European flag

Jurnalul Ofícial
al Uniunii Europene

RO

Seria L


2023/2188

18.10.2023

Protocolul de punere în aplicare a Acordului de parteneriat privind pescuitul dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Republica Kiribati, pe de altă parte (2023-2028)

UNIUNEA EUROPEANĂ, fosta Comunitate Europeană,

denumită în continuare „Uniunea”, și

REPUBLICA KIRIBATI,

denumită în continuare „Kiribati”,

în continuare denumite colectiv „părțile”,

AVÂND ÎN VEDERE cooperarea strânsă dintre părți, în special în contextul relațiilor dintre grupul statelor din Africa, zona Caraibilor și Pacific („țările ACP”) și Uniune, precum și dorința lor comună de a intensifica această relație,

FIIND părți la Acordul de parteneriat privind pescuitul dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Republica Kiribati, pe de altă parte, denumit în continuare „acordul”,

REAMINTIND dispozițiile acordului,

REAMINTIND, de asemenea, principiul conform căruia toate statele trebuie să adopte măsuri adecvate pentru a asigura gestionarea sustenabilă și conservarea resurselor marine și să coopereze în acest scop,

REAFIRMÂND, de asemenea, obiectivul de a asigura o exploatare și o gestionare comună sustenabilă a stocurilor de pești mari migratori,

ÎNTRUCÂT este important să se promoveze cooperarea internațională în domeniul cercetării științifice,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentului protocol, se aplică definițiile de la articolul 2 din acord.

În plus,

(a)

„zone de pescuit” înseamnă zonele din apele Kiribati, astfel cum sunt definite în capitolul I secțiunea 2 din anexă;

(b)

„capturi” înseamnă speciile acvatice marine capturate cu o unealtă de pescuit utilizată de o navă de pescuit;

(c)

„debarcare” înseamnă descărcarea oricărei cantități de produse pescărești de la bordul unei nave de pescuit pe uscat;

(d)

„delegație” înseamnă delegația Uniunii Europene pentru Pacific, localizată în Suva, Fiji;

(e)

„diferend grav” înseamnă dezacordul care rezultă din interpretarea prezentului protocol sau care împiedică punerea lui în aplicare;

(f)

„licență de pescuit” înseamnă un permis sau o licență valabilă care autorizează angajarea în activități de pescuit, pentru anumite specii, utilizând unelte specifice, în anumite zone de pescuit și într-o anumită perioadă, conform condițiilor prevăzute în anexă;

(g)

„pescuit sustenabil” înseamnă pescuitul în conformitate cu obiectivele și principiile consacrate în Codul de conduită pentru un pescuit responsabil adoptat în cadrul conferinței FAO din 1995;

(h)

„navă a Uniunii” înseamnă o navă de pescuit aflată sub pavilionul unui stat membru al Uniunii și care este înregistrată în Uniune;

(i)

„operator” înseamnă persoana fizică sau juridică care operează sau deține o întreprindere care desfășoară oricare dintre activitățile caracteristice etapelor lanțului de producție, prelucrare, comercializare, distribuție sau vânzare cu amănuntul a produselor pescărești și de acvacultură;

(j)

„protocol” înseamnă prezentul protocol de punere în aplicare a acordului, precum și anexa și apendicele la acesta;

(k)

„zi de pescuit” înseamnă orice zi calendaristică sau o parte dintr-o zi calendaristică în cursul căreia o navă cu plasă-pungă a Uniunii se află în zone de pescuit, dar nu include o zi calendaristică sau o parte dintr-o zi calendaristică definită ca zi fără pescuit în regulamentele privind pescuitul din Kiribati (schema de alocare a zilelor de pescuit pentru navele de pescuit cu plasă-pungă) din 2014;

(l)

„circumstanțe neobișnuite” înseamnă circumstanțe, altele decât fenomenele naturale, care nu pot fi controlate rezonabil de una dintre părți, de natură să împiedice exercitarea activității de pescuit în apele Kiribati.

Articolul 2

Obiectivul și perioada de aplicare

(1)   Obiectivul protocolului este de a pune în aplicare acordul, precizând în special condițiile de acces ale navelor Uniunii la zonele de pescuit, precum și dispozițiile de punere în aplicare a parteneriatului în domeniul pescuitului sustenabil.

(2)   Protocolul și anexa la acesta se aplică pentru o perioadă de cinci ani, începând de la data semnării sale, în conformitate cu articolul 22, cu excepția cazului în care se notifică denunțarea acestuia în conformitate cu articolul 19 din protocol.

Articolul 3

Relația dintre protocol și acord

Dispozițiile protocolului se interpretează și se aplică în contextul acordului și în conformitate cu acordul.

Articolul 4

Relația dintre protocol și alte acorduri și instrumente juridice

Dispozițiile protocolului se interpretează și se aplică în conformitate și într-un mod compatibil cu:

(a)

recomandările și rezoluțiile Comisiei pentru pescuitul în Oceanul Pacific de Vest și Central (WCPFC), ale Comisiei interamericane pentru tonul tropical (CITT) și ale oricărei alte organizații subregionale sau internaționale în cauză la care sunt membre;

(b)

Acordul pentru aplicarea prevederilor Convenției Națiunilor Unite asupra dreptului mării din 10 decembrie 1982 în legătură cu conservarea și gestionarea populațiilor transzonale și a stocurilor de pești mari migratori din 1995;

(c)

Codul de conduită pentru un pescuit responsabil adoptat în cadrul Conferinței Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) din 1995;

(d)

Planul internațional de acțiune al FAO pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat;

(e)

elementele esențiale menționate la articolul 9 din Acordul de parteneriat dintre membrii grupului de state din Africa, zona Caraibilor și Pacific, de pe o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte („Acordul de la Cotonou”) sau incluse în articolul echivalent din Acordul dintre Uniune și statele ACP care îi va succeda.

Articolul 5

Posibilități de pescuit

(1)   Kiribati acordă licențe de pescuit navelor Uniunii care pescuiesc ton în conformitate cu articolul 6 din acord, în limitele stabilite de Planul de gestionare a tonului din Kiribati și de măsurile de conservare și gestionare ale WCPFC și ținând seama de rezoluțiile CITT.

(2)   Posibilitățile de pescuit pentru pescuitul de specii mari migratoare enumerate în anexa 1 la Convenția Națiunilor Unite din 1982 asupra dreptului mării se acordă pentru patru nave de pescuit cu plasă-pungă, în condițiile stabilite în anexa la protocol.

(3)   Alineatele (1) și (2) se aplică sub rezerva dispozițiilor articolelor 6 și 8 din protocol.

Articolul 6

Contribuția financiară – Modalități de plată

(1)   Pentru perioada menționată la articolul 2 din protocol, contribuția financiară totală prevăzută la articolul 7 din acord se ridică la trei milioane opt sute de mii (3 800 000) de euro.

(2)   Contribuția financiară a Uniunii cuprinde următoarele elemente:

(a)

o sumă anuală pentru accesul la zonele de pescuit în valoare de trei sute șaizeci de mii (360 000) de euro pe an; și

(b)

o sumă specifică anuală în valoare de patru sute de mii (400 000) de euro pentru sprijinirea și punerea în aplicare a politicii maritime și a politicii sectoriale în domeniul pescuitului a Republicii Kiribati.

(3)   Pentru cantitatea menționată la alineatul (2) litera (a), Kiribati pune la dispoziția navelor Uniunii cel puțin 160 de zile de pescuit în zonele de pescuit pe an. Un număr suplimentar de zile poate fi pus la dispoziția navelor Uniunii în conformitate cu capitolul II secțiunea 6 din anexă.

(4)   În plus, operatorii din domeniul pescuitului plătesc în favoarea Kiribati o taxă anuală de acces pe baza numărului de zile de pescuit acordate, astfel cum este definit în capitolul II secțiunea 6 din anexă.

(5)   Alineatul (1) din prezentul articol se aplică sub rezerva dispozițiilor articolelor 5, 7 și 9 din protocol și ale articolelor 12 și 13 din acord.

(6)   Uniunea plătește suma menționată la alineatul (2) litera (a) cel târziu în 90 de zile de la data începerii aplicării provizorii a protocolului, pentru primul an, și cel târziu la data aniversară a aplicării provizorii a protocolului, pentru anii următori.

(7)   Autoritățile din Kiribati au libertate totală în privința modului de utilizare a contribuției financiare menționate la alineatul (2) litera (a).

(8)   Contribuția financiară a Uniunii menționată la alineatul (2) litera (a), precum și taxa anuală de acces a operatorilor în temeiul alineatului (4) se plătesc în contul nr. 1 al guvernului Kiribati deschis la ANZ Bank of Kiribati, Ltd, Bairiki, Tarawa.

(9)   Contribuția financiară a Uniunii menționată la alineatul (2) litera (b) se plătește în contul nr. 4 al guvernului Kiribati deschis la ANZ Bank of Kiribati, Ltd, Bairiki, Tarawa („sprijinul sectorial în domeniul pescuitului”).

(10)   Numerele conturilor bancare sunt confirmate anual Uniunii de către autoritățile din Kiribati.

Articolul 7

Sprijinul sectorial

(1)   Contribuția financiară menționată la articolul 6 alineatul (2) litera (b) este gestionată de autoritățile din Kiribati pentru a sprijini gestionarea și dezvoltarea pescuitului, inclusiv monitorizarea, controlul și supravegherea activităților de pescuit în vederea combaterii pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN), în conformitate cu Viziunea Kiribati pentru 20 de ani, cu politica națională în domeniul pescuitului și cu alte politici conexe care au un impact asupra pescuitului responsabil și sustenabil.

(2)   În cel mult 120 de zile de la data aplicării provizorii a protocolului, Comitetul mixt stabilește:

(a)

programele sectoriale anuale și multianuale pentru utilizarea contribuției financiare menționate la articolul 6 alineatul (2) litera (b);

(b)

obiectivele, atât anuale, cât și multianuale, care trebuie realizate în vederea promovării, în timp, a pescuitului responsabil și sustenabil;

(c)

normele de aplicare și procedurile detaliate de evaluare a rezultatelor obținute anual, inclusiv, acolo unde este cazul, indicatorii bugetari și financiari.

