EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0019(01)

2012/507/EU: Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 7. september 2012 om ændring af afgørelse ECB/2010/14 om kontrol af eurosedlers ægthed og kvalitet og om recirkulering af eurosedler (ECB/2012/19)

OJ L 253, 20.9.2012, p. 19–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 167 - 179

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/507/oj

20.9.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 253/19


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE

af 7. september 2012

om ændring af afgørelse ECB/2010/14 om kontrol af eurosedlers ægthed og kvalitet og om recirkulering af eurosedler

(ECB/2012/19)

(2012/507/EU)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 128, stk. 1,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 16, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Europæiske Centralbank (ECB) vedtog den 16. september 2010 afgørelse ECB/2010/14 om kontrol af eurosedlers ægthed og kvalitet og om recirkulering af eurosedler (1), som fastlægger fælles regler og procedurer for beskyttelsen af eurosedlernes særlige stilling som betalingsmiddel.

(2)

Det er navnlig nødvendigt, at anvendelsesområdet for afgørelse ECB/2010/14 ændres, således at det omfatter nuværende og fremtidige eurosedler, for derved at sikre, at eurosedler i omløb er ægte og i god stand, og at mistænkelige eurosedler kan detekteres og afleveres til de kompetente nationale myndigheder. Som følge heraf bør der foretages en række tekniske ændringer i bilagene til afgørelse ECB/2010/14.

(3)

Minimumsstandarderne for automatisk kontrol af eurosedlers kvalitet, anført i bilag IIIa til afgørelse ECB/2010/14, udgør de krav, der gælder for funktionerne ved maskiner til håndtering af pengesedler. De er derfor kun relevante for fabrikanter af maskiner til håndtering af pengesedler og har ingen indvirkning på de procedurer vedrørende kontrol af ægthed og kvalitet, fastlagt i afgørelse ECB/2010/14, som de kontanthåndterende virksomheder skal overholde. Da de falder uden for anvendelsesområdet for afgørelse ECB/2010/14, bør minimumsstandarderne for automatisk kontrol af eurosedlers kvalitet integreres i reglerne og procedurerne for test af maskiner til håndtering af pengesedler, dataindsamling og overvågning.

(4)

På baggrund af de erfaringer, som er gjort med afgørelse ECB/2010/14, er det nødvendigt at forbedre visse af reglerne og procedurerne af hensyn til klarhed og effektivitet.

(5)

Afgørelse ECB/2010/14 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Ændringer

Afgørelse ECB/2010/14 ændres som følger:

1)

I artikel 2 tilføjes følgende definition:

»13)   »eurosedler«: de pengesedler, som opfylder betingelserne i beslutning ECB/2003/4 (2) eller enhver retsakt, som erstatter eller supplerer den beslutning, samt de tekniske specifikationer, som Styrelsesrådet har fastlagt.

2)

I artikel 3 erstattes stk. 5 af følgende:

»5.   Kontanthåndterende virksomheder må kun sætte personalebetjente maskiner, der anvendes til kontrol af eurosedlers ægthed og kvalitet, og kundebetjente automater i drift, hvis de er testet og godkendt af en national centralbank og opført på listen på ECB's websted, jf. artikel 9, stk. 2. Maskinerne må kun anvendes til eurosedler med de seddelværdier og fra de seddelserier, som er opført på listen på ECB's websted for tilsvarende maskiner, og skal anvendes med standardindstillingerne fra fabrikken, med eventuelle opdateringer heraf, som er testet og godkendt, medmindre der mellem den nationale centralbank og den kontanthåndterende virksomhed er aftalt mere restriktive indstillinger.«

3)

Artikel 6 erstattes af følgende:

»Artikel 6

Detektering af kassable eurosedler

1.   Manuel kontrol af sedlernes kvalitet udføres i overensstemmelse med minimumsstandarderne som fastlagt i bilag III.

2.   Automatisk kontrol af sedlernes kvalitet udføres af en testet og godkendt maskine til håndtering af pengesedler i overensstemmelse med de minimumsstandarder, som er offentliggjort på ECB's websted i den til enhver tid ændrede form.

3.   En national centralbank kan, efter at have underrettet ECB, fastlægge mere restriktive standarder for en eller flere seddelværdier eller seddelserier, hvis dette er begrundet, f.eks. i en forringet kvalitet af de eurosedler, som er i omløb i den pågældende medlemsstat. Disse mere restriktive standarder skal offentliggøres på den nationale centralbanks websted.

