EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0019(01)

2012/507/EU: Europeiska centralbankens beslut av den 7 september 2012 om ändring av beslut ECB/2010/14 om äkthets- och kvalitetskontroll samt återcirkulering av eurosedlar (ECB/2012/19)

EUT L 253, 20.9.2012, p. 19–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/507/oj

20.9.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 253/19


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT

av den 7 september 2012

om ändring av beslut ECB/2010/14 om äkthets- och kvalitetskontroll samt återcirkulering av eurosedlar

(ECB/2012/19)

(2012/507/EU)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 128.1,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 16, och

av följande skäl:

(1)

Den 16 september 2010 antog Europeiska centralbanken (ECB) beslut ECB/2010/14 om äkthets- och kvalitetskontroll samt återcirkulering av eurosedlar (1) som fastställer gemensamma regler och förfaranden för att skydda eurosedlarnas ställning som betalningsmedel.

(2)

Beslut ECB/2010/14 behöver ändras för att omfatta nuvarande och framtida serier av eurosedlar för att därigenom säkerställa att alla eurosedlar i omlopp är äkta och brukbara samt att misstänkta förfalskningar av eurosedlar upptäcks och lämnas över till de behöriga nationella myndigheterna. För att uppnå detta bör ett flertal tekniska ändringar av bilagorna till beslut ECB/2010/14 göras.

(3)

De minimistandarder för automatisk kvalitetskontroll av eurosedlar som framgår av bilaga IIIa till beslut ECB/2010/14 utgör de krav som gäller för sedelhanteringsmaskinernas funktion. Dessa är bara av intresse för tillverkare av sedelhanteringsmaskiner och har ingen betydelse för äkthets- och kvalitetskontrollerna som framgår av beslut ECB/2010/14 och som kontanthanterarna ska uppfylla. Eftersom de faller utanför tillämpningsområdet för beslut ECB/2010/14 bör minimistandarderna för automatisk kvalitetskontroll integreras i de regler och förfaranden som gäller för testning av sedelhanteringsmaskiner, uppgiftsinsamling och övervakning.

(4)

Mot bakgrund av erfarenheterna från beslut ECB/2010/14 är det nödvändigt att förbättra vissa av reglerna och förfarandena så att dessa blir tydligare och effektivare.

(5)

Beslut ECB/2010/14 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar

Beslut ECB/2010/14 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 2 ska följande definition läggas till:

”13.   eurosedlar: sedlar som uppfyller kraven i beslut ECB/2003/4 (2) eller en rättsakt som ersätter eller kompletterar det beslutet samt de tekniska specifikationer som antagits av ECB-rådet.

2.

I artikel 3 ska punkt 5 ersättas med följande:

”5.   Personalstyrda maskiner som används för äkthets- och kvalitetskontroll samt kundstyrda maskiner får endast tas i drift av kontanthanterare om de har testats och godkänts av en nationell centralbank och anges på ECB:s webbplats enligt artikel 9.2. Maskinerna ska endast användas för de valörer och serier av eurosedlar som anges på ECB:s webbplats för respektive maskin, med de godkända standardfabriksinställningarna, inklusive eventuella uppdateringar, med vilka de testats och godkänts om inte den nationella centralbanken och kontanthanteraren har enats om striktare inställningar.”

3.

Artikel 6 ska ersättas med följande:

”Artikel 6

Upptäckt av obrukbara eurosedlar

1.   Manuell kvalitetskontroll ska utföras i enlighet med de minimistandarder som fastställs i bilaga III.

2.   Automatiserad kvalitetskontroll ska utföras med godkända sedelhanteringsmaskiner enligt de aktuella minimistandarder som offentliggörs på ECB:s webbplats.

3.   En nationell centralbank får, efter att ha underrättat ECB, fastställa striktare standarder för en eller flera valörer eller serier av eurosedlar om detta är befogat, t.ex. om de utelöpande eurosedlarnas kvalitet har försämrats i den aktuella medlemsstaten. Dessa striktare standarder ska offentliggöras på den nationella centralbankens webbplats.

4.   Obrukbara eurosedlar ska överlämnas till en nationell centralbank med beaktande av de nationella bestämmelserna.”

4.

