21.11.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 334/11


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1242/2014 VAN DE COMMISSIE

van 20 november 2014

tot vaststelling van voorschriften op grond van Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, met betrekking tot de presentatie van de relevante cumulatieve gegevens over concrete acties

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 2328/2003, (EG) nr. 861/2006, (EG) nr. 1198/2006 en (EG) nr. 791/2007 van de Raad en Verordening (EU) nr. 1255/2011 van het Europees Parlement en de Raad (1), en met name artikel 97, lid 2,

Na raadpleging van het Comité voor het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 97, lid 1, onder a), van Verordening (EU) nr. 508/2014 moeten de beheersautoriteiten van de lidstaten bij de Commissie relevante cumulatieve gegevens indienen over de tot het einde van het voorgaande jaar voor financiering geselecteerde concrete acties, met inbegrip van de belangrijkste kenmerken van de begunstigden en de concrete acties zelf.

(2)

Om de consistentie en de volledigheid van de cumulatieve gegevens over de voor financiering geselecteerde concrete acties te garanderen, dienen gemeenschappelijke technische specificaties en voorschriften inzake de presentatie van die cumulatieve gegevens te worden vastgesteld. In dit verband is het passend gebruik te maken van de databankstructuur die is opgenomen in bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1243/2014 van de Commissie (2).

(3)

Om ervoor te zorgen dat de in deze verordening opgenomen maatregelen onverwijld kunnen worden toegepast, dient deze verordening in werking te treden op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De beheersautoriteiten dienen de technische specificaties en voorschriften voor de presentatie van de cumulatieve gegevens over de voor financiering geselecteerde concrete acties, met inbegrip van de voornaamste kenmerken van de begunstigden en de concrete acties zelf, zoals bepaald in artikel 97, lid 1, onder a), van Verordening (EU) nr. 508/2014, in acht te nemen overeenkomstig de in de bijlagen bij deze verordening opgenomen formulieren en tabellen.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in alle lidstaten.

Gedaan te Brussel, 20 november 2014.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 149 van 20.5.2014, blz. 1.

(2)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1243/2014 van de Commissie van 20 november 2014 tot vaststelling van voorschriften op grond van Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, met betrekking tot de door de lidstaten te verstrekken informatie en inzake de gegevensbehoeften en de synergieën tussen mogelijke gegevensbronnen (zie bladzijde 39 van dit Publicatieblad).


BIJLAGE I

Voor elke concrete actie te verstrekken informatie, op te voeren in de volgende gegevensvelden als omschreven in de databankstructuur die is vastgelegd in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 1243/2014

Cumulatieve gegevens over de van 1 januari 2014 tot en met 31 december … voor financiering geselecteerde concrete acties

Veld

Inhoud van het veld

1

CCI

2

Unieke identificatiecode (ID) van de concrete actie

3

Naam van de concrete actie

5

NUTS-code

6

Begunstigde

7

Geslacht van de begunstigde

8

Omvang van de onderneming

9

Staat van voortgang van de actie

10

Totale subsidiabele kosten

11

Totale subsidiabele overheidskosten

12

Ondersteuning uit het EFMZV

13

Datum van goedkeuring

14

Totale subsidiabele uitgaven

15

Totale subsidiabele overheidsuitgaven

16

Uit het EFMZV subsidiabele uitgaven

17

Datum eindbetaling aan begunstigde

18

Betrokken maatregel

19

Outputindicator


BIJLAGE II

Informatie die voor elke concrete actie alleen moet worden verstrekt indien de actie betrekking heeft op vlootmaatregelen — op te voeren in de volgende gegevensvelden als omschreven in de databankstructuur die is vastgelegd in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 1243/2014

Cumulatieve gegevens over de van 1 januari 2014 tot en met 31 december … voor financiering geselecteerde concrete acties

Veld

Inhoud van het veld

1

CCI

2

Unieke identificatiecode (ID) van de concrete actie

4

Vaartuignummer (nummer van het vaartuig in het EU-vlootregister (CFR))


BIJLAGE III

Informatie die voor elke concrete actie moet worden verstrekt met betrekking tot de projectuitvoering, op te voeren in de volgende gegevensvelden als omschreven in de databankstructuur die is vastgelegd in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 1243/2014

Cumulatieve gegevens over de van 1 januari 2014 tot en met 31 december … voor financiering geselecteerde concrete acties

Veld

Inhoud van het veld

1

CCI

2

Unieke identificatiecode (ID) van de concrete actie

20

Uitvoeringsgegevens betreffende de actie

21

Waarde van de uitvoeringsgegevens


BIJLAGE IV

Informatie die voor elke actie moet worden verstrekt met betrekking tot resultaatindicatoren, op te voeren in de volgende gegevensvelden als omschreven in de databankstructuur die is vastgelegd in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 1243/2014

Cumulatieve gegevens over de van 1 januari 2014 tot en met 31 december … voor financiering geselecteerde concrete acties

Veld

Inhoud van het veld

1

CCI

2

Unieke identificatiecode (ID) van de concrete actie

22

Resultaatindicator(en) met betrekking tot de actie

23

Indicatief resultaat zoals verwacht door begunstigde

24

Waarde van de resultaatindicator wanneer gevalideerd na de uitvoering


BIJLAGE V

Referentietabellen

Tabel 1 — Uitvoeringsgegevens betreffende het project

Code van de maatregel

Maatregelen binnen het EFMZV

Uitvoeringsgegevens betreffende het project

Code van de uitvoeringsgegevens

Mogelijke waarde en soort waarde

Nummer in het EU-vlootregister (CFR) verplicht (ja of neen)

