EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1242

2014 m. lapkričio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1242/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nustatomos veiksmų atitinkamų suvestinių duomenų pateikimo taisyklės

OL L 334, 2014 11 21, p. 11–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/01/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1242/oj

21.11.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 334/11


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1242/2014

2014 m. lapkričio 20 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nustatomos veiksmų atitinkamų suvestinių duomenų pateikimo taisyklės

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 508/2014 dėl Jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1255/2011 (1), ypač į jo 97 straipsnio 2 dalį,

pasikonsultavusi su Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo komitetu,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (ES) Nr. 508/2014 97 straipsnio 1 dalies a punktą valstybių narių vadovaujančiosios institucijos turi pateikti Komisijai atitinkamus finansuoti atrinktų veiksmų laikotarpio iki ankstesnių metų pabaigos suvestinius duomenis, įskaitant pagrindines paramos gavėjų ir veiksmų ypatybes;

(2)

siekiant užtikrinti finansuoti atrinktų veiksmų suvestinių duomenų nuoseklumą ir išsamumą būtina nustatyti tų duomenų teikimo bendrąsias technines specifikacijas ir taisykles. Šiuo tikslu reikėtų remtis duomenų bazės struktūra, numatyta Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1243/2014 (2) I priede;

(3)

siekiant sudaryti sąlygas nedelsiant taikyti šiame reglamente numatytas priemones, šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Vadovaujančiosios institucijos laikosi finansuoti atrinktų veiksmų suvestinių duomenų, įskaitant pagrindines paramos gavėjų ir veiksmų ypatybes, teikimo pagal Reglamento (ES) Nr. 508/2014 97 straipsnio 1 dalies a punktą techninių specifikacijų ir taisyklių, naudodamos šio reglamento prieduose pateiktas formas ir lenteles.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. lapkričio 20 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 149, 2014 5 20, p. 1.

(2)  2014 m. lapkričio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1243/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nustatomos informacijos, kurią turi atsiųsti valstybės narės, taip pat duomenų poreikio ir galimų duomenų šaltinių sinergijos taisyklės (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 39).


I PRIEDAS

Informacija apie kiekvieną veiksmą, kurią reikia pateikti toliau nurodytuose duomenų laukuose, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1243/2014 I priede išdėstytoje duomenų bazės struktūroje

Veiksmų, atrinktų finansuoti 2014 m. sausio 1 d.–… gruodžio 31 d., suvestiniai duomenys

Laukas

Turinys

1

CCI

2

Unikalus veiksmo identifikatorius (ID)

3

Veiksmo pavadinimas

5

NUTS kodas

6

Paramos gavėjas

7

Paramos gavėjo lytis

8

Įmonės dydis

9

Veiksmo įgyvendinimo pažangos lygis

10

Iš viso reikalavimus atitinkančių sąnaudų

11

Iš viso reikalavimus atitinkančių viešųjų sąnaudų

12

EJRŽF parama

13

Patvirtinimo data

14

Iš viso reikalavimus atitinkančių išlaidų

15

Iš viso reikalavimus atitinkančių viešųjų išlaidų

16

EJRŽF reikalavimus atitinkančios išlaidos

17

Galutinio mokėjimo paramos gavėjui data

18

Susijusi priemonė

19

Pasiekimų rodiklis


II PRIEDAS

Informacija apie kiekvieną su laivyno priemonėmis susijusį veiksmą, kurią reikia pateikti toliau nurodytuose duomenų laukuose, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1243/2014 I priede išdėstytoje duomenų bazės struktūroje

Veiksmų, atrinktų finansuoti 2014 m. sausio 1 d.–… gruodžio 31 d., suvestiniai duomenys

Laukas

Turinys

1

CCI

2

Unikalus veiksmo identifikatorius (ID)

4

Laivo numeris – Bendrijos laivyno registro (CFR) numeris


III PRIEDAS

Informacija apie kiekvieno veiksmo projektų įgyvendinimo duomenis, kurią reikia pateikti toliau nurodytuose duomenų laukuose, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1243/2014 I priede išdėstytoje duomenų bazės struktūroje

Veiksmų, atrinktų finansuoti 2014 m. sausio 1 d.–… gruodžio 31 d., suvestiniai duomenys

Laukas

Turinys

1

CCI

2

Unikalus veiksmo identifikatorius (ID)

20

Veiksmo įgyvendinimo duomenys

21

Įgyvendinimo duomenų vertė


IV PRIEDAS

Informacija apie kiekvieno veiksmo rezultatų rodiklius, kurią reikia pateikti toliau nurodytuose duomenų laukuose, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1243/2014 I priede išdėstytoje duomenų bazės struktūroje

Veiksmų, atrinktų finansuoti 2014 m. sausio 1 d.–… gruodžio 31 d., suvestiniai duomenys

Laukas

Turinys

1

CCI

2

Unikalus veiksmo identifikatorius (ID)

22

Su veiksmu susijęs (-ę) rezultatų rodiklis (-iai)

23

Preliminarus paramos gavėjo numatytas rezultatas

24

Po įgyvendinimo patvirtinta rezultatų rodiklio vertė


V PRIEDAS

Informacinės lentelės

1 lentelė. Projekto įgyvendinimo duomenys

Priemonės kodas

Su EJRŽF susijusios priemonės

Projekto įgyvendinimo duomenys

Įgyvendinimo duomenų kodas

Galima vertė ir vertės rūšis

Bendrijos laivyno registro (CFR) numeris (Privaloma/Neprivaloma)

18 skiltis

20 skiltis

21 skiltis

I skyrius. Tvarus žuvininkystės plėtojimas

I.1

26 straipsnis ir 44 straipsnio 3 dalis.

Inovacijos

Nurodyti, ar veiksmas susijęs su žvejyba jūroje, su žvejyba vidaus vandenyse, ar su abiem atvejais.

1

Žr kodą 2 lentelėje. Skaitinė.

Privaloma, jei veiksmas susijęs su jūra.

Inovacijos rūšis: produktai ir įranga; procesai ir metodai; valdymo ir organizavimo sistema.

2

Žr kodą 3 lentelėje. Skaitinė.

