EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0783

2005 m. gegužės 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 783/2005, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2150/2002 dėl atliekų statistikos II priedą (Tekstas svarbus EEE)

OL L 131, 2005 5 25, p. 38–41 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/783/oj

25.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 131/38


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 783/2005

2005 m. gegužės 24 d.

iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2150/2002 dėl atliekų statistikos II priedą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2150/2002 dėl atliekų statistikos (1), ypač į jo 1 straipsnio 5 dalį ir 6 straipsnio b dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2150/2002 6 straipsnį Komisija privalo nustatyti priemones, būtinas tam reglamentui įgyvendinti.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2150/2002 6 straipsnio b punktą Komisija gali pakeisti jo priede nurodytas specifikacijas.

(3)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 574/2004 buvo patvirtintas Reglamento (EB) Nr. 2150/2002 I ir III prieduose pateiktos statistinės nomenklatūros pakeitimas. Dabar reikia pakeisti Reglamento (EB) Nr. 2150/2002 II priedą, kad jis atitiktų šį pakeitimą.

(4)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 2150/2002 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Statistikos programų komiteto, įsteigto Tarybos sprendimu 89/382/EEB, Euratomas (2), nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2150/2002 II priedo 2 skirsnis pakeičiamas taip, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 20-tą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gegužės 24 d.

Komisijos vardu

Joaquín ALMUNIA

Komisijos narys


(1)  OL L 332, 2002 12 9, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 574/2004 (OL L 90, 2004 3 27, p. 15).

(2)  OL L 181, 1989 6 28, p. 47.


PRIEDAS

„II PRIEDAS

2 SKIRSNIS

Atliekų kategorijos

Atliekų kategorijų, apie kurias turi būti renkami statistiniai duomenys pagal panaudojimo ir šalinimo operacijas, kaip minima 8 skirsnio 2 dalyje, sąrašas yra toks:

Deginimas

Punktas Nr.

EXC-Stat 3 versija

Pavojingos ir nepavojingos atliekos

Kodas

Aprašymas

1

01 + 02 + 03

Cheminės atliekos

(Mišrios cheminės atliekos + cheminių preparatų atliekos + kitos cheminės atliekos)

Nepavojingos

2

01 + 02 + 03 išsk. 01.3

Cheminės atliekos, išskyrus naudotas alyvas

(Mišrios cheminės atliekos + cheminių preparatų atliekos + kitos cheminės atliekos)

Pavojingos

3

01.3

Naudotos alyvos

Pavojingos

4

05

Sveikatos priežiūros įstaigų ir biologinės atliekos

Nepavojingos

5

05

Sveikatos priežiūros įstaigų ir biologinės atliekos

Pavojingos

6

07.7

Atliekos, turinčios PCB

Pavojingos

7

10.1

Buitinės ir panašios atliekos

Nepavojingos

8

10.2

Įvairios mišrios medžiagos

Nepavojingos

9

10.2

Įvairios mišrios medžiagos

Pavojingos

10

10.3

Rūšiavimo liekanos

Nepavojingos

11

10.3

Rūšiavimo liekanos

Pavojingos

12

11

Paprastas dumblas

Nepavojingos

13

06 + 07 + 08 + 09 + 12 + 13

Kitos atliekos

(Metalo atliekos + nemetalinės atliekos + netinkama naudoti įranga + gyvulinės ir augalinės atliekos + atliekos iš kalnakasybos ir metalurgijos įmonių + sukietintos, stabilizuotos arba sustiklintos atliekos)

Nepavojingos

14

06 + 07 + 08 + 09 + 12 + 13 išsk. 07.7

Kitos atliekos

(Metalo atliekos + nemetalinės atliekos, išskyrus atliekas, turinčias PCB + netinkama naudoti įranga + gyvulinės ir augalinės atliekos + atliekos iš kalnakasybos ir metalurgijos įmonių + sukietintos, stabilizuotos arba sustiklintos atliekos)

Pavojingos


Operacijos, kurios leistų panaudoti (RECOV)

(išskyrus energijos panaudojimą)

Punktas Nr.