(3)   Cuantumul specific al contribuției financiare pentru sprijinul sectorial menționat la articolul 6 alineatul (2) litera (b) se plătește în fiecare an în funcție de progresele înregistrate. Pentru primul an de aplicare a protocolului, contribuția financiară se plătește pe baza nevoilor identificate în cadrul programării convenite. Pentru anii ulteriori de aplicare a protocolului, contribuțiile financiare se plătesc pe baza rezultatelor obținute în ceea ce privește implementarea programului sectorial, în conformitate cu normele de aplicare și procedurile detaliate menționate la alineatul (2) litera (c). Plata contribuției financiare are loc în termen de maximum 45 de zile de la decizia comitetului mixt privind rezultatele obținute.

(4)   În fiecare an, Kiribati prezintă comitetului mixt un raport privind acțiunile întreprinse și rezultatele obținute cu ajutorul sprijinului sectorial. De asemenea, Kiribati va prezenta un raport final înainte de expirarea protocolului.

(5)   Uniunea poate revizui și/sau suspenda, parțial sau total, plata contribuției financiare specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (2) litera (b) din protocol:

(a)

dacă în urma unei evaluări realizate de comitetul mixt se constată că rezultatele obținute nu sunt conforme cu programarea;

(b)

în cazul în care această contribuție financiară nu este utilizată astfel cum a stabilit comitetul mixt.

(6)   Comitetul mixt este responsabil pentru urmărirea implementării programului de sprijin sectorial multianual. Dacă este necesar, cele două părți continuă această urmărire prin intermediul comitetului mixt după expirarea protocolului până la utilizarea completă a contravalorii financiare specifice aferente sprijinului sectorial prevăzut la articolul 6 alineatul (2) litera (b). Cu toate acestea, plata contribuției financiare prevăzute la articolul 6 alineatul (2) litera (b) nu se poate efectua după o perioadă de opt luni de la expirarea protocolului.

(7)   Părțile se angajează să asigure vizibilitatea acțiunilor întreprinse în ceea ce privește sprijinul sectorial.

Articolul 8

Ajustarea posibilităților de pescuit

Posibilitățile de pescuit menționate la articolul 5 pot fi ajustate de comun acord în cadrul comitetului mixt în măsura în care recomandările WCPFC sau CITT și ale organizațiilor regionale și subregionale confirmă faptul că o astfel de ajustare va asigura gestionarea sustenabilă a resurselor din Kiribati. În acest caz, contribuția financiară menționată la articolul 6 alineatul (2) litera (a) din protocol se ajustează de comun acord proporțional și pro rata temporis.

Articolul 9

Condițiile de exercitare a activităților de pescuit

(1)   Navele Uniunii pot desfășura activități de pescuit în zonele de pescuit numai dacă dețin o licență valabilă eliberată de autoritățile din Kiribati în temeiul protocolului.

(2)   Părțile cooperează pentru a monitoriza în comun utilizarea posibilităților de pescuit de către navele Uniunii prin controale adecvate, inclusiv inspecții pe mare și la debarcare, monitorizare la distanță și alte instrumente și printr-un sistem electronic de raportare adecvat.

(3)   În plus, în cadrul reuniunii anuale a comitetului mixt menționat la articolul 9 din acord, părțile fac schimb de informații cu privire la efortul de pescuit global desfășurat în apele Kiribati în anul anterior, în lumina normelor convenite în cadrul organizațiilor regionale și subregionale relevante. Dacă este cazul, părțile iau măsurile necesare pentru a ajusta posibilitățile de pescuit acordate prin protocol pentru anul următor.

Articolul 10

Cooperare științifică pentru un pescuit sustenabil

(1)   Părțile promovează gestionarea sustenabilă a resurselor piscicole și a ecosistemelor marine, precum și pescuitul responsabil în apele Kiribati.

(2)   Părțile se angajează să promoveze cooperarea științifică la nivel subregional privind pescuitul responsabil și, în special, în cadrul WCPFC și CITT și al oricărei alte organizații subregionale sau internaționale interesate la care sunt membre.

(3)   În conformitate cu articolul 4 din acord, cu articolul 8 din protocol și având în vedere cele mai bune avize științifice disponibile, părțile pot adopta, în cadrul comitetului mixt, după caz, măsuri cu privire la activitățile navelor Uniunii autorizate să desfășoare activități de pescuit în temeiul protocolului pentru a asigura gestionarea sustenabilă a resurselor piscicole din apele Kiribati.

Articolul 11

Suspendarea și revizuirea plății contribuției financiare

(1)   Contribuția financiară menționată la articolul 6 alineatul (2) litera (a) din protocol poate fi revizuită sau suspendată în cazul în care circumstanțe neobișnuite împiedică desfășurarea activităților de pescuit în zonele de pescuit, în urma consultării și a acordului celor două părți în termen de două luni de la solicitarea uneia dintre părți și cu condiția ca Uniunea să fi plătit integral orice sumă datorată în momentul suspendării.

(2)   Pentru suspendarea plății contribuției financiare menționate la articolul 6 alineatul (2) litera (a), Uniunea trebuie să își notifice intenția în scris, cu cel puțin două luni înainte de data intrării în vigoare a suspendării.

(3)   Plata contribuției financiare menționate la articolul 6 alineatul (2) litera (a) se reia de îndată ce situația a fost remediată în urma unor acțiuni de atenuare a circumstanțelor neobișnuite menționate mai sus și în urma consultării și a acordului părților care confirmă că situația este de natură să permită revenirea la activitățile normale de pescuit.

Articolul 12

Suspendarea și încetarea suspendării licențelor de pescuit

(1)   Kiribati își rezervă dreptul de a suspenda și de a revoca o licență de pescuit acordată pentru o anumită navă, prevăzută la articolul 5, în cazul în care:

(a)

se constată că nava a încălcat grav actele cu putere de lege și normele administrative sau condițiile pentru licență din Kiribati; sau

(b)

armatorul nu a respectat un ordin judecătoresc care vizează o încălcare comisă de navă.

(2)   O licență de pescuit care a fost suspendată rămâne suspendată până când hotărârea judecătorească în temeiul alineatului (1) litera (b) este respectată și cu condiția ca autoritățile din Kiribati să convină să înceteze suspendarea licenței de pescuit pentru perioada rămasă a respectivei licențe de pescuit.

Articolul 13

Suspendarea aplicării protocolului

(1)   Aplicarea protocolului, inclusiv plata contribuției financiare menționate la articolul 6 alineatul (2), poate fi suspendată la inițiativa uneia dintre părți în cazul în care:

(a)

Uniunea nu efectuează plățile prevăzute la articolul 6 alineatul (2) din motive care nu intră sub incidența articolului 7 alineatul (5) și a articolului 11 alineatul (1);

(b)

apare un diferend grav între părți cu privire la interpretarea protocolului sau care împiedică punerea în aplicare a acestuia;

(c)

niciuna dintre navele Uniunii nu solicită reînnoirea licențelor de pescuit;

(d)

una dintre părți nu respectă dispozițiile protocolului;

(e)

una dintre părți constată o încălcare a elementelor esențiale și fundamentale ale drepturilor omului prevăzute la articolul 9 din Acordul de la Cotonou sau incluse în articolul echivalent dintr-un acord între Uniune și țările ACP care îi va succeda.

(2)   Suspendarea aplicării protocolului se notifică în scris celeilalte părți de către partea interesată și produce efecte după trei luni de la primirea notificării. Din momentul notificării suspendării, părțile se consultă reciproc, în vederea găsirii unei soluții amiabile pentru diferend în termen de trei luni. Atunci când se ajunge la o astfel de soluționare sau de îndată ce situația existentă înainte de evenimentele menționate la alineatul (1) litera (a) a fost restabilită, aplicarea protocolului se reia, iar valoarea contribuției financiare menționate la articolul 6 se reduce proporțional și pro rata temporis în funcție de durata suspendării.

Articolul 14

Actele cu putere de lege și normele administrative de drept intern

(1)   Activitățile de pescuit ale navelor Uniunii care își desfășoară activitatea în zonele de pescuit în temeiul protocolului sunt reglementate de actele cu putere de lege și normele administrative aplicabile în Kiribati, cu excepția cazului în care se prevede altfel în acord, în protocol, în anexă și în apendicele la acesta.

(2)   Uniunea se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea de către navele Uniunii a actelor cu putere de lege și a normelor administrative din Kiribati, precum și aplicarea eficientă a măsurilor de monitorizare, control și supraveghere a activităților de pescuit prevăzute în protocol.

(3)   Operatorii navelor Uniunii cooperează cu autoritățile din Kiribati responsabile de monitorizare, control și supraveghere.

(4)   Părțile își notifică reciproc orice schimbare a politicii sau a legislației lor în domeniul pescuitului, care ar putea avea impact asupra activităților navelor Uniunii în cadrul protocolului.

(5)   Orice modificare substanțială sau noi acte legislative care ar avea un impact semnificativ asupra activităților desfășurate de navele Uniunii se aplică acestora nu mai devreme de cea de a 60-a zi de la data la care Uniunea primește notificarea modificării din partea Kiribati.

Articolul 15

Nediscriminare și transparență

(1)   În temeiul articolului 3 alineatul (1) din acord, navele Uniunii beneficiază de condiții tehnice de pescuit la fel de favorabile ca cele aplicate altor flote străine care au aceleași caracteristici și care pescuiesc aceleași specii.

(2)   Părțile se angajează să facă schimb de informații în cadrul comitetului mixt cu privire la orice acord care permite navelor străine să intre în zonele de pescuit, în special în ceea ce privește condițiile tehnice aplicabile navelor străine care își desfășoară activitatea în apele Kiribati.

(3)   Uniunea se angajează să pună la dispoziția Kiribati, în fiecare trimestru, date agregate privind cantitățile și locurile de debarcare a capturilor efectuate în zonele de pescuit.

