EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0019(01)

2012/507/EU: Odluka Europske središnje banke od 7. rujna 2012. o izmjeni Odluke ESB/2010/14 o provjeri autentičnosti i prikladnosti euronovčanica te njihovu vraćanju u optjecaj (ESB/2012/19)

SL L 253, 20.9.2012, p. 19–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ovaj dokument objavljen je u određenim posebnim izdanjima (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/507/oj

01/Sv. 14

HR

Službeni list Europske unije

167


32012D0019(01)


L 253/19

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 7. rujna 2012.

o izmjeni Odluke ESB/2010/14 o provjeri autentičnosti i prikladnosti euronovčanica te njihovu vraćanju u optjecaj

(ESB/2012/19)

(2012/507/EU)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 128. stavak 1.,

uzimajući u obzir Statut Europskoga sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, a posebno njegov članak 16.,

budući da:

(1)

Europska središnja banka (ESB) donijela je 16. rujna 2010. Odluku ESB/2010/14 o provjeri autentičnosti i prikladnosti euronovčanica te njihovu vraćanju u optjecaj (1), u kojoj se utvrđuju zajednička pravila i postupci za zaštitu integriteta euronovčanica kao sredstva plaćanja.

(2)

Posebno, područje primjene Odluke ESB/2010/14 treba izmijeniti tako da pokriva sadašnje i buduće serije euronovčanica te tako osigurati da euronovčanice u optjecaju budu originalne i prikladne i da euronovčanice za koje se sumnja da su krivotvorene budu otkrivene i predane nadležnim nacionalnim tijelima. S tim ciljem potreban je niz tehničkih izmjena prilogâ Odluci ESB/2010/14.

(3)

Minimalni standardi za strojnu provjeru prikladnosti euronovčanica utvrđeni u Prilogu III.a Odluci ESB/2010/14 jesu zahtjevi koji se odnose na funkcije uređaja za obradu novčanica. Stoga su oni važni isključivo proizvođačima uređaja za obradu novčanica i nemaju nikakvog utjecaja na postupke provjere autentičnosti i prikladnosti iz Odluke ESB/2010/14 koje moraju poštovati osobe koje rukuju gotovinom. Budući da su izvan područja primjene Odluke ESB/2010/14, minimalne standarde za strojnu provjeru prikladnosti treba uključiti u pravila i postupke za testiranje uređaja za obradu novčanica, prikupljanje i praćenje podataka.

(4)

S obzirom na iskustvo stečeno u vezi s Odlukom ESB/2010/14, potrebno je poboljšati određena pravila i postupke radi jasnoće i učinkovitosti.

(5)

Odluku ESB/2010/14 stoga bi trebalo na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Izmjene

Odluka ESB/2010/14 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 2. dodaje se sljedeća definicija:

„13.

‚euronovčanice’ znači novčanice koje su u skladu sa zahtjevima iz Odluke ESB/2003/4 (2)ili iz drugog pravnog akta koji zamjenjuje ili nadopunjuje tu Odluku te s tehničkim specifikacijama koje je utvrdilo Upravno vijeće.

(2)  SL L 78, 25.3.2003., str. 16.”;"

2.

Članak 3. stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.   Uređaji kojima rukuju zaposlenici, kada se upotrebljavaju za provjeru autentičnosti i prikladnosti, te uređaji kojima rukuju klijenti, osobe koje rukuju gotovinom mogu pustiti u rad samo ako ih je uspješno testirao NSB te ako su navedeni na popisu na internetskoj stranici ESB-a kako je utvrđeno u članku 9. stavku 2. Navedeni uređaji upotrebljavaju se isključivo za apoene i serije euronovčanica navedene na popisu na internetskoj stranici ESB-a za predmetne uređaje, sa standardnim tvorničkim postavkama, uključujući sva njihova eventualna ažuriranja, koji su uspješno testirani, osim ako su NSB i osoba koja rukuje gotovinom dogovorili strože postavke.”;

3.

Članak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 6.

Otkrivanje neprikladnih euronovčanica

1.   Ručna provjera prikladnosti obavlja se u skladu s minimalnim standardima koji su utvrđeni u Prilogu III.

2.   Strojna provjera prikladnosti obavlja se na uspješno testiranom uređaju za obradu novčanica u skladu s minimalnim standardima objavljenima na internetskoj stranici ESB-a i njihovim eventualnim izmjenama.

3.   NSB može, nakon što o tome obavijesti ESB, utvrditi strože standarde za jedan ili više apoena ili serija euronovčanica, ako je to opravdano, na primjer zbog pogoršanja kvalitete euronovčanica u optjecaju u njegovoj državi članici. Navedeni stroži standardi objavljuju se na internetskoj stranici tog NSB-a.

4.   Neprikladne euronovčanice predaju se NSB-u pri čemu se poštuju nacionalni propisi.”;

4.