Paramą gaunančiose bendrovėse dirbančių asmenų, kurie iš veiksmo gauna tiesioginės naudos, skaičius.

3

Skaitinė

I.2

27 straipsnis ir 44 straipsnio 3 dalis.

Konsultavimo paslaugos

Nurodyti, ar veiksmas susijęs su žvejyba jūroje, su žvejyba vidaus vandenyse, ar su abiem atvejais.

1

Žr kodą 2 lentelėje. Skaitinė.

Privaloma, jei veiksmas susijęs su jūra.

Konsultavimo paslaugos rūšis: galimybių studijos ir konsultavimo paslaugos; specialistų konsultacijos; verslo strategijos.

2

Žr kodą 3 lentelėje. Skaitinė.

I.3

28 straipsnis ir 44 straipsnio 3 dalis.

Mokslininkų ir žvejų partnerystės

Nurodyti, ar veiksmas susijęs su žvejyba jūroje, su žvejyba vidaus vandenyse, ar su abiem atvejais.

1

Žr kodą 2 lentelėje. Skaitinė.

Privaloma, jei veiksmas susijęs su jūra.

Veiklos rūšis: tinklai; partnerystės susitarimai ar asociacijos; duomenų rinkimas ir tvarkymas; tyrimai; bandomieji projektai; platinimas; seminarai; geriausia praktika.

2

Žr kodą 3 lentelėje. Skaitinė.

Partnerystėje dalyvaujančių mokslininkų skaičius.

3

Skaitinė

Partnerystėje dalyvaujančių žvejų skaičius.

4

Skaitinė

Naudos iš veiksmo gaunančių kitų subjektų skaičius.

5

Skaitinė

I.4

29 straipsnio 1 ir 2 dalys ir 44 straipsnio 1 dalies a punktas.

Žmogiškojo kapitalo, darbo vietų kūrimo ir socialinio dialogo rėmimas – mokymas, bendradarbiavimas tinkluose, socialinis dialogas, parama sutuoktiniams ir partneriams.

Nurodyti, ar veiksmas susijęs su žvejyba jūroje, su žvejyba vidaus vandenyse, ar su abiem atvejais.

1

Žr kodą 2 lentelėje. Skaitinė.

Privaloma, jei veiksmas susijęs su jūra.

Veiklos rūšis: mokymas ir mokymasis; bendradarbiavimas tinkluose; socialinis dialogas.

2

Žr kodą 3 lentelėje. Skaitinė.

Naudos iš veiksmo gaunančių sutuoktinių ir partnerių skaičius.

3

Skaitinė

Naudos iš veiksmo gaunančių asmenų ar organizacijų (mokymų dalyvių, tinklų dalyvių, socialinio dialogo veikloje dalyvaujančių organizacijų) skaičius.

4

Skaitinė

I.5

29 straipsnio 3 dalis ir 44 straipsnio 1 dalies a punktas.

Žmogiškojo kapitalo, darbo vietų kūrimo ir socialinio dialogo rėmimas – mokiniai mažos apimties priekrantės žvejybos laivuose.

Nurodyti, ar veiksmas susijęs su žvejyba jūroje, su žvejyba vidaus vandenyse, ar su abiem atvejais.

1

Žr kodą 2 lentelėje. Skaitinė.

Privaloma, jei veiksmas susijęs su jūra.

Veiklos rūšis: mokymas ir mokymasis.

2

Žr kodą 3 lentelėje. Skaitinė.

Veiksmo naudą gaunančių mokinių skaičius.

3

Skaitinė

I.6

30 straipsnis ir 44 straipsnio 4 dalis.

Pajamų įvairinimas ir naujų rūšių pajamos

Nurodyti, ar veiksmas susijęs su žvejyba jūroje, su žvejyba vidaus vandenyse, ar su abiem atvejais.

1

Žr kodą 2 lentelėje. Skaitinė.

Privaloma, jei veiksmas susijęs su jūra.

Įvairinimo rūšis: investicijos į laivą; žūklės turizmas; restoranai; aplinkosaugos funkcijos; šviečiamoji veikla.

2

Žr kodą 3 lentelėje. Skaitinė.

Susijusių žvejų skaičius.

3

Skaitinė

I.7

31 straipsnis ir 44 straipsnio 2 dalis.

Parama veiklą pradedantiems jauniesiems žvejams

Nurodyti, ar veiksmas susijęs su žvejyba jūroje, su žvejyba vidaus vandenyse, ar su abiem atvejais.

1

Žr kodą 2 lentelėje. Skaitinė.

Privaloma, jei veiksmas susijęs su jūra.

Naudos iš veiksmo gaunančių jaunųjų žvejų amžius.

2

Skaitinė

I.8

32 straipsni ir 44 straipsnio 1 dalies b punktas.

Sveikata ir sauga

Nurodyti, ar veiksmas susijęs su žvejyba jūroje, su žvejyba vidaus vandenyse, ar su abiem atvejais.

1

Žr kodą 2 lentelėje. Skaitinė.

Privaloma, jei veiksmas susijęs su jūra.

Įrangos rūšis: investicijos į laivą; atskira įranga.

2

Žr kodą 3 lentelėje. Skaitinė.

Su veiksmu susijusių žvejų skaičius.

3

Skaitinė

I.9

33 straipsnis.

Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas

Susijusių žvejų skaičius.

1

Skaitinė

Privaloma

Dienų skaičius.

2

Skaitinė

I.10

34 straipsnis.

Žvejybos veiklos nutraukimas visam laikui

Susijusių žvejų skaičius.

1

Skaitinė

Privaloma

I.11

35 straipsnis.

Pavojingų meteorologinių reiškinių ir ekologinių avarijų atvejams skirti tarpusavio pagalbos fondai – fondų steigimas

Tarpusavio pagalbos fondo pavadinimas.

1

Simbolių seka

Neprivaloma

I.12

35 straipsnis.

Tarpusavio pagalbos fondai nepalankių klimato reiškinių ir su aplinka susijusių įvykių atvejais – kompensacijų mokėjimas

Kompensacijos, mokamos dėl: pavojingų meteorologinių reiškinių; ekologinių avarijų; gelbėjimo išlaidų.