I artikel 8 ska punkt 4 ersättas med följande:

”4.   Eurosystemet ska i tillämpliga fall underrätta kontanthanterare om förfalskningshot och kan kräva att dessa vidtar åtgärder, något som även omfattar ett tillfälligt förbud mot att återcirkulera den eller de berörda sedelvalörerna eller sedelserierna.”

5.

I artikel 9 ska punkt 3 ersättas med följande:

”3.   Om en typ av sedelhanteringsmaskin har godkänts ska testresultaten gälla i hela euroområdet under ett års tid räknat från slutet av den månad då testet genomfördes, förutsatt att den kan upptäcka alla förfalskade eurosedlar som är kända för Eurosystemet under denna period.”

6.

I artikel 10 ska punkt 3 ersättas med följande:

”3.   Om en nationell centralbank i samband med en inspektion på plats upptäcker att bestämmelserna i detta beslut inte har efterlevts, ska den nationella centralbanken kräva att kontanthanteraren vidtar korrigerande åtgärder inom en viss tidsfrist. Fram till dess att den bristande efterlevnaden har korrigerats får den nationella centralbanken som ställer detta krav förbjuda kontanthanteraren att återcirkulera den eller de aktuella eurovalörerna i de berörda sedelserierna. Om den bristande efterlevnaden beror på ett fel i denna typ av sedelhanteringsmaskin, kan detta leda till att den avlägsnas från den lista som avses i artikel 9.2.”

7.

Artikel 13 ska ersättas med följande:

”Artikel 13

Slutbestämmelser

1.   Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   Kontanthanterare i medlemsstater som inför euron efter dagen för då detta beslut antas ska tillämpa detta beslut från det datum då euron införs.”

8.

Bilagorna I, IIa, IIb, IIIa, IIIb och IV ska ändras i enlighet med bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 7 september 2012.

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  EUT L 267, 9.10.2010, s. 1.

(2)  EUT L 78, 25.3.2003, s. 16.”


BILAGA

Bilagorna I, IIa, IIb, IIIa, IIIb och IV till beslut ECB/2010/14 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga I ska ersättas med följande:

”BILAGA I

SEDELHANTERINGSMASKINER

1.   Allmänna tekniska krav

1.1

För att en maskin ska uppfylla kraven för en sedelhanteringsmaskin måste den kunna behandla eurosedlar, klassificera de enskilda eurosedlarna och fysiskt separera dem beroende på klassificering utan att maskinoperatören måste ingripa, om inte annat följer av bilaga IIa eller IIb. Sedelhanteringsmaskiner behöver ha ett nödvändigt antal särskilt avsedda utmatningsfack och/eller andra metoder för att säkerställa en tillförlitlig separering av de behandlade eurosedlarna.

1.2

Sedelhanteringsmaskiner måste kunna anpassas så att de kan upptäcka nya förfalskningar på ett tillförlitligt sätt. De måste även kunna anpassas för att skapa mer eller mindre restriktiva kvalitetssorteringsstandarder, i tillämpliga fall.

2.   Olika typer av sedelhanteringsmaskiner

Sedelhanteringsmaskiner är maskiner som antingen är kundstyrda eller personalstyrda:

Tabell 1

Kundstyrda maskiner

A.   Kundstyrda maskiner där kontanter sätts in med kundspårning

1.

Cash-in-maskiner (CIM)

Cash-in-maskiner gör det möjligt för kunder sätta in eurosedlar på sina bankkonton med hjälp av ett bankkort eller på annat sätt, men saknar kontantuttagsfunktion. Dessa maskiner kontrollerar eurosedlarnas äkthet och gör det möjligt att spåra kontohavaren; kvalitetskontroller är valfria.

2.

Cash-recycling-automater (CRM)

Cash-recycling-automater (automater för återcirkulering) gör det möjligt för kunder att sätta in eurosedlar på sina bankkonton eller ta ut eurosedlar från sina bankkonton med hjälp av ett bankkort eller på annat sätt. Dessa automater kontrollerar eurosedlarnas äkthet och kvalitet och gör det möjligt att spåra kontohavaren. Vid uttag kan de använda äkta, brukbara eurosedlar som har satts in av andra kunder vid tidigare transaktioner.

3.

