EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22023A02188

ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО В ОБЛАСТТА НА РИБАРСТВОТО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, ОТ ЕДНА СТРАНА, И РЕПУБЛИКА КИРИБАТИ, ОТ ДРУГА СТРАНА (2023—2028 Г.)

ST/9890/2023/REV/1

OJ L, 2023/2188, 18.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2023/2188/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2023/2188/oj

Related Council decision
Related Council decision
European flag

Официален вестник
на Европейския съюз

BG

Cерия L


2023/2188

18.10.2023

ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО В ОБЛАСТТА НА РИБАРСТВОТО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, ОТ ЕДНА СТРАНА, И РЕПУБЛИКА КИРИБАТИ, ОТ ДРУГА СТРАНА (2023—2028 Г.)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, по-рано Европейската общност,

наричан по-нататък „Съюзът“, и

РЕПУБЛИКА КИРИБАТИ,

наричана по-нататък „Кирибати“,

наричани заедно по-нататък „страните“,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД тясното сътрудничество между страните, по-специално в контекста на отношенията между групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (наричани по-нататък „държавите от АКТБ“) и Съюза, и общото им желание да засилят тези отношения,

КАТО СТРАНИ по Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност, от една страна, и Република Кирибати, от друга страна (наричано по-нататък „споразумението“),

КАТО ПРИПОМНЯТ разпоредбите на споразумението,

КАТО ПРИПОМНЯТ също така принципа, според който всички държави трябва да приемат подходящи мерки за гарантиране на устойчивото управление и опазването на морските ресурси и да си сътрудничат за тази цел,

КАТО ПОТВЪРЖДАВАТ ОТНОВО целта да се осигури устойчиво общо използване и управление на далекомигриращите рибни запаси,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че е важно да се насърчава международно сътрудничество в областта на научните изследвания,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Определения

За целите на настоящия протокол се прилагат определенията, съдържащи се в член 2 от споразумението.

Също така:

а)

„риболовни зони“ означава зоните във водите на Кирибати, както са определени в глава 1, раздел 2 от приложението;

б)

„улов“ означава морските водни видове, които са уловени с риболовен уред, използван от риболовен кораб;

в)

„разтоварване“ означава разтоварването на всяко количество продукти от риболов от борда на риболовен кораб на сушата;

г)

„делегация“ означава Делегацията на Европейския Съюз за Тихоокеанския басейн в Сува (Фиджи);

д)

„сериозен спор“ означава разногласие, което е породено от тълкуването на настоящия протокол или възпрепятства неговото прилагане;

е)

„лиценз за риболов“ означава валидно право или лиценз да се извършват риболовни дейности за конкретни видове и в рамките на определените зони за риболов и конкретния период, като се използват конкретни уреди, в съответствие с условията, предвидени в приложението;

ж)

„устойчив риболов“ означава риболов, съответстващ на целите и принципите, посочени в Кодекса за поведение за отговорно рибарство, приет на Конференцията на ФАО през 1995 г.;

з)

„кораб на Съюза“ означава риболовен кораб, плаващ под знамето на държава — членка на Съюза, и регистриран в Съюза;

и)

„оператор“ означава физическото или юридическото лице, което управлява или притежава предприятие, извършващо която и да е от дейностите, свързани с който и да е етап от веригите за производство, преработка, пускане на пазара, дистрибуция или търговия на дребно на продуктите от риболов и аквакултура;

й)

„протокол“ означава настоящият протокол за прилагане на споразумението, както и приложението към него и допълненията към това приложение;

к)

„риболовен ден“ означава календарен ден или част от календарен ден, през който оборудван с мрежи гъргър кораб на Съюза се намира в риболовни зони, като той не включва календарен ден или част от календарен ден, определен като „нериболовен ден“ в нормативната уредба на Кирибати в областта на рибарството от 2014 г. (Схема за търговия с риболовни дни за кораби, оборудвани с мрежи гъргър);

л)

„необичайни обстоятелства“ означава различни от природни явления обстоятелства, които са извън разумния контрол на страните и възпрепятстват риболовните дейности във водите на Кирибати.

Член 2

Цел и срок на прилагане

1.   Целта на протокола е да се приложи споразумението, като се уточнят по-специално условията за достъп на корабите на Съюза до риболовните зони и се определят разпоредбите за прилагане на партньорството в областта на устойчивото рибарство.

2.   Протоколът и приложението към него се прилагат за срок от пет години, считано от датата на подписването му в съответствие с член 22, освен при прекратяване в съответствие с член 19 от протокола.

