Help Print this page 

Document L:2012:106:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, L 106, 18. apríl 2012

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.106.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 106

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
18. apríla 2012


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 325/2012 z 12. apríla 2012, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou sa vyberá dočasné clo uložené na dovoz kyseliny šťaveľovej s pôvodom v Indii a Čínskej ľudovej republike

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 326/2012 zo 17. apríla 2012 o rozdelení vnútroštátnych kvót na mlieko stanovených na obdobie rokov 2011/2012 v prílohe IX k nariadeniu Rady (ES) č. 1234/2007 na „dodávky“ a „priamy predaj“

11

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 327/2012 zo 17. apríla 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1291/2009, pokiaľ ide o limit ekonomickej veľkosti a počet vykazujúcich podnikov

13

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 328/2012 zo 17. apríla 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 62/2006 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa telematických aplikácií pre subsystém nákladnej dopravy transeurópskej konvenčnej železničnej sústavy (1)

14

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 329/2012 zo 17. apríla 2012, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

20

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2012/197/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 16. apríla 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2009/821/ES, pokiaľ ide o zoznamy hraničných inšpekčných staníc a veterinárnych jednotiek v Traces [oznámené pod číslom C(2012) 2377]  (1)

22

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

 

2012/198/EÚ

 

*

Rozhodnutie Asociačnej rady EÚ – Tunisko č. 1/2012 z 20. februára 2012, ktorým sa mení a dopĺňa článok 15 ods. 7 protokolu 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Tuniskou republikou na strane druhej, týkajúceho sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce

28

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top