Kombinerade cash-in-maskiner (CCM)

Kombinerade cash-in-maskiner gör det möjligt för kunder att sätta in eurosedlar på sina bankkonton eller ta ut eurosedlar från sina bankkonton med hjälp av ett bankkort eller på annat sätt. Dessa maskiner kontrollerar eurosedlarnas äkthet och gör det möjligt att spåra kontohavaren; kvalitetskontroller är valfria. Vid uttag använder maskinerna inte eurosedlar som har satts in av andra kunder vid tidigare transaktioner, utan endast eurosedlar som de har laddats med separat.

B.   Andra kundstyrda maskiner

4.

Cash-out-maskiner (COM)

Cash-out-maskiner är uttagsautomater som kontrollerar eurosedlarnas äkthet och kvalitet innan de matas ut till kunderna. Dessa maskiner använder eurosedlar som har laddats av kontanthanterare eller andra automatiska system (t.ex. varuautomater).

En CRM får användas som CIM eller CCM om dess detekteringssystem, program och andra komponenter för att utföra de viktigaste funktionerna är desamma som CRM-typen som finns upptagen på ECB:s webbplats.

En CCM får användas som CIM om dess detekteringssystem, program och andra komponenter för att utföra de viktigaste funktionerna är desamma som CCM-typen som finns upptagen på ECB:s webbplats.

Tabell 2

Personalstyrda maskiner

1.

Sedelhanterare (BPM)

Sedelhanterare kontrollerar eurosedlarnas äkthet och kvalitet.

2.

Maskiner för äkthetskontroll av sedlar (BAM)

Dessa maskiner kontrollerar eurosedlarnas äkthet.

3.

Sedelsorteringsmaskiner med återvinningsfunktion (TARM)

Dessa maskiner är cash-recycling-automater som drivs av kontanthanterare och som kontrollerar eurosedlarnas äkthet och kvalitet. Vid uttag kan de använda äkta, brukbara eurosedlar som har satts in av andra kunder vid tidigare transaktioner. De håller dessutom eurosedlar i säkert förvar och gör det möjligt för kontanthanterare att kreditera eller debitera kunders bankkonton.

4.

Sedelsorteringsmaskiner (TAM)

Dessa maskiner drivs av kontanthanterare och kontrollerar eurosedlarnas äkthet. De håller dessutom eurosedlar i säkert förvar och gör det möjligt för kontanthanterare att kreditera eller debitera kunders bankkonton.

Personalstyrda maskiner ska hantera sedlarna i buntar.

TARM:ar och TAM:ar får användas som kundstyrda maskiner om maskintypen har testats och finns upptagen på ECB:s webbplats som CRM eller CIM/CCM. I sådana fall ska en TARM bedömas som en CRM och en TAM som en CIM/CCM.

3.   Typer av sedelhanteringsmaskiner

Eurosystemet testar olika typer av sedelhanteringsmaskiner. De olika typerna av sedelhanteringsmaskiner kan särskiljas från varandra genom sina specifika detekteringssystem, program och andra komponenter för att utföra de viktigaste funktionerna. Dessa omfattar a) äkthetskontroll för äkta eurosedlar, b) upptäckt och separering av eurosedlar som misstänks vara förfalskningar, c) upptäckt och separering av obrukbara och brukbara eurosedlar, i tillämpliga fall, samt d) spårning av objekt som identifierats som misstänkt förfalskade eurosedlar och av eurosedlar som inte klart har visats vara äkta, i tillämpliga fall.”

2.

Bilaga IIa ska ersättas med följande:

”BILAGA IIa

KLASSIFICERING OCH BEHANDLING AV EUROSEDLAR SOM UTFÖRS AV KUNDSTYRDA MASKINER

Eurosedlar ska klassificeras i en av följande kategorier och separeras fysiskt efter kategori. För maskiner som inte kvalitetskontrollerar eurosedlar behöver det inte göras någon åtskillnad mellan eurosedlar av kategori 4a och 4b.

Tabell 1

Klassificering och behandling av eurosedlar som utförs av kundstyrda maskiner där kontanter sätts in med kundspårning

Kategori

Egenskaper

Åtgärder

1.

Objekt identifieras inte som eurosedel

Identifieras inte som eurosedel av något av följande skäl:

Maskinen stöder inte eurosedlar

Ej eurosedlar

Eurosedelliknande objekt

Fel bild eller format

Stora hundöron eller delar av sedeln fattas

Matnings- eller transportfel i maskinen

Returneras till kunden av maskinen.

