European flag

Официален вестник
на Европейския съюз

BG

Cерия L


2023/2188

18.10.2023

ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО В ОБЛАСТТА НА РИБАРСТВОТО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, ОТ ЕДНА СТРАНА, И РЕПУБЛИКА КИРИБАТИ, ОТ ДРУГА СТРАНА (2023—2028 Г.)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, по-рано Европейската общност,

наричан по-нататък „Съюзът“, и

РЕПУБЛИКА КИРИБАТИ,

наричана по-нататък „Кирибати“,

наричани заедно по-нататък „страните“,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД тясното сътрудничество между страните, по-специално в контекста на отношенията между групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (наричани по-нататък „държавите от АКТБ“) и Съюза, и общото им желание да засилят тези отношения,

КАТО СТРАНИ по Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност, от една страна, и Република Кирибати, от друга страна (наричано по-нататък „споразумението“),

КАТО ПРИПОМНЯТ разпоредбите на споразумението,

КАТО ПРИПОМНЯТ също така принципа, според който всички държави трябва да приемат подходящи мерки за гарантиране на устойчивото управление и опазването на морските ресурси и да си сътрудничат за тази цел,

КАТО ПОТВЪРЖДАВАТ ОТНОВО целта да се осигури устойчиво общо използване и управление на далекомигриращите рибни запаси,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че е важно да се насърчава международно сътрудничество в областта на научните изследвания,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Определения

За целите на настоящия протокол се прилагат определенията, съдържащи се в член 2 от споразумението.

Също така:

а)

„риболовни зони“ означава зоните във водите на Кирибати, както са определени в глава 1, раздел 2 от приложението;

б)

„улов“ означава морските водни видове, които са уловени с риболовен уред, използван от риболовен кораб;

в)

„разтоварване“ означава разтоварването на всяко количество продукти от риболов от борда на риболовен кораб на сушата;

г)

„делегация“ означава Делегацията на Европейския Съюз за Тихоокеанския басейн в Сува (Фиджи);

д)

„сериозен спор“ означава разногласие, което е породено от тълкуването на настоящия протокол или възпрепятства неговото прилагане;

е)

„лиценз за риболов“ означава валидно право или лиценз да се извършват риболовни дейности за конкретни видове и в рамките на определените зони за риболов и конкретния период, като се използват конкретни уреди, в съответствие с условията, предвидени в приложението;

ж)

„устойчив риболов“ означава риболов, съответстващ на целите и принципите, посочени в Кодекса за поведение за отговорно рибарство, приет на Конференцията на ФАО през 1995 г.;

з)

„кораб на Съюза“ означава риболовен кораб, плаващ под знамето на държава — членка на Съюза, и регистриран в Съюза;

и)

„оператор“ означава физическото или юридическото лице, което управлява или притежава предприятие, извършващо която и да е от дейностите, свързани с който и да е етап от веригите за производство, преработка, пускане на пазара, дистрибуция или търговия на дребно на продуктите от риболов и аквакултура;

й)

„протокол“ означава настоящият протокол за прилагане на споразумението, както и приложението към него и допълненията към това приложение;

к)

„риболовен ден“ означава календарен ден или част от календарен ден, през който оборудван с мрежи гъргър кораб на Съюза се намира в риболовни зони, като той не включва календарен ден или част от календарен ден, определен като „нериболовен ден“ в нормативната уредба на Кирибати в областта на рибарството от 2014 г. (Схема за търговия с риболовни дни за кораби, оборудвани с мрежи гъргър);

л)

„необичайни обстоятелства“ означава различни от природни явления обстоятелства, които са извън разумния контрол на страните и възпрепятстват риболовните дейности във водите на Кирибати.

Член 2

Цел и срок на прилагане

1.   Целта на протокола е да се приложи споразумението, като се уточнят по-специално условията за достъп на корабите на Съюза до риболовните зони и се определят разпоредбите за прилагане на партньорството в областта на устойчивото рибарство.

2.   Протоколът и приложението към него се прилагат за срок от пет години, считано от датата на подписването му в съответствие с член 22, освен при прекратяване в съответствие с член 19 от протокола.

Член 3

Връзка между протокола и споразумението

Разпоредбите на протокола се тълкуват и прилагат в контекста на споразумението и по съвместим с него начин.

Член 4

Връзка между протокола и други споразумения и правни инструменти

Разпоредбите на протокола се тълкуват и прилагат в съответствие и по начин, който е съвместим:

а)

с препоръките и резолюциите на Комисията за риболова в Западния и Централния Тихи океан (WCPFC) и на Междуамериканската комисия за тропическа риба тон (IATTC), както и на всяка друга съответна подрегионална или международна организация, в която те членуват;

б)

със Споразумението относно прилагането на разпоредби на Конвенцията на ООН по морско право от 10 декември 1982 г., свързани с опазването и управлението на трансгранично преминаващите и далекомигриращите рибни запаси от 1995 г.;

в)

с Кодекса за поведение за отговорно рибарство, приет на Конференцията на Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) през 1995 г.;

г)

с Международния план за действие на ФАО за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов;

д)

с основните елементи, които са посочени в член 9 от Споразумението за партньорство между членовете на Групата страни от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна („Споразумението от Котону“), или които са включени в еквивалентния член от последващо споразумение между Съюза и държавите от АКТБ, което заменя Споразумението от Котону.

Член 5

Възможности за риболов

1.   Кирибати издава лицензи за риболов на кораби на Съюза, които извършват риболов на риба тон, съгласно член 6 от споразумението, като се спазват ограниченията, установени от плана на Кирибати за управление на рибата тон, и мерките на WCPFC за опазване и управление, и като се вземат предвид резолюциите на IATTC.

2.   Възможностите за риболов на далекомигриращите видове, посочени в приложение 1 към Конвенцията на ООН по морско право от 1982 г., се предоставят за 4 кораба с мрежи гъргър съгласно условията, определени в приложението към протокола.

3.   Параграфи 1 и 2 се прилагат при спазване на членове 6 и 8 от протокола.

Член 6

Финансово участие — начини на плащане

1.   За периода, посочен в член 2 от протокола, общото финансово участие съгласно член 7 от споразумението е три милиона и осемстотин хиляди (3 800 000) евро.

2.   Финансовото участие на Съюза включва следните елементи:

а)

годишна сума за достъп до риболовните зони в размер на триста и шестдесет хиляди (360 000) евро; и

б)

специална годишна сума в размер на четиристотин хиляди (400 000) евро за подкрепа и прилагане на морската политика и секторната политика на Кирибати в областта на рибарството.

3.   Срещу сумата, посочена в параграф 2, буква а), Кирибати предоставя на кораби на Съюза най-малко 160 риболовни дни годишно в своите риболовни зони. На корабите на Съюза могат да бъдат предоставени допълнителни дни в съответствие с Глава II, раздел 6 от приложението.

4.   Наред с това операторите в областта на риболова плащат на Кирибати годишна такса за достъп въз основа на броя на предоставените риболовни дни, както е определено в глава II, раздел 6 от приложението.

5.   Параграф 1 от настоящия член се прилага при спазване на членове 5, 7 и 9 от протокола и на членове 12 и 13 от споразумението.

6.   През първата година Съюзът плаща посочената в параграф 2, буква а) сума най-късно 90 дни след началната дата на временното прилагане на протокола, а през следващите години — най-късно на годишнината на началната дата на временното прилагане на протокола.

7.   Усвояването на финансовото участие, посочено в параграф 2, буква а) е в рамките на изключителната компетентност на органите на Кирибати.

8.   Финансовото участие на Съюза, посочено в параграф 2, буква а), както и годишната такса за достъп на операторите съгласно параграф 4, се внасят по сметка № 1 на правителството на Кирибати в ANZ Bank of Kiribati, Ltd, Bairiki, Tarawa.

9.   Финансовото участие на Съюза, посочено в параграф 2, буква б), се внася по сметка № 4 на правителството на Кирибати в ANZ Bank of Kiribati, Ltd, Bairiki, Tarawa („Секторна подкрепа в областта на рибарството“).

10.   Всяка година органите на Кирибати потвърждават пред органите на Съюза номерата на банковите сметки.

