EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22023A02188

PROTOKOL O PROVÁDĚNÍ DOHODY O PARTNERSTVÍ V ODVĚTVÍ RYBOLOVU MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM NA JEDNÉ STRANĚ A KIRIBATSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ (2023–2028)

ST/9890/2023/REV/1

OJ L, 2023/2188, 18.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2023/2188/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2023/2188/oj

Related Council decision
Related Council decision
European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2023/2188

18.10.2023

PROTOKOL O PROVÁDĚNÍ DOHODY O PARTNERSTVÍ V ODVĚTVÍ RYBOLOVU MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM NA JEDNÉ STRANĚ A KIRIBATSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ (2023–2028)

EVROPSKÁ UNIE, dříve Evropské společenství,

dále jen „Unie“, a

KIRIBATSKÁ REPUBLIKA,

dále jen „Kiribati“,

dále jen „strany“,

VZHLEDEM k úzké spolupráci mezi stranami, zejména v souvislosti se vztahy mezi skupinou afrických, karibských a tichomořských států (dále jen „země AKT“) a Unií, a vzhledem k jejich vzájemnému přání tyto vztahy posílit,

JSOUCE stranami Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Kiribatskou republikou na straně druhé (dále jen „dohoda“),

S ODVOLÁNÍM na ustanovení dohody,

S ODVOLÁNÍM rovněž na zásadu, že všechny státy musí přijmout vhodná opatření k zajištění udržitelného řízení a k zachování mořských zdrojů a za tímto účelem vzájemně spolupracovat,

ZNOVU POTVRZUJÍCE cíl zajistit udržitelné využívání a společné řízení vysoce stěhovavých populací,

VZHLEDEM K TOMU, že je důležité podporovat mezinárodní spolupráci ve vědeckém výzkumu,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto protokolu se použijí definice uvedené v článku 2 dohody.

Kromě toho se:

a)

„rybolovnými oblastmi“ rozumí oblasti ve vodách Kiribati, jak jsou definovány v kapitole 1 oddíle 2 přílohy;

b)

„úlovky“ rozumí mořské vodní druhy ulovené pomocí lovného zařízení používaného rybářským plavidlem;

c)

„vykládkou“ rozumí vykládka jakéhokoli množství produktů rybolovu z rybářského plavidla na pevninu;

d)

„delegací“ rozumí delegace Evropské unie pro Tichomoří sídlící v Suvě na Fidži;

e)

„vážným sporem“ rozumí spor, který se týká výkladu protokolu nebo brání jeho provádění;

f)

„licencí k rybolovu“ rozumí platné povolení nebo licence k výkonu rybolovných činností, pokud jde o lov konkrétních druhů v rámci určených rybolovných oblastí s použitím konkrétních zařízení a v konkrétním období v souladu s podmínkami stanovenými v příloze;

g)

„udržitelným rybolovem“ rozumí rybolov v souladu s cíli a zásadami stanovenými v kodexu chování pro odpovědný rybolov přijatém na konferenci Organizace OSN pro výživu a zemědělství v roce 1995;

h)

„plavidlem Unie“ rozumí rybářské plavidlo plující pod vlajkou některého z členských států Unie a registrované v Unii;

i)

„provozovatelem“ rozumí fyzická nebo právnická osoba, která provozuje nebo vlastní jakýkoli podnik provozující jakékoli činnosti související s jakoukoli fází produkce, zpracování, uvádění na trh, distribuce a maloobchodního prodeje produktů rybolovu a akvakultury;

j)

„protokolem“ rozumí tento prováděcí protokol dohody, včetně příloh a dodatků;

k)

„dnem rybolovu“ rozumí jakýkoli kalendářní den nebo část kalendářního dne, během něhož se plavidlo Unie lovící košelkovými nevody nachází v rybolovných oblastech, avšak nezahrnuje kalendářní den nebo část kalendářního dne, který je v nařízení Kiribati o rybolovu (denní režim pro plavidla lovící košelkovými nevody) z roku 2014 definován jako nerybolovný den;

l)

„neobvyklými okolnostmi“ rozumí okolnosti jiné než přírodní živly, které jsou takové povahy, že zabraňují v provozování rybolovných činností ve vodách Kiribati a které stojí mimo přiměřenou kontrolu jedné ze stran.

Článek 2

Cíl a doba použití

1.   Cílem protokolu je provedení dohody, a to zejména stanovením podmínek pro přístup plavidel Unie do rybolovných oblastí, a zakotvením ustanovení o provádění partnerství v oblasti udržitelného rybolovu.