2.

Misstänkt falsk eurosedel

Bild och format identifierade, men en eller flera säkerhetsdetaljer som har kontrollerats av maskinen kan ej upptäckas eller ligger utanför toleransvärdena.

Ska tas ur omlopp.

Ska snarast överlämnas för äkthetskontroll, med information om kontohavaren, till behöriga nationella myndigheter. Detta ska ske senast 20 arbetsdagar efter maskininsättningen. Kontohavarens konto krediteras ej.

3.

Eurosedlar som inte helt godkänns

Bild och format identifierade men en eller flera säkerhetsdetaljer som har kontrollerats av maskinen saknas p.g.a. kvalitets- eller toleransavvikelser. I de flesta fall obrukbara eurosedlar.

Ska tas ur omlopp.

Eurosedlarna ska behandlas separat och snarast överlämnas för äkthetskontroll till den nationella centralbanken. Detta ska ske senast 20 arbetsdagar efter maskininsättningen.

Information om kontohavaren ska lagras åtta veckor efter det att eurosedlarna har upptäckts av maskinen. Informationen ska göras tillgänglig för den nationella centralbanken. Alternativt, enligt överenskommelse med den nationella centralbanken, ska information som gör det möjligt att spåra kontohavaren lämnas över till den nationella centralbanken tillsammans med eurosedlarna.

Kontohavarens konto får krediteras.

4a.

Eurosedlarna identifieras som äkta och brukbara

Alla äkthets- och kvalitetskontroller som har utförts av maskinen har gett positiva resultat.

Får återcirkuleras.

Kontohavaren krediteras.

4b.

Eurosedlarna identifieras som äkta och obrukbara

Alla äkthetskontroller som har utförts av maskinen har gett positiva resultat. Minst ett av de kontrollerade kvalitetskriterierna gav negativt resultat.

Får inte återcirkuleras utan återlämnas till den nationella centralbanken.

Kontohavaren krediteras.

Särskilda regler avseende tabell 1:

1.

Maskinen returnerar inte eurosedlar i kategori 2 och 3 till kunden om det är möjligt att annullera en insättningstransaktion i maskinen. Om en transaktion annulleras kan dessa eurosedlar kvarhållas genom att de förvaras i ett tillfälligt lagringsutrymme i maskinen.

2.

Det kan förekomma att eurosedlar i kategori 3 inte separerats fysiskt från eurosedlar i kategori 4b. I sådana fall ska den tidsfrist som gäller för att överlämna de blandade eurosedlarna av kategori 3 och 4b till den nationella centralbanken och kraven på kundspårning för eurosedlar i kategori 3 enligt vad som framgår i kategori 3 fortsätta att gälla.

Tabell 2

Klassificering och behandling av eurosedlar med andra kundstyrda maskiner

Kategori

Egenskaper

Åtgärder

1.

Objekt identifieras inte som eurosedel

Identifieras inte som eurosedel av något av följande skäl:

Maskinen stöder inte eurosedlar

Ej eurosedlar

Eurosedelliknande objekt

Fel bild eller format

Stora hundöron eller delar av sedeln fattas

Matnings- eller transportfel i maskinen

Får inte lämnas ut till kunder.

2.

Misstänkt falsk eurosedel

Bild och format identifierade, men en eller flera säkerhetsdetaljer som har kontrollerats av maskinen kan ej upptäckas eller ligger utanför toleransvärdena.

Får inte lämnas ut till kunder.

Ska snarast överlämnas för äkthetskontroll, med information om kontohavaren, till behöriga nationella myndigheter. Detta ska ske senast 20 arbetsdagar efter maskininsättningen.

3.

Eurosedlar som inte helt godkänns

Bild och format identifierade men en eller flera säkerhetsdetaljer som har kontrollerats av maskinen saknas p.g.a. kvalitets- eller toleransavvikelser. I de flesta fall obrukbara eurosedlar.

Får inte lämnas ut till kunder.

Eurosedlarna ska behandlas separat och snarast överlämnas för äkthetskontroll till den nationella centralbanken. Detta ska ske senast 20 arbetsdagar efter maskininsättningen.

4a.