Член 3

Връзка между протокола и споразумението

Разпоредбите на протокола се тълкуват и прилагат в контекста на споразумението и по съвместим с него начин.

Член 4

Връзка между протокола и други споразумения и правни инструменти

Разпоредбите на протокола се тълкуват и прилагат в съответствие и по начин, който е съвместим:

а)

с препоръките и резолюциите на Комисията за риболова в Западния и Централния Тихи океан (WCPFC) и на Междуамериканската комисия за тропическа риба тон (IATTC), както и на всяка друга съответна подрегионална или международна организация, в която те членуват;

б)

със Споразумението относно прилагането на разпоредби на Конвенцията на ООН по морско право от 10 декември 1982 г., свързани с опазването и управлението на трансгранично преминаващите и далекомигриращите рибни запаси от 1995 г.;

в)

с Кодекса за поведение за отговорно рибарство, приет на Конференцията на Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) през 1995 г.;

г)

с Международния план за действие на ФАО за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов;

д)

с основните елементи, които са посочени в член 9 от Споразумението за партньорство между членовете на Групата страни от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна („Споразумението от Котону“), или които са включени в еквивалентния член от последващо споразумение между Съюза и държавите от АКТБ, което заменя Споразумението от Котону.

Член 5

Възможности за риболов

1.   Кирибати издава лицензи за риболов на кораби на Съюза, които извършват риболов на риба тон, съгласно член 6 от споразумението, като се спазват ограниченията, установени от плана на Кирибати за управление на рибата тон, и мерките на WCPFC за опазване и управление, и като се вземат предвид резолюциите на IATTC.

2.   Възможностите за риболов на далекомигриращите видове, посочени в приложение 1 към Конвенцията на ООН по морско право от 1982 г., се предоставят за 4 кораба с мрежи гъргър съгласно условията, определени в приложението към протокола.

3.   Параграфи 1 и 2 се прилагат при спазване на членове 6 и 8 от протокола.

Член 6

Финансово участие — начини на плащане

1.   За периода, посочен в член 2 от протокола, общото финансово участие съгласно член 7 от споразумението е три милиона и осемстотин хиляди (3 800 000) евро.

2.   Финансовото участие на Съюза включва следните елементи:

а)

годишна сума за достъп до риболовните зони в размер на триста и шестдесет хиляди (360 000) евро; и

б)

специална годишна сума в размер на четиристотин хиляди (400 000) евро за подкрепа и прилагане на морската политика и секторната политика на Кирибати в областта на рибарството.

3.   Срещу сумата, посочена в параграф 2, буква а), Кирибати предоставя на кораби на Съюза най-малко 160 риболовни дни годишно в своите риболовни зони. На корабите на Съюза могат да бъдат предоставени допълнителни дни в съответствие с Глава II, раздел 6 от приложението.

4.   Наред с това операторите в областта на риболова плащат на Кирибати годишна такса за достъп въз основа на броя на предоставените риболовни дни, както е определено в глава II, раздел 6 от приложението.

5.   Параграф 1 от настоящия член се прилага при спазване на членове 5, 7 и 9 от протокола и на членове 12 и 13 от споразумението.

6.   През първата година Съюзът плаща посочената в параграф 2, буква а) сума най-късно 90 дни след началната дата на временното прилагане на протокола, а през следващите години — най-късно на годишнината на началната дата на временното прилагане на протокола.

7.   Усвояването на финансовото участие, посочено в параграф 2, буква а) е в рамките на изключителната компетентност на органите на Кирибати.

8.   Финансовото участие на Съюза, посочено в параграф 2, буква а), както и годишната такса за достъп на операторите съгласно параграф 4, се внасят по сметка № 1 на правителството на Кирибати в ANZ Bank of Kiribati, Ltd, Bairiki, Tarawa.

9.   Финансовото участие на Съюза, посочено в параграф 2, буква б), се внася по сметка № 4 на правителството на Кирибати в ANZ Bank of Kiribati, Ltd, Bairiki, Tarawa („Секторна подкрепа в областта на рибарството“).

10.   Всяка година органите на Кирибати потвърждават пред органите на Съюза номерата на банковите сметки.

Член 7

Секторна подкрепа

1.   Финансовото участие, посочено в член 6, параграф 2, буква б), се управлява от органите на Кирибати в подкрепа на управлението и развитието на рибарството, включително наблюдението, контрола и надзора на рибарството с цел борба с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, в съответствие с 20-годишния план за развитие на Кирибати, националната политика в областта на рибарството и другите свързани политики, които оказват въздействие върху отговорното и устойчиво рибарство.

