EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1242

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1242/2014 z dnia 20 listopada 2014 r. ustanawiające zasady, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w odniesieniu do przedstawiania odpowiednich danych zbiorczych dotyczących operacji

OJ L 334, 21.11.2014, p. 11–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/01/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1242/oj

21.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 334/11


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1242/2014

z dnia 20 listopada 2014 r.

ustanawiające zasady, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w odniesieniu do przedstawiania odpowiednich danych zbiorczych dotyczących operacji

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (1), w szczególności jego art. 97 ust. 2,

Po konsultacji z Komitetem ds. Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 97 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 508/2014 instytucje zarządzające w państwach członkowskich muszą dostarczyć Komisji istotne dane zbiorcze dotyczące operacji wybranych do finansowania do końca poprzedniego roku, w tym najważniejszych cech beneficjenta i operacji.

(2)

W celu zapewnienia spójności i kompletności danych zbiorczych dotyczących operacji wybranych do finansowania konieczne jest określenie wspólnych specyfikacji technicznych i zasad przedstawiania danych zbiorczych. W tym celu właściwe jest odwołanie się do struktury bazy danych, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1243/2014 (2).

(3)

W celu umożliwienia niezwłocznego zastosowania środków, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, powinno ono wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Instytucje zarządzające powinny przestrzegać specyfikacji technicznej i zasad przedstawiania danych zbiorczych dotyczących operacji wybranych do finansowania, w tym najważniejszych cech beneficjenta i operacji, jak przewidziano w art. 97 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 508/2014, zgodnie z formularzami i tabelami przedstawionymi w załącznikach do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 listopada 2014 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 149 z 20.5.2014, s. 1.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1243/2014 z dnia 20 listopada 2014 r. ustanawiające zasady, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w odniesieniu do informacji, które mają być przekazywane przez państwa członkowskie, jak również w odniesieniu do zapotrzebowania na dane oraz synergii między potencjalnymi źródłami danych (zob. s. 39 niniejszego Dziennika Urzędowego).


ZAŁĄCZNIK I

Informacje, które należy przekazać w odniesieniu do każdej operacji w następujących polach, o których mowa w strukturze bazy danych określonej w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 1243/2014

Dane zbiorcze dotyczące operacji wybranych do finansowania od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia …

Pole

Treść pola

1

Kod identyfikacyjny nadany przez Komisję (CCI)

2

Niepowtarzalny identyfikator operacji (ID)

3

Nazwa operacji

5

Kod NUTS

6

Beneficjent

7

Rodzaj beneficjenta

8

Wielkość przedsiębiorstwa

9

Postęp operacji

10

Całkowite koszty kwalifikowalne

11

Całkowite koszty kwalifikowalne ponoszone ze środków publicznych

12

Wsparcie z EFMR

13

Data zatwierdzenia

14

Wydatki kwalifikowalne ogółem

15

Wydatki kwalifikowalne ogółem ponoszone ze środków publicznych

16

Wydatki kwalifikowalne ogółem ponoszone ze środków EFMR

17

Data końcowej płatności na rzecz beneficjenta

18

Odnośny środek

19

Wskaźnik produktu


ZAŁĄCZNIK II

Informacje, które należy przekazać w odniesieniu do każdej operacji, tylko w przypadku gdy dana operacja dotyczy środków na rzecz floty, w następujących polach, o których mowa w strukturze bazy danych określonej w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 1243/2014

Dane zbiorcze dotyczące operacji wybranych do finansowania od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia …

Pole

Treść pola

1

Kod identyfikacyjny nadany przez Komisję (CCI)

2

Niepowtarzalny identyfikator operacji (ID)

4

Numer statku: „numer we wspólnotowym rejestrze statków” (CFR)


ZAŁĄCZNIK III

Informacje, które należy przekazać w odniesieniu do każdej operacji, w następujących polach, o których mowa w strukturze bazy danych określonej w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 1243/2014

Dane zbiorcze dotyczące operacji wybranych do finansowania od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia …

Pole

Treść pola

1

Kod identyfikacyjny nadany przez Komisję (CCI)

2

Niepowtarzalny identyfikator operacji (ID)

20

Dane dotyczące realizacji działań

21

Wartość danych dotyczących realizacji


ZAŁĄCZNIK IV

Informacje, które należy przekazać w odniesieniu do każdej operacji, w następujących polach, o których mowa w strukturze bazy danych określonej w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 1243/2014