4.   Kassable eurosedler overgives til en national centralbank under hensyntagen til national lovgivning.«

4)

I artikel 8 erstattes stk. 4 af følgende:

»4.   Eurosystemet informerer kontanthåndterende virksomheder om trusler om forfalskning, når dette er relevant, og kan kræve, at de træffer foranstaltninger, herunder at de indfører et midlertidigt forbud mod recirkulering af de(n) pågældende euroseddelstørrelse(r) i de pågældende seddelserier.«

5)

I artikel 9 erstattes stk. 3 af følgende:

»3.   Såfremt en type maskine til håndtering af pengesedler testes med positivt resultat, er testresultaterne gyldige i hele euroområdet i et år fra udgangen af den måned, hvori testen blev udført, under forudsætning af at den forbliver i stand til at detektere alle falske eurosedler, som er kendt af Eurosystemet, i denne periode.«

6)

I artikel 10 erstattes stk. 3 af følgende:

»3.   Såfremt en national centralbank konstaterer, at en kontanthåndterende virksomhed ikke overholder bestemmelserne i denne afgørelse, skal den kræve, at den kontanthåndterende virksomhed indfører korrigerende foranstaltninger inden for en nærmere fastsat tidsfrist. Indtil der er rettet op på den manglende overholdelse af bestemmelserne, kan den pågældende nationale centralbank, på ECB's vegne, forbyde den kontanthåndterende virksomhed at recirkulere de(n) pågældende euroseddelstørrelse(r) i de pågældende seddelserier. Hvis den manglende overholdelse af bestemmelserne skyldes en fejl i den anvendte type maskine til håndtering af pengesedler, kan dette medføre, at den fjernes fra den i artikel 9, stk. 2, omhandlede liste.«

7)

Artikel 13 erstattes af følgende:

»Artikel 13

Endelige bestemmelser

1.   Denne afgørelse træder i kraft dagen efter dens offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   Kontanthåndterende virksomheder i medlemsstater, der indfører euroen efter datoen for vedtagelse af denne afgørelse, skal efterkomme afgørelsen fra datoen for indførelse af euroen.«

8)

Bilag I, IIa, IIb, IIIa, IIIb og IV ændres i overensstemmelse med bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Ikrafttrædelse

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter dens offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 7. september 2012.

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  EUT L 267 af 9.10.2010, s. 1.

(2)  EUT L 78 af 25.3.2003, s. 16


BILAG

Bilag I, IIa, IIb, IIIa, IIIb og IV til afgørelse ECB/2010/14 ændres som følger:

1.

Bilag I erstattes af følgende:

»BILAG I

MASKINER TIL HÅNDTERING AF PENGESEDLER

1.   Generelle tekniske krav

1.1.

For at en maskine kan klassificeres som en maskine til håndtering af pengesedler, skal den kunne kontrollere eurosedler, klassificere de enkelte eurosedler og fysisk adskille eurosedlerne i kategorier uden brugerens mellemkomst, jf. bilag IIa og IIb. Maskiner til håndtering af pengesedler skal have det krævede antal outputbakker og/eller andre metoder til at sikre en pålidelig adskillelse af de kontrollerede eurosedler.

1.2.

Maskiner til håndtering af pengesedler skal kunne justeres for at sikre, at de kan udføre en pålidelig detektering af nye forfalskninger. Desuden skal de kunne justeres og tilpasses eventuelle mere eller mindre restriktive standarder for kvalitetssortering.

2.   Kategorier af maskiner til håndtering af pengesedler

Maskiner til håndtering af pengesedler er enten kundebetjente automater eller personalebetjente maskiner.

Tabel 1

Kundebetjente automater

A.   Kundebetjente automater med kundesporing, når der indbetales kontanter

1.

Indskudsautomater (cash-in-machines (CIM))

Med indskudsautomater kan kunderne ved brug af et bankkort eller andre midler indsætte eurosedler på deres bankkonto. Automaterne har ingen kontanthævningsfunktion. Indskudsautomaterne kontrollerer eurosedlernes ægthed og gør det muligt at spore kontohaver. Kvalitetskontrol er valgfri.

2.

Indskuds-/hæveautomater (cash-recycling machines (CRM))

Med indskuds-/hæveautomater kan kunderne ved brug af et bankkort eller andre midler indsætte eurosedler på deres bankkonto og hæve eurosedler fra deres bankkonto. Automaterne kontrollerer eurosedlernes ægthed og kvalitet og gør det muligt at spore kontohaver. Ved hævninger kan automaterne anvende ægte eurosedler i god stand, som er indskudt af andre kunder i tidligere transaktioner.