Članak 8. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Eurosustav prema potrebi obavještava osobe koje rukuju gotovinom o prijetnjama krivotvorenja i može od njih zahtijevati poduzimanje mjera, uključujući izricanje privremene zabrane vraćanja u optjecaj apoena euronovčanica iz odgovarajuće serije.”;

5.

Članak 9. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Ako je vrsta uređaja za obradu novčanica uspješno testirana, rezultati testiranja važeći su na cijelom europodručju godinu dana od kraja mjeseca tijekom kojeg je testiranje provedeno, pod uvjetom da je uređaj tijekom navedenog razdoblja u stanju otkriti sve krivotvorene euronovčanice s kojima je upoznat Eurosustav.”;

6.

Članak 10. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Kada NSB otkrije da osoba koja rukuje gotovinom ne poštuje odredbe ove Odluke, on joj nalaže provođenje korektivnih mjera u određenom roku. Do ispravljanja navedenog nepoštovanja NSB koji je izdao nalog može u ime ESB-a zabraniti osobi koja rukuje gotovinom vraćanje u optjecaj apoena euronovčanica iz odgovarajuće serije. Ako je nepoštovanje posljedica nedjelotvornosti vrste uređaja za obradu novčanica, to može dovesti do njegovog brisanja s popisa iz članka 9. stavka 2.”;

7.

Članak 13. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 13.

Završne odredbe

1.   Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

2.   Osobe koje rukuju gotovinom u državama članicama koje prihvate euro nakon dana donošenja ove Odluke primjenjuju je od datuma prihvaćanja eura.”;

8.

Prilozi I., II.a, II.b, III.a, III.b i IV. mijenjaju se u skladu s Prilogom ovoj Odluci.

Članak 2.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 7. rujna 2012.

Predsjednik ESB-a

Mario DRAGHI


(1)  SL L 267, 9.10.2012., str. 1.


PRILOG

Prilozi I., II.a, II.b, III.a, III.b i IV. Odluci ESB/2010/14 mijenjaju se kako slijedi:

1.

Prilog I. zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG I.

UREĐAJI ZA OBRADU NOVČANICA

1.   Opći tehnički zahtjevi

1.1.

Da bi ispunio uvjete za uređaje za obradu novčanica, uređaj mora moći obraditi euronovčanice, klasificirati pojedinačne euronovčanice i fizički ih odvojiti prema njihovoj klasifikaciji bez sudjelovanja rukovatelja uređajem u skladu s prilozima II.a i II.b. Uređaji za obradu novčanica moraju imati potreban broj namjenskih izlaznih pretinaca i/ili na drugi način osiguravati pouzdano odvajanje obrađenih euronovčanica.

1.2.

Uređaji za obradu novčanica moraju biti prilagodljivi kako bi se osigurala sposobnost pouzdanog otkrivanja novih krivotvorina. Osim toga, moraju biti prilagodljivi kako bi prema potrebi omogućili uspostavu više ili manje restriktivnih standarda sortiranja prema prikladnosti.

2.   Kategorije uređaja za obradu novčanica

Uređaji za obradu novčanica dijele se na uređaje kojima rukuju klijenti i uređaje kojima rukuju zaposlenici:

Tablica 1.

Uređaji kojima rukuju klijenti

A.   Uređaji kojima rukuju klijenti i koji omogućuju polaganje gotovine uz sljedivost klijenta

1.

Uplatni uređaji

Uplatni uređaji omogućuju klijentima da, upotrebom bankovne kartice ili drugih sredstava, polože euronovčanice na svoje bankovne račune, ali nemaju funkciju isplate gotovine. Uplatni uređaji provjeravaju autentičnost euronovčanica i omogućuju sljedivost imatelja računa, a provjere prikladnosti neobvezne su.

2.

Uređaji za recikliranje novčanica

Uređaji za recikliranje novčanica omogućuju klijentima da, upotrebom bankovne kartice ili drugih sredstava, polože euronovčanice na svoje bankovne račune ili da s njih povuku euronovčanice. Uređaji za recikliranje novčanica provjeravaju autentičnost i prikladnost euronovčanica i omogućuju sljedivost imatelja računa. Uređaji za recikliranje novčanica mogu kod povlačenja upotrebljavati originalne prikladne euronovčanice koje su drugi klijenti položili u prethodnim transakcijama.

3.

Kombinirani uplatni uređaji

Kombinirani uplatni uređaji omogućuju klijentima da, upotrebom bankovne kartice ili drugih sredstava, polože euronovčanice na svoje bankovne račune ili da s njih povuku euronovčanice. Kombinirani uplatni uređaji provjeravaju autentičnost euronovčanica i omogućuju sljedivost imatelja računa, a provjere prikladnosti neobvezne su. Kombinirani uplatni uređaji kod povlačenja ne upotrebljavaju euronovčanice koje su drugi klijenti položili u prethodnim transakcijama, već samo euronovčanice kojima su uređaji bili posebno napunjeni.