1

Žr kodą 3 lentelėje. Skaitinė.

Privaloma

Susijusių įgulos narių skaičius.

2

Skaitinė

I.13

36 straipsnis.

Parama žvejybos galimybių paskirstymo sistemoms

Veiklos rūšis: kūrimas; plėtojimas; stebėsena; vertinimas; valdymas.

1

Žr kodą 2 lentelėje. Skaitinė.

Neprivaloma

Paramos gavėjo rūšis.

2

Žr kodą 4 lentelėje. Skaitinė.

I.14

37 straipsnis.

Parama išsaugojimo priemonių rengimui ir įgyvendinimui ir regioniniam bendradarbiavimui

Veiklos rūšis: rengimas; plėtojimas ir stebėsena; suinteresuotųjų subjektų dalyvavimas; tiesioginis išteklių atkūrimas.

1

Žr kodą 3 lentelėje. Skaitinė.

Neprivaloma

Susijusių išteklių skaičius (jei aktualu)

2

Skaitinė

Bendras su projektu susijęs plotas (km2) (jei aktualu)

3

Skaitinė

I.15

38 straipsnis ir 44 straipsnio 1 dalies c punktas.

Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis

Nurodyti, ar veiksmas susijęs su žvejyba jūroje, su žvejyba vidaus vandenyse, ar su abiem atvejais.

1

Žr kodą 2 lentelėje. Skaitinė.

Privaloma, jei veiksmas susijęs su jūra.

Investicijų rūšis: žvejybos įrankių selektyvumas; į jūrą išmetamų žuvų kiekio mažinimas arba nepageidaujamos priegaudos tvarkymas; fizinio ir biologinio žvejybos poveikio ekosistemai ir jūros dugnui panaikinimas; užtikrinimas, kad į žvejybos įrankius ir sužvejojamą laimikį nepatektų žinduoliai ir paukščiai; plūdriosios priemonės pelaginėms žuvims žvejoti atokiausiuose regionuose.

2

Žr kodą 3 lentelėje. Skaitinė.

Naudos iš veiksmo gaunančių žvejų skaičius.

3

Skaitinė

I.16

39 straipsnis ir 44 straipsnio 1 dalies c punktas.

Su jūrų biologinių išteklių apsauga susijusios inovacijos

Nurodyti, ar veiksmas susijęs su žvejyba jūroje, su žvejyba vidaus vandenyse, ar su abiem atvejais.

1

Žr kodą 2 lentelėje. Skaitinė.

Privaloma, jei veiksmas susijęs su jūra.

Veiksmo rūšis: žvejybos veiklos poveikiui aplinkai mažinti skirtų naujų techninių arba organizacinių žinių plėtojimas; žvejybos veiklos poveikiui aplinkai mažinti skirtų naujų techninių arba organizacinių žinių diegimas; tausiai ištekliams naudoti skirtų naujų techninių arba organizacinių žinių plėtojimas; tausiai ištekliams naudoti skirtų naujų techninių arba organizacinių žinių diegimas.

2

Žr kodą 3 lentelėje. Skaitinė.

Naudos iš veiksmo gaunančių žvejų skaičius.

3

Skaitinė

I.17

40 straipsnio 1 dalies a punktas.

Jūrų biologinės įvairovės apsauga ir atkūrimas – atliekų rinkimas

Naudos iš veiksmo gaunančių žvejų skaičius.

1

Skaitinė

Privaloma

I.18

40 straipsnio 1 dalies b–g punktai ir 44 straipsnio 6 dalis

Jūrų biologinės įvairovės apsauga ir atkūrimas. Pastangos, kuriomis siekiama padėti geriau valdyti arba išsaugoti jūrų biologinius išteklius, stacionarių arba kilnojamųjų įrenginių statymas, įrengimas ar modernizavimas, apsaugos ir valdymo planų, susijusių su „Natura 2000“ teritorijomis ir specialiomis saugomomis teritorijomis, parengiamąjį darbą, saugomų jūrų teritorijų, įskaitant „Natura 2000“ teritorijas, valdymas, atkūrimas ir stebėsena, sąmoningumo aplinkosaugos srityje ugdymas, dalyvavimas kituose veiksmuose, kuriais siekiama išlaikyti ir praturtinti biologinę įvairovę bei ekosistemų funkcijas.

Nurodyti, ar veiksmas susijęs su žvejyba jūroje, su žvejyba vidaus vandenyse, ar su abiem atvejais.

1

Žr kodą 2 lentelėje. Skaitinė.

Privaloma, jei veiksmas susijęs su jūra.

Veiksmo rūšis: investicijos į įrengimus; išteklių valdymas; „Natura 2000“ teritorijoms ir specialioms saugomoms teritorijoms skirti valdymo planai; „Natura 2000“ teritorijų valdymas; saugomų jūrų teritorijų valdymas; sąmoningumo ugdymas; kiti veiksmai, kuriais siekiama praturtinti biologinę įvairovę.

2

Žr kodą 3 lentelėje. Skaitinė.

Bendras su „Natura 2000“ susijęs plotas (km2) (jei aktualu)

3

Skaitinė

Bendras su saugomomis jūrų teritorijomis susijęs plotas (km2) (jei aktualu)

4

Skaitinė

Susijusių žvejų skaičius.

5

Skaitinė

I.19

40 straipsnio 1 dalies h punktas.

Jūrų biologinės įvairovės apsauga ir atkūrimas. Laimikiui žinduolių ir paukščių padarytos žalos kompensavimo sistemos

Naudos iš veiksmo gaunančių žvejų skaičius.

1

Skaitinė

Privaloma, jei veiksmas susijęs su jūra.

I.20

41 straipsnio 1 dalies a–c punktai ir 44 straipsnio 1 dalies d punktas.

Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas – investicijos į laivą, energijos vartojimo efektyvumo patikrinimai ir sistemos, tyrimai

Nurodyti, ar veiksmas susijęs su žvejyba jūroje, su žvejyba vidaus vandenyse, ar su abiem atvejais.

