EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1242

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1242/2014 av den 20 november 2014 om fastställande av bestämmelser i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden vad gäller presentationen av relevanta ackumulerade uppgifter om insatser

OJ L 334, 21.11.2014, p. 11–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/01/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1242/oj

21.11.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 334/11


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1242/2014

av den 20 november 2014

om fastställande av bestämmelser i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden vad gäller presentationen av relevanta ackumulerade uppgifter om insatser

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 (1), särskilt artikel 97.2,

efter att ha hört kommittén för Europeiska havs- och fiskerifonden, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 97.1 a i förordning (EU) nr 508/2014 måste medlemsstaternas förvaltningsmyndigheter förse kommissionen med relevanta ackumulerade uppgifter om de insatser som valts ut för finansiering fram till utgången av föregående kalenderår, inbegripet grundläggande uppgifter om såväl stödmottagaren som projektet.

(2)

För att säkerställa konsekvens och fullständighet när det gäller de ackumulerade uppgifterna om insatser som valts ut för finansiering, är det nödvändigt att fastställa gemensamma tekniska specifikationer och regler för presentationen av dessa ackumulerade uppgifter. För detta ändamål är det lämpligt att hänvisa till den databasstruktur som anges i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1243/2014 (2).

(3)

I syfte att möjliggöra ett snabbt genomförande av de åtgärder som föreskrivs i denna förordning bör den träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förvaltningsmyndigheterna ska följa de tekniska specifikationer och regler för presentationen av ackumulerade uppgifter om insatser som valts ut för finansiering, inbegripet grundläggande uppgifter om såväl stödmottagaren som projektet, såsom föreskrivs i artikel 97.1 a i förordning (EU) nr 508/2014, i enlighet med de formulär och tabeller som anges i bilagorna till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 november 2014.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 149, 20.5.2014, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1243/2014 av den 20 november 2014 om fastställande av bestämmelser i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden vad gäller de uppgifter som ska överlämnas av medlemsstaterna samt om databehovet och synergieffekterna mellan potentiella uppgiftskällor (se sidan 39 i detta nummer av EUT).


BILAGA I

Uppgifter som ska tillhandahållas för varje insats för de följande fälten enligt den databasstruktur som anges i bilaga I till förordning (EU) nr 1243/2014

Ackumulerade uppgifter om insatser som valts ut för finansiering från och med den 1 januari 2014 till och med den 31 december …

Fält

Fältets innehåll

1

CCI-nr

2

Insatsens identifieringskod (ID)

3

Namnet på insatsen

5

Nuts-kod

6

Stödmottagare

7

Stödmottagarens kön

8

Företagets storlek

9

Lägesrapport för insatsen

10

Totala stödberättigande kostnader

11

Totala stödberättigande offentliga kostnader

12

EHFF-stöd

13

Datum för godkännande

14

Totala stödberättigande utgifter

15

Totala stödberättigande offentliga utgifter

16

Totala stödberättigande utgifter EHFF

17

Datum för slutbetalning till stödmottagaren

18

Berörd åtgärd

19

Utfallsindikator


BILAGA II

Uppgifter som ska tillhandahållas för varje insats enbart då insatsen avser flottåtgärder för de följande fälten enligt den databasstruktur som anges i bilaga I till förordning (EU) nr 1243/2014

Ackumulerade uppgifter om insatser som valts ut för finansiering från och med den 1 januari 2014 till och med den 31 december …

Fält

Fältets innehåll

1

CCI-nr

2

Insatsens identifieringskod (ID)

4

Fartygets nummer (nummer i registret över gemenskapens fiskeflotta [CFR])


BILAGA III

Uppgifter som ska tillhandahållas för varje insats vad gäller genomförandedata för projektet för de följande fälten enligt den databasstruktur som anges i bilaga I till förordning (EU) nr 1243/2014

Ackumulerade uppgifter om insatser som valts ut för finansiering från och med den 1 januari 2014 till och med den 31 december …

Fält

Fältets innehåll

1

CCI-nr

2

Insatsens identifieringskod (ID)

20

Genomförandedata för insatsen

21

Värdet av genomförandedata


BILAGA IV

Uppgifter som ska tillhandahållas för varje insats vad gäller genomförandedata för insatsen för de följande fälten enligt den databasstruktur som anges i bilaga I till förordning (EU) nr 1243/2014

Ackumulerade uppgifter om insatser som valts ut för finansiering från och med den 1 januari 2014 till och med den 31 december …

Fält

Fältets innehåll

1

CCI-nr

2

Insatsens identifieringskod (ID)

22

Resultatindikator(er) knutna till insatsen

23

Indikativt resultat enligt stödmottagarens förväntningar

24

Värdet av resultatindikatorn om valideringen skedde efter genomförandet


BILAGA V

Referenstabeller

Tabell 1 – Genomförandedata för projektet

Kod för åtgärden

Åtgärder i EHFF

Genomförandedata för projektet

Kod för genomförandedata

Möjligt värde och typ av värde

Nummer i registret för unionens fiskeflotta (CFR) obligatoriskt (ja eller nej)