2.   Не по-късно от 120 дни след началната дата на временното прилагане на протокола съвместният комитет трябва да постигне съгласие относно:

а)

годишните и многогодишните секторни програми за усвояване на финансовото участие, посочено в член 6, параграф 2, буква б);

б)

годишните и многогодишните цели, които трябва да бъдат постигнати с оглед на постепенното насърчаване на отговорния риболов и устойчивото рибарство;

в)

подробните правила и процедури за прилагане, включително, когато е целесъобразно, бюджетните и финансовите показатели за изготвяне на оценка на постигнатите всяка година резултати.

3.   Специалната сума от финансовото участие за секторна подкрепа, посочена член 6, параграф 2, буква б) се плаща всяка година в зависимост от постигнатия напредък. Финансовото участие за първата година на прилагане на протокола се плаща въз основа на потребностите, определени като част от договореното програмно планиране. Финансовото участие за следващите години на прилагане на протокола се плаща въз основа на резултатите, постигнати при прилагането на секторната програма, в съответствие с подробните правила и процедури за прилагане, посочени в параграф 2, буква в). Плащането на финансовото участие се извършва не по-късно от 45 дни след вземането на съответното решение от страна на съвместния комитет относно постигнатите резултати.

4.   Всяка година Кирибати представя на съвместния комитет доклад за осъществяваните мерки и за резултатите, постигнати със секторната подкрепа. Също така преди изтичането на срока на действие на протокола Кирибати изготвя окончателен доклад.

5.   Съюзът може да преразгледа или да спре — частично или изцяло — плащането на специалната сума от финансовото участие, предвидена в член 6, параграф 2, буква б) от протокола:

а)

ако след оценка, извършена от съвместния комитет, се установи, че постигнатите резултати не съответстват на програмното планиране;

б)

ако финансовото участие не се усвоява по начин, определен от съвместния комитет.

6.   Проследяването на изпълнението на многогодишната програма за секторна подкрепа е отговорност на съвместния комитет. Ако е необходимо, след изтичането на действието на протокола двете страни продължават проследяването чрез съвместния комитет до пълното усвояване на предвидената в член 6, параграф 2, буква б) специална сума от финансовото участие, предназначена за секторна подкрепа. Плащането на финансовото участие, предвидено в член 6, параграф 2, буква б), обаче не може да бъде извършено след изтичането на 8 месеца, считано от изтичането на срока на действие на протокола.

7.   Страните се ангажират да осигурят публично оповестяване на действията, изпълнявани по линия на секторната подкрепа.

Член 8

Коригиране на възможностите за риболов

Възможностите за риболов, посочени в член 5, могат да бъдат коригирани по взаимно съгласие в рамките на съвместния комитет, ако препоръките на WCPFC или IATTC, регионални и подрегионални организации потвърждават, че тази корекция ще гарантира устойчивото управление на ресурсите на Кирибати. В такъв случай финансовото участие, посочено в член 6, параграф 2, буква а) от протокола се коригира по взаимно съгласие пропорционално и съгласно принципа pro rata temporis.

Член 9

Условия, регулиращи риболовните дейности

1.   Корабите на Съюза могат да извършват риболов в риболовните зони само ако притежават валиден лиценз, издаден от органите на Кирибати съгласно протокола.

2.   Страните си сътрудничат с цел осъществяване на съвместно наблюдение на оползотворяването на възможностите за риболов от страна на корабите на Съюза чрез подходящ контрол, включително инспекции в морето и при разтоварване, дистанционно наблюдение и други подходящи инструменти и чрез електронна система за съобщаване на данни.

3.   Освен това в рамките на годишното заседание на съвместния комитет, посочен в член 9 от споразумението, страните обменят информация относно глобалното риболовно усилие във водите на Кирибати през предходната година с оглед на правилата, договорени в рамките на съответните регионални и подрегионални организации. Ако е целесъобразно, страните предприемат необходимите мерки за коригиране на предоставените с протокола възможности за риболов за следващата година.

Член 10

Научно сътрудничество за устойчив риболов

1.   Страните насърчават устойчивото управление на рибните ресурси и морските екосистеми, както и отговорния риболов във водите на Кирибати.

2.   Страните се ангажират да насърчават научното сътрудничество на подрегионално равнище в областта на отговорния риболов, и по-специално в рамките на WCPFC и IATTC, както и на всяка друга съответна подрегионална или международна организация, в която членуват.