1

Žr kodą 2 lentelėje. Skaitinė.

Privaloma, jei veiksmas susijęs su jūra (tik 41 straipsnio 1 dalies a punkto atveju).

Veiksmo rūšis: laivo įranga; žvejybos įrankiai; energijos vartojimo efektyvumo patikrinimai ir sistemos; tyrimai.

2

Žr kodą 3 lentelėje. Skaitinė.

Naudos iš veiksmo gaunančių žvejų skaičius.

3

Skaitinė

Sunaudojamo kuro kiekio sumažėjimas (%).

4

Skaitinė

Išmetamo CO2 kiekio sumažėjimas (%) (jei aktualu).

5

Skaitinė

I.21

41 straipsnio 2 dalis ir 44 straipsnio 1 dalies d punktas.

Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas – variklių keitimas arba modernizavimas

Nurodyti, ar veiksmas susijęs su žvejyba jūroje, su žvejyba vidaus vandenyse, ar su abiem atvejais.

1

Žr kodą 2 lentelėje. Skaitinė.

Privaloma, jei veiksmas susijęs su jūra.

Veiksmo rūšis: variklio pakeitimas; modernizavimas.

2

Žr kodą 3 lentelėje. Skaitinė.

kW skaičius iki intervencijos (sertifikuotas arba fiziškai nustatytas).

3

Skaitinė

kW skaičius po intervencijos (sertifikuotas arba fiziškai nustatytas).

4

Skaitinė

Naudos iš veiksmo gaunančių žvejų skaičius.

5

Skaitinė

Sunaudojamo kuro kiekio sumažėjimas (%).

6

Skaitinė

Išmetamo CO2 kiekio sumažėjimas (%) (jei aktualu).

7

Skaitinė

I.22

42 straipsnis ir 44 straipsnio 1 dalies e punktas.

Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas

Nurodyti, ar veiksmas susijęs su žvejyba jūroje, su žvejyba vidaus vandenyse, ar su abiem atvejais.

1

Žr kodą 2 lentelėje. Skaitinė.

Privaloma, jei veiksmas susijęs su jūra.

Veiksmo rūšis: investicijos į žvejybos produktų vertės didinimą; investicijos į laivus, kuriomis gerinama žvejybos produktų kokybė.

2

Žr kodą 3 lentelėje. Skaitinė.

Naudos iš veiksmo gaunančių žvejų skaičius.

3

Skaitinė

I.23

43 straipsnio 1 ir 3 dalys ir 44 straipsnio 1 dalies f punktas.

Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionams skirtos patalpos ir priedangos – investicijos, kuriomis gerinama žvejybos uostų, aukcionams skirtų patalpų, iškrovimo vietų ir priedangų infrastruktūra, investicijos į žvejų saugos gerinimą.

Nurodyti, ar veiksmas susijęs su žvejyba jūroje, su žvejyba vidaus vandenyse, ar su abiem atvejais.

1

Žr kodą 2 lentelėje. Skaitinė.

Privaloma, jei veiksmas susijęs su jūra.

Investicijos kategorija: žvejybos uostai; iškrovimo vietos; aukcionams skirtos patalpos; priedangos.

2

Žr kodą 5 lentelėje. Skaitinė.

Investicijos rūšis: kokybė; kontrolė ir atsekamumas; energijos vartojimo efektyvumas; aplinkos apsauga; sauga ir darbo sąlygos.

3

Žr kodą 3 lentelėje. Skaitinė.

Naudos iš veiksmo gaunančių žvejų skaičius.

4

Skaitinė

Naudos iš veiksmo gaunančių kitų uostų naudotojų arba kitų darbuotojų skaičius.

5

Skaitinė

I.24

43 straipsnio 2 dalis.

Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionams skirtos patalpos ir priedangos – investicijos, kuriomis siekiama sudaryti palankesnes sąlygas vykdyti įpareigojimą iškrauti visą laimikį

Investicijos kategorija: žvejybos uostai; iškrovimo vietos; aukcionams skirtos patalpos; priedangos.

1

Žr kodą 5 lentelėje. Skaitinė.

Neprivaloma

Naudos iš veiksmo gaunančių žvejų skaičius.

2

Skaitinė

II skyrius. Tvarus akvakultūros plėtojimas

II.1

47 straipsnis

Inovacijos

Inovacijos rūšis: žinių plėtojimas; naujų rūšių teikimas; galimybių studijos.

1

Žr kodą 3 lentelėje. Skaitinė.

Neprivaloma

Susijusios mokslinių tyrimų institucijos rūšis.

2

Žr kodą 4 lentelėje. Skaitinė.

Paramą gaunančių įmonių darbuotojų, kurie gauna tiesioginės naudos iš veiksmo, skaičius.

3

Skaitinė

II.2

48 straipsnio 1 dalies a–d ir f–h punktai.

Produktyvios investicijos į akvakultūrą

Investicijos rūšis: produktyvi investicija; įvairinimas; modernizavimas; gyvūnų sveikata; produktų kokybė; atkūrimas; papildoma veikla.

1

Žr kodą 3 lentelėje. Skaitinė.

Neprivaloma

Naudos iš veiksmo gaunančių darbuotojų skaičius.

2

Skaitinė

II.3

48 straipsnio 1 dalies e, i ir j punktai.

Produktyvios investicijos į akvakultūrą – išteklių naudojimo efektyvumas, naudojamo vandens ir cheminių medžiagų kiekio mažinimas, recirkuliacinės sistemos, kuriomis mažinamas sunaudojamo vandens kiekis

Investicijų rūšis: aplinka ir ištekliai; vandens naudojimas ir kokybė; uždaros sistemos.

1

Žr kodą 3 lentelėje. Skaitinė.

Neprivaloma

II.4

48 straipsnio 1 dalies k punktas.

Produktyvios investicijos į akvakultūrą – energijos vartojimo efektyvumo didinimas, atsinaujinantieji energijos ištekliai

Investicijos rūšis: energijos vartojimo efektyvumas; atsinaujinantieji energijos ištekliai.

1

Žr kodą 3 lentelėje. Skaitinė.

