EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22023A02188

PROTOKOL OM GENNEMFØRELSE AF FISKERIPARTNERSKABSAFTALEN MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN KIRIBATI PÅ DEN ANDEN SIDE (2023-2028)

ST/9890/2023/REV/1

OJ L, 2023/2188, 18.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2023/2188/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2023/2188/oj

Related Council decision
Related Council decision
European flag

Tidende
Den Europæiske Unions

DA

Serie L


2023/2188

18.10.2023

PROTOKOL OM GENNEMFØRELSE AF FISKERIPARTNERSKABSAFTALEN MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN KIRIBATI PÅ DEN ANDEN SIDE (2023-2028)

DEN EUROPÆISKE UNION, tidligere Det Europæiske Fællesskab,

i det følgende benævnt »Unionen«, og

REPUBLIKKEN KIRIBATI,

i det følgende benævnt »Kiribati«,

i det følgende under ét benævnt »parterne«,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at der er et nært samarbejde mellem parterne, navnlig vedrørende forbindelserne mellem gruppen af stater i Afrika, Caribien og Stillehavet (»ACS-staterne«) og Unionen, og deres fælles ønske om at intensivere disse forbindelser,

SOM ER PARTER i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Republikken Kiribati på den anden side, i det følgende benævnt »aftalen«,

SOM ERINDRER OM aftalens bestemmelser,

SOM OGSÅ ERINDRER OM princippet om, at alle stater skal træffe passende foranstaltninger for at sikre en bæredygtig forvaltning og bevarelse af de marine ressourcer og samarbejde med henblik herpå,

SOM PÅ NY BEKRÆFTER vigtigheden af at sikre en bæredygtig fælles udnyttelse og forvaltning af stærkt vandrende bestande,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at det er vigtigt at fremme internationalt samarbejde inden for videnskabelig forskning,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Definitioner

Med henblik på denne protokol gælder de definitioner, der er anført i aftalens artikel 2.

Derudover gælder følgende:

a)

»fiskeriområder«: de områder i Kiribatis farvande, der er defineret i bilagets kapitel 1, afdeling 2

b)

»fangst«: akvatiske marine arter fanget med et fiskeredskab, der anvendes af et fiskerfartøj

c)

»landing«: losning af en hvilken som helst mængde fiskevarer fra et fiskerfartøj på land

d)

»delegation«: Den Europæiske Unions delegation for Stillehavsområdet, baseret i Suva, Fiji

e)

»alvorlig tvist«: uenighed som følge af fortolkningen af denne protokol eller hindring af dens gennemførelse

f)

»fiskerilicens«: en gyldig ret eller licens til at fiske efter specifikke arter ved hjælp af specifikke redskaber i de nærmere fastsatte fiskeriområder og perioder i overensstemmelse med vilkårene i dette bilag

g)

»bæredygtigt fiskeri«: fiskeri i overensstemmelse med de mål og principper, der er nedfældet i adfærdskodeksen for ansvarligt fiskeri, der blev vedtaget på FAO's konference i 1995

h)

»EU-fartøj«: et fiskerfartøj, der fører en EU-medlemsstats flag og er registreret i Unionen

i)

»operatør«: enhver fysisk eller juridisk person, der driver eller ejer en virksomhed, som udfører aktiviteter i et led i produktions-, forarbejdnings-, afsætnings-, distributions- eller detailkæderne for fiskevarer og akvakulturprodukter

j)

»protokol«: denne gennemførelsesprotokol til aftalen samt dens bilag og tillæg

k)

»fiskedag«: enhver kalenderdag eller del af en kalenderdag, hvor et EU-notfartøj befinder sig i fiskeriområder, men ikke en kalenderdag eller en del af en kalenderdag, der defineres som en dag, hvor der ikke fiskes, jf. Kiribatis fiskeriforskrifter fra 2014 (havdageordning for notfartøjer)

l)

»usædvanlige omstændigheder«: begivenheder bortset fra naturfænomener, som ingen af parterne med rimelighed kan siges at have indflydelse på, og som gør det umuligt at fiske i Kiribatis farvande.

Artikel 2

Formål og anvendelsesperiode

1.   Formålet med protokollen er at gennemføre aftalen ved navnlig at fastsætte betingelserne for EU-fartøjers adgang til fiskeriområderne og bestemmelserne for gennemførelse af partnerskabet for bæredygtigt fiskeri.

2.   Protokollen og det tilhørende bilag gælder i fem år fra datoen for dens undertegnelse i henhold til artikel 22, medmindre den opsiges i overensstemmelse med protokollens artikel 19.

