Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0197

2012/197/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 16. april 2012 om ændring af beslutning 2009/821/EF for så vidt angår listerne over grænsekontrolsteder og veterinærenheder i Traces (meddelt under nummer C(2012) 2377) EØS-relevant tekst

OJ L 106, 18.4.2012, p. 22–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 064 P. 273 - 278

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; stiltiende ophævelse ved 32019R1014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/197/oj

18.4.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 106/22


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 16. april 2012

om ændring af beslutning 2009/821/EF for så vidt angår listerne over grænsekontrolsteder og veterinærenheder i Traces

(meddelt under nummer C(2012) 2377)

(EØS-relevant tekst)

(2012/197/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 20, stk. 1 og 3,

under henvisning til Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF (2), særlig artikel 6, stk. 4, andet afsnit, andet punktum,

under henvisning til Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (3), særlig artikel 6, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens beslutning 2009/821/EF af 28. september 2009 om fastlæggelse af en liste over godkendte grænsekontrolsteder, af visse regler for den kontrol, der gennemføres af Kommissionens veterinæreksperter, og af veterinærenhederne i Traces (4) fastlægges en liste over grænsekontrolsteder, der er godkendt i henhold til direktiv 91/496/EØF og 97/78/EF. Den pågældende liste findes i bilag I til nævnte beslutning.

(2)

I note 15 i de særlige bemærkninger i bilag I til beslutning 2009/821/EF fastsættes gyldighedsperioden for den midlertidige godkendelse af grænsekontrolstedet ved Marseille havn indtil afslutningen af arbejdet med at modernisere anlægget, så det bringes i fuld overensstemmelse med kravene i EU-lovgivningen. Den midlertidige godkendelse var gyldig indtil den 31. juli 2011. Frankrig har meddelt Kommissionen, at moderniseringen af anlægget først vil blive afsluttet den 1. juli 2012 på grund af en række forsinkelser. Den midlertidige godkendelse af grænsekontrolstedet ved Marseille havn bør derfor forlænges indtil nævnte dato. Note 15 i de særlige bemærkninger i bilag I til beslutning 2009/821/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed. Af hensyn til retssikkerheden bør denne ændring anvendes med tilbagevirkende kraft.

(3)

På grundlag af en meddelelse fra Belgien bør inspektionscentret »Kaai 650« ved grænsekontrolstedet i Antwerpen havn udgå af listen for nævnte medlemsstat i bilag I til beslutning 2009/821/EF.

(4)

Kommissionens kontroltjeneste (Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret) har foretaget en kontrol i Bulgarien og efterfølgende forelagt den pågældende medlemsstat en række henstillinger. Bulgarien har meddelt, at godkendelsen af grænsekontrolstedet på Kapitan Andreevo-vejen bør ændres i lyset af disse henstillinger. Oplysningerne om dette grænsekontrolsted bør derfor ændres i overensstemmelse hermed i listen for nævnte medlemsstat i bilag I til beslutning 2009/821/EF.

(5)

Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret har foretaget en kontrol i Grækenland og efterfølgende forelagt den pågældende medlemsstat en række henstillinger. Grækenland har meddelt, at godkendelsen vedrørende kategorien »enhovede dyr« for grænsekontrolstedet på Peplos-vejen bør suspenderes midlertidigt i lyset af disse henstillinger. Oplysningerne om dette grænsekontrolsted bør derfor ændres i overensstemmelse hermed i listen for nævnte medlemsstat i bilag I til beslutning 2009/821/EF.

(6)

På grundlag af en meddelelse fra Spanien bør godkendelsen vedrørende kategorierne »enhovede dyr« og »hovdyr« for inspektionscentret »Flightcare« på grænsekontrolstedet i Madrid lufthavn trækkes tilbage. Oplysningerne om dette grænsekontrolsted bør derfor ændres i overensstemmelse hermed i listen for nævnte medlemsstat i bilag I til beslutning 2009/821/EF.