B.   Ostali uređaji kojima rukuju klijenti

4.

Isplatni uređaji

Isplatni uređaji su uređaji za isplatu gotovine koji provjeravaju autentičnost i prikladnost euronovčanica prije njihove isplate klijentima. Isplatni uređaji upotrebljavaju euronovčanice kojima su ih napunile osobe koje rukuju gotovinom ili ostali automatizirani sustavi (npr. automati za prodaju).

Uređaji za recikliranje novčanica mogu se upotrebljavati kao uplatni uređaji ili kombinirani uplatni uređaji ako su sustavi otkrivanja te softverske i druge komponente za obavljanje njihovih osnovnih funkcija isti kao kod vrste uređaja za recikliranje novčanica koja se nalazi na popisu na internetskoj stranici ESB-a.

Kombinirani uplatni uređaji mogu se upotrebljavati kao uplatni uređaji ako su sustavi otkrivanja te softverske i druge komponente za obavljanje njihovih osnovnih funkcija isti kao kod vrste kombiniranog uplatnog uređaja koja se nalazi na popisu na internetskoj stranici ESB-a.

Tablica 2.

Uređaji kojima rukuju zaposlenici

1.

Uređaji za obradu novčanica

Uređaji za obradu novčanica provjeravaju autentičnost i prikladnost euronovčanica.

2.

Uređaji za provjeru autentičnosti novčanica

Uređaji za provjeru autentičnosti novčanica provjeravaju autentičnost euronovčanica.

3.

Uplatno-isplatne blagajne za recikliranje

Uplatno-isplatne blagajne za recikliranje jesu uređaji za recikliranje novčanica kojima upravljaju osobe koje rukuju gotovinom i koje provjeravaju autentičnost i prikladnost euronovčanica. Uplatno-isplatne blagajne za recikliranje mogu kod povlačenja upotrebljavati originalne prikladne euronovčanice koje su drugi klijenti položili u prethodnim transakcijama. Osim toga, one sigurno pohranjuju euronovčanice i omogućuju osobama koje rukuju gotovinom da obave knjiženja u korist ili na teret bankovnih računa klijenata.

4.

Uplatno-isplatne blagajne

Uplatno-isplatne blagajne su uređaji kojima upravljaju osobe koje rukuju gotovinom i koje provjeravaju autentičnost euronovčanica. Osim toga, one sigurno pohranjuju euronovčanice i omogućuju osobama koje rukuju gotovinom da obave knjiženja u korist ili na teret bankovnih računa klijenata.

Uređaji kojima rukuju zaposlenici moraju obrađivati novčanice u svežnjevima.

Uplatno-isplatne blagajne za recikliranje i uplatno-isplatne blagajne mogu se upotrebljavati kao uređaji kojima rukuju klijenti ako je vrsta uređaja testirana i navedena na popisu na internetskoj stranici ESB-a kao uređaj za recikliranje novčanica ili uplatni uređaj/kombinirani uplatni uređaj. U tom slučaju uplatno-isplatnu blagajnu za recikliranje treba smatrati uređajem za recikliranje novčanica, a uplatno-isplatnu blagajnu treba smatrati uplatnim uređajem/kombiniranim uplatnim uređajem.

3.   Vrste uređaja za obradu novčanica

Eurosustav testira vrste uređaja za obradu novčanica. Vrste uređaja za obradu novčanica međusobno se razlikuju prema svojim specifičnim sustavima otkrivanja te softverskim i drugim komponentama za obavljanje njihovih osnovnih funkcija. To su: a) provjera autentičnosti originalnih euronovčanica, b) otkrivanje i odvajanje euronovčanica za koje se sumnja da su krivotvorene, c) otkrivanje i odvajanje neprikladnih euronovčanica od prikladnih euronovčanica, ako je primjenjivo i d) praćenje predmeta koji su prepoznati kao euronovčanice za koje se sumnja da su krivotvorene i euronovčanica čija autentičnost nije jasno potvrđena, ako je primjenjivo.”.

2.

Prilog II.a zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG II.a

KLASIFIKACIJA I POSTUPANJE S EURONOVČANICAMA NA UREĐAJIMA KOJIMA RUKUJU KLIJENTI

Euronovčanice se klasificiraju u jednu od sljedećih kategorija i fizički se odvajaju prema kategorijama. Uređaji koji ne provjeravaju prikladnost euronovčanica ne trebaju razlikovati kategorije euronovčanica 4.a i 4.b.

Tablica 1.

Klasifikacija i postupanje s euronovčanicama na uređajima kojima rukuju klijenti i koji omogućuju polaganje gotovine uz sljedivost klijenta

Kategorija

Obilježja

Postupak

1.

