EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0019(01)

2012/507/ЕС: Решение на Европейската централна банка от 7 септември 2012 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/14 относно проверките за истинност и годност и за връщането в обращение на евробанкноти (ЕЦБ/2012/19)

OJ L 253, 20.9.2012, p. 19–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 167 - 179

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/507/oj

20.9.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 253/19


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 7 септември 2012 година

за изменение на Решение ЕЦБ/2010/14 относно проверките за истинност и годност и за връщането в обращение на евробанкноти

(ЕЦБ/2012/19)

(2012/507/ЕС)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 128, параграф 1 от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 16 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 16 септември 2010 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) прие Решение ЕЦБ/2010/14 относно проверките за истинност и годност и за връщането в обращение на евробанкноти (1), което установява общи правила и процедури за защита на сигурността на евробанкнотите като платежно средство.

(2)

По-специално следва да бъде изменено приложното поле на Решение ЕЦБ/2010/14, за да обхване настоящи и бъдещи серии от евробанкноти, като по този начин се гарантира, че евробанкнотите в обращение са истински и годни и че евробанкнотите, които пораждат съмнения, че са фалшиви, са откривани и предавани на компетентните национални органи. За тази цел следва да бъдат направени редица технически изменения на приложенията към Решение ЕЦБ/2010/14.

(3)

Минималните стандарти за автоматизирана проверка за годност на евробанкнотите, посочени в приложение IIIа към Решение ЕЦБ/2010/14, представляват изисквания, приложими спрямо функционалностите на банкнотообработващите машини. Поради това те представляват интерес само за производителите на банкнотообработващи машини и не влияят по никакъв начин на процедурите за проверка за истинност и годност, установени в Решение ЕЦБ/2010/14, с които работещите с пари в брой лица трябва да се съобразяват. Тъй като те са извън приложното поле на Решение ЕЦБ/2010/14, минималните стандарти за автоматизирана проверка за годност следва да бъдат интегрирани към правилата и процедурите за тестване на банкнотообработващи машини, събиране на данни и наблюдение.

(4)

С оглед натрупания опит във връзка с Решение ЕЦБ/2010/14 е необходимо да се усъвършенстват някои правила и процедури от съображения за яснота и ефикасност.

(5)

Решение ЕЦБ/2010/14 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Изменения

Решение ЕЦБ/2010/14 се изменя, както следва:

1.

В член 2 се добавя следното определение:

„13.

„евробанкноти“ означава банкнотите, които отговарят на изискванията на Решение ЕЦБ/2003/4 (2) или на правните актове, заменящи или допълващи това решение, и на техническите спецификации, установени от Управителния съвет.

2.

В член 3 параграф 5 се заменя със следното:

„(5)   Машините, управлявани от служители, когато се използват за целите на проверката за истинност и годност, и машините за самообслужване могат да бъдат въвеждани в експлоатация от лица, работещи с пари в брой, само ако са успешно тествани от НЦБ и са включени в списък на уебсайта на ЕЦБ, както е посочено в член 9, параграф 2. Машините се използват само за купюрите и сериите от евробанкноти, включени в списък на уебсайта на ЕЦБ за съответните машини, с техните успешно тествани стандартни заводски настройки, включително модернизации, освен ако между НЦБ и лицето, работещо с пари в брой, са договорени по-стриктни настройки.“

3.

Член 6 се заменя със следното:

„Член 6

Откриване на негодни евробанкноти

1.   Ръчната проверка за годност се извършва в съответствие с установените в приложение III минимални стандарти.

2.   Автоматизираната проверка за годност се извършва от успешно тествана банкнотообработваща машина в съответствие с минималните стандарти, които са публикувани на уебсайта на ЕЦБ със съответните изменения.

3.   НЦБ може, след като уведоми ЕЦБ, да установи по-високи стандарти за една или повече купюри или серии от евробанкноти, ако това е оправдано например от влошаването на качеството на евробанкнотите в обращение в нейната държава-членка. Тези по-високи стандарти се публикуват на уебсайта на тази НЦБ.

4.   Негодните евробанкноти се предават на НЦБ при спазване на националните разпоредби.“

4.

В член 8 параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Ако е уместно, Евросистемата уведомява лицата, работещи с пари в брой, за опасности, свързани с фалшиви банкноти, и може да ги задължи да предприемат действия, включително може да наложи временна забрана за връщането в обращение на купюра(и) на евробанкноти от съответните серии.“

5.