(7)

Italien har meddelt, at grænsekontrolstedet i Brescia Montichiari lufthavn bør udgå af listen for nævnte medlemsstat, og at navnet på et inspektionscenter ved grænsekontrolstedet i Roma Fiumicino lufthavn bør ændres. Derudover har Italien anmodet om, at seks grænsekontrolsteder suspenderes midlertidigt, og at godkendelsen vedrørende kategorierne »enhovede dyr« og »hovdyr« for grænsekontrolstedet ved La Spezia havn suspenderes midlertidigt. Italien har ligeledes anmodet om, at tilladelsen vedrørende alle animalske produkter til konsum, der er pakket, og vedrørende animalske produkter, der ikke er beregnet til konsum, og som er pakket, frosne og kølede, suspenderes midlertidigt, og at godkendelsen vedrørende kategorien »andre dyr (herunder dyr fra zoologiske haver)« trækkes tilbage for grænsekontrolstedet ved Milano-Linate lufthavn. Oplysningerne i listen for nævnte medlemsstat i bilag I til 2009/821/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Nederlandene har meddelt, at navnet på et inspektionscenter ved grænsekontrolstedet i Rotterdam er blevet ændret. Oplysningerne om dette grænsekontrolsted bør derfor ændres i overensstemmelse hermed i listen for nævnte medlemsstat i bilag I til beslutning 2009/821/EF.

(9)

På grundlag af en meddelelse fra Rumænien bør godkendelsen vedrørende kategorien »levende dyr« for et inspektionscenter ved grænsekontrolstedet i Henri Coandã-lufthavnen i Bukarest suspenderes midlertidigt. Oplysningerne om dette grænsekontrolsted bør derfor ændres i overensstemmelse hermed i listen for nævnte medlemsstat i bilag I til beslutning 2009/821/EF.

(10)

I bilag II til beslutning 2009/821/EF fastlægges listen over centrale enheder, regionale enheder og lokale enheder i det integrerede veterinærinformationssystem (Traces).

(11)

På grundlag af meddelelser fra Tyskland, Estland, Irland, Ungarn og Østrig bør der foretages visse ændringer af listen over centrale, regionale og lokale enheder i Traces for de pågældende medlemsstater som fastlagt i bilag II til beslutning 2009/821/EF.

(12)

Beslutning 2009/821/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(13)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag I og II til beslutning 2009/821/EF ændres som angivet i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Ændringen i bilagets punkt 1, litra a), anvendes fra den 1. august 2011.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. april 2012.

På Kommissionens vegne

John DALLI

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.

(2)  EFT L 268 af 24.9.1991, s. 56.

(3)  EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9.

(4)  EUT L 296 af 12.11.2009, s. 1.


BILAG

I bilag I og II til beslutning 2009/821/EF foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I foretages følgende ændringer:

a)

Note 15 i de særlige bemærkninger affattes således:

»(15)

=

Това одобрение важи единствено до 1 юли 2012 г. – Toto schválení platí pouze do 1.7.2012. – Denne godkendelse gælder kun indtil den 1. juli 2012. – Diese Genehmigung gilt nur bis zum 1. Juli 2012. – See heakskiit kehtib ainult 1. juulini 2012. – Η έγκριση αυτή ισχύει μόνο μέχρι την 1η Ιουλίου 2012. – This approval is valid only until 1.7.2012. – Esta autorización únicamente es válida hasta el 1/7/2012. – Cette autorisation n’est valable que jusqu’au 1er juillet 2012. – La presente autorizzazione è valida soltanto fino al 1.7.2012. – Šis apstiprinājums ir spēkā tikai līdz 2012. gada 1. jūlijam. – Šis patvirtinimas galioja tik iki 2012 m. liepos 1 d. – A jóváhagyás 2012. július 1-ig érvényes. – Din l-approvazzjoni hija valida biss sal-1/7/2012. – Deze goedkeuring is slechts geldig tot en met 1 juli 2012. – Niniejsze zatwierdzenie jest ważne do 1/7/2012. – Esta aprovação só é válida até 1 de julho de 2012. – Această aprobare este valabilă numai până la 1 iulie 2012. – Ta odobritev velja samo do 1. julija 2012. – Toto schválenie je platné len do 1. júla 2012. – Tämä hyväksyntä on voimassa ainoastaan 1.7.2012 saakka. – Detta godkännande är bara giltigt till den 1 juli 2012.«

b)

