EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_15_014_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
15.Околна среда, потребители и здравеопазване
TOM 14

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

15.   Околна среда, потребители и здравеопазване

TOM 014

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2005

L 040

1

 

 

32005D0101

 

 

 

Решение на Комисията от 13 януари 2005 година за приемане, съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета, на списъка с обекти от значение за Общността за Бореалния биогеографски регион (нотифицирано под номер C(2004) 5462)

3

2005

L 118

14

 

 

32005R0704

 

 

 

Регламент (ЕО) № 704/2005 на Комисията от 4 май 2005 година за изменение на спецификацията за наименование за произход в приложението към Регламент (ЕО) № 1107/96 (Mel de Barroso) (ЗНП)

184

2005

L 118

26

 

 

32005D0360

 

 

 

Решение на Комисията от 26 април 2005 година за установяване на екологични критерии и свързаните с тях изисквания за оценка и проверка за присъждане на знака за екомаркировка на Общността на смазочни масла (нотифицирано под номер C(2005) 1372) (1)

188

2005

L 119

13

 

 

32005D0369

 

 

 

Решение на Комисията от 3 май 2005 година относно установяване на правила за контрол на съответствието в държавите-членки и въвеждане на формати за данни за целите на Директива 2002/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за отпадъци от електрическо и електронно оборудване (нотифицирано под номер C(2005) 1355)

197

2005

L 124

1

 

 

32005D0370

 

 

 

Решение на Съвета от 17 февруари 2005 година за сключване от името на Европейската общност на Конвенцията за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по екологични въпроси

201

2005

L 124

4

 

 

22005A0517(01)

 

 

 

Конвенция за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда

204

2005

L 126

43

 

 

32005D0381

 

 

 

Решение на Комисията от 4 май 2005 година за установяване на въпросник за отчитане прилагането на Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (нотифицирано под номер C(2005) 1359) (1)

221

2005

L 127

20

 

 

32005D0384

 

 

 

Решение на Комисията от 12 май 2005 година за изменение на Решения 2000/45/EО, 2001/405/EО, 2001/688/EО, 2002/255/EО и 2002/747/EО с цел удължаване на валидността на екологичните критерии за присъждане на знака за екомаркировка на Общността на определени продукти (нотифицирано под номер C(2005) 1446) (1)

233

2005

L 131

26

 

 

32005R0782

 

 

 

Регламент (ЕО) № 782/2005 на Комисията от 24 май 2005 година относно определяне на формата за предаване на резултати от статистиката за отпадъците (1)

235

2005

L 131

38

 

 

32005R0783

 

 

 

Регламент (ЕО) № 783/2005 на Комисията от 24 май 2005 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 2150/2002 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на отпадъците (1)

247

2005

L 135

34

 

 

32005D0402

 

 

 

Решение на Комисията от 23 май 2005 година за спешни мерки относно лют червен пипер, продукти от лют червен пипер, куркума и палмово масло (нотифицирано под номер C(2005) 1454) (1)

251

2005

L 143

3

 

 

32005R0856

 

 

 

Регламент (ЕО) № 856/2005 на Комисията от 6 юни 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 466/2001 по отношение на токсини, причинени от гъби от рода Fusarium (1)

254

2005

L 149

22

 

 

32005L0029

 

 

 

Директива 2005/29/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 11 май 2005 година относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар и изменение на Директива 84/450/ЕИО на Съвета, Директиви 97/7/EО, 98/27/EО и 2002/65/EО на Европейския парламент и на Съвета, и Регламент (EО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета (Директива за нелоялни търговски практики) (1)

260

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top