Artikel 3

Forholdet mellem protokollen og aftalen

Bestemmelserne i protokollen fortolkes og anvendes i forbindelse med og på en måde, der er i overensstemmelse med aftalen.

Artikel 4

Forholdet mellem protokollen og andre aftaler og juridiske instrumenter

Bestemmelserne i protokollen fortolkes og anvendes i overensstemmelse med og på en måde, der er forenelig med:

a)

henstillinger og resolutioner fra Fiskerikommissionen for det Vestlige og Centrale Stillehav (WCPFC) og Den Interamerikanske Kommission for Tropisk Tunfisk (IATTC) og enhver anden berørt subregional eller international organisation, som de er medlemmer af

b)

aftalen om gennemførelsen af bestemmelserne i De Forenede Nationers havretskonvention af 10. december 1982 vedrørende bevarelse og forvaltning af fælles fiskebestande og stærkt vandrende fiskebestande af 1995

c)

adfærdskodeksen for ansvarligt fiskeri, der blev vedtaget på De Forenede Nationers Fødevare- og Landbrugsorganisations (FAO's) konference i 1995

d)

FAO's internationale handlingsplan, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri

e)

de væsentlige elementer, der er omhandlet i artikel 9 i partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af Gruppen af Stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater (»Cotonouaftalen«), eller i den tilsvarende artikel i den efterfølgende aftale mellem Unionen og ACS-staterne.

Artikel 5

Fiskerimuligheder

1.   Kiribati udsteder fiskerilicenser til EU-fartøjer, der fisker efter tun, jf. aftalens artikel 6, inden for de grænser, der er fastsat i Kiribatis tunforvaltningsplan, WCPFC's bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger og under hensyntagen til IATTC's resolutioner.

2.   Der fastsættes fiskerimuligheder for fiskeri efter stærkt vandrende arter, jf. bilag 1 til De Forenede Nationers havretskonvention af 1982, for fire notfartøjer på de betingelser, der er fastsat i bilaget til protokollen.

3.   Stk. 1 og 2 finder anvendelse, jf. dog protokollens artikel 6 og 8.

Artikel 6

Finansiel modydelse – betalingsmåder

1.   For den i protokollens artikel 2 omhandlede periode er den samlede finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalens artikel 7, tre millioner otte hundrede tusinde (3 800 000) euro.

2.   Unionens finansielle modydelse omfatter følgende:

a)

et årligt beløb for adgang til fiskeriområderne på tre hundrede og tres tusinde (360 000) euro om året, og

b)

et særligt årligt beløb på fire hundrede tusinde (400 000) euro til støtte for og gennemførelsen af Kiribatis sektorbaserede fiskeri- og havpolitik.

3.   For det i stk. 2, litra a), omhandlede beløb stiller Kiribati årligt mindst 160 fiskedage i fiskeriområderne til rådighed for EU-fartøjer. Yderligere dage kan stilles til rådighed for EU-fartøjer i overensstemmelse med bilagets kapitel II, punkt 6.

4.   Desuden skal fiskerioperatører betale et årligt adgangsgebyr til Kiribati på grundlag af det antal fiskedage, der er tildelt, jf. kapitel II, punkt 6, i bilaget.

5.   Denne artikels stk. 1 finder anvendelse med forbehold af protokollens artikel 5, 7 og 9 og aftalens artikel 12 og 13.

6.   Unionen betaler det i stk. 2, litra a), omhandlede beløb senest 90 dage efter startdatoen for denne protokols midlertidige anvendelse for det første år og senest på årsdagen for protokollens midlertidige anvendelse i de efterfølgende år.

7.   Kiribatis myndigheder har fuld råderet med hensyn til anvendelsen af den finansielle modydelse, der er omhandlet i stk. 2, litra a).

8.   Unionens finansielle modydelse, jf. stk. 2, litra a), og operatørernes årlige adgangsgebyr i henhold til stk. 4 indbetales på den kiribatiske stats konto nr. 1 i ANZ Bank of Kiribati, Ltd, Bairiki, Tarawa.

9.   Unionens finansielle modydelse, jf. stk. 2, litra b), indbetales på den kiribatiske stats konto nr. 4 i ANZ Bank of Kiribati, Ltd, Bairiki, Tarawa (»sektorstøtte til fiskeri«).