В член 9 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Когато даден тип банкнотообработваща машина е успешно тестван, резултатите от теста са валидни в цялата еврозона за срок от една година, считано от края на месеца, през който е проведен тестът, при условие че типът машина запази способността си да открива всички известни на Евросистемата фалшиви евробанкноти през времето на този срок.“

6.

В член 10 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Когато НЦБ открие нарушение на разпоредбите на настоящото решение от лице, работещо с пари в брой, тя задължава лицето, работещо с пари в брой, да приеме коригиращи мерки в рамките на определен срок. До отстраняване на нарушението наложилата мерките НЦБ може, от името на ЕЦБ, да забрани на лицето, работещо с пари в брой, да връща в обращение купюра(и) на евробанкноти от съответните серии. Ако нарушението се дължи на неизправност на типа банкнотообработваща машина, това би могло да доведе до нейното премахване от посочения в член 9, параграф 2 списък.“

7.

Член 13 се заменя със следното:

„Член 13

Заключителни разпоредби

1.   Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Лицата, работещи с пари в брой, от държавите-членки, които приемат еврото след датата на приемане на настоящото решение, го прилагат, считано от датата на приемане на еврото.“

8.

Приложения I, IIа, IIб, IIIа, IIIб и IV се изменят в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено във Франкфурт на Майн на 7 септември 2012 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ L 267, 9.10.2010 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 78, 25.3.2003 г., стp. 16.“


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения I, IIа, IIб, IIIа, IIIб и IV към Решение ЕЦБ/2010/14 се изменят, както следва:

1.

Приложение I се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

БАНКНОТООБРАБОТВАЩИ МАШИНИ

1.   Общи технически изисквания

1.1.

За да се квалифицира като банкнотообработваща машина, дадена машина трябва да може да обработва евробанкноти, да класифицира отделните евробанкноти и физически да ги отделя съгласно класификацията им без намесата на машинен оператор, при условията на приложения IIа и IIб. Необходимо е банкнотообработващите машини да имат необходимия брой изходни джобове за тази цел и/или други средства за осигуряване на надеждно отделяне на обработените банкноти.

1.2.

Банкнотообработващите машини трябва да подлежат на приспособяване, за да се осигури способността им да откриват надеждно нови фалшиви банкноти. Освен това те трябва да могат да се приспособяват с цел задаването на по-стриктни или по-свободни стандарти за сортиране по годност, ако е приложимо.

2.   Категории банкнотообработващи машини

Банкнотообработващите машини са или машини за самообслужване, или машини, управлявани от служители:

Таблица 1

Машини за самообслужване

А.   Машини за самообслужване за внасяне на пари и проследяване на клиента

1.

Машини за внасяне на пари в брой („cash-in machines, CIMs“)

Машините за внасяне на пари в брой позволяват на клиентите, чрез използване на банкова карта или други средства, да внасят евробанкноти по техните банкови сметки, но нямат функция за разпространение на пари в брой. Машините за внасяне на пари в брой проверяват евробанкнотите за истинност и дават възможност за обратно проследяване на титуляря на сметката; като опция тези машини е възможно да имат функция за извършване на проверки за годност.

2.

Машини за обработка на банкноти за последваща употреба („cash-recycling machines, CRMs“)

Машините за обработка на банкноти за последваща употреба позволяват на клиентите, чрез използване на банкова карта или други средства, да внасят и теглят евробанкноти от банковите си сметки. Машините за обработка на банкноти за последваща употреба проверяват евробанкнотите за истинност и годност и дават възможност за обратно проследяване на титуляря на сметката. При теглене на пари в брой машините за обработка на банкноти за последваща употреба могат да използват истински и годни евробанкноти, които са внесени от други потребители по предходни транзакции.

3.

Комбинирани машини за внасяне на пари в брой („combined cash-in machines, CCMs“)

Комбинираните машини за внасяне на пари в брой позволяват на клиентите, чрез използване на банкова карта или други средства, да внасят и теглят евробанкноти от банковите си сметки. Комбинираните машини за внасяне на пари в брой проверяват евробанкнотите за истинност и дават възможност за обратно проследяване на титуляря на сметката; като опция тези машини е възможно да имат функция за извършване на проверки за годност. При теглене на пари в брой комбинираните машини за внасяне на пари в брой не използват евробанкноти, които са внесени от други клиенти по предходни транзакции, а само евробанкноти, отделно заредени в тях.