Kolom 18

Kolom 20

Kolom 21

Hoofdstuk I: Duurzame ontwikkeling van de visserij

I.1

Artikel 26 en artikel 44, lid 3

Innovatie

Vermelding of de actie visserij op zee, binnenvisserij of beide betreft

1

Zie tabel 2, numerieke code

Ja, indien de actie betrekking heeft op zee

Soort innovatie: producten en uitrusting; processen en technieken; beheers- en organisatiesysteem

2

Zie tabel 3, numerieke code

Aantal personen binnen ondersteunde bedrijven dat rechtstreeks van de actie profiteert

3

Numeriek

I.2

Artikel 27 en artikel 44, lid 3

Adviesdiensten

Vermelding of de actie visserij op zee, binnenvisserij of beide betreft

1

Zie tabel 2, numerieke code

Ja, indien de actie betrekking heeft op zee

Soort adviesdienst: haalbaarheidsstudies en adviesdiensten; professioneel advies; bedrijfsstrategieën

2

Zie tabel 3, numerieke code

I.3

Artikel 28 en artikel 44, lid 3

Partnerschappen tussen wetenschappers en vissers

Vermelding of de actie visserij op zee, binnenvisserij of beide betreft

1

Zie tabel 2, numerieke code

Ja, indien de actie betrekking heeft op zee

Soort activiteiten: netwerken; partnerschapsovereenkomst of beroepsvereniging; gegevensverzameling en -beheer; studies; proefprojecten; kennisverspreiding; seminars; beste praktijken

2

Zie tabel 3, numerieke code

Aantal wetenschappers dat betrokken is bij het partnerschap

3

Numeriek

Aantal vissers dat betrokken is bij het partnerschap

4

Numeriek

Aantal overige instanties dat profiteert van de actie

5

Numeriek

I.4

Artikel 29, leden 1 en 2, en artikel 44, lid 1, onder a)

Verbetering van het menselijk kapitaal, scheppen van banen en sociale dialoog — opleiding, netwerkvorming, sociale dialoog, ondersteuning van echtgenotes/echtgenoten en levenspartners

Vermelding of de actie visserij op zee, binnenvisserij of beide betreft

1

Zie tabel 2, numerieke code

Ja, indien de actie betrekking heeft op zee

Soort activiteiten: opleiding en leren; netwerkvorming; sociale dialoog

2

Zie tabel 3, numerieke code

Aantal echtgenotes/echtgenoten en levenspartners dat profiteert van de actie

3

Numeriek

Aantal personen of organisaties dat profiteert van de actie (deelnemers aan de opleiding, leden van een netwerk, organisaties die betrokken zijn bij de acties in het kader van de sociale dialoog)

4

Numeriek

I.5

Artikel 29, lid 3, en artikel 44, lid 1, onder a)

Verbetering van het menselijk kapitaal, scheppen van banen en sociale dialoog — stagiairs aan boord van schepen van de kleinschalige kustvisserij

Vermelding of de actie visserij op zee, binnenvisserij of beide betreft

1

Zie tabel 2, numerieke code

Ja, indien de actie betrekking heeft op zee

Soort activiteiten: opleiding en leren

2

Zie tabel 3, numerieke code

Aantal stagiairs dat profiteert van de actie

3

Numeriek

I.6

Artikel 30 en artikel 44, lid 4

Diversifiëring en nieuwe bronnen van inkomsten

Vermelding of de actie visserij op zee, binnenvisserij of beide betreft

1

Zie tabel 2, numerieke code

Ja, indien de actie betrekking heeft op zee

Soort diversifiëring: investeringen aan boord, hengeltoerisme, restaurants, milieudiensten met betrekking tot visserij en educatieve activiteiten

2

Zie tabel 3, numerieke code

Aantal betrokken vissers

3

Numeriek

I.7

Artikel 31 en artikel 44, lid 2

Starterssteun voor jonge vissers

Vermelding of de actie visserij op zee, binnenvisserij of beide betreft

1

Zie tabel 2, numerieke code

Ja, indien de actie betrekking heeft op zee

Leeftijd van de jonge vissers die profiteren van de actie

2

Numeriek

I.8

Artikel 32 en artikel 44, lid 1, onder b)

Gezondheid en veiligheid

Vermelding of de actie visserij op zee, binnenvisserij of beide betreft

1

Zie tabel 2, numerieke code

Ja, indien de actie betrekking heeft op zee

Soort voorzieningen: investeringen aan boord; afzonderlijke voorzieningen

2

Zie tabel 3, numerieke code

Aantal vissers dat betrokken is bij de actie

3

Numeriek

I.9

Artikel 33

Tijdelijke stopzetting van visserijactiviteiten

Aantal betrokken vissers

1

Numeriek

Ja

Aantal betrokken dagen

2

Numeriek

I.10

Artikel 34

Definitieve beëindiging van visserijactiviteiten

Aantal betrokken vissers

1

Numeriek

Ja

I.11

Artikel 35

Onderlinge fondsen voor ongunstige weersomstandigheden en milieuongevallen — instelling van een fonds

Naam van het onderlinge fonds

1

Tekst

Neen

I.12

Artikel 35

Onderlinge fondsen voor ongunstige weersomstandigheden en milieuongevallen — betaalde compensaties

