25.5.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 131/38


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 783/2005

af 24. maj 2005

om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2150/2002 om affaldsstatistik

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2150/2002 om affaldsstatistik (1), særlig artikel 1, stk. 5, og artikel 6, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 6 i forordning (EF) nr. 2150/2002 skal Kommissionen fastlægge de foranstaltninger, der er nødvendige til gennemførelsen af forordningen.

(2)

I henhold til artikel 6, litra b), i forordning (EF) nr. 2150/2002 kan Kommissionen tilpasse de i bilagene anførte specifikationer.

(3)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 574/2004 er der blevet foretaget en ændring af den statistiske nomenklatur i bilag I og III til forordning (EF) nr. 2150/2002. Bilag II til forordning (EF) nr. 2150/2002 bør nu tilpasses i overensstemmelse med denne ændring.

(4)

Forordning (EF) nr. 2150/2002 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Statistiske Program, der er nedsat ved Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom (2)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II, afdeling 2, i forordning (EF) nr. 2150/2002 affattes som angivet i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. maj 2005.

På Kommissionens vegne

Joaquín ALMUNIA

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 332 af 9.12.2002, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 574/2004 (EUT L 90 af 27.3.2004, s. 15).

(2)  EFT L 181 af 28.6.1989, s. 47.


BILAG

»BILAG II

AFDELING 2

Affaldskategorier

De affaldskategorier, for hvilke der udarbejdes statistikker efter de i afdeling 8, pkt. 2, anførte nyttiggørelses- eller bortskaffelsesprocesser, er følgende:

Forbrænding

Positionsnr.

EWC-Stat/Version 3

Farligt/ikke-farligt affald

Kode

Beskrivelse

1

01 + 02 + 03

Kemisk affald

(Affald med kemiske forbindelser + Kemikalieaffald + Andet kemisk affald)

Ikke-farligt

2

01 + 02 + 03 undt. 01.3

Kemisk affald, undtagen brugte olier

(Affald med kemiske forbindelser + Kemikalieaffald + Andet kemisk affald)

Farligt

3

01.3

Brugte olier

Farligt

4

05

Affald fra læge- og dyrlægepraksis og biologisk affald

Ikke-farligt

5

05

Affald fra læge- og dyrlægepraksis og biologisk affald

Farligt

6

07.7

PCB-holdigt affald

Farligt

7

10.1

Husholdningsaffald og lignende affald

Ikke-farligt

8

10.2

Blandede og udifferentierede materialer

Ikke-farligt

9

10.2

Blandede og udifferentierede materialer

Farligt

10

10.3

Sorteringsaffald

Ikke-farligt

11

10.3

Sorteringsaffald

Farligt

12

11

Almindeligt slam

Ikke-farligt

13

06 + 07 + 08 + 09 + 12 + 13

Andet affald

(Metalaffald + Ikke-metalholdigt affald + Kasseret udstyr + Animalsk og vegetabilsk affald + Mineralsk affald + Solidificeret, stabiliseret eller forglasset affald)

Ikke-farligt

14

06 + 07 + 08 + 09 + 12 + 13 undt. 07.7

Andet affald

(Metalaffald + Ikke-metalholdigt affald, undtagen PCB-holdigt affald + Kasseret udstyr + Animalsk og vegetabilsk affald + Mineralsk affald + Solidificeret, stabiliseret eller forglasset affald)

Farligt


Nyttiggørelsesprocesser

(med undtagelse af energiudnyttelse)

Positionsnr.

EWC-Stat/Version 3

Farligt/ikke-farligt affald

Kode

Beskrivelse

1

01.3

Brugte olier

Farligt

2

06

Metalaffald

Ikke-farligt

3

06

Metalaffald

Farligt

4

07.1

Glasaffald

Ikke-farligt

5

07.1

Glasaffald

Farligt

6

07.2

Papir- og papaffald

Ikke-farligt

7

07.3

Gummiaffald

Ikke-farligt

8

07.4

Plastaffald

Ikke-farligt

9

07.5

Træaffald

Ikke-farligt

10

07.6

Tekstilaffald

Ikke-farligt

11

09 undt. 09.11, 09.3

Animalsk og vegetabilsk affald

(undtagen animalsk affald fra levnedsmiddelfremstilling og -produkter og undtagen animalsk fæces, urin og gødning)

Ikke-farligt

12

09.11

Animalsk affald fra levnedsmiddelfremstilling og -produkter

Ikke-farligt

13

09.3

Animalsk fæces, urin og gødning

Ikke-farligt

14

12

Mineralsk affald

Ikke-farligt

15

12

Mineralsk affald

Farligt

16

01 + 02 + 03 + 05 + 08 + 10 + 11 + 13

Andet affald

(Affald med kemiske forbindelser + Kemikalieaffald + Andet kemisk affald + Affald fra læge- og dyrlægepraksis og biologisk affald + Kasseret udstyr + Blandet almindeligt affald + Almindeligt slam + Solidificeret, stabiliseret eller forglasset affald)

Ikke-farligt

17

01 + 02 + 03 + 05 + 07.5 + 07.7 + 08 + 10 + 11 + 13 undt. 01.3

Andet affald

(Affald med kemiske forbindelser, undtagen brugte olier + Kemikalieaffald + Andet kemisk affald + Affald fra læge- og dyrlægepraksis og biologisk affald + Træaffald + PCB-holdigt affald + Kasseret udstyr + Blandet almindeligt affald + Almindeligt slam + Solidificeret, stabiliseret eller forglasset affald)

Farligt


Bortskaffelse (på anden måde end ved forbrænding)

Positionsnr.

EWC-Stat/Version 3

Farligt/ikke-farligt affald

Kode

Beskrivelse

1

01 + 02 + 03

Kemisk affald

(Affald med kemiske forbindelser + Kemikalieaffald + Andet kemisk affald)

Ikke-farligt

2

01 + 02 + 03 undt. 01.3

Kemisk affald, undtagen brugte olier

(Affald med kemiske forbindelser + Kemikalieaffald + Andet kemisk affald)

Farligt

3

01.3

Brugte olier

Farligt

4

09 undt. 09.11, 09.3

Animalsk og vegetabilsk affald

(undtagen animalsk affald fra levnedsmiddelfremstilling og -produkter og undtagen animalsk fæces, urin og gødning)

Ikke-farligt

5

09.11

Animalsk affald fra levnedsmiddelfremstilling og -produkter

Ikke-farligt

6

09.3

Animalsk fæces, urin og gødning

Ikke-farligt

7

10.1

Husholdningsaffald og lignende affald

Ikke-farligt

8

10.2

Blandede og udifferentierede materialer

Ikke-farligt

9

10.2

Blandede og udifferentierede materialer

Farligt

10

10.3

Sorteringsaffald

Ikke-farligt

11

10.3

Sorteringsaffald

Farligt

12

11

Almindeligt slam

Ikke-farligt

13

12

Mineralsk affald

Ikke-farligt

14

12

Mineralsk affald

Farligt

15

05 + 06 + 07 + 08 + 13

Andet affald

(Affald fra læge- og dyrlægepraksis og biologisk affald + Metalaffald + Ikke-metalholdigt affald + Kasseret udstyr + Solidificeret, stabiliseret eller forglasset affald)

Ikke-farligt

16

05 + 06 + 07 + 08 + 13

Andet affald

(Affald fra læge- og dyrlægepraksis og biologisk affald + Metalaffald + Ikke-metalholdigt affald + Kasseret udstyr + Solidificeret, stabiliseret eller forglasset affald)

Farligt«