3.

Kombinerede indskudsautomater (combined cash-in machines (CCM))

Med kombinerede indskudsautomater kan kunderne ved brug af et bankkort eller andre midler indsætte eurosedler på deres bankkonto og hæve eurosedler fra deres bankkonto. Automaterne kontrollerer eurosedlernes ægthed og gør det muligt at spore kontohaver. Kvalitetskontrol er valgfri. Ved hævninger bruger disse automater ikke eurosedler, som er indskudt af andre kunder i tidligere transaktioner, men kun eurosedler, som separat er lagt i automaterne.

B.   Andre kundebetjente automater

4.

Hæveautomater (cash-out machines (COM))

Hæveautomater er kontantautomater, som kontrollerer eurosedlers ægthed og kvalitet, før de udleveres til kunder. Automaterne bruger eurosedler, som er lagt ind i disse af kontanthåndterende virksomheder eller andre automatiserede systemer (f.eks. salgsautomater).

En indskuds/hæveautomat kan anvendes som en indskudsautomat eller en kombineret indskudsautomat, hvis detekteringssystemerne, softwaren og andre komponenter til udførelse af deres centrale funktioner, er de samme som for typen af indskuds/hæveautomater, der er opført på listen på ECB's websted.

En kombineret indskudsautomat kan anvendes som en indskudsautomat, hvis detekteringssystemerne, softwaren og andre komponenter til udførelse af dens centrale funktioner er de samme som for typen af kombinerede indskudsautomater, der er opført på listen på ECB's websted.

Tabel 2

Personalebetjente maskiner

1.

Seddelkontrolmaskiner (banknote processing machines (BPM))

Seddelkontrolmaskiner kontrollerer eurosedlernes ægthed og kvalitet.

2.

Ægthedskontrolmaskiner (banknote authentication machines (BAM))

Ægthedskontrolmaskiner kontrollerer eurosedlernes ægthed.

3.

Indskuds-/hæveautomater betjent af kasserere (teller assistant recycling machines (TARM))

Indskuds-/hæveautomater betjent af kontanthåndterende virksomheder, som kontrollerer eurosedlernes ægthed og kvalitet. I forbindelse med hævninger kan automaterne anvende ægte eurosedler i god stand, som er indskudt af andre kunder i tidligere transaktioner. Desuden opbevares eurosedlerne i depot, og de kontanthåndterende virksomheder har mulighed for at kreditere eller debitere kundernes bankkonti.

4.

Automater betjent af kasserere (teller assistant machines (TAM))

Automater, som betjenes af kontanthåndterende virksomheder, og som kontrollerer eurosedlernes ægthed. Desuden opbevares eurosedlerne i depot, og de kontanthåndterende virksomheder har mulighed for at kreditere eller debitere kundernes bankkonti.

Personalebetjente maskiner skal kontrollere sedlerne i bundter.

Indskuds-/hæveautomater betjent af kasserere og automater betjent af kasserere kan anvendes som kundebetjente automater, hvis maskintypen er blevet testet og er opført på listen på ECB's websted som henholdsvis en indskuds-/hæveautomat eller en indskudsautomat/kombineret indskudsautomat. I så fald betragtes en indskuds-/hæveautomat betjent af en kasserer som en indskuds-/hæveautomat, og en automat betjent af en kasserer betragtes som en indskudsautomat/kombineret indskudsautomat.

3.   Typer maskiner til håndtering af pengesedler

Eurosystemet tester de forskellige typer maskiner til håndtering af pengesedler. De forskellige typer maskiner til håndtering af pengesedler kan skelnes fra hinanden ved hjælp af deres særlige systemer til detektering, deres software og andre komponenter til udførelse af deres centrale funktioner. Disse omfatter: a) efterprøvning af eurosedlers ægthed, b) detektering og adskillelse af eurosedler, som mistænkes for at være falske, c) detektering og adskillelse af kassable eurosedler fra eurosedler i god stand, hvis dette er relevant, og d) sporing af objekter, der identificeres som mistænkelige eurosedler, og af eurosedler, som ikke klart kan klassificeres som ægte, hvis dette er relevant.«

2.

Bilag IIa erstattes af følgende:

»BILAG IIa

KUNDEBETJENTE AUTOMATERS KLASSIFICERING OG BEHANDLING AF EUROSEDLER

Eurosedler klassificeres i en af nedenstående kategorier og adskilles fysisk efter kategori. Automater, som ikke kontrollerer eurosedlernes kvalitet, behøver ikke være i stand til at skelne mellem eurosedler omfattet af kategori 4a og 4b.