Eurosedlarna identifieras som äkta och brukbara

Alla äkthets- och kvalitetskontroller som har utförts av maskinen har gett positiva resultat.

Får lämnas ut till kunder.

4b.

Eurosedlarna identifieras som äkta och obrukbara

Alla äkthetskontroller som har utförts av maskinen har gett positiva resultat. Minst ett av de kontrollerade kvalitetskriterierna gav negativt resultat.

Ska inte lämnas ut till kunder, utan återlämnas till den nationella centralbanken.

Särskilda regler avseende tabell 2:

1.

Eurosedlar i kategorierna 1, 2 och 3 inte får separeras fysiskt. När de blandats ska dessa tre kategorier behandlas som eurosedlar i kategori 2. Om eurosedlar i kategorierna 1, 2 och 3 kan separeras i en annan sedelhanteringsmaskin eller, om detta överenskommits med en nationell centralbank, av utbildad personal, ska de behandlas enligt tabell 2.

2.

Det kan förekomma att eurosedlar i kategori 3 inte separerats fysiskt från eurosedlar i kategori 4b. I sådana fall ska den tidsfrist som gäller för att överlämna de blandade eurosedlarna av kategori 3 och 4b till de nationella centralbankerna enligt vad som framgår i kategori 3 gälla.”

3.

Bilaga IIb ska ersättas med följande:

”BILAGA IIb

KLASSIFICERING OCH BEHANDLING AV EUROSEDLAR SOM UTFÖRS AV PERSONALSTYRDA MASKINER

Eurosedlar ska klassificeras i en av de kategorier som framgår av tabell 1. Eurosedlar i kategorierna 4a och 4b ska separeras fysiskt från eurosedlar i kategorierna 1, 2 och 3. Maskiner som inte kvalitetskontrollerar eurosedlar behöver inte skilja mellan eurosedlar av kategorierna 4a och 4b.

Tabell 1

Klassificering och behandling av eurosedlar som utförs av personalstyrda maskiner

Kategori

Egenskaper

Åtgärder

1.

Objekt identifieras inte som eurosedel

Identifieras inte som eurosedel av något av följande skäl:

Maskinen stöder inte eurosedlar

Ej eurosedlar

Eurosedelliknande objekt

Fel bild eller format

Stora hundöron eller delar av sedeln fattas

Matnings- eller transportfel i maskinen

Returneras av maskinen till operatören för vidare bedömning och behandling.

Efter en visuell bedömning av personalen kan kontanthanteraren överlämna dessa till kunden.

2.

Misstänkt falsk eurosedel

Bild och format identifierade, men en eller flera säkerhetsdetaljer som har kontrollerats av maskinen kan ej upptäckas eller ligger utanför toleransvärdena.

Returneras av maskinen till operatören för vidare behandling.

Eurosedlarna ska behandlas separat och snarast överlämnas för äkthetskontroll till behöriga nationella myndigheter. Detta ska ske senast 20 arbetsdagar efter maskinhanteringen.

3.

Eurosedlar som inte helt godkänns

Bild och format identifierade men en eller flera säkerhetsdetaljer som har kontrollerats av maskinen saknas p.g.a. kvalitets- eller toleransavvikelser. I de flesta fall obrukbara eurosedlar.

4a.

Eurosedlarna identifieras som äkta och brukbara

Alla äkthets- och kvalitetskontroller som har utförts av maskinen har gett positiva resultat.

Får återcirkuleras.

Kontohavaren krediteras.

4b.

Eurosedlarna identifieras som äkta och obrukbara

Alla äkthetskontroller som har utförts av maskinen har gett positiva resultat. Minst ett av de kontrollerade kvalitetskriterierna gav negativt resultat.

Får inte återcirkuleras utan återlämnas till den nationella centralbanken.

Kontohavaren krediteras.

Särskild regel avseende tabell 1:

Om eurosedlar i kategorierna 2 och 3 kan separeras fysiskt av maskinen eller i en annan sedelhanteringsmaskin eller, om detta har överenskommits med den nationella centralbanken, av utbildad personal, får eurosedlar av kategori 3 lämnas över till den nationella centralbanken tillsammans med eurosedlar av kategori 4b. I sådana fall ska den tidsfrist som gäller för att överlämna eurosedlar av kategori 2 till den behöriga nationella myndigheten och blandade eurosedlar av kategori 3 och 4b till den nationella centralbanken fortsätta att gälla enligt vad som framgår av tabellen.