2.   Protokol a jeho příloha jsou použitelné po dobu pěti let ode dne podpisu v souladu s článkem 22, ledaže dojde k vypovězení podle článku 19 protokolu.

Článek 3

Vztah mezi protokolem a dohodou

Ustanovení protokolu se vykládají a uplatňují v kontextu dohody a způsobem, který je s ní v souladu.

Článek 4

Vztah mezi protokolem a jinými dohodami a právními nástroji

Ustanovení protokolu se vykládají a uplatňují způsobem, který je slučitelný a v souladu s:

a)

doporučeními a usneseními Komise pro rybolov v západním a středním Tichém oceánu (WCPFC) a Meziamerické komise pro tropické tuňáky (IATTC) a všech dalších příslušných organizací na úrovni subregionu nebo úrovni mezinárodní, jejichž jsou členy;

b)

dohodou o provedení ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 o zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací z roku 1995;

c)

kodexem chování pro zodpovědný rybolov přijatým konferencí Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) v roce 1995;

d)

Mezinárodním akčním plánem FAO pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu;

e)

podstatnými prvky podle článku 9 Dohody o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé (dále jen „dohoda z Cotonou“) nebo v odpovídajícím článku její nástupnické dohody mezi Unií a zeměmi AKT.

Článek 5

Rybolovná práva

1.   Kiribati přidělí licence k rybolovu plavidlům Unie lovícím tuňáky podle článku 6 dohody v rámci omezení stanovených programem Kiribati pro řízení rybolovu tuňáka, opatřeními WCPFC pro zachování a řízení zdrojů a se zohledněním usnesení komise IATTC.

2.   Rybolovná práva pro lov vysoce stěhovavých druhů uvedených v příloze 1 Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu z roku 1982 jsou určena pro 4 plavidla lovící košelkovými nevody za podmínek stanovených v příloze protokolu.

3.   Odstavce 1 a 2 se použijí při dodržení článků 6 a 8 protokolu.

Článek 6

Finanční příspěvek – způsoby vyplácení

1.   Celkový finanční příspěvek podle článku 7 dohody na období podle článku 2 protokolu činí tři miliony osm set tisíc (3 800 000) eur.

2.   Finanční příspěvek Unie se skládá z těchto prvků:

a)

roční částka za přístup do rybolovných oblastí ve výši tří set šedesát tisíc (360 000) eur ročně a

b)

zvláštní roční částka ve výši čtyř set tisíc (400 000) eur na podporu a provádění politiky Kiribati v odvětví rybolovu a námořní politiky.

3.   Za částku podle odst. 2 písm. a) poskytne Kiribati plavidlům Unie nejméně 160 dnů rybolovu v rybolovných oblastech ročně. Plavidlům Unie mohou být poskytnuty dodatečné dny v souladu s postupem dle kapitoly II oddílu 6 přílohy.

4.   Kromě toho platí provozovatelé rybolovu Kiribati roční poplatek za přístup na základě počtu udělených dnů rybolovu, jak je stanoveno v kapitole II oddíle 6 přílohy.

5.   Odstavec 1 tohoto článku se použije při dodržení 5, 7 a 9 protokolu a článků 12 a 13 dohody.

6.   Unie uhradí částku stanovenou v odst. 2 písm. a) nejpozději do 90 dnů ode dne zahájení prozatímního provádění protokolu, pokud jde o prostředky na první rok, a nejpozději k výročnímu datu prozatímního provádění protokolu, pokud jde o roky následující.

7.   Orgány Kiribati mohou s finančním příspěvkem podle odst. 2 písm. a) nakládat zcela podle vlastního uvážení.

8.   Finanční příspěvek Unie podle odst. 2 písm. a) a roční poplatek za přístup provozovatelů podle odstavce 4 jsou hrazeny vládní účet Kiribati č. 1 vedený u ANZ Bank of Kiribati, Ltd., Bairiki, Tarawa.

9.   Finanční příspěvek Unie podle odst. 2 písm. b) je hrazen na vládní účet Kiribati č. 4 vedený u ANZ Bank of Kiribati, Ltd., Bairiki, Tarawa

10.   Orgány Kiribati každý rok potvrdí Unii čísla účtů.

Článek 7

Odvětvová podpora

1.   Finanční příspěvek podle čl. 6 odst. 2 písm. b) je využíván orgány Kiribati na podporu řízení a rozvoje rybolovu, včetně sledování, kontroly a dohledu nad rybolovnými činnostmi v boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu, v souladu s vizí Kiribati na období příštích 20 let, vnitrostátní rybářskou politikou a dalšími souvisejícími politikami, které mají dopad na odpovědný a udržitelný rybolov.