Compensatie uitgekeerd voor: economische verliezen ten gevolge van ongunstige weersomstandigheden, milieuongevallen of bergingskosten

1

Zie tabel 3, numerieke code

Ja

Aantal betrokken bemanningsleden

2

Numeriek

I.13

Artikel 36

Steun voor de systemen voor het toewijzen van vangstmogelijkheden

Soort activiteiten: ontwerp, uitwerking, controle, evaluatie, beheer

1

Zie tabel 2, numerieke code

Neen

Soort begunstigde

2

Zie tabel 4, numerieke code

I.14

Artikel 37

Steun voor het ontwerpen en uitvoeren van instandhoudingsmaatregelen en regionale samenwerking

Soort activiteiten: ontwerp, ontwikkeling en monitoring; participatie van de belanghebbende partijen; rechtstreeks uitzetten van vis

1

Zie tabel 3, numerieke code

Neen

Aantal betrokken visbestanden (indien van toepassing)

2

Numeriek

Totale oppervlakte waarop het project van toepassing is (in km2) (indien van toepassing)

3

Numeriek

I.15

Artikel 38 en artikel 44, lid 1, onder c)

Beperking van de impact van de visserij op het mariene milieu en aanpassing van de visserij aan de bescherming van soorten

Vermelding of de actie visserij op zee, binnenvisserij of beide betreft

1

Zie tabel 2, numerieke code

Ja, indien de actie betrekking heeft op zee

Soort investering: selectiviteit van vistuig; vermindering van teruggooi of vermindering van ongewenste vangsten; voorkoming van effecten op het ecosysteem en de zeebodem; bescherming van het vistuig en de vangst tegen zoogdieren en vogels; visaantrekkende apparatuur in de ultraperifere gebieden

2

Zie tabel 3, numerieke code

Aantal vissers dat profiteert van de actie

3

Numeriek

I.16

Artikel 39 en artikel 44, lid 1, onder c)

Innovatie in verband met de instandhouding van biologische rijkdommen van de zee

Vermelding of de actie visserij op zee, binnenvisserij of beide betreft

1

Zie tabel 2, numerieke code

Ja, indien de actie betrekking heeft op zee

Soort actie: ontwikkeling van nieuwe technische of organisatorische kennis om de milieu-impact te beperken; invoering van nieuwe technische of organisatorische kennis om de milieu-impact te beperken; ontwikkeling van nieuwe technische of organisatorische kennis om een duurzaam gebruik te verwezenlijken; invoering van nieuwe technische of organisatorische kennis om een duurzaam gebruik te verwezenlijken

2

Zie tabel 3, numerieke code

Aantal vissers dat profiteert van de actie

3

Numeriek

I.17

Artikel 40, lid 1, onder a)

Bescherming en herstel van de mariene biodiversiteit — verzamelen van afval op zee

Aantal vissers dat profiteert van de actie

1

Numeriek

Ja

I.18

Artikel 40, lid 1, onder b) tot en met g), en i), en artikel 44, lid 6

Bescherming en herstel van de mariene biodiversiteit — bijdragen tot een beter beheer of een betere instandhouding; bouwen, installeren of moderniseren van vaste of verplaatsbare voorzieningen; opstelling van beschermings- en beheerplannen voor Natura 2000-gebieden en speciale beschermingszones; beheer, herstel en monitoring van beschermde mariene gebieden, met inbegrip van Natura 2000-gebieden; vergroting van milieubewustzijn; deelname aan andere acties met het oog op de instandhouding en de ontwikkeling van de biodiversiteit en ecosysteemdiensten

Vermelding of de actie visserij op zee, binnenvisserij of beide betreft

1

Zie tabel 2, numerieke code

Ja, indien de actie betrekking heeft op zee

Soort actie: investering in voorzieningen; beheer van hulpbronnen; opstelling van beheerplannen voor Natura 2000 en speciale beschermingszones; beheer van Natura 2000; beheer van beschermde mariene gebieden; bewustmaking; overige acties ter verbetering van de biodiversiteit

2

Zie tabel 3, numerieke code

Totale oppervlakte van de Natura 2000-gebieden (in km2) (indien van toepassing)

3

Numeriek

Totale oppervlakte van de beschermde mariene gebieden (in km2) (indien van toepassing)

4

Numeriek

Aantal betrokken vissers

5

Numeriek

I.19

Artikel 40, lid 1, onder h)

Bescherming en herstel van de mariene biodiversiteit —totstandbrenging van regelingen voor de vergoeding van schade aan vangsten die wordt veroorzaakt door zoogdieren en vogels

Aantal vissers dat profiteert van de actie

1

Numeriek

Ja, indien de actie betrekking heeft op zee

I.20

Artikel 41, lid 1, onder a) tot en met c), en artikel 44, lid 1, onder d)

Energie-efficiëntie en mitigatie van de klimaatverandering — investeringen in uitrusting aan boord, audits en regelingen voor energie-efficiëntie, studies

Vermelding of de actie visserij op zee, binnenvisserij of beide betreft

1

Zie tabel 2, numerieke code

Ja, indien de actie betrekking heeft op de zee (alleen voor artikel 41, lid 1, onder a)

Soort actie: uitrusting aan boord; vistuig; audits en regelingen voor energie-efficiëntie; studies

2

Zie tabel 3, numerieke code

Aantal vissers dat profiteert van de actie

3

Numeriek

Percentuele afname van het brandstofverbruik

4

Numeriek

Percentuele afname van de CO2-uitstoot, indien van toepassing

5

Numeriek

I.21

Artikel 41, lid 2, en artikel 44, lid 1, onder d)