10.   Kiribatis myndigheder bekræfter kontonumrene for Unionen en gang om året.

Artikel 7

Sektorstøtte

1.   Den finansielle modydelse som omhandlet i artikel 6, stk. 2, litra b), forvaltes af Kiribatis myndigheder til støtte for forvaltningen og udviklingen af fiskeriet, herunder tilsyn med og kontrol og overvågning af fiskeriet med henblik på bekæmpelse af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (»IUU-fiskeri«), i overensstemmelse med Kiribatis 20 års-vision, den nationale fiskeripolitik og andre relaterede politikker, der har indvirkning på ansvarligt og bæredygtigt fiskeri.

2.   Senest 120 dage efter datoen for protokollens midlertidige anvendelse aftaler Den Blandede Komité:

a)

årlige og flerårige sektorprogrammer for anvendelse af den finansielle modydelse, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2, litra b)

b)

de årlige og flerårige mål, der skal nås med henblik på over tid at fremme ansvarligt og bæredygtigt fiskeri

c)

detaljerede gennemførelsesbestemmelser og procedurer, herunder om nødvendigt budgetmæssige og finansielle indikatorer, for en årlig evaluering af resultaterne.

3.   Det særlige beløb for den finansielle modydelse til sektorstøtte, jf. artikel 6, stk. 2, litra b), udbetales hvert år afhængigt af de opnåede fremskridt. Den finansielle modydelse for protokollens første anvendelsesår udbetales på grundlag af de behov, der er konstateret som en del af den aftalte programmering. For protokollens efterfølgende anvendelsesår udbetales den finansielle modydelse på grundlag af resultaterne af gennemførelsen af sektorprogrammet i overensstemmelse med de gennemførelsesbestemmelser og -procedurer, der er omhandlet i stk. 2, litra c). Betalingen af den finansielle modydelse finder sted senest 45 dage efter Den Blandede Komités afgørelse om de opnåede resultater.

4.   Kiribati forelægger hvert år Den Blandede Komité en rapport om de gennemførte tiltag og de resultater, som sektorstøtten har bidraget til. Kiribati udarbejder også en endelig rapport, inden protokollen udløber.

5.   Unionen forbeholder sig ret til helt eller delvis at revidere eller suspendere den særlige finansielle modydelse, der er omhandlet i protokollens artikel 6, stk. 2, litra b):

a)

hvis en evaluering foretaget af Den Blandede Komité viser, at resultaterne ikke er i tråd med programmeringen

b)

den finansielle modydelse ikke anvendes som bestemt af Den Blandede Komité.

6.   Den Blandede Komité har ansvaret for opfølgningen af gennemførelsen af det flerårige sektorspecifikke støtteprogram. Om nødvendigt viderefører begge parter denne opfølgning via Den Blandede Komité efter protokollens udløb, indtil den specifikke finansielle modydelse til sektorstøtte, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2, litra b), er udnyttet fuldt ud. Den finansielle modydelse, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2, litra b), kan dog kun udbetales indtil otte måneder efter protokollens udløb.

7.   Parterne forpligter sig til at sikre, at de tiltag, der iværksættes med sektorstøtte, er synlige.

Artikel 8

Tilpasning af fiskerimulighederne

De fiskerimuligheder, der er omhandlet i artikel 5, kan tilpasses efter fælles aftale i Den Blandede Komité, for så vidt henstillingerne fra WCPFC, IATTC eller regionale og subregionale organisationer bestyrker, at en sådan tilpasning vil sikre en bæredygtig forvaltning af Kiribatis ressourcer. I så fald tilpasses den finansielle modydelse, der er omhandlet i protokollens artikel 6, stk. 2, litra a), efter fælles aftale forholdsmæssigt og pro rata temporis.

Artikel 9

Fiskeribetingelser

1.   EU-fartøjer må kun fiske i fiskeriområderne, hvis de er i besiddelse af en gyldig licens, der er udstedt af Kiribatis myndigheder i henhold til protokollen.

2.   Parterne samarbejder om i fællesskab at overvåge EU-fartøjernes udnyttelse af fiskerimulighederne ved hjælp af passende kontrol, herunder inspektion til havs og ved landing, elektronisk fjernovervågning samt andre passende redskaber og ved hjælp af et elektronisk indberetningssystem.

3.   På det årlige møde i Den Blandede Komité, der er omhandlet i aftalens artikel 9, udveksler parterne desuden oplysninger om den samlede fiskeriindsats i Kiribatis farvande i det foregående år på baggrund af de regler, der er aftalt inden for rammerne af de relevante regionale og subregionale organisationer. Hvis det er relevant, træffer parterne de nødvendige foranstaltninger til at tilpasse de fiskerimuligheder, der er fastsat i protokollen, for det følgende år.