2.   Nejpozději do 120 dnů ode dne zahájení prozatímního provádění protokolu se smíšený výbor dohodne na:

a)

ročních a víceletých odvětvových programech pro využití finančního příspěvku podle čl. 6 odst. 2 písm. b);

b)

ročních a víceletých cílech, jichž má být dosaženo za účelem podpory zodpovědného a udržitelného rybolovu;

c)

podrobných prováděcích pravidlech a postupech, v příslušných případech včetně rozpočtových a finančních ukazatelů, k hodnocení výsledků, kterých se každý rok dosáhne.

3.   Konkrétní výše finančního příspěvku na odvětvovou podporu podle čl. 6 odst. 2 písm. b) se vyplácí každý rok podle dosaženého pokroku. Pro první rok provádění protokolu se finanční příspěvek vyplatí na základě potřeb zjištěných v rámci dohodnutého programu. V následujících letech provádění protokolu se finanční příspěvky vyplatí na základě výsledků dosažených při provádění odvětvového programu v souladu s podrobnými prováděcími pravidly a postupy podle odst. 2 písm. c). K vyplacení finančního příspěvku dojde nejpozději do 45 dnů po rozhodnutí smíšeného výboru o dosažených výsledcích.

4.   Kiribati každoročně předloží smíšenému výboru zprávu, v níž informuje o provádění činností a výsledcích dosažených s využitím odvětvové podpory. Před skončením platnosti protokolu vypracuje Kiribati také závěrečnou zprávu.

5.   Unie může přezkoumat, částečně nebo úplně pozastavit platbu zvláštního finančního příspěvku podle čl. 6 odst. 2 písm. b) protokolu:

a)

pokud podle hodnocení smíšeného výboru nejsou dosažené výsledky v souladu s programem;

b)

pokud tento finanční příspěvek nebyl využit tak, jak určil smíšený výbor.

6.   Smíšený výbor je odpovědný za monitorování provádění víceletého programu odvětvové podpory. Je-li to nezbytné, provádí strany nadále monitoring prostřednictvím smíšeného výboru po uplynutí platnosti protokolu, dokud není finanční náhrada týkající se odvětvové podpory uvedené v čl. 6 odst. 2 písm. b) plně využita. Finanční příspěvek uvedený v čl. 6 odst. 2 písm. b) však nelze vyplatit po uplynutí osmi měsíců od skončení platnosti protokolu.

7.   Strany se zavazují zajistit, že budou opatření realizovaná s pomocí odvětvové podpory viditelná.

Článek 8

Úprava rybolovných práv

Rybolovná práva podle článku 5 mohou být upravena vzájemnou dohodou v rámci smíšeného výboru, pokud doporučení komise WCPFC nebo IATTC, regionálních a subregionálních organizací potvrdí, že taková úprava zajistí udržitelné řízení zdrojů Kiribati. V takovém případě se finanční příspěvek podle čl. 6 odst. 2 písm. a) protokolu po vzájemné dohodě úměrně a pro rata temporis upraví.

Článek 9

Podmínky upravující rybolovné činnosti

1.   Plavidla Unie mohou provozovat rybolovné činnosti v rybolovných oblastech pouze tehdy, pokud jsou držiteli platné licence vydané orgány Kiribati podle protokolu.

2.   Strany spolupracují na společném sledování využívání rybolovných práv plavidly Unie pomocí vhodných kontrol, včetně inspekcí na moři a při vykládce, dálkového sledování a dalších vhodných nástrojů a s využitím elektronického systému podávání zpráv.

3.   Kromě toho si strany na výročním zasedání smíšeného výboru podle článku 9 dohody vymění informace o celkové intenzitě rybolovu ve vodách Kiribati v předchozím roce s ohledem na pravidla dohodnutá v rámci příslušných organizací na úrovni regionu či subregionu. V případě potřeby přijmou strany nezbytná opatření k úpravě rybolovných práv udělených protokolem na následující rok.

Článek 10

Vědecká spolupráce v oblasti udržitelného rybolovu

1.   Strany podporují udržitelné řízení rybolovných zdrojů a mořských ekosystémů a zodpovědný rybolov ve vodách Kiribati.