Energie-efficiëntie en mitigatie van de klimaatverandering — vervanging of modernisering van motoren

Vermelding of de actie visserij op zee, binnenvisserij of beide betreft

1

Zie tabel 2, numerieke code

Ja, indien de actie betrekking heeft op zee

Soort actie: vervanging van motoren; modernisering

2

Zie tabel 3, numerieke code

kW vóór interventie (gecertificeerd of fysiek gecontroleerd)

3

Numeriek

kW na interventie (gecertificeerd of fysiek gecontroleerd)

4

Numeriek

Aantal vissers dat profiteert van de actie

5

Numeriek

Percentuele afname van het brandstofverbruik

6

Numeriek

Percentuele afname van de CO2-uitstoot, indien van toepassing

7

Numeriek

I.22

Artikel 42 en artikel 44, lid 1, onder e)

Toegevoegde waarde, productkwaliteit en benutting van ongewenste vangsten

Vermelding of de actie visserij op zee, binnenvisserij of beide betreft

1

Zie tabel 2, numerieke code

Ja, indien de actie betrekking heeft op zee

Soort actie: investeringen die waarde toevoegen aan visserijproducten; investeringen aan boord ter verbetering van de kwaliteit van de visserijproducten

2

Zie tabel 3, numerieke code

Aantal vissers dat profiteert van de actie

3

Numeriek

I.23

Artikel 43, leden 1 en 3, en artikel 44, lid 1, onder f)

Vissershavens, aanlandingsplaatsen, afslagen en beschuttingsplaatsen — investeringen in de verbetering van de infrastructuur van vissershavens en afslagen of van aanlandingsplaatsen en beschuttingsplaatsen; investeringen ter verhoging van de veiligheid van de vissers

Vermelding of de actie visserij op zee, binnenvisserij of beide betreft

1

Zie tabel 2, numerieke code

Ja, indien de actie betrekking heeft op zee

Categorie van de investering: vissershavens; aanlandingsplaatsen; afslagen; beschuttingsplaatsen

2

Zie tabel 5, numerieke code

Soort investering: kwaliteit, controle en traceerbaarheid; energie-efficiëntie; milieubescherming; veiligheids- en arbeidsomstandigheden

3

Zie tabel 3, numerieke code

Aantal vissers dat profiteert van de actie

4

Numeriek

Aantal andere havengebruikers of andere werknemers die profiteren van de actie

5

Numeriek

I.24

Artikel 43, lid 2

Vissershavens, aanlandingsplaatsen, afslagen en beschuttingsplaatsen —investeringen ter bevordering van de naleving van de verplichting tot het aanlanden van alle vangsten

Categorie van de investering: vissershavens; aanlandingsplaatsen; afslagen; beschuttingsplaatsen

1

Zie tabel 5, numerieke code

Neen

Aantal vissers dat profiteert van de actie

2

Numeriek

Hoofdstuk II: Duurzame ontwikkeling van de aquacultuur

II.1

Artikel 47

Innovatie

Soort innovatie: ontwikkelen van kennis; op de markt brengen van nieuwe aquacultuursoorten; haalbaarheidsstudies

1

Zie tabel 3, numerieke code

Neen

Soort onderzoeksinstantie die erbij betrokken is

2

Zie tabel 4, numerieke code

Aantal werknemers dat binnen de ondersteunde ondernemingen rechtstreeks van de actie profiteert

3

Numeriek

II.2

Artikel 48, lid 1, onder a) tot en met d), en f) tot en met h)

Productieve investeringen in de aquacultuur

Soort investering: productief; diversificatie; modernisering; diergezondheid en dierenwelzijn; kwaliteit van producten; herstel; aanvullende activiteiten

1

Zie tabel 3, numerieke code

Neen

Aantal werknemers dat profiteert van de actie

2

Numeriek

II.3

Artikel 48, lid 1, onder e), i) en j)

Productieve investeringen in de aquacultuur — hulpbronnenefficiëntie, vermindering van het watergebruik en gebruik van chemische stoffen, recirculatiesystemen ter minimalisering van het watergebruik

Soort investering: milieu en hulpbronnen; watergebruik en -kwaliteit; gesloten systemen

1

Zie tabel 3, numerieke code

Neen

II.4

Artikel 48, lid 1, onder k)

Productieve investeringen in de aquacultuur — vergroting van de energie-efficiëntie, hernieuwbare energie

- Soort investering: energie-efficiëntie; hernieuwbare energie

1

Zie tabel 3, numerieke code

Neen

II.5

Artikel 49

Beheer-, verzorgings- en adviesdiensten voor aquacultuurbedrijven

Soort actie: opzetten van beheerdiensten; verwerven van bedrijfsadviezen; bedrijfsverzorgings- en bedrijfsadviesdiensten (gericht op naleving van de milieuwetgeving); bedrijfsverzorgings- en bedrijfsadviesdiensten (gericht op milieu-effectbeoordeling); bedrijfsverzorgings- en bedrijfsadviesdiensten (gericht op naleving van de wetgeving inzake dierenwelzijn, gezondheid en veiligheid en volksgezondheid); bedrijfsverzorgings- en bedrijfsadviesdiensten (gericht op marketing en bedrijfsstrategieën)