Tabel 1

Kundebetjente automaters klassificering og behandling af eurosedler med kundesporing, når der indbetales kontanter

Kategori

Egenskaber

Behandling

1.

Objekter, som ikke genkendes som eurosedler

Genkendes ikke som eurosedler af en af følgende årsager:

Automaten understøtter ikke de pågældende eurosedler

Ikke eurosedler

Euroseddellignende objekter

Forkert motiv eller format

En eller flere store foldede hjørner eller en eller flere manglende dele

Fremførings- eller transportfejl i automaten.

Automaten returnerer sedlen til kunden.

2.

Mistænkelige eurosedler

Motiv og format genkendes, men et eller flere sikkerhedselementer, som kontrolleres af automaten, kan ikke detekteres eller overskrider klart den accepterede tolerance.

Tages ud af omløb.

Overgives sammen med information om kontohaver straks, og senest 20 arbejdsdage efter at sedlen er indbetalt i automaten, til de kompetente nationale myndigheder, så det kan kontrolleres, om sedlen er ægte. Må ikke krediteres kontohaver.

3.

Eurosedler, der ikke klart kan klassificeres som ægte

Motiv og format genkendes, men et eller flere sikkerhedselementer, som kontrolleres af automaten, genkendes ikke på grund af kvalitets- og/eller toleranceudsving. Oftest kassable eurosedler.

Tages ud af omløb.

Eurosedlerne kontrolleres separat og overgives straks, og senest 20 arbejdsdage efter at sedlen er indbetalt i automaten, til den nationale centralbank, så det kan kontrolleres, om de er ægte.

Oplysninger om kontohaveren opbevares i otte uger, efter at automaten har detekteret eurosedlen. Efter anmodning skal disse oplysninger gøres tilgængelige for den nationale centralbank. Alternativt og efter aftale med den nationale centralbank kan oplysninger, der gør det muligt at spore kontohaver, udleveres sammen med eurosedlerne til den nationale centralbank.

Må krediteres kontohaver.

4a.

Eurosedler, der identificeres som ægte og i god stand

De test af sedlens ægthed og kvalitet, som automaten har gennemført, har alle givet et positivt resultat.

Kan recirkuleres.

Krediteres kontohaver.

4b.

Eurosedler, der identificeres som ægte, men kassable

De test af sedlens ægthed, som automaten har gennemført, har alle givet et positivt resultat. Mindst én kontrol af kvalitetskriterier har givet et negativt resultat.

Må ikke recirkuleres og skal returneres til den nationale centralbank.

Krediteres kontohaver.

Særlige regler for tabel 1:

1.

Hvis automaten giver mulighed for at annullere en indskudstransaktion, returnerer den ikke kategori 2- og 3-sedler til kunden. Når en transaktion annulleres, kan de pågældende eurosedler holdes tilbage og opbevares i et midlertidigt opbevaringsområde i automaten.

2.

Kategori 3-sedler behøver ikke at være fysisk adskilt fra kategori 4b-sedler. I dette tilfælde finder tidsrammen for overgivelse af de blandede kategori 3- og 4b-sedler til den nationale centralbank og kravene til kundesporingen af kategori 3-sedlerne, som specificeret for kategori 3, stadig anvendelse.

Tabel 2

Andre kundebetjente automaters klassificering og behandling af eurosedler

Kategori

Egenskaber

Behandling

1.

Objekter, som ikke genkendes som eurosedler

Genkendes ikke som eurosedler af en af følgende årsager:

Automaten understøtter ikke de pågældende eurosedler

Ikke eurosedler

Euroseddellignende objekter

Forkert motiv eller format

En eller flere store foldede hjørner eller en eller flere manglende dele

Fremførings- eller transportfejl i automaten.

Må ikke udleveres til kunder.

2.

Mistænkelige eurosedler

Motiv og format genkendes, men et eller flere sikkerhedselementer, som kontrolleres af automaten, kan ikke detekteres eller overskrider klart den accepterede tolerance.

Må ikke udleveres til kunder.

Overgives sammen med eventuel information om kontohaver straks, og senest 20 arbejdsdage efter at automaten har detekteret sedlen, til de kompetente nationale myndigheder, så det kan kontrolleres, om sedlen er ægte.

3.