2.   Strany se zavazují, že budou na úrovni subregionu podporovat vědeckou spolupráci týkající se zodpovědného rybolovu, a to zejména v rámci komise WCPFC a IATTC a všech dalších příslušných organizací na úrovni subregionu nebo úrovni mezinárodní, jichž jsou členy.

3.   V souladu s článkem 4 dohody, článkem 8 protokolu a s ohledem na nejlepší dostupné vědecké stanovisko mohou strany v rámci smíšeného výboru případně přijmout opatření týkající se činností plavidel Unie, která mají licenci k rybolovu podle protokolu, aby zajistily udržitelné řízení rybolovných zdrojů ve vodách Kiribati.

Článek 11

Pozastavení a přezkum platby finančního příspěvku

1.   Finanční příspěvek podle čl. 6 odst. 2 písm. a) protokolu může být revidován nebo pozastaven v případě, že rybolovným činnostem v rybolovných oblastech brání neobvyklé okolnosti, a to po konzultaci a dohodě stran ve lhůtě dvou měsíců od žádosti jedné ze stran a za předpokladu, že Unie zcela uhradila jakoukoliv částku, která byla v době pozastavení případně splatná.

2.   Pozastavení platby finančního příspěvku podle čl. 6 odst. 2 písm. a) je podmíněno tím, že Unie písemně oznámí svůj záměr nejméně dva měsíce před dnem, k němuž má pozastavení nabýt účinku.

3.   Finanční příspěvek podle čl. 6 odst. 2 písm. a) se znovu začne vyplácet poté, co dojde k nápravě situace díky opatřením zaměřeným na zmírnění následků uvedených neobvyklých okolností, a po konzultaci a dohodě stran, která stvrdí, že stávající situace pravděpodobně umožňuje obnovu běžného výkonu rybolovných činností.

Článek 12

Pozastavení a obnovení licencí k rybolovu

1.   Kiribati si vyhrazuje právo pozastavit a zrušit licenci k rybolovu udělenou konkrétnímu plavidlu podle článku 5, pokud:

a)

plavidlo závažně porušuje zákony a předpisy Kiribati nebo podmínky licence, nebo

b)

majitel daného plavidla nedodržel soudní příkaz vydaný v souvislosti s porušením předpisů, kterého se dopustilo dané plavidlo.

2.   Licence k rybolovu, která byla pozastavena, zůstává pozastavena dokud není soudní příkaz podle odst. 1 písm. b) opět dodržován a za předpokladu, že orgány Kiribati souhlasí s obnovením licence k rybolovu na zbývající dobu platnosti této licence.

Článek 13

Pozastavení provádění protokolu

1.   Provádění protokolu, včetně vyplácení finančního příspěvku podle čl. 6 odst. 2, může být na podnět jedné ze stran pozastaveno, jestliže:

a)

Unie neprovede platby stanovené v čl. 6 odst. 2 z důvodů, které nejsou uvedeny v čl. 7 odst. 5 a čl. 11 odst. 1;

b)

vznikne závažný spor mezi stranami, který se týká výkladu protokolu nebo brání jeho provádění;

c)

žádné z plavidel Unie nepožádá o obnovení licencí k rybolovu;

d)

jedna ze stran nedodržuje ustanovení protokolu;

e)

jedna ze stran konstatuje porušení podstatných a základních prvků lidských práv, jak jsou stanoveny v článku 9 dohody z Cotonou nebo v odpovídajícím článku její nástupnické dohody mezi Unií a státy AKT.

2.   Pozastavení provádění protokolu oznámí dotyčná strana druhé straně písemně a nabývá účinku tři měsíce po obdržení oznámení. Od okamžiku oznámení pozastavení vedou strany jednání s cílem svůj spor do tří měsíců smírně narovnat. Pokud je takového narovnání dosaženo nebo jakmile je obnovena situace předcházející událostem uvedeným v odst. 1 písm. a), obnoví se uplatňování protokolu a výše finančního příspěvku podle článku 6 se úměrně a pro rata temporis sníží podle doby trvání pozastavení.

Článek 14

Vnitrostátní právní a správní předpisy

1.   Rybolovné činnosti plavidel Unie, která podle protokolu operují v rybolovných oblastech, se řídí platnými právními předpisy Kiribati, nestanoví-li tato dohoda, protokol a příloha a dodatky protokolu jinak.