1

Zie tabel 3, numerieke code

Neen

Aantal werknemers dat profiteert van de actie

2

Numeriek

II.6

Artikel 50

Bevordering van het menselijk kapitaal en netwerkvorming

Soort activiteit: beroepsopleiding; een leven lang leren; kennisverspreiding; nieuwe beroepsvaardigheden; verbetering van arbeidsomstandigheden en bevordering van veiligheid op het werk; netwerkvorming en uitwisseling van ervaringen

1

Zie tabel 3, numerieke code

Neen

Aantal werknemers dat profiteert van de actie

2

Numeriek

Aantal echtgenotes/echtgenoten en levenspartners dat profiteert van de actie

3

Numeriek

II.7

Artikel 51

Vergroting van het potentieel van aquacultuurlocaties

Soort actie: inventarisatie van gebieden; verbetering van ondersteuningsvoorzieningen en -infrastructuur; voorkoming van ernstige schade; acties naar aanleiding van de vaststelling van verhoogde sterfte of ziekten

1

Zie tabel 3, numerieke code

Neen

Aantal werknemers dat profiteert van de actie

2

Numeriek

II.8

Artikel 52

Aantrekken van nieuwe aquacultuurexploitanten die aan duurzame aquacultuur doen

Totale oppervlakte waar het om gaat (in km2)

1

Numeriek

Neen

Aantal werknemers dat profiteert van de actie

2

Numeriek

II.9

Artikel 53

Omschakeling naar milieubeheer- en milieu-auditregelingen en naar biologische aquacultuur

Soort actie: omschakeling naar biologische aquacultuur; deelname aan milieubeheer- en milieu-auditsystemen (EMAS)

1

Zie tabel 3, numerieke code

Neen

Aantal werknemers dat profiteert van de actie

2

Numeriek

Totale oppervlakte waar het om gaat (in km2)

3

Numeriek

II.10

Artikel 54

Aquacultuur die milieudiensten levert

Soort actie: aquacultuur in Natura 2000-gebieden; instandhouding en voortplanting ex situ; concrete aquacultuuracties, onder meer op het gebied van milieubehoud en verbetering van het milieu en de biodiversiteit

1

Zie tabel 3, numerieke code

Neen

Aantal werknemers dat profiteert van de actie

2

Numeriek

Totale oppervlakte van de Natura 2000-gebieden (in km2)

3

Numeriek

Totale oppervlakte buiten de Natura 2000-gebieden (in km2)

4

Numeriek

II.11

Artikel 55

Maatregelen op het gebied van de volksgezondheid

Aantal werknemers dat profiteert van de actie

1

Numeriek

Neen

II.12

Artikel 56

Maatregelen op het gebied van diergezondheid en dierenwelzijn

Soort actie: bestrijding en uitroeiing van ziekten; beste praktijken en gedragscodes; vermindering van de afhankelijkheid van diergeneesmiddelen; veterinaire of farmaceutische studies en beste praktijken; groeperingen voor gezondheidsbescherming; compensatie voor schelpdierkwekers

1

Zie tabel 3, numerieke code

Neen

Aantal werknemers dat profiteert van de actie

2

Zie tabel 3, numerieke code

II.13

Artikel 57

Aquacultuurbestandsverzekering

Aantal werknemers dat profiteert van de actie

1

Numeriek

Neen

Hoofdstuk III: Duurzame ontwikkeling van visserijen en aquacultuurgebieden

III.1

Artikel 62, lid 1, onder a)

Voorbereidende steun

Soort begunstigde

1

Zie tabel 4, numerieke code

Neen

III.2

Artikel 63

Uitvoering van lokale ontwikkelingsstrategieën

Selectie van plaatselijke actiegroepen visserij (1)

Totale bevolking die onder een plaatselijke actiegroep visserij valt (in eenheden)

1

Numeriek

Neen

Aantal publieke partners in de plaatselijke actiegroep visserij

2

Numeriek

Aantal private partners in de plaatselijke actiegroep visserij

3

Numeriek

Aantal maatschappelijke organisaties in de plaatselijke actiegroep visserij

4

Numeriek

Aantal voor administratie ingezette FTE's in dienst van de plaatselijke actiegroep visserij

5

Numeriek

Aantal voor stimulering ingezette FTE's in dienst van de plaatselijke actiegroep visserij

6

Numeriek

III.3

Artikel 63

Uitvoering van lokale ontwikkelingsstrategieën

Projecten ondersteund door plaatselijke actiegroepen visserij (met inbegrip van operationele kosten en stimulering)

Soort actie: toevoegen van waarde; diversifiëring; milieu; sociaal-cultureel; governance; operationele kosten en stimulering

1

Zie tabel 3, numerieke code

Neen

Soort begunstigde

2

Zie tabel 4, numerieke code

III.4

Artikel 64

Samenwerkingsactiviteiten

Soort actie: voorbereidende steun; projecten binnen dezelfde lidstaat; projecten in samenwerking met andere lidstaten; projecten in samenwerking met partners van buiten de EU