Б.   Други машини за самообслужване

4.

Машини за изплащане на пари в брой („cash-out machines, COM“)

Машините за изплащане на пари в брой са автоматични касови машини, които проверяват евробанкнотите за истинност и годност преди разпространяването им сред клиенти. Машините за изплащане на пари в брой използват евробанкноти, с които са заредени от работещите с пари в брой лица или други автоматизирани системи (например автомати за продажба на стоки).

Машина за обработка на банкноти за последваща употреба може да се използва като машина за внасяне на пари в брой или като комбинирана машина за внасяне на пари в брой, ако системите за проверка, софтуерът и другите компоненти за изпълнението на техните основни функции са същите като на типа машина за обработка на банкноти за последваща употреба, включен в списъка на уебсайта на ЕЦБ.

Комбинирана машина за внасяне на пари в брой може да се използва като машина за внасяне на пари в брой, ако системите за проверка, софтуерът и другите компоненти за изпълнението на нейните основни функции са същите като на типа комбинирана машина за внасяне на пари в брой, включен в списъка на уебсайта на ЕЦБ.

Таблица 2

Машини, управлявани от служители

1.

Банкнотосортиращи машини („banknote processing machines, BPMs“)

Банкнотосортиращите машини проверяват истинността и годността на евробанкнотите.

2.

Машини за проверка за истинност („banknote authentication machines, BAMs“)

Машините за проверка за истинност проверяват само истинността на евробанкнотите.

3.

Автоматизирана касиерска система („teller assistant recycling machines, TARMs“)

Автоматизираните касиерски системи са машини за обработка на пари в брой за последваща употреба, управлявани от лицата, работещи с пари в брой, и които извършват проверка на евробанкнотите за истинност и годност. При теглене на пари в брой автоматизираните касиерски системи могат да използват истински и годни евробанкноти, които са внесени от други клиенти по предходни транзакции. Освен това те съхраняват евробанкнотите и дават възможност на лицата, работещи с пари в брой, да кредитират или дебитират клиентските банкови сметки.

4.

Машини за улеснение на касиера („teller assistant machines, TAMs“)

Машините за улеснение на касиера са машини, управлявани от лицата, работещи с пари в брой, и извършващи проверка на евробанкнотите за истинност. Освен това те съхраняват евробанкнотите и дават възможност на лицата, работещи с пари в брой, да кредитират или дебитират клиентските банкови сметки.

Машините, управлявани от служители, обработват банкнотите по партиди.

Автоматизираните касиерски системи и машините за улеснение на касиера могат да се използват като машини за самообслужване, ако типът машина е бил тестван и включен в списъка на уебсайта на ЕЦБ съответно като машина за обработка на банкноти за последваща употреба или като машина за внасяне на пари в брой /комбинирана машина за внасяне на пари в брой. В този случай дадена автоматизирана касиерска система се счита за машина за обработка на банкноти за последваща употреба, а дадена машина за улеснение на касиера се счита за машина за внасяне на пари в брой/комбинирана машина за внасяне на пари в брой.

3.   Типове банкнотообработващи машини

Евросистемата тества типовете банкнотообработващи машини. Типовете банкнотообработващи машини се различават помежду си по техните специфични системи за проверка, софтуер и други компоненти за изпълнението на техните основни функции. Тези функции са: а) извършване на проверки за истинност на евробанкноти; б) откриване и отделяне на евробанкноти, които пораждат съмнение, че са фалшиви; в) откриване и отделяне на негодни от годни евробанкноти, ако е приложимо; и г) обратно проследяване на обекти, които са идентифицирани като съмнителни фалшиви евробанкноти, и на евробанкноти, които не са несъмнено идентифицирани като истински, ако е приложимо.“

2.

Приложение IIа се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ IIа

КЛАСИФИКАЦИЯ И ТРЕТИРАНЕ НА ЕВРОБАНКНОТИТЕ ОТ МАШИНИ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ

Евробанкнотите се класифицират в една от следните категории и се отделят физически по категории. Машините, които не проверяват евробанкнотите за годност, не извършват разделяне по категории евробанкноти 4а и 4б.