Predmeti koji nisu prepoznati kao euronovčanice

Nisu prepoznati kao euronovčanice zbog sljedećeg:

euronovčanice koje uređaj ne podržava

novčanice nisu euronovčanice

predmeti su slični euronovčanicama

pogrešna slika ili format

veliki savijeni kut (kutovi) ili nedostajući dio (dijelovi)

pogreška uređaja pri umetanju ili prijenosu.

Uređaj vraća predmet klijentu.

2.

Euronovčanice za koje se sumnja da su krivotvorene

Slika i format su prepoznati, ali jedno ili više obilježja autentičnosti koja provjerava uređaj nije otkriveno ili jasno izlazi iz okvira tolerancije.

Povlačenje iz optjecaja.

Predaju se nadležnim nacionalnim tijelima bez odlaganja, a najkasnije 20 radnih dana nakon polaganja u uređaj, radi provjere autentičnosti, zajedno s informacijama o imatelju računa. Ne knjiže se u korist imatelja računa.

3.

Euronovčanice čija autentičnost nije jasno potvrđena

Slika i format su prepoznati, ali nisu prepoznata sva obilježja autentičnosti koja provjerava uređaj zbog odstupanja u kvaliteti i/ili toleranciji. U većini slučajeva riječ je o neprikladnim euronovčanicama.

Povlačenje iz optjecaja.

Euronovčanice se obrađuju zasebno te ih se bez odlaganja, a najkasnije 20 radnih dana nakon polaganja u uređaj, predaje NSB-u radi provjere autentičnosti.

Informacije o imatelju računa pohranjuju se na osam tjedana nakon što je uređaj otkrio euronovčanice. Te informacije dostavljaju se na zahtjev NSB-u. Alternativno, uz suglasnost NSB-a, informacije koje omogućuju sljedivost imatelja računa mogu se predati navedenom NSB-u zajedno s euronovčanicama.

Mogu se knjižiti u korist imatelja računa.

4.a

Euronovčanice koje su prepoznate kao originalne i prikladne

Sve provjere autentičnosti i prikladnosti koje je obavio uređaj dale su pozitivne rezultate.

Mogu biti vraćene u optjecaj.

Knjiže se u korist imatelja računa.

4.b

Euronovčanice koje su prepoznate kao originalne i neprikladne

Sve provjere autentičnosti koje je obavio uređaj dale su pozitivne rezultate. Provjera najmanje jednog kriterija prikladnosti dala je negativan rezultat.

Ne mogu biti vraćene u optjecaj te se vraćaju NSB-u.

Knjiže se u korist imatelja računa.

Posebna pravila u vezi s tablicom 1.:

1.

Euronovčanice kategorija 2. i 3. uređaj ne vraća klijentu ako uređaj ima mogućnost poništavanja transakcije deponiranja. Zadržavanje navedenih euronovčanica kada je transakcija poništena može se obaviti tako da ih se pohrani u odjeljak za privremenu pohranu u uređaju.

2.

Euronovčanice kategorije 3. nije moguće fizički odvojiti od euronovčanica kategorije 4.b. U tom se slučaju i dalje primjenjuju rok za predaju NSB-u pomiješanih euronovčanica kategorija 3. i 4.b i zahtjevi glede sljedivosti klijenata za euronovčanice kategorije 3. kako je utvrđeno za kategoriju 3.

Tablica 2.

Klasifikacija i postupanje s euronovčanicama na ostalim uređajima kojima rukuju klijenti

Kategorija

Obilježja

Postupak

1.

Predmeti koji nisu prepoznati kao euronovčanice

Nisu prepoznati kao euronovčanice zbog sljedećeg:

euronovčanice koje uređaj ne podržava

novčanice nisu euronovčanice

predmeti su slični euronovčanicama

pogrešna slika ili format

veliki savijeni kut (kutovi) ili nedostajući dio (dijelovi)

pogreška uređaja pri umetanju ili prijenosu.

Ne mogu biti isplaćene klijentima.

2.

Euronovčanice za koje se sumnja da su krivotvorene

Slika i format su prepoznati, ali jedno ili više obilježja autentičnosti koja provjerava uređaj nije otkriveno ili jasno izlazi iz okvira tolerancije.

Ne mogu biti isplaćene klijentima.

Predaju se nadležnim nacionalnim tijelima bez odlaganja, a najkasnije 20 radnih dana nakon što je uređaj otkrio predmet, radi provjere autentičnosti, zajedno s informacijama o imatelju računa, ako su raspoložive.

3.

Euronovčanice čija autentičnost nije jasno potvrđena

Slika i format su prepoznati, ali nisu prepoznata sva obilježja autentičnosti koja provjerava uređaj zbog odstupanja u kvaliteti i/ili toleranciji. U većini slučajeva riječ je o neprikladnim euronovčanicama.

Ne mogu biti isplaćene klijentima.

Euronovčanice se obrađuju zasebno te ih se bez odlaganja, a najkasnije 20 radnih dana nakon polaganja u uređaj, predaje NSB-u radi provjere autentičnosti.