Särskilda klassificerings- och sorteringsregler för vissa personalstyrda maskiner

1.

Sedelhanteringsmaskiner klassificerar och sorterar fysiskt eurosedlar i kategori 1, 2 och 3 i ett eller flera utmatningsfack och eurosedlar av kategori 4a och 4b i minst två separata utmatningsfack enligt vad som framgår i bilaga IIb; här krävs det minst tre särskilt avsedda utmatningsfack för att undvika att maskinoperatören måste ingripa.

2.

Sedelhanteringsmaskiner med endast två särskilda utmatningsfack får emellertid klassificera och sortera eurosedlar om följande krav är uppfyllda:

a)

Äkthets- och kvalitetskontrollerna utförs under samma körning. Under denna körning måste alla eurosedlar i kategori 4a sorteras i ett fast utmatningsfack, medan eurosedlar i andra kategorier måste sorteras i ett separat fast utmatningsfack som inte har någon fysisk kontakt med någon av eurosedlarna i kategori 4a.

b)

Om det finns en eurosedel i kategori 1, 2 eller 3 i det andra utmatningsfacket, måste operatören köra igenom denna eurosedel eller dessa eurosedlar från det andra utmatningsfacket på nytt. Under denna andra körning ska eurosedlar i kategori 1, 2 eller 3 separeras från eurosedlar i kategori 4b genom att de förstnämnda eurosedlarna sorteras i ett särskilt utmatningsfack och hanteras enligt anvisningarna i tabellen ovan. Eftersom maskinen inte kan separera eurosedlar i kategori 1, 2 eller 3 till olika utmatningsfack måste dessa alla bedömas och hanteras som eurosedlar i kategori 2.

3.

Maskiner för äkthetskontroll av sedlar klassificerar och sorterar fysiskt eurosedlar i kategori 1, 2 och 3 i ett utmatningsfack och eurosedlar av kategori 4a och 4b i ett annat utmatningsfack så att det krävs minst två separata utmatningsfack för att undvika att maskinoperatören måste ingripa.

4.

Maskiner för äkthetskontroll av sedlar med endast ett särskilt avsett utmatningsfack får emellertid klassificera och sortera eurosedlar om följande krav är uppfyllda:

a)

Varje gång som en eurosedel i kategori 1, 2 eller 3 behandlas måste maskinen omedelbart upphöra med behandlingen och hålla eurosedeln i en sådan position att fysisk kontakt med äkthetskontrollerade eurosedlar förhindras.

b)

Resultatet av äkthetskontrollen ska anges för varje eurosedel i kategori 1, 2 eller 3 på en display. Eftersom maskinen inte kan separera eurosedlar i kategori 1, 2 eller 3 till olika utmatningsfack måste dessa alla bedömas och hanteras som eurosedlar i kategori 2.

c)

Maskinen ska kontrollera om det finns någon eurosedel i kategori 1, 2 eller 3 när den upphör med behandlingen och får endast fortsätta med behandlingen sedan eurosedeln i kategori 1, 2 eller 3 har avlägsnats fysiskt av maskinoperatören.

d)

Vid varje stopp under behandlingsläget får maximalt en eurosedel i kategori 1, 2 eller 3 vara tillgänglig för maskinoperatören.”

4.

Bilaga IIIa ska utgå, Bilaga IIIb numreras om till bilaga III.

5.

Bilaga IV ska ersättas med följande:

BILAGA IV

UPPGIFTSINSAMLING FRÅN KONTANTHANTERARE

1.   Syfte

Syftet med uppgiftsinsamlingen är att göra det möjligt för de nationella centralbankerna och ECB att kontrollera kontanthanterarnas verksamhet inom detta område samt att övervaka kontantcykelns utveckling.

2.   Allmänna principer

2.1

Uppgifter om sedelhanteringsmaskiner rapporteras endast när maskinerna används för att uppfylla kraven enligt detta beslut.

2.2

Kontanthanterare ska regelbundet förse den nationella centralbanken i respektive medlemsstat med följande:

Information om inrättningar där kontanter hanteras, t.ex. filialer.

Information om sedelhanteringsmaskiner och uttagsautomater.

