25.5.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 131/38


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 783/2005

z dnia 24 maja 2005 r.

zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk odpadów

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie statystyk odpadów (1), w szczególności jego art. 1 ust. 5 i art. 6 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy art. 6 rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Komisja powinna dokonać uzgodnień dotyczących wykonania tego rozporządzenia.

(2)

Zgodnie z art. 6 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Komisja może dostosować specyfikacje zawarte w załącznikach do wspomnianego rozporządzenia.

(3)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 547/2004 zmienia nomenklaturę statystyczną w załączniku I i załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 2150/2002. Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 należy dostosować do tych zmian.

(4)

W związku z powyższym rozporządzenie (WE) nr 2150/2002 powinno zostać odpowiednio zmienione.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Programów Statystycznych ustanowionego decyzją Rady 89/382/EWG, Euratom (2),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 sekcję 2 zastępuje się tekstem Załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 20 dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 maja 2005 r.

W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 332 z 9.12.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 574/2004 (Dz.U. L 90 z 27.3.2004, str. 15).

(2)  Dz.U. L 181 z 28.6.1989, str. 47.


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK II

SEKCJA 2

Kategorie odpadów

Wykaz kategorii odpadów wymagających sporządzenia statystyk dla określonych w sekcji 8 pkt 2 operacji odzysku lub unieszkodliwiania jest podana niżej:

Spalanie

Pozycja nr

EWC-Stat Wersja 3

Odpady niebezpieczne lub bezpieczne

Kod

Wyszczególnienie

1

01 + 02 + 03

Odpady chemiczne

(odpady związków chemicznych + odpady preparatów chemicznych + inne odpady chemiczne)

Bezpieczne

2

01 + 02 + 03 z wył. 01.3

Odpady chemiczne z wyłączeniem olejów zużytych

(odpady związków chemicznych + odpady preparatów chemicznych + inne odpady chemiczne)

Niebezpieczne

3

01.3

Oleje zużyte

Niebezpieczne

4

05

Odpady medyczne i biologiczne

Bezpieczne

5

05

Odpady medyczne i biologiczne

Niebezpieczne

6

07.7

Odpady zawierające PCB

Niebezpieczne

7

10.1

Odpady domowe i podobne

Bezpieczne

8

10.2

Materiały zmieszane i niesortowalne

Bezpieczne

9

10.2

Materiały zmieszane i niesortowalne

Niebezpieczne

10

10.3

Pozostałości po sortowaniu

Bezpieczne

11

10.3

Pozostałości po sortowaniu

Niebezpieczne

12

11

Osady ściekowe ogólne

Bezpieczne

13

06 + 07 + 08 + 09 + 12 + 13

Odpady inne

(odpady metalowe + odpady niemetalowe + zezłomowane urządzenia + odpady zwierzęce i roślinne + odpady mineralne + odpady zestalone, ustabilizowane lub zeszklone)

Bezpieczne

14

06 + 07 + 08 + 09 + 12 + 13 z wył. 07.7

Odpady inne

(odpady metalowe + odpady niemetalowe z wyłączeniem odpadów zawierających PCB + zezłomowane urządzenia + odpady zwierzęce i roślinne + odpady mineralne + odpady zestalone, ustabilizowane lub zeszklone)

Niebezpieczne


Operacje, które mogą prowadzić do odzysku

(z wyłączeniem odzysku energii)

Pozycja nr

EWC-Stat Wersja 3

Odpady niebezpieczne lub bezpieczne

Kod

Wyszczególnienie

1

01.3

Oleje zużyte

Niebezpieczne

2

06

Odpady metalowe

Bezpieczne

3

06

Odpady metalowe

Niebezpieczne

4

07.1

Odpady szklane

Bezpieczne

5

07.1

Odpady szklane

Niebezpieczne

6

07.2

Odpady papierowe i tekturowe

Bezpieczne

7

07.3

Odpady gumowe

Bezpieczne

8

07.4

Odpady plastykowe

Bezpieczne

9

07.5

Odpady drewniane

Bezpieczne

10

07.6

Odpady tekstylne

Bezpieczne

11

09 z wył. 09.11, 09.3

Odpady zwierzęce i roślinne

(z wyłączeniem odpadów zwierzęcych z wytwarzania żywności i produktów żywnościowych; oraz wyłączając odchody zwierzęce, urynę i obornik)