4.a

Euronovčanice koje su prepoznate kao originalne i prikladne

Sve provjere autentičnosti i prikladnosti koje je obavio uređaj dale su pozitivne rezultate.

Mogu biti isplaćene klijentima.

4.b

Euronovčanice koje su prepoznate kao originalne i neprikladne

Sve provjere autentičnosti koje je obavio uređaj dale su pozitivne rezultate. Provjera najmanje jednog kriterija prikladnosti dala je negativan rezultat.

Ne mogu biti isplaćene klijentima te se vraćaju NSB-u.

Posebna pravila u vezi s tablicom 2.:

1.

Euronovčanice kategorija 1., 2. i 3. nije moguće fizički odvojiti. Ako su pomiješane, sa sve tri kategorije mora se postupati kao s euronovčanicama kategorije 2. Ako je euronovčanice kategorija 1., 2. i 3. moguće odvojiti u nekom drugom uređaju za obradu novčanica ili, ako se NSB slaže, to mogu učiniti osposobljeni zaposlenici, tada se s njima mora postupati u skladu s tablicom 2.

2.

Euronovčanice kategorije 3. nije moguće fizički odvojiti od euronovčanica kategorije 4.b. U tom se slučaju i dalje primjenjuje rok za predaju NSB-u pomiješanih euronovčanica kategorija 3. i 4.b kako je utvrđeno za kategoriju 3.”.

3.

Prilog II.b zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG II.b

KLASIFIKACIJA I POSTUPANJE S EURONOVČANICAMA NA UREĐAJIMA KOJIMA RUKUJU ZAPOSLENICI

Euronovčanice se klasificiraju u jednu od kategorija koje su utvrđene u tablici 1. Euronovčanice kategorija 4.a. i 4.b treba fizički odvojiti od euronovčanica kategorija 1., 2. i 3. Uređaji koji ne provjeravaju prikladnost euronovčanica ne trebaju razlikovati kategorije euronovčanica 4.a i 4.b.

Tablica 1.

Klasifikacija i postupanje s euronovčanicama na uređajima kojima rukuju zaposlenici

Kategorija

Obilježja

Postupak

1.

Predmeti koji nisu prepoznati kao euronovčanice

Nisu prepoznati kao euronovčanice zbog sljedećeg:

euronovčanice koje uređaj ne podržava

novčanice nisu euronovčanice

predmeti su slični euronovčanicama

pogrešna slika ili format

veliki savijeni kut (kutovi) ili nedostajući dio (dijelovi)

pogreška uređaja pri umetanju ili prijenosu.

Uređaj vraća predmet rukovatelju na dodatnu procjenu i obradu.

Nakon što zaposlenik obavi vizualnu procjenu, osoba koja rukuje gotovinom može ovakve predmete vratiti klijentu.

2.

Euronovčanice za koje se sumnja da su krivotvorene

Slika i format su prepoznati, ali jedno ili više obilježja autentičnosti koja provjerava uređaj nije otkriveno ili jasno izlazi iz okvira tolerancije.

Uređaj vraća predmet rukovatelju na dodatnu obradu.

Obrađuju se zasebno i predaju nadležnim nacionalnim tijelima bez odlaganja, a najkasnije 20 radnih dana nakon što je uređaj obradio predmet, radi konačne provjere autentičnosti.

3.

Euronovčanice čija autentičnost nije jasno potvrđena

Slika i format su prepoznati, ali nisu prepoznata sva obilježja autentičnosti koja provjerava uređaj zbog odstupanja u kvaliteti i/ili toleranciji. U većini slučajeva riječ je o neprikladnim euronovčanicama.

4.a

Euronovčanice koje su prepoznate kao originalne i prikladne

Sve provjere autentičnosti i prikladnosti koje je obavio uređaj dale su pozitivne rezultate.

Mogu biti vraćene u optjecaj.

Knjiže se u korist imatelja računa.

4.b

Euronovčanice koje su prepoznate kao originalne i neprikladne

Sve provjere autentičnosti koje je obavio uređaj dale su pozitivne rezultate. Provjera najmanje jednog kriterija prikladnosti dala je negativan rezultat.

Ne mogu biti vraćene u optjecaj te se vraćaju NSB-u.

Knjiže se u korist imatelja računa.

Posebno pravilo u vezi s tablicom 1.:

Ako je euronovčanice kategorija 2. i 3. moguće fizički odvojiti pomoću dotičnog uređaja ili nekog drugog uređaja za obradu novčanica ili, ako se NSB slaže, to mogu učiniti osposobljeni zaposlenici, tada se euronovčanice kategorije 3. mogu dostaviti NSB-u zajedno s euronovčanicama kategorije 4.b. U tom se slučaju i dalje primjenjuje rok za predaju euronovčanica kategorije 2. nadležnom nacionalnom tijelu i pomiješanih euronovčanica kategorija 3. i 4.b NSB-u kako je utvrđeno u tablici.

