Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1368

Komisjoni määrus (EL) nr 1368/2014, 17. detsember 2014 , millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 987/2009, milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004 (sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta) rakendamise kord, ja komisjoni määrust (EL) nr 1372/2013, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 987/2009, milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004 rakendamise kord EMPs kohaldatav tekst

OJ L 366, 20.12.2014, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1368/oj

20.12.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 366/15


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1368/2014,

17. detsember 2014,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 987/2009, milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004 (sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta) rakendamise kord, ja komisjoni määrust (EL) nr 1372/2013, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 987/2009, milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004 rakendamise kord

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 48,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta, (1) eriti selle artikli 72 punkti f,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 987/2009, milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004 (sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta) rakendamise kord, (2) eriti selle artikleid 8, 9 ja 92,

ning arvestades järgmist:

(1)

Liikmesriigid on esitanud sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise halduskomisjonile taotlusi muuta kandeid määruse (EÜ) nr 987/2009 1. lisas, et viia see lisa vastavusse muudatustega nende riiklikes õigusnormides.

(2)

Määruse (EÜ) nr 987/2009 1. lisas antakse ülevaade rakendussätetest, mis reguleerivad liikmesriikidevahelisi kahepoolseid lepinguid, mis jäävad nimetatud määruse artikli 8 lõike 1 alusel jõusse või mis sõlmitakse ja kantakse loetelusse sama määruse artikli 8 lõike 2 ja artikli 9 lõike 2 alusel.

(3)

Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise halduskomisjon on teinud komisjonile asjakohased ettepanekud taotletud muudatuste tegemiseks määruse (EÜ) nr 883/2004 artikli 72 punkti f alusel.

(4)

Komisjon nõustus määruse (EÜ) nr 987/2009 1. lisasse tehtavate tehniliste muudatuste ettepanekutega.

(5)

Komisjoni määruse (EL) nr 1372/2013 (3) artikli 1 lõikega 2 tehti ekslikult muudatus määruse (EÜ) nr 883/2004 XI lisasse. Seetõttu tuleks nimetatud muutmissäte välja jätta. Õigusliku selguse huvides peaks määruse (EL) nr 1372/2013 artikli 1 lõike 2 väljajätmise jõustama tagasiulatuvalt, alates 1. jaanuarist 2014.

(6)

Määrusi (EÜ) nr 987/2009 ja (EL) nr 1372/2013 tuleks seepärast vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1)

1. lisa muudetakse järgmiselt:

a)

jagu „TAANI-ITAALIA” jäetakse välja;

2)

jaos „PRANTSUSMAA-LUKSEMBURG” asendatakse punkt b järgmisega:

„b)

17. juuli ja 20. septembri 1995. aasta kirjavahetus vastastikuste nõuete tasaarveldamise üksikasjade kohta vastavalt määruse (EMÜ) nr 574/72 artiklitele 93, 95 ja 96 ning 10. juuli ja 30. augusti 2013. aasta kirjavahetus”

.

Artikkel 2

Määruse (EL) nr 1372/2013 artikli 1 lõige 2 jäetakse välja.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist.

Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2015, välja arvatud artikkel 2, mida kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2014.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. detsember 2014

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 166, 30.4.2004, lk 1.

(2)  ELT L 284, 30.10.2009, lk 1.

(3)  Komisjoni määrus (EL) nr 1372/2013, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 987/2009, milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004 rakendamise kord (ELT L 346, 20.12.2013, lk 27).


Top