Artikel 10

Videnskabeligt samarbejde med henblik på at sikre et bæredygtigt fiskeri

1.   Parterne fremmer en bæredygtig forvaltning af fiskeressourcerne og de marine økosystemer samt et ansvarligt fiskeri i Kiribatis farvande.

2.   Parterne forpligter sig til på subregionalt plan at fremme det videnskabelige samarbejde om ansvarligt fiskeri, navnlig inden for WCPFC, IATTC og enhver anden berørt subregional eller international organisation, som de er medlemmer af.

3.   I overensstemmelse med aftalens artikel 4, protokollens artikel 8 og på grundlag af den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning kan parterne i Den Blandede Komité, hvis det er relevant, træffe foranstaltninger vedrørende de aktiviteter, der udøves af EU-fartøjer med licens til at udøve fiskeri i henhold til protokollen, for at sikre en bæredygtig forvaltning af fiskeressourcerne i Kiribatis farvande.

Artikel 11

Suspension og revision af den finansielle modydelse

1.   Hvis usædvanlige omstændigheder gør det umuligt at fiske i fiskeriområderne, kan den finansielle modydelse, der er omhandlet i protokollens artikel 6, stk. 2, litra a), revideres eller suspenderes efter samråd og aftale mellem parterne senest to måneder efter, at en af parterne har anmodet herom, og forudsat at Unionen fuldt ud har betalt alle skyldige beløb på suspensionstidspunktet.

2.   For at betalingen af den finansielle modydelse, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2, litra a), kan suspenderes, skal Unionen meddele sin hensigt skriftligt mindst to måneder før den dato, hvor suspensionen får virkning.

3.   Betalingen af den finansielle modydelse, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2, litra a), genoptages, når situationen er afhjulpet som følge af foranstaltninger til afhjælpning af ovennævnte usædvanlige omstændigheder og efter samråd og aftale mellem parterne, som bekræfter, at situationen må formodes igen at tillade det normale fiskeri.

Artikel 12

Suspension af og ophævelse af suspensionen af fiskerilicenser

1.   Kiribati forbeholder sig ret til at suspendere og tilbagekalde en fiskerilicens udstedt for et bestemt fartøj, jf. artikel 5, hvis:

a)

det konstateres, at fartøjet har begået en alvorlig overtrædelse af Kiribatis love og bestemmelser eller betingelser for fiskerilicenser, eller

b)

rederen ikke efterkommer en retskendelse, der er afsagt i forbindelse med fartøjets overtrædelse.

2.   En fiskerilicens, der er suspenderet, forbliver suspenderet, indtil retskendelsen som omhandlet i stk. 1, litra b), er blevet efterkommet, og forudsat at de kiribatiske myndigheder indvilliger i at ophæve suspensionen eller tilbagekaldelsen af fiskerilicensen for den resterende del af dennes gyldighedsperiode.

Artikel 13

Suspension af protokollens anvendelse

1.   Anvendelsen af protokollen, herunder betalingen af den finansielle modydelse, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2, kan suspenderes på en af parternes initiativ i tilfælde af, at:

a)

Unionen undlader at foretage de betalinger, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2, af årsager, der ikke er omhandlet i artikel 7, stk. 5, og artikel 11, stk. 1

b)

der opstår en alvorlig tvist mellem parterne om fortolkningen af protokollen eller hindring af dens gennemførelse

c)

ingen af EU-fartøjerne ansøger om fornyelse af fiskerilicenser

d)

en af parterne ikke overholder protokollens bestemmelser

e)

en af parterne konstaterer en krænkelse af væsentlige og grundlæggende elementer i menneskerettighederne som fastsat i Cotonouaftalens artikel 9 eller i den tilsvarende artikel i en efterfølgende aftale mellem Unionen og ACS-staterne.

2.   Den part, der ønsker at suspendere anvendelsen af protokollen, skal skriftligt meddele den anden part sit ønske om suspension, og suspensionen får virkning tre måneder efter modtagelsen af meddelelsen. Parterne rådfører sig med hinanden fra det tidspunkt, hvor ønsket om suspension meddeles, med henblik på at finde en mindelig løsning på tvisten inden for tre måneder. Når en sådan løsning er opnået, eller så snart den situation, der bestod forud for de begivenheder, der er nævnt i stk. 1, litra a), er genetableret, genoptages protokollens anvendelse, og den finansielle modydelse, der er omhandlet i artikel 6, nedsættes forholdsmæssigt og pro rata temporis i forhold til suspensionens varighed.