Таблица 1

Класификация и третиране на евробанкнотите от машини за самообслужване, в които се внасят пари в брой, с възможност за обратно проследяване на клиента

Категория

Характеристики

Третиране

1.

Обекти, които не са разпознати като евробанкноти

Не са разпознати като евробанкноти поради една от следните причини:

представляват евробанкноти, които не се поддържат от машината,

не са евробанкноти,

представляват обекти, приличащи на евробанкноти,

погрешно изображение или размер,

големи прегъвания на ръб(ове) или липсваща(и) част(и),

грешка на машината при подаване или преминаване на евробанкноти.

Връщат се на клиента от машината.

2.

Евробанкноти, които пораждат съмнения, че са фалшиви

Изображението и размерът са разпознати, но един или повече елементи за истинност, които машините проверяват, не са открити или са несъмнено извън допустимите стандарти.

Изтеглят се от обращение.

Предават се веднага, но не по-късно от 20 работни дни след поставянето им в машината, на компетентните национални органи за проверка за истинност заедно с информация за титуляря на сметката. Не се заверява сметката на титуляря.

3.

Евробанкноти, които не са несъмнено идентифицирани като истински

Изображението и размерът са разпознати, но не всички елементи за истинност, които машините проверяват, са разпознати поради отклонение от качеството и/или допустимите стандарти. В повечето случаи това са негодни евробанкноти.

Изтеглят се от обращение.

Евробанкнотите се обработват отделно и се предават веднага, но не по-късно от 20 работни дни след поставянето им в машината, на НЦБ за проверка за истинност.

Информацията за титуляря на сметката се съхранява осем седмици след откриването на евробанкнотите от машината. Тази информация се предоставя на НЦБ при поискване. Друга възможност е, по споразумение с НЦБ, информацията, позволяваща обратно проследяване на титуляря на сметката, да бъде предавана на тази НЦБ заедно с евробанкнотите.

Може да се завери сметката на титуляря.

4a.

Евробанкноти, които са идентифицирани като истински и годни

Всички проверки за истинност и годност, извършвани от машината, са с положителен резултат.

Могат да бъдат върнати в обращение.

Заверява се сметката на титуляря.

4б.

Евробанкноти, които са идентифицирани като истински, но негодни

Всички проверки за истинност, извършвани от машината, са с положителен резултат. Минимум един критерий за годност е с отрицателен резултат.

Не могат да бъдат върнати в обращение и се предават на НЦБ.

Заверява се сметката на титуляря.

Особени правила по отношение на таблица 1:

1.

Евробанкнотите от категории 2 и 3 не се връщат на клиента от машини, ако те позволяват депозитната транзакция да бъде анулирана. Задържането на тези евробанкноти при отмяна на транзакция може да бъде извършено чрез сортирането им във временни складови отделения в машината.

2.

Евробанкнотите от категория 3 не могат да бъдат отделяни физически от машината от евробанкнотите от категория 4б. В този случай все още се прилагат срокът за предаване на НЦБ на евробанкнотите от смесените категории 3 и 4б и изискванията за обратно проследяване на клиента за евробанкноти от категория 3, както са определени за категория 3.

Таблица 2

Класификация и третиране на евробанкнотите от други машини за самообслужване

Категория

Характеристики

Третиране

1.

Обекти, които не са разпознати като евробанкноти

Не са разпознати като евробанкноти поради една от следните причини:

представляват евробанкноти, които не се поддържат от машината,

не са евробанкноти,

представляват обекти, приличащи на евробанкноти,

погрешно изображение или размер,

големи прегъвания на ръб(ове) или липсваща(и) част(и),

грешка на машината при подаване или преминаване на евробанкноти.

Не могат да се разпространяват за клиенти.

2.

Евробанкноти, които пораждат съмнения, че са фалшиви

Изображението и размерът са разпознати, но един или повече елементи за истинност, които машините проверяват, не са открити или са несъмнено извън допустимите стандарти.

Не могат да се разпространяват за клиенти.

Предават се веднага, но не по-късно от 20 работни дни след откриването от машината, на компетентните национални органи за проверка за истинност заедно с информация за титуляря на сметката, ако има такава.

3.

