknotów euro kategorii 1, 2 i 3. Urządzenia, które nie weryfikują banknotów euro pod względem jakości obiegowej, nie muszą dokonywać rozróżnienia pomiędzy banknotami euro kategorii 4a i 4b.

Tabela 1

Klasyfikacja i postępowanie z banknotami euro przez urządzenia obsługiwane przez personel

Kategoria

Charakterystyka

Postępowanie

1.

Przedmioty nierozpoznane jako banknoty euro

Nierozpoznane jako banknoty euro ze względu na którąkolwiek z następujących cech:

banknoty euro nieobsługiwane przez dane urządzenie,

banknoty inne niż euro,

przedmioty podobne do banknotów euro,

błędny wizerunek lub format,

duży zagięty róg (rogi) lub brakująca część (części),

błąd urządzenia w zakresie pobrania lub transportu.

Zwrot przez urządzenie operatorowi do dalszej oceny i postępowania.

Po wzrokowej ocenie dokonanej przez wykwalifikowany personel banknoty mogą być zwrócone klientowi przez podmiot zajmujący się obsługą gotówki.

2.

Banknoty euro budzące wątpliwości co do autentyczności

Rozpoznany wizerunek i format, ale co najmniej jedna ze sprawdzanych przez urządzenie cech umożliwiających potwierdzenie autentyczności nie jest wykryta bądź nie spełnia zadanych parametrów.

Zwrot przez urządzenie operatorowi do dalszego postępowania.

Banknoty oddziela się od pozostałych i jak najszybciej przekazuje w celu sprawdzenia autentyczności właściwym organom krajowym, nie później niż w ciągu 20 dni roboczych od ich obsługi przez urządzenie.

3.

Banknoty euro o niepotwierdzonej autentyczności

Rozpoznany wizerunek i format, ale nie wszystkie cechy umożliwiające potwierdzenie autentyczności zostały sprawdzone przez urządzenie ze względu na odchylenia od zadanej jakości lub tolerancji. W większości przypadków są to banknoty euro nienadające się do obiegu.

4a.

Banknoty euro rozpoznane jako autentyczne i nadające się do obiegu

Wszystkie testy autentyczności i jakości obiegowej wykonywane przez urządzenie dały wynik pozytywny.

Można powtórnie wprowadzić do obiegu.

Uznanie rachunku posiadacza.

4b.

Banknoty euro rozpoznane jako autentyczne, ale nienadające się do obiegu

Wszystkie testy autentyczności wykonywane przez urządzenie dały wynik pozytywny. Przynajmniej jeden test jakości obiegowej dał wynik negatywny.

Nie można powtórnie wprowadzić do obiegu, banknoty podlegają zwrotowi do KBC.

Uznanie rachunku posiadacza.

Szczegółowe zasady odnoszące się do tabeli 3

Jeżeli banknoty euro kategorii 2 i 3 mogą być fizycznie oddzielone przez dane urządzenie lub przez inne urządzenie do obsługi banknotów lub, za zgodą KBC, przez wykwalifikowany personel, banknoty euro kategorii 3 można dostarczyć KBC wraz z banknotami euro kategorii 4b. W takiej sytuacji do przekazania właściwym organom krajowym banknotów euro kategorii 2 oraz na dostarczenie KBC połączonych banknotów euro kategorii 3 i 4b stosuje się termin przewidziany w tabeli.

Szczegółowe zasady klasyfikacji i sortowania dotyczące niektórych urządzeń obsługiwanych przez personel

1.

Sortery klasyfikują i fizycznie sortują banknoty euro kategorii 1, 2 i 3 do jednej lub większej liczby kieszeni wyjściowych, a banknoty euro kategorii 4a i 4b do dwóch oddzielnych kieszeni wyjściowych, zgodnie z załącznikiem IIb, przy czym w celu uniknięcia interwencji operatora urządzenia potrzebne są co najmniej trzy wydzielone kieszenie wyjściowe.

2.