Artikel 14

Nationale love og forskrifter

1.   EU-fartøjers fiskeri i fiskeriområderne i henhold til protokollen er underlagt Kiribatis gældende love og administrative bestemmelser, medmindre andet er fastsat i aftalen, protokollen og dens bilag og tillæg.

2.   Unionen forpligter sig til at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at EU-fartøjerne overholder Kiribatis nationale love og bestemmelser, og for at sikre, at foranstaltningerne vedrørende tilsyn, kontrol og overvågning af fiskeriet i henhold til protokollen gennemføres effektivt.

3.   EU-fartøjernes operatører samarbejder med Kiribatis myndigheder med ansvar for tilsyn, kontrol og overvågning.

4.   Parterne underretter hinanden om eventuelle ændringer i deres respektive fiskeripolitik eller -lovgivning, som kan have betydning for EU-fartøjers aktiviteter i henhold til protokollen.

5.   Væsentlige ændringer eller ny lovgivning, der i væsentlig grad vil påvirke EU-fartøjernes aktiviteter, finder tidligst anvendelse på disse fartøjer den 60. dag efter den dag, hvor Unionen modtog Kiribatis meddelelse om ændringen.

Artikel 15

Ikkeforskelsbehandling og gennemsigtighed

1.   I henhold til aftalens artikel 3, stk. 1, nyder EU-fartøjer godt af de samme gunstige tekniske fiskeribetingelser som dem, der gælder for andre udenlandske flåder med samme karakteristika, og som fisker efter de samme arter.

2.   Parterne forpligter sig til i Den Blandede Komité at udveksle oplysninger om enhver aftale, der tillader udenlandske fartøjer at sejle ind i fiskeriområderne, navnlig med hensyn til de tekniske betingelser, der gælder for udenlandske fartøjer, som fisker i Kiribatis farvande.

3.   Unionen forpligter sig til hvert kvartal at stille aggregerede data til rådighed for Kiribati om de mængder, der er taget i fiskeriområderne, og de steder, hvor de har landet fangsterne.

Artikel 16

Databeskyttelse

1.   Parterne forpligter sig til at sikre, at alle forretningsmæssigt følsomme og personlige oplysninger vedrørende EU-fartøjer og deres fiskeri, der er indsamlet inden for rammerne af protokollen, herunder data indsamlet af observatører, behandles i overensstemmelse med principperne om fortrolighed og databeskyttelse. Parterne sørger for, at kun aggregerede data vedrørende fiskeri i fiskeriområderne offentliggøres i overensstemmelse med gældende national lovgivning og relaterede regionale fiskeriorganisationers dataudvekslings- og beskyttelsesprotokoller.

2.   Oplysningerne behandles af de kompetente myndigheder udelukkende med henblik på gennemførelsen af aftalen, navnlig med henblik på fiskeriforvaltning, -tilsyn, -kontrol og -overvågning. De myndigheder, der er ansvarlige for behandlingen af oplysningerne, er Europa-Kommissionen eller flagstaten for så vidt angår Unionen og den relevante kompetente myndighed for så vidt angår Kiribati.

3.   Personoplysninger skal behandles lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde i forhold til den registrerede.

4.   Med hensyn til gennemførelsen af protokollen, navnlig med hensyn til behandling af ansøgninger om fiskerilicenser, overvågning af fiskeri og bekæmpelse af IUU-fiskeri, kan følgende data udveksles og behandles yderligere:

a)

fartøjets identifikations- og kontaktoplysninger

b)

fartøjets aktiviteter eller aktiviteter i relation til fartøjet, dets position og bevægelser, dets fiskeriaktivitet eller fiskerirelaterede aktiviteter, som indsamles ved hjælp af overvågning, inspektion eller af observatører i overensstemmelse med gældende national lovgivning og relaterede regionale fiskeriorganisationers dataudvekslings- og beskyttelsesprotokoller

c)

oplysninger om rederen/rederne eller dennes repræsentant, såsom navn, nationalitet, erhvervsmæssige kontaktoplysninger og erhvervsbankkonto

d)

oplysninger om den lokale agent, såsom navn, nationalitet og erhvervsmæssige kontaktoplysninger

e)

oplysninger om fartøjsføreren og besætningsmedlemmerne, såsom navn, nationalitet, stilling og i tilfælde af føreren dennes kontaktoplysninger

f)

oplysninger om de ombordværende søfolk, såsom navn, kontaktoplysninger, uddannelse og sundhedscertifikat.

5.   Personoplysninger, der anmodes om og videregives i henhold til protokollen, skal være nøjagtige, tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt for at gennemføre aftalen.