Kolumn 18

Kolumn 20

Kolumn 21

Kapitel I: Hållbar utveckling i fisket

I.1

Artikel 26 och artikel 44.3

Innovation

Uppgift om huruvida insatsen avser havs- eller inlandsfiske eller båda

1

Se kod i tabell 2, numeriskt

Ja, om insatsen avser havet

Typ av innovation: produkter och utrustning; processer och tekniker; förvaltnings- och organisationssystem

2

Se kod i tabell 3, numeriskt

Antal personer som omfattas direkt av insatsen inom företag som får stöd

3

Numeriskt

I.2

Artikel 27 och artikel 44.3

Rådgivningstjänster

Uppgift om huruvida insatsen avser havs- eller inlandsfiske eller båda

1

Se kod i tabell 2, numeriskt

Ja, om insatsen avser havet

Typ av rådgivningstjänst: genomförbarhetsstudier och rådgivningstjänster; yrkesmässig rådgivning; affärsstrategier

2

Se kod i tabell 3, numeriskt

I.3

Artikel 28 och artikel 44.3

Partnerskap mellan forskare och fiskare

Uppgift om huruvida insatsen avser havs- eller inlandsfiske eller båda

1

Se kod i tabell 2, numeriskt

Ja, om insatsen avser havet

Typ av verksamhet: nätverk, partnerskapsavtal eller sammanslutning; datainsamling och datahantering; undersökningar; pilotprojekt; spridning; seminarier; bästa praxis

2

Se kod i tabell 3, numeriskt

Antal forskare som arbetar i partnerskap

3

Numeriskt

Antal fiskare som arbetar i partnerskap

4

Numeriskt

Antal andra organ som omfattas av insatsen

5

Numeriskt

I.4

Artikel 29.1 och 29.2 samt artikel 44.1 a

Främjande av humankapital, sysselsättningsskapande och social dialog, yrkesutbildning, nätverksbyggande, stöd till makar och livspartner

Uppgift om huruvida insatsen avser havs- eller inlandsfiske eller båda

1

Se kod i tabell 2, numeriskt

Ja, om insatsen avser havet

Typ av verksamhet: yrkesutbildning och livslångt lärande; nätverksbyggande; social dialog

2

Se kod i tabell 3, numeriskt

Antalet makar och livspartner som omfattas av insatsen

3

Numeriskt

Antal personer eller organisationer som omfattas av insatsen (deltagare i utbildning, medlemmar i nätverk, organisationer som deltar i åtgärder inom den sociala dialogen)

4

Numeriskt

I.5

Artikel 29.3 och artikel 44.1 a

Främjande av humankapital, sysselsättningsskapande och social dialog – praktikanter på fartyg i småskaligt kustfiske

Uppgift om huruvida insatsen avser havs- eller inlandsfiske eller båda

1

Se kod i tabell 2, numeriskt

Ja, om insatsen avser havet

Typ av verksamhet: yrkesutbildning och livslångt lärande

2

Se kod i tabell 3, numeriskt

Antal praktikanter som omfattas av insatsen

3

Numeriskt

I.6

Artikel 30 och artikel 44.4

Diversifiering och nya typer av inkomster

Uppgift om huruvida insatsen avser havs- eller inlandsfiske eller båda

1

Se kod i tabell 2, numeriskt

Ja, om insatsen avser havet

Typ av diversifiering: investeringar ombord; sportfisketurism; restauranger; miljötjänster/miljöåtgärder; utbildningsverksamhet

2

Se kod i tabell 3, numeriskt

Antal berörda fiskare

3

Numeriskt

I.7

Artikel 31 och artikel 44.2

Etableringsstöd för unga fiskare

Uppgift om huruvida insatsen avser havs- eller inlandsfiske eller båda

1

Se kod i tabell 2, numeriskt

Ja, om insatsen avser havet

Ålder för de unga fiskare som omfattas av insatsen

2

Numeriskt

I.8

Artikel 32 och artikel 44.1 b

Hälsa och säkerhet

Uppgift om huruvida insatsen avser havs- eller inlandsfiske eller båda

1

Se kod i tabell 2, numeriskt

Ja, om insatsen avser havet

Typ av diversifiering: investeringar ombord; individuell utrustning

2

Se kod i tabell 3, numeriskt

Antal fiskare som omfattas av insatsen

3

Numeriskt

I.9

Artikel 33

Tillfälligt upphörande med fiskeverksamhet

Antal berörda fiskare

1

Numeriskt

Ja

Antal dagar som omfattas

2

Numeriskt

I.10

Artikel 34

Definitivt upphörande med fiskeverksamhet

Antal berörda fiskare

1

Numeriskt

Ja

I.11

Artikel 35

Gemensam fond för allvarliga klimathändelser och miljöolyckor – inrättande av fonden

Namn på den gemensamma fonden

1

Sträng

Nej

I.12

Artikel 35

Gemensam fond för allvarliga klimathändelser och miljöolyckor – ersättning som betalats ut

Ersättning som betalats ut för: allvarliga klimathändelser; miljöolyckor; räddningskostnader

