EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0019(01)

2012/507/UE: Decizia Băncii Centrale Europene din 7 septembrie 2012 de modificare a Deciziei BCE/2010/14 privind verificarea autenticității și a calității și repunerea în circulație a bancnotelor euro (BCE/2012/19)

OJ L 253, 20.9.2012, p. 19–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 167 - 179

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/507/oj

20.9.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 253/19


DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 7 septembrie 2012

de modificare a Deciziei BCE/2010/14 privind verificarea autenticității și a calității și repunerea în circulație a bancnotelor euro

(BCE/2012/19)

(2012/507/UE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 128 alineatul (1),

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 16,

întrucât:

(1)

La 16 septembrie 2010, Banca Centrală Europeană (BCE) a adoptat Decizia BCE/2010/14 privind verificarea autenticității și a calității și repunerea în circulație a bancnotelor euro (1), care stabilește regulile și procedurile comune pentru protecția bancnotelor euro ca mijloc de plată.

(2)

În special, domeniul de aplicare al Deciziei BCE/2010/14 trebuie modificat pentru a acoperi seriile de bancnote actuale și viitoare, asigurând astfel autenticitatea și caracterul corespunzător al bancnotelor euro aflate în circulație, precum și detectarea și predarea către autoritățile naționale competente a bancnotelor euro suspectate de a fi contrafăcute. În acest sens, ar trebui făcute mai multe modificări tehnice ale anexelor la Decizia BCE/2010/14.

(3)

Standardele minime pentru verificarea automată a calității bancnotelor euro, astfel cum sunt prevăzute în anexa IIIa la Decizia BCE/2010/14, constituie cerințe aplicabile funcționalităților echipamentele de procesare a bancnotelor. Prin urmare, acestea prezintă interes pentru producătorii de echipamente de procesare a bancnotelor și nu au impact asupra procedurilor de verificare a autenticității și a calității prevăzute în Decizia BCE/2010/14, pe care agenții care operează cu numerar trebuie să le respecte. Întrucât se află în afara domeniului de aplicare al Deciziei BCE/2010/14, standardele minime pentru verificarea automată a calității ar trebui integrate în normele și procedurile pentru testarea echipamentelor de procesare a bancnotelor, colectarea datelor și monitorizare.

(4)

În temeiul experienței dobândite în legătură cu Decizia BCE/2010/14, din motive de claritate și eficiență, este necesară îmbunătățirea unora dintre norme și proceduri.

(5)

Prin urmare, Decizia BCE/2010/14 ar trebui modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Modificări

Decizia BCE/2010/14 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 2 se adaugă următoarea definiție:

„13.

«bancnote euro» înseamnă acele bancnote care îndeplinesc cerințele prevăzute în Decizia BCE/2003/4 (2) sau orice act juridic care completează sau înlocuiește această decizie și în specificațiile tehnice stabilite de Consiliul guvernatorilor.

2.

La articolul 3, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   Echipamentele utilizate de personal, atunci când sunt utilizate în scopul verificării autenticității și a calității, și echipamentele utilizate de clienți pot fi puse în funcțiune de agenții care operează cu numerar doar dacă acestea au fost testate cu succes de o BCN și au fost incluse pe lista de pe website-ul BCE, astfel cum este prevăzut la articolul 9 alineatul (2). Echipamentele sunt utilizate doar pentru cupiurile și seriile de bancnote euro prezentate pe website-ul BCE pentru echipamentele corespunzătoare, cu parametrii standard stabiliți de producător, inclusiv actualizările acestora, care au fost testate cu succes, cu excepția cazului în care între BCN și agentul care operează cu numerar au fost agreați parametri mai stricți.”

3.

Articolul 6 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 6

Detectarea bancnotelor euro necorespunzătoare

(1)   Verificarea manuală a calității se realizează în conformitate cu standardele minime stabilite în anexa III.

(2)   Verificarea automată a calității este efectuată de un echipament de procesare a bancnotelor care a fost testat cu succes conform standardelor minime publicate pe website-ul BCE și modificate periodic.

(3)   După ce a informat BCE, o BCN poate stabili standarde mai stricte pentru una sau mai multe dintre cupiurile sau seriile bancnotelor euro în cazul în care acest lucru este justificat, de exemplu, de deteriorarea calității bancnotelor euro aflate în circulație în statul membru de care aparține. Standardele mai stricte se publică pe website-ul respectivei BCN.

(4)   Bancnotele euro necorespunzătoare sunt predate unei BCN cu respectarea reglementărilor naționale.”

4.