6.   Parterne udveksler kun personoplysninger i henhold til aftalen til de specifikke formål, der er fastsat i aftalen.

7.   De modtagne oplysninger vil ikke blive viderebehandlet på en måde, der er uforenelig med disse formål.

8.   Personoplysninger må ikke opbevares længere end nødvendigt til det formål, hvortil de blev udvekslet, og opbevares i højst ti år, medmindre personoplysningerne er nødvendige for at muliggøre opfølgning af en overtrædelse, inspektion eller retslige eller administrative procedurer. I sådanne tilfælde kan personoplysninger opbevares i tyve år. Hvis personoplysningerne opbevares i en længere periode, skal de anonymiseres.

9.   Personoplysninger behandles på en måde, der sikrer en passende sikkerhed under hensyntagen til de særlige risici ved behandling, herunder beskyttelse mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab, tilintetgørelse eller beskadigelse.

10.   Hver part sikrer, at de registrerede er informeret om, hvordan deres personoplysninger vil blive behandlet, og om deres rettigheder og retsmidler ved hjælp af en generel meddelelse, f.eks. offentliggørelse af protokollen eller en individuel meddelelse, som f.eks. databeskyttelseserklæringer, der skal afgives i løbet af proceduren for ansøgning om en fiskerilicens.

11.   De registrerede har effektive rettigheder, der kan håndhæves, med hensyn til deres rettigheder i henhold til de gældende retlige krav i hver myndigheds jurisdiktion. Myndighederne giver garantier til beskyttelse af personoplysninger gennem en kombination af love, forskrifter og deres interne politikker og procedurer. Navnlig skal enhver klage over parternes myndigheder vedrørende behandling af personoplysninger i henhold til protokollen indgives til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, hvis der er tale om Unionens myndigheder, eller enhver relevant kompetent myndighed, hvis der er tale om Kiribatis myndigheder.

12.   Parternes myndigheder videregiver ikke oplysninger, der udveksles i henhold til protokollen, til en tredjepart i et andet land end flagmedlemsstaterne.

13.   Den Blandede Komité kan fastsætte yderligere passende garantier og retsmidler.

Artikel 17

Eksklusivitet

1.   I henhold til aftalens artikel 6 må EU-fartøjer kun fiske i fiskeriområderne, hvis de er i besiddelse af en fiskerilicens udstedt i overensstemmelse med protokollen.

2.   Kiribatis myndigheder udsteder udelukkende fiskerilicenser til EU-fartøjer i henhold til protokollen. Udstedelse af fiskerilicens til EU-fartøjer uden for rammerne af protokollen, navnlig i form af direkte licensering, er forbudt.

Artikel 18

Revisionsklausul

Parterne i Den Blandede Komité reviderer bestemmelserne i protokollen, bilaget og tillæggene og foretager om nødvendigt ændringer med hensyn til:

a)

tilpasning af fiskerimulighederne og dermed den tilsvarende finansielle modydelse, jf. artikel 6, stk. 2, litra a), i overensstemmelse med artikel 8

b)

betingelserne for sektorstøtten og dermed den modydelse i artikel 6, stk. 2, litra b), der er relateret dertil

c)

de tekniske betingelser og ordninger, i henhold til hvilke EU-fartøjerne udøver fiskeriet.

Artikel 19

Ophør

1.   Protokollen kan opsiges af en af parterne, hvis der indtræffer usædvanlige omstændigheder, såsom tilbagegang i de pågældende bestande, ufuldstændig udnyttelse af de fiskerimuligheder, som EU-fartøjerne har fået tildelt, eller manglende overholdelse af parternes forpligtelse til at bekæmpe IUU-fiskeri.

2.   Ved opsigelse af protokollen giver den part, der ønsker at opsige protokollen, mindst seks måneder inden den dato, hvor opsigelsen træder i kraft, skriftligt den anden part meddelelse om, at protokollen ønskes opsagt. Efter meddelelse af opsigelse som omhandlet i foregående punktum skal parterne holde samråd.

3.   Den finansielle modydelse, der er omhandlet i artikel 6, nedsættes forholdsmæssigt og pro rata temporis for det år, hvor opsigelsen træder i kraft.

Artikel 20

Elektronisk udveksling af data

1.   Kiribati og Unionen tilskynder til elektronisk udveksling af alle oplysninger og dokumenter vedrørende gennemførelsen af protokollen.