Posebna pravila klasifikacije i sortiranja za neke uređaje kojima rukuju zaposlenici

1.

Uređaji za obradu novčanica klasificiraju i fizički sortiraju euronovčanice kategorija 1., 2. i 3. u jedan ili više izlaznih pretinaca te euronovčanice kategorija 4.a i 4.b u dva zasebna izlazna pretinca u skladu s Prilogom II.b, za što su potrebna najmanje tri namjenska izlazna pretinca kako ne bi bilo potrebno sudjelovanje rukovatelja uređajem.

2.

Uređaji za obradu novčanica koji imaju samo dva namjenska izlazna pretinca mogu klasificirati i sortirati euronovčanice ako su ispunjeni sljedeći zahtjevi:

(a)

Provjera autentičnosti i prikladnosti obavlja se tijekom istog radnog postupka prolaska novčanica. U tom radnom postupku euronovčanice kategorije 4.a moraju biti sortirane u jedan stacionarni izlazni pretinac, a euronovčanice ostalih kategorija moraju biti sortirane u zasebni stacionarni izlazni pretinac koji nema fizičkoga kontakta s euronovčanicama kategorije 4.a.

(b)

Ako se utvrdi prisutnost euronovčanice kategorije 1., 2. ili 3. u drugom izlaznom pretincu, rukovatelj mora ponoviti radni postupak s euronovčanicama iz drugog izlaznog pretinca. Tijekom tog drugog prolaska euronovčanice kategorija 1., 2. i 3. moraju biti odvojene od euronovčanica kategorije 4.b sortiranjem prvih u namjenski izlazni pretinac i postupanjem u skladu s navedenom tablicom. Budući da uređaj ne može fizički odvojiti euronovčanice kategorija 1., 2. i 3. u različite izlazne pretince, one se sve moraju smatrati euronovčanicama kategorije 2. i u skladu s tim s njima se i postupa.

3.

Uređaji za provjeru autentičnosti novčanica klasificiraju i fizički sortiraju euronovčanice kategorija 1., 2. i 3. u jedan izlazni pretinac, a euronovčanice kategorija 4.a i 4.b u drugi izlazni pretinac, za što su potrebna najmanje dva namjenska izlazna pretinca kako ne bi bilo potrebno sudjelovanje rukovatelja uređajem.

4.

Uređaji za provjeru autentičnosti novčanica koji imaju samo jedan namjenski izlazni pretinac mogu klasificirati i sortirati euronovčanice ako su ispunjeni sljedeći zahtjevi:

(a)

Svaki put kada se obrađuje euronovčanica kategorije 1., 2. ili 3., uređaj mora odmah zaustaviti obradu te zadržati predmetnu euronovčanicu u položaju koji onemogućuje bilo kakav fizički kontakt s euronovčanicama čija je autentičnost potvrđena.

(b)

Rezultat provjere autentičnosti mora biti prikazan na zaslonu za svaku pojedinačnu euronovčanicu kategorije 1., 2. ili 3. Budući da uređaj ne može fizički odvojiti euronovčanice kategorija 1., 2. i 3. u različite izlazne pretince, one se sve moraju smatrati euronovčanicama kategorije 2. i u skladu s tim s njima se i postupa.

(c)

Kada zaustavi obradu, uređaj mora provjeriti prisutnost euronovčanice kategorije 1., 2. ili 3. te se obrada smije nastaviti tek kada rukovatelj fizički ukloni euronovčanicu kategorije 1., 2. ili 3.

(d)

Pri svakom zaustavljanju postupka obrade rukovatelju smije biti dostupna samo jedna euronovčanica kategorije 1., 2. ili 3.”.

4.

Prilog III.a briše se, a Prilog III.b postaje Prilog III.

5.

Prilog IV. zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG IV.

PRIKUPLJANJE PODATAKA OD OSOBA KOJE RUKUJU GOTOVINOM

1.   Ciljevi

Cilj je prikupljanja podataka omogućiti nacionalnim središnjim bankama i ESB-u praćenje relevantnih aktivnosti osoba koje rukuju gotovinom te nadzor razvoja gotovinskog ciklusa.

2.   Opća načela

2.1.

Podaci o uređajima za obradu novčanica dostavljaju se samo kada se uređaji upotrebljavaju u svrhu usklađivanja s ovom Odlukom.

2.2.

Osobe koje rukuju gotovinom NSB-u svoje države članice redovito dostavljaju sljedeće:

informacije o poslovnicama gdje se rukuje gotovinom, kao što su podružnice, te

informacije o uređajima za obradu novčanica i uređajima za isplatu gotovine.

2.3.