La articolul 8, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Eurosistemul îi informează, atunci când este cazul, pe agenții care operează cu numerar cu privire la amenințările de contrafacere și le poate solicita să ia măsuri, inclusiv interzicerea temporară a repunerii în circulație a cupiurilor euro din seriile avute în vedere.”

5.

La articolul 9, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Atunci când un tip de echipament de procesare a bancnotelor este testat cu succes, rezultatele testelor sunt valabile în toată zona euro timp de un an începând de la sfârșitul lunii în care testul a fost efectuat, cu condiția ca, în această perioadă, acest echipament să își păstreze capacitatea de a detecta toate bancnotele euro contrafăcute cunoscute de Eurosistem.”

6.

La articolul 10, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Atunci când o BCN detectează un agent care operează cu numerar care nu respectă prezenta decizie, îi va solicita acestuia să adopte măsuri corective într-un anumit termen. Până la încetarea nerespectării, BCN solicitantă, în numele BCE, poate interzicere agentului care operează cu numerar să pună în circulație cupiurile euro din seria în cauză. Dacă nerespectarea se datorează unei erori a tipului de echipament de procesare a bancnotelor, acest lucru poate duce la scoaterea acestuia de pe lista menționată la articolul 9 alineatul (2).”

7.

Articolul 13 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 13

Dispoziții finale

(1)   Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)   Agenții care operează cu numerar din statele membre care adoptă euro după intrarea în vigoare a prezentei decizii o aplică de la data adoptării monedei euro.”

8.

Anexele I, IIa, IIb, IIIa, IIIb și IV se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Intrare în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 7 septembrie 2012.

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 267, 9.10.2010, p. 1.

(2)  JO L 78, 25.3.2003, p. 16.”


ANEXĂ

Anexele I, IIa, IIb, IIIa, IIIb și IV la Decizia BCE/2010/14 se modifică după cum urmează:

1.

Anexa I se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA I

ECHIPAMENTE DE PROCESARE A BANCNOTELOR

1.   Cerințele tehnice generale

1.1.

Pentru a fi considerat un echipament de procesare a bancnotelor, un echipament trebuie să aibă capacitatea de a procesa bancnote euro prin clasificarea bancnotelor euro individuale și separarea în mod fizic a bancnotelor euro conform clasificării acestora fără intervenția unui utilizator al echipamentului, în condițiile prevăzute în anexele IIa și IIb. Echipamentele de procesare a bancnotelor trebuie să aibă numărul necesar de sertare de ieșire dedicate și/sau alte mijloace pentru a asigura separarea fiabilă a bancnotelor euro procesate.

1.2.

Echipamentele de procesare a bancnotelor trebuie să fie adaptabile pentru a se asigura capacitatea acestora de a detecta în mod fiabil contrafaceri noi. În plus, acestea trebuie să fie adaptabile pentru a permite, dacă este cazul, instalarea unor standarde de sortare calitativă mai mult sau mai puțin restrictive.

2.   Categorii de echipamente de procesare a bancnotelor

Echipamentele de procesare a bancnotelor sunt fie echipamente utilizate de clienți, fie echipamente utilizate de personal:

Tabelul 1

Echipamente utilizate de clienți

A.   Echipamente utilizate de clienți cu depunere de numerar care permit trasabilitatea clienților

1.

Echipamente de tip cash-in (Cash-in machines) (CIM)

CIM permit clienților să depună bancnote euro în conturile lor bancare prin utilizarea unui card bancar sau a altor mijloace, însă nu au nicio funcție de distribuire de numerar. CIM verifică autenticitatea bancnotelor euro și permit trasabilitatea titularului contului; verificarea calității este opțională.

2.

Echipamente de recirculare a numerarului (Cash-recycling machines) (CRM)

CRM permit clienților să depună și să retragă bancnote euro în/din conturile lor bancare prin utilizarea unui card bancar sau a altor mijloace. CRM verifică autenticitatea și calitatea bancnotelor euro și permit trasabilitatea titularului contului. Pentru retrageri, CRM pot utiliza bancnote autentice și în stare bună care au fost depuse de alți clienți în tranzacții anterioare.

3.

Echipamente mixte de tip cash-in (Combined cash-in machines) (CCM)

CCM permit clienților să depună și să retragă bancnote euro în/din conturile lor bancare prin utilizarea unui card bancar sau a altor mijloace. CCM verifică autenticitatea bancnotelor euro și permit trasabilitatea titularului contului; verificarea calității este opțională. Pentru retrageri, CCM nu utilizează bancnote euro depuse de alți clienți în tranzacții anterioare, ci doar bancnote euro cu care aceste echipamente au fost alimentate separat.

