EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1242

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1242/2014 af 20. november 2014 om fastsættelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 om den Europæiske Hav- og Fiskerifond af regler om, hvordan relevante kumulative data vedrørende operationer skal præsenteres

EUT L 334 af 21.11.2014, p. 11–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/01/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1242/oj

21.11.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 334/11


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1242/2014

af 20. november 2014

om fastsættelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 om den Europæiske Hav- og Fiskerifond af regler om, hvordan relevante kumulative data vedrørende operationer skal præsenteres

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1255/2011 (1), særlig artikel 97, stk. 2,

efter høring af Udvalget for Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 97, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 508/2014 skal medlemsstaternes forvaltningsmyndigheder sende Kommissionen relevante kumulative data om operationer, der er udvalgt til finansiering indtil slutningen af det foregående år, herunder centrale karakteristika for støttemodtageren og selve operationen.

(2)

For at sikre, at de kumulative data vedrørende operationer, der er udvalgt til finansiering, er ensartede og fuldstændige, bør der fastsættes fælles tekniske specifikationer og regler for, hvordan de kumulative data skal præsenteres. Med henblik herpå er det hensigtsmæssigt at henvise til den databasestruktur, der er fastsat i bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1243/2014 (2).

(3)

For at sikre omgående anvendelse af foranstaltningerne i denne forordning, bør den træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Forvaltningsmyndighederne følger de tekniske specifikationer og regler for præsentation af kumulative data vedrørende operationer, der er udvalgt til finansiering, herunder centrale karakteristika for støttemodtageren og selve operationen, jf. artikel 97, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 508/2014, som fastsat i formularerne og tabellerne i bilagene til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. november 2014.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 149 af 20.5.2014, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1243/2014 af 20. november 2014 om fastsættelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 om den Europæiske Hav- og Fiskerifond af regler om de oplysninger, som medlemsstaterne skal fremsende, og om databehov og synergier mellem mulige datakilder (se side 39 i denne EUT).


BILAG I

Oplysningerne i de følgende felter skal fremsendes for hver operation, jf. den databasestruktur, der er fastsat i bilag I til forordning (EU) nr. 1243/2014

Kumulative data vedrørende operationer, der er udvalgt til finansiering fra den 1. januar 2014 til den 31. december ….

Felt

Feltets indhold

1

CCI

2

Operationens entydige identifikator (ID)

3

Operationens navn

5

NUTS-kode

6

Støttemodtager

7

Støttemodtagers køn

8

Virksomhedens størrelse

9

Operationens gennemførelsesstadium

10

Samlede støtteberettigede omkostninger

11

Samlede støtteberettigede offentlige omkostninger

12

EHFF-støtte

13

Godkendelsesdato

14

Samlede støtteberettigede udgifter

15

Samlede støtteberettigede offentlige udgifter

16

Udgifter, der er støtteberettigede inden for rammerne af EHFF

17

Dato for sidste betaling til støttemodtager

18

Berørt foranstaltning

19

Outputindikator


BILAG II

Oplysningerne i nedenstående felter fremsendes for hver operation, hvis operationen vedrører flådeforanstaltninger, jf. den databasestruktur, der er fastsat i bilag I til forordning (EU) nr. 1243/2014

Kumulative data vedrørende operationer, der er udvalgt til finansiering fra den 1. januar 2014 til den 31. december ….

Felt

Feltets indhold

1

CCI

2

Operationens entydige identifikator (ID)

4

Fartøjets registernummer i EU-fiskerflåderegistret (CFR)


BILAG III

Oplysningerne i nedenstående felter om operationens gennemførelse fremsendes for hver operation, jf. den databasestruktur, der er fastsat i bilag I til forordning (EU) nr. 1243/2014

Kumulative data vedrørende operationer, der er udvalgt til finansiering fra den 1. januar 2014 til den 31. december ….

Felt

Feltets indhold

1

CCI

2

Operationens entydige identifikator (ID)

20

Data vedrørende operationens gennemførelse

21

Gennemførelsesdataenes værdi


BILAG IV

Oplysningerne i nedenstående felter om resultatindikatorer fremsendes for hver operation, jf. den databasestruktur, der er fastsat i bilag I til forordning (EU) nr. 1243/2014

Kumulative data vedrørende operationer, der er udvalgt til finansiering fra den 1. januar 2014 til den 31. december ….

Felt

Feltets indhold

1

CCI

2

Operationens entydige identifikator (ID)

22

Resultatindikator(er), der er knyttet til operationen

23

Vejledende resultat, som støttemodtageren forventer

24

Resultatindikatorens værdi som valideret efter gennemførelsen


BILAG V

Referencetabeller

Tabel 1 — Projektgennemførelsesdata

Foranstaltningens kode

Foranstaltninger under EHFF

Projektgennemførelsesdata

Gennemførelsesdataenes kode

Mulig værdi og værditype

Registernummer i EU-fiskerflåderegistret (CFR) obligatorisk (ja eller nej)