Articolul 16

Protecția datelor

(1)   Părțile se angajează să se asigure că toate datele sensibile din punct de vedere comercial și datele cu caracter personal referitoare la navele Uniunii și la activitățile de pescuit ale acestora, obținute în contextul protocolului, sunt prelucrate în conformitate cu principiile de confidențialitate și de protecție a datelor. Părțile se asigură că sunt făcute publice numai datele agregate referitoare la activitățile de pescuit din zonele de pescuit, în conformitate cu legislația națională aplicabilă și cu protocoalele de schimb de date și de protecție a datelor aferente ale organizației regionale de gestionare a pescuitului (ORGP).

(2)   Datele sunt prelucrate de autoritățile competente exclusiv în scopul punerii în aplicare a acordului și, în special, în scopul gestionării, al monitorizării, al controlului și al supravegherii pescuitului. Autoritățile responsabile de prelucrarea datelor sunt Comisia Europeană sau statul de pavilion, pentru Uniune, și autoritatea competentă relevantă, pentru Kiribati.

(3)   Datele cu caracter personal trebuie să fie prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată.

(4)   În ceea ce privește punerea în aplicare a protocolului, în special în ceea ce privește prelucrarea cererilor de licențe de pescuit, monitorizarea activităților de pescuit și combaterea pescuitului INN, următoarele date pot fi schimbate și prelucrate ulterior:

(a)

datele de identificare și de contact ale navei;

(b)

activitățile navei sau referitoare la navă, poziția și mișcările acesteia, activitatea sa de pescuit sau activitatea legată de pescuit, colectate prin monitorizare, inspecții sau de către observatori, în conformitate cu legislația națională aplicabilă și cu protocoalele de schimb de date și de protecție a datelor ORGP aferente;

(c)

date referitoare la armator (armatori) sau la reprezentantul acestuia, cum ar fi numele, naționalitatea, datele de contact profesionale și contul bancar profesional;

(d)

date referitoare la agentul local, cum ar fi numele, naționalitatea și datele de contact profesionale;

(e)

date referitoare la comandanții navei și membrii echipajului, cum ar fi numele, naționalitatea, funcția și, în cazul comandantului, datele sale de contact;

(f)

date referitoare la marinarii îmbarcați, cum ar fi numele, datele de contact, formarea și certificatul de sănătate.

(5)   Datele cu caracter personal solicitate și transferate în temeiul protocolului sunt exacte, adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în scopul punerii în aplicare a acordului.

(6)   Părțile vor face schimb de date cu caracter personal în temeiul acordului numai în scopurile specifice prevăzute în acord.

(7)   Datele primite nu vor fi prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri.

(8)   Conservarea datelor cu caracter personal nu depășește durata necesară realizării obiectivului pentru care a fost efectuat schimbul de date, fiind păstrate timp de până la maximum zece ani, cu excepția cazului în care datele cu caracter personal sunt necesare în scopul urmăririi unei infracțiuni, al unor inspecții sau proceduri judiciare sau administrative. În aceste de cazuri, datele cu caracter personal pot fi stocate timp de 20 de ani. Dacă datele cu caracter personal sunt stocate pentru o perioadă mai lungă, ele sunt anonimizate.

(9)   Datele cu caracter personal sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea corespunzătoare a datelor cu caracter personal, ținând seama de riscurile specifice ale prelucrării, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, distrugerii sau deteriorării accidentale.

(10)   Fiecare parte se asigură că persoanele vizate sunt informate cu privire la modul în care vor fi prelucrate datele lor cu caracter personal, precum și cu privire la drepturile lor și la căile de atac disponibile prin intermediul unei notificări generale, de exemplu prin publicarea protocolui, sau al unei notificări individuale, de exemplu prin declarații de confidențialitate care trebuie să fie furnizate în cursul procesului de solicitare a unei licențe de pescuit.

(11)   Persoanele vizate dispun de drepturi efective și executorii în ceea ce privește drepturile lor în temeiul cerințelor legale aplicabile în jurisdicția fiecărei autorități. Autoritățile oferă garanții pentru protecția datelor cu caracter personal printr-o combinație de acte cu putere de lege, norme administrative, precum și politici și proceduri interne. În special, orice plângere a părților împotriva autorităților cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în temeiul protocolului se adresează Autorității Europene pentru Protecția Datelor, în cazul autorităților din Uniune, sau oricărei autorități competente relevante, în cazul Kiribati.

(12)   Autoritățile părților nu vor transfera datele partajate în temeiul protocolului către o terță parte dintr-o altă țară decât statele membre de pavilion.

(13)   Comitetul mixt poate stabili garanții și căi de atac adecvate suplimentare.

Articolul 17

Exclusivitate

(1)   În temeiul articolului 6 din acord, navele Uniunii nu desfășoară activități de pescuit în zonele de pescuit decât dacă dețin o licență de pescuit eliberată în conformitate cu protocolul.

(2)   Autoritățile din Kiribati nu eliberează licențe de pescuit navelor Uniunii decât în cadrul protocolului. Este interzisă eliberarea oricărei licențe de pescuit navelor Uniunii în afara cadrului protocolului, în special sub forma unor licențe directe.

Articolul 18

Clauza de revizuire

Părțile pot revizui, în cadrul comitetului mixt, dispozițiile protocolului, ale anexei și ale apendicelor și, dacă este necesar, pot aduce modificări cu privire la:

(a)

revizuirea posibilităților de pescuit și, în consecință, a contribuției financiare corespunzătoare menționate la articolul 6 alineatul (2) litera (a), în conformitate cu articolul 8;

(b)

modalitățile sprijinului sectorial și, prin urmare, ale contribuției financiare corespunzătoare menționate la articolul 6 alineatul (2) litera (b);

(c)

condițiile și modalitățile tehnice prin care navele Uniunii își desfășoară activitățile de pescuit.

Articolul 19

Denunțare

(1)   Protocolul poate fi denunțat de una dintre părți în cazul unor circumstanțe neobișnuite, precum degradarea stocurilor respective, constatarea unui nivel redus de utilizare a posibilităților de pescuit acordate navelor Uniunii sau nerespectarea angajamentelor asumate de părți în ceea ce privește combaterea pescuitului INN.

(2)   În caz de denunțare a protocolului, partea interesată notifică în scris celeilalte părți intenția de a denunța protocolul, cu cel puțin șase luni înainte de data prevăzută pentru intrarea în vigoare a respectivei denunțări. Trimiterea notificării menționate la teza anterioară determină inițierea de către părți a consultărilor.

(3)   Plata contribuției financiare menționate la articolul 6 pentru anul în cursul căruia denunțarea produce efecte se reduce proporțional și pro rata temporis.

Articolul 20

Schimbul electronic de date

(1)   Kiribati și Uniunea încurajează schimbul electronic al tuturor informațiilor și documentelor legate de punerea în aplicare a protocolului.

(2)   Versiunea electronică a unui document se consideră în orice moment ca fiind echivalentă versiunii pe suport de hârtie.

(3)   Fiecare parte notifică imediat celeilalte părți orice întrerupere a sistemului informatic care împiedică schimbul de date. În astfel de circumstanțe, informațiile și documentele necesare pentru punerea în aplicare a protocolului se înlocuiesc automat cu versiunile lor în format tipărit, astfel cum se indică în anexă.

Articolul 21

Obligații la expirarea sau rezilierea protocolului

(1)   După expirarea protocolului sau după rezilierea acestuia în conformitate cu articolul 19 din protocol sau cu articolul 12 din acord, armatorii din Uniune continuă să fie răspunzători pentru orice încălcare a dispozițiilor acordului sau ale protocolului sau a legislației Kiribati care a avut loc înainte de expirarea sau rezilierea protocolului, precum și pentru orice taxă de licență sau redevență neachitată la momentul expirării sau al rezilierii.

(2)   Dacă este necesar, părțile continuă să monitorizeze implementarea sprijinului sectorial prevăzut la articolul 6 alineatul (2) litera (b), în conformitate cu articolul 7 și cu normele de aplicare a sprijinului sectorial.

Articolul 22

Aplicarea cu titlu provizoriu

Protocolul se aplică cu titlu provizoriu de la data semnării sale de către părți.

Articolul 23

Intrarea în vigoare

(1)   Protocolul, împreună cu anexa și cu apendicele la acesta, intră în vigoare la data la care părțile își notifică reciproc îndeplinirea procedurilor necesare în acest scop.

(2)   Notificările menționate la alineatul (1) se transmit, în ce privește Uniunea, Secretarului General al Consiliului Uniunii Europene.

Image 1

Image 2


ANEXĂ

CONDIȚII PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR DE PESCUIT DE CĂTRE NAVELE UNIUNII ÎN TEMEIUL PROTOCOLULUI DE PUNERE ÎN APLICARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT PRIVIND PESCUITUL DINTRE COMUNITATEA EUROPEANĂ, PE DE O PARTE, ȘI REPUBLICA KIRIBATI, PE DE ALTĂ PARTE

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Secțiunea 1

Desemnarea autorităților competente

1.

În scopul prezentei anexe și în absența unor dispoziții contrare, toate trimiterile la Uniune sau la Kiribati ca autoritate competentă desemnează:

(a)

pentru Uniunea Europeană (denumită în continuare „Uniunea”): Comisia Europeană;

(b)

pentru Kiribati: Ministerul Pescuitului și Dezvoltării Resurselor Marine.

2.

Înainte de începerea aplicării provizoriii a protocolului, părțile își transmit toate datele de contact relevante pentru punerea în aplicare a protocolului și le comunică reciproc după cum este necesar.

Secțiunea 2

Zone de pescuit

1.

Navele Uniunii care dețin o licență de pescuit eliberată de către Kiribati în temeiul protocolului sunt autorizate să desfășoare activități de pescuit în zonele de pescuit ale Kiribati, și anume în apele Kiribati în conformitate cu legislația din Kiribati, cu excepția mării teritoriale, a zonelor protejate și a zonelor de prohibiție a pescuitului.

2.

Coordonatele apelor Kiribati și ale zonelor protejate sau ale zonelor de prohibiție a pescuitului sunt comunicate Uniunii de către Kiribati înainte de începerea aplicării provizorii a protocolului.

3.

Kiribati comunică Uniunii orice modificare a respectivelor zone în conformitate cu dispozițiile articolului 14 alineatul (4) din protocol.

Secțiunea 3

Zone de gestionare a pescuitului

1.