Neprivaloma

II.5

49 straipsnis

Valdymo, pagalbos ir konsultavimo paslaugos akvakultūros ūkiams

Veiksmo rūšis: valdymo sukūrimas; konsultavimo paslaugų ūkiams pirkimas; pagalbos ir konsultavimo paslaugos (atitiktis aplinkos teisės aktams); pagalbos ir konsultavimo paslaugos (poveikio aplinkai vertinimas); pagalbos ir konsultavimo paslaugos (gyvūnų gerovė, sveikata ir sauga, taip pat atitiktis visuomenės sveikatos teisės aktams); pagalbos ir konsultavimo paslaugos (rinkodaros ir verslo strategijos).

1

Žr kodą 3 lentelėje. Skaitinė.

Neprivaloma

Naudos iš veiksmo gaunančių darbuotojų skaičius.

2

Skaitinė

II.6

50 straipsnis.

Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas

Veiklos rūšis: profesinis mokymas; mokymasis visą gyvenimą; platinimas; nauji profesiniai gebėjimai; darbo sąlygų gerinimas ir darbo saugos skatinimas; bendradarbiavimas tinkluose ir keitimasis patirtimi.

1

Žr kodą 3 lentelėje. Skaitinė.

Neprivaloma

Naudos iš veiksmo gaunančių darbuotojų skaičius.

2

Skaitinė

Naudos iš veiksmo gaunančių sutuoktinių ir gyvenimo partnerių skaičius.

3

Skaitinė

II.7

51 straipsnis.

Akvakultūros teritorijų galimybių didinimas

Veiksmo rūšis: teritorijų nustatymas; paramos priemonių ir infrastruktūros gerinimas; didelės žalos prevencija; veiksmai nustačius padidėjusį gaištamumą ar ligas.

1

Žr kodą 3 lentelėje. Skaitinė.

Neprivaloma

Naudos iš veiksmo gaunančių darbuotojų skaičius.

2

Skaitinė

II.8

52 straipsnis.

Naujų akvakultūros augintojų skatinimas užsiimti tausia akvakultūra

Bendras susijęs plotas (km2).

1

Skaitinė

Neprivaloma

Naudos iš veiksmo gaunančių darbuotojų skaičius.

2

Skaitinė

II.9

53 straipsnis.

Perėjimas prie aplinkosaugos vadybos ir audito sistemų bei ekologinės akvakultūros

Veiksmo rūšis: perėjimas prie ekologinės akvakultūros; dalyvavimas EMAS.

1

Žr kodą 3 lentelėje. Skaitinė.

Neprivaloma

Naudos iš veiksmo gaunančių darbuotojų skaičius.

2

Skaitinė

Bendras susijęs plotas (km2).

3

Skaitinė

II.10

54 straipsnis.

Aplinkos apsaugos funkcijas atliekanti akvakultūra

Veiksmo rūšis: akvakultūra „Natura 2000“ teritorijose; išsaugojimas ex situ ir reprodukcija; akvakultūros veikla, įskaitant aplinkos ir biologinės įvairovės išsaugojimą bei gerinimą

1

Žr kodą 3 lentelėje. Skaitinė.

Neprivaloma

Naudos iš veiksmo gaunančių darbuotojų skaičius.

2

Skaitinė

Bendras su „Natura 2000“ susijęs plotas (km2)

3

Skaitinė

Bendras su „Natura 2000“ nesusijęs plotas (km2)

4

Skaitinė

II.11

55 straipsnis.

Visuomenės sveikatai skirtos priemonės

Naudos iš veiksmo gaunančių darbuotojų skaičius.

1

Skaitinė

Neprivaloma

II.12

56 straipsnis.

Gyvūnų sveikatos ir gerovės priemonės

Veiksmo rūšis: ligų kontrolė ir likvidavimas; geriausia praktika ir elgesio kodeksai; akvakultūros priklausomybės nuo veterinarinių vaistų mažinimas; veterinariniai ir farmaciniai tyrimai ir geriausia praktika; sanitarinės apsaugos grupės; kompensacijos moliuskų augintojams.

1

Žr kodą 3 lentelėje. Skaitinė.

Neprivaloma

Naudos iš veiksmo gaunančių darbuotojų skaičius.

2

Žr kodą 3 lentelėje. Skaitinė.

II.13

57 straipsnis.

Akvakultūros išteklių draudimas

Naudos iš veiksmo gaunančių darbuotojų skaičius.

1

Skaitinė

Neprivaloma

III skyrius. Tvarus žuvininkystės ir akvakultūros regionų plėtojimas

III.1

62 straipsnio 1 dalies a punktas.

Parengiamoji parama

Paramos gavėjo rūšis.

1

Žr kodą 4 lentelėje. Skaitinė.

Neprivaloma

III.2

63 straipsnis.

Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas žuvininkystės regiono vietos veiklos grupių atranka (1)

Gyventojų, priklausančių žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės veiklos rajonui, skaičius.

1

Skaitinė

Neprivaloma

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupei priklausančių viešųjų partnerių skaičius.

2

Skaitinė

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupei priklausančių privačių partnerių skaičius.

3

Skaitinė

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupei priklausančių pilietinės visuomenės partnerių skaičius.

4

Skaitinė

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės administracijos darbuotojų (visos darbo dienos ekvivalentu) skaičius.

5

Skaitinė

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės aktyvaus pritaikymo veiklą vykdančių darbuotojų (visos darbo dienos ekvivalentu) skaičius.

6

Skaitinė

III.3

63 straipsnis.

Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės remiami projektai (įskaitant einamąsias išlaidas ir aktyvų pritaikymą).

Veiksmo rūšis: vertės didinimas; įvairinimas; aplinkosauga; socialinis ir kultūrinis aspektas; valdymas; einamosios išlaidos ir aktyvus pritaikymas.

1

Žr kodą 3 lentelėje. Skaitinė.

Neprivaloma

Paramos gavėjo rūšis.

2

Žr kodą 4 lentelėje. Skaitinė.

III.4

64 straipsnis.