1

Se kod i tabell 3, numeriskt

Ja

Antal berörda besättningsmedlemmar

2

Numeriskt

I.13

Artikel 36

Stöd till system för fördelning av fiskemöjligheter

Typ av verksamhet: utformning; utveckling; övervakning; utvärdering; förvaltning

1

Se kod i tabell 2, numeriskt

Nej

Typ av stödmottagare

2

Se kod i tabell 4, numeriskt

I.14

Artikel 37

Stöd till utformningen och genomförandet av bevarandeåtgärder och regionalt samarbete

Typ av verksamhet: utformning; utveckling och övervakning; aktörernas deltagande; direkt utsättning

1

Se kod i tabell 3, numeriskt

Nej

Antal berörda bestånd (om tillämpligt)

2

Numeriskt

Totalt område som berörs av projektet (i km2) (om tillämpligt)

3

Numeriskt

I.15

Artikel 38 och artikel 44.1 c

Begränsande av fiskets inverkan på havsmiljön och anpassning av fisket för att skydda arter

Uppgift om huruvida insatsen avser havs- eller inlandsfiske eller båda

1

Se kod i tabell 2, numeriskt

Ja, om insatsen avser havet

Typ av investering: fiskeredskapens selektivitet; minska utkast eller motverka oönskade fångster; eliminering av inverkan på ekosystemet och havsbotten; utrustning för att skydda redskap och fångster från däggdjur och fåglar; anordningar för att samla fisk i de yttersta randområdena

2

Se kod i tabell 3, numeriskt

Antal fiskare som omfattas av insatsen

3

Numeriskt

I.16

Artikel 39 och artikel 44.1 c

Innovation kopplad till bevarandet av de marina biologiska resurserna

Uppgift om huruvida insatsen avser havs- eller inlandsfiske eller båda

1

Se kod i tabell 2, numeriskt

Ja, om insatsen avser havet

Typ av insats: utveckling av ny teknisk eller organisatorisk kunskap som minskar inverkan; införande av ny teknisk eller organisatorisk kunskap som minskar inverkan; utveckling av ny teknisk eller organisatorisk kunskap som ger ett mer hållbart nyttjande, införande av ny teknisk eller organisatorisk kunskap som ger ett mer hållbart nyttjande

2

Se kod i tabell 3, numeriskt

Antal fiskare som omfattas av insatsen

3

Numeriskt

I.17

Artikel 40.1 a

Skydd och återställande av den marina biologiska mångfalden – insamling av avfall

Antal fiskare som omfattas av insatsen

1

Numeriskt

Ja

I.18

Artikel 40.1 b–g samt i och artikel 44.6

Skydd och återställande av den marina biologiska mångfalden – bidrag till bättre förvaltning och bevarande, konstruktion, utplacering eller modernisering av fasta eller flyttbara anläggningar, utarbetande av skydds- och förvaltningsplaner för Natura 2000-områden och geografiska skyddsområden, förvaltning, återställande och övervakning av marina skyddsområden, inklusive Natura 2000-områden, miljömedvetenhet, deltagande i andra åtgärder som syftar till att bevara och främja den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna

Uppgift om huruvida insatsen avser havs- eller inlandsfiske eller båda

1

Se kod i tabell 2, numeriskt

Ja, om insatsen avser havet

Typ av insats: investeringar i anläggningar; förvaltning av resurser; förvaltningsplaner för Natura 2000 och geografiska skyddsområden; förvaltning av Natura 2000; förvaltning av marina skyddsområden; ökad medvetenhet; andra åtgärder för att främja den biologiska mångfalden

2

Se kod i tabell 3, numeriskt

Totalt område som berörs av Natura 2000 (i km2) (om tillämpligt)

3

Numeriskt

Totalt område som berörs av marina skyddsområden (i km2) (om tillämpligt)

4

Numeriskt

Antal berörda fiskare

5

Numeriskt

I.19

Artikel 40.1 h

Skydd och återställande av den marina biologiska mångfalden – system för kompensation av skada på fångster som orsakats av däggdjur eller fåglar

Antal fiskare som omfattas av insatsen

1

Numeriskt

Ja, om insatsen avser havet

I.20

Artikel 41.1 a–c och artikel 44.1 d

Energieffektivitet och åtgärder för att lindra effekterna av klimatförändringarna – investeringar ombord, energieffektivitetsbesiktningar och energieffektivitetsordningar, studier

Uppgift om huruvida insatsen avser havs- eller inlandsfiske eller båda

1

Se kod i tabell 2, numeriskt

Ja, om verksamheten avser havet (endast för artikel 41.1 a)

Typ av insats: utrustning ombord; fiskeredskap; energieffektivitetsbesiktningar och energieffektivitetsordningar, studier

2

Se kod i tabell 3, numeriskt

Antal fiskare som omfattas av insatsen

3

Numeriskt

Minskning av bränsleförbrukning i %

4

Numeriskt

Minskning av CO2-utsläpp i % om tillämpligt

5

Numeriskt

I.21

Artikel 41.2 och artikel 44.1 d

Energieffektivitet och åtgärder för att lindra effekterna av klimatförändringarna – modernisering eller ersättning av motorer