2.   Den elektroniske udgave af et dokument er under alle omstændigheder sidestillet med papirudgaven.

3.   Parterne giver omgående hinanden meddelelse om ethvert svigt i et computersystem, der hindrer en sådan udveksling. Under disse omstændigheder erstattes oplysninger og dokumenter vedrørende protokollens gennemførelse automatisk af papirudgaver, jf. bilaget.

Artikel 21

Forpligtelser ved protokollens udløb eller opsigelse

1.   Efter protokollens udløb eller opsigelse i henhold til protokollens artikel 19 eller aftalens artikel 12 er EU-rederne fortsat ansvarlige for enhver overtrædelse af aftalens eller protokollens bestemmelser eller Kiribatis lovgivning, som er sket inden protokollens udløb eller opsigelse, eller for eventuelle licensafgifter eller skyldige beløb, der ikke er betalt på tidspunktet for udløbet eller opsigelsen.

2.   Parterne fører om nødvendigt fortsat kontrol med gennemførelsen af den sektorstøtte, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2, litra b), i overensstemmelse med artikel 7 og reglerne vedrørende gennemførelse af sektorstøtte.

Artikel 22

Midlertidig anvendelse

Protokollen anvendes midlertidigt fra datoen for parternes undertegnelse heraf.

Artikel 23

Ikrafttræden

1.   Protokollen og dens bilag og tillæg træder i kraft på den dato, hvor parterne meddeler hinanden, at de fornødne procedurer i den forbindelse er afsluttet.

2.   De i stk. 1 omhandlede meddelelser sendes for så vidt angår Unionen til Generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union.

Image 1

Image 2


BILAG

BETINGELSER FOR EU-FARTØJERS FISKERI I HENHOLD TIL PROTOKOLLEN TIL GENNEMFØRELSE AF FISKERIPARTNERSKABSAFTALEN MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN KIRIBATI PÅ DEN ANDEN SIDE

KAPITEL I

GENERELLE BESTEMMELSER

Afdeling 1

Udpegelse af de kompetente myndigheder

1.

Med henblik på anvendelsen af dette bilag, og medmindre andet er fastsat, forstås ved enhver henvisning til en kompetent myndighed i henholdsvis Unionen og Kiribati følgende:

a)

for Den Europæiske Union (»Unionen«): Europa-Kommissionen

b)

for Kiribati: Ministry of Fisheries & Marine Resources Development.

2.

Inden startdatoen for protokollens midlertidige anvendelse udveksler parterne alle relevante kontaktoplysninger med henblik på protokollens gennemførelse og meddeler disse på behørig vis.

Afdeling 2

Fiskeriområder

1.

EU-fartøjer, der er i besiddelse af en fiskerilicens udstedt af Kiribati i henhold til protokollen, har tilladelse til at fiske i Kiribatis fiskeriområder, dvs. Kiribatis farvande i overensstemmelse med Kiribatis lovgivning, undtagen i territorialfarvandet samt beskyttede og lukkede områder.

2.

Koordinaterne for Kiribatis farvande og for beskyttede eller lukkede områder meddeles Unionen af Kiribati før startdatoen for denne protokols midlertidige anvendelse.

3.

Kiribati meddeler Unionen enhver ændring af de nævnte områder i overensstemmelse med protokollens artikel 14, stk. 4.

Afdeling 3

Fiskeriforvaltningszoner

1.

Kiribati har i henhold til sin områdebaserede forvaltningstilgang og i overensstemmelse med fiskeriforskrifterne fra 2014 (havdageordning for notfartøjer) inddelt sine fiskeriområder i tre fiskeriforvaltningszoner, nemlig Gilbert-området, Phoenix-området og Line-området.

2.

Kiribati meddeler Unionen koordinaterne for fiskeriforvaltningszonerne før startdatoen for protokollens midlertidige anvendelse.

3.

Kiribati meddeler Unionen enhver ændring af fiskeriforvaltningszonerne i overensstemmelse med protokollens artikel 14, stk. 4.

4.

Ud over det forskud, som rederne skal betale, jf. kapitel II, afdeling 6, betales følgende præmiesatser pr. fiskedag efter proceduren i kapitel II, afdeling 7:

a)

der betales ingen præmie for en fiskedag i Line-området

b)

der betales en præmie på tusind (1 000) US-dollars for en fiskedag i Phoenix-området

c)

der betales en præmie på tusind (1 000) US-dollars for en fiskedag i Gilbert-området.

Afdeling 4

Fartøjets repræsentant

Alle EU-fartøjer, der ansøger om en fiskerilicens, kan gøre dette via en repræsentant (virksomhed eller person), der er bosiddende i Kiribati, når Kiribatis kompetente myndighed er blevet behørigt informeret herom.