Dane zbiorcze dotyczące operacji wybranych do finansowania od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia …

Złożone

Treść pola

1

Kod identyfikacyjny nadany przez Komisję (CCI)

2

Niepowtarzalny identyfikator operacji (ID)

22

Wskaźnik lub wskaźniki rezultatu związane z operacją

23

Orientacyjne wyniki oczekiwane przez beneficjenta

24

Wartość wskaźnika rezultatu zatwierdzona po realizacji


ZAŁĄCZNIK V

Tabele referencyjne

Tabela 1 — dane dotyczące realizacji projektu

Kod środka

Środki w ramach EFMR

Dane dotyczące realizacji projektu

Kod danych dotyczących realizacji

Możliwa wartość i rodzaj wartości

Numer we wspólnotowym rejestrze statków (CFR) obowiązkowy (tak lub nie)

Kolumna18

Kolumna 20

Kolumna 21

Rozdział I: Zrównoważony rozwój w rybołówstwie

I.1

art. 26 i art. 44 ust. 3

Innowacje

wskazanie, czy operacja dotyczy rybołówstwa śródlądowego, czy morskiego, bądź obu rodzajów

1

Zob. kod w tabeli 2, numerycznie

Tak, jeżeli operacja dotyczy morza

typ innowacji: produkty i wyposażenie; proces i technologia; system zarządzania i organizacji

2

Zob. kod w tabeli 3, numerycznie

liczba osób korzystających z operacji bezpośrednio we wspieranych przedsiębiorstwach

3

Numerycznie

I.2

art. 27 i art. 44 ust. 3

Usługi doradcze

wskazanie, czy operacja dotyczy rybołówstwa śródlądowego, czy morskiego, bądź obu rodzajów

1

Zob. kod w tabeli 2, numerycznie

Tak, jeżeli operacja dotyczy morza

rodzaj usług doradczych: studia wykonalności i usługi doradcze; profesjonalne doradztwo; strategie biznesowe

2

Zob. kod w tabeli 3, numerycznie

I.3

art. 28 i art. 44 ust. 3

Partnerstwa między naukowcami a rybakami

wskazanie, czy operacja dotyczy rybołówstwa śródlądowego, czy morskiego, bądź obu rodzajów

1

Zob. kod w tabeli 2, numerycznie

Tak, jeżeli operacja dotyczy morza

rodzaj działania: sieci; porozumienia o partnerstwie lub stowarzyszenia; gromadzenie danych i zarządzanie nimi; analizy; projekty pilotażowe; upowszechnianie wiedzy; seminaria; sprawdzone rozwiązania

2

Zob. kod w tabeli 3, numerycznie

liczba naukowców zaangażowanych w partnerstwo

3

Numerycznie

liczba rybaków zaangażowanych w partnerstwie

4

Numerycznie

liczba innych organów korzystających z operacji

5

Numerycznie

I.4

art. 29 ust. 1 i 2 oraz art. 44 ust. 1 lit. a)

Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny — szkolenie, tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny, wsparcie dla współmałżonków i partnerów

wskazanie, czy operacja dotyczy rybołówstwa śródlądowego, czy morskiego, bądź obu rodzajów

1

Zob. kod w tabeli 2, numerycznie

Tak, jeżeli operacja dotyczy morza

rodzaj działań: szkolenie i edukacja; tworzenie sieci kontaktów; dialog społeczny

2

Zob. kod w tabeli 3, numerycznie

liczba małżonków i partnerów korzystających z operacji

3

Numerycznie

liczba osób lub organizacji korzystających z operacji (uczestnicy szkoleń, członkowie sieci, organizacje zaangażowane w działania dialogu społecznego)

4

Numerycznie

I.5

art. 29 ust. 3 i art. 44 ust. 1 lit. a)

Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny — stażyści na statkach stosowanych w łodziowym rybołówstwie przybrzeżnym

wskazanie, czy operacja dotyczy rybołówstwa śródlądowego, czy morskiego, bądź obu rodzajów

1

Zob. kod w tabeli 2, numerycznie

Tak, jeżeli operacja dotyczy morza

rodzaj działań: szkolenie i edukacja

2

Zob. kod w tabeli 3, numerycznie

liczba stażystów korzystających z operacji

3

Numerycznie

I.6

art. 30 i art. 44 ust. 4

Różnicowanie działalności i nowe formy dochodów

wskazanie, czy operacja dotyczy rybołówstwa śródlądowego, czy morskiego, bądź obu rodzajów