Uppgift om huruvida insatsen avser havs- eller inlandsfiske eller båda

1

Se kod i tabell 2, numeriskt

Ja, om insatsen avser havet

Typ av insats: ersättning av motor; modernisering

2

Se kod i tabell 3, numeriskt

kW före ingrepp (certifierade eller fysiskt kontrollerade)

3

Numeriskt

kW efter ingrepp (certifierade eller fysiskt kontrollerade)

4

Numeriskt

Antal fiskare som omfattas av insatsen

5

Numeriskt

Minskning av bränsleförbrukning i %

6

Numeriskt

Minskning av CO2-utsläpp i % om tillämpligt

7

Numeriskt

I.22

Artikel 42 och artikel 44.1 e

Mervärde, produktkvalitet och användning av oönskade fångster

Uppgift om huruvida insatsen avser havs- eller inlandsfiske eller båda

1

Se kod i tabell 2, numeriskt

Ja, om insatsen avser havet

Typ av insats: investeringar som ger produkterna ett mervärde; investeringar ombord för att höja fiskeriprodukternas kvalitet

2

Se kod i tabell 3, numeriskt

Antal fiskare som omfattas av insatsen

3

Numeriskt

I.23

Artikel 43.1 och 43.3, och artikel 44.1 f

Fiskehamnar, landningsplatser, auktionshallar och skyddshamnar – investeringar för att förbättra infrastrukturerna i fiskehamnar och auktionshallar eller landningsplatser och skyddshamnar, investeringar för att förbättra säkerheten för fiskare

Uppgift om huruvida insatsen avser havs- eller inlandsfiske eller båda

1

Se kod i tabell 2, numeriskt

Ja, om insatsen avser havet

Kategori av investering: fiskehamnar; landningsplatser; auktionshallar; skyddshamnar

2

Se kod i tabell 5, numeriskt

Typ av investering: kvalitet; kontroll och spårbarhet; energieffektivitet; miljöskydd; säkerhet och arbetsförhållanden

3

Se kod i tabell 3, numeriskt

Antal fiskare som omfattas av insatsen

4

Numeriskt

Antal andra hamnanvändare eller andra arbetstagare som omfattas av insatsen

5

Numeriskt

I.24

Artikel 43.2

Fiskehamnar, landningsplatser, auktionshallar och skyddshamnar – investeringar för att underlätta iakttagandet av skyldigheten att landa alla fångster

Kategori av investering: fiskehamnar; landningsplatser; auktionshallar; skyddshamnar

1

Se kod i tabell 5, numeriskt

Nej

Antal fiskare som omfattas av insatsen

2

Numeriskt

Kapitel II: Hållbar utveckling för vattenbruket

II.1

Artikel 47

Innovation

Typ av innovation: utveckling av kunskap; införande av nya arter; genomförbarhetsstudier

1

Se kod i tabell 3, numeriskt

Nej

Typ av vetenskapligt organ som deltar

2

Se kod i tabell 4, numeriskt

Antal anställda som omfattas direkt av insatsen inom de företag som får stöd

3

Numeriskt

II.2

Artikel 48.1 a–d och f–h

Produktiva investeringar i vattenbruk

Typ av investering: produktiv; diversifiering; modernisering; djurens hälsa; produkternas kvalitet; återställning; kompletterande verksamhet

1

Se kod i tabell 3, numeriskt

Nej

Antal anställda som omfattas av insatsen

2

Numeriskt

II.3

Artikel 48.1 e, i och j

Produktiva investeringar i vattenbruk – resurseffektivitet minskning av mängden vatten eller kemikalier som används, recirkulerande system som minimerar vattenanvändningen

Typ av investering: miljön och resurser; vattenanvändning och kvalitet; slutna system

1

Se kod i tabell 3, numeriskt

Nej

II.4

Artikel 48.1 k

Produktiva investeringar i vattenbruk – öka energieffektiviteten, förnybara energikällor

Typ av investering: energieffektivitet; förnybar energi

1

Se kod i tabell 3, numeriskt

Nej

II.5

Artikel 49

Förvaltnings- och avbytar- och rådgivningstjänster för vattenbruksföretag

Typ av insats: införande av förvaltning; inköp av rådgivningstjänster; avbytar- och rådgivningstjänster (med fokus på efterlevnad av miljölagstiftningen); avbytar- och rådgivningstjänster (med fokus på miljökonsekvensbedömning); avbytar- och rådgivningstjänster (med fokus på efterlevnad av lagstiftningen på områdena djurhälsa och djurskydd, hälso- och arbetarskydd och folkhälsa); avbytar- och rådgivningstjänster (med fokus på saluförings- och affärsstrategier)

1

Se kod i tabell 3, numeriskt

Nej

Antal anställda som omfattas av insatsen

2

Numeriskt

II.6

Artikel 50

Främjande av humankapital och nätverksbyggande

Typ av verksamhet: yrkesutbildning; livslångt lärande; spridning; nya yrkeskunskaper; förbättring av arbetsförhållanden och främjande av säkerhet på arbetsplatsen; nätverksbyggande och utbyte av erfarenheter