Евробанкноти, които не са несъмнено идентифицирани като истински

Изображението и размерът са разпознати, но не всички елементи за истинност, които машините проверяват, са разпознати поради отклонение от качеството и/или допустимите стандарти. В повечето случаи това са негодни евробанкноти.

Не могат да се разпространяват за клиенти.

Евробанкнотите се обработват отделно и се предават веднага, но не по-късно от 20 работни дни след поставянето им в машината, на НЦБ за проверка за истинност.

4a.

Евробанкноти, които са идентифицирани като истински и годни

Всички проверки за истинност и годност, извършвани от машината, са с положителен резултат.

Могат да се разпространяват за клиенти.

4б.

Евробанкноти, които са идентифицирани като истински, но негодни

Всички проверки за истинност, извършвани от машината, са с положителен резултат. Минимум един критерий за годност е с отрицателен резултат.

Не могат да се разпространяват за клиенти и се връщат на НЦБ.

Особени правила по отношение на таблица 2:

1.

Евробанкнотите от категории 1, 2 и 3 не могат да бъдат отделяни физически. Смесени, и трите категории трябва да се третират като евробанкноти от категория 2. Ако евробанкнотите от категории 1, 2 и 3 могат да бъдат отделяни на друга банкнотообработваща машина или ако за това е получено съгласието на НЦБ — от обучени служители, те трябва да се третират в съответствие с таблица 2.

2.

Евробанкнотите от категория 3 не могат да бъдат отделяни физически от евробанкнотите от категория 4б. В този случай все още се прилага срокът за предаване на НЦБ на евробанкнотите от смесените категории 3 и 4б, както е определен за категория 3.“

3.

Приложение IIб се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ IIб

КЛАСИФИКАЦИЯ И ТРЕТИРАНЕ НА ЕВРОБАНКНОТИТЕ ОТ МАШИНИ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИ

Евробанкнотите се класифицират в една от категориите, посочени в таблица 1. Евробанкнотите от категории 4а и 4б трябва да бъдат отделяни физически от евробанкнотите от категории 1, 2 и 3. Машините, които не проверяват евробанкнотите за годност, не извършват разделяне по категории евробанкноти 4а и 4б.

Таблица 1

Класификация и третиране на евробанкнотите ot машини, управлявани от служители

Категория

Характеристики

Третиране

1.

Обекти, които не са разпознати като евробанкноти

Не са разпознати като евробанкноти поради една от следните причини:

представляват евробанкноти, които не се поддържат от машината,

не са евробанкноти,

представляват обекти, приличащи на евробанкноти,

погрешно изображение или размер,

големи прегъвания на ръб(ове) или липсваща(и) част(и),

грешка на машината при подаване или преминаване на евробанкноти.

Връщат се от машината на оператора за допълнителен оглед и третиране.

След визуален оглед от служител тези обекти могат да бъдат върнати от лицето, работещо с пари в брой, на клиента.

2.

Евробанкноти, които пораждат съмнения, че са фалшиви

Изображението и размерът са разпознати, но един или повече елементи за истинност, които машините проверяват, не са открити или са несъмнено извън допустимите стандарти.

Връщат се от машината на оператора за допълнително третиране.

Тези евробанкноти се обработват отделно и се предават веднага, но не по-късно от 20 работни дни след обработването им от машината, на компетентните национални органи за окончателна проверка за истинност.

3.

Евробанкноти, които не са несъмнено идентифицирани като истински

Изображението и размерът са разпознати, но не всички елементи за истинност, които машините проверяват, са разпознати поради отклонение от качеството и/или допустимите стандарти. В повечето случаи това са негодни евробанкноти.

4a.

Евробанкноти, които са идентифицирани като истински и годни

Всички проверки за истинност и годност, извършвани от машината, са с положителен резултат.

Могат да бъдат върнати в обращение.

Заверява се сметката на титуляря.

4б.

Евробанкноти, които са идентифицирани като истински, но негодни

Всички проверки за истинност, извършвани от машината, са с положителен резултат. Минимум един критерий за годност е с отрицателен резултат.

Не могат да бъдат върнати в обращение и се предават на НЦБ.

Заверява се сметката на титуляря.