În conformitate cu abordarea sa de gestionare bazată pe suprafață și în conformitate cu Regulamentul privind pescuitul (schema de alocare a zilelor de pescuit pentru navele de pescuit cu plasă-pungă) din 2014, Kiribati și-a clasificat zonele de pescuit în trei zone de gestionare a pescuitului, și anume zona Gilbert, zona Phoenix și zona Line.

2.

Coordonatele zonelor de gestionare a pescuitului sunt comunicate Uniunii de către Kiribati înainte de începerea aplicării provizorii a protocolului.

3.

Kiribati comunică Uniunii orice modificare a zonelor de gestionare a pescuitului în conformitate cu dispozițiile articolului 14 alineatul (4) din protocol.

4.

Pe lângă plata anticipată care trebuie efectuată de către armatori, definită în capitolul II secțiunea 6, se plătesc următoarele rate de primă pe zi de pescuit, în conformitate cu procedura descrisă în capitolul II secțiunea 7:

(a)

atunci când a avut loc o zi de pescuit în zona Line, nu se acordă nicio primă;

(b)

atunci când a avut loc o zi de pescuit în zona Phoenix, se va acorda o primă de o mie (1 000) de dolari SUA;

(c)

atunci când a avut loc o zi de pescuit în zona Gilbert, se va acorda o primă de o mie (1 000) de dolari SUA.

Secțiunea 4

Agentul navei

Toate navele Uniunii care solicită o licență de pescuit pot fi reprezentate de un agent (societate sau persoană fizică) rezident în Kiribati, care a fost notificat în mod corespunzător autorității competente din Kiribati.

Secțiunea 5

Navele eligibile ale uniunii

Pentru ca o navă a Uniunii să fie eligibilă pentru obținerea unei licențe de pescuit, armatorul, comandantul și nava în sine nu trebuie să aibă interdicție de a pescui în apele Kiribati. Aceștia trebuie să aibă o situație regulamentară în raport cu legislația din Kiribati și să își fi îndeplinit toate obligațiile anterioare care decurg din activitățile lor de pescuit în Kiribati în conformitate cu acordurile de pescuit încheiate cu Uniunea. În plus, ei trebuie să se conformeze legislației relevante a Uniunii privind licențele de pescuit, să fie în registrul navelor de pescuit al WCPFC, să fie în registrul părților la Acordul de la Nauru (PNA), să fie în registrul navelor cu reputație bună al Agenției pentru pescuit a Forumului insulelor din Pacific (Forum Fisheries Agency – FFA) și să nu fie pe lista de nave de pescuit INN a unei organizații regionale de gestionare a pescuitului.

CAPITOLUL II

GESTIONAREA LICENȚELOR DE PESCUIT

Secțiunea 1

Înregistrare

1.

Pescuitul efectuat de navele Uniunii în cadrul zonelor de pescuit este condiționat de eliberarea unui număr de înregistrare de către autoritatea competentă din Kiribati.

2.

Cererile de înregistrare se introduc utilizând formularul prevăzut în acest scop de autoritatea competentă din Kiribati, în conformitate cu apendicele 1.

3.

Înregistrarea este condiționată de plata a trei miii (3 000) de dolari SUA pe navă pe an cu titlu de taxă de înregistrare, care trebuie plătită în contul nr. 3 al guvernului Kiribati, fără nicio deducere.

Secțiunea 2

Perioada de valabilitate a licenței de pescuit

1.

O licență de pescuit este valabilă pentru o „perioadă anuală de pescuit”.

2.

Această perioadă anuală de pescuit corespunde:

(a)

pentru anul în care protocolul intră în aplicare provizorie, perioadei cuprinse între data la care începe aplicarea provizorie a acestuia și 31 decembrie a aceluiași an;

(b)

în continuare, fiecărui an calendaristic complet;

(c)

pentru anul în care expiră protocolul, perioadei cuprinse între 1 ianuarie și data expirării protocolului.

3.

Licențele pot fi reînnoite, sub rezerva valabilității protocolului.

4.

Pentru prima și pentru ultima perioadă anuală de pescuit, plata datorată de către armatori în conformitate cu secțiunea 6 punctul 2 ar trebui să se calculeze pro rata temporis.

Secțiunea 3

Cerere de acordare a unei licențe de pescuit

1.

Numai navele eligibile ale Uniunii, astfel cum sunt definite în capitolul I secțiunea 5 din prezenta anexă, pot obține o licență de pescuit.

2.

Autoritatea competentă din Uniune transmite, în format electronic, autorității competente din Kiribati, cu o copie către delegație, o cerere de acordare a unei licențe de pescuit în conformitate cu apendicele 1 pentru fiecare navă care dorește să pescuiască în temeiul protocolului cu cel puțin 20 de zile lucrătoare înainte de începutul perioadei anuale de valabilitate a licenței de pescuit, astfel cum se prevede în secțiunea 2 din prezentul capitol.

3.

În cazul în care o cerere de acordare a unei licențe de pescuit nu a fost depusă înainte de începutul perioadei anuale de valabilitate, armatorul poate încă să facă acest lucru cu cel puțin 20 de zile lucrătoare înainte de data solicitată de începere a activităților de pescuit. În astfel de cazuri, licența de pescuit va fi valabilă numai până la sfârșitul perioadei anuale în care aceasta a fost solicitată. Armatorii navelor plătesc taxele de acces datorate pentru întreaga perioadă de valabilitate acoperită de licența de pescuit.

4.

În cazul fiecărei prime cereri de acordare a unei licențe de pescuit sau ca urmare a unei modificări tehnice majore a navei în cauză, cererea se transmite de către Uniune prin e-mail autorității competente din Kiribati, utilizându-se formularul din apendicele 1 și se însoțește de următoarele documente:

(a)

dovada plății taxelor de acces pentru perioada de valabilitate a licenței de pescuit;

(b)

fotografii digitale color recente (din ultimele 12 luni sau mai puțin) ale navei având imprimată pe ele data, la o rezoluție de 72dpi 1400×1050 pic., arătând o vedere laterală a navei, inclusiv numele navei în alfabetul latin de bază ISO;

(c)

copie după certificatul de siguranță al echipamentului navei;

(d)

copie după certificatul de înmatriculare al navei;

(e)

copie după certificatul de control sanitar al navei;

(f)

copie după certificatul de înregistrare în registrul navelor cu reputație bună al FFA;

(g)

planul de arimare;

(h)

o copie a certificatului de asigurare în limba engleză, valabil pe durata licenței de pescuit;

(i)

o taxă de observator de trei mii (3 000) de dolari SUA pe navă pe an.

5.

Pentru reînnoirea licenței de pescuit a unei nave ale cărei specificații tehnice nu s-au modificat, cererea de reînnoire se însoțește doar de dovada de plată a taxelor de acces, de certificatul curent de înregistrare în registrul navelor cu reputație bună al FFA și de copii ale certificatelor reînnoite menționate la literele (c), (d), (e) și (h).

6.

Taxa se plătește în contul bancar nr. 3 al guvernului Kiribati. Costurile inerente transferurilor bancare sunt suportate de armatori.

7.

Coordonatele contului bancar sunt confirmate anual Uniunii de către autoritățile din Kiribati.

8.

Plățile includ toate taxele naționale și locale, cu excepția taxelor portuare și a comisioanelor pentru prestarea de servicii.

9.

În cazul în care o cerere este incompletă sau nu respectă condițiile menționate la punctele 4, 5, 6 și 7, autoritățile din Kiribati, în termen de 7 zile lucrătoare de la data primirii cererii pe cale electronică, notifică autorității competente din Uniune, cu o copie către delegație, motivele pentru care cererea este considerată incompletă sau pentru care nu îndeplinește condițiile prevăzute la punctele 4, 5, 6 și 7.

Secțiunea 4

Eliberarea licenței de pescuit

1.

Licența de pescuit se eliberează de către Kiribati în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea cererii complete prin e-mail și după confirmarea de primire a plății de către Kiribati.

2.

Autoritatea competentă din Kiribati transmite fără întârziere prin mijloace electronice licența de pescuit armatorului sau agentului navei și autorității competente din Uniune, cu o copie către delegație. În același timp, licența de pescuit pe suport de hârtie este trimisă armatorului.

3.

După eliberarea licenței de pescuit, autoritatea competentă din Kiribati include nava pe o listă de nave ale Uniunii autorizate să pescuiască în zonele de pescuit. Această listă este pusă la dispoziția tuturor entităților relevante privind monitorizarea, controlul și supravegherea din Kiribati, precum și autorității competente din Uniune, cu o copie către delegație.

4.

Licența de pescuit în format electronic va fi înlocuită cu una pe suport de hârtie cât mai curând posibil.

5.

Licența de pescuit se eliberează pentru o anumită navă și nu poate fi transferată, în afară de cazurile de circumstanțe neobișnuite, după cum se menționează în secțiunea 5.

6.

Licența de pescuit (în format electronic sau, dacă există, pe hârtie) trebuie să fie păstrată în permanență la bordul navei.

Secțiunea 5

Circumstanțe neobișnuite

1.

Atunci când se dovedește existența unor circumstanțe neobișnuite și la cererea Uniunii, licența de pescuit a unei nave poate fi revocată pentru perioada de valabilitate rămasă. Armatorul sau agentul navei returnează licența sa de pescuit autorității competente din Kiribati și informează autoritatea competentă din Uniune și delegația.

2.

O nouă licență de pescuit se eliberează unei nave cu caracteristici similare în conformitate cu dispozițiile stabilite în secțiunea 4 și sub rezerva îndeplinirii condițiilor de aplicare prevăzute în secțiunea 3, fără a fi necesară o nouă plată anticipată.

3.

Noua licență de pescuit intră în vigoare la data la care licența de pescuit a navei afectate de circumstanțe neobișnuite este primită de autoritatea competentă din Kiribati. Licența returnată se consideră anulată. Autoritatea competentă din Uniune și delegația sunt informate de către autoritatea competentă din Kiribati cu privire la eliberarea noii licențe de pescuit.

Secțiunea 6

Condițiile licenței de pescuit – taxe și plăți anticipate

1.

