15/Volumul 14

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

247


32005R0783


L 131/38

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 783/2005 AL COMISIEI

din 24 mai 2005

de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 2150/2002 al Parlamentului European și al Consiliului referitoare la statisticile privind deșeurile

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2150/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2002 referitoare la statisticile privind deșeurile (1), în special articolul 1 alineatul (5) și articolul 6 litera (b),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 2150/2002, Comisia trebuie să stabilească normele de punere în aplicare a respectivului regulament.

(2)

În conformitate cu articolul 6 litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 2150/2002, Comisia poate adapta specificațiile din anexele la respectivul regulament.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 574/2004 al Comisiei stabilește o modificare a nomenclatorului statistic din anexele I și III la Regulamentul (CE) nr. 2150/2002.

Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 2150/2002 trebuie adaptată în prezent, pentru a corespunde respectivei modificări.

(4)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 2150/2002 trebuie modificat corespunzător.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului pentru programul statistic instituit prin Decizia 89/382/CEE, Euratom a Consiliului (2),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În anexa II la Regulamentul (CE) nr. 2150/2002, secțiunea 2 se înlocuiește cu textul prevăzut în anexa la prezentul Regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 mai 2005.

Pentru Comisie

Joaquín ALMUNIA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 332, 9.12.2002, p. 1, regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 574/2004 al Comisiei (JO L 90, 27.3.2004, p. 15).

(2)  JO L 181, 28.6.1989, p. 47.


ANEXĂ

„ANEXA II

SECȚIUNEA 2

Categorii de deșeuri

Lista de categorii de deșeuri pentru care trebuie elaborate statistici, pentru fiecare operațiune de recuperare sau de eliminare menționate în secțiunea 8 punctul 2, este după cum urmează:

Incinerare

Numărul deșeului

CED-Stat/versiunea 3

Deșeuri periculoase/nepericuloase

Cod

Descriere

1

01 + 02 + 03

Deșeuri chimice

(Deșeuri de compuși chimici + deșeuri de la prepararea produselor chimice + alte deșeuri chimice)

Nepericuloase

2

01 + 02 + 03 exclusiv 01.3

Deșeuri chimice, exclusiv uleiuri uzate

(Deșeuri de compuși chimici + deșeuri de la prepararea produselor chimice + alte deșeuri chimice)

Periculoase

3

01.3

Uleiuri uzate

Periculoase

4

05

Deșeuri medicale și biologice

Nepericuloase

5

05

Deșeuri medicale și biologice

Periculoase

6

07.7

Deșeuri ce conțin PCB

Periculoase

7

10.1

Deșeuri menajere și similare

Nepericuloase

8

10.2

Materiale compuse și materiale nediferențiate

Nepericuloase

9

10.2

Materiale compuse și materiale nediferențiate

Periculoase

10

10.3

Reziduuri de sortare

Nepericuloase

11

10.3

Reziduuri de sortare

Periculoase

12

11

Nămoluri obișnuite

Nepericuloase

13

06 + 07 + 08 + 09 + 12 + 13

Alte deșeuri

(Deșeuri metalice + deșeuri nemetalice + echipamente casate + deșeuri animale și vegetale + deșeuri minerale + deșeuri solidificate, stabilizate sau vitrificate)

Nepericuloase

14

06 + 07 + 08 + 09 + 12 + 13 exclusiv 07.7

Alte deșeuri

(Deșeuri metalice + deșeuri nemetalice exclusiv deșeuri ce conțin PCB + echipamente casate + deșeuri animale și vegetale + deșeuri minerale + deșeuri solidificate, stabilizate sau vitrificate)

Periculoase


Operațiuni care pot conduce la recuperare (exclusiv recuperarea de energie)