Особено правилo по отношение на таблица 1:

Ако евробанкнотите от категории 2 и 3 могат да бъдат отделяни физически от самата машина или от друга банкнотообработваща машина или ако за това е получено съгласието на НЦБ — от обучени служители, то тогава евробанкнотите от категория 3 могат да се предоставят на НЦБ заедно с евробанкнотите от категория 4б. В този случай все още се прилагат сроковете за предаване на евробанкнотите от категория 2 на компетентния национален орган и на евробанкнотите от смесените категории 3 и 4б на НЦБ, както са определени в таблицата.

Особени правила за класификация и сортиране за някои машини, управлявани от служители

1.

Банкнотосортиращите машини класифицират и сортират физически евробанкнотите от категории 1, 2 и 3 в един или повече изходни джобове и евробанкнотите от категории 4а и 4б в два отделни изходни джоба, както е посочено в приложение IIб, за което са необходими поне три изходни джоба, за да се избягва намесата на машинен оператор.

2.

Банкнотосортиращите машини, които имат само два изходни джоба за тази цел, обаче могат да класифицират и сортират евробанкноти, ако са изпълнени следните изисквания:

а)

Проверките за истинност и годност се извършват в рамките на едно преминаване. В хода на преминаването евробанкнотите от категория 4а се сортират в един фиксиран изходен джоб, докато евробанкнотите от другите категории се сортират в отделен фиксиран изходен джоб, който няма физически контакт с евробанкнотите от категория 4а.

б)

Ако се установи, че евробанкнота от категория 1, 2 или 3 се намира във втория изходен джоб, операторът пуска евробанкнотите от втория изходен джоб да преминат отново през машината. При второто преминаване евробанкнотите от категория 1, 2 или 3 се отделят от евробанкнотите от категория 4б чрез сортирането им в изходен джоб и се третират, както е посочено в таблицата по-горе. Тъй като машината не може да отдели физически евробанкнотите от категории 1, 2 и 3 в различни изходни джобове, всички те се считат и се третират като евробанкноти от категория 2.

3.

Машините за проверка за истинност класифицират и сортират физически евробанкнотите от категории 1, 2 и 3 в един изходен джоб и евробанкнотите от категории 4а и 4б във втори изходен джоб, за което са необходими поне два изходни джоба, за да се избегне намесата на машинен оператор.

4.

Машините за проверка за истинност, които имат само един изходен джоб, обаче могат да класифицират и сортират евробанкноти, ако са изпълнени следните изисквания:

а)

Всеки път, когато се обработва евробанкнота от категория 1, 2 или 3, машината спира веднага обработката и задържа тази евробанкнота в положение, което не позволява физически контакт с евробанкнотите, идентифицирани като истински.

б)

Резултатът от проверката за истинност се посочва на екран за всяка отделна евробанкнота от категория 1, 2 или 3. Тъй като машината не може да отдели физически евробанкнотите от категории 1, 2 и 3 в различни изходни джобове, всички те се считат и се третират като евробанкноти от категория 2.

в)

Когато спре обработката, машината извършва проверка за наличие на евробанкноти от категория 1, 2 или 3 и обработката може да бъде възобновена само след физическото отстраняване на евробанкнотата от категория 1, 2 или 3 от оператор.

г)

При всяко спиране на режима на обработка операторът има достъп само до една евробанкнота от категория 1, 2 или 3.“

4.

Приложение IIIа се заличава, приложение IIIб се преномерира на приложение III;

5.

Приложение IV се заменя със следното:

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

СЪБИРАНЕ НА ДАННИ ОТ ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ С ПАРИ В БРОЙ

1.   Цели

Събирането на данни има за цел да позволи на НЦБ и на ЕЦБ да наблюдават съответните дейности на лицата, работещи с пари в брой, и да извършват надзор върху измененията на наличнопаричното обращение.

2.   Общи принципи

2.1.

Данни за банкнотообработващи машини се отчитат само когато машините се използват при изпълнение на настоящото решение.

2.2.

Лицата, работещи с пари в брой, предоставят редовно на НЦБ на техните държави-членки информация:

за подразделенията, които обработват пари в брой, като офиси на клонове, и

за банкнотообработващите машини и автоматичните касови машини.

2.3.

Освен това лицата, работещи с пари в брой, които връщат в обращение евробанкноти посредством банкнотообработващи машини и автоматични касови машини, предоставят редовно на НЦБ на техните държави-членки информация за:

обема на касовите операции (брой обработени евробанкноти), извършени посредством банкнотообработващи машини и автоматични касови машини,

отдалечените клонове на кредитни институции с малък брой касови операции, където проверките за годност се извършват ръчно.