2.   Unie se zavazuje přijmout veškerá nezbytná opatření, aby zajistila, že plavidla Unie budou dodržovat vnitrostátní právní předpisy Kiribati a že budou účinně uplatňována opatření pro sledování a kontrolu rybolovných aktivit a dohled nad nimi podle protokolu.

3.   Provozovatelé plavidel Unie spolupracují s orgány Kiribati odpovědnými za sledování, kontrolu a dohled.

4.   Strany se vzájemně informují o veškerých změnách své rybářské politiky a o souvisejících právních předpisů, které případně mohou ovlivnit činnosti plavidel Unie podle protokolu.

5.   Jakékoli podstatné změny nebo nové právní předpisy, které by měly významný dopad na činnost plavidel Unie, se na ně použijí nejdříve 60. den po dni, kdy Unie od Kiribati obdrží oznámení o změně.

Článek 15

Nediskriminace a transparentnost

1.   Podle čl. 3 odst. 1 dohody mají plavidla Unie neméně příznivé technické podmínky rybolovu jako ostatní zahraniční loďstva se stejnými vlastnostmi a lovící stejné druhy.

2.   Strany se zavazují, že si budou ve smíšeném výboru vyměňovat informace o všech dohodách, které umožní vstup zahraničních plavidel do rybolovných oblastí, zejména pokud jde o technické podmínky platné pro zahraniční plavidla provozující rybolov ve vodách Kiribati.

3.   Unie se zavazuje, že bude Kiribati čtvrtletně poskytovat souhrnné údaje o množství a místech vykládek úlovků v rybolovných oblastech.

Článek 16

Ochrana údajů

1.   Strany se zavazují zajistit, že se všemi citlivými obchodními a osobními údaji týkajícími se plavidel Unie a jejich rybolovné činnosti, jež budou získány v souvislosti s plněním protokolu, bude nakládáno v souladu se zásadami důvěrnosti a ochrany údajů. Strany zajistí, že budou zveřejňovány pouze souhrnné údaje týkající se rybolovné činnosti v rybolovných oblastech, a to v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy a souvisejícími protokoly o sdílení a ochraně údajů regionální organizace pro řízení rybolovu.

2.   Údaje zpracovávají příslušné orgány výhradně pro účely provádění dohody, a zejména pro účely řízení, sledování, kontroly a dohledu nad rybolovem. Orgány odpovědnými za zpracování údajů jsou v případě Unie Evropská komise nebo stát vlajky a v případě Kiribati příslušný orgán.

3.   Osobní údaje musí být ve vztahu k subjektu údajů zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem.

4.   V souvislosti s prováděním protokolu, zejména pokud jde o zpracování žádostí o licence k rybolovu, kontrolu rybolovných činností a boj proti nezákonnému, nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu, mohou být vyměňovány a dále zpracovávány tyto údaje:

a)

identifikační a kontaktní údaje plavidla;

b)

činnosti plavidla nebo činnosti související s plavidlem, jeho polohou a pohybem, jeho rybolovnou činností nebo činností související s rybolovem, shromážděné sledováním, inspekcemi nebo pozorovateli v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy a souvisejícími protokoly regionální organizace pro řízení rybolovu o sdílení a ochraně údajů;

c)

údaje týkající se vlastníka (vlastníků) plavidla nebo jeho zástupce, jako je jméno, státní příslušnost, profesní kontaktní údaje a profesní bankovní účet,

d)

údaje týkající se místního zástupce, jako je jméno, státní příslušnost a profesní kontaktní údaje;

e)

údaje o veliteli plavidla a členech posádky, jako jsou jména, státní příslušnost, funkce a v případě velitele plavidla jeho kontaktní údaje;

f)

údaje týkající se námořníků, kteří byli najati na dotčené plavidlo, jako je jméno, kontaktní údaje, odborné vzdělání a osvědčení o zdravotní způsobilosti.

5.   Osobní údaje požadované a předávané podle protokolu musí být přesné, přiměřené, relevantní a omezené na to, co je nezbytné pro účely provádění dohody.

6.   Strany si budou vyměňovat osobní údaje podle dohody pouze pro konkrétní účely stanovené v dohodě.

7.   Obdržené údaje nebudou dále zpracovávány způsobem, který je s uvedenými účely neslučitelný.

8.   Osobní údaje se uchovávají po dobu nezbytnou k naplnění účelu, pro který byly vyměněny, maximálně však deset let, ledaře by byly nezbytné pro sledování protiprávního jednání, kontrolu nebo soudní či správní řízení. V takových případech mohou být osobní údaje uchovávány po dobu dvaceti let. Pokud jsou osobní údaje uchovávány po delší dobu, jsou anonymizovány.