Bendradarbiavimo veikla

Veiksmo rūšis: parengiamoji parama; projektai toje pačioje valstybėje narėje; su kitomis valstybėmis narėmis bendri projektai; su ES nepriklausančiais partneriais bendri projektai.

1

Žr kodą 3 lentelėje. Skaitinė.

Neprivaloma

Partnerių skaičius (jei aktualu).

2

Skaitinė

IV skyrius. Su prekyba ir perdirbimu susijusios priemonės

IV.1

66 straipsnis.

Gamybos ir prekybos planai

Dalyvaujančių gamintojų organizacijų narių skaičius.

1

Skaitinė

Neprivaloma

IV.2

67 straipsnis.

Parama sandėliavimui

Naudos iš veiksmo gaunančių gamintojų organizacijų narių skaičius.

1

Skaitinė

Neprivaloma

IV.3

68 straipsnis.

Rinkodaros priemonės

Veiksmo rūšis: gamintojų organizacijų, asociacijų ar tarpšakinių organizacijų steigimas; naujų rinkų paieška ir rinkodaros sąlygų gerinimas (rinkodaros potencialą turinčios rūšys); naujų rinkų paieška ir rinkodaros sąlygų gerinimas (nepageidaujama priegauda); naujų rinkų paieška ir rinkodaros sąlygų gerinimas (mažo poveikio aplinkai produktai arba ekologiški produktai); kokybės ir pridėtinės vertės skatinimas (tausios žvejybos ir akvakultūros produktų sertifikavimas ir propagavimas); kokybės ir pridėtinės vertės skatinimas (kokybės sistemos); kokybės ir pridėtinės vertės skatinimas (tiesioginė prekyba); kokybės ir pridėtinės vertės skatinimas (pakavimas); gamybos skaidrumas; atsekamumas ir ekologiniai ženklai; standartinės sutartys; komunikacijos ir reklaminės kampanijos.

1

Žr kodą 3 lentelėje. Skaitinė.

 

Naudos iš veiksmo gaunančių įmonių skaičius.

2

Skaitinė

Gamintojų organizacijų narių, gaunančių naudos iš veiksmo, skaičius.

3

Skaitinė

IV.4

69 straipsnis.

Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas

Investicijos rūšis: energijos taupymas arba poveikio aplinkai mažinimas; saugos, higienos, sveikatos ir darbo sąlygų gerinimas; žuvų, kurios negali būti skirtos žmonėms vartoti, perdirbimas; šalutinių produktų perdirbimas; ekologinės akvakultūros produktų perdirbimas; nauji ar patobulinti produktai, procesai ar valdymo sistemos.

1

Žr kodą 3 lentelėje. Skaitinė.

Neprivaloma

Parama gaunančių įmonių skaičius.

2

Skaitinė

Naudos iš veiksmo gaunančių darbuotojų skaičius.

3

Skaitinė

V skyrius. Su žvejybos ir akvakultūros produktais susijusių papildomų išlaidų atokiausiuose regionuose kompensavimas

V.1

70 straipsnis.

Kompensavimo tvarka

Kompensuojamos papildomos išlaidos

1

Skaitinė

Neprivaloma

Naudos iš veiksmo gaunančių įmonių skaičius.

2

Skaitinė

Naudos iš veiksmo gaunančių darbuotojų skaičius.

3

Skaitinė

VI skyrius. Bendrą žuvininkystės politiką papildančios priemonės pagal pasidalijamojo valdymo principą

VI.1

76 straipsnis

Kontrolė ir vykdymo užtikrinimas

Veiksmo rūšis: technologijų įsigijimas, įrengimas ir kūrimas; duomenų perdavimo užtikrinimo komponentų kūrimas, įsigijimas ir įrengimas; atsekamumo užtikrinimo komponentų kūrimas, įsigijimas ir įrengimas; keitimosi duomenimis ir duomenų analizės programų įgyvendinimas: patruliuojančių laivų, orlaivių ir sraigtasparnių modernizavimas ir įsigijimas; kitų kontrolės priemonių įsigijimas; inovacinių kontrolės ir stebėsenos sistemų kūrimas ir bandomieji projektai; mokymo ir mainų programos; ekonominės naudos analizė ir atliktų auditų įvertinimas; seminarai ir žiniasklaidos priemonės; veiklos išlaidos; veiksmų plano įgyvendinimas.

1

Žr kodą 3 lentelėje. Skaitinė.

Privaloma investicijų į laivą atveju.

Paramos gavėjo rūšis.

2

Žr kodą 4 lentelėje. Skaitinė.

VI.2

77 straipsnis.

Duomenų rinkimas

Paramos gavėjo rūšis.

1

Žr kodą 4 lentelėje. Skaitinė.

Neprivaloma

VII skyrius. Valstybės narės iniciatyva teikiama techninė parama

VII.1

78 straipsnis.

Valstybės narės iniciatyva teikiama techninė parama

Veiksmo rūšis: veiksmų programos įgyvendinimas; IT sistemos; administracinių gebėjimų stiprinimas; komunikacijos veikla; vertinimas; tyrimai; kontrolė ir auditas, žuvininkystės regiono vietos veiklos grupių tinklas; kita.

1

Žr kodą 3 lentelėje. Skaitinė.

Neprivaloma

VIII skyrius. Integruotos jūrų politikos įgyvendinimo skatinimas

VIII.1

80 straipsnio 1 dalies a punktas.

Jūrų stebėjimo integravimas

Veiksmo rūšis: indėlis į integruotą jūrų stebėjimą; indėlis į bendros keitimosi informacija aplinkos kūrimą.

1

Žr kodą 3 lentelėje. Skaitinė.

Neprivaloma

Paramos gavėjo rūšis.

2

Žr kodą 4 lentelėje. Skaitinė.

VIII.2

80 straipsnio 1 dalies b punktas.

Jūrų aplinkos apsaugos skatinimas ir tausus jūrų ir pakrančių išteklių naudojimas

Veiksmo rūšis: saugomos jūrų teritorijos; „Natura 2000“.

1

Žr kodą 3 lentelėje. Skaitinė.

Neprivaloma

Susijusių saugomų jūrų teritorijų plotas (km2) (jei aktualu).