Sortery posiadające wyłącznie dwie wydzielone kieszenie wyjściowe mogą jednak sortować i klasyfikować banknoty, jeśli spełnione są poniższe wymagania:

a)

weryfikacja autentyczności i jakości obiegowej dokonywana jest w tym samym cyklu. W cyklu tym banknoty euro kategorii 4a muszą być oddzielone do jednej stacjonarnej kieszeni wyjściowej, podczas gdy banknoty euro pozostałych kategorii muszą zostać oddzielone do osobnej stacjonarnej kieszeni wyjściowej, która nie ma fizycznego kontaktu z banknotami euro kategorii 4a;

b)

jeśli w drugiej kieszeni wyjściowej stwierdzona zostanie obecność banknotu euro kategorii 1, 2 lub 3, operator musi dokonać powtórnego sortowania banknotów euro z drugiej kieszeni wyjściowej. W tym drugim cyklu banknoty euro kategorii 1, 2 i 3 oddziela się od banknotów euro kategorii 4b poprzez przeniesienie banknotów euro kategorii 1, 2 i 3 do wydzielonej kieszeni wyjściowej oraz traktuje zgodnie z treścią powyższej tabeli. Jako że urządzenie nie może fizycznie oddzielić banknotów euro kategorii 1, 2 i 3 poprzez ich przeniesienie do różnych kieszeni wyjściowych, należy je wszystkie uznać za banknoty euro kategorii 2 i tak je traktować.

3.

Urządzenia do sprawdzania autentyczności banknotów klasyfikują i fizycznie sortują banknoty euro kategorii 1, 2 i 3 do jednej kieszeni wyjściowej, a banknoty euro kategorii 4a i 4b do drugiej kieszeni wyjściowej, przy czym w celu uniknięcia interwencji operatora urządzenia potrzebne są co najmniej dwie wydzielone kieszenie wyjściowe.

4.

Urządzenia do sprawdzania autentyczności banknotów posiadające wyłącznie jedną kieszeń wyjściową mogą jednak klasyfikować i sortować banknoty, jeśli spełnione są poniższe wymagania:

a)

za każdym razem, gdy stwierdzi się obecność banknotu euro kategorii 1, 2 lub 3, urządzenie musi natychmiast zatrzymać proces sortowania oraz zatrzymać ten banknot euro w położeniu uniemożliwiającym fizyczny kontakt ze zweryfikowanymi banknotami euro;

b)

wynik weryfikacji autentyczności dla każdego pojedynczego banknotu euro kategorii 1, 2 lub 3 musi być wskazany na wyświetlaczu. Jako że urządzenie nie może fizycznie oddzielić banknotów euro kategorii 1, 2 i 3 poprzez ich przeniesienie do różnych kieszeni wyjściowych, należy je wszystkie uznać za banknoty euro kategorii 2 i tak je traktować;

c)

przy zatrzymaniu sortowania urządzenie musi sprawdzić obecność banknotów euro kategorii 1, 2 i 3, przy czym wznowienie sortowania może nastąpić wyłącznie po fizycznym usunięciu banknotów euro kategorii 1, 2 i 3 przez operatora;

d)

przy każdym zatrzymaniu procesu sortowania operator może mieć dostęp do nie więcej niż jednego banknotu euro kategorii 1, 2 lub 3.”;

4)

skreśla się załącznik IIIa; dotychczasowy załącznik IIIb oznacza się jako załącznik III;

5)

załącznik IV otrzymuje brzmienie:

ZAŁĄCZNIK IV

GROMADZENIE DANYCH OD PODMIOTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ OBSŁUGĄ GOTÓWKI

1.   Cele

Dane gromadzone są w celu umożliwienia KBC oraz EBC monitorowania odpowiednich działań podmiotów zajmujących się obsługą gotówki oraz w celu nadzoru nad cyklem obiegu gotówki.

2.   Zasady ogólne

2.1.

Dane o urządzeniach do obsługi banknotów są przekazywane wyłącznie, gdy urządzenia te wykorzystywane są w celu wykonania niniejszej decyzji.

2.2.