EXC-Stat 3 versija

Pavojingos ir nepavojingos atliekos

Kodas

Aprašymas

1

01.3

Naudotos alyvos

Pavojingos

2

06

Metalo atliekos

Nepavojingos

3

06

Metalo atliekos

Pavojingos

4

07.1

Stiklo atliekos

Nepavojingos

5

07.1

Stiklo atliekos

Pavojingos

6

07.2

Popieriaus ir kartono atliekos

Nepavojingos

7

07.3

Gumos atliekos

Nepavojingos

8

07.4

Plastikų atliekos

Nepavojingos

9

07.5

Medienos atliekos

Nepavojingos

10

07.6

Tekstilės atliekos

Nepavojingos

11

09 (išsk. 09.11, 09.3)

Gyvulinės ir augalinės atliekos

(išskyrus gyvulinės kilmės maisto gaminimo ir produktų atliekas; ir gyvulių ekskrementus, srutas ir mėšlą)

Nepavojingos

12

09.11

Gyvulinės kilmės maisto gaminimo ir produktų atliekos

Nepavojingos

13

09.3

Gyvulių ekskrementai, srutos ir mėšlas

Nepavojingos

14

12

Atliekos iš kalnakasybos ir metalurgijos įmonių

Nepavojingos

15

12

Atliekos iš kalnakasybos ir metalurgijos įmonių

Pavojingos

16

01 + 02 + 03 + 05 + 08 + 10 + 11 + 13

Kitos atliekos

(Mišrios cheminės atliekos + cheminių preparatų atliekos + kitos cheminės atliekos + sveikatos priežiūros įstaigų ir biologinės atliekos + netinkama naudoti įranga + įvairios paprastos atliekos + paprastas dumblas + sukietintos, stabilizuotos arba sustiklintos atliekos)

Nepavojingos

17

01 + 02 + 03 + 05 + 07.5 + 07.7 + 08 + 10 + 11 + 13 išsk. 01.3

Kitos atliekos

(Mišrios cheminės atliekos, išskyrus naudotas alyvas + cheminių preparatų atliekos + kitos cheminės atliekos + sveikatos priežiūros įstaigų ir biologinės atliekos + medienos atliekos + atliekos, turinčios PCB + netinkama naudoti įranga + įvairios paprastos atliekos + paprastas dumblas + sukietintos, stabilizuotos arba sustiklintos atliekos)

Pavojingos


Pašalinimas (išskyrus deginimą)

Punktas Nr.

EXC-Stat 3 versija

Pavojingos ir nepavojingos atliekos

Kodas

Aprašymas

1

01 + 02 + 03

Cheminės atliekos

(Mišrios cheminės atliekos + cheminių preparatų atliekos + kitos cheminės atliekos)

Nepavojingos

2

01 + 02 + 03 išsk. 01.3

Cheminės atliekos, išskyrus naudotas alyvas

(Mišrios cheminės atliekos + cheminių preparatų atliekos + kitos cheminės atliekos)

Pavojingos

3

01.3

Naudotos alyvos

Pavojingos

4

09 (išsk. 09.11, 09.3)

Gyvulinės ir augalinės atliekos

(išskyrus gyvulinės kilmės maisto gaminimo ir produktų atliekas; ir gyvulių ekskrementus, srutas ir mėšlą)

Nepavojingos

5

09.11

Gyvulinės kilmės maisto gaminimo ir produktų atliekos

Nepavojingos

6

09.3

Gyvulių ekskrementai, srutos ir mėšlas

Nepavojingos

7

10.1

Buitinės ir panašios atliekos

Nepavojingos

8

10.2

Įvairios mišrios medžiagos

Nepavojingos

9

10.2

Įvairios mišrios medžiagos

Pavojingos

10

10.3

Rūšiavimo liekanos

Nepavojingos

11

10.3

Rūšiavimo liekanos

Pavojingos

12

11

Paprastas dumblas

Nepavojingos

13

12

Atliekos iš kalnakasybos ir metalurgijos įmonių

Nepavojingos

14

12

Atliekos iš kalnakasybos ir metalurgijos įmonių

Pavojingos

15

05 + 06 + 07 + 08 + 13

Kitos atliekos

(Sveikatos priežiūros įstaigų ir biologinės atliekos + metalo atliekos + nemetalinės atliekos + netinkama naudoti įranga + sukietintos, stabilizuotos arba sustiklintos atliekos)

Nepavojingos

16

05 + 06 + 07 + 08 + 13

Kitos atliekos

(Sveikatos priežiūros įstaigų ir biologinės atliekos + metalo atliekos + nemetalinės atliekos + netinkama naudoti įranga + sukietintos, stabilizuotos arba sustiklintos atliekos)

Pavojingos“


Top