1

Zob. kod w tabeli 2, numerycznie

Tak, jeżeli operacja dotyczy morza

sposób różnicowania: inwestycje na statku; turystyka wędkarska; restauracje; usługi środowiskowe; działania edukacyjne

2

Zob. kod w tabeli 3, numerycznie

liczba rybaków, których dotyczy operacja

3

Numerycznie

I.7

art. 31 i art. 44 ust. 2

Wsparcie dla młodych rybaków rozpoczynających działalność

wskazanie, czy operacja dotyczy rybołówstwa śródlądowego, czy morskiego, bądź obu rodzajów

1

Zob. kod w tabeli 2, numerycznie

Tak, jeżeli operacja dotyczy morza

wiek młodych rybaków korzystających z operacji

2

Numerycznie

I.8

art. 32 i art. 44 ust. 1 lit. b)

Zdrowie i bezpieczeństwo

wskazanie, czy operacja dotyczy rybołówstwa śródlądowego, czy morskiego, bądź obu rodzajów

1

Zob. kod w tabeli 2, numerycznie

Tak, jeżeli operacja dotyczy morza

rodzaj wyposażenia: inwestycja na statku; sprzęt indywidualny

2

Zob. kod w tabeli 3, numerycznie

liczba rybaków, których dotyczy operacja

3

Numerycznie

I.9

art. 33

Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej

liczba rybaków, których dotyczy operacja

1

Numerycznie

Tak

liczba dni

2

Numerycznie

I.10

art. 34

Trwałe zaprzestanie działalności połowowej

liczba rybaków, których dotyczy operacja

1

Numerycznie

Tak

I.11

art. 35

Fundusz wspólnego inwestowania w związku z niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi i incydentami środowiskowymi — utworzenie funduszu

nazwa funduszu wspólnego inwestowania

1

Ciąg znaków

Nie

I.12

art. 35

Fundusze wspólnego inwestowania na wypadek niekorzystnych zjawisk klimatycznych oraz incydentów środowiskowych — wypłacone rekompensaty

rekompensaty wypłacone z tytułu: niekorzystnych zjawisk klimatycznych; incydentów środowiskowych; koszty akcji ratowniczych

1

Zob. kod w tabeli 3, numerycznie

Tak

liczba członków załogi, których dotyczy operacja

2

Numerycznie

I.13

art. 36

Wsparcie na rzecz systemów przyznawania uprawnień do połowów

rodzaj działania: opracowywanie; rozwijanie; monitorowanie; ocena; zarządzanie

1

Zob. kod w tabeli 2, numerycznie

Nie

rodzaj beneficjenta

2

Zob. kod w tabeli 4, numerycznie

I.14

art. 37

Wsparcie na rzecz opracowywania i wdrażania środków ochrony oraz współpraca regionalna

rodzaj działania: opracowywanie; rozwijanie; monitorowanie; udział zainteresowanych stron; bezpośrednie zarybianie

1

Zob. kod w tabeli 3, numerycznie

Nie

liczba stad, których to dotyczy (jeżeli dotyczy)

2

Numerycznie

całkowity obszar objęty projektem (w km2) (w stosownych przypadkach)

3

Numerycznie

I.15

art. 38 i art. 44 ust. 1 lit. c)

Zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i dostosowanie połowów do ochrony gatunków

wskazanie, czy operacja dotyczy rybołówstwa śródlądowego, czy morskiego, bądź obu rodzajów

1

Zob. kod w tabeli 2, numerycznie

Tak, jeżeli operacja dotyczy morza

rodzaj inwestycji: poprawa selektywności narzędzi połowowych; zmniejszenie odrzutów lub postępowanie z niechcianymi połowami; eliminowanie oddziaływania połowów na ekosystem lub dno morskie; zabezpieczenie narzędzi i połowów przed ssakami i ptakami; urządzenia do sztucznej koncentracji ryb w regionach najbardziej oddalonych

2

Zob. kod w tabeli 3, numerycznie

liczba rybaków korzystających z operacji

3

Numerycznie

I.16

art. 39 i art. 44 ust. 1 lit. c)

Innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza

wskazanie, czy operacja dotyczy rybołówstwa śródlądowego, czy morskiego, bądź obu rodzajów