3.   В съответствие с член 4 от споразумението, член 8 от протокола и с оглед на най-добрите налични научни становища, в рамките на съвместния комитет страните могат да приемат, когато е целесъобразно, мерки по отношение на дейностите на корабите на Съюза, лицензирани да извършват риболовни дейности по силата на протокола, за да се гарантира устойчивото управление на рибните ресурси във водите на Кирибати.

Член 11

Спиране и преразглеждане на плащането на финансовото участие

1.   В случай че риболовните дейности в риболовните зони бъдат възпрепятствани от необичайни обстоятелства, плащането на финансовото участие, посочено в член 6, параграф 2, буква а) от протокола, може да бъде преразгледано или спряно след консултации и постигането на съгласие между страните в срок от два месеца след искането на една от страните и при условие че Съюзът е изплатил напълно всички суми, дължими към момента на спирането.

2.   При спиране на плащането на финансовото участие, посочено в член 6, параграф 2, буква а) се изисква Съюзът да изпрати писмено уведомление за намерението си най-малко два месеца преди датата, на която спирането трябва да породи действие.

3.   Плащането на финансовото участие, посочено в член 6, параграф 2, буква а) се възобновява, след като положението се е нормализирало вследствие на дейности за ограничаване на горепосочените необичайни обстоятелства и след консултации и постигането на съгласие между страните, потвърждаващи, че положението вероятно ще позволи възстановяване на обичайните риболовни дейности.

Член 12

Спиране на действието и възстановяване на лицензите за риболов

1.   Кирибати си запазва правото да спре и да отмени лиценза за риболов, предоставен на даден кораб, съгласно предвиденото в член 5, ако:

а)

се установи, че корабът е извършил тежко нарушение на законовата и подзаконовата нормативна уредба на Кирибати; или условията за лиценза; или

б)

собственикът на съответния кораб не е спазил съдебно решение, издадено във връзка с нарушение от страна на кораба.

2.   Лиценз за риболов, чието действие е било спряно, остава спрян, докато не бъде спазено съдебното решение по параграф 1, буква б), и при условие че органите на Кирибати се съгласят да възстановят лиценза за риболов за неговия оставащ период.

Член 13

Спиране на прилагането на протокола

1.   Прилагането на протокола, включително плащането на финансовото участие, посочено в член 6, параграф 2, може да бъде спряно по инициатива на една от страните, ако:

а)

Съюзът не извърши плащанията, предвидени в член 6, параграф 2, по причини, които не попадат в обхвата на член 7, параграф 5 и член 11, параграф 1;

б)

възникне сериозен спор между страните, който засяга тълкуването на протокола или възпрепятства неговото прилагане;

в)

никой от корабите на Съюза не подаде заявление за подновяване на лиценза за риболов;

г)

една от страните не спазва разпоредбите на протокола;

д)

една от страните установи нарушение на съществени и основни елементи на правата на човека, както е посочено в член 9 от Споразумението от Котону или в еквивалентния член от последващо споразумение между Съюза и държавите от АКТБ, което заменя споразумението от Котону.

2.   Заинтересованата страна изпраща до другата страна писмено уведомление за спиране на прилагането на протокола, като това спирането поражда действие три месеца след получаването на уведомлението. От момента на уведомяването за спирането страните се консултират с оглед уреждане на спора по взаимно съгласие в рамките на три месеца. При постигане на такова уреждане на спора или веднага след възстановяване на положението, съществувало преди събитията, посочени в параграф 1, буква а), прилагането на протокола се възобновява, а размерът на финансовото участие, посочено в член 6, се намалява пропорционално и съгласно принципа pro rata temporis в зависимост от периода, през който прилагането е било спряно.

Член 14

Национална законова и подзаконова нормативна уредба

1.   Риболовните дейности на корабите на Съюза, които извършват дейност в риболовните зони съгласно протокола, се регулират от приложимата законова и подзаконова нормативна уредба на Кирибати, освен ако в споразумението, протокола и приложението и допълненията към него не е предвидено друго.

2.   Съюзът се ангажира да предприеме всички необходими мерки, за да гарантира спазването от страна на корабите на Съюза на националната законова и подзаконова нормативна уредба на Кирибати и да осигури ефективното прилагане на мерките за наблюдение, контрол и надзор на риболовните дейности, предвидени в протокола.