1

Zie tabel 3, numerieke code

Neen

Aantal partners, indien van toepassing

2

Numeriek

Hoofdstuk IV: Maatregelen in verband met afzet en verwerking

IV.1

Artikel 66

Productie- en afzetprogramma's

Aantal leden van producentenorganisaties die betrokken zijn

1

Numeriek

Neen

IV.2

Artikel 67

Opslagsteun

Aantal leden van producentenorganisaties dat profiteert van de actie

1

Numeriek

Neen

IV.3

Artikel 68

Afzetmaatregelen

Soort actie: opzetten van producentenorganisaties, verenigingen of brancheorganisaties; vinden van nieuwe markten en verbeteren van de voorwaarden voor het op de markt brengen (gericht op soorten met afzetpotentieel); vinden van nieuwe markten en verbeteren van de voorwaarden voor het op de markt brengen (gericht op ongewenste vangsten); vinden van nieuwe markten en verbeteren van de voorwaarden voor het op de markt brengen (gericht op producten met relatief weinig impact op het milieu of biologische producten); verbeteren van de kwaliteit en de toegevoegde waarde (gericht op de certificering en bevordering van duurzame producten); verbeteren van de kwaliteit en de toegevoegde waarde (gericht op kwaliteitsregelingen); verbeteren van de kwaliteit en de toegevoegde waarde (gericht op rechtstreekse afzet); verbeteren van de kwaliteit en de toegevoegde waarde (gericht op de verpakking); transparantie van de productie; traceerbaarheid en milieukeuren; standaardcontracten; communicatie- en promotiecampagnes

1

Zie tabel 3, numerieke code

 

Aantal ondernemingen dat profiteert van de actie

2

Numeriek

Aantal leden van producentenorganisaties dat profiteert van de actie

3

Numeriek

IV.4

Artikel 69

Verwerking van visserij- en aquacultuurproducten

Soort investering: energiebesparing of reductie van de milieu-impact; verbeteren van de veiligheid, de hygiëne, de gezondheid en de arbeidsomstandigheden; verwerking van vangsten van commerciële vis die niet voor menselijke consumptie kan worden bestemd; verwerking van bijproducten; verwerking van biologische aquacultuurproducten; nieuwe of verbeterde producten, processen of beheersystemen

1

Zie tabel 3, numerieke code

Neen

Aantal ondersteunde bedrijven

2

Numeriek

Aantal werknemers dat profiteert van de actie

3

Numeriek

Hoofdstuk V: Compensatie van in de ultraperifere gebieden gemaakte extra kosten in verband met visserij- en aquacultuurproducten

V.1

Artikel 70

Compensatieregeling

Compensatie van extra kosten

1

Numeriek

Neen

Aantal ondernemingen dat profiteert van de actie

2

Numeriek

Aantal werknemers dat profiteert van de actie

3

Numeriek

Hoofdstuk VI: Begeleidende maatregelen voor het GVB onder gedeeld beheer

VI.1

Artikel 76

Controle en handhaving

- Soort actie: aankoop, installatie en ontwikkeling van technologieën; ontwikkeling, aankoop en installatie van de componenten die nodig zijn voor de transmissie van gegevens; ontwikkeling, aankoop en installatie van de componenten die nodig zijn ter waarborging van de traceerbaarheid; uitvoering van programma's voor het uitwisselen en analyseren van gegevens; modernisering en aankoop van patrouillevaartuigen, -vliegtuigen en -helikopters; aankoop van andere controlemiddelen; ontwikkeling van innovatieve controle- en monitoringsystemen en uitvoering van proefprojecten; programma's voor de opleiding en uitwisseling van personeelsleden; kosten-batenanalyses en evaluatie van audits; seminars en media-instrumenten; operationele kosten; uitvoering van een actieplan

1

Zie tabel 3, numerieke code

Ja, indien er investeringen aan boord nodig zijn

Soort begunstigde

2

Zie tabel 4, numerieke code

VI.2

Artikel 77

Verzameling van gegevens

Soort begunstigde

1

Zie tabel 4, numerieke code

Neen

Hoofdstuk VII: Technische bijstand op initiatief van de lidstaten

VII.1

Artikel 78

Technische bijstand op initiatief van de lidstaten

Soort actie: uitvoering van het operationele programma; IT-systemen; verbeteren van de administratieve capaciteit; communicatieactiviteiten; evaluatie; studies; controle en audit; netwerk van plaatselijke actiegroepen visserij; overige

1

Zie tabel 3, numerieke code

Neen

Hoofdstuk VIII: Bevordering van de uitvoering van het geïntegreerd maritiem beleid

VIII.1

Artikel 80, lid 1, onder a)

Integratie van maritieme bewaking

Soort actie: bijdragen aan de integratie van maritieme bewaking; bijdragen aan de gemeenschappelijke gegevensuitwisselingsstructuur

1

Zie tabel 3, numerieke code

Neen

Soort begunstigde

2

Zie tabel 4, numerieke code

VIII.2

Artikel 80, lid 1, onder b)

Bevordering van de bescherming van het mariene milieu en het duurzame gebruik van de rijkdommen van de zee en van de kust

Soort actie: beschermd marien gebied; Natura 2000

1

Zie tabel 3, numerieke code

Neen

Oppervlakte van het desbetreffende beschermd marien gebied (in km2) (indien van toepassing)

2

Numeriek

Oppervlakte van het desbetreffende Natura 2000-gebied (in km2) (indien van toepassing)

3

Numeriek

Soort begunstigde

4

Zie tabel 4, numerieke code

VIII.3

Artikel 80, lid 1, onder c)

Verbeteren van de kennis over de toestand van het mariene milieu

Soort actie: opstellen van een monitoringprogramma; invoeren van maatregelen in het kader van de kaderrichtlijn mariene strategie