Kiribati acordă acces navelor Uniunii în cele trei zone de pescuit din zonele de pescuit în conformitate cu secțiunea 3.

2.

Licența de pescuit se eliberează de îndată ce o taxă anticipată în valoare de șapte sute douăzeci de mii (720 000) de dolari SUA pentru fiecare navă a Uniunii a fost plătită în contul nr. 3 al guvernului Kiribati, care conferă navei de pescuit dreptul de a pescui timp de patruzeci (40) de zile în zonele de pescuit. Pentru prima și ultima perioadă anuală de pescuit în temeiul protocolului, astfel cum este definită în secțiunea 2 punctul 2 literele (a) și (c), această taxă anticipată se plătește pro rata temporis.

3.

Cuantumurile taxei anticipate prevăzute la punctul 2 includ factorii de ajustare a lungimii schemei de alocare a zilelor de pescuit pentru nave care se aplică tuturor navelor care pescuiesc în zonele de pescuit, în conformitate cu Regulamentul privind pescuitul (schema de alocare a zilelor de pescuit pentru navele de pescuit cu plasă-pungă) din 2014.

4.

Operatorii navelor Uniunii pot împărți între ei zilele de pescuit achiziționate, după cum consideră de cuviință. În astfel de cazuri, operatorii informează imediat Kiribati și autoritatea competentă din Uniune cu privire la numărul de zile de pescuit care urmează să fie împărțite între navele în cauză.

5.

În cazul în care sunt disponibili, operatorii pot achiziționa zile de pescuit suplimentare față de cele achiziționate în temeiul punctului 2, la cererea autorității competente din Uniune adresată autorităților competente din Kiribati. Autoritatea competentă din Kiribati informează autoritatea competentă din Uniune cu privire la numărul convenit și la prețul acestor zile de pescuit suplimentare.

Secțiunea 7

Deconturile finale ale taxelor

1.

În fiecare an, la 1 noiembrie, autoritatea competentă din Kiribati întocmește un decont final al taxelor datorate pentru activitățile de pescuit ale navei Uniunii în perioada 1 ianuarie-31 octombrie din anul calendaristic, pe baza zonelor de gestionare a pescuitului în care navele Uniunii și-au desfășurat activitatea, care sunt definite în capitolul 1 secțiunea 3.

2.

În fiecare an, la 1 martie, autoritatea competentă din Kiribati întocmește un decont final al taxelor datorate pentru activitățile de pescuit ale navelor Uniunii în perioada 1 noiembrie-31 decembrie din anul calendaristic anterior, pe baza zonelor de gestionare a pescuitului în care navele Uniunii și-au desfășurat activitatea, care sunt definite în capitolul 1 secțiunea 3.

3.

Autoritatea competentă din Uniune transmite ambele deconturi finale ale taxelor în același timp armatorilor și autorităților naționale ale statelor de pavilion în cauză.

4.

Armatorii pot formula obiecții cu privire la decontul final al taxelor în termen de cincisprezece zile calendaristice de la primirea acestuia, adresându-se autorităților statului lor membru. În cazul în care nu se ridică obiecții, decontul final al taxelor va fi considerat ca fiind acceptat de către armatori.

5.

După ce ambele părți au convenit asupra decontului final al taxelor, autoritatea competentă din Kiribati emite o factură pentru taxele restante. Navele Uniunii plătesc guvernului Kiribati în termen de treizeci de zile calendaristice (contul nr. 3 al guvernului Kiribati).

6.

Ambele părți depun eforturi pentru a soluționa orice dezacord în termen de treizeci de zile calendaristice de la primirea decontului final al taxelor.

7.

În cazul în care dezacordul dintre armatori și autoritatea competentă din Kiribati persistă, fie autoritatea competentă din Kiribati, fie autoritatea competentă din Uniune poate solicita o reuniune specială a comitetului mixt, astfel cum se prevede la articolul 9 alineatul (2) din acord. Comitetul mixt adoptă, de comun acord, o decizie finală cu privire la decontul final al taxelor. Armatorii efectuează orice plăți suplimentare datorate către autoritatea competentă din Kiribati în termen de cel mult o lună de la data reuniunii comitetului mixt în conformitate cu articolul 6 alineatul (8) din protocol, fără nicio deducere.

CAPITOLUL III

MĂSURI TEHNICE

Secțiunea 1

Măsuri referitoare la FAD

Pescuitul cu dispozitive de concentrare a peștilor (FAD) și reținerea capturilor de ton se desfășoară în conformitate cu măsurile de conservare și gestionare relevante ale WCPFC și cu dispozițiile relevante de punere în aplicare ale Acordului de la Nauru.

Secțiunea 2

Specii interzise

Pescuitul sau păstrarea la bord, vânzarea, transbordarea sau debarcarea oricăreia dintre următoarele specii este interzisă în orice moment sau loc pe durata de valabilitate a protocolului:

(a)

elasmobranhii (rechini și pisici de mare) din orice specie;

(b)

mamifere marine din orice specie;

(c)

reptile din orice specie;

(d)

păsări din orice specie.

Secțiunea 3

Specii nevizate

1.

Operatorii navelor Uniunii se asigură că pescuitul se desfășoară într-un mod care reduce la minimum impactul asupra speciilor nevizate și a speciilor capturate accidental.

2.

Operatorii navelor Uniunii se asigură că speciile protejate, inclusiv delfinii, țestoasele, rechinii și păsările marine sunt eliberate într-un mod care să ofere cele mai mari șanse de supraviețuire, pe baza orientărilor aplicabile ale WCPFC.

CAPITOLUL IV

MONITORIZARE

Secțiunea 1

Înregistrarea și raportarea capturilor

1.

Navele Uniunii autorizate să pescuiască în zonele de pescuit în temeiul acordului comunică capturile lor autorității competente din Kiribati în modul următor, până la implementarea de către ambele părți a unui sistem electronic de raportare a capturilor (Electronic Reporting System – ERS).

2.

Atunci când se află în apele Kiribati, operatorii actualizează zilnic, în limba engleză, o evidență a capturilor, inclusiv a capturilor accidentale, și a activității de pescuit, utilizând jurnalul de bord electronic iFIMS PNA după fiecare activitate de pescuit și transmit aceste informații în format electronic prin intermediul FIMS PNA către Ministerul Pescuitului și Dezvoltării Resurselor Marine, după finalizarea unei lansări de pescuit.

3.

Navele Uniunii autorizate să pescuiască în zonele de pescuit completează paginile jurnalelor de bord regionale ale SPC/FFA ale navelor cu plasă-pungă, disponibile pe site-ul Comunității Pacificului (SPC) pentru fiecare zi de prezență în zonele de pescuit. Formularul se completează chiar și în absența capturilor sau atunci când nava este doar în tranzit. El trebuie completat în mod lizibil și semnat de comandantul navei sau de reprezentantul său.

4.

Atunci când se află în zonele de pescuit, navele Uniunii raportează autorității competente din Kiribati, în fiecare zi de miercuri, un rezumat al jurnalului de pescuit menționat la punctul 2, folosind modelul nr. 1 din apendicele 2, prin e-mail, către coordonatele de contact furnizate în apendicele respectiv.

5.

În ceea ce privește transmiterea paginilor din jurnalul de pescuit menționat la punctul 2, navele Uniunii:

(a)

în cazul în care fac escală într-un port de intrare din Kiribati, transmit formularul completat autorității din Kiribati în termen de cinci (5) zile de la sosire sau, în orice caz, înainte de a părăsi portul, în funcție de evenimentul care are loc mai întâi. Autoritatea din Kiribati eliberează în scris o confirmare de primire;

(b)

atunci când părăsesc zonele de pescuit fără să fi trecut mai întâi printr-un port de intrare din Kiribati, se transmit copii după paginile din jurnalul de bord în termen de cincisprezece (15) zile lucrătoare de la ieșirea din zonele de pescuit, prin e-mail, la adresa de e-mail a autorității competente din Kiribati.

6.

Originalul fiecărui jurnal de pescuit se trimite în termen de șapte (7) zile lucrătoare de la prima escală într-un port după ieșirea din zonele de pescuit.

7.

Copii ale acestor pagini din jurnalele de pescuit trebuie să fie trimise simultan institutelor științifice precum IRD (Institut de Recherche pour le Développement), IEO (Instituto Español de Oceanografia) și IPIMAR (Instituto de Investigação das Pescas e do Mar).

8.

Cuvintele „zonele de pescuit ale Kiribati” se introduc în paginile jurnalului de bord menționat anterior pentru perioadele în cursul cărora nava se află în zonele de pescuit.

9.

Părțile se străduiesc să pună în aplicare un ERS referitor la activitățile de pescuit ale navelor Uniunii în zonele de pescuit, sub rezerva unui acord comun în privința orientărilor pentru gestionarea și punerea în aplicare a unui ERS.

10.

Odată ce sistemul electronic pentru declararea capturilor este implementat, el va înlocui integral dispozițiile privind înregistrarea menționate la punctele 2-4 de mai sus, exceptând cazurile de probleme tehnice sau de defecțiune când declarațiile de captură se vor face în conformitate cu punctele 2-4 de mai sus.

11.

Părțile fac schimb de date cu privire la nivelul capturilor efectuate de navele Uniunii în anul calendaristic anterior, pe baza declarațiilor de captură și a altor surse relevante, cum ar fi rapoartele observatorilor.

Secțiunea 2

Gestionarea și monitorizarea efortului de pescuit

1.

Ambele părți monitorizează îndeaproape și periodic utilizarea zilelor de pescuit de către navele Uniunii în zonele de pescuit. Ele depun eforturi pentru a se asigura că numărul de zile de pescuit alocat navelor Uniunii în zonele de pescuit nu este depășit.

2.

Armatorii au obligația de a înregistra zilele fără pescuit prin intermediul iFIMS. Cererea referitoare la zilele fără pescuit nu va fi prelucrată decât dacă operatorii navelor au înregistrat datele relevante din jurnalul de bord electronic în iFIMS. Kiribati prelucrează cererile referitoare la zilele fără pescuit în timp util, în conformitate cu procedurile PNA referitoare la schema de alocare a zilelor de pescuit pentru navele de pescuit cu plasă-pungă.