I den del, der vedrører Belgien, affattes linjen for Antwerpen havn således:

»Antwerpen

Anvers

BE ANR 1

P

GIP LO

HC(2), NHC

 

 

Afrulog

HC(2), NHC«

 

c)

I den del, der vedrører Bulgarien, affattes linjen for Kapitan Andreevo-vejen således:

»Kapitan Andreevo

BG KAN 3

R

 

HC(2), NHC NHC-NT

U, E, O«

d)

I den del, der vedrører Grækenland, affattes linjen for Peplos-vejen således:

»Peplos

GR PEP 3

R

 

HC(2), NHC-NT

E(*)«

e)

I den del, der vedrører Spanien, affattes linjen for Madrid lufthavn således:

»Madrid

ES MAD 4

A

Iberia

HC(2), NHC(2)

U, E, O

Flightcare

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

O

PER4

HC-T(CH)(2)

 

WFS: World Wide Flight Services

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT

f)

I den del, der vedrører Italien, foretages følgende ændringer:

i)

Linjen for Ancona lufthavn affattes således:

»Ancona(*)

IT AOI 4

A

 

HC(*), NHC(*)«

 

ii)

Linjen vedrørende Brescia Montichiari lufthavn udgår.

iii)

Linjen for Brindisi havn affattes således:

»Brindisi(*)

IT BDS 1

P

 

HC(*)«

 

iv)

Linjen for Genova lufthavn affattes således:

»Genova(*)

IT GOA 4

A

 

HC(2)(*), NHC(2)(*)

O(*)«

v)

Linjen for La Spezia havn affattes således:

»La Spezia

IT SPE 1

P

 

HC, NHC

U(*), E(*)«

vi)

Linjen for Milano-Linate lufthavn affattes således:

»Milano–Linate

IT LIN 4

A

 

HC(2)(*), NHC-T(2)(*), NHC-NT«

 

vii)

Linjen for Napoli lufthavn affattes således:

»Napoli(*)

IT NAP 4

A

 

HC(*), NHC-NT(*)«

 

viii)

Linjen for Roma Fiumicino lufthavn affattes således:

»Roma-Fiumicino

IT FCO 4

A

Nuova Alitalia

HC(2), NHC-NT(2)

O(14)

FLE

HC, NHC

 

Isola Veterinaria ADR

 

U, E, O«

ix)

Linjen for Torino-Caselle lufthavn affattes således:

»Torino-Caselle(*)

IT CTI 4

A

 

HC(2)(*), NHC-NT(2)(*)«

 

x)

Linjen for Verona lufthavn affattes således:

»Verona(*)

IT VRN 4

A

 

HC(2)(*), NHC(2)(*)«

 

g)

I den del, der vedrører Nederlandene, affattes linjen for Rotterdam havn således:

»Rotterdam

NL RTM 1

P

Eurofrigo Karimatastraat

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Eurofrigo, Abel Tasmanstraat

HC

 

Frigocare Rotterdam B.V.

HC-T(2)

 

Coldstore Wibaco B.V.