Kolonne 18

Kolonne 20

Kolonne 21

Kapitel I: Bæredygtig udvikling af fiskeri

I.1

Artikel 26 og artikel 44, stk. 3

Innovation

Angivelse af, om operationen vedrører hav- eller ferskvandsfiskeri eller begge

1

Se kode i tabel 2, numerisk

Ja, hvis operationen vedrører havfiskeri

Type innovation: produkter og udstyr, processer og teknikker, forvaltnings- og organisationssystemer

2

Se kode i tabel 3, numerisk

Antal personer, som operationen er til umiddelbar gavn for i de virksomheder, der modtager støtte

3

Numerisk

I.2

Artikel 27 og artikel 44, stk. 3

Rådgivningstjenester

Angivelse af, om operationen vedrører hav- eller ferskvandsfiskeri eller begge

1

Se kode i tabel 2, numerisk

Ja, hvis operationen vedrører havfiskeri

Type rådgivningstjeneste: gennemførlighedsundersøgelser og rådgivningstjenester, faglig rådgivning, virksomhedsstrategier

2

Se kode i tabel 3, numerisk

I.3

Artikel 28 og artikel 44, stk. 3

Partnerskab mellem videnskabsfolk og fiskere

Angivelse af, om operationen vedrører hav- eller ferskvandsfiskeri eller begge

1

Se kode i tabel 2, numerisk

Ja, hvis operationen vedrører havfiskeri

Aktivitetstype: netværk, partnerskabsaftale eller sammenslutninger, dataindsamling og -forvaltning, undersøgelser, pilotprojekter, formidling, seminarer, bedste praksis

2

Se kode i tabel 3, numerisk

Antal videnskabsfolk, der deltager i partnerskabet

3

Numerisk

Antal fiskere, der deltager i partnerskabet

4

Numerisk

Antal andre organer, der deltager i operationen

5

Numerisk

I.4

Artikel 29, stk. 1 og 2, og artikel 44, stk. 1, litra a)

Fremme af menneskelig kapital, jobskabelse og social dialog — uddannelse, netværk, social dialog, støtte til ægtefæller og livsledsagere

Angivelse af, om operationen vedrører hav- eller ferskvandsfiskeri eller begge

1

Se kode i tabel 2, numerisk

Ja, hvis operationen vedrører havfiskeri

Aktivitetstype: uddannelse og læring, netværk, social dialog

2

Se kode i tabel 3, numerisk

Antal ægtefæller og livsledsagere, der er omfattet af operationen

3

Numerisk

Antal personer eller organisationer, der er omfattet af operationen (deltagere i uddannelse, medlemmer af netværk og organisationer, der deltager i social dialog)

4

Numerisk

I.5

Artikel 29, stk. 3, og artikel 44, stk. 1, litra a)

Fremme af menneskelig kapital, jobskabelse og social dialog — praktikanter om bord på fartøjer, der driver ikkeindustrielt kystfiskeri

Angivelse af, om operationen vedrører hav- eller ferskvandsfiskeri eller begge

1

Se kode i tabel 2, numerisk

Ja, hvis operationen vedrører havfiskeri

Aktivitetstype: uddannelse og læring

2

Se kode i tabel 3, numerisk

Antal praktikanter, der er omfattet af operationen

3

Numerisk

I.6

Artikel 30 og artikel 44, stk. 4

Diversificering og nye former for indkomst

Angivelse af, om operationen vedrører hav- eller ferskvandsfiskeri eller begge

1

Se kode i tabel 2, numerisk

Ja, hvis operationen vedrører havfiskeri

Type diversificering: investeringer om bord, fisketurisme, restaurationsvirksomhed, miljøtjenester, uddannelsesaktiviteter

2

Se kode i tabel 3, numerisk

Antal berørte fiskere

3

Numerisk

I.7

Artikel 31 og artikel 44, stk. 2

Opstartsstøtte til unge fiskere

Angivelse af, om operationen vedrører hav- eller ferskvandsfiskeri eller begge

1

Se kode i tabel 2, numerisk

Ja, hvis operationen vedrører havfiskeri

Angiv alder for de unge fiskere, der er omfattet af operationen

2

Numerisk

I.8

Artikel 32, og artikel 44, stk. 1, litra b)

Sundhed og sikkerhed

Angivelse af, om operationen vedrører hav- eller ferskvandsfiskeri eller begge

1

Se kode i tabel 2, numerisk

Ja, hvis operationen vedrører havfiskeri

Udstyrstype: investering om bord, personligt udstyr

2

Se kode i tabel 3, numerisk

Antal fiskere, der er omfattet af operationen

3

Numerisk

I.9

Artikel 33

Midlertidigt ophør med fiskeriaktiviteter

Antal berørte fiskere

1

Numerisk

Ja

Antal dage, der er omfattet

2

Numerisk

I.10

Artikel 34

Endeligt ophør med fiskeriaktiviteter

Antal berørte fiskere

1

Numerisk

Ja

I.11

Artikel 35

Gensidig fond for ugunstige vejrforhold og miljøhændelser — oprettelse af fonden

Den gensidige fonds navn

1

Streng

Nej

I.12

Artikel 35

Gensidig fond for ugunstige vejrforhold og miljøhændelser — betalt godtgørelse

Godtgørelse betalt for: ugunstige vejrforhold, miljøhændelser, redningsomkostninger