1

Zie tabel 3, numerieke code

Neen

Soort begunstigde

2

Zie tabel 4, numerieke code


Tabel 2 — Soort visserij

Code

Beschrijving

1

Zee

2

Binnenvisserij

3

Beide


Tabel 3 — Soorten acties

Code

Beschrijving

Gekoppeld aan code maatregel(en)

1

Producten en voorzieningen

I.1

2

Processen en technieken

I.1

3

Beheer- en organisatiesysteem

I.1

4

Haalbaarheidsstudies en adviesdiensten

I.2

5

Professioneel advies

I.2

6

Bedrijfsstrategieën

I.2

7

Netwerken

I.3

8

Partnerschapsovereenkomst of vereniging

I.3

9

Gegevensverzameling en -beheer

I.3

10

Studies

I.3

11

Proefprojecten

I.3

12

Verspreiding

I.3

13

Seminars

I.3

14

Beste praktijken

I.3

15

Opleiding en leren

I.4, I.5

16

Netwerkvorming

I.4

17

Sociale dialoog

I.4

18

Investeringen aan boord

I.6

19

Hengeltoerisme

I.6

20

Restaurants

I.6

21

Milieudiensten

I.6

22

Educatieve activiteiten

I.6

23

Investering aan boord

I.8

24

Afzonderlijke voorzieningen

I.8

25

Ongunstige weersomstandigheden

I.12

26

Milieuongevallen

I.12

27

Bergingskosten

I.12

28

Ontwerp

I.13, I.14

29

Ontwikkeling

I.13, I.14

30

Monitoring

I.13, I.14

31

Evaluatie

I.13

32

Beheer

I.13

33

Participatie van belanghebbenden

I.14

34

Rechtstreeks uitzetten van vis

I.14

35

Selectiviteit van het vistuig

I.15

36

Vermindering van teruggooi en uitbanning van ongewenste vangsten

I.15

37

Voorkoming van effecten op het ecosysteem en de zeebodem

I.15

38

Bescherming van het vistuig en de vangst tegen zoogdieren en vogels

I.15

39

Visaantrekkende apparatuur in de ultraperifere gebieden

I.15

40

Ontwikkeling van nieuwe technische of organisatorische kennis om de milieu-impact te beperken

I.16

41

Invoering van nieuwe technische of organisatorische kennis om de milieu-impact te beperken

I.16

42

Ontwikkeling van nieuwe technische of organisatorische kennis om een duurzaam gebruik te verwezenlijken

I.16

43

Invoering van nieuwe technische of organisatorische kennis om een duurzaam gebruik te verwezenlijken

I.16

44

Investeringen in voorzieningen

I.18

45

Beheer van hulpbronnen

I.18

46

Beheerplannen voor Natura 2000 en speciale beschermingszones

I.18

47

Beheer van Natura 2000

I.18

48

Beheer van beschermde mariene gebieden

I.18

49

Bewustmaking

I.18

50

Overige acties ter verbetering van de biodiversiteit

I.18

51

Voorzieningen aan boord

I.20

52

Vistuig

I.20

53

Audits en regelingen voor energie-efficiëntie

I.20

54

Studies

I.20

55

Vervanging van de motor

I.21

56

Modernisering

I.21

57

Investeringen die waarde toevoegen aan producten

I.22

58

Investeringen aan boord die kwaliteit de van de visproducten vergroten

I.22

59

Kwaliteit

I.23

60

Controle en traceerbaarheid

I.23

61

Energie-efficiëntie

I.23

62

Milieubescherming

I.23

63

Veiligheid en arbeidsomstandigheden

I.23

64

Ontwikkeling van kennis

II.1.

65

Op de markt brengen van nieuwe soorten

II.1.

66

Haalbaarheidsstudies

II.1.

67

Productieve investeringen

II.2

68

Diversifiëring

II.2

69

Modernisering

II.2

70

Dierengezondheid

II.2

71

Kwaliteit van producten

II.2

72

Herstel

II.2

73

Aanvullende activiteiten

II.2

74

Milieu en hulpbronnen

II.3

75

Waterverbruik en -kwaliteit

II.3

76

Gesloten systemen

II.3

77

Energie-efficiëntie

II.4

78

Hernieuwbare energie

II.4

79

Opzetten van beheer

II.5

80

Verwerven van bedrijfstechnische adviesdiensten

II.5

81

Verzorgings- en adviesdiensten (gericht op naleving van de milieuwetgeving)

II.5

82

Verzorgings- en adviesdiensten (gericht op milieu-effectbeoordelingen)

II.5

83

Verzorgings- en adviesdiensten (gericht op naleving van de wetgeving inzake dierenwelzijn, gezondheid en veiligheid en volksgezondheid)

II.5

84

Verzorgings- en adviesdiensten (gericht op marketing en bedrijfsstrategieën)

II.5

85

Beroepsopleiding

II.6

86

Een leven lang leren

II.6

87

Kennisverspreiding

II.6

88

Nieuwe beroepsvaardigheden

II.6

89

Verbetering van arbeidsomstandigheden en bevordering van veiligheid op de werkvloer

II.6

90

Netwerkvorming en uitwisseling van ervaringen

II.6

91

Inventarisatie van gebieden

II.7

92

Verbetering van ondersteuningsvoorzieningen en -infrastructuur

II.7

93

Voorkoming van ernstige schade

II.7

94

Acties naar aanleiding van de vaststelling van verhoogde sterfte of ziekten

II.7

95

Omschakeling naar biologische aquacultuur

II.9

96

Deelname aan milieubeheer- en milieu-auditsystemen (EMAS)