3.

În cazul în care armatorii nu sunt de acord cu decizia adoptată de autoritatea competentă din Kiribati cu privire la declarațiile lor privind zilele fără pescuit, aceștia informează autoritatea competentă din Uniune. Uniunea contactează imediat autoritatea competentă din Kiribati. Se depun eforturi rezonabile pentru soluționarea rapidă a discrepanțelor.

4.

După ce navele Uniunii au utilizat 80 % din zilele de pescuit care le-au fost alocate, Kiribati va informa săptămânal autoritatea competentă din Uniune, statele de pavilion și armatorii cu privire la utilizarea zilelor de pescuit rămase ale Uniunii pentru a asigura o monitorizare atentă.

Secțiunea 3

Comunicare privind intrarea și ieșirea din apele kiribati

1.

Fără a aduce atingere obligațiilor stabilite în secțiunea 1 din prezentul capitol, navele Uniunii autorizate să pescuiască în temeiul acordului notifică autorității competente din Kiribati, cu cel puțin 24 de ore în avans, intenția lor de a intra sau a ieși din apele Kiribati. Aceste comunicări se fac în formatul stabilit în apendicele 2, modelele nr. 2 și nr. 3, prin e-mail, către coordonatele de contact furnizate în apendicele respectiv.

2.

Navele Uniunii depistate că pescuiesc fără a fi notificat în prealabil intrarea lor în conformitate cu punctul 1 din prezenta secțiune sunt considerate a fi nave fără licență de pescuit. În astfel de cazuri se pot aplica sancțiunile menționate la capitolul VI.

Secțiunea 4

Debarcare

1.

Porturile desemnate pentru activitățile de debarcare în Kiribati sunt porturile Tarawa și Kiritimati.

2.

Navele Uniunii care dețin o licență de pescuit din Kiribati și care doresc să debarce capturile în porturile desemnate din Kiribati notifică această intenție autorităților din Kiribati prin intermediul raportului prevăzut în modelul nr. 4 din apendicele 2, prin e-mail, către coordonatele de contact furnizate în apendicele respectiv cu cel puțin 72 de ore înainte.

3.

Navele Uniunii își prezintă declarația de debarcare autorității competente din Kiribati în termen de cel mult 48 de ore de la încheierea debarcării sau, în orice caz, înainte ca nava să părăsească portul, în funcție de evenimentul care are loc mai întâi, prin e-mail, prin intermediul raportului prevăzut în modelul nr. 5 din apendicele 2.

4.

Navele Uniunii transmit un raport de încheiere în termen de 24 de ore de la încheierea unei ieșiri la pescuit prin descărcarea capturilor în alte porturi de pescuit din afara Kiribati, prin e-mail, prin intermediul raportului prevăzut în modelul nr. 6 din apendicele 2.

Secțiunea 5

Transbordare

1.

Navele Uniunii care dețin o licență de pescuit din Kiribati și care doresc să transbordeze capturi în zonele de pescuit fac acest lucru doar în porturile desemnate ale Kiribati, menționate în capitolul IV secțiunea 3 punctul 1. Transbordarea pe mare în afara porturilor este interzisă și orice persoană care încalcă această dispoziție se expune sancțiunilor prevăzute de legislația Kiribati.

2.

Navele Uniunii notifică această intenție autorităților din Kiribati prin intermediul raportului prevăzut în modelul nr. 4 din apendicele 2, prin e-mail, către coordonatele de contact furnizate în apendicele respectiv cu cel puțin 72 de ore înainte.

3.

Navele Uniunii își prezintă raportul privind activitatea de transbordare autorităților competente din Kiribati în termen de cel mult 48 de ore de la încheierea transbordării sau, în orice caz, înainte ca nava donatoare să părăsească portul, în funcție de evenimentul care are loc mai întâi, prin e-mail, prin intermediul raportului prevăzut în modelul nr. 5 din apendicele 2.

Secțiunea 6

Plecarea din port

Navele Uniunii notifică autorităților competente din Kiribati intenția de a pleca din port, prin intermediul raportului prevăzut în modelul nr. 7 din apendicele 2, prin e-mail, către coordonatele de contact furnizate în apendicele respectiv cu cel puțin 24 de ore înainte.

Secțiunea 7

Sistemul de monitorizare prin satelit a navelor de pescuit (VMS)

Fără a aduce atingere competenței statului membru de pavilion și obligațiilor navelor Uniunii față de statul lor membru de pavilion, fiecare navă a Uniunii se conformează sistemului de monitorizare a navelor al FFA (VMS FFA) aplicabil în prezent în zonele de pescuit.

Secțiunea 8

Observatori

1.

Navele Uniunii care dețin o licență de pescuit din Kiribati și care desfășoară activități în zonele de pescuit asigură prezența observatorilor în conformitate cu măsurile de conservare și gestionare relevante ale WCPFC și cu legislația relevantă din Kiribati.

2.

Navele Uniunii au la bord un observator autorizat din Programul regional de observare al WCPFC sau un observator CITT autorizat prin Memorandumul de înțelegere convenit între WCPFC și CITT cu privire la aprobarea reciprocă a observatorilor.

3.

Părțile vor depune eforturi pentru a urca la bord un observator I-Kiribati.

CAPITOLUL V

CONTROLUL

1.

Navele Uniunii respectă dispozițiile relevante din legislația națională a Kiribati în ceea ce privește activitățile de pescuit, precum și măsurile de conservare și gestionare adoptate de WCPFC.

2.

Proceduri de control:

(a)

comandanții navelor Uniunii angajate în activități de pescuit în zonele de pescuit cooperează cu orice funcționar autorizat și care se identifică corespunzător din Kiribati care efectuează inspecția și controlul activităților de pescuit;

(b)

fără a aduce atingere dispozițiilor din legislația națională a Kiribati, îmbarcarea ar trebui să se facă astfel încât platforma de inspecție și inspectorii să poată fi identificați drept funcționari autorizați ai Kiribati;

(c)

Kiribati pune la dispoziția autorității competente din Uniune lista cu toate platformele de inspecție utilizate pentru inspecțiile pe mare. Lista respectivă trebuie să conțină cel puțin:

(i)

denumirile navelor de patrulare;

(ii)

detaliile privind navele de patrulare;

(iii)

fotografiile navelor de patrulare;

(d)

la cererea Uniunii, Kiribati poate autoriza inspectori ai Uniunii să realizeze controale asupra activităților navelor Uniunii, inclusiv transbordările, în timpul inspecțiilor efectuate la țărm;

(e)

la încheierea unei inspecții și după semnarea raportului de inspecție de către inspector, raportul se pune la dispoziția comandantului pentru semnare și eventuale observații. Semnarea raportului nu aduce atingere drepturilor părților în contextul unor proceduri privind presupuse încălcări. Un exemplar al raportului de inspecție se înmânează comandantului navei înainte ca inspectorul să părăsească nava și se trimite statului de pavilion;

(f)

inspectorii nu rămân la bord mai mult decât este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor lor.

3.

Operatorii navelor Uniunii angajați în operațiuni de debarcare sau de transbordare într-un port din Kiribati permit și facilitează inspectarea acestor operațiuni de către funcționarii autorizați din Kiribati.

4.

Atunci când nu sunt respectate dispozițiile stabilite de prezentul capitol, autoritatea competentă din Kiribati își rezervă dreptul de a suspenda licența de pescuit a navei contraveniente până la finalizarea formalităților și de a aplica sancțiunea prevăzută în legislația existentă a Kiribati. Statul membru de pavilion și autoritatea competentă din Uniune sunt informate imediat.

CAPITOLUL VI

RESPECTAREA LEGISLAȚIEI

1.

Sancțiuni

(a)

Nerespectarea oricărei dispoziții din capitolele de mai sus, a măsurilor de conservare și gestionare adoptate de organizațiile regionale de gestionare a pescuitului competente sau a legislației naționale a Kiribati este pasibilă de sancțiunile prevăzute de legislația națională a Kiribati.

(b)

Statul membru de pavilion și autoritatea competentă din Uniune sunt informate imediat și complet cu privire la orice sancțiune și la toate faptele relevante legate de aceasta.

(c)

În cazul în care o sancțiune se traduce printr-o suspendare sau o revocare a licenței de pescuit, autoritatea competentă din Uniune poate solicita, pentru restul perioadei de valabilitate a licenței de pescuit acordate, o nouă licență de pescuit pentru o navă a unui alt armator, care ar fi putut fi acordată altfel.

2.

Arestarea și reținerea navelor de pescuit

(a)

Kiribati informează imediat Uniunea și statul membru de pavilion cu privire la arestarea și/sau reținerea unei nave de pescuit care deține o licență de pescuit în temeiul acordului.

(b)

Kiribati transmite, în termen de douăsprezece (12) ore, Uniunii și statului membru de pavilion o copie a raportului de inspecție cuprinzând informații detaliate despre împrejurările și motivele care au condus la această arestare și/sau reținere.

3.

Procedura de schimb de informații în eventualitatea arestării și/sau a reținerii

(a)

În paralel cu respectarea termenelor și procedurilor juridice prevăzute de legislația națională a Kiribati în ceea ce privește arestarea și/sau reținerea, odată cu primirea informațiilor de mai sus, va avea loc o reuniune de consultare între reprezentanți ai Uniunii și ai Kiribati, la care poate participa un reprezentant al statului membru de pavilion implicat.

(b)

La reuniune, părțile fac schimb de orice documente sau informații relevante care ajută la clarificarea faptelor. Armatorul sau agentul său este informat cu privire la rezultatul reuniunii și cu privire la orice măsură care decurge din arestarea și/sau reținerea navei.

4.

Soluționarea arestării și/sau a reținerii

(a)

Se încearcă soluționarea presupusei încălcări în mod amiabil. Această procedură se încheie în termen de cel mult trei (3) zile lucrătoare de la arestare și/sau reținere, în conformitate cu legislația națională a Kiribati.

(b)

În cazul unei soluționări pe cale amiabilă, suma care trebuie plătită este stabilită prin trimitere la legislația națională a Kiribati. În cazul în care o astfel de soluționare pe cale amiabilă nu este posibilă, începe procedura judiciară.