3.   Видове данни и изисквания за отчетност

3.1.

В зависимост от тяхното естество събраните данни се разделят на основни данни и оперативни данни.

Основни данни

3.2.

Основните данни обхващат информация за: а) отделните лица, работещи с пари в брой, и техните банкнотообработващи машини и автоматични касови машини в действие; и б) отдалечените клонове на кредитни институции.

3.3.

Основните данни се предоставят на НЦБ на датата за прилагане на настоящото решение и на всеки шест месеца след това. Данните, определени в образеца, посочен в допълнение 1, подлежат на предоставяне, но НЦБ може да изисква те да бъдат предоставени в различен формат. НЦБ могат да изискват за преходен период ежемесечно отчитане, ако това е била тяхната практика преди влизането в сила на настоящото решение, или отчитане на тримесечие.

3.4.

За целите на наблюдението НЦБ може да реши да събира данни на местно равнище, като например от офиси на клонове.

3.5.

НЦБ може да реши да изключи от обхвата на изискванията за отчетност машините за обработка на банкноти, които се използват само за да обработват евробанкноти, разпространявани на гише, или такива, които не се използват за връщане в обращение. НЦБ може да изисква от лицата, работещи с пари в брой, да указват машините за обработка на банкноти за последваща употреба и комбинираните машини за внасяне на пари в брой, които се използват съответно като комбинирани машини за внасяне на пари в брой/машини за внасяне на пари в брой или като машини за внасяне на пари в брой.

3.6.

Данните относно отдалечените клонове, определени в образеца, посочен в допълнение 3, подлежат на предоставяне, но НЦБ може да изиска те да бъдат предоставени в различен формат.

Оперативни данни

3.7.

Данните, получени от обработката и връщането в обращение на евробанкноти от страна на лицата, работещи с пари в брой, се класифицират като оперативни данни.

3.8.

НЦБ може да реши да освободи други стопански субекти, посочени в член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1338/2001, от задължението да отчитат оперативни данни, ако броят на евробанкнотите, които те връщат в обращение чрез автоматични касови машини, е под определен от НЦБ праг.

3.9.

Данните се предоставят на шестмесечие. Данните се отчитат пред НЦБ най-късно два месеца след съответния отчетен период, т.е. в края на февруари и в края на август. Данните могат да бъдат предоставени, като се използва образецът в допълнение 2. НЦБ могат да изискват за преходен период ежемесечно отчитане, ако това е била тяхната практика преди влизането в сила на настоящото решение, или отчитане на тримесечие.

3.10.

Данните се предоставят от лицата, работещи с пари в брой, които физически обработват евробанкноти. Ако лице, работещо с пари в брой, е оторизирало друго лице, работещо с пари в брой, да извършва проверки за истинност и годност, данните се предоставят от лицето, работещо с пари в брой, определено съгласно член 3, параграф 2.

3.11.

Лицата, работещи с пари в брой, отчитат данните като брой (обем), обобщени на национално равнище и разбити по купюри на евробанкнотите. Не се изисква разбивка по серии на банкнотите. За отдалечените клонове на кредитни институции оперативните данни се отчитат отделно.

3.12.

За целите на наблюдението НЦБ може да реши да събира данни на местно равнище, като например от офиси на клонове.

3.13.

НЦБ може да реши да изключи от обхвата на изискванията за отчетност евробанкнотите, които се обработват с машини за обработка на банкноти и се разпространяват на гише.

3.14.

Може да се поиска от лицата, работещи с пари в брой, които са оторизирали други лица, работещи с пари в брой, да извършват проверки за истинност и годност, да предоставят на НЦБ подробна информация за оторизираните лица, включително за условията на оторизирането.

3.15.

Данните относно отдалечените клонове, определени в образеца, посочен в допълнение 3, подлежат на предоставяне, но НЦБ могат да изискват те да бъдат предоставени в различен формат и могат да се договорят с лицата, работещи с пари в брой, да събират по-подробни данни.

4.   Поверителност и публикуване на данни

4.1.

Основните и оперативните данни се третират като поверителни.

4.2.

НЦБ и ЕЦБ могат да решат да публикуват доклади или статистически данни, като използват данни, получени съгласно настоящото приложение. Публикациите съдържат обобщени данни по начин, който не позволява данните да се отнасят до отделни отчетни единици.