Bezpieczne

12

09.11

Odpady zwierzęce z wytwarzania żywności i produktów żywnościowych

Bezpieczne

13

09.3

Odchody zwierzęce, uryna i obornik

Bezpieczne

14

12

Odpady mineralne

Bezpieczne

15

12

Odpady mineralne

Niebezpieczne

16

01 + 02 + 03 + 05 + 08 + 10 + 11 + 13

Odpady inne

(odpady związków chemicznych + odpady preparatów chemicznych + inne odpady chemiczne + odpady medyczne i biologiczne + zezłomowane urządzenia + mieszane odpady zwykłe + ogólne osady ściekowe + osady zestalone, ustabilizowane lub zeszklone)

Bezpieczne

17

01 + 02 + 03 + 05 + 07.5 + 07.7 + 08 + 10 + 11 + 13 z wył. 01.3

Odpady inne

(odpady związków chemicznych z wyłączeniem olejów zużytych + odpady preparatów chemicznych + inne odpady chemiczne + odpady medyczne i biologiczne + odpady drewniane + odpady zawierające PCB + zezłomowane urządzenia + mieszane odpady zwykłe + ogólne osady ściekowe + osady zestalone, ustabilizowane lub zeszklone)

Niebezpieczne


Unieszkodliwianie (inne niż spalanie):

Pozycja nr

EWC-Stat Wersja 3

Odpady niebezpieczne lub bezpieczne

Kod

Wyszczególnienie

1

01 + 02 + 03

Odpady chemiczne

(odpady związków chemicznych + odpady preparatów chemicznych + inne odpady chemiczne)

Bezpieczne

2

01 + 02 + 03 z wył. 01.3

Odpady chemiczne z wyłączeniem olejów zużytych

(odpady związków chemicznych + odpady preparatów chemicznych + inne odpady chemiczne)

Niebezpieczne

3

01.3

Oleje zużyte

Niebezpieczne

4

09 z wył. 09.11, 09.3

Odpady zwierzęce i roślinne

(z wyłączeniem odpadów zwierzęcych z wytwarzania żywności i produktów żywnościowych; oraz wyłączając odchody zwierzęce, urynę i obornik)

Bezpieczne

5

09.11

Odpady zwierzęce z wytwarzania żywności i produktów żywnościowych

Bezpieczne

6

09.3

Odchody zwierzęce, uryna i obornik

Bezpieczne

7

10.1

Odpady domowe i podobne

Bezpieczne

8

10.2

Materiały zmieszane i niesortowalne

Bezpieczne

9

10.2

Materiały zmieszane i niesortowalne

Niebezpieczne

10

10.3

Pozostałości po sortowaniu

Bezpieczne

11

10.3

Pozostałości po sortowaniu

Niebezpieczne

12

11

Osady ściekowe ogólne

Bezpieczne

13

12

Odpady mineralne

Bezpieczne

14

12

Odpady mineralne

Niebezpieczne

15

05 + 06 + 07 + 08 + 13

Odpady inne

(odpady medyczne i biologiczne + odpady metalowe + odpady niemetalowe + zezłomowane urządzenia + odpady zestalone, ustabilizowane lub zeszklone)

Bezpieczne

16

05 + 06 + 07 + 08 + 13

Odpady inne

(odpady medyczne i biologiczne + odpady metalowe + odpady niemetalowe + zezłomowane urządzenia + odpady zestalone, ustabilizowane lub zeszklone)

Niebezpieczne”