Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1368

Komisijas Regula (ES) Nr. 1368/2014 ( 2014. gada 17. decembris ), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu, un Komisijas Regulu (ES) Nr. 1372/2013, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004 Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 366, 20.12.2014, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1368/oj

20.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 366/15


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1368/2014

(2014. gada 17. decembris),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu, un Komisijas Regulu (ES) Nr. 1372/2013, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 48. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu (1) un jo īpaši tās 72. panta f) punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Regulu (EK) Nr. 987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu (2), un jo īpaši tās 8., 9. un 92. pantu,

tā kā:

(1)

Dalībvalstis pieprasīja Administratīvajai komisijai sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinācijai grozīt Regulas (EK) Nr. 987/2009 1. pielikuma ierakstus, lai minēto pielikumu saskaņotu ar izmaiņām valsts tiesību aktos.

(2)

Regulas (EK) Nr. 987/2009 1. pielikuma mērķis ir sniegt pārskatu par to divpusējo dalībvalstu nolīgumu īstenošanas noteikumiem, kuri pašlaik ir spēkā, pamatojoties uz minētās regulas 8. panta 1. punktu, vai kuri ir noslēgti un uzskaitīti, pamatojoties uz šīs pašas regulas 8. panta 2. punktu un 9. panta 2. punktu.

(3)

Administratīvā komisija sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinācijai ir iesniegusi Komisijai attiecīgus priekšlikumus par pieprasītajiem grozījumiem, pamatojoties uz Regulas (EK) Nr. 883/2004 72. panta f) punktu.

(4)

Komisija piekrita priekšlikumiem par tehniskiem grozījumiem Regulas (EK) Nr. 987/2009 1. pielikumā.

(5)

Ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 1372/2013 (3) 1. panta 2. punktu kļūdas dēļ tika grozīts Regulas (EK) Nr. 883/2004 XI pielikums. Tādēļ minētais grozīšanas noteikums būtu jāsvītro. Juridiskās skaidrības labad Regulas (ES) Nr. 1372/2013 1. panta 2. punkta svītrošana būtu jāpiemēro ar atpakaļejošu spēku no 2014. gada 1. janvāra.

(6)

Tādēļ Regula (EK) Nr. 987/2009 un Regula (ES) Nr. 1372/2013 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1)

Regulas 1. pielikumu groza šādi:

a)

iedaļu “DĀNIJA un ITĀLIJA” svītro;

2)

iedaļā “FRANCIJA un LUKSEMBURGA” b) punktu aizstāj ar šādu:

“b)

Vēstuļu apmaiņa 1995. gada 17. jūlijā un 20. septembrī attiecībā uz procedūru, kādā nokārto savstarpējus atlīdzības pieprasījumus saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 574/72 93., 95. un 96. pantu, un vēstuļu apmaiņa 2013. gada 10. jūlijā un 30. augustā”

.

2. pants

Regulas (ES) Nr. 1372/2013 1. panta 2. punktu svītro.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas.

To piemēro no 2015. gada 1. janvāra, izņemot 2. pantu, ko piemēro no 2014. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 17. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNKER


(1)  OV L 166, 30.4.2004., 1. lpp.

(2)  OV L 284, 30.10.2009., 1. lpp.

(3)  Komisijas Regula (ES) Nr. 1372/2013, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004 (OV L 346, 20.12.2013., 27. lpp.).


Top