25.5.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 131/38


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 783/2005

(2005. gada 24. maijs),

ar ko groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 2150/2002 par statistiku attiecībā uz atkritumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 25. novembra Regulu (EK) Nr. 2150/2002 par statistiku attiecībā uz atkritumiem (1), un jo īpaši tās 1. panta 5. punktu un 6. panta b) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Atbilstoši Regulas (EK) Nr. 2150/2002 6. pantam Komisijai jāparedz pasākumi minētās regulas īstenošanai.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2150/2002 6. panta b) apakšpunktu Komisija var koriģēt minētās regulas pielikumos ietvertās specifikācijas.

(3)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 574/2004 ir izstrādāts statistiskās nomenklatūras grozījums Regulas (EK) Nr. 2150/2002 I un III pielikumā. Lai ievērotu šo grozījumu, Regulas (EK) Nr. 2150/2002 II pielikums tagad jākoriģē.

(4)

Tādēļ Regula (EK) Nr. 2150/2002 attiecīgi jāgroza.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Statistikas programmu komiteja, kas izveidota ar Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom (2),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 2150/2002 II pielikuma 2. iedaļu aizstāj ar tekstu, kas sniegts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 24. maijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Joaquín ALMUNIA


(1)  OV L 332, 9.12.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 574/2004 (OV L 90, 27.3.2004., 15. lpp.).

(2)  OV L 181, 28.6.1989., 47. lpp.


PIELIKUMS

“II PIELIKUMS

2. IEDAĻA

Atkritumu kategorijas

To atkritumu kategoriju saraksts, par kurām jāapkopo statistika saskaņā ar katru 8. iedaļas 2. punktā minēto reģenerācijas vai apglabāšanas darbību, ir šāds:

Atkritumu sadedzināšana

Pozīcijas Nr.

Atkritumu statistikas nomenklatūra/3. versija

Bīstamie/nebīstamie atkritumi

Kods

Apraksts

1

01 + 02 + 03

Ķīmiskie atkritumi

(ķīmisko savienojumu atkritumi + ķīmisko preparātu atkritumi + citi ķīmiskie atkritumi)

Nebīstamie

2

01 + 02 + 03 izņemot 01.3

Ķīmiskie atkritumi, izņemot izlietotos naftas produktus

(ķīmisko savienojumu atkritumi + ķīmisko preparātu atkritumi + citi ķīmiskie atkritumi)

Bīstamie

3

01.3

Izlietotie naftas produkti

Bīstamie

4

05

Veselības aprūpes un bioloģiskie atkritumi

Nebīstamie

5

05

Veselības aprūpes un bioloģiskie atkritumi

Bīstamie

6

07.7

Atkritumi, kas satur PCB

Bīstamie

7

10.1

Sadzīves un līdzīgi atkritumi

Nebīstamie

8

10.2

Jaukti un nediferencēti materiāli

Nebīstamie

9

10.2

Jaukti un nediferencēti materiāli

Bīstamie

10

10.3

Šķirošanas atlikumi

Nebīstamie

11

10.3

Šķirošanas atlikumi

Bīstamie

12

11

Parastās dūņas

Nebīstamie

13

06 + 07 + 08 + 09 + 12 + 13

Citi atkritumi

(metālu atkritumi + nemetālu atkritumi + nolietotas iekārtas + dzīvnieku un augu atkritumi + minerālu atkritumi + cietināti, stabilizēti vai pārstikloti atkritumi)

Nebīstamie

14

06 + 07 + 08 + 09 + 12 + 13 izņemot 07.7

Citi atkritumi

(metālu atkritumi + nemetālu atkritumi, izņemot atkritumus, kas satur PCB + nolietotas iekārtas + dzīvnieku un augu atkritumi + minerālu atkritumi + cietināti, stabilizēti vai pārstikloti atkritumi)

Bīstamie


Darbības, kas var izraisīt reģenerāciju

(izņemot enerģijas reģenerāciju)

Pozīcijas Nr.