1

Se kode i tabel 3, numerisk

Ja

Antal berørte besætningsmedlemmer

2

Numerisk

I.13

Artikel 36

Støtte til systemerne for tildeling af fiskerimuligheder

Aktivitetstype: udformning, udvikling, overvågning, evaluering, forvaltning

1

Se kode i tabel 2, numerisk

Nej

Type støttemodtager

2

Se kode i tabel 4, numerisk

I.14

Artikel 37

Støtte til udformning og gennemførelse af bevaringsforanstaltninger og regionalt samarbejde

Aktivitetstype: udformning, udvikling og overvågning, interessenters deltagelse, direkte udsætning

1

Se kode i tabel 3, numerisk

Nej

Antal berørte bestande (hvis relevant)

2

Numerisk

Samlet areal, som projektet berører (i km2) (hvis relevant)

3

Numerisk

I.15

Artikel 38 og artikel 44, stk. 1, litra c)

Begrænsning af fiskeriets indvirkning på havmiljøet og tilpasning af fiskeriet til beskyttelsen af arter

Angivelse af, om operationen vedrører hav- eller ferskvandsfiskeri eller begge

1

Se kode i tabel 2, numerisk

Ja, hvis operationen vedrører havfiskeri

Type investering: redskabernes selektivitet, reduktion af udsmid eller håndtering af uønskede fangster, begrænsning af fiskeriets indvirkning på økosystemerne og havbunden, beskyttelse af redskaber mod pattedyr og fugle, anordninger til tiltrækning af fisk i regionerne i den yderste periferi

2

Se kode i tabel 3, numerisk

Antal fiskere, der er omfattet af operationen

3

Numerisk

I.16

Artikel 39, og artikel 44, stk. 1, litra c)

Innovation i tilknytning til bevaring af havets biologiske ressourcer

Angivelse af, om operationen vedrører hav- eller ferskvandsfiskeri eller begge

1

Se kode i tabel 2, numerisk

Ja, hvis operationen vedrører havfiskeri

Type operation: udvikling af ny teknisk eller organisatorisk viden med henblik på at mindske konsekvenserne af fiskeri; indførelse af ny teknisk eller organisatorisk viden med henblik på at mindske konsekvenserne af fiskeri; udvikling af ny teknisk eller organisatorisk viden med henblik på bæredygtig udnyttelse; indførelse af ny teknisk eller organisatorisk viden, som fører til bæredygtig udnyttelse

2

Se kode i tabel 3, numerisk

Antal fiskere, der er omfattet af operationen

3

Numerisk

I.17

Artikel 40, stk. 1, litra a)

Beskyttelse og genopretning af marin biodiversitet — indsamling af affald

Antal fiskere, der er omfattet af operationen

1

Numerisk

Ja

I.18

Artikel 40, stk. 1, litra b) — g) og litra i), og artikel 44, stk. 6

Beskyttelse og genopretning af marin biodiversitet — bidrag til bedre forvaltning eller bevaring, bygning, etablering eller modernisering af faste eller mobile anlæg, udarbejdelse af beskyttelses- og forvaltningsplaner i tilknytning til Natura 2000-områder og særlige beskyttede områder, forvaltning, genopretning og overvågning af beskyttede havområder, herunder Natura 2000-områder, miljøbevidsthed, deltagelse i andre tiltag, som har til formål at opretholde og fremme biodiversiteten og økosystemtjenesterne

Angivelse af, om operationen vedrører hav- eller ferskvandsfiskeri eller begge

1

Se kode i tabel 2, numerisk

Ja, hvis operationen vedrører havfiskeri

Type operation: investering i anlæg, ressourceforvaltning, forvaltningsplaner for Natura 2000-områder og særlige beskyttede områder, forvaltning af Natura 2000-områder, forvaltning af beskyttede havområder, bevidstgørelse, andre tiltag, der har til formål at fremme biodiversiteten

2

Se kode i tabel 3, numerisk

Samlet areal, der er berørt af Natura 2000 (i km2) (hvis relevant)

3

Numerisk

Samlet areal udpeget som beskyttet havområde (i km2) (hvis relevant)

4

Numerisk

Antal berørte fiskere

5

Numerisk

I.19

Artikel 40, stk. 1, litra h)

Beskyttelse og genopretning af marin biodiversitet — godtgørelsesordninger for erstatning for skader på fangster forårsaget af pattedyr og fugle

Antal fiskere, der er omfattet af operationen

1

Numerisk

Ja, hvis operationen vedrører havfiskeri

I.20

Artikel 41, stk. 1, litra a-c), og artikel 44, stk. 1, litra d)

Energieffektivitet og modvirkning af klimaændringer — investeringer om bord, energieffektivitetsrevisioner og -ordninger, undersøgelser

Angivelse af, om operationen vedrører hav- eller ferskvandsfiskeri eller begge

1

Se kode i tabel 2, numerisk

Ja, hvis operationen vedrører havfiskeri (kun for artikel 41, stk. 1, litra a))

Type operation: udstyr om bord, fiskeredskaber, energieffektivitetsrevisioner og –ordninger, undersøgelser

2

Se kode i tabel 3, numerisk

Antal fiskere, der er omfattet af operationen

3

Numerisk

reduktion af brændstofforbrug i %

4

Numerisk

reduktion af CO2-emissioner i % (hvis relevant)