1

Zob. kod w tabeli 2, numerycznie

Tak, jeżeli operacja dotyczy morza

rodzaj operacji: rozwijanie nowej wiedzy technicznej lub organizacyjnej, zmniejszającej oddziaływanie działalności połowowej na środowisko; rozwijanie nowej wiedzy technicznej lub organizacyjnej mającej na celu osiągnięcie bardziej zrównoważonego wykorzystywania żywych zasobów morza; wprowadzanie nowej wiedzy technicznej lub organizacyjnej mającej na celu osiągnięcie bardziej zrównoważonego wykorzystywania żywych zasobów morza

2

Zob. kod w tabeli 3, numerycznie

liczba rybaków korzystających z operacji

3

Numerycznie

I.17

art. 40 ust. 1 lit. a)

Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej — zbieranie odpadów

liczba rybaków korzystających z operacji

1

Numerycznie

Tak

I.18

art. 40 ust. 1 lit. b)–g) oraz i) i art. 44 ust. 6

Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej — wkład w lepsze zarządzanie lub ochronę, budowa, instalacja lub modernizacja urządzeń stałych lub ruchomych, opracowanie planów ochrony i zarządzania odnoszących się do obszarów sieci Natura 2000 i przestrzennych obszarów chronionych, zarządzanie, odbudowa i monitorowanie morskich obszarów chronionych, w tym obszarów sieci Natura 2000, świadomość ekologiczna, udział w innych działaniach mających na celu zachowanie i zwiększenie różnorodności biologicznej oraz usługi ekosystemowe

wskazanie, czy operacja dotyczy rybołówstwa śródlądowego, czy morskiego, bądź obu rodzajów

1

Zob. kod w tabeli 2, numerycznie

Tak, jeżeli operacja dotyczy morza

rodzaj operacji: inwestycja w urządzenia; zarządzanie zasobami; plany zarządzania odnoszące się do obszarów sieci Natura 2000 i przestrzennych obszarów chronionych, zarządzanie obszarami sieci Natura 2000; zarządzanie morskimi obszarami chronionymi: podnoszenie świadomości ekologicznej; inne działania wspomagające różnorodność biologiczną

2

Zob. kod w tabeli 3, numerycznie

całkowity obszar objęty siecią Natura 2000 (w km2) (w stosownych przypadkach)

3

Numerycznie

całkowity obszar morskiego obszaru chronionego (w km2) (w stosownych przypadkach)

4

Numerycznie

liczba rybaków, których dotyczy operacja

5

Numerycznie

I.19

art. 40 ust. 1 lit. h)

Ochrona i odbudowa biologicznej różnorodności morskiej — systemy rekompensaty szkód wyrządzonych w połowach przez ssaki i ptaki

liczba rybaków korzystających z operacji

1

Numerycznie

Tak, jeżeli operacja dotyczy morza

I.20

art. 41 ust. 1 lit. a)–c) i art. 44 ust. 1 lit. d)

Efektywność energetyczna i łagodzenie skutków zmiany klimatu — inwestycje na statkach, audyty i systemy efektywności energetycznej, badania

wskazanie, czy operacja dotyczy rybołówstwa śródlądowego, czy morskiego, bądź obu rodzajów

1

Zob. kod w tabeli 2, numerycznie

Tak, jeżeli operacja dotyczy morza (wyłącznie w odniesieniu do art. 41 ust. 1 lit. a)

rodzaj operacji: sprzęt na pokładzie; narzędzia połowowe; audyty i systemy efektywności energetycznej; badania

2

Zob. kod w tabeli 3, numerycznie

liczba rybaków korzystających z operacji

3

Numerycznie

procent zmniejszenia zużycia paliwa

4

Numerycznie

procent zmniejszenia emisji CO2, w stosownych przypadkach,

5

Numerycznie

I.21

art. 41 ust. 2 i art. 44 ust. 1 lit. d)

Efektywność energetyczna i łagodzenie zmiany klimatu — wymiana lub modernizacja silników

wskazanie, czy operacja dotyczy rybołówstwa śródlądowego, czy morskiego, bądź obu rodzajów

1

Zob. kod w tabeli 2, numerycznie

Tak, jeżeli operacja dotyczy morza

rodzaj operacji: wymiana silnika; modernizacja

2

Zob. kod w tabeli 3, numerycznie

moc w kW przed interwencją (poświadczona lub stwierdzona w toku kontroli)