Eurosedler, der ikke klart kan klassificeres som ægte

Motiv og format genkendes, men et eller flere sikkerhedselementer, som kontrolleres af automaten, genkendes ikke på grund af kvalitets- og/eller toleranceudsving. Oftest kassable eurosedler.

Må ikke udleveres til kunder.

Eurosedlerne kontrolleres separat og overgives straks, og senest 20 arbejdsdage efter at sedlerne er indbetalt i automaten, til den nationale centralbank, så det kan kontrolleres, om de er ægte.

4a.

Eurosedler, der identificeres som ægte og i god stand

De test af sedlens ægthed og kvalitet, som automaten har gennemført, har alle givet et positivt resultat.

Kan udleveres til kunder.

4b.

Eurosedler, der identificeres som ægte, men kassable

De test af sedlens ægthed, som automaten har gennemført, har alle givet et positivt resultat. Mindst én kontrol af kvalitetskriterier har givet et negativt resultat.

Må ikke udleveres til kunder og skal returneres til den nationale centralbank.

Særlige regler for tabel 2:

1.

Kategori 1-, 2- og 3-sedler behøver ikke at være fysisk adskilt. Såfremt de blandes, skal alle tre kategorier behandles som kategori 2-sedler. Hvis kategori 1-, 2- og 3-sedler kan adskilles fysisk af en anden maskine til håndtering af pengesedler, eller af særligt uddannet personale, hvis dette er aftalt med en national centralbank, skal de behandles i overensstemmelse med tabel 2.

2.

Kategori 3-sedler behøver ikke at være fysisk adskilt fra kategori 4b-sedler. I dette tilfælde finder tidsrammen for overgivelse af de blandede kategori 3- og 4b-sedler til den nationale centralbank, som specificeret for kategori 3, stadig anvendelse.«

3.

Bilag IIb erstattes af følgende:

»BILAG IIb

PERSONALEBETJENTE MASKINERS KLASSIFICERING OG BEHANDLING AF EUROSEDLER

Eurosedler klassificeres i en af kategorierne i tabel 3. Kategori 4a- og 4b-sedler skal være fysisk adskilt fra kategori 1-, 2- og 3-sedler. Maskiner, som ikke kontrollerer eurosedlernes kvalitet, behøver ikke være i stand til at skelne mellem eurosedler omfattet af kategori 4a og 4b.

Tabel 1

Personalebetjente maskiners klassificering og behandling af eurosedler

Kategori

Egenskaber

Behandling

1.

Objekter, som ikke genkendes som eurosedler

Genkendes ikke som eurosedler af en af følgende årsager:

Maskinen understøtter ikke de pågældende eurosedler

Ikke eurosedler

Euroseddellignende objekter

Forkert motiv eller format

En eller flere store foldede hjørner eller en eller flere manglende dele

Fremførings- eller transportfejl i maskinen.

Returneres gennem maskinen til operatøren med henblik på videre bedømmelse og behandling.

Efter at en medarbejder har foretaget en visuel bedømmelse, kan disse returneres til kunden af den kontanthåndterende virksomhed.

2.

Mistænkelige eurosedler

Motiv og format genkendes, men et eller flere sikkerhedselementer, som kontrolleres af maskinen, kan ikke detekteres eller overskrider klart den accepterede tolerance.

Returneres gennem maskinen til operatøren med henblik på videre behandling.

Sedlerne kontrolleres separat og overgives straks, og senest 20 arbejdsdage efter at sedlen er behandlet i maskinen, til de kompetente nationale myndigheder, så der kan foretages endelig kontrol af, om de er ægte.

3.

Eurosedler, der ikke klart kan klassificeres som ægte

Motiv og format genkendes, men et eller flere sikkerhedselementer, som kontrolleres af maskinen, genkendes ikke på grund af kvalitets- og/eller toleranceudsving. Oftest kassable eurosedler.

4a.

Eurosedler, der identificeres som ægte og i god stand

De test af sedlens ægthed og kvalitet, som maskinen har gennemført, har alle givet et positivt resultat.

Kan recirkuleres.

Krediteres kontohaver.

4b.

Eurosedler, der identificeres som ægte, men kassable

De test af sedlens ægthed, som maskinen har gennemført, har alle givet et positivt resultat. Mindst én kontrol af kvalitetskriterier har givet et negativt resultat.

Må ikke recirkuleres og skal returneres til den nationale centralbank.

Krediteres kontohaver.