Член 7

Секторна подкрепа

1.   Финансовото участие, посочено в член 6, параграф 2, буква б), се управлява от органите на Кирибати в подкрепа на управлението и развитието на рибарството, включително наблюдението, контрола и надзора на рибарството с цел борба с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, в съответствие с 20-годишния план за развитие на Кирибати, националната политика в областта на рибарството и другите свързани политики, които оказват въздействие върху отговорното и устойчиво рибарство.

2.   Не по-късно от 120 дни след началната дата на временното прилагане на протокола съвместният комитет трябва да постигне съгласие относно:

а)

годишните и многогодишните секторни програми за усвояване на финансовото участие, посочено в член 6, параграф 2, буква б);

б)

годишните и многогодишните цели, които трябва да бъдат постигнати с оглед на постепенното насърчаване на отговорния риболов и устойчивото рибарство;

в)

подробните правила и процедури за прилагане, включително, когато е целесъобразно, бюджетните и финансовите показатели за изготвяне на оценка на постигнатите всяка година резултати.

3.   Специалната сума от финансовото участие за секторна подкрепа, посочена член 6, параграф 2, буква б) се плаща всяка година в зависимост от постигнатия напредък. Финансовото участие за първата година на прилагане на протокола се плаща въз основа на потребностите, определени като част от договореното програмно планиране. Финансовото участие за следващите години на прилагане на протокола се плаща въз основа на резултатите, постигнати при прилагането на секторната програма, в съответствие с подробните правила и процедури за прилагане, посочени в параграф 2, буква в). Плащането на финансовото участие се извършва не по-късно от 45 дни след вземането на съответното решение от страна на съвместния комитет относно постигнатите резултати.

4.   Всяка година Кирибати представя на съвместния комитет доклад за осъществяваните мерки и за резултатите, постигнати със секторната подкрепа. Също така преди изтичането на срока на действие на протокола Кирибати изготвя окончателен доклад.

5.   Съюзът може да преразгледа или да спре — частично или изцяло — плащането на специалната сума от финансовото участие, предвидена в член 6, параграф 2, буква б) от протокола:

а)

ако след оценка, извършена от съвместния комитет, се установи, че постигнатите резултати не съответстват на програмното планиране;

б)

ако финансовото участие не се усвоява по начин, определен от съвместния комитет.

6.   Проследяването на изпълнението на многогодишната програма за секторна подкрепа е отговорност на съвместния комитет. Ако е необходимо, след изтичането на действието на протокола двете страни продължават проследяването чрез съвместния комитет до пълното усвояване на предвидената в член 6, параграф 2, буква б) специална сума от финансовото участие, предназначена за секторна подкрепа. Плащането на финансовото участие, предвидено в член 6, параграф 2, буква б), обаче не може да бъде извършено след изтичането на 8 месеца, считано от изтичането на срока на действие на протокола.

7.   Страните се ангажират да осигурят публично оповестяване на действията, изпълнявани по линия на секторната подкрепа.

Член 8

Коригиране на възможностите за риболов

Възможностите за риболов, посочени в член 5, могат да бъдат коригирани по взаимно съгласие в рамките на съвместния комитет, ако препоръките на WCPFC или IATTC, регионални и подрегионални организации потвърждават, че тази корекция ще гарантира устойчивото управление на ресурсите на Кирибати. В такъв случай финансовото участие, посочено в член 6, параграф 2, буква а) от протокола се коригира по взаимно съгласие пропорционално и съгласно принципа pro rata temporis.

Член 9

Условия, регулиращи риболовните дейности

1.   Корабите на Съюза могат да извършват риболов в риболовните зони само ако притежават валиден лиценз, издаден от органите на Кирибати съгласно протокола.

2.   Страните си сътрудничат с цел осъществяване на съвместно наблюдение на оползотворяването на възможностите за риболов от страна на корабите на Съюза чрез подходящ контрол, включително инспекции в морето и при разтоварване, дистанционно наблюдение и други подходящи инструменти и чрез електронна система за съобщаване на данни.

3.   Освен това в рамките на годишното заседание на съвместния комитет, посочен в член 9 от споразумението, страните обменят информация относно глобалното риболовно усилие във водите на Кирибати през предходната година с оглед на правилата, договорени в рамките на съответните регионални и подрегионални организации. Ако е целесъобразно, страните предприемат необходимите мерки за коригиране на предоставените с протокола възможности за риболов за следващата година.

Член 10

Научно сътрудничество за устойчив риболов

1.   Страните насърчават устойчивото управление на рибните ресурси и морските екосистеми, както и отговорния риболов във водите на Кирибати.

2.   Страните се ангажират да насърчават научното сътрудничество на подрегионално равнище в областта на отговорния риболов, и по-специално в рамките на WCPFC и IATTC, както и на всяка друга съответна подрегионална или международна организация, в която членуват.

3.   В съответствие с член 4 от споразумението, член 8 от протокола и с оглед на най-добрите налични научни становища, в рамките на съвместния комитет страните могат да приемат, когато е целесъобразно, мерки по отношение на дейностите на корабите на Съюза, лицензирани да извършват риболовни дейности по силата на протокола, за да се гарантира устойчивото управление на рибните ресурси във водите на Кирибати.

Член 11

Спиране и преразглеждане на плащането на финансовото участие

1.   В случай че риболовните дейности в риболовните зони бъдат възпрепятствани от необичайни обстоятелства, плащането на финансовото участие, посочено в член 6, параграф 2, буква а) от протокола, може да бъде преразгледано или спряно след консултации и постигането на съгласие между страните в срок от два месеца след искането на една от страните и при условие че Съюзът е изплатил напълно всички суми, дължими към момента на спирането.

2.   При спиране на плащането на финансовото участие, посочено в член 6, параграф 2, буква а) се изисква Съюзът да изпрати писмено уведомление за намерението си най-малко два месеца преди датата, на която спирането трябва да породи действие.

3.   Плащането на финансовото участие, посочено в член 6, параграф 2, буква а) се възобновява, след като положението се е нормализирало вследствие на дейности за ограничаване на горепосочените необичайни обстоятелства и след консултации и постигането на съгласие между страните, потвърждаващи, че положението вероятно ще позволи възстановяване на обичайните риболовни дейности.

Член 12

Спиране на действието и възстановяване на лицензите за риболов

1.   Кирибати си запазва правото да спре и да отмени лиценза за риболов, предоставен на даден кораб, съгласно предвиденото в член 5, ако:

а)

се установи, че корабът е извършил тежко нарушение на законовата и подзаконовата нормативна уредба на Кирибати; или условията за лиценза; или

б)

собственикът на съответния кораб не е спазил съдебно решение, издадено във връзка с нарушение от страна на кораба.

2.   Лиценз за риболов, чието действие е било спряно, остава спрян, докато не бъде спазено съдебното решение по параграф 1, буква б), и при условие че органите на Кирибати се съгласят да възстановят лиценза за риболов за неговия оставащ период.

Член 13

Спиране на прилагането на протокола

1.   Прилагането на протокола, включително плащането на финансовото участие, посочено в член 6, параграф 2, може да бъде спряно по инициатива на една от страните, ако:

а)

Съюзът не извърши плащанията, предвидени в член 6, параграф 2, по причини, които не попадат в обхвата на член 7, параграф 5 и член 11, параграф 1;

б)

възникне сериозен спор между страните, който засяга тълкуването на протокола или възпрепятства неговото прилагане;

в)

никой от корабите на Съюза не подаде заявление за подновяване на лиценза за риболов;

г)

една от страните не спазва разпоредбите на протокола;

д)

една от страните установи нарушение на съществени и основни елементи на правата на човека, както е посочено в член 9 от Споразумението от Котону или в еквивалентния член от последващо споразумение между Съюза и държавите от АКТБ, което заменя споразумението от Котону.

2.   Заинтересованата страна изпраща до другата страна писмено уведомление за спиране на прилагането на протокола, като това спирането поражда действие три месеца след получаването на уведомлението. От момента на уведомяването за спирането страните се консултират с оглед уреждане на спора по взаимно съгласие в рамките на три месеца. При постигане на такова уреждане на спора или веднага след възстановяване на положението, съществувало преди събитията, посочени в параграф 1, буква а), прилагането на протокола се възобновява, а размерът на финансовото участие, посочено в член 6, се намалява пропорционално и съгласно принципа pro rata temporis в зависимост от периода, през който прилагането е било спряно.