5

Numerisk

I.21

Artikel 41, stk. 2, og artikel 44, stk. 1, litra d)

Energieffektivitet og modvirkning af klimaændringer — udskiftning eller modernisering af motorer

Angivelse af, om operationen vedrører hav- eller ferskvandsfiskeri eller begge

1

Se kode i tabel 2, numerisk

Ja, hvis operationen vedrører havfiskeri

Type operation: udskiftning af motor, modernisering

2

Se kode i tabel 3, numerisk

kW før udskiftning/modernisering (certificeret eller kontrolleret fysisk)

3

Numerisk

kW efter udskiftning/modernisering (certificeret eller kontrolleret fysisk)

4

Numerisk

Antal fiskere, der er omfattet af operationen

5

Numerisk

reduktion af brændstofforbrug i %

6

Numerisk

reduktion af CO2-emissioner i % (hvis relevant)

7

Numerisk

I.22

Artikel 42 og artikel 44, stk. 1, litra e)

Merværdi, produktkvalitet og anvendelse af uønskede fangster

Angivelse af, om operationen vedrører hav- eller ferskvandsfiskeri eller begge

1

Se kode i tabel 2, numerisk

Ja, hvis operationen vedrører havfiskeri

Type operation: investeringer, der skaber merværdi for fiskevarer; investeringer om bord, der forbedrer kvaliteten af fiskevarerne

2

Se kode i tabel 3, numerisk

Antal fiskere, der er omfattet af operationen

3

Numerisk

I.23

Artikel 43, stk. 1 og 3, og artikel 44, stk. 1, litra f)

Fiskerihavne, landingssteder, auktionshaller og nødhavne — investeringer, der forbedrer fiskerihavnenes og auktionshallernes infrastruktur eller landingssteder og nødhavne samt investeringer, der øger sikkerheden for fiskere

Angivelse af, om operationen vedrører hav- eller ferskvandsfiskeri eller begge

1

Se kode i tabel 2, numerisk

Ja, hvis operationen vedrører havfiskeri

Investeringskategori: fiskerihavne, landingssteder, auktionshaller, nødhavne

2

Se kode i tabel 5, numerisk

Type investering: kvalitet, kontrol og sporbarhed, energieffektivitet, miljøbeskyttelse, sikkerhed og arbejdsvilkår

3

Se kode i tabel 3, numerisk

Antal fiskere, der er omfattet af operationen

4

Numerisk

Antal øvrige havnebrugere eller andre arbejdstagere, der er omfattet af operationen

5

Numerisk

I.24

Artikel 43, stk. 2

Fiskerihavne, landingssteder, auktionshaller og nødhavne — investeringer, der letter overholdelsen af forpligtelsen til at lande alle fangster

Investeringskategori: fiskerihavne, landingssteder, auktionshaller, nødhavne

1

Se kode i tabel 5, numerisk

Nej

Antal fiskere, der er omfattet af operationen

2

Numerisk

Kapitel II: Bæredygtig udvikling af akvakultur

II.1

Artikel 47

Innovation

Type innovation: udvikling af viden, markedsføring af nye arter, gennemførlighedsundersøgelser

1

Se kode i tabel 3, numerisk

Nej

Angiv, hvilken type forskningsorgan der deltager

2

Se kode i tabel 4, numerisk

Antal medarbejdere, som operationen er til umiddelbar gavn for i de virksomheder, der modtager støtte

3

Numerisk

II.2

Artikel 48, stk. 1, litra a)-d) og litra f)-h)

Produktive investeringer i akvakultur

Type investering: produktiv investering, diversificering, modernisering, dyresundhed, produktkvalitet, genopretning, supplerende aktiviteter

1

Se kode i tabel 3, numerisk

Nej

Antal medarbejdere, der er omfattet af operationen

2

Numerisk

II.3

Artikel 48, stk. 1, litra e), i) og j)

Produktive investeringer i akvakultur — ressourceeffektivitet, reduktion af vandforbruget og mængden af kemikalier, recirkuleringssystemer, der minimerer vandforbruget

Type investering; miljø og ressourcer, vandforbrug og –kvalitet, lukkede systemer

1

Se kode i tabel 3, numerisk

Nej

II.4

Artikel 48, stk. 1, litra k)

Produktive investeringer i akvakultur — øget energieffektivitet og vedvarende energikilder

Type investering: produktiv investering, vedvarende energikilder

1

Se kode i tabel 3, numerisk

Nej

II.5

Artikel 49

Forvaltnings-, vikar- og rådgivningstjenester for akvakulturbrug

Type operation: oprettelse af forvaltningstjenester, indkøb af rådgivningstjenester; vikar- og rådgivningstjenester (fokus på overholdelse af miljølovgivningen); vikar- og rådgivningstjenester (fokus på miljøkonsekvensvurdering); vikar- og rådgivningstjenester (fokus på overholdelse af lovgivningen om dyrevelfærd og -sundhed og folkesundhed); vikar- og rådgivningstjenester (fokus på afsætnings- og forretningsstrategier)