Osim toga, osobe koje rukuju gotovinom koje vraćaju euronovčanice u optjecaj uređajima za obradu novčanica i uređajima za isplatu gotovine redovito dostavljaju NSB-u svoje države članice sljedeće:

informacije o opsegu gotovinskog poslovanja (broju obrađenih euronovčanica) na uređajima za obradu novčanica i uređajima za isplatu gotovine,

informacije o udaljenim podružnicama kreditnih institucija s malim opsegom gotovinskog poslovanja u kojima se provjera prikladnosti obavlja ručno.

3.   Vrste podataka i izvještajni zahtjevi

3.1.

Ovisno o njihovoj prirodi, prikupljeni se podaci dijele na glavne i operativne podatke.

Glavni podaci

3.2.

Glavni podaci obuhvaćaju informacije o: a) pojedinačnim osobama koje rukuju gotovinom i njihovim uređajima za obradu novčanica i uređajima za isplatu gotovine koji su u funkciji i b) udaljenim podružnicama kreditnih institucija.

3.3.

Glavni podaci dostavljaju se NSB-u na dan primjene ove Odluke te svakih šest mjeseci nakon toga. Podaci određeni u obrascu iz Dodatka 1. moraju se dostavljati, iako NSB može naložiti njihovo dostavljanje u drukčijem formatu. Nacionalne središnje banke mogu tijekom prijelaznog razdoblja nalagati mjesečno izvještavanje, ako je to bila praksa prije stupanja na snagu ove Odluke, ili tromjesečno izvještavanje.

3.4.

NSB može odlučiti, za potrebe praćenja, prikupljati podatke na lokalnoj razini, kao što je razina podružnica.

3.5.

NSB može odlučiti isključiti iz obuhvata izvještajnih zahtjeva uređaje za obradu novčanica koji se upotrebljavaju samo za obradu euronovčanica koje se distribuiraju preko šaltera ili one koji se ne upotrebljavaju za vraćanje novčanica u optjecaj. NSB može zahtijevati od osoba koje rukuju gotovinom da navedu uređaje za recikliranje novčanica i kombinirane uplatne uređaje koje upotrebljavaju kao kombinirane uplatne uređaje/uplatne uređaje ili uplatne uređaje.

3.6.

Podaci o udaljenim podružnicama koji su određeni u obrascu iz Dodatka 3. moraju se dostavljati, iako NSB može naložiti njihovo dostavljanje u drukčijem formatu.

Operativni podaci

3.7.

Podaci koji proizlaze iz obrade i vraćanja u optjecaj euronovčanica od strane osoba koje rukuju gotovinom klasificiraju se kao operativni podaci.

3.8.

NSB može odlučiti osloboditi druge gospodarske subjekte iz članka 6. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1338/2001 od obveze izvještavanja operativnih podataka ako je broj euronovčanica koje vraćaju u optjecaj uređajima za isplatu gotovine niži od praga koji je odredio NSB.

3.9.

Podaci se dostavljaju polugodišnje. Podaci se dostavljaju NSB-u najkasnije dva mjeseca nakon relevantnog izvještajnog razdoblja, primjerice krajem veljače i krajem kolovoza. Podaci se mogu dostaviti na obrascu iz Dodatka 2. Nacionalne središnje banke mogu tijekom prijelaznog razdoblja nalagati mjesečno izvještavanje, ako je to bila praksa prije stupanja na snagu ove Odluke, ili tromjesečno izvještavanje.

3.10.

Podatke dostavljaju osobe koje rukuju gotovinom koje fizički rukuju euronovčanicama. Ako je osoba koja rukuje gotovinom eksternalizirala provjeru autentičnosti i prikladnosti drugoj osobi koja rukuje gotovinom, podatke dostavlja osoba koja rukuje gotovinom imenovana u skladu s člankom 3. stavkom 2.

3.11.

Osobe koje rukuju gotovinom dostavljaju podatke u obliku broja (opsega), agregiranog na nacionalnoj razini i raščlanjenog prema apoenima euronovčanica. Raščlamba prema serijama novčanica se ne zahtijeva. Za udaljene podružnice kreditnih institucija operativni podaci dostavljaju se odvojeno.

3.12.

NSB može odlučiti, za potrebe praćenja, prikupljati podatke na lokalnoj razini, kao što je razina podružnica.

3.13.

NSB može odlučiti isključiti iz obuhvata izvještajnih zahtjeva euronovčanice koje se obrađuju na uređajima za obradu novčanica i distribuiraju preko šaltera.

3.14.

Od osoba koje rukuju gotovinom, a koje su eksternalizirale provjeru autentičnosti i prikladnosti drugim osobama koje rukuju gotovinom, može se zatražiti dostava detaljnih informacija NSB-u o potonjima, uključujući i uvjete eksternalizacije.

3.15.

Podaci o udaljenim podružnicama koji su određeni u obrascu iz Dodatka 3. moraju se dostavljati, iako NSB može naložiti njihovo dostavljanje u drukčijem formatu te može dogovoriti s osobama koje rukuju gotovinom opširnije prikupljanje podataka.

4.   Povjerljivost i objava podataka

4.1.