1

Se kod i tabell 3, numeriskt

Nej

Antal anställda som omfattas av insatsen

2

Numeriskt

Antalet makar och livspartner som omfattas av insatsen

3

Numeriskt

II.7

Artikel 51

Förbättrad potential för vattenbruksanläggningar

Typ av insats: identifiering och kartläggning av områden; förbättring av stödfaciliteter och infrastrukturer; åtgärder för att förebygga allvarliga skador; åtgärder efter upptäckt av ökad dödlighet eller sjukdomar

1

Se kod i tabell 3, numeriskt

Nej

Antal anställda som omfattas av insatsen

2

Numeriskt

II.8

Artikel 52

Främjande av nya vattenbrukare som bedriver hållbart vattenbruk

Totalt område som berörs (i km2)

1

Numeriskt

Nej

Antal anställda som omfattas av insatsen

2

Numeriskt

II.9

Artikel 53

Omställning till miljöledningsordning, miljörevisionsordning och ekologiskt vattenbruk

Typ av insats: omställning till ekologiskt vattenbruk; deltagande i Emas

1

Se kod i tabell 3, numeriskt

Nej

Antal anställda som omfattas av insatsen

2

Numeriskt

Totalt område som berörs (i km2)

3

Numeriskt

II.10

Artikel 54

Vattenbruk som tillhandahåller miljötjänster

Typ av insats: vattenbruk i Natura 2000-områden; ex situ-bevarandeåtgärder och ex situ-reproduktionsåtgärder; vattenbruksinsatser, inbegripet bevarande och förbättring av miljön och den biologiska mångfalden

1

Se kod i tabell 3, numeriskt

Nej

Antal anställda som omfattas av insatsen

2

Numeriskt

Totalt område som berörs av Natura 2000 (i km2)

3

Numeriskt

Totalt område som berörs utanför Natura 2000 (i km2)

4

Numeriskt

II.11

Artikel 55

Åtgärder för folkhälsa

Antal anställda som omfattas av insatsen

1

Numeriskt

Nej

II.12

Artikel 56

Åtgärder för djurs hälsa och välbefinnande

Typ av insats: kontroll och utrotning av sjukdomar; bästa praxis och uppförandekoder; insatser för minskning av beroende av veterinärmedicinska läkemedel; veterinära eller farmaceutiska undersökningar och bästa praxis; hälsoskyddsgrupper; kompensation till blötdjursodlare

1

Se kod i tabell 3, numeriskt

Nej

Antal anställda som omfattas av insatsen

2

Se kod i tabell 3, numeriskt

II.13

Artikel 57

Försäkring för vattenbruksbestånd

Antal anställda som omfattas av insatsen

1

Numeriskt

Nej

Kapitel III: Hållbar utveckling i fiske- och vattenbruksområden

III.1

Artikel 62.1 a

Förberedande stöd

Typ av stödmottagare

1

Se kod i tabell 4, numeriskt

Nej

III.2

Artikel 63

Genomförande av lokalt ledda utvecklingsstrategier urval av lokala aktionsgrupper (FLAG) (1)

Total befolkning som täcks av aktionsgruppen (i enheter)

1

Numeriskt

Nej

Antal offentliga partner i aktionsgruppen

2

Numeriskt

Antal privata partner i aktionsgruppen

3

Numeriskt

Antal partner från civila samhället i aktionsgruppen

4

Numeriskt

Antal anställda i aktionsgruppen (i heltidsekvivalenter) för administrativa uppgifter

5

Numeriskt

Antal anställda i aktionsgruppen (i heltidsekvivalenter) för ledningsuppgifter

6

Numeriskt

III.3

Artikel 63

Genomförande av lokalt ledda utvecklingsstrategier

Projekt som stöds av lokala aktionsgrupper (FLAG) (inbegripet löpande kostnader och ledningsfunktioner)

Typ av insats: skapa mervärde; diversifiering; miljön; sociokulturella insatser; styrning av löpande kostnader och ledning

1

Se kod i tabell 3, numeriskt

Nej

Typ av stödmottagare

2

Se kod i tabell 4, numeriskt

III.4

Artikel 64

Samarbetsåtgärder

Typ av insats: förberedande stöd; projekt inom en och samma medlemsstat; projekt med andra medlemsstater; projekt med partner utanför EU