1

Se kode i tabel 3, numerisk

Nej

Antal medarbejdere, der er omfattet af operationen

2

Numerisk

II.6

Artikel 50

Fremme af menneskelig kapital og netværk

Aktivitetstype: erhvervsuddannelse, livslang læring, formidling, nye erhvervsmæssige færdigheder, forbedring af arbejdsvilkår og fremme af sikkerhed på arbejdspladsen, netværk og udveksling af erfaringer

1

Se kode i tabel 3, numerisk

Nej

Antal medarbejdere, der er omfattet af operationen

2

Numerisk

Antal ægtefæller og livsledsagere, der er omfattet af operationen

3

Numerisk

II.7

Artikel 51

Forøgelse af akvakulturbrugs potentiale

Type operation: identifikation af områder; forbedring af støttefaciliteter og infrastrukturer; tiltag, der forhindrer alvorlige skader; tiltag som følge af konstateret øget dødelighed eller sygdomme

1

Se kode i tabel 3, numerisk

Nej

Antal medarbejdere, der er omfattet af operationen

2

Numerisk

II.8

Artikel 52

Tilskyndelse til nye akvakulturbrugere, der udøver bæredygtig akvakultur

Samlet berørt areal (i km2)

1

Numerisk

Nej

Antal medarbejdere, der er omfattet af operationen

2

Numerisk

II.9

Artikel 53

Omlægning til miljøledelse og miljørevision og økologisk akvakultur

Type operation: omlægning til økologisk akvakultur, deltagelse i EMAS

1

Se kode i tabel 3, numerisk

Nej

Antal medarbejdere, der er omfattet af operationen

2

Numerisk

Samlet berørt areal (i km2)

3

Numerisk

II.10

Artikel 54

Akvakultur, der yder miljøtjenester

Type operation: akvakultur i tilknytning til Natura 2000; ex-situ-bevaring og reproduktion; akvakulturaktiviteter, der omfatter bevaring og forbedring af miljøet og biodiversiteten

1

Se kode i tabel 3, numerisk

Nej

Antal medarbejdere, der er omfattet af operationen

2

Numerisk

Samlet areal, der er berørt af Natura 2000 (i km2)

3

Numerisk

Samlet berørt areal uden for Natura 2000 (i km2)

4

Numerisk

II.11

Artikel 55

Folkesundhedsforanstaltninger

Antal medarbejdere, der er omfattet af operationen

1

Numerisk

Nej

II.12

Artikel 56

Foranstaltninger vedrørende dyresundhed og dyrevelfærd

Type operation: bekæmpelse og udryddelse af sygdomme; bedste praksis og adfærdskodekser; mindskelse af afhængigheden af veterinærmedicin; veterinære eller farmaceutiske undersøgelser og god praksis; sundhedsorganisationer; godtgørelse til bløddyrsopdrættere

1

Se kode i tabel 3, numerisk

Nej

Antal medarbejdere, der er omfattet af operationen

2

Se kode i tabel 3, numerisk

II.13

Artikel 57

Akvakulturforsikring

Antal medarbejdere, der er omfattet af operationen

1

Numerisk

Nej

Kapitel III: Bæredygtig udvikling af fiskeri- og akvakulturområder

III.1

Artikel 62, stk. 1, litra a)

Støtte til forberedelse

Type støttemodtager

1

Se kode i tabel 4, numerisk

Nej

III.2

Artikel 63

Gennemførelse af lokaludviklingsstrategier — udvælgelse af lokale fiskeriaktionsgrupper (FLAG'er) (1)

Samlet befolkning, som FLAG'en dækker (i enheder)

1

Numerisk

Nej

Antal offentlige partnere i FLAG'en

2

Numerisk

Antal private partnere i FLAG'en

3

Numerisk

Antal civilsamfundspartnere i FLAG'en

4

Numerisk

Antal fuldtidsækvivalenter ansat i FLAG'en til administration

5

Numerisk

Antal fuldtidsækvivalenter ansat i FLAG'en til aktivitetsstyring

6

Numerisk

III.3

Artikel 63

Gennemførelse af lokaludviklingsstrategier — Projekter støttet at FLAG'er (herunder driftsomkostninger og aktivitetsstyring)

Type operation: værditilvækst, diversificering, miljø, sociokulturelle aktiviteter, forvaltning, driftsomkostninger og aktivitetsstyring

1

Se kode i tabel 3, numerisk

Nej

Type støttemodtager

2

Se kode i tabel 4, numerisk

III.4

Artikel 64

Samarbejdsaktiviteter

Type operation: støtte til forberedelse projekter i en og samme medlemsstat; projekter, der gennemføres med flere medlemsstater; projekter, der gennemføres med partnere uden for EU

1

Se kode i tabel 3, numerisk

Nej

Antal partnere (hvis relevant)

