Help Print this page 

Document L:2012:106:TOC

Title and reference
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 106, 2012. gada 18. aprīlis

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2012.106.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 106

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

55. sējums
2012. gada 18. aprīlis


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 325/2012 (2012. gada 12. aprīlis), ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu par Indijas un Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes skābeņskābes importu

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 326/2012 (2012. gada 17. aprīlis) par Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IX pielikumā 2011./2012. gadam noteikto valsts piena kvotu sadalījumu “piegādēs” un “tiešajā tirdzniecībā”

11

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 327/2012 (2012. gada 17. aprīlis), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1291/2009 attiecībā uz saimniecību, kas iesniedz grāmatvedības pārskatus, ekonomiskā lieluma slieksni un skaitu Slovākijā

13

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 328/2012 (2012. gada 17. aprīlis), ar ko izdara grozījumus Regulā (EK) Nr. 62/2006 par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas kravas pārvadājumu telemātikas lietojumprogrammu apakšsistēmu (1)

14

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 329/2012 (2012. gada 17. aprīlis), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

20

 

 

LĒMUMI

 

 

2012/197/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2012. gada 16. aprīlis), ar ko groza Lēmumu 2009/821/EK attiecībā uz robežkontroles punktu un veterināro vienību sarakstiem sistēmā Traces (izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 2377)  (1)

22

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

 

2012/198/ES

 

*

ES un Tunisijas Asociācijas padomes Lēmums Nr. 1/2012 (2012. gada 20. februāris), ar kuru groza 4. protokola 15. panta 7. punktu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Nolīgumā, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Tunisijas Republiku, no otras puses, attiecībā uz jēdziena “noteiktas izcelsmes produkti” definīciju un administratīvās sadarbības metodēm

28

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top