Podmioty zajmujące się obsługą gotówki regularnie przekazują KBC ich państw członkowskich informacje:

o miejscach, w których obsługiwana jest gotówka, takich jak oddziały, filie lub agencje, oraz

o urządzeniach do obsługi banknotów i urządzeniach wypłacających banknoty.

2.3.

Ponadto podmioty zajmujące się obsługą gotówki, które ponownie wprowadzają do obiegu banknoty euro za pomocą urządzeń do obsługi banknotów oraz urządzeń wypłacających banknoty, regularnie przekazują KBC ich państw członkowskich informacje:

o wolumenie operacji gotówkowych (liczbie obsługiwanych banknotów euro) z udziałem urządzeń do obsługi gotówki oraz urządzeń wypłacających banknoty,

o niewielkich oddziałach, filiach lub agencjach instytucji kredytowych, gdzie liczba operacji gotówkowych jest niewielka, a jakość obiegową sprawdza się ręcznie.

3.   Typy danych i wymogi sprawozdawcze

3.1.

W zależności od ich charakteru gromadzone dane dzielą się na dane stałe i dane operacyjne.

Dane stałe

3.2.

Dane stałe zawierają informacje dotyczące: a) indywidualnych podmiotów zajmujących się obsługą gotówki oraz urządzeń do obsługi gotówki i urządzeń wypłacających banknoty, którymi te podmioty się posługują; b) niewielkich oddziałów, filii lub agencji instytucji kredytowych.

3.3.

Dane stałe dostarczane są KBC w dniu rozpoczęcia stosowania niniejszej decyzji, a następnie co sześć miesięcy. Dostarczeniu podlegają dane określone we wzorze zawartym w dodatku 1, przy czym KBC może wymagać ich dostarczenia w innym formacie. W okresie przejściowym KBC mogą wymagać sprawozdawczości miesięcznej, jeżeli taka była praktyka przed wejściem w życie niniejszej decyzji, lub sprawozdawczości kwartalnej.

3.4.

Dla celów monitoringu KBC może postanowić o gromadzeniu danych na poziomie lokalnym, np. na poziomie oddziałów lub filii.

3.5.

KBC może postanowić o wyłączeniu z zakresu wymogów sprawozdawczych urządzeń do obsługi banknotów, które wykorzystywane są wyłącznie do obsługi banknotów wypłacanych w kasach lub które nie są wykorzystywane do powtórnego wprowadzania do obiegu banknotów euro. KBC może zażądać od podmiotów zajmujących się obsługą gotówki wskazania urządzeń do przyjmowania i wydawania banknotów pracujących w obiegu zamkniętym (CRM) oraz urządzeń do przyjmowania i wydawania banknotów (CCM), które są wykorzystywane odpowiednio jako urządzenia do przyjmowania i wydawania banknotów (CCM)/urządzenia do przyjmowania banknotów z funkcją weryfikacji autentyczności (CIM) lub urządzenia do przyjmowania banknotów z funkcją weryfikacji autentyczności (CIM).

3.6.

Dostarczeniu podlegają dane dotyczące niewielkich oddziałów, filii lub agencji określone we wzorze zawartym w dodatku 3, przy czym KBC może wymagać ich dostarczenia w innym formacie.

Dane operacyjne

3.7.

Dane pochodzące z przetwarzania banknotów euro i ponownego wprowadzania ich do obiegu przez podmioty zajmujące się obsługą gotówki klasyfikowane są jako dane operacyjne.

3.8.

KBC może podjąć decyzję o wyłączeniu innych podmiotów gospodarczych, o których mowa w art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1338/2001, z obowiązku przekazywania danych operacyjnych, jeśli liczba banknotów euro, które podmioty te ponownie wprowadzają do obiegu za pomocą urządzeń wypłacających banknoty, jest mniejsza niż próg określony przez KBC.

3.9.