2.3

Kontanthanterare som återcirkulerar eurosedlar genom sedelhanteringsmaskiner och uttagsautomater ska dessutom regelbundet förse den nationella centralbanken i respektive medlemsstat med följande:

Information om kontanttransaktionernas volym (antalet behandlade eurosedlar) inklusive sedelhanteringsmaskiner och uttagsautomater.

Information om kreditinstitutets distansfilialer med en låg volym kontanttransaktioner där kvalitetskontroller görs manuellt.

3.   Typ av uppgifter och rapporteringskrav

3.1

Uppgifterna kan delas in i stamdata och operativa data beroende på typen av information.

Stamdata

3.2

Stamdata omfattar information om a) de enskilda kontanthanterarna och vilka sedelhanteringsmaskiner och uttagsautomater de har i drift samt b) kreditinstitutens distansfilialer.

3.3

Stamdata lämnas till den nationella centralbanken den dag då detta beslut börjar gälla och därefter var sjätte månad. De uppgifter som anges i mallen i tillägg 1 måste lämnas, men den nationella centralbanken kan kräva att de ska lämnas i ett annat format. Under en övergångsperiod får de nationella centralbankerna begära månadsvis rapportering, om detta var deras tillvägagångssätt innan detta beslut trädde i kraft, eller kvartalsvis rapportering.

3.4

I kontrollsyfte kan en nationell centralbank besluta att uppgifterna ska samlas in på lokal nivå, t.ex. för filialer.

3.5

En nationell centralbank kan besluta att rapporteringskraven inte ska omfatta sedelhanteringsmaskiner som distribueras över disk eller som inte används för återcirkulering. En nationell centralbank får kräva att kontanthanterarna anger vilka cash-recycling-automater och kombinerade cash-in-maskiner som används som kombinerade cash-in-maskiner (CRM)/cash-in-maskiner (CIM) eller cash-in-maskiner.

3.6

De uppgifter om distansfilialer som anges i mallen i tillägg 3 måste lämnas, men den nationella centralbanken kan kräva att de ska lämnas i ett annat format.

Operativa data

3.7

De uppgifter som uppstår när kontanthanterare behandlar och återcirkulerar eurosedlar klassificeras som operativa data.

3.8

En nationell centralbank kan besluta att kravet att rapportera operativa data inte ska omfatta andra ekonomiska aktörer enligt artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1338/2001, om det antal eurosedlar som dessa aktörer återcirkulerar via uttagsautomater ligger under en viss nivå som fastställs av den nationella centralbanken.

3.9

Uppgifterna ska lämnas in var sjätte månad. Uppgifterna ska rapporteras till den nationella centralbanken senast två månader efter respektive rapporteringsperiod, dvs. sista februari och sista augusti. Uppgifterna kan lämnas med hjälp av mallen i tillägg 2. Under en övergångsperiod får de nationella centralbankerna begära månadsvis rapportering, om detta var deras tillvägagångssätt innan detta beslut trädde i kraft, eller kvartalsvis rapportering.

3.10

Uppgifterna ska lämnas av kontanthanterare som står för den fysiska hanteringen av eurosedlar. Om en kontanthanterare har lagt ut äkthets- och kvalitetskontrollen på entreprenad till en annan kontanthanterare, ska uppgifterna lämnas av den kontanthanterare som har utsetts enligt artikel 3.2.

3.11

Uppgifterna ska rapporteras av kontanthanterare med antal sedlar (volym), aggregerat på nationell nivå och uppdelat på eurovalör. Det krävs ingen uppdelning efter sedelserie. För distansfilialer av kreditinstitut ska operativa data rapporteras separat.

3.12

I kontrollsyfte kan en nationell centralbank besluta att uppgifterna ska samlas in på lokal nivå, t.ex. för filialer.

3.13

En nationell centralbank kan besluta att rapporteringskraven inte ska omfatta eurosedlar som behandlas via sedelhanteringsmaskiner och distribueras över disk.

3.14

Kontanthanterare som har lagt ut äkthets- och kvalitetskontrollen på entreprenad till andra kontanthanterare kan uppmanas att lämna detaljerad information om dessa till den nationella centralbanken, inklusive uppgifter om entreprenadförhållandena.

