EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0783

Nařízení Komise (ES) č. 783/2005 ze dne 24. května 2005, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů (Text s významem pro EHP)

Úř. věst. L 131, 25.5.2005, p. 38–41 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Dokument byl zveřejněn v rámci zvláštního vydání (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/783/oj

25.5.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 131/38


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 783/2005

ze dne 24. května 2005,

kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 ze dne 25. listopadu 2002 o statistice odpadů (1), a zejména na čl. 1 odst. 5 a čl. 6 písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Na základě článku 6 nařízení (ES) č. 2150/2002 se požaduje, aby Komise stanovila opatření nutná pro provádění daného nařízení.

(2)

Podle čl. 6 písm. b) nařízení (ES) č. 2150/2002 Komise může přizpůsobit specifikace uvedené v přílohách daného nařízení.

(3)

Nařízením Komise (ES) č. 574/2004 se mění statistická nomenklatura v přílohách I a III nařízení (ES) č. 2150/2002. Nyní by měla být této změně přizpůsobena i příloha II nařízení (ES) č. 2150/2002.

(4)

Nařízení (ES) č. 2150/2002 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro statistické programy zřízeného rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom (2),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oddíl 2 přílohy II nařízení (ES) č. 2150/2002 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. května 2005.

Za Komisi

Joaquín ALMUNIA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 332, 9.12.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 574/2004 (Úř. věst. L 90, 27.3.2004, s. 15).

(2)  Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA II

ODDÍL 2

Kategorie odpadu

Kategorie odpadu, pro než je u jednotlivých způsobů využití či odstranění uvedených v oddíle 8 bodu 2 třeba vypracovat statistiky, jsou tyto:

Spalování

Položka č.

EWC-Stat verze 3

Nebezpečný odpad/odpad neklasifikovaný jako nebezpečný

Kód

Popis

1

01 + 02 + 03

Chemický odpad

(chemické směsné odpady + odpadní chemikálie + ostatní chemické odpady)

Neklasifikovaný jako nebezpečný

2

01 + 02 + 03 kromě 01.3

Chemický odpad kromě použitých olejů

(chemické směsné odpady + odpadní chemikálie + ostatní chemické odpady)

Nebezpečný

3

01.3

Použité oleje

Nebezpečný

4

05

Odpady ze zdravotnictví a biologické odpady

Neklasifikovaný jako nebezpečný

5

05

Odpady ze zdravotnictví a biologické odpady

Nebezpečný

6

07.7

Odpad obsahující PCB

Nebezpečný

7

10.1

Odpady z domácností a podobné

Neklasifikovaný jako nebezpečný

8

10.2

Směsné a nerozlišené materiály

Neklasifikovaný jako nebezpečný

9

10.2

Směsné a nerozlišené materiály

Nebezpečný

10

10.3

Zbytky z třídění

Neklasifikovaný jako nebezpečný

11

10.3

Zbytky z třídění

Nebezpečný

12

11

Obecné kaly

Neklasifikovaný jako nebezpečný

13

06 + 07 + 08 + 09 + 12 + 13

Ostatní odpady

(kovový odpad + nekovový odpad + vyřazené zařízení + odpady živočišného a rostlinného původu + minerální odpady + solidifikovaný, stabilizovaný nebo vitrifikovaný odpad)

Neklasifikovaný jako nebezpečný

14

06 + 07 + 08 + 09 + 12 + 13 kromě 07.7

Ostatní odpady

(kovový odpad + nekovový odpad kromě odpadu obsahujícího PCB + vyřazené zařízení + odpady živočišného a rostlinného původu + minerální odpady + solidifikovaný, stabilizovaný nebo vitrifikovaný odpad)

Nebezpečný


Činnosti, které mohou vést k využití

(kromě využití energie)

Položka č.