Dane dostarcza się co sześć miesięcy. Przekazywane są one KBC najpóźniej dwa miesiące po danym okresie sprawozdawczym, tj. na koniec lutego oraz na koniec sierpnia. Dane mogą być przekazywane przy użyciu wzoru określonego w dodatku 2. W okresie przejściowym KBC mogą wymagać sprawozdawczości miesięcznej, jeżeli taka była praktyka przed wejściem w życie niniejszej decyzji, lub sprawozdawczości kwartalnej.

3.10.

Dane dostarczane są przez podmioty zajmujące się obsługą gotówki, które zajmują się fizyczną obsługą banknotów euro. W przypadku gdy podmiot zajmujący się obsługą gotówki zlecił sprawdzanie autentyczności oraz jakości obiegowej innemu podmiotowi zajmującemu się obsługą gotówki, dane dostarczane są przez podmiot zajmujący się obsługą gotówki wyznaczony zgodnie z art. 3 ust. 2.

3.11.

Dane przekazywane przez podmioty zajmujące się obsługą gotówki wskazują liczbę banknotów (wolumen), zagregowaną na poziomie kraju oraz w podziale na nominały. Podział ze względu na serie banknotów nie jest wymagany. Dane operacyjne dotyczące niewielkich oddziałów, filii i agencji instytucji kredytowych przekazuje się oddzielnie.

3.12.

Dla celów monitoringu KBC może postanowić o gromadzeniu danych na poziomie lokalnym, np. na poziomie oddziałów lub filii.

3.13.

KBC może postanowić o wyłączeniu z zakresu wymogów sprawozdawczych banknotów euro, które są obsługiwane przez urządzenia do obsługi banknotów i wypłacane w kasach.

3.14.

Podmioty zajmujące się obsługą gotówki, które zleciły sprawdzanie autentyczności oraz jakości obiegowej innym podmiotom zajmującym się obsługą gotówki, mogą być wezwane do dostarczenia KBC szczegółowych informacji o podmiotach, którym zleciły wykonywanie tych czynności, w tym o umowach dotyczących zlecenia.

3.15.

Dostarczeniu podlegają dane dotyczące niewielkich oddziałów, filii i agencji określone we wzorze zawartym w dodatku 3, przy czym KBC może wymagać ich dostarczenia w innym formacie i może uzgodnić z podmiotami zajmującymi się obsługą gotówki gromadzenie szerszego zakresu danych.

4.   Poufność oraz publikacja danych

4.1.

Zarówno dane stałe, jak i dane operacyjne są poufne.

4.2.

KBC oraz EBC mogą postanowić o publikacji raportów lub statystyk z wykorzystaniem danych zgromadzonych zgodnie z niniejszym załącznikiem. Publikacje takie wymagają zagregowania na takim poziomie, aby żadnych danych nie można było skojarzyć z konkretnymi podmiotami sprawozdawczymi.

Dodatek 1

WZÓR SPRAWOZDANIA

Dane stałe

Niniejsze informacje dostarczane są do:

[nazwa KBC; dane kontaktowe dla zapytań; adres]

1.   Informacje o podmiocie zajmującym się obsługą gotówki

Nazwa:

Adres siedziby:

Kod pocztowy:

Miasto:

Ulica:

Rodzaj przedsiębiorstwa:

Instytucja kredytowa

Kantor wymiany walut

Przedsiębiorstwo transportu gotówki, które nie jest instytucją płatniczą

Handlowiec (detaliczny)

Kasyno

Inne, w tym instytucje płatnicze, które nie zaliczają się do żadnej z powyższych kategorii (wskazać)

Osoby kontaktowe:

Imiona i nazwiska:

Numery telefonów:

Numery faksów:

Adresy e-mail:

Zleceniobiorca (jeśli dotyczy)

Nazwa:

Adres:

Kod pocztowy:

Miasto:

2.   Urządzenia obsługiwane przez klienta

Kategoria urządzenia

Numer identyfikacyjny (1)

Producent (1)

Nazwa urządzenia (1)

Metoda identyfikacji (1)

(wersja systemu wykrywania/oprogramowania)