Член 14

Национална законова и подзаконова нормативна уредба

1.   Риболовните дейности на корабите на Съюза, които извършват дейност в риболовните зони съгласно протокола, се регулират от приложимата законова и подзаконова нормативна уредба на Кирибати, освен ако в споразумението, протокола и приложението и допълненията към него не е предвидено друго.

2.   Съюзът се ангажира да предприеме всички необходими мерки, за да гарантира спазването от страна на корабите на Съюза на националната законова и подзаконова нормативна уредба на Кирибати и да осигури ефективното прилагане на мерките за наблюдение, контрол и надзор на риболовните дейности, предвидени в протокола.

3.   Операторите на корабите на Съюза си сътрудничат с органите на Кирибати, отговарящи за наблюдението, контрола и надзора.

4.   Страните се уведомяват взаимно за всяка промяна в съответните им области на политиката или законодателството в сектора на рибарството, която може да има отражение върху дейностите на корабите на Съюза, извършвани в рамките на протокола.

5.   Всички съществени промени или нови законодателни актове, които биха оказали значително въздействие върху дейностите на корабите на Съюза, са приложими за тях не по-рано от 60-ия ден след деня, в който Съюзът е получил уведомление за промяната от Кирибати.

Член 15

Недискриминация и прозрачност

1.   Съгласно член 3, параграф 1 от споразумението корабите на Съюза се ползват от същите благоприятни технически условия за риболов като тези, които се прилагат за други чуждестранни флотове със същите характеристики и извършващи риболов на същите видове.

2.   Страните се ангажират да обменят информация в рамките на съвместния комитет относно всяко споразумение, което позволява на чуждестранни кораби да влизат в риболовните зони, по-специално по отношение на техническите условия, приложими за чуждестранни кораби, които извършват дейност във водите на Кирибати.

3.   Съюзът се ангажира всяко тримесечие да предоставя на Кирибати обобщени данни за количествата и местата на разтоварване на улова, извършен в риболовните зони.

Член 16

Защита на данните

1.   Страните се задължават да гарантират, че всички получени в контекста на протокола чувствителни от търговска гледна точка данни и лични данни, свързани с корабите на Съюза и техните риболовни дейности, се обработват в съответствие с принципите на поверителност и защита на данните. Страните гарантират, че публично ще бъдат огласявани единствено обобщени данни за риболовните дейности в риболовните зони, в съответствие с приложимата национална нормативна уредба и свързаните с тях протоколи на регионалните организации за управление на рибарството за споделяне и защита на данните.

2.   Данните се обработват от компетентните органи единствено за целите на прилагането на споразумението, и по-специално за целите на управлението, наблюдението, контрола и надзора на рибарството. Органите, които отговарят за обработването на данните, са: за Съюза — Европейската комисия или държавата на знамето, а за Кирибати — съответният компетентен орган.

3.   Личните данни трябва да бъдат обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

4.   Във връзка с прилагането на протокола, по-специално по отношение на обработването на заявленията за лицензи за риболов, наблюдението на риболовните дейности и борбата с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, могат да бъдат обменяни и допълнително обработвани следните данни:

а)

идентификационните данни на кораба и данни за връзка с него;

б)

данни за дейностите на кораба или свързани с кораба, неговото местоположение и движение, неговата риболовна или свързана с риболова дейност, събрани чрез наблюдение, инспекции или от наблюдатели, в съответствие с приложимата национална законодателна уредба и свързаните с нея протоколи на регионалните организации за управление на рибарството за споделяне и защита на данните;

в)

данни, свързани с корабособственика (или корабособствениците) или неговия представител — име, гражданство, служебни данни за контакт и служебна банкова сметка;

г)

данни, свързани с местния агент — име, гражданство и служебни данни за контакт;

д)

данни, свързани с капитана на кораба и членовете на екипажа — име, гражданство, длъжност, а по отношение на капитана — неговите данни за контакт;

е)

данни, свързани с моряците, взети на борда — име, данни за контакт, обучение и здравен сертификат.

5.   Личните данни, изисквани и предавани съгласно протокола, трябва да са точни, подходящи, относими и ограничени до необходимото за целите на изпълнението на споразумението.

6.   Страните ще обменят лични данни по споразумението само за конкретните цели, посочени в споразумението.

7.   Получените данни няма да бъдат допълнително обработвани по начин, който е несъвместим с тези цели.

8.   Личните данни не се съхраняват след времето, необходимо за постигането на целта, за която са били обменени, но не повече от десет години, освен ако личните данни не са необходими за последващи действия във връзка с нарушение, инспекция или съдебни или административни производства. В тези случаи личните данни могат да се съхраняват в продължение на двадесет години. Ако личните данни се съхраняват за по-дълъг период, те трябва да се анонимизират.

9.   Личните данни се обработват по начин, с който да се гарантира подходяща сигурност на личните данни, като се вземат под внимание специфичните рискове от обработването, включително защитата срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане.

10.   Всяка от страните гарантира, че субектите на данни са информирани за начина, по който ще бъдат обработвани техните лични данни, както и за техните права и средства за правна защита, чрез общо уведомление — например чрез публикуването на протокола, или чрез индивидуално уведомление — например чрез декларациите за поверителност, които се предоставят в рамките на процеса на кандидатстване за лиценз за риболов.

11.   Що се отнася до техните права, субектите на данни разполагат с действителни и с осигурена правна защита права съгласно приложимите правни изисквания в юрисдикцията на всеки от органите. Органите предоставят гаранции за защита на личните данни чрез комбинация от закони, подзаконови актове и собствени вътрешни политики и процедури. По-специално всяка жалба срещу органите на страните във връзка с обработването на лични данни съгласно протокола се подава до Европейския надзорен орган по защита на данните, ако става въпрос за органите на Съюза, или до съответния компетентен орган, ако става въпрос за Кирибати.

12.   Органите на страните не могат да предават данни, обменяни съгласно протокола, на трета страна в друга държава, различна от държавите членки на знамето.

13.   Допълнителни подходящи гаранции и правни средства за защита могат да бъдат установени от съвместния комитет.

Член 17

Изключителност

1.   В съответствие с член 6 от споразумението корабите на Съюза извършват риболовни дейности в риболовните зони само ако притежават лиценз за риболов съгласно протокола.

2.   Органите на Кирибати издават на корабите на Съюза лиценз за риболов само съгласно протокола. Забранява се издаването на кораби на Съюза на всякакъв лиценз за риболов, който не е в съответствие с протокола, по-специално под формата на директен лиценз.

Член 18

Клауза за преразглеждане

Страните в рамките на съвместния комитет могат да преразглеждат разпоредбите на протокола, приложението и допълненията и при необходимост да внасят изменения във връзка с:

а)

коригирането на възможностите за риболов и съответно на финансовото участие, посочено в член 6, параграф 2, буква а) в съответствие с член 8;

б)

условията за секторната подкрепа и съответно за финансовото участие, посочено в член 6, параграф 2, буква б);

в)

техническите условия и договорености, при които корабите на Съюза извършват риболовните си дейности.

Член 19

Прекратяване

1.   Протоколът може да бъде прекратен от всяка една от страните в случай на необичайни обстоятелства, като например намаляване на съответните ресурси, констатиране на понижено ниво на използване на предоставените на корабите на Съюза възможности за риболов или неспазване на поетите от страните задължения по отношение на борбата с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов.

2.   В случай на прекратяване на протокола съответната страна изпраща писмено уведомление до другата страна за намерението си да прекрати протокола, най-малко шест месеца преди датата, на която прекратяването ще породи действие. Изпращането на посоченото в предходното изречение уведомление поставя началото на консултации между страните.

3.   Плащането на финансовото участие, посочено в член 6, за годината, през която влиза в сила прекратяването, се намалява пропорционално и съгласно принципа pro rata temporis.

Член 20

Електронен обмен на данни

1.   Кирибати и Съюзът насърчават електронния обмен на цялата информация и всички документи, свързани с прилагането на протокола.

2.   Документите в електронен формат се смятат за равностойни във всяко отношение на същите документи на хартиен носител.

3.   Двете страни незабавно се уведомяват взаимно за всяко смущение на компютърна система, което възпрепятства този обмен. В този случай информацията и документите, свързани с прилагането на протокола, автоматично се заменят със същите на хартиен носител по начина, определен в приложението.