Допълнение 1

ОБРАЗЕЦ ЗА ОТЧИТАНЕ

Основни данни

Настоящата информация се предоставя на:

[Наименование на НЦБ; данни за връзка при въпроси; адрес]

1.   Информация за лице, работещо с пари в брой

Наименование на лицето, работещо с пари в брой:

Адрес по седалището:

Пощенски код:

Град:

Улица:

Вид на дружеството:

Кредитна институция

Обменно бюро

Дружество за транспортиране на пари и ценности, което не е платежна институция

Търговец (на дребно)

Казино

Други, включително платежни институции, когато не попадат в някоя от предходните категории (посочете точно)

Лица за контакт:

Имена:

Телефон:

Телефакс:

E-mail:

Оторизирано лице (ако е приложимо)

Наименование:

Адрес:

Пощенски код:

Град:

2.   Машини за самообслужване

Категория машини

Идентификационен номер (1)

Производител (1)

Наименование на машината (1)

Идентификация (1)

(система за проверка/софтуерни версии)

Общ брой машини в действие

Машини за внасяне на пари в брой („CIMs“)

 

 

 

 

 

Машини за обработка на банкноти за последваща употреба („CRMs“)

 

 

 

 

 

Комбинирани машини за внасяне на пари в брой („CCMs“)

 

 

 

 

 

Машини за изплащане на пари в брой („COMs“)

 

 

 

 

 

3.   Машини, управлявани от служители

Категория машини

Идентификационен номер (2)

Производител (2)

Наименование на машината (2)

Идентификация (2)

(система за проверка/софтуерни версии)

Общ брой машини в действие

Банкнотосортиращи машини („BPMs“)

 

 

 

 

 

Машини за проверка за истинност („BAMs“)

 

 

 

 

 

Автоматизирана касиерска система („TARMs“)

 

 

 

 

 

Машини за улеснение на касиера („TAMs“)

 

 

 

 

 

4.   Автоматични касови машини

 

Общ брой машини в действие

Терминално устройство АТМ („ATMs“)

 

Терминали за касово самообслужване („SCoTs“)

 

Други

 

Допълнение 2

ОБРАЗЕЦ ЗА ОТЧИТАНЕ

Оперативни данни

1.   Информация за лице, работещо с пари в брой

Наименование на лицето, работещо с пари в брой

 

Отчетен период

 

2.   Данни

Моля, представете данни, обобщени на национално или регионално равнище съгласно решение на НЦБ, като се изключват отдалечените клонове.

 

Общ брой обработени евробанкноти (3)

В т.ч. сортирани като негодни (3)

В т.ч. върнати в обращение (4)

5 евро

 

 

 

10 евро

 

 

 

20 евро

 

 

 

50 евро

 

 

 

100 евро

 

 

 

200 евро

 

 

 

500 евро

 

 

 


Брой евробанкноти, разпространени чрез машини за самообслужване и автоматични касови машини

 

Ако НЦБ прилага изключението за отдалечени клонове, установено в член 7, тези данни са задължителни за кредитните институции на тази държава-членка. Кредитните институции трябва да се консултират с тяхната НЦБ, за да се уверят дали тези данни трябва да бъдат отчитани.

Допълнение 3

ОТДАЛЕЧЕНИ КЛОНОВЕ НА КРЕДИТНИ ИНСТИТУЦИИ

Настоящата информация се предоставя само от кредитни институции, които имат отдалечени клонове съгласно член 7, параграф 1.

1.   Информация за кредитна институция

Наименование на кредитната институция

 

Отчетен период

 


2.   Данни

Име на отдалечения клон

Адрес

Брой евробанкноти, разпространени чрез машини за самообслужване и автоматични касови машини

 

 

 


(1)  Тези данни се попълват съгласно съответно попълнените данни на уебсайта на ЕЦБ.

(2)  Тези данни се попълват съгласно съответно попълнените данни на уебсайта на ЕЦБ.

(3)  Тази позиция обхваща както машини, управлявани от служители, така и машини за самообслужване.

(4)  Евробанкнотите, които се връщат на НЦБ, и евробанкнотите, които се връщат в обращение на гише, ако НЦБ вземе решение за това, се изключват.


Top