25.5.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 131/38


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 783/2005

av den 24 maj 2005

om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning nr 2150/2002 om avfallsstatistik

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2150/2002 av den 25 november 2002 om avfallsstatistik (1), särskilt artiklarna 1.5 och 6 b i denna, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 6 i förordning (EG) nr 2150/2002 föreskrivs att kommissionen skall fastställa åtgärder för genomförande av förordningen.

(2)

Enligt artikel 6 b i förordning (EG) nr 2150/2002 får kommissionen anpassa specifikationerna i bilagorna till förordningen.

(3)

I kommissionens förordning (EG) nr 574/2004 fastställs en ändring av statistiknomenklaturen i bilagorna I och III till förordning (EG) nr 2150/2002. Bilaga II till förordning (EG) nr 2150/2002 bör därför anpassas så att den överensstämmer med denna ändring.

(4)

Förordning (EG) nr 2150/2002 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

Åtgärderna i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté för det statistiska programmet som inrättades genom rådets beslut 89/382/EEG, Euratom (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I bilaga II till förordning (EG) nr 2150/2002 skall avsnitt 2 ersättas med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 maj 2005.

På kommissionens vägnar

Joaquín ALMUNIA

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 332, 9.12.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 574/2004 (EUT L 90, 27.3.2004, s. 15).

(2)  EGT L 181, 28.6.1989, s. 47.


BILAGA

”BILAGA II

AVSNITT 2

Avfallsslag

Statistik över varje åtgärd för återvinning eller bortskaffande i enlighet med avsnitt 8.2 skall sammanställas enligt följande förteckning över avfallsslag:

Förbränning

Nummer på posten

EAK-statistik Version 3

Farligt respektive icke-farligt avfall

Kod

Beskrivning

1

01 + 02 + 03

Kemiskt avfall

(kemikalieavfall + avfall från kemiska beredningar + annat kemiskt avfall)

Icke-farligt

2

01 + 02 + 03 exkl. 01.3

Kemiskt avfall exklusive oljeavfall

(kemikalieavfall + avfall från kemiska beredningar + annat kemiskt avfall)

Farligt

3

01.3

Oljeavfall

Farligt

4

05

Sjukvårdsavfall och biologiskt avfall

Icke-farligt

5

05

Sjukvårdsavfall och biologiskt avfall

Farligt

6

07.7

Avfall som innehåller PCB

Farligt

7

10.1

Hushållsavfall och liknande avfall

Icke-farligt

8

10.2

Blandade och ej differentierade material

Icke-farligt

9

10.2

Blandade och ej differentierade material

Farligt

10

10.3

Sorteringsrester

Icke-farligt

11

10.3

Sorteringsrester

Farligt

12

11

Vanligt slam

Icke-farligt

13

06 + 07 + 08 + 09 + 12 + 13

Övrigt avfall

(metallavfall + icke-metalliskt avfall + kasserad utrustning + animaliskt och vegetabiliskt avfall + mineralavfall + stelnat, stabiliserat och förglasat avfall)

Icke-farligt

14

06 + 07 + 08 + 09 + 12 + 13 exkl. 07.7

Övrigt avfall

(metallavfall + icke-metalliskt avfall exkl. avfall som innehåller PCB + kasserad utrustning + animaliskt och vegetabiliskt avfall + mineralavfall + stelnat, stabiliserat och förglasat avfall)

Farligt


Åtgärder som kan leda till återvinning

(exkl. energiåtervinning)

Nummer på posten

EAK-statistik Version 3

Farligt respektive icke-farligt avfall

Kod

Beskrivning

1

01.3

Oljeavfall

Farligt

2

06

Metallavfall

Icke-farligt

3

06

Metallavfall

Farligt

4

07.1

Glasavfall

Icke-farligt

5

07.1

Glasavfall

Farligt

6

07.2

Pappers- och pappavfall

Icke-farligt

7

07.3

Gummiavfall

Icke-farligt

8

07.4

Plastavfall

Icke-farligt

9

07.5

Träavfall

Icke-farligt

10

07.6

Textilavfall

Icke-farligt

11

09 exkl. 09.11, 09.3

Animaliskt och vegetabiliskt avfall

(exkl. animaliskt avfall från bearbetning av livsmedel och animaliskt matavfall, animaliska faeces, animalisk urin och gödsel)

Icke-farligt

12

09.11

Animaliskt avfall från bearbetning av livsmedel och animaliskt matavfall

Icke-farligt

13

09.3

Animaliska faeces, animalisk urin och gödsel

Icke-farligt

14

12

Mineralavfall

Icke-farligt

15

12

Mineralavfall

Farligt

16

01 + 02 + 03 + 05 + 08 + 10 + 11 + 13

Övrigt avfall

(kemikalieavfall + avfall från kemiska beredningar + annat kemiskt avfall, sjukvårdsavfall och biologiskt avfall + kasserad utrustning + blandat vanligt avfall + vanligt slam + stelnat, stabiliserat och förglasat avfall)

Icke-farligt

17

01 + 02 + 03 + 05 + 07.5 + 07.7 + 08 + 10 + 11 + 13 exkl. 01.3

Övrigt avfall

(kemikalieavfall exkl. oljeavfall + avfall från kemiska beredningar + annat kemiskt avfall, sjukvårdsavfall och biologiskt avfall + träavfall + avfall som innehåller PCB + kasserad utrustning + blandat vanligt avfall + vanligt slam + stelnat, stabiliserat och förglasat avfall)

Farligt


Bortskaffande (annat än förbränning)

Nummer på posten

EAK-statistik Version 3

Farligt respektive icke-farligt avfall

Kod

Beskrivning

1

01 + 02 + 03

Kemiskt avfall

(kemikalieavfall + avfall från kemiska beredningar + annat kemiskt avfall)

Icke-farligt

2

01 + 02 + 03 exkl. 01.3

Kemiskt avfall exklusive oljeavfall

(kemikalieavfall + avfall från kemiska beredningar + annat kemiskt avfall)

Farligt

3

01.3

Oljeavfall

Farligt

4

09 exkl. 09.11, 09.3

Animaliskt och vegetabiliskt avfall

(exkl. animaliskt avfall från bearbetning av livsmedel och animaliskt matavfall, animaliska faeces, animalisk urin och gödsel)

Icke-farligt

5

09.11

Animaliskt avfall från bearbetning av livsmedel och animaliskt matavfall

Icke-farligt

6

09.3

Animaliska faeces, animalisk urin och gödsel

Icke-farligt

7

10.1

Hushållsavfall och liknande avfall

Icke-farligt

8

10.2

Blandade och ej differentierade material

Icke-farligt

9

10.2

Blandade och ej differentierade material

Farligt

10

10.3

Sorteringsrester

Icke-farligt

11

10.3

Sorteringsrester

Farligt

12

11

Vanligt slam

Icke-farligt

13

12

Mineralavfall

Icke-farligt

14

12

Mineralavfall

Farligt

15

05 + 06 + 07 + 08 + 13

Övrigt avfall

(sjukvårdsavfall och biologiskt avfall + metallavfall + icke-metalliskt avfall + kasserad utrustning + stelnat, stabiliserat och förglasat avfall)

Icke-farligt

16

05 + 06 + 07 + 08 + 13

Övrigt avfall

(sjukvårdsavfall och biologiskt avfall + metallavfall + icke-metalliskt avfall + kasserad utrustning + stelnat, stabiliserat och förglasat avfall)

Farligt”