Член 21

Задължение при изтичане на срока на действие или при прекратяване на протокола

1.   При изтичане на срока на действие на протокола или при неговото прекратяване в съответствие с член 19 от протокола или член 12 от споразумението корабособствениците от Съюза продължават да носят отговорност за всяко нарушение на разпоредбите на споразумението, на протокола или на законодателството на Кирибати, настъпило преди изтичането на срока на действие на протокола или преди неговото прекратяване, или за всяка такса за разрешение или евентуални неизплатени дължими суми към момента на изтичането или прекратяването.

2.   При необходимост страните продължават да наблюдават изпълнението на секторната подкрепа, предвидена в член 6, параграф 2, буква б), в съответствие с член 7 и с правилата за изпълнение на секторната подкрепа.

Член 22

Временно прилагане

Протоколът се прилага временно от датата на подписването му от страните.

Член 23

Влизане в сила

1.   Протоколът, заедно с приложението и допълненията към него, влиза в сила на датата, на която страните се уведомят взаимно за приключването на необходимите за целта процедури.

2.   Уведомлението, посочено в параграф 1, по отношение на Съюза се изпраща на генералния секретар на Съвета на Европейския съюз.

Image 1

Image 2


ПРИЛОЖЕНИЕ

УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РИБОЛОВНИ ДЕЙНОСТИ ОТ КОРАБИ НА СЪЮЗА СЪГЛАСНО ПРОТОКОЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО В ОБЛАСТТА НА РИБАРСТВОТО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, ОТ ЕДНА СТРАНА, И РЕПУБЛИКА КИРИБАТИ, ОТ ДРУГА СТРАНА

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Раздел 1

Определяне на компетентните органи

1.

За целите на настоящото приложение и ако не е посочено друго, всяко позоваване на Съюза или на Кирибати в смисъл на компетентен орган се отнася до:

а)

за Европейския съюз (наричан по-нататък „Съюза“): Европейската комисия;

б)

за Кирибати: Министерството на рибарството и развитието на морските ресурси.

2.

Преди началната дата на временното прилагане на протокола страните обменят помежду си всички данни за контакт, необходими за прилагането на протокола, и осъществяват двустранни контакти по подходящ начин.

Раздел 2

Риболовни зони

1.

Корабите на Съюза, притежаващи лиценз за риболов, издаден от Кирибати съгласно протокола, имат право да извършват риболовни дейности в риболовните зони на Кирибати, което означава водите на Кирибати в съответствие със законодателството на Кирибати, с изключение на териториалното море, защитените и забранените зони.

2.

Координатите на водите на Кирибати и на защитените или забранените зони се съобщават от Кирибати на Съюза преди началната дата на временното прилагане на протокола.

3.

Кирибати съобщава на Съюза за всяко изменение в посочените зони в съответствие с разпоредбите на член 14, параграф 4 от споразумението.

Раздел 3

Зони за управление на риболова

1.

Съгласно своя подход за управление въз основа на зоните и в съответствие с нормативната уредба от 2014 г. в областта на рибарството (Схема за търговия с риболовни дни за кораби, оборудвани с мрежи гъргър) Кирибати е категоризирала риболовните си зони в три зони за управление на риболова — зона Гилбърт, зона Финикс и зона Лайн.

2.

Координатите на зоните за управление на риболова се съобщават от Кирибати на Съюза преди началната дата на временното прилагане на протокола.

3.

Кирибати съобщава на Съюза за всяко изменение в зоните за управление на риболова в съответствие с разпоредбите на член 14, параграф 4 от протокола.

4.

В допълнение към авансовото плащане, което трябва да бъде извършено от корабособствениците и което е определено в глава II, раздел 6, се плащат следните премии за риболовен ден в съответствие с процедурата, описана в глава II, раздел 7:

а)

за риболовен ден в зона Лайн не се плаща премия;

б)

за риболовен ден в зона Финикс се плаща премия в размер на 1 000 (хиляда) щатски долари;

в)

за риболовен ден в зона Гилбърт се плаща премия в размер на 1 000 (хиляда) щатски долари.

Раздел 4

Агент на кораба

Всички кораби на Съюза, за които се подава заявление за лиценз за риболов, могат да бъдат представлявани от агент (дружество или физическо лице), установен в Кирибати, за когото компетентният орган на Кирибати трябва да е надлежно уведомен.

Раздел 5

Кораби на съюза, отговарящи на изискванията

За да отговаря даден кораб на Съюза на изискванията за получаване на лиценз за риболов, корабособственикът, капитанът и самият кораб не трябва да имат наложена забрана за упражняване на риболовни дейности във водите на Кирибати. Те трябва да са изрядни пред законите на Кирибати и да са изпълнили всички предишни задължения, свързани с риболовните им дейности в Кирибати съгласно споразумения в областта на рибарството, сключени със Съюза. Също така те трябва да спазват съответното законодателство на Съюза относно лицензите за риболов, да са включени в списъка на риболовни кораби на WCPFC, да са вписани в регистъра на страните по Споразумението от Науру, да имат надлежна регистрация в регистъра на Риболовната агенция на Форума (FFA) и да не фигурират в списък на регионална организация за управление на рибарството, който съдържа имената на кораби, извършващи незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов.

ГЛАВА II

УПРАВЛЕНИЕ НА ЛИЦЕНЗИТЕ ЗА РИБОЛОВ

Раздел 1

Регистрация

1.

Риболовните кораби на Съюза могат да извършват риболов в риболовните зони само ако разполагат с регистрационен номер, издаден от компетентния орган на Кирибати.

2.

Заявленията за регистрация се подават посредством формуляр, предоставен за целта от компетентния орган на Кирибати, в съответствие с допълнение 1.

3.

При регистрация се плаща нетна сума от три хиляди (3 000) щатски долари за всеки кораб годишно като регистрационна такса, която се внася по сметка № 3 на правителството на Кирибати.

Раздел 2

Срок на валидност на лиценза за риболов

1.

Лицензът за риболов е валиден за „годишен риболовен период“.

2.

Този годишен риболовен период съответства на:

а)

за годината, през която започва временното прилагане на протокола — периода между началото на временното му прилагане и 31 декември на същата година;

б)

след това — всяка пълна календарна година;

в)

за годината, през която изтича срокът на действие на протокола — периода между 1 януари и датата на изтичане на срока на действие на протокола.

3.

Лицензите се подновяват в зависимост от срока на действие на протокола.

4.

За първия и за последния годишен риболовен период плащанията, дължими от корабособствениците съгласно раздел 6, параграф 2, следва да се изчисляват според принципа pro rata temporis.

Раздел 3

Заявление за получаване на лиценз за риболов

1.

Лиценз за риболов могат да получат единствено отговарящи на изискванията кораби на Съюза, както е определено в глава I, раздел 5 от настоящото приложение.

2.

Компетентният орган на Съюза подава по електронен път до компетентния орган на Кирибати, с копие до делегацията, заявление за лиценз за риболов в съответствие с допълнение 1 за всеки кораб, който желае да извършва риболов съгласно протокола, най-малко 20 работни дни преди началото на годишния срок на валидност на лиценза за риболов, посочен в раздел 2 от настоящата глава.

3.

Ако заявлението за лиценз за риболов не е било подадено преди началото на годишния срок на валидност, корабособственикът може да го подаде най-късно 20 работни дни преди поисканата начална дата на риболовните дейности. В такъв случай лицензът за риболов ще бъде валиден само до края на годишния период, през който е било подадено заявлението. Корабособствениците плащат таксите за достъп, дължими за целия срок на валидност на лиценза за риболов.

4.

За всяко първо заявление за лиценз за риболов или за заявление вследствие на значима техническа промяна на съответния кораб Съюзът подава заявлението по електронна поща до компетентния орган на Кирибати, като използва формуляра в допълнение 1 и прилага следните документи:

а)

доказателство за извършено плащане на таксите за достъп за периода на валидност на лиценза за риболов;

б)

актуална (най-много от преди 12 месеца) цифрова цветна снимка на кораба с разделителна способност 72 dpi (1400 x 1050 пиксела), с посочена дата, със страничен изглед на кораба, включително името на кораба на базова латиница по ISO;

в)

копие от свидетелството за безопасност на оборудването на кораба;

г)

копие от удостоверението за регистрация на кораба;

д)

копие от сертификата за контрол на хигиената на корабната канализация;

е)

копие от удостоверението за надлежна регистрация в регистъра на FFA;

ж)

план за складиране;

з)

копие от сертификата за застраховка на английски, валидна за срока на лиценза за риболов;

и)

такса за наблюдатели в размер на три хиляди (3 000) щатски долари за всеки кораб годишно.