9.   Osobní údaje jsou zpracovávány způsobem, který zajišťuje jejich odpovídající zabezpečení zohledňující konkrétní rizika zpracování, včetně ochrany před neoprávněným nebo protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

10.   Každá ze stran zajistí, aby subjekty údajů byly informovány o tom, jak budou jejich osobní údaje zpracovávány, jakož i o svých právech a prostředcích právní ochrany, a to prostřednictvím obecného oznámení, např. zveřejněním protokolu, nebo formou individuálního oznámení, např. prohlášením o ochraně osobních údajů, které bude poskytnuto v průběhu procesu žádosti o licenci k rybolovu.

11.   Subjekty údajů mají k dispozici účinná a vymahatelná práva, pokud jde o jejich práva podle platných právních požadavků v jednotlivých jurisdikcích. Orgány zaručují ochranu osobních údajů kombinací právních předpisů a vnitřních zásad a postupů. Stížnosti na orgány smluvních stran v souvislosti se zpracováním osobních údajů podle protokolu se podávají evropskému inspektorovi ochrany údajů v případě orgánů Unie nebo jakémukoli příslušnému orgánu v případě Kiribati.

12.   Orgány stran nepředají údaje sdílené podle protokolu třetí straně v jiné zemi, než jsou členské státy vlajky.

13.   Smíšený výbor může stanovit další vhodné záruky a prostředky právní ochrany.

Článek 17

Výlučnost

1.   Podle článku 6 dohody mohou plavidla Unie provozovat rybolovné činnosti v rybolovných oblastech pouze tehdy, pokud disponují licencí k rybolovu vydanou podle protokolu.

2.   Orgány Kiribati vydají licence k rybolovu plavidlům Unie výlučně na základě protokolu. Vydávání jakékoli licence k rybolovu plavidlům Unie mimo rámec protokolu, zejména v podobě přímých licencí, je zakázáno.

Článek 18

Ustanovení o přezkumu

Strany mohou v rámci smíšeného výboru přezkoumávat ustanovení protokolu, přílohy a dodatků a v případě potřeby provádět změny týkající se:

a)

úprav rybolovných práv, a tedy i s nimi souvisejícího finančního příspěvku podle čl. 6 odst. 2 písm. a) v souladu s článkem 8;

b)

podmínek poskytování odvětvové podpory, a tedy i s tím souvisejícího finančního příspěvku podle čl. 6 odst. 2 písm. b);

c)

technických podmínek a opatření, za nichž plavidla Unie provozují své rybolovné činnosti.

Článek 19

Vypovězení

1.   Protokol může vypovědět jakákoli ze stran v případě neobvyklých okolností jako např. pokles příslušných populací, zjištění sníženého využívání rybolovných práv udělených plavidlům Unie nebo nedodržení závazků přijatých oběma stranami ohledně boje s nezákonným, nehlášeným a neregulovaným rybolovem.

2.   V případě vypovězení protokolu dotyčná strana písemně oznámí druhé straně svůj úmysl vypovědět protokol nejméně šest měsíců přede dnem, kdy má toto vypovězení nabýt účinku. Po odeslání oznámení podle předchozí věty zahájí obě strany konzultace.

3.   Platba finančního příspěvku podle článku 6 na rok, ve kterém vypovězení nabude účinku, se přiměřeně a pro rata temporis sníží.

Článek 20

Elektronická výměna údajů

1.   Kiribati a Unie podporují elektronickou výměnu všech informací a dokumentů souvisejících s prováděním protokolu.

2.   Elektronická forma dokumentu se vždy považuje za rovnocennou tištěné verzi.

3.   Obě strany se neprodleně vzájemně informují o jakékoliv závadě počítačového systému, která takovou výměnu znemožňuje. Za těchto okolností se informace a dokumenty související s prováděním protokolu automaticky nahradí jejich tištěnou verzí způsobem stanoveným v příloze.