2

Skaitinė

Susijusių saugomų „Natura 2000“ teritorijų plotas (km2) (jei aktualu).

3

Skaitinė

Paramos gavėjo rūšis.

4

Žr kodą 4 lentelėje. Skaitinė.

VIII.3

80 straipsnio 1 dalies c punktas.

Žinių apie jūrų aplinkos būklę gerinimas

Veiksmo rūšis: stebėsenos programos parengimas; Jūrų strategijos pagrindų direktyvos priemonių nustatymas.

1

Žr kodą 3 lentelėje. Skaitinė.

Neprivaloma

Paramos gavėjo rūšis.

2

Žr kodą 4 lentelėje. Skaitinė.


2 lentelė. Žvejybos rūšis

Kodas

Aprašymas

1

Žvejyba jūroje

2

Žvejyba vidaus vandenyse

3

Abi žvejybos rūšys


3 lentelė. Veiksmų rūšys

Kodas

Aprašymas

Sąsaja su priemonės (-ių) kodu (-ais)

1

Produktai ir įranga

I.1

2

Procesai ir metodai

I.1

3

Valdymo ir organizavimo sistema

I.1

4

Galimybių studijos ir konsultavimo paslaugos

I.2

5

Specialistų konsultacijos

I.2

6

Verslo strategijos

I.2

7

Tinklai

I.3

8

Partnerystės susitarimas ar asociacija

I.3

9

Duomenų rinkimas ir tvarkymas

I.3

10

Tyrimai

I.3

11

Bandomieji projektai

I.3

12

Platinimas

I.3

13

Seminarai

I.3

14

Geriausia praktika

I.3

15

Mokymas ir mokymasis

I.4, I.5

16

Bendradarbiavimas tinkluose

I.4

17

Socialinis dialogas

I.4

18

Investicijos į laivą

I.6

19

Žūklės turizmas

I.6

20

Restoranai

I.6

21

Aplinkosaugos funkcijos

I.6

22

Šviečiamoji veikla

I.6

23

Investicija į laivą

I.8

24

Atskira įranga

I.8

25

Pavojingas meteorologinis reiškinys

I.12

26

Ekologinė avarija

I.12

27

Gelbėjimo išlaidos

I.12

28

Rengimas

I.13, I.14

29

Plėtojimas

I.13, I.14

30

Stebėsena

I.13, I.14

31

Vertinimas

I.13

32

Valdymas

I.13

33

Suinteresuotųjų subjektų dalyvavimas

I.14

34

Tiesioginis išteklių atkūrimas

I.14

35

Žvejybos įrankių selektyvumas

I.15

36

Į jūrą išmetamų žuvų kiekio mažinimas arba nepageidaujamos priegaudos tvarkymas

I.15

37

Fizinio ir biologinio žvejybos poveikio ekosistemai ir jūros dugnui panaikinimas

I.15

38

Užtikrinimas, kad į žvejybos įrankius ir sužvejojamą laimikį nepatektų žinduoliai ir paukščiai

I.15

39

Plūdriosios priemonės pelaginėms žuvims žvejoti atokiausiuose regionuose

I.15

40

Žvejybos veiklos poveikį aplinkai mažinti skirtų naujų technikos arba organizacinių žinių plėtojimas

I.16

41

Žvejybos veiklos poveikį aplinkai mažinti skirtų naujų technikos arba organizacinių žinių diegimas

I.16

42

Tausiai ištekliams naudoti skirtų naujų techninių arba organizacinių žinių plėtojimas

I.16

43

Tausiai ištekliams naudoti skirtų naujų techninių arba organizacinių žinių diegimas

I.16

44

Investicijos į įrengimus

I.18

45

Išteklių valdymas

I.18

46

„Natura 2000“ teritorijoms ir specialioms saugomoms teritorijoms skirti valdymo planai

I.18

47

„Natura 2000“ teritorijų valdymas

I.18

48

Saugomų jūrų teritorijų valdymas

I.18

49

Sąmoningumo ugdymas

I.18

50

Kiti veiksmai, kuriais siekiama praturtinti biologinę įvairovę

I.18

51

Laivo įranga

I.20

52

Žvejybos įrankiai

I.20

53

Energijos vartojimo efektyvumo patikrinimai ir sistemos

I.20

54

Tyrimai

I.20

55

Variklio pakeitimas

I.21

56

Modernizavimas

I.21

57

Investicijos į žvejybos produktų vertės didinimą

I.22

58

Investicijos į laivus, kuriomis gerinama žvejybos produktų kokybė

I.22

59

Kokybė

I.23

60

Kontrolė ir atsekamumas

I.23

61

Energijos vartojimo efektyvumas

I.23

62

Aplinkos apsauga

I.23

63

Sauga ir darbo sąlygos

I.23

64

Žinių plėtojimas

II.1

65

Naujų rūšių teikimas

II.1

66

Galimybių studijos

II.1

67

Produktyvios investicijos

II.2

68

Įvairinimas

II.2

69

Modernizavimas

II.2

70

Gyvūnų sveikata

II.2

71

Produktų kokybė

II.2

72

Atkūrimas

II.2

73

Papildoma veikla

II.2

74

Aplinka ir ištekliai

II.3

75

Vandens naudojimas ir kokybė

II.3

76

Uždaros sistemos

II.3

77

Energijos vartojimo efektyvumas

II.4

78

Atsinaujinantieji energijos ištekliai

II.4

79

Valdymo sukūrimas

II.5

80

Konsultavimo paslaugų ūkiams pirkimas

II.5

81

Pagalbos ir konsultavimo paslaugos (atitiktis aplinkos teisės aktams)

II.5

82

Pagalbos ir konsultavimo paslaugos (poveikio aplinkai vertinimas)

II.5

83

Pagalbos ir konsultavimo paslaugos (gyvūnų gerovė, sveikata ir sauga, taip pat atitiktis visuomenės sveikatos teisės aktams)

II.5

84

Pagalbos ir konsultavimo paslaugos (rinkodaros ir verslo strategijos)