5.

За подновяване на лиценза за риболов за кораб, чиито технически спецификации не са променени, заявлението за подновяване се придружава единствено от доказателство за извършено плащане на таксите за достъп, актуално удостоверение за надлежна регистрация в регистъра на FFA и копия от подновените сертификати съгласно букви в), г), д) и з).

6.

Таксата се внася по банкова сметка № 3 на правителството на Кирибати. Разходите по банковите преводи са за сметка на корабособствениците.

7.

Всяка година органите на Кирибати потвърждават пред органите на Съюза данните на банковата сметка.

8.

Плащането трябва да включва всички национални и местни такси, с изключение на пристанищните такси и таксите за обслужване.

9.

Ако дадено заявление е непълно или по друг начин не отговаря на условията, посочени в точки 4, 5, 6 и 7, органите на Кирибати съобщават на компетентния орган на Съюза, с копие до делегацията, в срок от 7 работни дни от получаване на електронното заявление причините, поради които заявлението се счита за непълно или неотговарящо по друг начин на условията, посочени в точки 4, 5, 6 и 7.

Раздел 4

Издаване на лиценз за риболов

1.

Лицензът за риболов се издава от Кирибати в срок от 15 работни дни от получаването на пълното заявление по електронна поща и след потвърждаване на получаването на плащането от страна на Кирибати.

2.

Лицензът за риболов се изпраща незабавно по електронен път от компетентния орган на Кирибати на корабособственика или агента на кораба и на компетентния орган на Съюза, с копие до делегацията. В същото време лицензът за риболов се изпраща на хартиен носител на корабособственика.

3.

След издаването на лиценза за риболов компетентният орган на Кирибати включва кораба в списъка на корабите на Съюза, получили разрешение за риболов в риболовните зони. Този списък се предоставя на всички съответни структури на Кирибати за наблюдение, контрол и надзор, както и на компетентния орган на Съюза, с копие до делегацията.

4.

При първа възможност лицензът за риболов в електронен формат се заменя с такъв на хартиен носител.

5.

Лиценз за риболов се издава за определен кораб и не може да се прехвърля, освен в случай на необичайни обстоятелства, както е описано в раздел 5.

6.

Лицензът за риболов (в електронен формат или, когато е наличен, на хартиен носител,) трябва по всяко време да се държи на борда на кораба.

Раздел 5

Необичайни обстоятелства

1.

При доказване на наличието на необичайни обстоятелства и по искане на Съюза лицензът за риболов на определен кораб може да бъде прекратен за оставащия период на неговата валидност. Корабособственикът или агентът на кораба връща неговия лиценз за риболов на компетентния орган на Кирибати и информира компетентния орган на Съюза и делегацията.

2.

Нов лиценз за риболов се издава на кораб със сходни характеристики в съответствие с разпоредбите, установени в раздел 4, и при изпълнение на условията за подаване на заявление, посочени в раздел 3, без да се изисква ново авансово плащане.

3.

Новият лиценз за риболов поражда действие на датата, на която лицензът за риболов на кораба, засегнат от необичайни обстоятелства, е получен от компетентния орган на Кирибати. Върнатият лиценз се счита за прекратен. Компетентният орган на Кирибати уведомява компетентния орган на Съюза и делегацията за издаването на новия лиценз за риболов.

Раздел 6

Условия за издаване на лиценз за риболов — такси и авансови плащания

1.

Кирибати предоставя на корабите на Съюза достъп до трите риболовни зони в риболовните райони в съответствие с раздел 3.

2.

Лицензът за риболов се издава, след като по сметка № 3 на правителството на Кирибати бъде внесена авансова такса в размер на седемстотин и двадесет хиляди (720 000) щатски долари за всеки кораб на Съюза, което дава право на риболовния кораб да извършва риболов в продължение на четиридесет (40) дни в риболовните зони. За първия и последния годишен риболовен период по протокола, както е определен в раздел 2, параграф 2, букви а) и в), тази авансова такса се плаща съгласно принципа pro rata temporis.

3.

Сумата на авансовите такси по параграф 2 включва коефициентите на корекция за продължителността на схемата за търговия с риболовни дни, които се прилагат за всички кораби, извършващи риболов в риболовните зони, в съответствие с нормативната уредба от 2014 г. в областта на рибарството (Схема за търговия с риболовни дни за кораби, оборудвани с мрежи гъргър) на Кирибати.

4.

Операторите на корабите на Съюза могат да разпределят помежду си закупените риболовни дни по своя преценка. В такива случаи операторите незабавно уведомяват компетентния орган на Кирибати и на Съюза за броя на риболовните дни, които ще бъдат разпределени между съответните кораби.

5.

Освен риболовните дни, купени съгласно параграф 2, операторите могат да купят допълнителни риболовни дни, ако такива са налични, като за целта компетентният орган на Съюза подава искане до компетентния орган на Кирибати. Компетентният орган на Кирибати уведомява компетентния орган на Съюза за договорения брой на тези допълнителни риболовни дни и за тяхната цена.

Раздел 7

Окончателен отчет за таксите

1.

На 1 ноември всяка година компетентният орган на Кирибати изготвя окончателен отчет за дължимите такси във връзка с риболовните дейности на корабите на Съюза за периода от 1 януари до 31 октомври на календарната година, като за основа се използват зоните за управление на риболова, в които са извършвали дейност корабите на Съюза, определени в глава 1, раздел 3.

2.

На 1 март всяка година компетентният орган на Кирибати изготвя окончателен отчет за дължимите такси във връзка с риболовните дейности на корабите на Съюза за периода от 1 ноември до 31 декември на предходната календарна година, като за основа се използват зоните за управление на риболова, в които са извършвали дейност корабите на Съюза, определени в глава 1, раздел 3.

3.

Компетентният орган на Съюза изпраща двата окончателни отчета за таксите едновременно на корабособствениците и на националните органи на съответните държави на знамето.

4.

В срок от петнадесет календарни дни от получаване на окончателния отчет за таксите корабособствениците могат да повдигнат възражение срещу него пред органите на своята държава членка. Ако не бъдат подадени възражения, окончателният отчет за таксите се счита за приет от корабособствениците.

5.

След като двете страни постигнат съгласие за окончателния отчет за таксите, компетентният орган на Кирибати издава фактура за дължимите такси. Корабите на Съюза извършват плащане към правителството на Кирибати в срок от тридесет календарни дни (сметка № 3 на правителството на Кирибати).

6.

Двете страни полагат усилия да разрешат възникналите разногласия в срок от тридесет календарни дни от получаването на окончателния отчет за таксите.

7.

Ако разногласията между корабособствениците и компетентния орган на Кирибати не бъдат разрешени, компетентният орган на Кирибати или компетентният орган на Съюза може да поиска провеждането на специално заседание на съвместния комитет, както е предвидено в член 9, параграф 2 от споразумението. Съвместният комитет взема окончателно решение относно окончателния отчет за таксите по взаимно съгласие. Всички дължими допълнителни плащания се извършват — след приспадане на евентуални удръжки — от корабособствениците на компетентния орган на Кирибати не по-късно от един месец след датата на заседанието на съвместния комитет в съответствие с член 6, параграф 8 от протокола.

ГЛАВА III

ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ

Раздел 1

Мерки във връзка с устройствата за привличане на рибата

Риболовът с устройства за привличане на рибата и задържането на улова на риба тон се извършват съобразно съответните мерки на WCPFC за опазване и управление и съответните правила за прилагане на Споразумението от Науру.

Раздел 2

Забранени видове

През периода на валидност на протокола се забраняват навсякъде и по всяко време риболовът или задържането на борда, продажбата, трансбордирането и разтоварването на следните видове:

а)

всички видове от подклас Пластинчатохрили (акули и скатове);

б)

всички видове морски бозайници;

в)

всички видове влечуги;

г)

всички видове птици.

Раздел 3

Нецелеви видове

1.

Операторите на корабите на Съюза гарантират, че риболовът се извършва по начин, който свежда до минимум въздействието върху нецелевите и приловните видове.

2.