B.   Alte echipamente utilizate de clienți

4.

Echipamente de tip cash-out (Cash-out machines) (COM)

COM sunt echipamente de distribuire a numerarului care verifică autenticitatea și calitatea bancnotelor euro înainte de a le distribui clienților. COM utilizează bancnotele euro cu care au fost alimentate de agenții care operează cu numerar sau de alte sisteme automatizate (de exemplu, distribuitoare automate).

Un CRM poate fi folosit ca un CIM sau CCM în cazul în care sistemele de detectare, programul informatic și alte componente destinate îndeplinirii funcțiilor sale de bază sunt aceleași cu ale tipului de CRM prezentat pe website-ul BCE.

Un CCM poate fi folosit ca un CIM în cazul în care sistemele de detectare, programul informatic și alte componente destinate îndeplinirii funcțiilor de bază sunt aceleași cu ale tipului de CCM prezentat pe website-ul BCE.

Tabelul 2

Echipamente utilizate de personal

1.

Echipamente de procesare a bancnotelor (Banknote processing machines) (BPM)

BPM verifică autenticitatea și calitatea bancnotelor euro.

2.

Echipamente de stabilire a autenticității bancnotelor (Banknote authenticaton machines) (BAM)

BAM verifică autenticitatea bancnotelor euro.

3.

Echipamente utilizate în casierie pentru recirculare (Teller assistant recycling machines) (TARM)

TARM sunt echipamente de reciclare a numerarului care verifică autenticitatea și calitatea bancnotelor euro și care sunt utilizate de agenți care operează cu numerar. Pentru retrageri, acestea pot utiliza bancnote autentice și în stare bună care au fost depuse de alți clienți în tranzacții anterioare. În plus, acestea păstrează bancnotele euro în siguranță și permit agenților care operează cu numerar să crediteze sau să debiteze conturile bancare ale clienților.

4.

Echipamente utilizate în casierie (Teller assistant machines) (TAM)

TAM sunt echipamente care verifică autenticitatea bancnotelor euro și care sunt utilizate de agenți care operează cu numerar. În plus, acestea păstrează bancnotele euro în siguranță și permit agenților care operează cu numerar să crediteze sau să debiteze conturile bancare ale clienților.

Echipamentele utilizate de personal trebuie să proceseze bancnotele în teancuri.

TARM și TAM pot fi folosite ca echipamente utilizate de clienți în cazul în care tipul de echipament a fost testat și prezentat pe website-ul BCE ca un CRM sau CIM/CCM. În acest caz, un TARM urmează a fi considerat ca un CRM și un TAM urmează a fi considerat ca un CIM/CCM.

3.   Tipuri de echipamente de procesare a bancnotelor

Eurosistemul testează tipuri de echipamente de procesare a bancnotelor. Acestea pot fi deosebite între ele prin sistemele de detectare specifice, prin programul informatic și alte componente destinate îndeplinirii funcțiilor de bază ale acestora. Acestea sunt: (a) recunoașterea bancnotelor euro autentice; (b) detectarea și separarea bancnotelor euro suspectate de a fi contrafăcute; (c) detectarea și separarea bancnotelor euro necorespunzătoare de cele în stare bună, dacă este cazul; și (d) trasabilitatea obiectelor identificate ca bancnote euro suspectate de a fi contrafăcute și a bancnotelor euro care nu sunt clar recunoscute ca fiind autentice, dacă este cazul.”

2.

Anexa IIa se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA IIa

CLASIFICAREA ȘI TRATAMENTUL BANCNOTELOR EURO DE ECHIPAMENTELE UTILIZATE DE CLIENȚI

Bancnotele euro sunt clasificate în una dintre următoarele categorii și sunt separate fizic pe categorii. Echipamentele care nu verifică bancnotele euro în privința calității nu trebuie să facă distincția între bancnotele euro din categoriile 4a și 4b.

Tabelul 1

Clasificarea și tratamentul bancnotelor euro de echipamentele utilizate de clienți în care este depus numerar și care permit trasabilitatea clientului

Categorie

Proprietăți

Procedură

1.

Obiecte care nu sunt recunoscute ca fiind bancnote euro

Neidentificate ca bancnote euro din cauza următoarelor aspecte:

bancnote euro nerecunoscute de echipamente

nu sunt bancnote euro

sunt obiecte asemănătoare bancnotelor euro

imagine sau format necorespunzător

colț (colțuri) îndoit(e) sau parte (părți) lipsă în mare măsură

probleme de alimentare sau de transport ale echipamentului

Se returnează clientului de către echipament

2.