Numărul deșeului

CED-Stat/versiunea 3

Deșeuri periculoase/nepericuloase

Cod

Descriere

1

01.3

Uleiuri uzate

Periculoase

2

06

Deșeuri metalice

Nepericuloase

3

06

Deșeuri metalice

Periculoase

4

07.1

Deșeuri de sticlă

Nepericuloase

5

07.1

Deșeuri de sticlă

Periculoase

6

07.2

Deșeuri de hârtie și cartoane

Nepericuloase

7

07.3

Deșeuri de cauciuc

Nepericuloase

8

07.4

Deșeuri de plastic

Nepericuloase

9

07.5

Deșeuri de lemn

Nepericuloase

10

07.6

Deșeuri textile

Nepericuloase

11

09 exclusiv 09.11, 09.3

Deșeuri animale și vegetale (exclusiv deșeuri animale rezultate din prepararea produselor alimentare și deșeuri de produse alimentare; exclusiv materiale fecale, urină și gunoi de grajd)

Nepericuloase

12

09.11

Deșeuri animale rezultate din prepararea produselor alimentare și deșeuri de produse alimentare

Nepericuloase

13

09.3

Materiale fecale, urină și gunoi de grajd

Nepericuloase

14

12

Deșeuri minerale

Nepericuloase

15

12

Deșeuri minerale

Periculoase

16

01 + 02 + 03 + 05 + 08 + 10 + 11 + 13

Alte deșeuri

(Deșeuri de compuși chimici + deșeuri de la prepararea produselor chimice + alte deșeuri chimice + deșeuri medicale și biologice + echipamente casate + deșeuri obișnuite compuse + nămoluri obișnuite + deșeuri solidificate, stabilizate sau vitrificate)

Nepericuloase

17

01 + 02 + 03 + 05 + 07.5 + 07.7 + 08 + 10 + 11 + 13 exclusiv 01.3

Alte deșeuri

(Deșeuri de compuși chimici exclusiv uleiuri uzate + deșeuri de la prepararea produselor chimice + alte deșeuri chimice + deșeuri medicale și biologice + deșeuri de lemn + deșeuri ce conțin PCB + echipamente casate + deșeuri obișnuite compuse + nămoluri obișnuite + deșeuri solidificate, stabilizate sau vitrificate)

Periculoase


Eliminare (altele decât cele pentru incinerare)

Numărul deșeului

CED-Stat/versiunea 3

Deșeuri periculoase/nepericuloase

Cod

Descriere

1

01 + 02 + 03

Deșeuri chimice

(Deșeuri de compuși chimici + deșeuri de la prepararea produselor chimice + alte deșeuri chimice)

Nepericuloase

2

01 + 02 + 03 exclusiv 01.3

Deșeuri chimice exclusiv uleiuri uzate

(Deșeuri de compuși chimici + deșeuri de la prepararea produselor chimice + alte deșeuri chimice)

Periculoase

3

01.3

Uleiuri uzate

Periculoase

4

09 exclusiv 09.11, 09.3

Deșeuri animale și vegetale

(exclusiv deșeuri rezultate din prepararea produselor alimentare și deșeuri de produse alimentare; exclusiv materiale fecale, urină și gunoi de grajd)

Nepericuloase

5

09.11

Deșeuri animale rezultate din prepararea produselor alimentare și deșeuri de produse alimentare

Nepericuloase

6

09.3

Materiale fecale, urină și gunoi de grajd

Nepericuloase

7

10.1

Deșeuri menajere și similare

Nepericuloase

8

10.2

Materiale amestecate și materiale nediferențiate

Nepericuloase

9

10.2

Materiale amestecate și materiale nediferențiate

Periculoase

10

10.3

Reziduuri de sortare

Nepericuloase

11

10.3

Reziduuri de sortare

Periculoase

12

11

Nămoluri obișnuite

Nepericuloase

13

12

Deșeuri minerale

Nepericuloase

14

12

Deșeuri minerale

Periculoase

15

05 + 06 + 07 + 08 + 13

Alte deșeuri

(Deșeuri medicale și biologice + deșeuri metalice + deșeuri nemetalice + echipamente casate + deșeuri solidificate, stabilizate sau vitrificate)

Nepericuloase

16

05 + 06 + 07 + 08 + 13

Alte deșeuri

(Deșeuri medicale și biologice + deșeuri metalice + deșeuri nemetalice + echipamente casate + deșeuri solidificate, stabilizate sau vitrificate)

Periculoase”