Særlige regler for tabel 3:

Såfremt kategori 2- og 3-sedler fysisk kan adskilles af maskinen selv eller af en anden maskine til håndtering af pengesedler, eller af særligt uddannet personale, hvis dette er aftalt med den nationale centralbank, kan kategori 3-sedlerne overgives sammen med kategori 4b-sedlerne til den nationale centralbank. I dette tilfælde finder tidsrammen for overgivelse af kategori 2-sedler til den kompetente nationale myndighed og de blandede kategori 3- og 4b-sedler til den nationale centralbank stadig anvendelse som specificeret i tabellen.

Særlige klassificerings- og sorteringsregler gældende for visse personalebetjente maskiner

1.

Seddelkontrolmaskiner klassificerer og udfører en fysisk sortering af eurosedler i kategori 1, 2 og 3 i en eller flere outputbakker og eurosedler i kategori 4a og 4b i to separate outputbakker, som fastlagt i bilag IIb, hvortil der skal være mindst tre outputbakker, for at operatørens mellemkomst ikke er påkrævet.

2.

Seddelkontrolmaskiner med kun to outputbakker kan dog anvendes til at klassificere og sortere eurosedler, hvis følgende krav er opfyldt:

a)

Ægtheds- og kvalitetskontrol udføres i samme arbejdsgang. I denne arbejdsgang skal alle kategori 4a-sedler sorteres fra og anbringes i en stationær outputbakke, mens eurosedler i de øvrige kategorier skal sorteres fra og anbringes i en separat stationær outputbakke, som ikke er i nogen fysisk kontakt med kategori 4a-sedler.

b)

Hvis en kategori 1-, 2- eller 3-seddel identificeres i den anden outputbakke, skal operatøren køre eurosedlen/eurosedlerne fra den anden outputbakke igennem maskinen igen. I denne anden arbejdsgang skal kategori 1-, 2- og 3-sedler adskilles fra kategori 4b-sedler, ved at førstnævnte sorteres fra og anbringes i en særlig outputbakke og behandles som anført i tabellen ovenfor. Da maskinen ikke fysisk kan adskille og anbringe kategori 1-, 2- og 3-sedler i forskellige outputbakker, skal de alle betragtes og behandles som kategori 2-sedler.

3.

Ægthedskontrolmaskiner klassificerer og udfører en fysisk sortering af eurosedler i kategori 1, 2 og 3 i en outputbakke og eurosedler i kategori 4a og 4b i en anden outputbakke, hvortil der skal være mindst to outputbakker, for at operatørens mellemkomst ikke er påkrævet.

4.

Ægthedskontrolmaskiner med kun én outputbakke kan dog anvendes til at klassificere og sortere eurosedler, hvis følgende krav er opfyldt:

a)

Hver gang en kategori 1-, 2- eller 3-seddel kontrolleres, skal maskinen straks standse kontrollen og anbringe den pågældende euroseddel på en måde, så der ikke er nogen fysisk kontakt med eurosedler, der er klassificeret som ægte.

b)

Resultatet af ægthedskontrollen skal vises på et display for hver enkelt euroseddel tilhørende kategori 1, 2 eller 3. Da maskinen ikke fysisk kan adskille og anbringe kategori 1-, 2- og 3-sedler i forskellige outputbakker, skal de alle betragtes og behandles som kategori 2-sedler.

c)

Maskinen skal kontrollere, om der er tale om en kategori 1-, 2- eller 3-seddel, når kontrollen standser, og kontrollen kan først genoptages, efter at kategori 1-, 2- eller 3-sedlen fysisk er blevet fjernet af operatøren.

d)

For hver gang kontrollen standser, må operatøren ikke have adgang til mere end én kategori 1-, 2- eller 3-seddel.«

4.

Bilag IIIa udgår, bilag IIIb omnummereres som bilag III

5.

Bilag IV erstattes af følgende:

»

BILAG IV

DATAINDSAMLING FRA KONTANTHÅNDTERENDE VIRKSOMHEDER

1.   Formål

Indsamlingen af data har til formål at sætte de nationale centralbanker og ECB i stand til at overvåge kontanthåndterende virksomheders relevante aktiviteter og følge udviklingen i håndteringen af kontanter.

2.   Overordnede principper

2.1.

Data om maskiner til håndtering af pengesedler indberettes kun, hvis maskinerne anvendes for at overholde denne afgørelse.

2.2.

Kontanthåndterende virksomheder forsyner regelmæssigt den nationale centralbank i deres medlemsstat med følgende oplysninger:

oplysninger om lokaliteter, hvor der håndteres kontanter, som f.eks. filialer, og

oplysninger om maskiner til håndtering af pengesedler og kontantautomater.