1

Se kod i tabell 3, numeriskt

Nej

Antal partner, i förekommande fall

2

Numeriskt

Kapitel IV: Saluförings- och beredningsrelaterade åtgärder

IV.1

Artikel 66

Produktions- och saluföringsplaner

Antal medlemmar i producentorganisationer som berörs

1

Numeriskt

Nej

IV.2

Artikel 67

Lagringsstöd

Antalet medlemmar i producentorganisationer som omfattas av insatsen

1

Numeriskt

Nej

IV.3

Artikel 68

Saluföringsåtgärder

Typ av insats: skapa producentorganisationer, sammanslutningar av producentorganisationer eller branschorganisationer; hitta nya marknader och förbättra villkoren för utsläppande på marknaden (med fokus på arter med marknadspotential); hitta nya marknader och förbättra villkoren för utsläppande på marknaden (med fokus på oönskade fångster); hitta nya marknader och förbättra villkoren för utsläppande på marknaden (med fokus på produkter med liten miljöpåverkan eller ekologiska produkter); främja kvaliteten och mervärdet (med fokus på certifiering och marknadsföring av hållbara produkter); främja kvaliteten och mervärdet (med fokus på miljöordningar); främja kvaliteten och mervärdet (med fokus på direkt saluföring); främja kvaliteten och mervärdet (med fokus på förpackning); öppenhet och insyn i fråga om produktionen; spårbarhet och miljömärkning; standardkontrakt; kommunikations- och marknadsföringskampanjer

1

Se kod i tabell 3, numeriskt

 

Antal företag som omfattas av insatsen

2

Numeriskt

Antalet medlemmar i producentorganisationer som omfattas av insatsen

3

Numeriskt

IV.4

Artikel 69

Beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter

Typ av investering: energibesparing eller minskning av miljöpåverkan; förbättring av säkerhet, hygien, hälsa och arbetsförhållanden; beredning av fångster som inte är avsedda som livsmedel; beredning av biprodukter; beredning av ekologiska vattenbruksprodukter; nya eller förbättrade produkter, processer eller förvaltningssystem

1

Se kod i tabell 3, numeriskt

Nej

Antal företag som får stöd

2

Numeriskt

Antal anställda som omfattas av insatsen

3

Numeriskt

Kapitel V: Kompensation för extra kostnader i de yttersta randområdena med avseende på fiskeri- och vattenbruksprodukter

V.1

Artikel 70

Kompensationssystem

Kompensation för extra kostnader

1

Numeriskt

Nej

Antal företag som omfattas av insatsen

2

Numeriskt

Antal anställda som omfattas av insatsen

3

Numeriskt

Kapitel VI: Kompletterande åtgärder för den gemensamma fiskeripolitiken inom ramen för delad förvaltning

VI.1

Artikel 76

Kontroll och tillsyn

Typ av insats: inköp, installation och utveckling av teknik; utveckling, inköp och installation av nödvändiga komponenter för att säkerställa dataöverföring; utveckling, inköp och installation av nödvändiga komponenter för att säkerställa spårbarhet; genomförande av program för utbyte och analys av data; modernisering och inköp av patrullfartyg, patrullflygplan och patrullhelikoptrar; inköp av andra kontrollmedel; utveckling av innovativa kontroll- och övervakningssystem och pilotprojekt; fortbildnings- och utbytesprogram; lönsamhetsanalyser och bedömning av revisioner; seminarier och medieverktyg; driftskostnader; genomförande av en handlingsplan

1

Se kod i tabell 3, numeriskt

Ja, vid investeringar ombord

Typ av stödmottagare

2

Se kod i tabell 4, numeriskt

VI.2

Artikel 77

Datainsamling

Typ av stödmottagare

1

Se kod i tabell 4, numeriskt

Nej

Kapitel VII: Tekniskt stöd på medlemsstaternas initiativ

VII.1

Artikel 78

Tekniskt stöd på medlemsstaternas initiativ

Typ av insats: genomförande av det operativa programmet; it-system; förbättring av den administrativa kapaciteten; kommunikationsinsatser; utvärdering; undersökningar; kontroll och revision, nätverk mellan fiskets lokala aktionsgrupper; andra

1

Se kod i tabell 3, numeriskt

Nej

Kapitel VIII: Främjande av genomförandet av den integrerade havspolitiken

VIII.1

Artikel 80.1 a

Integrerad övervakning till havs

Typ av insats: bidra till integrerad övervakning till havs; bidra till Cise

1

Se kod i tabell 3, numeriskt

Nej

Typ av stödmottagare

2

Se kod i tabell 4, numeriskt

VIII.2

Artikel 80.1 b

Främjande av skyddet av den marina miljön och en hållbar användning av havs- och kustresurser

Typ av insats: marina skyddade miljöområden; Natura 2000

1

Se kod i tabell 3, numeriskt

Nej

Yta marint skyddsområde som omfattas (km2) (om tillämpligt)

2

Numeriskt

Yta Natura 2000 som omfattas (km2) (om tillämpligt)

3

Numeriskt

Typ av stödmottagare

4

Se kod i tabell 4, numeriskt

VIII.3

Artikel 80.1 c

Förbättra kunskapen om tillståndet för den marina miljön

Typ av insats: genomförande av övervakningsprogrammet; inrättandet av åtgärder för ramdirektivet om en marin strategi