2

Numerisk

Kapitel IV: Afsætnings- og forarbejdningsrelaterede foranstaltninger

IV.1

Artikel 66

Produktions- og afsætningsplaner

Antal medlemmer i de deltagende producentorganisationer

1

Numerisk

Nej

IV.2

Artikel 67

Oplagringsstøtte

Antal medlemmer i de deltagende producentorganisationer

1

Numerisk

Nej

IV.3

Artikel 68

Afsætningsforanstaltninger

Type operation: oprettelse af producentorganisationer, sammenslutninger af producentorganisationer eller brancheorganisationer; finde nye markeder og forbedre afsætningsvilkårene (fokus på arter med afsætningspotentiale); finde nye markeder og forbedre afsætningsvilkårene (fokus på uønskede fangster); finde nye markeder og forbedre afsætningsvilkårene (fokus på produkter produceret med lav påvirkning af miljøet eller økologiske akvakulturprodukter); fremme af kvalitet og merværdi (fokus på certificering og fremme af bæredygtige produkter); fremme af kvalitet og merværdi (fokus på kvalitetsordninger); fremme af kvalitet og merværdi (fokus på direkte afsætning); fremme af kvalitet og merværdi (fokus på emballering); gennemsigtighed i produktion; sporbarhed og miljømærker; standardkontrakter; kommunikations- og salgsfremstød

1

Se kode i tabel 3, numerisk

 

Antal virksomheder, der er omfattet af operationen

2

Numerisk

Antal medlemmer i de deltagende producentorganisationer

3

Numerisk

IV.4

Artikel 69

Forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter

Type investering: energibesparelser eller begrænsning af indvirkningen på miljøet; forbedring af sikkerhed, hygiejne, sundhed og arbejdsvilkår; forarbejdning af fangster, der ikke anvendes til direkte konsum; forarbejdning af biprodukter; forarbejdning af økologiske akvakulturprodukter; nye eller forbedrede produkter, processer eller forvaltningssystemer

1

Se kode i tabel 3, numerisk

Nej

Antal virksomheder, der modtager støtte

2

Numerisk

Antal medarbejdere, der er omfattet af operationen

3

Numerisk

Kapitel V: Godtgørelse for meromkostninger i regioner i den yderste periferi for fiskevarer og akvakulturprodukter

V.1

Artikel 70

Godtgørelsesordning

Godtgørelse af meromkostninger

1

Numerisk

Nej

Antal virksomheder, der er omfattet af operationen

2

Numerisk

Antal medarbejdere, der er omfattet af operationen

3

Numerisk

Kapitel VI: Ledsageforanstaltninger til den fælles fiskeripolitik under delt forvaltning

VI.1

Artikel 76

Kontrol og håndhævelse

Type operation: indkøb, installation og udvikling af teknologi; udvikling, indkøb og installation af de komponenter, der er nødvendige for at sikre datatransmission; udvikling, indkøb og installation af de komponenter, der er nødvendige for at sikre sporbarhed; gennemførelse af programmer for udveksling og analyse af data; modernisering og indkøb af patruljefartøjer, luftfartøjer og helikoptere; indkøb af andre kontrolmidler; udvikling af innovative kontrol- og overvågningssystemer og gennemførelse af pilotprojekter uddannelses- og udvekslingsprogrammer; cost-benefit-analyser og vurdering af revisioner; seminarer og medieværktøjer; driftsomkostninger; gennemførelse af en handlingsplan

1

Se kode i tabel 3, numerisk

Ja, hvis der er tale om investeringer om bord

Type støttemodtager

2

Se kode i tabel 4, numerisk

VI.2

Artikel 77

Dataindsamling

Type støttemodtager

1

Se kode i tabel 4, numerisk

Nej

Kapitel VII: Teknisk bistand på medlemsstaternes initiativ

VII.1

Artikel 78

Teknisk bistand på medlemsstaternes initiativ

Type operation: gennemførelse af det operationelle program, IT-systemer, forøgelse af den administrative kapacitet, kommunikationsaktiviteter, evaluering, undersøgelser, kontrol og revision, netværk mellem FLAG'er andet

1

Se kode i tabel 3, numerisk

Nej

Kapitel VIII: Fremme af den integrerede havpolitiks gennemførelse

VIII.1

Artikel 80, stk. 1, litra a)

Integreret havovervågning

Type operation: bidrag til den integrerede havovervågning, bidrag til CISE

1

Se kode i tabel 3, numerisk

Nej

Type støttemodtager

2

Se kode i tabel 4, numerisk

VIII.2

Artikel 80, stk. 1, litra b)

Beskyttelse af havmiljøet og bæredygtig udnyttelse af hav- og kystressourcer

Type operation: beskyttede havområder, Natura 2000

1

Se kode i tabel 3, numerisk

Nej

Samlet areal udpeget som beskyttet havområde (km2) (hvis relevant)

2

Numerisk

Samlet areal omfattet af Natura 2000 (km2) (hvis relevant)

3

Numerisk

Type støttemodtager

4

Se kode i tabel 4, numerisk

VIII.3

Artikel 80, stk. 1, litra c)

Forbedring af kendskabet til havmiljøets tilstand

Type operation: etablering af overvågningsprogram, udarbejdelse af foranstaltninger med henblik på havstrategirammedirektivet