Bancnote euro suspectate de a fi contrafăcute

Imagine și format recunoscute, dar unul sau mai multe dintre elementele de stabilire a autenticității verificate de echipament nu este detectat de echipament sau se află în mod evident în afara marjei de toleranță

Retragere din circulație

Predare imediată pentru stabilirea autenticității, împreună cu informațiile privind titularul contului, către autoritățile naționale competente, în cel mult 20 de zile lucrătoare de la depunerea în echipament. Titularul contului nu este creditat cu suma respectivă

3.

Bancnote euro care nu sunt clar recunoscute ca fiind autentice

Imagine și format recunoscute, dar nu toate elementele de stabilire a autenticității verificate de echipament sunt recunoscute din cauza abaterilor de la calitate și/sau de la marja de toleranță. Bancnote euro necorespunzătoare în majoritatea cazurilor

Retragere din circulație

Bancnotele euro sunt procesate separat și sunt predate imediat BCN pentru stabilirea autenticității, în cel mult 20 de zile lucrătoare de la depunerea în echipament

Informațiile privind titularul contului sunt stocate timp de opt săptămâni după ce bancnotele euro au fost detectate de echipament. Aceste informații sunt furnizate BCN la cerere. În mod alternativ, de comun acord cu BCN, informațiile privind trasabilitatea titularului contului pot fi puse la dispoziția acelei BCN, împreună cu bancnotele euro

Titularul contului poate fi creditat cu suma respectivă

4a.

Bancnote euro care sunt identificate ca fiind autentice și în stare bună

Toate verificările privind autenticitatea și calitatea care au fost efectuate de echipamente au avut rezultate pozitive

Pot fi utilizate pentru repunere în circulație

Titularul contului este creditat cu suma respectivă

4b.

Bancnote euro care sunt identificate ca fiind autentice și necorespunzătoare

Toate verificările privind autenticitatea care au fost efectuate de echipamente au avut rezultate pozitive. Cel puțin un criteriu privind calitatea care a fost verificat a avut rezultate negative

Nu pot fi utilizate pentru repunere în circulație și sunt returnate BCN

Titularul contului este creditat cu suma respectivă

Reguli specifice privind tabelul 1:

1.

Bancnotele euro de categoriile 2 și 3 nu sunt returnate clientului de un echipament dacă echipamentul permite anularea unei operațiuni de depunere. Reținerea unor astfel de bancnote euro în cazul anulării unei operațiuni poate fi realizată prin stocarea acestora într-un spațiu de stocare temporară din echipament.

2.

E posibil ca bancnotele euro din categoria 3 să nu fie separate de bancnotele euro din categoria 4. În acest caz sunt în continuare aplicabile termenul pentru predarea bancnotelor euro mixte din categoriile 3 și 4b către BCN și cerințele pentru trasabilitatea clientului privind bancnotele euro de categoria 3, astfel cum sunt specificate pentru categoria 3.

Tabelul 2

Clasificarea și tratamentul bancnotelor euro de alte echipamente utilizate de clienți

Categorie

Proprietăți

Procedură

1.

Obiecte care nu sunt recunoscute ca fiind bancnote euro

Neidentificate ca bancnote euro din cauza următoarelor aspecte:

bancnote euro nerecunoscute de echipamente

nu sunt bancnote euro

sunt obiecte asemănătoare bancnotelor euro

imagine sau format necorespunzător

colț (colțuri) îndoit(e) sau parte (părți) lipsă în mare măsură

probleme de alimentare sau de transport ale echipamentului

Nu pot fi distribuite clienților

2.

Bancnote euro suspectate de a fi contrafăcute

Imagine și format recunoscute, dar unul sau mai multe dintre elementele de stabilire a autenticității verificate de echipament nu este detectat de echipament sau se află în mod evident în afara marjei de toleranță

Nu pot fi distribuite clienților

Predare imediată pentru stabilirea autenticității, împreună cu informațiile privind titularul contului, dacă sunt disponibile, către autoritățile naționale competente, în cel mult 20 de zile lucrătoare de la detectarea de către echipament

3.

Bancnote euro care nu sunt clar recunoscute ca fiind autentice

Imagine și format recunoscute, dar nu toate elementele de stabilire a autenticității verificate de echipament sunt recunoscute din cauza abaterilor de la calitate și/sau de la marja de toleranță. Bancnote euro necorespunzătoare în majoritatea cazurilor

Nu pot fi distribuite clienților

Bancnotele euro sunt procesate separat și sunt predate imediat BCN pentru stabilirea autenticității, în cel mult 20 de zile lucrătoare de la depunerea în echipament

4a.

