Help Print this page 

Document L:2012:106:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, L 106, 18 април 2012г.

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2012.106.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 106

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 55
18 април 2012 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 325/2012 на Съвета от 12 април 2012 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на оксалова киселина с произход от Индия и Китайската народна република

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 326/2012 на Комисията от 17 април 2012 година относно разпределението между „доставки“ и „директни продажби“ на националните квоти за мляко за периода 2011/2012 г., които са определени в приложение IX към Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета

11

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 327/2012 на Комисията от 17 април 2012 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1291/2009 по отношение на прага за икономическия размер и броя на отчетните стопанства в Словакия

13

 

*

Регламент (ЕС) № 328/2012 на Комисията от 17 април 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 62/2006 относно техническата спецификация за оперативната съвместимост на подсистемата „Телематични приложения за превоз на товари“ на Трансевропейската конвенционална железопътна система (1)

14

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 329/2012 на Комисията от 17 април 2012 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

20

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2012/197/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 16 април 2012 година за изменение на Решение 2009/821/ЕО по отношение на списъците на граничните инспекционни пунктове и на ветеринарните единици в системата TRACES (нотифицирано под номер C(2012) 2377)  (1)

22

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2012/198/ЕС

 

*

Решение № 1/2012 на Съвета за асоцииране ЕС–Тунис от 20 февруари 2012 година за изменение на член 15, параграф 7 от Протокол № 4 към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Тунис, от друга страна, относно определяне на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество

28

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top