1

Se kode i tabel 3, numerisk

Nej

Type støttemodtager

2

Se kode i tabel 4, numerisk


Tabel 2 — Type fiskeri

Kode

Beskrivelse

1

Havfiskeri

2

Ferskvandsfiskeri

3

Begge


Tabel 3 — Type operation

Kode

Beskrivelse

Knyttet til foranstaltning(er) kode

1

Produkter og anlæg eller udstyr

I.1

2

Processer og teknikker

I.1

3

Forvaltnings- og organisationssystem

I.1

4

Gennemførlighedsundersøgelser og rådgivningstjenester

I.2

5

Faglig rådgivning

I.2

6

Virksomhedsstrategier

I.2

7

Netværk

I.3

8

Partnerskabsaftale eller sammenslutning

I.3

9

Dataindsamling og -forvaltning

I.3

10

Undersøgelser

I.3

11

Pilotprojekter

I.3

12

Formidling

I.3

13

Seminarer

I.3

14

Bedste praksis

I.3

15

Uddannelse og læring

I.4, I.5

16

Netværkssamarbejde

I.4

17

Social dialog

I.4

18

Investeringer om bord

I.6

19

Fisketurisme

I.6

20

Restaurationsvirksomhed

I.6

21

Miljøtjenester

I.6

22

Uddannelsesaktiviteter

I.6

23

Investeringer om bord

I.8

24

Personligt udstyr

I.8

25

Ugunstige vejrforhold

I.12

26

Miljøhændelse

I.12

27

Redningsomkostninger

I.12

28

Udformning

I.13, I.14

29

Udvikling

I.13, I.14

30

Overvågning

I.13, I.14

31

Evaluering

I.13

32

Forvaltning

I.13

33

Interessenters deltagelse

I.14

34

Direkte udsætning

I.14

35

Redskabernes selektivitet

I.15

36

Reduktion af udsmid eller håndtering af uønskede fangster

I.15

37

Begrænsning af fiskeriets indvirkning på økosystemerne og havbunden

I.15

38

Beskyttelse af redskaber mod pattedyr og fugle

I.15

39

Anordninger til tiltrækning af fisk i regionerne i den yderste periferi

I.15

40

Udvikling af ny teknisk eller organisatorisk viden med henblik på begrænsning af fiskeriaktiviteters indvirkning på miljøet

I.16

41

Indførelse af ny teknisk eller organisatorisk viden med henblik på begrænsning af fiskeriaktiviteters indvirkning på miljøet

I.16

42

Udvikling af ny teknisk eller organisatorisk viden med henblik på bæredygtig udnyttelse

I.16

43

Indførelse af ny teknisk eller organisatorisk viden med henblik på bæredygtig udnyttelse

I.16

44

Investeringer i anlæg

I.18

45

Ressourceforvaltning

I.18

46

Forvaltningsplaner for Natura 2000-områder og særlige beskyttede områder

I.18

47

Forvaltning af Natura 2000

I.18

48

Forvaltning af beskyttede havområder

I.18

49

Bevidstgørelse

I.18

50

Andre tiltag, som har til formål at fremme biodiversiteten

I.18

51

Udstyr om bord

I.20

52

Fiskeredskaber

I.20

53

Energieffektivitetsrevisioner og -ordninger

I.20

54

Undersøgelser

I.20

55

Udskiftning af motor

I.21

56

Modernisering

I.21

57

Investeringer, der skaber merværdi for fiskevarer

I.22

58

Investeringer om bord, der forbedrer kvaliteten af fiskevarerne

I.22

59

Kvalitet

I.23

60

Kontrol og sporbarhed

I.23

61

Energieffektivitet

I.23

62

Miljøbeskyttelse

I.23

63

Sikkerhed og arbejdsvilkår

I.23

64

Udvikling af viden

II.1

65

Markedsførings af nye arter

II.1

66

Gennemførlighedsundersøgelser

II.1

67

Produktive investeringer

II.2

68

Diversificering

II.2

69

Modernisering

II.2

70

Dyresundhed

II.2

71

Produktkvalitet

II.2

72

Genopretning

II.2

73

Supplerende aktiviteter

II.2

74

Miljø og ressourcer

II.3

75

Vandforbrug og -kvalitet

II.3

76

Lukkede systemer

II.3

77

Energieffektivitet

II.4

78

Vedvarende energikilder

II.4

79

Oprettelse af forvaltningstjenester

II.5

80

Indkøb af rådgivningstjenester

II.5

81

Vikar- og rådgivningstjenester (fokus på overholdelse af miljølovgivningen)

II.5

82

Vikar- og rådgivningstjenester (fokus på miljøkonsekvensvurdering)

II.5

83

Vikar- og rådgivningstjenester (fokus på overholdelse af lovgivningen om dyrevelfærd og -sundhed og folkesundhed)

II.5

84

Vikar- og rådgivningstjenester (fokus på afsætnings- og forretningsstrategier)

II.5

85

Erhvervsuddannelse

II.6

86

Livslang læring

II.6

87

Formidling

II.6

88

Nye erhvervsmæssige færdigheder

II.6

89

Forbedring af arbejdsvilkår og fremme af sikkerhed på arbejdspladsen

II.6

90

Netværk og udveksling af erfaringer

II.6

91

Identifikation af områder

II.7

92

Forbedring af støttefaciliteter og infrastrukturer

II.7

93

Forhindring af alvorlige skader

II.7

94

Tiltag efter konstatering af øget dødelighed eller sygdomme

II.7

95

Omlægning til økologisk akvakultur

II.9

96

Deltagelse i EMAS

II.9

97

Akvakultur i tilknytning til Natura 2000-områder

II.10

98

Ex-situ-bevaring og reproduktion

II.10

99

Akvakulturaktiviteter, der omfatter bevaring og forbedring af miljøet og biodiversiteten