Bancnote euro care sunt identificate ca fiind autentice și în stare bună

Toate verificările privind autenticitatea și calitatea care au fost efectuate de echipamente au avut rezultate pozitive

Pot fi distribuite clienților

4b.

Bancnote euro care sunt identificate ca fiind autentice și necorespunzătoare

Toate verificările privind autenticitatea care au fost efectuate de echipamente au avut rezultate pozitive. Cel puțin un criteriu privind calitatea care a fost verificat a avut rezultate negative

Nu pot fi distribuite clienților și sunt returnate la BCN

Reguli specifice privind tabelul 2:

1.

Bancnotele euro din categoriile 1, 2 și 3 nu pot fi separate fizic. Amestecate, cele trei categorii trebuie tratate drept bancnote euro de categoria 2. Dacă bancnotele euro din categoriile 1, 2 și 3 pot fi separate cu un alt echipament de procesare a bancnotelor sau, dacă s-a convenit cu BCN în acest sens, de către membrii personalului calificat, acestea trebuie tratate în conformitate cu tabelul 2.

2.

Bancnotele euro din categoria 3 nu pot fi separate de bancnotele euro din categoria 4. În acest caz, este în continuare aplicabil termenul pentru predarea bancnotelor euro mixte din categoriile 3 și 4b către BCN, astfel cum sunt stabilite în categoria 3.”

3.

Anexa IIb se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA IIb

CLASIFICAREA ȘI TRATAMENTUL BANCNOTELOR EURO DE ECHIPAMENTELE UTILIZATE DE PERSONAL

Bancnotele euro sunt clasificate în una dintre categoriile prevăzute în tabelul 1. Bancnotele euro din categoriile 4a și 4b trebuie separate fizic de bancnotele euro din categoriile 1, 2 și 3. Echipamentele care nu verifică bancnotele euro în privința calității nu trebuie să facă distincția între bancnotele euro din categoriile 4a și 4b.

Tabelul 1

Clasificarea și tratamentul bancnotelor euro de echipamentele utilizate de personal

Categorie

Proprietăți

Procedură

1.

Obiecte care nu sunt recunoscute ca fiind bancnote euro

Neidentificate ca bancnote euro din cauza următoarelor aspecte:

bancnote euro nerecunoscute de echipamente

nu sunt bancnote euro

sunt obiecte asemănătoare bancnotelor euro

imagine sau format necorespunzător

colț (colțuri) îndoit(e) sau parte (părți) lipsă în mare măsură

probleme de alimentare sau de transport ale echipamentului

Echipamentul le returnează operatorului pentru evaluare suplimentară și tratament

După o evaluare vizuală de către un membru al personalului acestea pot fi returnate clientului de către agentul care operează cu numerar

2.

Bancnote euro suspectate de a fi contrafăcute

Imagine și format recunoscute, dar unul sau mai multe dintre elementele de stabilire a autenticității verificate de echipament nu este detectat de echipament sau se află în mod evident în afara marjei de toleranță

Echipamentul le returnează operatorului pentru tratament ulterior

Acestea sunt procesate separat și sunt predate imediat autorităților naționale competente pentru stabilirea finală a autenticității, în cel mult 20 de zile lucrătoare de la procesarea de către echipament

3.

Bancnote euro care nu sunt clar recunoscute ca fiind autentice

Imagine și format recunoscute, dar nu toate elementele de stabilire a autenticității verificate de echipament sunt recunoscute din cauza abaterilor de la calitate și/sau de la marja de toleranță. Bancnote euro necorespunzătoare în majoritatea cazurilor

4a.

Bancnote euro care sunt identificate ca fiind autentice și în stare bună

Toate verificările privind autenticitatea și calitatea care au fost efectuate de echipamente au avut rezultate pozitive

Pot fi utilizate pentru repunere în circulație

Titularul contului este creditat cu suma respectivă

4b.

Bancnote euro care sunt identificate ca fiind autentice și necorespunzătoare

Toate verificările privind autenticitatea care au fost efectuate de echipamente au avut rezultate pozitive. Cel puțin un criteriu privind calitatea care a fost verificat a avut rezultate negative

Nu pot fi utilizate pentru repunere în circulație și sunt returnate BCN

Titularul contului este creditat cu suma respectivă

Regulă specifică privind tabelul 1:

Dacă bancnotele euro din categoriile 2 și 3 pot fi separate fizic de echipamentul în sine sau de un alt echipament de procesare a bancnotelor sau, dacă s-a convenit cu BCN în acest sens, de către membrii personalului calificat, atunci bancnotele euro din categoria 3 pot fi furnizate BCN împreună cu bancnotele euro din categoria 4b. În acest caz, se aplică termenul pentru predarea bancnotelor euro din categoria 2 către autoritatea națională competentă și a bancnotelor euro amestecate din categoriile 3 și 4b către BCN, astfel cum este prevăzut în tabel.