Atkritumu statistikas nomenklatūra/3. versija

Bīstamie/nebīstamie atkritumi

Kods

Apraksts

1

01.3

Izlietotie naftas produkti

Bīstamie

2

06

Metālu atkritumi

Nebīstamie

3

06

Metālu atkritumi

Bīstamie

4

07.1

Stikla atkritumi

Nebīstamie

5

07.1

Stikla atkritumi

Bīstamie

6

07.2

Papīra un kartona atkritumi

Nebīstamie

7

07.3

Gumijas atkritumi

Nebīstamie

8

07.4

Plastmasas atkritumi

Nebīstamie

9

07.5

Koksnes atlikumi

Nebīstamie

10

07.6

Tekstilatkritumi

Nebīstamie

11

09 izņemot 09.11, 09.3

Dzīvnieku un augu izcelsmes atkritumi

(izņemot dzīvnieku izcelsmes atkritumus no pārtikas izstrādājumiem un produktiem un izņemot dzīvnieku izkārnījumus, urīnu un kūtsmēslus)

Nebīstamie

12

09.11

Dzīvnieku izcelsmes atkritumi no pārtikas izstrādājumiem un produktiem

Nebīstamie

13

09.3

Dzīvnieku izkārnījumi, urīns un kūtsmēsli

Nebīstamie

14

12

Minerālu atkritumi

Nebīstamie

15

12

Minerālu atkritumi

Bīstamie

16

01 + 02 + 03 + 05 + 08 + 10 + 11 + 13

Citi atkritumi

(ķīmisko savienojumu atkritumi + ķīmisko preparātu atkritumi + citi ķīmiskie atkritumi + veselības aprūpes un bioloģiskie atkritumi + nolietotas iekārtas + jaukti parastie atkritumi + parastās dūņas + cietināti, stabilizēti vai pārstikloti atkritumi)

Nebīstamie

17

01 + 02 + 03 + 05 + 07.5 + 07.7 + 08 + 10 + 11 + 13 izņemot 01.3

Citi atkritumi

(ķīmisko savienojumu atkritumi, izņemot izlietotos naftas produktus + ķīmisko preparātu atkritumi + citi ķīmiskie atkritumi + veselības aprūpes un bioloģiskie atkritumi + koksnes atlikumi + Atkritumi, kas satur PCB + nolietotas iekārtas + jaukti parastie atkritumi + parastās dūņas + cietināti, stabilizēti vai pārstikloti atkritumi)

Bīstamie


Atkritumu apglabāšana (izņemot sadedzināšanu):

Pozīcijas Nr.

Atkritumu statistikas nomenklatūra/3. versija

Bīstamie/nebīstamie atkritumi

Kods

Apraksts

1

01 + 02 + 03

Ķīmiskie atkritumi

(ķīmisko savienojumu atkritumi + ķīmisko preparātu atkritumi + citi ķīmiskie atkritumi)

Nebīstamie

2

01 + 02 + 03 izņemot 01.3

Ķīmiskie atkritumi, izņemot izlietotos naftas produktus

(ķīmisko savienojumu atkritumi + ķīmisko preparātu atkritumi + citi ķīmiskie atkritumi)

Bīstamie

3

01.3

Izlietotie naftas produkti

Bīstamie

4

09 izņemot 09.11, 09.3

Dzīvnieku un augu izcelsmes atkritumi

(izņemot dzīvnieku izcelsmes atkritumus no pārtikas izstrādājumiem un produktiem un izņemot dzīvnieku izkārnījumus, urīnu un kūtsmēslus)

Nebīstamie

5

09.11

Dzīvnieku izcelsmes atkritumi no pārtikas izstrādājumiem un produktiem

Nebīstamie

6

09.3

Dzīvnieku izkārnījumi, urīns un kūtsmēsli

Nebīstamie

7

10.1

Sadzīves un līdzīgi atkritumi

Nebīstamie

8

10.2

Jaukti un nediferencēti materiāli

Nebīstamie

9

10.2

Jaukti un nediferencēti materiāli

Bīstamie

10

10.3

Šķirošanas atlikumi

Nebīstamie

11

10.3

Šķirošanas atlikumi

Bīstamie

12

11

Parastās dūņas

Nebīstamie

13

12

Minerālu atkritumi

Nebīstamie

14

12

Minerālu atkritumi

Bīstamie

15

05 + 06 + 07 + 08 + 13

Citi atkritumi

(veselības aprūpes un bioloģiskie atkritumi + metālu atkritumi + nemetālu atkritumi + nolietotas iekārtas + cietināti, stabilizēti vai pārstikloti atkritumi)

Nebīstamie

16

05 + 06 + 07 + 08 + 13

Citi atkritumi

(veselības aprūpes un bioloģiskie atkritumi + metālu atkritumi + nemetālu atkritumi + nolietotas iekārtas + cietināti, stabilizēti vai pārstikloti atkritumi)

Bīstamie”