3.15

Det är obligatoriskt att lämna uppgifter om distansfilialer enligt mallen i tillägg 3, även om den nationella centralbanken kan kräva att de ska lämnas i ett annat format och kan komma överens med kontanthanterare att mer ingående uppgifter ska samlas in.

4.   Sekretess och publicering av uppgifter

4.1

Såväl stamdata som operativa data ska behandlas konfidentiellt.

4.2

De nationella centralbankerna och ECB kan besluta om att publicera rapporter eller statistik med uppgifter insamlade enligt denna bilaga. Innan dessa uppgifter publiceras ska de vara aggregerade på ett sådant sätt att inga uppgifter kan hänföras till en viss rapporterande enhet.

Tillägg 1

RAPPORTERINGSMALL

Stamdata

Denna information ska lämnas till:

[Nationella centralbankens namn, kontaktuppgifter för förfrågningar, adress]

1.   Information om kontanthanteraren

Kontanthanterarens namn:

Huvudkontorets adress:

Postnummer:

Stad:

Gatuadress:

Typ av företag:

Kreditinstitut

Växlingskontor

Kontanter i transitföretag som inte är ett betalningsinstitut

Återförsäljare (detaljist)

Kasino

Övriga, inklusive betalningsinstitut som inte hör till någon av ovanstående kategorier (specificera)

Kontaktpersoner:

Namn:

Telefonnummer:

Faxnummer:

E-postadresser:

Entreprenadpartner (i förekommande fall)

Namn:

Adress:

Postnummer:

Stad:

2.   Kundstyrda maskiner

Maskinkategori

ID-nummer (1)

Tillverkare (1)

Maskinens namn (1)

Identifiering (1)

(detekteringssystem/programversioner)

Totalt antal i drift

CIM

 

 

 

 

 

CRM

 

 

 

 

 

CCM

 

 

 

 

 

COM

 

 

 

 

 

3.   Personalstyrda maskiner

Maskinkategori

ID-nummer (2)

Tillverkare (2)

Maskinens namn (2)

Identifiering (2)

(detekteringssystem/programversioner)

Totalt antal i drift

BPM

 

 

 

 

 

BAM

 

 

 

 

 

TARM

 

 

 

 

 

TAM

 

 

 

 

 

4.   Uttagsautomater

 

Totalt antal i drift

ATM

 

SCoTs

 

Övriga

 

Tillägg 2

RAPPORTERINGSMALL

Operativa data

1.   Information om kontanthanteraren

Kontanthanterarens namn

 

Rapporteringsperiod

 

2.   Uppgifter

Lämna uppgifter som är aggregerade på nationell eller regional nivå, beroende på vad den nationella centralbanken har beslutat – exklusive distansfilialer.

 

Antal behandlade eurosedlar totalt (3)

Varav har sorterats som obrukbara (3)

Varav har återcirkulerats (4)

5 euro

 

 

 

10 euro

 

 

 

20 euro

 

 

 

50 euro

 

 

 

100 euro

 

 

 

200 euro

 

 

 

500 euro

 

 

 


Antal eurosedlar som distribueras via kundstyrda maskiner och uttagsautomater

 

Om en nationell centralbank tillämpar undantaget för distansfilialer enligt artikel 7, är dessa uppgifter obligatoriska för kreditinstituten i den medlemsstaten. Kreditinstituten måste kontakta sin nationella centralbank för att säkerställa huruvida dessa uppgifter ska rapporteras.

Tillägg 3

DISTANSFILIALER TILL KREDITINSTITUT

Denna information lämnas endast av kreditinstitut som har distansfilialer enligt artikel 7.1.

1.   Information om kreditinstitutet

Kreditinstitutets namn

 

Rapporteringsperiod

 


2.   Uppgifter

Distansfilialens namn

Adress

Antal eurosedlar som distribueras via kundstyrda maskiner och uttagsautomater

 

 

 


(1)  Dessa poster fylls i efter motsvarande poster på ECB:s webbplats.

(2)  Dessa poster fylls i efter motsvarande poster på ECB:s webbplats.

(3)  Denna post omfattar både personalstyrda och kundstyrda maskiner.

(4)  Omfattar ej eurosedlar som returneras till de nationella centralbankerna och eurosedlar som återcirkuleras över disk om den nationella centralbanken har beslutat detta.


Top