1

Se kod i tabell 3, numeriskt

Nej

Typ av stödmottagare

2

Se kod i tabell 4, numeriskt


Tabell 2 – Typ av fiske

Kod

Beskrivning

1

Hav

2

Inlandsfiske

3

Båda alternativen


Tabell 3 – Typ av insats

Kod

Beskrivning

Kopplad till åtgärd(er) – kod

1

Produkter och utrustning

I.1

2

Processer och tekniker

I.1

3

Förvaltnings- och organisationssystem

I.1

4

Genomförbarhetsstudier och rådgivningstjänster

I.2

5

Yrkesmässig rådgivning

I.2

6

Affärsstrategier

I.2

7

Nätverk

I.3

8

Partnerskapsavtal eller sammanslutning

I.3

9

Datainsamling och datahantering

I.3

10

Studier

I.3

11

Pilotprojekt

I.3

12

Spridning

I.3

13

Seminarier

I.3

14

Bästa praxis

I.3

15

Fortbildning och lärande

I.4, I.5

16

Upprättande av nätverk

I.4

17

Social dialog

I.4

18

Investeringar ombord

I.6

19

Sportfisketurism

I.6

20

Restaurangverksamhet

I.6

21

Miljötjänster

I.6

22

Utbildningsverksamhet

I.6

23

Investeringar ombord

I.8

24

Individuell utrustning

I.8

25

Allvarlig klimathändelse

I.12

26

Miljöolycka

I.12

27

Räddningskostnader

I.12

28

Utformning

I.13, I.14

29

Utveckling

I.13, I.14

30

Övervakning

I.13, I.14

31

Utvärdering

I.13

32

Förvaltning

I.13

33

Aktörernas deltagande

I.14

34

Direkt utsättning

I.14

35

Fiskredskapens selektivitet

I.15

36

Minska utkast eller motverka oönskade fångster

I.15

37

Eliminering av inverkan på ekosystemet och havsbotten

I.15

38

Utrustning för att skydda redskap och fångster från däggdjur och fåglar

I.15

39

Anordningar för att samla fisk i de yttersta randområdena

I.15

40

Utveckling av ny teknisk eller organisatorisk kunskap som minskar inverkan

I.16

41

Införande av ny teknisk eller organisatorisk kunskap som minskar inverkan

I.16

42

Utveckling av ny teknisk eller organisatorisk kunskap som ger ett mer hållbart nyttjande

I.16

43

Införande av ny teknisk eller organisatorisk kunskap som ger ett mer hållbart nyttjande

I.16

44

Investeringar i anläggningar

I.18

45

Förvaltning av resurser

I.18

46

Förvaltningsplaner för Natura 2000 och geografiska skyddsområden

I.18

47

Förvaltning av Natura 2000

I.18

48

Förvaltning av marina skyddsområden

I.18

49

Ökad medvetenhet

I.18

50

Andra åtgärder för att främja den biologiska mångfalden

I.18

51

Utrustning ombord

I.20

52

Fiskeredskap

I.20

53

Energieffektivitetsbesiktningar och energieffektivitetsordningar

I.20

54

Studier

I.20

55

Ersättning av motor

I.21

56

Modernisering

I.21

57

Investeringar som ger produkterna ett mervärde

I.22

58

Investeringar ombord för att höja fiskeriprodukternas kvalitet

I.22

59

Kvalitet

I.23

60

Kontroll och spårbarhet

I.23

61

Energieffektivitet

I.23

62

Miljöskydd

I.23

63

Säkerhet och arbetsförhållanden

I.23

64

Utveckling av kunskap

II.1

65

Införande av nya arter

II.1

66

Genomförbarhetsstudier

II.1

67

Produktiva

II.2

68

Diversifiering

II.2

69

Modernisering

II.2

70

Djurens hälsa

II.2

71

Produkternas kvalitet

II.2

72

Återställande

II.2

73

Åtgärder som kompletterar den rådgivande verksamheten

II.2

74

Miljön och resurser

II.3

75

Vattenanvändning och kvalitet

II.3

76

Slutna system

II.3

77

Energieffektivitet

II.4

78

Förnybar energi

II.4

79

Införande av förvaltning

II.5

80

Inköp av rådgivningstjänster

II.5

81

Avbytar- och rådgivningstjänster (med fokus på efterlevnad av miljölagstiftningen)

II.5

82

Avbytar- och rådgivningstjänster (med fokus på miljökonsekvensbedömning)

II.5

83

Avbytar- och rådgivningstjänster (med fokus på efterlevnad av lagstiftningen på områdena djurhälsa och djurskydd, hälso- och arbetarskydd och folkhälsa)

II.5

84

Avbytar- och rådgivningstjänster (med fokus på saluförings- och affärsstrategier)

II.5

85

Yrkesutbildning

II.6

86

Livslångt lärande

II.6

87

Spridning

II.6

88

Nya yrkeskunskaper

II.6

89

Förbättring av arbetsförhållanden och främjande av säkerhet på arbetsplatsen

II.6

90

Nätverksbyggande och utbyte av erfarenheter

II.6

91

Identifiering och kartläggning av områden

II.7

92

Förbättring av stödfaciliteter och infrastrukturer

II.7

93

Åtgärder för att förebygga allvarliga skador

II.7

94

Åtgärder efter upptäckt av ökad dödlighet eller sjukdomar

II.7

95

Omställning till ekologiskt vattenbruk

II.9

96

Deltagande i Emas

II.9

97

Vattenbruk i Natura 2000-områden

II.10

98

Ex situ-bevarandeåtgärder och ex situ-reproduktionsåtgärder;