3.   Операторите на корабите на Съюза си сътрудничат с органите на Кирибати, отговарящи за наблюдението, контрола и надзора.

4.   Страните се уведомяват взаимно за всяка промяна в съответните им области на политиката или законодателството в сектора на рибарството, която може да има отражение върху дейностите на корабите на Съюза, извършвани в рамките на протокола.

5.   Всички съществени промени или нови законодателни актове, които биха оказали значително въздействие върху дейностите на корабите на Съюза, са приложими за тях не по-рано от 60-ия ден след деня, в който Съюзът е получил уведомление за промяната от Кирибати.

Член 15

Недискриминация и прозрачност

1.   Съгласно член 3, параграф 1 от споразумението корабите на Съюза се ползват от същите благоприятни технически условия за риболов като тези, които се прилагат за други чуждестранни флотове със същите характеристики и извършващи риболов на същите видове.

2.   Страните се ангажират да обменят информация в рамките на съвместния комитет относно всяко споразумение, което позволява на чуждестранни кораби да влизат в риболовните зони, по-специално по отношение на техническите условия, приложими за чуждестранни кораби, които извършват дейност във водите на Кирибати.

3.   Съюзът се ангажира всяко тримесечие да предоставя на Кирибати обобщени данни за количествата и местата на разтоварване на улова, извършен в риболовните зони.

Член 16

Защита на данните

1.   Страните се задължават да гарантират, че всички получени в контекста на протокола чувствителни от търговска гледна точка данни и лични данни, свързани с корабите на Съюза и техните риболовни дейности, се обработват в съответствие с принципите на поверителност и защита на данните. Страните гарантират, че публично ще бъдат огласявани единствено обобщени данни за риболовните дейности в риболовните зони, в съответствие с приложимата национална нормативна уредба и свързаните с тях протоколи на регионалните организации за управление на рибарството за споделяне и защита на данните.

2.   Данните се обработват от компетентните органи единствено за целите на прилагането на споразумението, и по-специално за целите на управлението, наблюдението, контрола и надзора на рибарството. Органите, които отговарят за обработването на данните, са: за Съюза — Европейската комисия или държавата на знамето, а за Кирибати — съответният компетентен орган.

3.   Личните данни трябва да бъдат обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

4.   Във връзка с прилагането на протокола, по-специално по отношение на обработването на заявленията за лицензи за риболов, наблюдението на риболовните дейности и борбата с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, могат да бъдат обменяни и допълнително обработвани следните данни:

а)

идентификационните данни на кораба и данни за връзка с него;

б)

данни за дейностите на кораба или свързани с кораба, неговото местоположение и движение, неговата риболовна или свързана с риболова дейност, събрани чрез наблюдение, инспекции или от наблюдатели, в съответствие с приложимата национална законодателна уредба и свързаните с нея протоколи на регионалните организации за управление на рибарството за споделяне и защита на данните;

в)

данни, свързани с корабособственика (или корабособствениците) или неговия представител — име, гражданство, служебни данни за контакт и служебна банкова сметка;

г)

данни, свързани с местния агент — име, гражданство и служебни данни за контакт;

д)

данни, свързани с капитана на кораба и членовете на екипажа — име, гражданство, длъжност, а по отношение на капитана — неговите данни за контакт;

е)

данни, свързани с моряците, взети на борда — име, данни за контакт, обучение и здравен сертификат.

5.   Личните данни, изисквани и предавани съгласно протокола, трябва да са точни, подходящи, относими и ограничени до необходимото за целите на изпълнението на споразумението.

6.   Страните ще обменят лични данни по споразумението само за конкретните цели, посочени в споразумението.

7.   Получените данни няма да бъдат допълнително обработвани по начин, който е несъвместим с тези цели.

8.   Личните данни не се съхраняват след времето, необходимо за постигането на целта, за която са били обменени, но не повече от десет години, освен ако личните данни не са необходими за последващи действия във връзка с нарушение, инспекция или съдебни или административни производства. В тези случаи личните данни могат да се съхраняват в продължение на двадесет години. Ако личните данни се съхраняват за по-дълъг период, те трябва да се анонимизират.

9.   Личните данни се обработват по начин, с който да се гарантира подходяща сигурност на личните данни, като се вземат под внимание специфичните рискове от обработването, включително защитата срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане.

10.   Всяка от страните гарантира, че субектите на данни са информирани за начина, по който ще бъдат обработвани техните лични данни, както и за техните права и средства за правна защита, чрез общо уведомление — например чрез публикуването на протокола, или чрез индивидуално уведомление — например чрез декларациите за поверителност, които се предоставят в рамките на процеса на кандидатстване за лиценз за риболов.