Afdeling 5

Berettigede eu-fartøjer

Et EU-fartøj er kun berettiget til at få udstedt en fiskerilicens, hvis hverken rederen, føreren eller selve fartøjet har forbud mod at fiske i Kiribatis farvande. De må ikke have noget mellemværende med Kiribatis retssystem, og de skal have opfyldt alle de forpligtelser, som de tidligere har indgået i forbindelse med deres fiskeri i Kiribati i henhold til de fiskeriaftaler, der er indgået med Unionen. Endvidere skal de overholde den relevante EU-lovgivning vedrørende fiskerilicenser, være opført i WCPFC's register over fiskerfartøjer, være opført i registret over parter i Nauruaftalen (PNA), være opført i registeret over fartøjer med godt omdømme af Fiskeriagenturet for det Sydlige Stillehav (FFA), og de må ikke være opført på den regionale fiskeriorganisations liste over IUU-fartøjer.

KAPITEL II

FORVALTNING AF FISKERILICENSER

Afdeling 1

Registrering

1.

EU-fartøjer skal for at kunne fiske i fiskeriområderne have tildelt et registreringsnummer af Kiribatis kompetente myndighed.

2.

Ansøgninger om registrering indgives på den formular, som Kiribatis kompetente myndighed udleverer til dette formål, jf. tillæg 1.

3.

Registrering er betinget af, at der betales tre tusinde (3 000) US-dollars pr. fartøj pr. år som registreringsafgift, der indbetales på den kiribatiske stats konto nr. 3, idet alle gebyrer og andre omkostninger i forbindelse med betalingen afholdes af indbetaleren.

Afdeling 2

Fiskerilicensens gyldighedsperiode

1.

En fiskerilicens er gyldig i en »årlig fangstperiode«.

2.

Denne årlige fangstperiode skal svare til:

a)

i det år, hvorfra protokollen finder midlertidig anvendelse, perioden fra den dato, hvorfra protokollen finder midlertidig anvendelse, og til den 31. december samme år

b)

derefter til hvert hele kalenderår

c)

i protokollens sidste anvendelsesår, til perioden fra den 1. januar til datoen for protokollens udløb.

3.

Licenserne kan fornyes, forudsat at protokollen finder anvendelse.

4.

For første og sidste årlige fangstperiode skal det beløb, som rederne skal betale i henhold til afdeling 6, stk. 2, beregnes pro rata temporis.

Afdeling 3

Ansøgning om fiskerilicens

1.

Kun berettigede EU-fartøjer, jf. kapitel I, afdeling 5, i bilaget kan få udstedt en fiskerilicens.

2.

Den kompetente EU-myndighed fremsender i elektronisk format en ansøgning om fiskerilicens, jf. tillæg 1, for hvert fartøj, der ønskes benyttet til fiskeri i henhold til protokollen, til Kiribatis kompetente myndighed med kopi til delegationen senest 20 arbejdsdage før begyndelsen af fiskerilicensens årlige gyldighedsperiode, jf. afdeling 2 i dette kapitel.

3.

Hvis en ansøgning om fiskerilicens ikke er blevet indgivet før starten på den årlige gyldighedsperiode, kan rederen stadig indgive en ansøgning indtil 20 arbejdsdage, før de ønskede fiskeriaktiviteter igangsættes. I disse tilfælde vil fiskerilicensen kun være gældende indtil udløbet af den årlige periode, som ansøgningen er indgivet for. Rederen skal forudbetale adgangsgebyrerne for hele fiskerilicensens gyldighedsperiode.

4.

Unionen sender alle førstegangsansøgninger om fiskerilicenser for eller større tekniske ændringer af det pågældende fartøj pr. e-mail til Kiribatis kompetente myndighed ved hjælp af formularen i tillæg 1, og de skal ledsages af følgende dokumenter:

a)

bevis for forudbetalte adgangsgebyrer for fiskerilicensens gyldighedsperiode

b)

et aktuelt (12 måneder gammelt eller nyere) datostemplet digitalt farvefotografi af fartøjet i en opløsning på 72 dpi, 1400x1050 pic., der viser fartøjet fra siden, herunder fartøjets navn skrevet med det latinske ISO-alfabet

c)

en kopi af fartøjets udrustningssikkerhedscertifikat

d)

en kopi af fartøjets registreringsattest

e)

en kopi af fartøjets hygiejnecertifikat

f)

en kopi af registreringsattesten fra FFA's register over fartøjer med godt omdømme

g)