2.3.

Desuden forsyner kontanthåndterende virksomheder, der recirkulerer eurosedler ved brug af maskiner til håndtering af pengesedler og kontantautomater, den nationale centralbank i deres medlemsstat med følgende oplysninger:

oplysninger om omfanget af kontanttransaktioner (antal eurosedler, som er kontrolleret), der involverer maskiner til håndtering af pengesedler og kontantautomater

oplysninger om afsidesliggende filialer af kreditinstitutter med kun få kontanttransaktioner, hvor sorteringen efter kvalitet foregår manuelt.

3.   Datatype og indberetningskrav

3.1.

Afhængigt af de indsamlede datas karakter inddeles de i stamdata og operationelle data.

Stamdata

3.2.

Stamdata omfatter oplysninger om: a) de enkelte kontanthåndterende virksomheder og deres maskiner til håndtering af pengesedler og kontantautomater, som er i drift, og b) afsidesliggende filialer af kreditinstitutter.

3.3.

Stamdata indberettes til den nationale centralbank på datoen for denne afgørelses ikrafttræden og herefter hver sjette måned. Indberetningen skal omfatte de data, som er angivet i formularen i tillæg 1, idet den nationale centralbank dog kan kræve dem indberettet i et andet format. De nationale centralbanker kan i en overgangsperiode anmode om månedlig indberetning, såfremt dette var deres praksis, inden denne afgørelse trådte i kraft, eller om kvartalsvis indberetning.

3.4.

En national centralbank kan af kontrolhensyn beslutte at indsamle dataene på lokalt plan, f.eks. i filialer.

3.5.

En national centralbank kan beslutte at undtage maskiner til håndtering af pengesedler fra indberetningskravene, hvis de kun anvendes til at kontrollere eurosedler, der udleveres over skranken, eller som ikke recirkuleres. En national centralbank kan kræve, at de kontanthåndterende virksomheder angiver, hvilke indskuds/hæveautomater og kombinerede indskudsautomater, der anvendes som henholdsvis kombinerede indskudsautomater/indskudsautomater eller indskudsautomater.

3.6.

Indberetningen skal omfatte data om afsidesliggende filialer, som angivet i formularen i tillæg 3, idet den nationale centralbank dog kan kræve dem indberettet i et andet format.

Operationelle data

3.7.

Data, der hidrører fra kontanthåndterende virksomheders håndtering og recirkulering af eurosedler, klassificeres som operationelle data.

3.8.

En national centralbank kan beslutte at undtage andre økonomiske aktører som omhandlet i artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1338/2001 fra forpligtelsen til at indberette operationelle data, hvis det antal eurosedler, som de udleverer via kontantautomater, ligger under en grænse fastsat af den nationale centralbank.

3.9.

Dataene indberettes hver sjette måned. Dataene indberettes til den nationale centralbank senest to måneder efter den pågældende indberetningsperiode, dvs. ultimo februar og ultimo august. Dataene kan indberettes ved brug af formularen i tillæg 2. De nationale centralbanker kan i en overgangsperiode anmode om månedlig indberetning, såfremt dette var deres praksis, før denne afgørelse trådte i kraft, eller om kvartalsvis indberetning.

3.10.

Dataene indberettes af kontanthåndterende virksomheder, som fysisk håndterer eurosedler. Hvis en kontanthåndterende virksomhed har udliciteret kontrollen af eurosedlers ægthed og kvalitet til en anden kontanthåndterende virksomhed, indberettes dataene af den kontanthåndterende virksomhed, der er udpeget i medfør af artikel 3, stk. 2.

3.11.

De kontanthåndterende virksomheder indberetter dataene som samlet antal (mængde) på nationalt plan og opdelt efter seddelstørrelse. Underopdeling i seddelserier er ikke påkrævet. Der indberettes separate operationelle data for afsidesliggende filialer af kreditinstitutter.

3.12.

En national centralbank kan af kontrolhensyn beslutte at indsamle dataene på lokalt plan, f.eks. i filialer.

3.13.

En national centralbank kan beslutte at undtage eurosedler, der er kontrolleret i maskiner til håndtering af pengesedler og udleveret over skranken, fra indberetningskravene.

3.14.

Kontanthåndterende virksomheder, der har udliciteret kontrollen af eurosedlers ægthed og kvalitet til andre kontanthåndterende virksomheder, kan anmodes om at udlevere detaljerede oplysninger om sidstnævnte, herunder om udliciteringsordningerne, til den nationale centralbank.