Norme specifice de clasificare și sortare pentru anumite echipamente utilizate de personal

1.

BPM clasifică și sortează fizic bancnotele euro din categoriile 1, 2 și 3 în unul sau mai multe sertare de ieșire și bancnotele euro din categoriile 4a și 4b în două sertare de ieșire separate, astfel cum este prevăzut în anexa IIb, ceea ce presupune cel puțin trei sertare de ieșire dedicate pentru a evita intervenția unui utilizator al echipamentului.

2.

BPM cu doar două sertare de ieșire pot totuși clasifica și sorta bancnote euro dacă sunt îndeplinite următoarele cerințe:

(a)

verificările privind autenticitatea și calitatea sunt realizate în aceeași etapă de trecere prin echipament. În această etapă, bancnotele euro din categoria 4a trebuie sortate într-un sertar fix, în timp ce bancnotele euro din alte categorii trebuie sortate într-un sertar fix care nu are contact fizic cu bancnotele euro din categoria 4a;

(b)

în cazul în care o bancnotă euro din categoria 1, 2 sau 3 este identificată ca fiind prezentă în cel de al doilea sertar, operatorul trebuie să verifice încă o dată cu ajutorul echipamentului bancnota (bancnotele) euro din cel de al doilea sertar. În această a doua etapă, bancnotele euro din categoriile 1, 2 și 3 trebuie separate de bancnotele euro din categoria 4b prin sortarea celor dintâi într-un sertar dedicat și tratate conform tabelului de mai sus. Întrucât echipamentul nu poate separa fizic bancnotele euro din categoriile 1, 2 și 3 în diferite sertare, toate acestea trebuie considerate și tratate drept bancnote euro din categoria 2.

3.

BAM clasifică și sortează fizic bancnotele euro din categoriile 1, 2 și 3 într-un sertar și bancnotele euro din categoriile 4a și 4b într-un al doilea sertar, ceea ce presupune cel puțin două sertare de ieșire dedicate pentru a evita intervenția unui utilizator al echipamentului.

4.

BAM care au doar un sertar dedicat pot totuși clasifica și sorta bancnote euro dacă sunt îndeplinite următoarele cerințe:

(a)

la fiecare procesare a unei bancnote euro din categoria 1, 2 sau 3, echipamentul trebuie să oprească imediat procesarea și să păstreze bancnota euro respectivă într-o poziție în care să fie evitat orice contact fizic cu bancnote euro recunoscute ca fiind autentice;

(b)

rezultatul verificării autenticității trebuie indicat pe un ecran pentru fiecare bancnotă euro din categoria 1, 2 sau 3. Întrucât echipamentul nu poate separa fizic bancnotele euro din categoriile 1, 2 și 3 în sertare diferite, toate acestea trebuie considerate și tratate drept bancnote euro din categoria 2;

(c)

echipamentul trebuie să verifice prezența unei bancnote euro din categoria 1, 2 sau 3 în momentul opririi procesării, aceasta putând fi reluată doar după îndepărtarea fizică a bancnotei euro din categoria 1, 2 sau 3 de către operator;

(d)

la fiecare oprire a procesării, operatorul are acces la o singură bancnotă euro din categoria 1, 2 sau 3.”

4.

Anexa IIIa este eliminată, anexa IIIb este renumerotată ca anexa III.

5.

Anexa IV se înlocuiește cu următorul text:

ANEXA IV

COLECTAREA DATELOR DE LA AGENȚII CARE OPEREAZĂ CU NUMERAR

1.   Obiective

Obiectivele colectării datelor constau în a permite BCN și BCE să monitorizeze activitățile relevante ale agenților care operează cu numerar și să supravegheze evoluțiile circuitului numerarului.

2.   Principii generale

2.1.

Datele privind echipamentele de procesare a bancnotelor sunt raportate doar atunci când echipamentele sunt utilizate pentru conformarea cu prezenta directivă.

2.2.

Agenții care operează cu numerar furnizează periodic BCN din statul lor membru următoarele:

informații privind instituțiile unde numerarul este procesat, precum birourile sucursalelor; și

informații privind echipamentele de procesare a bancnotelor și echipamentele de distribuire a numerarului.