S glavnim i operativnim podacima postupa se kao s povjerljivim podacima.

4.2.

Nacionalne središnje banke i ESB mogu odlučiti objaviti izvještaje ili statistike upotrebljavajući podatke prikupljene na temelju ovog Priloga. Pri svakoj navedenoj objavi podaci se agregiraju tako da nijedan podatak nije moguće pripisati pojedinoj izvještajnoj jedinici.

Dodatak 1.

IZVJEŠTAJNI OBRAZAC

Glavni podaci

Ove informacije dostavljaju se:

[Naziv NSB-a; podaci za kontakt za upite; adresa]

1.   Informacije o osobi koja rukuje gotovinom

Naziv osobe koja rukuje gotovinom:

Adresa sjedišta:

Poštanski broj:

Grad:

Ulica:

Vrsta društva:

Kreditna institucija

Mjenjačnica

Društvo za prijevoz gotovog novca koje nije institucija za platni promet

Trgovac (trgovac na malo)

Kasino

Ostalo, uključujući institucije za platni promet koje nisu kategorizirane kao neka od navedenih (navedi pojedinosti)

Osobe za kontakt:

Imena:

Brojevi telefona:

Brojevi telefaksa:

Adrese e-pošte:

Pružatelj eksternalizirane usluge (ako postoji)

Naziv:

Adresa:

Poštanski broj:

Grad:

2.   Uređaji kojima rukuju klijenti

Kategorija uređaja

Identifikacijski broj (1)

Proizvođač (1)

Naziv uređaja (1)

Identifikacija (1)

(sustav otkrivanja/verzije softvera)

Ukupan broj u funkciji

Uplatni uređaji

 

 

 

 

 

Uređaji za recikliranje novčanica

 

 

 

 

 

Kombinirani uplatni uređaji

 

 

 

 

 

Isplatni uređaji

 

 

 

 

 

3.   Uređaji kojima rukuju zaposlenici

Kategorija uređaja

Identifikacijski broj (2)

Proizvođač (2)

Naziv uređaja (2)

Identifikacija (2)

(sustav otkrivanja/verzije softvera)

Ukupan broj u funkciji

Uređaji za obradu novčanica

 

 

 

 

 

Uređaji za provjeru autentičnosti novčanica

 

 

 

 

 

Uplatno-isplatne blagajne za recikliranje

 

 

 

 

 

Uplatno-isplatne blagajne

 

 

 

 

 

4.   Uređaji za isplatu gotovine

 

Ukupan broj u funkciji

Bankomati

 

Samonaplatne blagajne

 

Ostalo

 

Dodatak 2.

IZVJEŠTAJNI OBRAZAC

Operativni podaci

1.   Informacije o osobi koja rukuje gotovinom

Naziv osobe koja rukuje gotovinom

 

Izvještajno razdoblje

 

2.   Podaci

Navedite podatke agregirane na nacionalnoj ili regionalnoj razini, prema odluci NSB-a, isključujući udaljene podružnice.

 

Ukupan broj obrađenih euronovčanica (3)

Od toga sortirano kao neprikladno (3)

Od toga vraćeno u optjecaj (4)

5 EUR

 

 

 

10 EUR

 

 

 

20 EUR

 

 

 

50 EUR

 

 

 

100 EUR

 

 

 

200 EUR

 

 

 

500 EUR

 

 

 


Broj euronovčanica distribuiranih uređajima kojima rukuju klijenti i uređajima za isplatu gotovine

 

Ako NSB odluči udaljenim podružnicama kreditne institucije odobriti iznimku iz članka 7., ovi su podaci obvezni za kreditne institucije u toj državi članici. Kreditne institucije moraju se savjetovati sa svojim nacionalnim središnjim bankama kako bi utvrdile moraju li dostavljati spomenute podatke.

Dodatak 3.

UDALJENE PODRUŽNICE KREDITNIH INSTITUCIJA

Ove informacije dostavljaju samo kreditne institucije koje imaju udaljene podružnice iz članka 7. stavka 1.

1.   Informacije o kreditnoj instituciji

Naziv kreditne institucije

 

Izvještajno razdoblje

 


2.   Podaci

Naziv udaljene podružnice

Adresa

Broj euronovčanica distribuiranih uređajima kojima rukuju klijenti i uređajima za isplatu gotovine”

 

 

 


(1)  Navedeni podaci upisuju se nakon odgovarajućih unosa na internetskoj stranici ESB-a.

(2)  Navedeni podaci upisuju se nakon odgovarajućih unosa na internetskoj stranici ESB-a.

(3)  Ova stavka obuhvaća uređaje kojima rukuju zaposlenici i uređaje kojima rukuju klijenti.

(4)  Isključuju se euronovčanice koje su vraćene nacionalnim središnjima bankama i euronovčanice koje su vraćene u optjecaj preko šaltera prema odluci NSB-a.


Top