II.10

99

Vattenbruksinsatser, inbegripet bevarande och förbättring av miljön och den biologiska mångfalden

II.10

100

Kontroll och utrotning av sjukdomar

II.12

101

Bästa praxis och uppförandekoder

II.12

102

Insatser för minskning av beroende av veterinärmedicinska läkemedel

II.12

103

Veterinära eller farmaceutiska undersökningar och bästa praxis

II.12

104

Hälsoskyddsgrupper

II.12

105

Kompensation till blötdjursodlare

II.12

106

Skapa mervärde

III.3

107

Diversifiering

III.3

108

Miljö

III.3

109

Sociokulturella insatser

III.3

110

Styrning

III.3

111

Löpande kostnader och ledning

III.3

112

Förberedande stöd

III.4

113

Projekt inom en och samma medlemsstat

III.4

114

Projekt med andra medlemsstater

III.4

115

Projekt med partner utanför EU

III.4

116

Skapa producentorganisationer, sammanslutningar av producentorganisationer eller branschorganisationer

IV.3

117

Hitta nya marknader och förbättra villkoren för utsläppande på marknaden (med fokus på arter med marknadspotential)

IV.3

118

Hitta nya marknader och förbättra villkoren för utsläppande på marknaden (med fokus på oönskade fångster)

IV.3

119

Hitta nya marknader och förbättra villkoren för utsläppande på marknaden (med fokus på produkter med liten miljöpåverkan eller ekologiska produkter)

IV.3

120

Främja kvaliteten och mervärdet (med fokus på certifiering och marknadsföring av hållbara produkter)

IV.3

121

Främja kvaliteten och mervärdet (med fokus på kvalitetsordningar)

IV.3

122

Främja kvaliteten och mervärdet (med fokus på direkt saluföring)

IV.3

123

Främja kvaliteten och mervärdet (med fokus på förpackning)

IV.3

124

Öppenhet och insyn i fråga om produktionen

IV.3

125

Spårbarhet och miljömärkning

IV.3

126

Standardkontrakt

IV.3

127

Kommunikations- och marknadsföringskampanjer

IV.3

128

Energibesparing eller minskning av miljöpåverkan

IV.4

129

Förbättring av säkerhet, hygien, hälsa och arbetsförhållanden

IV.4

130

Beredning av fångster som inte är avsedda som livsmedel

IV.4

131

Beredning av biprodukter

IV.4

132

Beredning av ekologiska vattenbruksprodukter

IV.4

133

Nya eller förbättrade produkter, processer eller förvaltningssystem

IV.4

134

Inköp, installation och utveckling av teknik

VI.1

135

Utveckling, inköp och installation av nödvändiga komponenter för att säkerställa dataöverföring

VI.1

136

Utveckling, inköp och installation av nödvändiga komponenter för att säkerställa spårbarhet

VI.1

137

Genomförande av program för utbyte och analys av data

VI.1

138

Modernisering och inköp av patrullfartyg, patrullflygplan och patrullhelikoptrar

VI.1

139

Inköp av andra kontrollmedel

VI.1

140

Utveckling av innovativa kontroll- och övervakningssystem och pilotprojekt

VI.1

141

Utbildnings- och utbytesprogram

VI.1

142

Lönsamhetsanalyser och bedömning av revisioner

VI.1

143

Seminarier och medieverktyg

VI.1

144

Driftskostnader

VI.1

145

Genomförande av en handlingsplan

VI.1

146

Genomförande av det operativa programmet

VII.1

147

It-system

VII.1

148

Förbättring av den administrativa kapaciteten

VII.1

149

Kommunikationsinsatser

VII.1

150

Utvärdering

VII.1

151

Studier

VII.1

152

Kontroll och revision

VII.1

153

Nätverk mellan fiskets lokala aktionsgrupper

VII.1

154

Övrigt

VII.1

155

Bidra till integrerade övervakning till havs (IMS)

VIII.1

156

Bidra till Cise

VIII.1

157

Marina skyddsområden

VIII.2

158

Natura 2000

VIII.2

159

Fastställande av övervakningsprogram

VIII.3

160

Inrättandet av åtgärder för ramdirektivet om en marin strategi

VIII.3


Tabell 4 – Typ av stödmottagare

Kod

Beskrivning

1

Offentlig myndighet

2

Juridisk person

3

Fysisk person

4

Yrkesfiskarorganisation

5

Producentorganisationer

6

Icke-statlig organisation

7

Forskningscentrum eller universitet

8

Blandat


Tabell 5 – Kategorier av investeringar

Kod

Beskrivning

Kopplad till åtgärd(er) – kod

1

Fiskehamnar

I.23, I.24

2

Landningsplatser

I.23, I.24

3

Auktionshallar

I.23, I.24

4

Skyddshamnar

I.23, I.24


(1)  Uppgifter som skall lämnas när en aktionsgrupp väljs ut.


Top