Łączna liczba w użyciu

Urządzenia do przyjmowania banknotów z funkcją sprawdzania autentyczności pracujące w obiegu zamkniętym (CIM)

 

 

 

 

 

Urządzenia do przyjmowania i wydawania banknotów pracujące w obiegu zamkniętym (CRM)

 

 

 

 

 

Urządzenia do przyjmowania i wydawania banknotów niepracujące w obiegu zamkniętym (CCM)

 

 

 

 

 

Urządzenia do wydawania banknotów z funkcją weryfikacji autentyczności i jakości obiegowej (bankomaty)

 

 

 

 

 

3.   Urządzenia obsługiwane przez personel

Kategoria urządzenia

Numer identyfikacyjny (2)

Producent (2)

Nazwa urządzenia (2)

Metoda identyfikacji (2)

(wersja systemu wykrywania/oprogramowania)

Łączna liczba w użyciu

Sortery

 

 

 

 

 

Urządzenia do sprawdzania autentyczności banknotów

 

 

 

 

 

Urządzenia kasjerskie z funkcją sprawdzania autentyczności i jakości obiegowej banknotów (TARM)

 

 

 

 

 

Urządzenie kasjerskie z funkcją sprawdzania autentyczności banknotów (TAM)

 

 

 

 

 

4.   Urządzenia wypłacające banknoty

 

Łączna liczba w użyciu

Bankomaty

 

Terminale samoobsługowe

 

Inne

 

Dodatek 2

WZÓR SPRAWOZDANIA

Dane operacyjne

1.   Informacje o podmiocie zajmującym się obsługą gotówki

Nazwa

 

Okres sprawozdawczy

 

2.   Dane

Należy dostarczyć dane zagregowane na poziomie krajowym lub regionalnym, zgodnie z decyzją KBC – wyłączając niewielkie oddziały, filie lub agencje.

 

Całkowita liczba przetworzonych banknotów euro (3)

W tym oddzielono jako nienadające się do obiegu (3)

W tym ponownie wprowadzono do obiegu (4)

5 EUR

 

 

 

10 EUR

 

 

 

20 EUR

 

 

 

50 EUR

 

 

 

100 EUR

 

 

 

200 EUR

 

 

 

500 EUR

 

 

 


Liczba banknotów euro rozprowadzonych przez urządzenia do obsługi banknotów obsługiwane przez klientów oraz urządzenia wypłacające banknoty

 

W przypadku zastosowania przez KBC wyjątku obejmującego niewielkie oddziały, filie lub agencje, o którym mowa w art. 7, dane te są obowiązkowe dla instytucji kredytowych danego państwa członkowskiego. Instytucje kredytowe mają obowiązek zasięgnięcia opinii KBC w celu ustalenia, czy dane te podlegają przekazaniu.

Dodatek 3

NIEWIELKIE ODDZIAŁY, FILIE LUB AGENCJE INSTYTUCJI KREDYTOWYCH

Poniższe informacje dostarczane są wyłącznie przez instytucje kredytowe, które posiadają niewielkie oddziały, filie lub agencje, o których mowa w art. 7 ust. 1.

1.   Informacje o instytucji kredytowej

Nazwa

 

Okres sprawozdawczy

 


2.   Dane

Nazwa niewielkiego oddziału, filii lub agencji

Adres

Liczba banknotów euro rozprowadzonych przez urządzenia do obsługi banknotów obsługiwane przez klientów oraz urządzenia wypłacające banknoty

 

 

 


(1)  Powyższe wpisy uzupełniane są zgodnie z odpowiadającymi im wpisami na stronie internetowej EBC.

(2)  Powyższe wpisy uzupełniane są zgodnie z odpowiadającymi im wpisami na stronie internetowej EBC.

(3)  Kolumna ta odnosi się zarówno do urządzeń do obsługi banknotów obsługiwanych przez personel, jak i obsługiwanych przez klientów.

(4)  Jeżeli tak zadecyduje KBC, z wyłączeniem banknotów euro zwracanych do KBC oraz banknotów euro ponownie wprowadzonych do obiegu przez kasy.


Top