II.5

85

Profesinis mokymas

II.6

86

Mokymasis visą gyvenimą

II.6

87

Platinimas

II.6

88

Nauji profesiniai gebėjimai

II.6

89

Darbo sąlygų gerinimas ir darbo saugos skatinimas

II.6

90

Bendradarbiavimas tinkluose ir keitimasis patirtimi

II.6

91

Teritorijų nustatymas

II.7

92

Paramos priemonių ir infrastruktūros gerinimas

II.7

93

Didelės žalos prevencija

II.7

94

Veiksmai nustačius padidėjusį gaištamumą ar ligas

II.7

95

Perėjimas prie ekologinės akvakultūros

II.9

96

Dalyvavimas EMAS

II.9

97

Akvakultūra „Natura 2000“ teritorijose

II.10

98

Išsaugojimas ex situ ir reprodukcija

II.10

99

Akvakultūros veikla, įskaitant aplinkos ir biologinės įvairovės išsaugojimą bei gerinimą

II.10

100

Ligų kontrolė ir likvidavimas

II.12

101

Geriausia praktika ir elgesio kodeksai

II.12

102

Akvakultūros priklausomybės nuo veterinarinių vaistų mažinimas

II.12

103

Veterinariniai ir farmaciniai tyrimai ir geriausia praktika

II.12

104

Sanitarinės apsaugos grupės

II.12

105

Kompensacijos moliuskų augintojams

II.12

106

Vertės didinimas

III.3

107

Įvairinimas

III.3

108

Aplinka

III.3

109

Socialinis ir kultūrinis aspektas

III.3

110

Valdymas

III.3

111

Einamosios išlaidos ir aktyvus pritaikymas

III.3

112

Parengiamoji parama

III.4

113

Projektai toje pačioje valstybėje narėje

III.4

114

Su kitomis valstybėmis narėmis bendri projektai

III.4

115

Su ES nepriklausančiais partneriais bendri projektai

III.4

116

Gamintojų organizacijų, asociacijų ar tarpšakinių organizacijų steigimas

IV.3

117

Naujų rinkų paieška ir rinkodaros sąlygų gerinimas (rinkodaros potencialą turinčios rūšys)

IV.3

118

Naujų rinkų paieška ir rinkodaros sąlygų gerinimas (nepageidaujama priegauda)

IV.3

119

Naujų rinkų paieška ir rinkodaros sąlygų gerinimas (mažo poveikio aplinkai produktai arba ekologiški produktai)

IV.3

120

Kokybės ir pridėtinės vertės skatinimas (tausios žvejybos ir akvakultūros produktų sertifikavimas ir propagavimas)

IV.3

121

Kokybės ir pridėtinės vertės skatinimas (kokybės sistemos)

IV.3

122

Kokybės ir pridėtinės vertės skatinimas (tiesioginė prekyba)

IV.3

123

Kokybės ir pridėtinės vertės skatinimas (pakavimas)

IV.3

124

Gamybos skaidrumas

IV.3

125

Atsekamumas ir ekologiniai ženklai

IV.3

126

Standartinės sutartys

IV.3

127

Komunikacijos ir reklaminės kampanijos

IV.3

128

Energijos taupymas arba poveikio aplinkai mažinimas

IV.4

129

Saugos, higienos, sveikatos ir darbo sąlygų gerinimas

IV.4

130

Žuvų, kurios negali būti skirtos žmonėms vartoti, perdirbimas

IV.4

131

Šalutinių produktų perdirbimas

IV.4

132

Ekologinės akvakultūros produktų perdirbimas

IV.4

133

Nauji ar patobulinti produktai, procesai ar valdymo sistemos

IV.4

134

Technologijų įsigijimas, įrengimas ir kūrimas

VI.1

135

Duomenų perdavimo užtikrinimo komponentų kūrimas, įsigijimas ir įrengimas

VI.1

136

Atsekamumo užtikrinimo komponentų kūrimas, įsigijimas ir įrengimas

VI.1

137

Keitimosi duomenimis ir duomenų analizės programų įgyvendinimas

VI.1

138

Patruliuojančių laivų, orlaivių ir sraigtasparnių modernizavimas ir įsigijimas

VI.1

139

Kitų kontrolės priemonių įsigijimas

VI.1

140

Inovacinių kontrolės ir stebėsenos sistemų kūrimas ir bandomieji projektai

VI.1

141

Mokymo ir mainų programos

VI.1

142

Ekonominės naudos analizė ir atliktų auditų įvertinimas

VI.1

143

Seminarai ir žiniasklaidos priemonės

VI.1

144

Veiklos išlaidos

VI.1

145

Veiksmų plano įgyvendinimas

VI.1

146

Veiksmų programos įgyvendinimas

VII.1

147

IT sistemos

VII.1

148

Administracinių gebėjimų stiprinimas

VII.1

149

Komunikacijos veikla

VII.1

150

Vertinimas

VII.1

151

Tyrimai

VII.1

152

Kontrolė ir auditas

VII.1

153

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupių tinklas

VII.1

154

Kita

VII.1

155

Indėlis į integruotą jūrų stebėjimą

VIII.1

156

Indėlis į bendros keitimosi informacija aplinkos kūrimą

VIII.1

157

Saugomos jūrų teritorijos

VIII.2

158

„Natura 2000“

VIII.2

159

Stebėsenos programos parengimas

VIII.3

160

Jūrų strategijos pagrindų direktyvos priemonių nustatymas

VIII.3


4 lentelė. Paramos gavėjų rūšys

Kodas

Aprašymas

1

Viešoji institucija

2

Juridinis asmuo

3

Fizinis asmuo

4

Žvejų organizacija

5

Gamintojų organizacijos

6

Nevyriausybinė organizacija

7

Mokslinių tyrimų centras, universitetas

8

Mišrus


5 lentelė. Investicijų kategorijos

Kodas

Aprašymas

Sąsaja su priemonės (-ių) kodu (-ais)

1

Žvejybos uostai

I.23, I.24

2

Iškrovimo vietos

I.23, I.24

3

Aukcionams skirtos patalpos

I.23, I.24

4

Priedangos

I.23, I.24


(1)  Informaciją pateikti tik kai atrenkama žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė.


Top