11.   Що се отнася до техните права, субектите на данни разполагат с действителни и с осигурена правна защита права съгласно приложимите правни изисквания в юрисдикцията на всеки от органите. Органите предоставят гаранции за защита на личните данни чрез комбинация от закони, подзаконови актове и собствени вътрешни политики и процедури. По-специално всяка жалба срещу органите на страните във връзка с обработването на лични данни съгласно протокола се подава до Европейския надзорен орган по защита на данните, ако става въпрос за органите на Съюза, или до съответния компетентен орган, ако става въпрос за Кирибати.

12.   Органите на страните не могат да предават данни, обменяни съгласно протокола, на трета страна в друга държава, различна от държавите членки на знамето.

13.   Допълнителни подходящи гаранции и правни средства за защита могат да бъдат установени от съвместния комитет.

Член 17

Изключителност

1.   В съответствие с член 6 от споразумението корабите на Съюза извършват риболовни дейности в риболовните зони само ако притежават лиценз за риболов съгласно протокола.

2.   Органите на Кирибати издават на корабите на Съюза лиценз за риболов само съгласно протокола. Забранява се издаването на кораби на Съюза на всякакъв лиценз за риболов, който не е в съответствие с протокола, по-специално под формата на директен лиценз.

Член 18

Клауза за преразглеждане

Страните в рамките на съвместния комитет могат да преразглеждат разпоредбите на протокола, приложението и допълненията и при необходимост да внасят изменения във връзка с:

а)

коригирането на възможностите за риболов и съответно на финансовото участие, посочено в член 6, параграф 2, буква а) в съответствие с член 8;

б)

условията за секторната подкрепа и съответно за финансовото участие, посочено в член 6, параграф 2, буква б);

в)

техническите условия и договорености, при които корабите на Съюза извършват риболовните си дейности.

Член 19

Прекратяване

1.   Протоколът може да бъде прекратен от всяка една от страните в случай на необичайни обстоятелства, като например намаляване на съответните ресурси, констатиране на понижено ниво на използване на предоставените на корабите на Съюза възможности за риболов или неспазване на поетите от страните задължения по отношение на борбата с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов.

2.   В случай на прекратяване на протокола съответната страна изпраща писмено уведомление до другата страна за намерението си да прекрати протокола, най-малко шест месеца преди датата, на която прекратяването ще породи действие. Изпращането на посоченото в предходното изречение уведомление поставя началото на консултации между страните.

3.   Плащането на финансовото участие, посочено в член 6, за годината, през която влиза в сила прекратяването, се намалява пропорционално и съгласно принципа pro rata temporis.

Член 20

Електронен обмен на данни

1.   Кирибати и Съюзът насърчават електронния обмен на цялата информация и всички документи, свързани с прилагането на протокола.

2.   Документите в електронен формат се смятат за равностойни във всяко отношение на същите документи на хартиен носител.

3.   Двете страни незабавно се уведомяват взаимно за всяко смущение на компютърна система, което възпрепятства този обмен. В този случай информацията и документите, свързани с прилагането на протокола, автоматично се заменят със същите на хартиен носител по начина, определен в приложението.

Член 21

Задължение при изтичане на срока на действие или при прекратяване на протокола

1.   При изтичане на срока на действие на протокола или при неговото прекратяване в съответствие с член 19 от протокола или член 12 от споразумението корабособствениците от Съюза продължават да носят отговорност за всяко нарушение на разпоредбите на споразумението, на протокола или на законодателството на Кирибати, настъпило преди изтичането на срока на действие на протокола или преди неговото прекратяване, или за всяка такса за разрешение или евентуални неизплатени дължими суми към момента на изтичането или прекратяването.

2.   При необходимост страните продължават да наблюдават изпълнението на секторната подкрепа, предвидена в член 6, параграф 2, буква б), в съответствие с член 7 и с правилата за изпълнение на секторната подкрепа.

Член 22

Временно прилагане

Протоколът се прилага временно от датата на подписването му от страните.

Член 23

Влизане в сила

1.   Протоколът, заедно с приложението и допълненията към него, влиза в сила на датата, на която страните се уведомят взаимно за приключването на необходимите за целта процедури.

2.   Уведомлението, посочено в параграф 1, по отношение на Съюза се изпраща на генералния секретар на Съвета на Европейския съюз.

Image 1