EWC-Stat verze 3

Nebezpečný odpad/odpad neklasifikovaný jako nebezpečný

Kód

Popis

1

01.3

Použité oleje

Nebezpečný

2

06

Kovový odpad

Neklasifikovaný jako nebezpečný

3

06

Kovový odpad

Nebezpečný

4

07.1

Skleněný odpad

Neklasifikovaný jako nebezpečný

5

07.1

Skleněný odpad

Nebezpečný

6

07.2

Odpad z papíru a lepenky

Neklasifikovaný jako nebezpečný

7

07.3

Pryžový odpad

Neklasifikovaný jako nebezpečný

8

07.4

Odpadní plasty

Neklasifikovaný jako nebezpečný

9

07.5

Odpad ze dřeva

Neklasifikovaný jako nebezpečný

10

07.6

Textilní odpad

Neklasifikovaný jako nebezpečný

11

09 kromě 09.11, 09.3

Odpady živočišného a rostlinného původu

(kromě živočišných odpadních potravinářských přípravků a produktů a kromě zvířecího trusu, moči a hnoje)

Neklasifikovaný jako nebezpečný

12

09.11

Živočišné odpadní potravinářské přípravky a produkty

Neklasifikovaný jako nebezpečný

13

09.3

Zvířecí trus, moč a hnůj

Neklasifikovaný jako nebezpečný

14

12

Minerální odpady

Neklasifikovaný jako nebezpečný

15

12

Minerální odpady

Nebezpečný

16

01 + 02 + 03 + 05 + 08 + 10 + 11 + 13

Ostatní odpady

(chemické směsné odpady + odpadní chemikálie + jiné chemické odpady + odpady ze zdravotnictví a biologické odpady + vyřazené zařízení + směsné běžné odpady + obecné kaly + solidifikovaný, stabilizovaný nebo vitrifikovaný odpad)

Neklasifikovaný jako nebezpečný

17

01 + 02 + 03 + 05 + 07.5 + 07.7 + 08 + 10 + 11 + 13 kromě 01.3

Ostatní odpady

(chemické směsné odpady kromě použitých olejů + odpadní chemikálie + jiné chemické odpady + odpady ze zdravotnictví a biologické odpady + odpad ze dřeva + odpad s obsahem PCB + vyřazené zařízení + směsné běžné odpady + obecné kaly + solidifikovaný, stabilizovaný nebo vitrifikovaný odpad)

Nebezpečný


Odstraňování (jiné než spalováním)

Položka č.

EWC-Stat verze 3

Nebezpečný odpad/odpad neklasifikovaný jako nebezpečný

Kód

Popis

1

01 + 02 + 03

Chemický odpad

(chemické směsné odpady + odpadní chemikálie + ostatní chemické odpady)

Neklasifikovaný jako nebezpečný

2

01 + 02 + 03 kromě 01.3

Chemický odpad kromě použitých olejů

(chemické směsné odpady + odpadní chemikálie + ostatní chemické odpady)

Nebezpečný

3

01.3

Použité oleje

Nebezpečný

4

09 kromě 09.11, 09.3

Odpady živočišného a rostlinného původu

(kromě živočišných odpadních potravinářských přípravků a produktů a kromě zvířecího trusu, moči a hnoje)

Neklasifikovaný jako nebezpečný

5

09.11

Živočišné odpadní potravinářské přípravky a produkty

Neklasifikovaný jako nebezpečný

6

09.3

Zvířecí trus, moč a hnůj

Neklasifikovaný jako nebezpečný

7

10.1

Odpady z domácností a podobné

Neklasifikovaný jako nebezpečný

8

10.2

Směsné a nerozlišené materiály

Neklasifikovaný jako nebezpečný

9

10.2

Směsné a nerozlišené materiály

Nebezpečný

10

10.3

Zbytky z třídění

Neklasifikovaný jako nebezpečný

11

10.3

Zbytky z třídění

Nebezpečný

12

11

Obecné kaly

Neklasifikovaný jako nebezpečný

13

12

Minerální odpady

Neklasifikovaný jako nebezpečný

14

12

Minerální odpady

Nebezpečný

15

05 + 06 + 07 + 08 + 13

Ostatní odpady

(odpady ze zdravotnictví a biologické odpady + kovový odpad + nekovový odpad + vyřazené zařízení + solidifikovaný, stabilizovaný nebo vitrifikovaný odpad)

Neklasifikovaný jako nebezpečný

16

05 + 06 + 07 + 08 + 13

Ostatní odpady

(odpady ze zdravotnictví a biologické odpady + kovový odpad + nekovový odpad + vyřazené zařízení + solidifikovaný, stabilizovaný nebo vitrifikovaný odpad)

Nebezpečný“


Top