Článek 21

Povinnosti v okamžiku uplynutí doby platnosti protokolu nebo jeho vypovězení

1.   Po uplynutí platnosti protokolu nebo jeho vypovězení podle článku 19 protokolu nebo článku 12 dohody dotčení majitelé plavidel Unie i nadále odpovídají za jakékoli porušení ustanovení dohody nebo protokolu nebo právních předpisů Kiribati, k němuž došlo před uplynutím platnosti nebo před vypovězením protokolu, či za úhradu jakéhokoli licenčního poplatku nebo závazku, který nebyl v okamžiku uplynutí platnosti nebo vypovězení uhrazen.

2.   V případě potřeby budou strany nadále sledovat provádění odvětvové podpory poskytované podle čl. 6 odst. 2 písm. b) v souladu s článkem 7 a prováděcími pravidly odvětvové podpory.

Článek 22

Prozatímní provádění

Protokol se prozatímně provádí ode dne jeho podpisu stranami.

Článek 23

Vstup v platnost

1.   Protokol a jeho příloha a dodatky vstupují v platnost dnem, kdy si strany vzájemně oznámí provedení postupů nezbytných k tomuto účelu.

2.   Oznámení podle odstavce 1 se zasílají, pokud jde o Unii, generálnímu tajemníkovi Rady Evropské unie.

Image 1

Image 2


PŘÍLOHA

PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ RYBOLOVNÝCH ČINNOSTÍ PLAVIDLY UNIE PODLE PROTOKOLU O PROVÁDĚNÍ DOHODY O PARTNERSTVÍ V ODVĚTVÍ RYBOLOVU MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM NA JEDNÉ STRANĚ A KIRIBATSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Oddíl 1

Určení příslušných orgánů

1.

Pro potřeby této přílohy, a není-li uvedeno jinak, se každým odkazem na Unii nebo na Kiribati jako příslušný orgán rozumí:

a)

v případě Evropské unie (dále jen „Unie“): Evropská komise;

b)

v případě Kiribati: Ministerstvo rybolovu a rozvoje mořských zdrojů.

2.

Před začátkem prozatímního provádění protokolu si strany vymění všechny příslušné kontaktní údaje k provádění protokolu a dle potřeby vzájemně komunikují.

Oddíl 2

Rybolovné oblasti

1.

Plavidla Unie, která jsou držiteli licence k rybolovu vydané Kiribati podle protokolu, smějí provozovat rybolovné činnosti v rybolovných oblastech Kiribati, kterými se rozumí vody Kiribati v souladu s právními předpisy Kiribati, s výjimkou teritoriálního moře, chráněných oblastí a oblastí, kde je rybolov zakázán.

2.

Souřadnice svých vod, jakož i chráněných oblastí nebo oblastí, kde je rybolov zakázán, sdělí Kiribati Unii dříve, než se protokol začne prozatímně provádět.

3.

V souladu s ustanoveními čl. 14 odst. 4 protokolu informuje Kiribati Unii o veškerých změnách ve vymezení uvedených oblastí.

Oddíl 3

oblasti řízení Rybolovu

1.

V rámci přístupu založeného na správě podle jednotlivých oblastí a v souladu s nařízením o rybolovu (systém dny/plavidlo pro plavidla lovící košelkovými nevody) z roku 2014 rozdělilo Kiribati své rybolovné oblasti do tří oblastí řízení rybolovu, a to na oblast Gilbertových ostrovů, oblast Phoenixských ostrovů a oblast Liniových ostrovů.

2.

Souřadnice oblastí řízení rybolovu sdělí Kiribati Unii dříve, než se protokol začne prozatímně provádět.

3.

V souladu s ustanoveními čl. 14 odst. 4 protokolu informuje Kiribati Unii o všech změnách týkajících se oblastí řízení rybolovu.

4.

Kromě zálohy hrazené majiteli plavidel podle kapitoly II oddílu 6 se postupem podle kapitoly II oddílu 7 hradí následující částky, jako platby za dny rybolovu:

a)

za den rybolovu v oblasti Liniových ostrovů se platba nehradí;

b)

za den rybolovu v oblasti Phoenixských ostrovů se hradí částka jeden tisíc (1 000) amerických dolarů;

c)

za den rybolovu v oblasti Gilbertových ostrovů se hradí částka jeden tisíc (1 000) amerických dolarů.

Oddíl 4

Zástupce plavidla

Všechna plavidla Unie, která žádají o licenci k rybolovu, mohou být zastoupena zástupcem (právnickou nebo fyzickou osobou) se sídlem nebo trvalým bydlištěm v Kiribati, přičemž příslušný orgán Kiribati musí být o tomto zastoupení řádně informován.