(c)

Nava este eliberată, iar comandantul său scos de sub acuzare de îndată ce obligațiile rezultate în urma soluționării pe cale amiabilă au fost îndeplinite sau de îndată ce cauțiunea a fost plătită.

5.

Autoritatea din Uniune și delegația sunt informate cu privire la orice proceduri inițiate și sancțiuni impuse.

CAPITOLUL VII

COOPERAREA ÎN VEDEREA COMBATERII PESCUITULUI INN

1.

Pentru a consolida monitorizarea pescuitului și combaterea pescuitului INN, comandanții navelor Uniunii se vor strădui să semnaleze prezența în apele Kiribati a oricărei alte nave de pescuit.

2.

În cazul în care comandantul unei nave a Uniunii observă o navă de pescuit care practică activități susceptibile de a constitui activități de pescuit INN, el va colecta cât mai multe informații cu putință despre navă și activitatea sa în momentul în care a fost observată. Rapoartele de observare se trimit fără întârziere autorității competente din Kiribati, cu o copie către centrul de monitorizare a pescuitului din statul membru de pavilion.

3.

Autoritatea competentă din Kiribati va transmite cât mai curând posibil Uniunii toate rapoartele de observare pe care le deține cu privire la navele de pescuit care practică activități susceptibile de a constitui activități de pescuit INN în apele Kiribati.

CAPITOLUL VIII

RESPONSABILITATEA FAȚĂ DE MEDIU

1.

Aruncarea, eliminarea sau abandonarea uneltelor de pescuit și/sau a deșeurilor nebiodegradabile (inclusiv metale, materiale plastice și părți ale uneltelor de pescuit) de pe navă sunt interzise.

2.

Pentru a evita orice îndoială, utilizarea unui dispozitiv de concentrare a peștilor (FAD) flotant nu este interpretată ca un act de abandonare a echipamentelor de pescuit.

3.

Aruncarea, descărcarea, aruncarea peste bord sau emiterea în alt mod de către orice navă a deșeurilor sau a poluanților, astfel cum sunt definiți în Legea mediului din 1999 (astfel cum a fost modificată în 2007), oriunde în apele Kiribati, cu excepția cazului în care se respectă Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave (Convenția MARPOL și protocoalele conexe) sunt interzise.

4.

În cazul în care în apele Kiribati au loc operațiuni de buncherare sau orice alt transfer al oricărui produs inclus în Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase (IMDG) al Organizației Națiunilor Unite, navele Uniunii raportează această activitate autorităților din Kiribati prin intermediul rapoartelor prevăzute în modelele nr. 8 și nr. 9 din apendicele 2, prin e-mail, către coordonatele de contact furnizate în apendicele respectiv.

5.

Navele Uniunii notifică autorităților competente din Kiribati, cu cel puțin 12 ore înainte, intenția lor de a intra și imediat după ieșirea dintr-o zonă închisă sau protejată. Aceste comunicări se fac în formatul stabilit în modelul nr. 10 din apendicele 2, prin e-mail, către coordonatele de contact furnizate în apendicele respectiv.

CAPITOLUL IX

ÎMBARCAREA MARINARILOR

1.

Fiecare navă a Uniunii care pescuiește în temeiul acordului angajează cel puțin trei marinari din Kiribati ca membri ai echipajului. Armatorii depun toate eforturile pentru a lua la bord și alți marinari din Kiribati.

2.

Armatorul plătește 600 de dolari SUA pe lună pentru fiecare marinar ca taxă de renunțare în cazul în care nu poate să angajeze echipaj din Kiribati la bordul navelor sale care dețin licență, astfel cum este definit la punctul 1 de mai sus. Armatorii efectuează plata anual în contul nr. 4 al guvernului Kiribati.

3.

Armatorii sunt liberi să selecteze marinarii pe care îi iau la bordul navelor lor dintre numele de pe o listă prezentată de ministerul responsabil cu activitățile de pescuit din Kiribati.

4.

Armatorul sau agentul acestuia informează ministerul responsabil cu activitățile de pescuit din Kiribati cu privire la numele marinarilor din Kiribati luați la bordul navei în cauză, menționând funcția lor în cadrul echipajului.

5.

Declarația Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă se aplică de drept marinarilor îmbarcați pe navele Uniunii Europene. Aceasta se referă în special la libertatea de asociere și recunoașterea efectivă a dreptului lucrătorilor la negocieri colective și la eliminarea discriminării în ceea ce privește încadrarea în muncă și profesia.

6.

Contractele de angajare ale marinarilor din Kiribati, din care un exemplar se înmânează semnatarilor, se încheie între agentul sau agenții armatorilor și marinari și/sau sindicatele sau reprezentanții acestora în consultare cu ministerul responsabil cu activitățile de pescuit din Kiribati. Aceste contracte garantează marinarilor asigurarea de securitate socială aplicabilă acestora, inclusiv asigurarea de viață și boală și asigurarea în caz de accidente.

7.

Salariile marinarilor din Kiribati sunt plătite de către armatori. Acestea sunt stabilite, înainte de emiterea licențelor de pescuit, de comun acord între armatori sau agenții acestora și ministerul responsabil cu activitățile de pescuit din Kiribati. Cu toate acestea, condițiile salariale acordate marinarilor din Kiribati nu sunt mai mici decât cele aplicate echipajelor din Kiribati și în nici un caz nu sunt sub standardele OIM.

8.

Toți marinarii angajați la bordul navelor Uniunii trebuie să se prezinte la comandantul navei desemnate cu o zi înainte de data de îmbarcare propusă. În cazul în care un marinar nu se prezintă la data și ora prevăzute pentru îmbarcare, armatorul este exonerat în mod automat de obligația de a-l lua la bord pe marinarul respectiv.

CAPITOLUL X

RĂSPUNDEREA OPERATORULUI

1.

Operatorul se asigură că navele sale sunt în bună stare de navigare și că ele conțin echipamente de siguranță și supraviețuire adecvate pentru fiecare pasager și membru al echipajului.

2.

Pentru protecția Republicii Kiribati și a cetățenilor și rezidenților acestui stat, operatorul menține o asigurare adecvată și completă a navei sale printr-un asigurător recunoscut pe plan internațional, acceptabil pentru autoritățile din Kiribati pentru zonele de pescuit, inclusiv pentru zonele din interiorul lagunelor și atolilor, marea teritorială și recifele submerse, asigurare demonstrată prin certificatul de asigurare menționat în capitolul II secțiunea 3 punctul 4 litera (h) din prezenta anexă.

3.

În cazul în care o navă a Uniunii este implicată într-un accident sau incident maritim în Kiribati care are drept consecințe poluare și daune de orice fel pentru mediu, proprietate sau persoană, nava și operatorul notifică imediat acest lucru autorităților din Kiribati. Dacă nava Uniunii este responsabilă pentru daunele menționate mai sus, operatorul navei și nava sunt obligați să plătească costurile de despăgubire a daunelor menționate anterior.

APENDICE

Apendicele 1 –   

Formular de înregistrare a unei nave de pescuit și de cerere de acordare a unei licențe de pescuit

Apendicele 2 –   

Modele cu formatul rapoartelor de comunicare

Apendicele 1

Formular de înregistrare a unei nave de pescuit și de cerere de acordare a unei licențe de pescuit

FORMULAR DE CERERE DE ÎNREGISTRARE A UNEI NAVE DE PESCUIT

Republica Kiribati

Formular de cerere de înregistrare în Registrul navelor de pescuit – Formular de cerere de acordare a unei licențe de pescuit

Divizia pentru pescuit oceanic

Tel. +686 21099

P.O. Box 64 Bairiki, Tarawa

Fax: +686 21120

Republica Kiribati

E-mail: fleu@mfmrd.gov.ki

Instrucțiuni

Subliniați numele de familie.

Prin adresă se înțelege adresa poștală completă.

Marcați cu claritate cu X unde este cazul; dacă nu este dactilografiat, completați cu litere de tipar.

Toate unitățile de măsură sunt în sistemul metric: precizați unitatea în cazul în care se folosesc alte sisteme.

Atașați o poză recentă din lateral/vedere aeriană și din spate de dimensiuni 145×20 cm (6×8 inch) a navei care face obiectul cererii.

Directorul responsabil de activitățile de pescuit, prin prezenta, înaintez cererea de înregistrare a unei nave în Registrul național al navelor de pescuit/acordare a unei licențe de pescuit (tăiați, după caz).

1.   INFORMAȚII GENERALE

Numele navei

___________________

Data cererii

___________________

Țara de înregistrare

___________________

Nr. OMI

___________________

Numărul de înregistrare

___________________

Nr. de identificare al navei FFA

___________________

Indicativul de apel radio internațional

___________________

Nr. ALC (IMN)

___________________

Pavilionul

___________________

Perioada de valabilitate a licenței de pescuit

___________________

2.   TIPUL NAVEI

Cu plasă-pungă

___________________

Navă auxiliară cu plasă-pungă

___________________

Cu grup de plase-pungă

___________________

Transportator frigorific

___________________

Navă de pescuit cu paragate

___________________

Navă de buncherare/tanc petrolier

___________________

Navă de pescuit cu platformă și paragate

___________________

Navă de cercetare

___________________

Altele (precizați)

_______________________________________________________________

3.   DATE PRIVIND PROPRIETATEA ȘI OPERATORUL

Numele proprietarului

___________________

Denumirea operatorului

___________________

Adresa

___________________

Adresa

___________________

 

___________________

 

___________________

 

___________________

 

___________________

4.   DIMENSIUNEA ȘI CAPACITATEA

Lungimea (LOA)

_________________(m)

Înălțimea de construcție

_________________(m)

Lățimea

_________________(m)

Tonaj brut

_________________(GRT)

5.   CONSTRUCTORUL ȘI LIVRAREA

Constructorul

___________________

Anul construcției

___________________

Locul construcției

___________________

Anul livrării

___________________

6.   SPECIFICAȚIILE MOTORULUI

Modelul motorului

___________________

Puterea motorului

_________________(HP)

Capacitatea maximă de transport de combustibil

___________________

(kilolitru/galon)

 