II.10

100

Bekæmpelse og udryddelse af sygdomme

II.12

101

Bedste praksis og adfærdskodekser

II.12

102

Begrænsning af afhængigheden af veterinærmedicin

II.12

103

Veterinære eller farmaceutiske undersøgelser og god praksis

II.12

104

Sundhedsorganisationer

II.12

105

Godtgørelse til bløddyrsopdrættere

II.12

106

Værditilvækst

III.3

107

Diversificering

III.3

108

Miljø

III.3

109

Sociokulturelle aktiviteter

III.3

110

Forvaltning

III.3

111

Driftsomkostninger og aktivitetsstyring

III.3

112

Støtte til forberedelse

III.4

113

Projekter inden for en og samme medlemsstat

III.4

114

Projekter, der gennemføres med flere medlemsstater

III.4

115

Projekter, der gennemføres med partnere uden for EU

III.4

116

Oprettelse af producentorganisationer, sammenslutninger af producentorganisationer eller brancheorganisationer

IV.3

117

Finde nye markeder og forbedre afsætningsvilkårene (fokus på arter med afsætningspotentiale)

IV.3

118

Finde nye markeder og forbedre afsætningsvilkårene (fokus på uønskede fangster)

IV.3

119

Finde nye markeder og forbedre afsætningsvilkårene (fokus på produkter produceret med lav påvirkning af miljøet eller økologiske akvakulturprodukter)

IV.3

120

Fremme af kvalitet og merværdi (fokus på certificering og fremme af bæredygtige produkter)

IV.3

121

Fremme af kvalitet og merværdi (fokus på kvalitetsordninger)

IV.3

122

Fremme af kvalitet og merværdi (fokus på direkte afsætning)

IV.3

123

Fremme af kvalitet og merværdi (fokus på emballering)

IV.3

124

Gennemsigtighed i produktion

IV.3

125

Sporbarhed og miljømærker

IV.3

126

Standardkontrakter

IV.3

127

Kommunikations- og salgsfremstød

IV.3

128

Energibesparelser eller begrænsning af indvirkningen på miljøet

IV.4

129

Forbedring af sikkerhed, hygiejne, sundhed og arbejdsvilkår

IV.4

130

Forarbejdning af fangster, der ikke anvendes til direkte konsum

IV.4

131

Forarbejdning af biprodukter

IV.4

132

Forarbejdning af økologiske akvakulturprodukter

IV.4

133

Nye eller forbedrede produkter, processer eller forvaltningssystemer

IV.4

134

Indkøb, installation og udvikling af teknologi

VI.1

135

Udvikling, indkøb og installation af de komponenter, der er nødvendige for at sikre datatransmission

VI.1

136

Udvikling, indkøb og installation af de komponenter, der er nødvendige for at sikre sporbarhed

VI.1

137

Gennemførelse af programmer for udveksling og analyse af data

VI.1

138

Modernisering og indkøb af patruljefartøjer, luftfartøjer og helikoptere

VI.1

139

Indkøb af andre kontrolmidler

VI.1

140

Udvikling af innovative kontrol- og overvågningssystemer og gennemførelse af pilotprojekter

VI.1

141

Uddannelses- og udvekslingsprogrammer

VI.1

142

Cost-benefit-analyser og vurdering af revisioner

VI.1

143

Seminarer og medieværktøjer

VI.1

144

Driftsomkostninger

VI.1

145

Gennemførelse af en handlingsplan

VI.1

146

Gennemførelse af det operationelle program

VII.1

147

IT-systemer

VII.1

148

Forøgelse af den administrative kapacitet

VII.1

149

Kommunikationsaktiviteter

VII.1

150

Evaluering

VII.1

151

Undersøgelser

VII.1

152

Kontrol og revision

VII.1

153

Netværk af FLAG'er

VII.1

154

Andet

VII.1

155

Bidrag til den integrerede havovervågning

VIII.1

156

Bidrag til CISE

VIII.1

157

Beskyttede havområder

VIII.2

158

Natura 2000

VIII.2

159

Udarbejdelse af overvågningsprogrammer

VIII.3

160

Udarbejdelse af foranstaltninger med henblik på havstrategirammedirektivet

VIII.3


Tabel 4 — Type støttemodtager

Kode

Beskrivelse

1

Offentlig myndighed

2

Juridisk person

3

Fysisk person

4

Brancheorganisation for fiskere

5

Producentorganisationer

6

Ikkestatslige organisationer

7

Forskningscenter/universitet

8

Blandet


Tabel 5 — Investeringskategori

Kode

Beskrivelse

Knyttet til foranstaltning(er) kode

1

Fiskerihavne

I.23, I.24

2

Landingssteder

I.23, I.24

3

Auktionshaller

I.23, I.24

4

Nødhavne

I.23, I.24


(1)  Angives først, når FLAG'en er udvalgt.


Top