Oddíl 5

Způsobilá plavidla unie

Aby bylo plavidlo Unie způsobilé pro získání licence k rybolovu, nesmí pro jeho majitele, velitele ani pro ně samotné platit zákaz rybolovné činnosti ve vodách Kiribati. Musí odpovídat požadavkům právních předpisů Kiribati a před zahájením činnosti musí mít splněny veškeré povinnosti vyplývající z jejich rybolovných činností ve vodách Kiribati podle dohod o rybolovu uzavřených s Unií. Kromě toho musí dodržovat příslušné právní předpisy Unie týkající se licencí k rybolovu, musí být zapsána v rejstříku rybářských plavidel vedeném komisí WCPFC, v rejstříku smluvních stran dohody z Nauru (PNA) a v rejstříku plavidel s dobrou pověstí vedeném agenturou FFA (Forum Fisheries Agency) a nesmí být uvedena na seznamu plavidel provádějících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov vedeném některou regionální organizací pro řízení rybolovu.

KAPITOLA II

SPRÁVA LICENCÍ K RYBOLOVU

Oddíl 1

Registrace

1.

Rybolovné činnosti plavidel Unie v rybolovných oblastech jsou možné pouze na základě vydání registračního čísla příslušným orgánem Kiribati.

2.

Žádosti o registraci se podávají na formuláři poskytnutém příslušným orgánem Kiribati v souladu s dodatkem 1.

3.

Registrace je podmíněna zaplacením částky tři tisíce (3 000) amerických dolarů za plavidlo a rok, která je jako registrační poplatek poukázána na vládní účet Kiribati č. 3 bez jakýchkoli srážek.

Oddíl 2

Doba platnosti licence k rybolovu

1.

Licence k rybolovu je platná na „roční rybolovné období“.

2.

Toto roční rybolovné období odpovídá:

a)

v roce, v němž se protokol začne prozatímně provádět, období mezi dnem začátku jeho prozatímního provádění a 31. prosincem téhož roku;

b)

poté každému úplnému kalendářnímu roku;

c)

v roce, během kterého platnost protokolu vyprší, období mezi 1. lednem a datem uplynutí platnosti protokolu.

3.

Licence jsou obnovitelné s výhradou platnosti protokolu.

4.

Na první a poslední roční rybolovné období by se platba, kterou hradí majitelé plavidel podle oddílu 6 odst. 2, měla vypočítat pro rata temporis.

Oddíl 3

Žádost o licenci k rybolovu

1.

Licenci k rybolovu mohou získat pouze způsobilá plavidla Unie definovaná v kapitole I oddíle 5 této přílohy.

2.

Příslušný orgán Unie podá elektronicky příslušnému orgánu Kiribati, a v kopii též delegaci, žádost o licenci k rybolovu dle v souladu s dodatkem 1 pro každé plavidlo, které si přeje lovit podle protokolu, a to nejméně dvacet pracovních dnů před začátkem ročního období platnosti licence k rybolovu podle oddílu 2 této kapitoly.

3.

Není-li žádost o licenci k rybolovu podána před počátkem ročního období platnosti, může ji majitel plavidla podat i poté, ale nejpozději dvacet pracovních dnů před požadovaným dnem zahájení rybolovných činností. V takových případech platí licence k rybolovu pouze do konce ročního období, během něhož byla žádost podána. Majitelé plavidla uhradí poplatky za přístup stanovené na celou dobu platnosti licence k rybolovu.

4.

V případě každé první žádosti o licenci k rybolovu nebo po větší technické změně na dotčeném plavidle podá Unie žádost příslušnému orgánu Kiribati elektronickou poštou na formuláři uvedeném v dodatku 1 a k žádosti přiloží tyto dokumenty:

a)

doklad o zaplacení poplatků za přístup na dobu platnosti licence k rybolovu;

b)

nedávno pořízené (nejvýše dvanáct měsíců staré) digitální barevné fotografie plavidla se zaznamenaným datem, v rozlišení 72 DPI, 1400 × 1050 pixelů zachycující boční pohled na plavidlo včetně jména plavidla v základní latinské abecedě ISO;

c)

kopii osvědčení o bezpečnostním vybavení plavidla;

d)

kopii registračního osvědčení plavidla;

e)

kopii osvědčení o hygienické kontrole plavidla;

f)

kopie osvědčení o zápisu do rejstříku pla