7.   GESTIONAREA ECHIPAJULUI

Numele comandantului

___________________

Naționalitatea comandantului

___________________

Efectivul total al echipajului la bord

___________________

Limba (limbile) vorbită(e) la bord

___________________

8.   PORTUL

Portul de origine

___________________

 

Portul operațional

1. _________________

2. _______________

Zona de pescuit autorizată

___________________

 

9.   CAPACITATEA DE CONGELARE

Numărul congelatorului

___________________

 

Metodă

Capacitatea mt/zi

Temperatura (°C)

Saramură (NaCl)

BR___________________

___________________

Saramură (CaCl)

CB___________________

___________________

Aer (jet)

BF___________________

___________________

Aer (serpentină)

RC___________________

___________________

10.   CAPACITATEA DE DEPOZITARE

Metodă

Capacitate (m3)

Temperatura (°C)

Gheață

IC___________________

___________________

Apă de mare refrigerată

RW__________________

___________________

Saramură (NaCl)

CB___________________

___________________

Aer (serpentină)

RC___________________

___________________

11.   NAVĂ CU PLASĂ-PUNGĂ

Nr. înregistrare aeronavă

_________________

Nr. înregistrare elicopter

_________________

Lungimea năvodului

_________________(m)

Adâncimea năvodului

_________________(m)

 

 

 

 

Ambarcațiune auxiliară

 

 

 

Lungimea schifului

_______________(m)

Puterea motorului

_______________HP/PS

Lungimea șalupei rapide 1

_______________metri/picioare

Puterea motorului

_______________HP/PS

Lungimea șalupei rapide 1

_______________metri/picioare

Puterea motorului

_______________HP/PS

Lungimea șalupei rapide 1

_______________metri/picioare

Puterea motorului

_______________HP/PS

 

 

 

 

Pupa

_______________

Capacitatea de depozitare

_______________St/Mt

Prora

_______________

Capacitatea de depozitare

_______________St/Mt

Declar că informațiile de mai sus sunt reale și complete. Înțeleg că am obligația să raportez imediat orice modificare a informațiilor furnizate mai sus în termen de 60 de zile și înțeleg, de asemenea, că nerespectarea acestei obligații poate afecta statutul navei în Registrul navelor de pescuit.

Numele solicitantului

____________________________

Semnătura _________________________

(ARMATOR, NAVLOSITOR sau AGENT AUTORIZAT CORESPUNZĂTOR)

Adresa

______________________________________________________________

 

______________________________________________________________

Numărul de telefon________

Numărul de fax __________

E-mail __________________________

Apendicele 2

Modele cu formatul rapoartelor de comunicare

Toate rapoartele se transmit autorității competente la adresa: fleu@mfmrd.gov.ki

1.   

Raportarea poziției săptămânale și a capturii în timpul staționării în apele Kiribati (în fiecare miercuri)

Conținut

Transmisie

Codul raportului

WPCR

Numărul de înregistrare sau licență

 

Indicativ sau litere de apel

 

Data raportării

ZZ.LL.AA

Poziția de raportare

LT;LG

Captura de la ultimul raport

 

Ton dungat (SJ)

(Mt)

Ton cu aripioare galbene (YF)

(Mt)

Ton obez (BE)

(Mt)

Altele (OT)

(Mt)

Zile de pescuit de la ultimul raport

numărul real de zile în care a avut loc o lansare a uneltelor de pescuit în zonă

de exemplu: WPCR/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.12.17/0140N;16710W/SJ-23:YF-9:BE-3:OT-2.0/7

2.   

Raportarea intrării în apele Kiribati [cu cel puțin douăzeci și patru (24) de ore înainte]

Conținut

Transmisie

Codul raportului

ZENT

Numărul de înregistrare sau licență

 

Indicativ sau litere de apel

 

Data intrării

ZZ.LL.AA

Ora intrării

hhmm GMT

Poziția la intrare

LT;LG

Captura la bord pe greutate, pe specii

 

Ton dungat (SJ)

(Mt)

Ton cu aripioare galbene (YF)

(Mt)

Ton obez (BE)

(Mt)

Altele (OT)

(Mt)

de exemplu: ZENT/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.10.17/0635Z/0230N;17610E/SK-510:YF-120:BE-60:OT-10

3.   

Raportarea plecării din apele Kiribati [cu cel puțin douăzeci și patru (24) de ore înainte]

Conținut

Transmisie

Codul raportului

ZDEP

Numărul de înregistrare sau licență

 

Indicativ sau litere de apel

 

Data plecării

ZZ.LL.AA

Ora plecării

hhmm GMT

Poziția la ieșire

LT;LG

Captura la bord pe greutate, pe specii

 

Ton dungat (SJ)

(Mt)

Ton cu aripioare galbene (YF)

(Mt)

Ton obez (BE)

(Mt)

Altele (OT)

(Mt)

Captura totală în zonă pe greutate, pe specii

ca și captura la bord

Numărul total de zile de pescuit

numărul real de zile în care a avut loc o lansare a uneltelor de pescuit în zonă

de exemplu: ZDEP/89TKS-PS001TN/JJAP2/21.10.17/1045Z/0125S;16730E/SJ-450:YF-190:BE-60:OT-4/SJ-42:YF-70:BE-30:OT-1/14

4.   

Intrarea în port, inclusiv intrarea pentru transbordare, reaprovizionare, debarcare echipaj sau debarcarea capturii [cu cel puțin șaptezeci și două (72) de ore înainte de intrarea navei în port]

Conținut

Transmisie

Codul raportului

PENT

Numărul de înregistrare sau licență

 

Indicativ sau litere de apel

 

Data raportării

ZZ.LL.AA

Poziția de raportare

LT;LG

Denumirea portului

 

Ora estimată a sosirii

ZZ.LL:hhmm

Captura la bord pe greutate, pe specii

 

Ton dungat (SJ)

(Mt)

Ton cu aripioare galbene (YF)

(Mt)

Ton obez (BE)

(Mt)

Altele (OT)

(Mt)

Numele navei frigorifice transportatoare (în cazul transbordării)

 

Motivul vizitei în port

 

de exemplu: PENT/89TKS-PS001TN/JJAP2/24.12.17/0130S;17010E/BETIO /26.12:1600L/SJ-562:YF-150:BE-50:OT-4/JAPANSTAR/ TRANSSHIPPING

5.   

Raport privind activitatea de transbordare/debarcare [nu mai târziu de patruzeci și opt (48) de ore de la finalizarea transbordării/debarcării sau, în orice caz, înainte ca nava donatoare să părăsească portul, în funcție de evenimentul care are loc mai întâi]

Conținut

Transmisie

Codul raportului

TSHP

Numărul de înregistrare sau licență

 

Indicativ sau litere de apel

 

Data descărcării și ora descărcării

ZZ.LL.AAAA:hhmm GMT

Portul de descărcare

 

Captura transbordată pe greutate, pe specii

 

Ton dungat (SJ)

(Mt)

Ton cu aripioare galbene (YF)

(Mt)

Ton obez (BE)

(Mt)

Altele (OT)

(Mt)

Numele navei frigorifice transportatoare

 

Destinația capturii

 

de exemplu: TSHP/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.12.17:1200Z /BETIO/SJ-450:YF-150:BE-75:OT-0.0/JAPANSTAR/PAGO PAGO

6.   

Raport de încheiere de activitate [în termen de patruzeci și opt (48) de ore după terminarea campaniei de pescuit cu descărcarea capturii în alte porturi de pescuit (în afara Kiribati), inclusiv în portul operațional sau de origine]

Conținut

Transmisie

Codul raportului

COMP

Numele navei

 

Numărul licenței

 

Indicativ sau litere de apel

 

Data descărcării

ZZ.LL.AAAA

Captura descărcată pe specii

 

Ton dungat (SJ)

(Mt)

Ton cu aripioare galbene (YF)

(Mt)

Ton obez (BE)

(Mt)

Altele (OT)

(Mt)

Denumirea portului

 

de exemplu: COMP/89TKS-PS001TN/JJAP2/26.12.17/SJ-670:YF-65:BE-30:OT-0.0/BETIO

7.   

Plecarea din port [cu cel puțin douăzeci și patru (24) de ore înainte]

Conținut

Transmisie

Codul raportului

PDEP

Numărul de înregistrare sau licență

 

Indicativ sau litere de apel

 

Data raportării

ZZ.LL.AA

Denumirea portului

 

Data și ora plecării

ZZ.LL:hhmm

Captura la bord pe greutate, pe specii

 

Ton dungat (SJ)

(Mt)

Ton cu aripioare galbene (YF)

(Mt)

Ton obez (BE)

(Mt)

Altele (OT)

(Mt)

Destinația următoare

 

de exemplu: PDEP/89TKS-PS001TN/JJAP2/30.12.17/BETIO/29.12:1600L/SJ-0.0:YF-0.0:BE-0.0:OT-4/FISHING GROUND

8.   

Aviz de buncherare [cu cel puțin douăzeci și patru (24) de ore înainte de realimentarea de la un tanc petrolier care deține licență]

Conținut

Transmisie

Codul raportului

COMBUSTIBIL

Numărul de înregistrare sau licență

 

Indicativ sau litere de apel

 

Data raportării GMT

ZZ.LL.AA

Poziția de raportare

LT;LG

Cantitatea de combustibil la bord

Kilolitri

Data estimată a buncherării

ZZ.LL.AA

Poziția estimată a buncherării

LT;LG

Numele petrolierului

 

de exemplu: FUEL/89TKS-PS001TN/JJAP2/06.02.17/0130S;17010E/35/08.02.17/0131S;17030E/CHEMSION

9.   

Raport privind activitatea de buncherare (imediat după realimentarea de la un tanc petrolier care deține licență)

Conținut

Transmisie

Codul raportului

BUNK

Numărul de înregistrare sau licență

 

Indicativ sau litere de apel

 

Data și ora începerii buncherării

ZZ.LL.AAAA:hhmm GMT

Poziția de pornire la buncherare

LT;LG

Cantitatea de combustibil primit

Kilolitri

Ora de terminare a buncherării (GMT);

ZZ.LL.AAAA:hhmm GMT

Poziția de terminare a buncherării