EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1368

Nařízení Komise (EU) č. 1368/2014 ze dne 17. prosince 2014 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, a nařízení Komise (EU) č. 1372/2013, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 Text s významem pro EHP

Úř. věst. L 366, 20.12.2014, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1368/oj

20.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 366/15


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1368/2014

ze dne 17. prosince 2014,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, a nařízení Komise (EU) č. 1372/2013, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 48 této smlouvy,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (1), a zejména na čl. 72 písm. f) uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (2), a zejména na články 8, 9 a 92 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení byla požádána členskými státy o pozměnění položek v příloze 1 nařízení (ES) č. 987/2009, aby uvedenou přílohu sladila s vývojem jejich vnitrostátních právních předpisů.

(2)

Příloha 1 nařízení (ES) č. 987/2009 má za cíl poskytnout přehled prováděcích ustanovení pro bilaterální smlouvy mezi členskými státy, které zůstávají v platnosti na základě čl. 8 odst. 1 uvedeného nařízení nebo které jsou uzavřeny a uvedeny na základě čl. 8 odst. 2 a čl. 9 odst. 2 téhož nařízení.

(3)

Správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení předala Komisi příslušné návrhy na požadované změny na základě čl. 72 písm. f) nařízení (ES) č. 883/2004.

(4)

Komise souhlasila se zahrnutím návrhů technických změn přílohy 1 nařízení (ES) č. 987/2009.

(5)

Nařízení Komise (EU) č. 1372/2013 (3) v čl. 1 odst. 2 omylem změnilo přílohu XI nařízení (ES) č. 883/2004. Uvedené pozměňující ustanovení by proto mělo být zrušeno. Z důvodů právní jasnosti by se zrušení čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) č. 1372/2013 mělo použít zpětně od 1. ledna 2014.

(6)

Nařízení (ES) č. 987/2009 a (EU) č. 1372/2013 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1)

Příloha 1 se mění takto:

a)

Oddíl „DÁNSKO – ITÁLIE“ se zrušuje;

2)

V oddílu „FRANCIE – LUCEMBURSKO“ se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

Výměna dopisů ze dnů 17. července a 20. září 1995 o postupech pro vyrovnání vzájemných pohledávek na základě článků 93, 95 a 96 nařízení (EHS) č. 574/72 a výměna dopisů ze dnů 10. července a 30. srpna 2013“

.

Článek 2

V článku 1 nařízení (EU) č. 1372/2013 se zrušuje odstavec 2.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení.

Použije se ode dne 1. ledna 2015, s výjimkou článku 2, který se použije ode dne 1. ledna 2014.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. prosince 2014.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 166, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 284, 30.10.2009, s. 1.

(3)  Nařízení Komise (EU) č. 1372/2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 (Úř. věst. L 346, 20.12.2013, s. 27).


Top