HC-T(FR)(2), HC-NT(2)«

 

h)

I den del, der vedrører Rumænien, affattes linjen for Henri Coandã-lufthavnen i Bukarest således:

»Bucharest Henri Coandã

RO OTP 4

A

IC 1

HC-NT(2), HC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

 

IC 2(*)

 

E(*), O(*)«

2)

I bilag II foretages følgende ændringer:

a)

I den del, der vedrører Tyskland, foretages følgende ændringer:

i)

Linjerne for de lokale enheder »DE03013 BAD DOBERAN« og »DE09413 DEMMIN« affattes således:

»DE17413

ROSTOCK

DE29213

MECKLENBURGISCHE SEENPLATTE«

ii)

Linjen for den lokale enhed »DE25713 LUDWIGSLUST« affattes således:

»DE33113

LUDWIGSLUST-PARCHIM«

iii)

Linjen for den lokale enhed »DE16913 NORDVORPOMMERN« affattes således:

»DE42513

VORPOMMERN-RÜGEN«

iv)

Linjen for den lokale enhed »DE01513 OSTVORPOMMERN UND HANSESTADT GREIFSWALD« affattes således:

»DE01513

VORPOMMERN-GREIFSWALD«

v)

Følgende linjer under den regionale enhed »DE00013 MECKLENBURG-VORPOMMERN« udgår:

»DE17413

GÜSTROW«

»DE30213

MECKLENBURG STRELITZ«

»DE44913

MÜRITZ«

»DE29213

NEUBRANDENBURG STADT«

»DE33113

PARCHIM«

»DE04913

RÜGEN«

»DE42513

STRALSUND HANSESTADT«

»DE33213

UECKER-RANDOW«

vi)

Linjen for den lokale enhed »DE40903 SOLTAU FALLINGBOSTEL, LANDKREIS« affattes således:

»DE40903

HEIDEKREIS, LANDKREIS«

vii)

Linjerne under den regionale enhed »DE00014 SACHSEN« affattes således:

»DE01514

ERZGEBIRGSKREIS

DE04414

BAUTZEN, LANDKREIS

DE07814

CHEMNITZ STADT

DE15814

ZWICKAU, LANDKREIS

DE09214

NORDSACHSEN, LANDKREIS

DE10514

DRESDEN LANDESHAUPTSTADT

DE24314

LEIPZIG STADT

DE24414

LEIPZIG LANDKREIS

DE48414

GÖRLITZ, LANDKREIS

DE27414

MEISSEN, LANDKREIS

DE17714

MITTELSACHSEN, LANDKREIS

DE02614

VOGTLANDKREIS

DE10014

SÄCHSISCHE SCHWEIZ-OSTERZGEBIRGE, LANDKREIS«

b)

I den del, der vedrører Estland, affattes linjen for den lokale enhed »EE00300 EDISE« således:

»EE00300

IDA-VIRUMAA«

c)

I den del, der vedrører Irland, affattes linjerne for de lokale enheder således:

»IE00200

CAVAN TOWN

IE00400

CORK CITY

IE10400

CLONAKILTY

IE00500

RAPHOE

IE00700

GALWAY CITY

IE00800

TRALEE

IE00900

NAAS

IE11200

DRUMSHANBO

IE01300

LIMERICK CITY

IE01600

CASTLEBAR

IE01700

NAVAN

IE01900

TULLAMORE

IE02000

ROSCOMMON TOWN

IE12100

TIPPERARY TOWN

IE02300

WATERFORD CITY

IE02500

ENNISCORTHY

IE10900

ROSSLARE«

d)

I den del, der vedrører Ungarn, foretages følgende ændringer:

i)

Linjen for den centrale enhed »HU00000 MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT ANIMAL HEALTH AND FOOD CONTROL DEPARTMENT« affattes således:

»HU00000

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT«

ii)

Linjen for den lokale enhed »HU00100 BUDAPEST« affattes således:

»HU00100

PEST«

iii)

Linjen for følgende lokale enhed udgår:

»HU01400

GÖDÖLLŐ«

e)

I den del, der vedrører Østrig, foretages følgende ændringer:

i)

Linjen for den lokale enhed »AT00609 JUDENBURG« affattes således:

»AT00609

MURTAL«

ii)

Linjen for følgende lokale enhed udgår:

»AT00610

KNITTELFELD«


Top