2.3.

În plus, agenții care operează cu numerar care repun în circulație bancnote euro prin intermediul echipamentelor de procesare a bancnotelor și al echipamentelor de distribuire a numerarului furnizează periodic BCN din statul lor membru următoarele:

informații privind volumul operațiunilor cu numerar (numărul de bancnote euro procesate) care implică echipamente de procesare a bancnotelor și echipamente de distribuire a numerarului;

informații privind sucursalele izolate ale instituțiilor de credit cu un nivel scăzut al operațiunilor cu numerar unde verificările privind calitatea sunt efectuate manual.

3.   Tip de date și cerințe de raportare

3.1.

În funcție de natura acestora, datele colectate sunt împărțite în date master și date operaționale.

Date master

3.2.

Datele master cuprind informații privind: (a) agenții individuali care operează cu numerar și echipamentele de procesare a bancnotelor și echipamentele de distribuire a numerarului ale acestora, aflate în uz; și (b) sucursalele izolate ale instituțiilor de credit.

3.3.

Datele master sunt furnizate BCN la data aplicării prezentei decizii și, ulterior, la fiecare 6 luni. Datele specificate în modelul prevăzut în apendicele 1 trebuie furnizate, deși BCN poate solicita furnizarea acestora într-un format diferit. Pentru o perioadă de tranziție, BCN pot solicita ca raportarea să se efectueze lunar, dacă aceasta era practica lor înainte de intrarea în vigoare a prezentei decizii, sau trimestrial.

3.4.

Din motive ce țin de monitorizare, o BCN poate decide să colecteze datele la nivel local, cum ar fi la nivelul birourilor sucursalelor.

3.5.

O BCN poate decide să excludă din sfera cerințelor de raportare echipamentele de procesare a bancnotelor utilizate doar pentru procesarea bancnotelor euro eliberate la ghișeu sau care nu sunt utilizate pentru repunere în circulație. O BCN poate solicita agenților care operează cu numerar să indice CRM și CCM care sunt utilizați ca CCM/CIM sau CIM.

3.6.

Datele privind sucursalele izolate menționate în modelul prevăzut în apendicele 3 trebuie furnizate, deși BCN poate solicita furnizarea acestora într-un format diferit.

Date operaționale

3.7.

Datele care provin din procesarea și repunerea în circulație a bancnotelor euro de către agenții care operează cu numerar sunt clasificate ca date operaționale.

3.8.

Conform articolului 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1338/2001, o BCN poate decide să excludă alți agenți economici de la obligația de a raporta date operaționale, în cazul în care numărul bancnotelor euro pe care aceștia le repun în circulație prin intermediul echipamentelor de distribuire a numerarului se situează sub nivelul stabilit de BCN.

3.9.

Datele sunt furnizate la interval de șase luni. Acestea sunt raportate BCN cel târziu la două luni după perioada relevantă de raportare, și anume sfârșitul lunii februarie și sfârșitul lunii august. Datele pot fi furnizate cu utilizarea formei stabilită în apendicele 2. Pentru o perioadă de tranziție, BCN pot solicita ca raportarea să se efectueze lunar, dacă aceasta era practica lor înainte de intrarea în vigoare a prezentei decizii, sau trimestrial.

3.10.

Datele sunt furnizate de agenții care operează cu numerar care procesează fizic bancnotele euro. În cazul în care un agent care operează cu numerar a externalizat unui alt agent care operează cu numerar verificarea autenticității și a calității, datele sunt furnizate de agentul desemnat conform articolului 3 alineatul (2).

3.11.

Agenții care operează cu numerar raportează date cu privire la numărul de bucăți (volum), agregate la nivel național și defalcate pe cupiuri. O defalcare pe serii de bancnote nu este necesară. Datele sunt raportate separat pentru sucursalele izolate ale instituțiilor de credit.

3.12.

Din motive ce țin de monitorizare, o BCN poate decide să colecteze datele la nivel local, cum ar fi la nivelul birourilor sucursalelor.

3.13.

O BCN poate decide să excludă din sfera de aplicare a cerințelor de raportare bancnotele euro care sunt procesate cu echipamente de procesare a bancnotelor și distribuite la ghișeu.

3.14.

Agenților care operează cu numerar care au externalizat altor agenți care operează cu numerar verificarea autenticității și a calității li se poate solicita să furnizeze BCN informații detaliate cu privire la aceștia din urmă, inclusiv aranjamentele privind externalizarea.

3.15.