3.15.

Der skal indberettes data om afsidesliggende filialer, som angivet i formularen i tillæg 3, idet den nationale centralbank dog kan kræve dem indberettet i et andet format og kan aftale med de kontanthåndterende virksomheder, at der indberettes mere omfattende data.

4.   Fortrolighed og offentliggørelse af data

4.1.

Både stamdata og operationelle data behandles fortroligt.

4.2.

De nationale centralbanker og ECB kan beslutte at offentliggøre rapporter eller statistikker, hvor der er anvendt data, som er indberettet ifølge dette bilag. En sådan offentliggørelse vil indeholde aggregerede data, således at ingen data kan henføres til enkelte indberetningsenheder.

Tillæg 1

INDBERETNINGSFORMULAR

Stamdata

Oplysningerne indberettes til:

[den nationale centralbanks navn; kontaktoplysninger til brug ved forespørgsler; adresse]

1.   Oplysninger om den kontanthåndterende virksomhed

Virksomhedens navn:

Hovedsædets adresse:

Postnr.:

By:

Gade:

Virksomhedens art:

Kreditinstitut

Vekselkontor

Pengetransportfirma, som ikke er et betalingsinstitut

(Detail)handlende

Kasino

Andet, herunder betalingsinstitutter, som ikke tilhører nogen af ovenstående kategorier (specificeres)

Kontaktpersoner:

Navne:

Tlf.

Telefax:

E-mail:

Udliciteret af (hvis relevant)

Navn:

Adresse:

Postnr.:

By:

2.   Kundebetjente automater

Kategori

Identifikationsnummer (1)

Fabrikant (1)

Maskinens navn (1)

Identifikation (1)

(detekteringssystem/software-versioner)

Antal i drift i alt

CIM

 

 

 

 

 

CRM

 

 

 

 

 

CCM

 

 

 

 

 

COM

 

 

 

 

 

3.   Personalebetjente maskiner

Kategori

Identifikationsnummer (2)

Fabrikant (2)

Maskinens navn (2)

Identifikation (2)

(detekteringssystem/software-versioner)

Antal i drift i alt

BPM

 

 

 

 

 

BAM

 

 

 

 

 

TARM

 

 

 

 

 

TAM

 

 

 

 

 

4.   Kontantautomater

 

Antal i drift i alt

ATM

 

SCoT

 

Andre

 

Tillæg 2

INDBERETNINGSFORMULAR

Operationelle data

1.   Oplysninger om den kontanthåndterende virksomhed

Virksomhedens navn

 

Indberetningsperiode

 

2.   Data

Dataene bedes indberettet samlet på nationalt eller regionalt plan ifølge den nationale centralbanks afgørelse — eksklusive afsidesliggende filialer.

 

Antal kontrollerede eurosedler i alt (3)

Heraf klassificeret som kassable (3)

Heraf recirkuleret (4)

EUR5

 

 

 

EUR10

 

 

 

EUR20

 

 

 

EUR50

 

 

 

EUR100

 

 

 

EUR200

 

 

 

EUR500

 

 

 


Antal eurosedler, der er udleveret via kundebetjente automater og kontantautomater

 

Hvis en national centralbank anvender undtagelsen for afsidesliggende filialer, som fastlagt i artikel 7, er disse data obligatoriske for kreditinstitutterne i den pågældende medlemsstat. Kreditinstitutterne skal forhøre sig hos deres nationale centralbank, om disse data skal indberettes.

Tillæg 3

AFSIDESLIGGENDE FILIALER AF KREDITINSTITUTTER

Disse oplysninger indberettes kun af kreditinstitutter, der har afsidesliggende filialer som omhandlet i artikel 7, stk. 1.

1.   Oplysninger om kreditinstituttet

Kreditinstituttets navn

 

Indberetningsperiode

 


2.   Data

Den afsidesliggende filials navn

Adresse

Antal eurosedler, der er udleveret via kundebetjente automater og kontantautomater

 

 

 

«

(1)  Disse rubrikker udfyldes, så de følger de tilsvarende rubrikker på ECB's websted.

(2)  Disse rubrikker udfyldes, så de følger de tilsvarende rubrikker på ECB's websted.

(3)  Heri indgår både personalebetjente maskiner og kundebetjente automater.

(4)  Eurosedler, der er returneret til nationale centralbanker, og eurosedler, der er recirkuleret over skranken, hvis den nationale centralbank træffer beslutning herom, omfattes ikke.


Top