Операторите на корабите на Съюза гарантират, че защитените видове, включително делфини, костенурки, акули и морски птици, се освобождават по начин, който осигурява най-голям шанс за оцеляване въз основа на приложимите насоки на WCPFC.

ГЛАВА IV

НАБЛЮДЕНИЕ

Раздел 1

Регистриране и докладване на улова

1.

Докато от двете страни бъде въведена електронна система за докладване на улова, корабите на Съюза, получили разрешение за риболов в риболовните зони съгласно споразумението, съобщават улова си на компетентния орган на Кирибати по посочения по-долу начин.

2.

Докато се намират във водите на Кирибати, операторите ежедневно актуализират на английски език доклад за улова (включително прилова) и риболовната дейност, като използват електронния дневник от интегрираната система за управление на рибарството (iFIMS) на страните по Споразумението от Науру след всяка риболовна операция, и след края на залагането на риболовните уреди изпращат тази информация по електронен път на Министерството на рибарството и развитието на морските ресурси, като за целта използват системата за управление на рибарството (FIMS) на страните по Споразумението от Науру.

3.

За всеки ден присъствие в риболовните зони корабите на Съюза, на които е разрешено да извършват риболов в тези риболовни зони, попълват регионалните риболовни листове за корабите с мрежи гъргър на SPC/FFA, публикувани на уебсайта на Тихоокеанската общност (SPC). Формулярът се попълва и когато не е извършен улов или когато корабите минават само транзитно. Той се попълва четливо и се подписва от капитана на кораба или от негов представител.

4.

Докато се намират в риболовните зони, всяка сряда корабите на Съюза представят на компетентния орган на Кирибати обобщение от риболовния дневник, посочен в точка 2, като за целта изпращат по електронна поща доклад съгласно образец № 1 от допълнение 2 на посочените в него данни за връзка.

5.

При представянето на риболовния дневник, посочен в точка 2, корабите на Съюза имат следните задължения:

а)

ако влязат във входно пристанище на Кирибати — да представят попълнения формуляр на съответния орган на Кирибати в срок от пет (5) дни от пристигането или във всеки случай преди да напуснат пристанището, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано. Органът на Кирибати издава писмена разписка;

б)

когато напускат риболовните зони, без да са преминали преди това през входно пристанище на Кирибати — да изпратят в срок от петнадесет (15) работни дни след напускане на тези риболовни зони копия от риболовния дневник по електронна поща на електронния адрес на компетентния орган на Кирибати.

6.

Оригиналът на всеки риболовен дневник се изпраща в срок от седем (7) работни дни след първото влизане в пристанище след напускане на риболовните зони.

7.

Едновременно с това копия от посочения риболовен дневник се изпращат на съответните научни институти, като например IRD (Institut de Recherche pour le Développement), IEO (Instituto Español de Oceanografía) и IPIMAR (Instituto de Investigação das Pescas e do Mar).

8.

По отношение на периодите, през които корабът пребивава в риболовните зони на Кирибати, в посочените по-горе риболовни дневници се записва „риболовни зони на Кирибати“.

9.

Страните полагат усилия за въвеждане на електронна система за докладване на улова по отношение на риболовните дейности на корабите на Съюза в риболовните зони на Кирибати, като трябва да договорят насоки за управлението и функционирането на тази система.

10.

След въвеждане на електронната система за деклариране на улова тя заменя изцяло разпоредбите за докладване, посочени в точки 2—4 по-горе, освен в случай на технически проблеми или неизправност, когато декларирането на улова се извършва съгласно точки 2—4 по-горе.

11.

Страните обменят данни относно равнището на улова от страна на корабите на Съюза за предходната календарна година въз основа на докладите за улова и други подходящи източници, като например доклади на наблюдатели.

Раздел 2

Управление и наблюдение на риболовното усилие

1.

Двете страни извършват стриктно и редовно наблюдение на използването на риболовните дни от корабите на Съюза в риболовните зони. Те се стремят да гарантират, че не се превишава броят на риболовните дни, разпределени на корабите на Съюза в риболовните зони.

2.

Корабособствениците са задължени да подават данни за нериболовните дни, като използват iFIMS. Заявленията за нериболовни дни не се обработват, ако операторите на кораби не са подали съответните данни от електронните дневници в iFIMS. Кирибати обработва своевременно заявленията за нериболовни дни в съответствие с процедурите по Схемата за търговия с риболовни дни за кораби, оборудвани с мрежи гъргър, на страните по Споразумението от Науру.

3.

Ако корабособствениците не са съгласни с приетото от компетентния орган на Кирибати решение относно техните декларации за нериболовни дни, те информират компетентния орган на Съюза. Съюзът се свързва незабавно с компетентния орган на Кирибати. Полагат се разумни усилия за експедитивно отстраняване на несъответствията.

4.

Когато използваните от корабите на Съюза дни достигнат 80 % от отпуснатите им дни за риболов, Кирибати информира ежеседмично компетентния орган на Съюза, държавите на знамето и корабособствениците относно използването на оставащите дни за риболов на Съюза, за да се гарантира стриктно наблюдение.

Раздел 3

Съобщения относно влизането и излизането от водите на Кирибати

1.

Без да се засягат задълженията, посочени в раздел 1 от настоящата глава, корабите на Съюза, които притежават разрешение за риболов съгласно споразумението, уведомяват компетентния орган на Кирибати най-малко 24 часа предварително за своето намерение да влязат в риболовните зони на Кирибати или да ги напуснат. Тези съобщения се изпращат по електронна поща във формата, определен в допълнение 2, образци № 2 и № 3, на посочените в него данни за връзка.

2.

Корабите на Съюза, за които е установено, че ловят риба, без да са уведомили предварително за влизането си съгласно точка 1 от настоящия раздел, се считат за кораби без лиценз за риболов. В такива случаи се прилагат санкциите, посочени в глава VI.

Раздел 4

Разтоварване

1.

Определените за дейности по разтоварване пристанища на Кирибати са пристанищата на Тарауа и Киритимати.

2.

Корабите на Съюза, притежаващи лиценз за риболов, издаден от Кирибати, които планират да разтоварят улов в определените пристанища на Кирибати, уведомяват органите на Кирибати за това свое намерение най-малко 72 часа предварително, като за целта изпращат по електронна поща доклад съгласно образец № 4 от допълнение 2 на посочените в него данни за връзка.

3.

Корабите на Съюза представят своите декларации за разтоварване на компетентния орган на Кирибати и на държавата членка на знамето не по-късно от 48 часа след приключване на разтоварването или във всеки случай преди корабът да напусне пристанището — в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано, като за целта изпращат по електронна поща доклад съгласно образец № 5 от допълнение 2.

4.

Корабите на Съюза представят доклад за приключване на разтоварването в срок от 24 часа от приключването на риболовния рейс чрез разтоварване на улова в други риболовни пристанища извън Кирибати, като за целта изпращат по електронна поща доклад съгласно образец № 6 от допълнение 2.

Раздел 5

Трансбордиране

1.

Корабите на Съюза, които притежават лиценз за риболов, издаден от Кирибати, и планират да трансбордират улов в риболовните зони, извършат такова трансбордиране само в определените пристанища на Кирибати, посочени в глава IV, раздел 3, точка 1. Трансбордирането в морето извън пристанища е забранено, като на всяко лице, нарушаващо тази разпоредба, се налагат санкциите, предвидени в законодателството на Кирибати.

2.

Корабите на Съюза уведомяват органите на Кирибати за това свое намерение най-малко 72 часа предварително, като за целта изпращат по електронна поща доклад съгласно образец № 4 от допълнение 2 на посочените в него данни за връзка.

3.

Корабите на Съюза представят своя доклад за трансбордиране на компетентния орган на Кирибати не по-късно от 48 часа след приключване на трансбордирането или във всеки случай преди трансбордиращият кораб да напусне пристанището — в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано, като за целта изпращат по електронна поща доклад съгласно образец № 5 от допълнение 2.

Раздел 6

Отплаване от пристанище

Корабите на Съюза уведомяват компетентния орган на Кирибати най-малко 24 часа предварително за намерението си да отплават от пристанище, като за целта изпращат по електронна поща доклад съгласно образец № 7 от допълнение 2 на посочените в него данни за връзка.

