Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1368

Komission asetus (EU) N:o 1368/2014, annettu 17 päivänä joulukuuta 2014 , sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 987/2009 sekä sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 987/2009 muuttamisesta annetun komission asetuksen (EU) N:o 1372/2013 muuttamisesta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 366, 20.12.2014, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1368/oj

20.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 366/15


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1368/2014,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2014,

sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 987/2009 sekä sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 987/2009 muuttamisesta annetun komission asetuksen (EU) N:o 1372/2013 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 48 artiklan,

ottaa huomioon sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004 (1) ja erityisesti sen 72 artiklan f alakohdan,

ottaa huomioon sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä 16 päivänä syyskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) No 987/2009 (2) ja erityisesti sen 8, 9, ja 92 artiklan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jäsenvaltiot esittivät sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevälle hallintotoimikunnalle pyyntöjä asetuksen (EY) N:o 987/2009 liitteen 1 muuttamiseksi, jotta se voidaan saattaa linjaan kansallisen lainsäädännön kehityksen kanssa.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 987/2009 liitteen 1 tarkoituksena on luoda yleiskatsaus täytäntöönpanosäännöksiin, jotka koskevat mainitun asetuksen 8 artiklan 1 kohdan nojalla voimaan jääviä tai asetuksen 8 artiklan 2 kohdan ja 9 artiklan 2 kohdan nojalla tehtyjä ja mainitussa liitteessä lueteltuja jäsenvaltioiden tekemiä kahdenvälisiä sopimuksia.

(3)

Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevä hallintotoimikunta on tehnyt pyydettyjä muutoksia koskevat asianmukaiset ehdotukset komissiolle asetuksen (EY) N:o 883/2004 72 artiklan f kohdan mukaisesti.

(4)

Komissio hyväksyi teknisiä muutoksia koskevien ehdotusten sisällyttämisen asetuksen (EY) N:o 987/2009 liitteeseen 1.

(5)

Komission asetuksen (EU) N:o 1372/2013 (3) 1 artiklan 2 kohdalla muutettiin virheellisesti asetuksen (EY) N:o 883/2004 liitettä XI. Mainittu säännös olisi tämän vuoksi poistettava. Oikeudellisen selkeyden vuoksi asetuksen (EU) N:o 1372/2013 1 artiklan 2 kohdan poistoa olisi sovellettava takautuvasti 1 päivästä tammikuuta 2014.

(6)

Sen vuoksi asetuksia (EY) N:o 987/2009 ja (EU) N:o 1372/2013 olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1)

Muutetaan liite 1 seuraavasti:

a)

poistetaan kohta ”TANSKA — ITALIA”;

2)

korvataan kohdassa ”RANSKA — LUXEMBURG” b alakohta seuraavasti:

”b)

Kirjeenvaihto 17 päivältä heinäkuuta ja 20 päivältä syyskuuta 1995, joka koskee yksityiskohtaisia sääntöjä vastavuoroisten saatavien selvittämisestä asetuksen (ETY) N:o 574/72 93, 95 ja 96 artiklan nojalla, ja kirjeenvaihto 10 päivältä heinäkuuta ja 30 päivältä elokuuta 2013.”

2 artikla

Poistetaan asetuksen (EU) N:o 1372/2013 1 artiklan 2 kohta.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2015, lukuun ottamatta 2 artiklaa, jota sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 166, 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUVL L 284, 30.10.2009, s. 1.

(3)  Komission asetus (EU) N:o 1372/2013 sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 987/2009 muuttamisesta (EUVL L 346, 20.12.2013, s. 27).


Top