Datele privind sucursalele izolate prevăzute în modelul inclus în apendicele 3 trebuie furnizate, deși BCN poate solicita furnizarea acestora într-un format diferit și poate conveni cu agenții care operează cu numerar în sensul colectării unor date mai cuprinzătoare.

4.   Confidențialitatea și publicarea datelor

4.1.

Atât datele master, cât și cele operaționale sunt tratate ca date confidențiale.

4.2.

BCN și BCE pot decide să publice rapoarte sau statistici utilizând datele obținute în temeiul prezentei anexe. Orice astfel de publicare este agregată într-o manieră care să nu permită ca vreo informație să fie atribuită entităților raportoare individuale.

Apendicele 1

MODEL DE RAPORT

Date master

Aceste informații trebuie furnizate:

[Denumirea BCN; date de contact; adresă]

1.   Informații privind agentul care operează cu numerar

Denumirea agentului care operează cu numerar:

Adresa sediului:

Cod poștal:

Oraș:

Stradă:

Tipul societății:

instituție de credit

birou de schimb

societate specializată în transport de numerar care nu este o instituție de plată

comerciant (comerciant cu amănuntul)

cazinou

altele, inclusiv instituții de plată care nu au fost încă clasificate în una dintre categoriile de mai sus (precizați)

Persoane de contact:

Nume:

Nr. de telefon:

Nr. de fax:

Adrese e-mail:

Partener de externalizare (dacă este cazul)

Nume:

Adresă:

Cod poștal:

Oraș:

2.   Echipamente utilizate de clienți

Categorie echipament

Număr de identificare (1)

Producător (1)

Denumirea echipamentului (1)

Identificare (1)

(sistem de detectare/versiuni ale programului informatic)

Numărul total al echipamentelor aflate în funcțiune

CIM

 

 

 

 

 

CRM

 

 

 

 

 

CCM

 

 

 

 

 

COM

 

 

 

 

 

3.   Echipamente utilizate de personal

Categorie echipament

Număr de identificare (2)

Producător (2)

Denumirea echipamentului (2)

Identificare (2)

(sistem de detectare/versiuni ale programului informatic)

Numărul total al echipamentelor aflate în funcțiune

BPM

 

 

 

 

 

BAM

 

 

 

 

 

TARM

 

 

 

 

 

TAM

 

 

 

 

 

4.   Echipamente de distribuire a numerarului

 

Numărul total al echipamentelor aflate în funcțiune

ATM

 

SCoT

 

Altele

 

Apendicele 2

MODEL DE RAPORT

Date operaționale

1.   Informații privind agentul care operează cu numerar

Denumirea agenților care operează cu numerar

 

Perioada de raportare

 

2.   Date

Vă rugăm să furnizați date agregate la nivel național sau regional, astfel cum a fost stabilit de BCN – excluzând sucursalele izolate.

 

Numărul total de bancnote euro procesate (3)

Dintre care au fost sortate ca necorespunzătoare (3)

Din care au fost repuse în circulație (4)

5 EUR

 

 

 

10 EUR

 

 

 

20 EUR

 

 

 

50 EUR

 

 

 

100 EUR

 

 

 

200 EUR

 

 

 

500 EUR

 

 

 


Numărul de bancnote euro eliberate prin intermediul echipamentelor utilizate de clienți și al echipamentelor de distribuire a numerarului

 

Dacă o BCN aplică excepția aplicabilă sucursalelor izolate prevăzută la articolul 7, aceste date sunt obligatorii pentru instituțiile de credit din statul membru respectiv. Instituțiile de credit trebuie să se consulte cu BCN pentru a determina datele care trebuie raportate.

Apendicele 3

SUCURSALE IZOLATE ALE INSTITUțIILOR DE CREDIT

Aceste informații sunt furnizate doar de instituțiile de credit care au sucursale izolate, astfel cum este prevăzut la articolul 7 alineatul (1).

1.   Informații privind instituția de credit

Denumirea instituției de credit

 

Perioada de raportare

 


2.   Date

Denumirea sucursalei izolate

Adresă

Numărul de bancnote euro distribuite prin intermediul echipamentelor utilizate de clienți și al echipamentelor de distribuire a numerarului

 

 

 


(1)  Aceste intrări sunt completate conform intrărilor corespunzătoare de pe website-ul BCE.

(2)  Aceste intrări sunt completate conform intrărilor corespunzătoare de pe website-ul BCE.

(3)  Acest element cuprinde atât echipamentele utilizate de personal, cât și echipamentele utilizate de clienți.

(4)  Bancnotele euro returnate BCN și bancnotele euro repuse în circulație la ghișeu, dacă astfel a hotărât BCN, sunt excluse.


Top