Раздел 7

Система за наблюдение на корабите (VMS)

Без да се засягат компетентността на държавата членка на знамето и задълженията на корабите на Съюза към тяхната държава на знамето, всеки кораб на Съюза трябва да изпълнява изискванията на системата на FFA за наблюдение на корабите (FFA VMS), която се прилага към момента в риболовните зони.

Раздел 8

Наблюдатели

1.

Докато извършват операции в риболовните зони, корабите на Съюза, които притежават лиценз за риболов, издаден от Кирибати, гарантират присъствието на наблюдатели съгласно приложимите мерки на WCPFC за опазване и управление и съответното законодателството на Кирибати.

2.

На борда на корабите на Съюза трябва да присъства наблюдател, упълномощен по регионалната програма на WCPFC за наблюдение, или наблюдател от IATTC, упълномощен съгласно сключения между WCPFC и IATTC меморандум за разбирателство относно взаимното одобряване на упълномощени наблюдатели.

3.

Страните полагат усилия да вземат на борда наблюдател от Кирибати.

ГЛАВА V

КОНТРОЛ

1.

Корабите на Съюза трябва да спазват съответните разпоредби от националното законодателство на Кирибати по отношение на риболовните дейности, както и мерките за опазване и управление, приети от WCPFC.

2.

Процедури за контрол:

а)

Капитаните на корабите на Съюза, извършващи риболовни дейности в риболовните зони, съдействат на всеки упълномощен и надлежно идентифициран служител на Кирибати, който извършва инспекция и контрол на риболовните дейности.

б)

Без да се засягат разпоредбите на националното законодателство на Кирибати, качването на борда следва да се извършва по такъв начин, че инспекционната платформа и инспекторите да могат да бъдат идентифицирани като упълномощени служители на Кирибати.

в)

Кирибати предоставя на компетентния орган на Съюза списък с всички инспекционни платформи, използвани за морски инспекции. Този списък трябва да съдържа най-малко:

i)

имената на патрулните кораби за наблюдение на рибарството;

ii)

данни за патрулните кораби за наблюдение на рибарството;

iii)

снимка на патрулните кораби за наблюдение на рибарството.

г)

По искане на Съюза Кирибати може да позволи на инспектори от Съюза да извършват контрол върху дейностите на корабите на Съюза, включително операциите по трансбордиране, по време на инспекциите, провеждани на сушата.

д)

След приключване на инспекцията и подписване на доклада от инспекцията от страна на инспектора докладът се предоставя на капитана за подпис и евентуални коментари. Този подпис не засяга правата на страните при процедури за предполагаемо нарушение. Копие от доклада от инспекцията се предоставя на капитана на кораба, преди инспекторът да напусне кораба, и се изпраща на държавата на знамето.

е)

Присъствието на инспектори на борда не трябва да надвишава необходимото време за изпълнението на задълженията им.

3.

Операторите на корабите на Съюза, участващи в операции по разтоварване или трансбордиране в пристанище на Кирибати, разрешават и подпомагат инспекциите на тези операции от страна на упълномощените служители на Кирибати.

4.

Когато разпоредбите на настоящата глава не се спазват, компетентният орган на Кирибати си запазва правото да спре действието на лиценза за риболов на кораба нарушител до приключване на формалностите и да наложи санкцията, предвидена в действащото законодателство на Кирибати. Съответното уведомление се изпраща незабавно до държавата членка на знамето и до компетентния орган на Съюза.

ГЛАВА VI

ПРАВОПРИЛАГАНЕ

1.

Санкции

а)

Неспазването на която и да е разпоредба в главите по-горе, на мерките за опазване и управление, приети от съответните регионални организации за управление на рибарството, или на националното законодателство на Кирибати води до санкции съгласно националното законодателство на Кирибати.

б)

Държавата членка на знамето и компетентният орган на Съюза трябва да бъдат незабавно и изчерпателно уведомени за всички санкции и за свързаните с тях факти.

в)

Когато санкцията представлява спиране или оттегляне на лиценз за риболов, компетентният орган на Съюза може да поиска за оставащия период, за който е бил издаден лицензът, друг лиценз за риболов, който иначе би се прилагал за кораб на друг собственик.

2.

Арест и задържане на риболовни кораби

а)

Кирибати незабавно информира Съюза и държавата членка на знамето за ареста и/или задържането на всеки риболовен кораб, който притежава лиценз за риболов съгласно споразумението.

б)

В рамките на дванадесет (12) часа Кирибати предава на Съюза и държавата членка на знамето копие от доклада от инспекцията с информация за обстоятелствата и причините, довели до ареста и/или задържането.

3.

Процедура за обмен на информация в случай на арест и/или задържане

а)

Като се спазват сроковете и съдебните производства, предвидени в националното законодателство на Кирибати по отношение на арест и/или задържане, след получаване на горната информация се провежда консултативна среща между представители на Съюза и на Кирибати, на която е възможно да присъства представител на съответната държава членка на знамето.

б)

По време на срещата страните обменят всяка полезна информация или документация, която може да допринесе за изясняване на фактите. Корабособственикът или неговият агент трябва да бъде уведомен за резултатите от срещата и за всички мерки, произтичащи от ареста и/или задържането.

4.

Уреждане на спор при арест и/или задържане

а)

Трябва да се направи опит за уреждане по взаимно съгласие на спора във връзка с предполагаемото нарушение. Тази процедура трябва да завърши не по-късно от три (3) работни дни след ареста и/или задържането в съответствие с националното законодателство на Кирибати.

б)

При уреждане на спора по взаимно съгласие сумата, която трябва да се заплати, се определя в съответствие с националното законодателство на Кирибати. Ако такова уреждане по взаимно съгласие не е възможно, се пристъпва към съдебно производство.

в)

Корабът се освобождава и обвиненията се свалят от капитана му веднага след като бъдат изпълнени задълженията, произтичащи от уреждането по взаимно съгласие, или след като бъде платена съдебната гаранция.

5.

Органът на Съюза и делегацията трябва да получават редовно информация за всички образувани производства и наложени санкции.

ГЛАВА VII

СЪТРУДНИЧЕСТВО В БОРБАТА С НЕЗАКОННИЯ, НЕДЕКЛАРИРАН И НЕРЕГУЛИРАН РИБОЛОВ

1.

С цел да се засили наблюдението на риболова и борбата срещу незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов капитаните на корабите на Съюза полагат усилия да сигнализират за присъствието на всеки друг риболовен кораб във водите на Кирибати.

2.

Когато капитанът на кораб на Съюза забележи риболовен кораб, извършващ дейности, които биха могли да представляват незаконен, недеклариран или нерегулиран риболов, той събира възможно най-изчерпателна информация за кораба и неговата дейност към момента, в който го е забелязал. Докладите от наблюдението се изпращат незабавно на компетентния орган на Кирибати с копие до центъра за наблюдение на риболова на държавата членка на знамето.

3.

Компетентният орган на Кирибати изпраща възможно най-бързо на Съюза всеки доклад от наблюдението, с който разполага и който се отнася за кораби, извършващи дейности, които биха могли да представляват незаконен, недеклариран или нерегулиран риболов във водите на Кирибати.

ГЛАВА VIII

ЕКОЛОГИЧНА ОТГОВОРНОСТ

1.

Забранява се изоставянето или изхвърлянето от кораба на риболовни уреди и/или на отпадъци, които не са биоразградими (включително метал, пластмаса и части от риболовни уреди).

2.

За да се избегнат неясноти, разполагането на плаващо устройство за привличане на рибата не се тълкува като изоставяне на риболовен уред.

3.

Забранява се изхвърлянето, включително през борда, или изпускането по друг начин от кораба на отпадъци или замърсители, както са определени в Закона за околната среда от 1999 г. (изменен през 2007 г.), където и да било във водите на Кирибати, освен в съответствие с Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби (Конвенция MARPOL и свързаните с нея протоколи).

4.

Когато във водите на Кирибати се извършва бункероване или друго прехвърляне на продукти, включени в Международния кодекс на ООН за превоз на опасни товари по море (IMDG), корабите на Съюза уведомяват органите на Кирибати за тези дейности, като за целта изпращат по електронна поща доклади съгласно образци № 8 и № 9 от допълнение 2 на посочените в тях данни за връзка.

5.