II.9

97

Aquacultuur in Natura 2000-gebieden

II.10

98

Instandhouding en voortplanting ex situ

II.10

99

Concrete aquacultuuracties, onder meer op het gebied van milieubehoud en verbetering van het milieu en de biodiversiteit

II.10

100

Bestrijding en uitroeiing van ziekten

II.12

101

Beste praktijken en gedragscodes

II.12

102

Vermindering van de afhankelijkheid van diergeneesmiddelen

II.12

103

Veterinaire of farmaceutische studies en beste praktijken

II.12

104

Groeperingen voor gezondheidsbescherming

II.12

105

Compensatie voor schelpdierkwekers

II.12

106

Toevoegen van waarde

III.3

107

Diversifiëring

III.3

108

Milieu

III.3

109

Sociaal-cultureel

III.3

110

Governance

III.3

111

Operationele kosten en stimulering

III.3

112

Voorbereidende steun

III.4

113

Projecten binnen dezelfde lidstaat

III.4

114

Projecten in samenwerking met andere lidstaten

III.4

115

Projecten in samenwerking met partners van buiten de EU

III.4

116

Producentenorganisaties, verenigingen of brancheorganisaties opzetten

IV.3

117

Het vinden van nieuwe markten en het verbeteren van de voorwaarden voor het op de markt brengen (gericht op soorten met afzetpotentieel)

IV.3

118

Het vinden van nieuwe markten en het verbeteren van de voorwaarden voor het op de markt brengen (gericht op ongewenste vangsten)

IV.3

119

Het vinden van nieuwe markten en het verbeteren van de voorwaarden voor het op de markt brengen (gericht op producten met relatief weinig impact op het milieu of biologische producten)

IV.3

120

Verbetering van de kwaliteit en de toegevoegde waarde (gericht op de certificering en bevordering van duurzame producten)

IV.3

121

Verbetering van de kwaliteit en de toegevoegde waarde (gericht op kwaliteitsregelingen)

IV.3

122

Verbetering van de kwaliteit en de toegevoegde waarde (gericht op rechtstreekse afzet)

IV.3

123

Verbetering van de kwaliteit en de toegevoegde waarde (gericht op de verpakking)

IV.3

124

Transparantie van de productie

IV.3

125

Traceerbaarheid en milieukeuren

IV.3

126

Standaardcontracten

IV.3

127

Communicatie- en promotiecampagnes

IV.3

128

Energiebesparing of reductie van de milieu-impact

IV.4

129

Verbetering van de veiligheid, de hygiëne, de gezondheid en de arbeidsomstandigheden

IV.4

130

Verwerking van vangsten van commerciële vis die niet voor menselijke consumptie kan worden bestemd

IV.4

131

Verwerking van bijproducten

IV.4

132

Verwerking van biologische aquacultuurproducten

IV.4

133

Nieuwe of verbeterde producten, processen of beheersystemen

IV.4

134

Aankoop, installatie en ontwikkeling van technologieën

VI.1

135

Ontwikkeling, aankoop en installatie van de componenten die nodig zijn voor de transmissie van gegevens

VI.1

136

Ontwikkeling, aankoop en installatie van de componenten die nodig zijn ter waarborging van de traceerbaarheid

VI.1

137

Uitvoering van programma's voor het uitwisselen en analyseren van gegevens

VI.1

138

Modernisering en aankoop van patrouillevaartuigen, -vliegtuigen en -helikopters

VI.1

139

Aankoop van andere controlemiddelen

VI.1

140

Ontwikkeling van innovatieve controle- en monitoringsystemen en uitvoering van proefprojecten

VI.1

141

Opleidings- en uitwisselingsprogramma's

VI.1

142

Kosten-batenanalyses en evaluatie van audits

VI.1

143

Seminars en media-instrumenten

VI.1

144

Operationele kosten

VI.1

145

Uitvoering van een actieplan

VI.1

146

Uitvoering van het operationele programma

VII.1

147

IT-systemen

VII.1

148

Verbeteren van de administratieve capaciteit

VII.1

149

Communicatieactiviteiten

VII.1

150

Evaluatie

VII.1

151

Studies

VII.1

152

Controle en audit

VII.1

153

Netwerk van plaatselijke actiegroepen visserij

VII.1

154

Overige

VII.1

155

Bijdragen aan de integratie van maritieme bewaking

VIII.1

156

Bijdragen aan de gemeenschappelijke gegevensuitwisselingsstructuur

VIII.1

157

Beschermd marien gebied

VIII.2

158

Natura 2000

VIII.2

159

Opstellen van een monitoringprogramma

VIII.3

160

Invoeren van maatregelen in het kader van de kaderrichtlijn mariene strategie

VIII.3


Tabel 4 — Soorten begunstigden

Code

Beschrijving

1

Overheidsinstantie

2

Rechtspersoon

3

Natuurlijke persoon

4

Vissersorganisatie

5

Producentenorganisatie

6

Ngo

7

Onderzoekscentrum/universiteit

8

Gemengd


Tabel 5 — Soorten investeringen

Code

Beschrijving

Gekoppeld aan code maatregel(en)

1

Vissershavens

I.23, I.24

2

Aanlandingsplaatsen

I.23, I.24

3

Afslagen

I.23, I.24

4

Beschuttingsplaatsen

I.23, I.24


(1)  Informatie alleen vereist indien een plaatselijke actiegroep visserij is geselecteerd.