Корабите на Съюза уведомяват компетентните органи на Кирибати най-малко 12 часа предварително за намерението си да влязат в забранена за риболов или защитена зона и веднага след напускането на такава зона. Тези съобщения се изпращат по електронна поща във формата, определен в образец № 10 от допълнение 2, на посочените в него данни за връзка.

ГЛАВА IX

НАЕМАНЕ НА МОРЯЦИ

1.

Всеки кораб на Съюза, извършващ риболов съгласно споразумението, наема най-малко трима моряци от Кирибати като членове на екипажа. Корабособствениците полагат усилия да вземат на борда допълнителни моряци от Кирибати.

2.

Ако корабособствениците не са в състояние да наемат моряци от Кирибати съгласно точка 1 по-горе като членове на екипажа на борда на своите лицензирани кораби, те плащат такса за освобождаване от задължение в размер на 600 щатски долари месечно на моряк. Таксата се внася от корабособствениците ежегодно по сметка № 4 на правителството на Кирибати.

3.

Корабособствениците могат свободно да избират моряците, които вземат на борда на своите кораби, от имената в списък, предоставен от министерството, отговарящо за рибарството в Кирибати.

4.

Корабособственикът или неговият агент съобщава на министерството, отговарящо за рибарството в Кирибати, имената на моряците от Кирибати, взети на борда на съответния кораб, като посочва тяхната длъжност в екипажа.

5.

По отношение на моряците, наети на корабите на Съюза, се прилага по право Декларацията на Международната организация на труда за основните принципи и права в областта на труда. Това се отнася по-специално до свободата на сдружаване и ефективното признаване на правото на колективно договаряне на работниците, както и до премахването на дискриминацията в областта на заетостта и професиите.

6.

Договорите за наемане на работа на моряците от Кирибати, копие от които се предоставя на подписващите ги страни, се съставят между агента (или агентите) на корабособствениците и моряците и/или техните синдикални организации или представители след консултация с министерството, отговарящо за рибарството в Кирибати. Тези договори трябва да гарантират на моряците възможността да се ползват от приложимия за тях режим на социално осигуряване, включително застраховка в случай на смърт и застраховка за болест и злополука.

7.

Заплатите на моряците от Кирибати се плащат от корабособствениците. Тези заплати се определят преди издаването на лицензите за риболов по взаимно съгласие между корабособствениците или техните агенти и министерството, отговарящо за рибарството в Кирибати. Заплатите на моряците от Кирибати обаче не трябва да са по-ниски от приложимите за екипажите от Кирибати и при никакви обстоятелства не трябва да са под стандартите на Международната организация на труда.

8.

Всеки моряк, нает на борда на кораб на Съюза, трябва да се яви пред капитана на определения кораб в деня преди предложената за качване на борда дата. Когато даден моряк не се яви на датата и в часа, договорени за качване на борда, корабособствениците автоматично се освобождават от задължението да го вземат на кораба.

ГЛАВА X

ОТГОВОРНОСТ НА ОПЕРАТОРА

1.

Операторът гарантира, че неговите кораби са годни за мореплаване и имат подходящо животоспасяващо оборудване, както и оборудване за оцеляване, за всеки пътник и член на екипажа.

2.

За защитата на Кирибати и нейните граждани и жители операторът трябва да поддържа подходяща и пълна застраховка на своя кораб, която е сключена с международно признат застраховател, приемлив за органите на Кирибати, и която обхваща риболовните зони, включително пространствата в рамките на лагуните и атолите, териториалното море, подводните рифове, както е видно от застрахователната полица, посочена в глава II, раздел 3, точка 4, буква з) от настоящото приложение.

3.

В случай че кораб на Съюза е участник в морско произшествие или инцидент в Кирибати, който води до каквото и да е замърсяване и щети за околната среда, имущество или лице, корабът и операторът незабавно уведомяват органите на Кирибати. Ако корабът на Съюза е отговорен за посочените щети, корабът и операторът са длъжни да поемат свързаните с тях разходи.

ДОПЪЛНЕНИЯ

Допълнение 1 —   

Формуляр за регистрация на риболовен кораб и за заявление за лиценз за риболов

Допълнение 2 —   

Образци за формата на съобщенията и докладите

Допълнение 1

Формуляр за регистрация на риболовен кораб и за заявление за лиценз за риболов

ФОРМУЛЯР ЗА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РИБОЛОВЕН КОРАБ

Република Кирибати

Формуляр за заявление за регистрация на риболовен кораб — Формуляр за заявление за лиценз за риболов

Oceanic Fisheries Division

Тел.: +686 21099

P.O. Box 64 Bairiki, Tarawa

Факс.: +686 21120

Република Кирибати/Republic of Kiribati

Електронна поща: fleu@mfmrd.gov.ki

Указания

Подчертайте фамилното име.

„Адрес“ означава пълният пощенски адрес.

Обозначете ясно с Х, където е уместно; ако не е напечатано, изпишете ясно с главни букви.

Всички мерни единици са в метричната система; ако са използвани други системи, посочете мерната единица.

Към заявлението прикрепете актуална цветна снимка с размер 6 x 8 инча, показваща кораба в профил/отгоре и отзад.

До Директора на служба „Рибарство“, С настоящото кандидатствам за регистрация на кораб в Националния регистър по рибарство/лиценз за риболов (ненужното се зачертава).

1.   ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Име на кораба

___________________

Дата на заявлението

___________________

Държава на регистрация

___________________

Номер в регистъра на ММО:

___________________

Регистрационен номер

___________________

Идентификационен номер на кораба в регистъра на FFA

___________________

Международна радиопозивна

___________________

Номер на транспондера за местоположението (ALC) (IMN)

___________________

Знаме

___________________

Срок на валидност на лиценза за риболов

___________________

2.   ВИД НА КОРАБА

Кораб с единична мрежа гъргър

___________________

Спомагателен кораб за риболов с мрежи гъргър

___________________

Кораб с мрежи гъргър

___________________

Хладилен кораб

___________________

Кораб с парагади

___________________

Бункеровъчен кораб/Танкер

___________________

Кораб, съоръжен с въдици

___________________

Изследователски кораб

___________________

Друго (посочете)

_______________________________________________________________

3.   ДАННИ ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ОПЕРАТОРА

Име на собственика

___________________

Име на оператора

___________________

Адрес

___________________

Адрес

___________________

 

___________________

 

___________________

 

___________________

 

___________________

4.   РАЗМЕРИ И КАПАЦИТЕТ

Дължина (LOA)

_________________(m)

Профилна дълбочина

_________________(m)

Ширина

_________________(m)

Бруто тонаж

_________________(GRT)

5.   СТРОИТЕЛ И ДОСТАВКА

Строител

___________________

Година на построяване

___________________

Място на построяване

___________________

Година на доставка

___________________

6.   СПЕЦИФИКАЦИИ НА ДВИГАТЕЛЯ

Модел на двигателя

___________________

Мощност на двигателя

_________________(HP)

Максимален горивен запас

___________________

(килолитър/галон)

 

7.   УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПАЖА

Име на капитана

___________________

Гражданство на капитана

___________________

Общ брой на екипажа

___________________

Език(езици) на борда

___________________

8.   ПРИСТАНИЩЕ

Пристанище на домуване

_________________

 

Оперативно пристанище

1. _________________

2. _________________

Разрешена риболовна зона

_________________

 

9.   КАПАЦИТЕТ ЗА ЗАМРАЗЯВАНЕ

Брой хладилни агрегати

___________________

 

Метод

Капацитет метрични тонове/ден

Температура (0C)

Разсол (NaCl)

BR___________________

___________________

Разсол (CaCl)

CB___________________

___________________

Въздух (под налягане)

BF___________________

___________________

Въздух (серпентини)

RC___________________

___________________

10.   КАПАЦИТЕТ НА СКЛАДИРАНЕ

Метод

Капацитет (m3)

Температура (0C)

Лед

IC___________________

___________________

Охладена морска вода

RW__________________

___________________

Разсол (NaCl)

CB___________________

___________________

Въздух (серпентини)

RC___________________

___________________

11.   КОРАБ С МРЕЖИ ГЪРГЪР

Регистрационен номер на въздухоплавателното средство

_________________

Регистрационен номер на хеликоптера

_________________

Дължина на мрежата

_________________(m)

Дълбочина на мрежата

_________________(m)

 

 

 

 

Спомагателен кораб

 

 

 

Дължина на скифа