3

Numerycznie

moc w kW po interwencji (poświadczona lub stwierdzona w toku kontroli)

4

Numerycznie

liczba rybaków korzystających z operacji

5

Numerycznie

procent zmniejszenia zużycia paliwa

6

Numerycznie

procent zmniejszenia emisji CO2, w stosownych przypadkach

7

Numerycznie

I.22

art. 42 i art. 44 ust. 1 lit. e)

Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystanie niechcianych połowów

wskazanie, czy operacja dotyczy rybołówstwa śródlądowego, czy morskiego, bądź obu rodzajów

1

Zob. kod w tabeli 2, numerycznie

Tak, jeżeli operacja dotyczy morza

rodzaj operacji: inwestycje podnoszące wartość produktów; inwestycje na statku poprawiające jakość produktów rybołówstwa

2

Zob. kod w tabeli 3, numerycznie

liczba rybaków korzystających z operacji

3

Numerycznie

I.23

art. 43 ust. 1 i 3 oraz art. 44 ust. 1 lit. f)

Porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie — inwestycje w celu poprawy infrastruktury portów rybackich i miejsc do sprzedaży ryb lub miejsc wyładunku i przystani; inwestycje służące poprawie bezpieczeństwa rybaków

wskazanie, czy operacja dotyczy rybołówstwa śródlądowego, czy morskiego, bądź obu rodzajów

1

Zob. kod w tabeli 2, numerycznie

Tak, jeżeli operacja dotyczy morza

kategoria inwestycji: porty rybackie; miejsca wyładunku; giełdy rybne; przystanie

2

Zob. kod w tabeli 5, numerycznie

rodzaj inwestycji: jakość; kontrola i identyfikowalność; efektywność energetyczna; ochrona środowiska; bezpieczeństwo i warunki pracy

3

Zob. kod w tabeli 3, numerycznie

liczba rybaków korzystających z operacji

4

Numerycznie

liczba innych użytkowników portu lub innych pracowników korzystających z operacji

5

Numerycznie

I.24

art. 43 ust. 2

Porty rybackie, miejsca wyładunku, miejsca do sprzedaży ryb i przystanie — inwestycje w celu ułatwienia przestrzegania obowiązku wyładunku wszystkich połowów

kategoria inwestycji: porty rybackie; miejsca wyładunku; giełdy rybne; przystanie

1

Zob. kod w tabeli 5, numerycznie

Nie

liczba rybaków korzystających z operacji

2

Numerycznie

Rozdział II: Zrównoważony rozwój akwakultury

II.1

art. 47

Innowacje

rodzaj innowacji: rozwój wiedzy; wprowadzanie nowych gatunków; studia wykonalności

1

Zob. kod w tabeli 3, numerycznie

Nie

rodzaj zaangażowanej jednostki badawczej

2

Zob. kod w tabeli 4, numerycznie

liczba pracowników korzystających bezpośrednio z operacji we wspieranych przedsiębiorstwach

3

Numerycznie

II.2

art. 48 ust. 1 lit. a)–d) i f)–h)

Inwestycje produkcyjne w akwakulturę

rodzaj inwestycji: inwestycje produkcyjne; różnicowanie; modernizacja; zdrowie zwierząt; jakość produktów; odbudowa; działania uzupełniające

1

Zob. kod w tabeli 3, numerycznie

Nie

liczba pracowników korzystających z operacji

2

Numerycznie

II.3

art. 48 ust. 1 lit. e) i i) i j)

Inwestycje produkcyjne w akwakulturę — efektywność zasobów; ograniczenie wykorzystania wody i substancji chemicznych; systemy recyrkulacji zmniejszające do minimum zużycie wody

rodzaj inwestycji: środowisko i zasoby; jakość i wykorzystanie wody; systemy zamknięte

1

Zob. kod w tabeli 3, numerycznie

Nie

II.4

art. 48 ust. 1 lit. k)

Inwestycje produkcyjne w akwakulturę — zwiększanie efektywności energetycznej; energia odnawialna

rodzaj inwestycji: efektywność energetyczna; energia odnawialna

1

Zob. kod w tabeli 3, numerycznie

Nie

II.5

art. 49

Usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury

rodzaj operacji: ustanawianie zarządzania; zakup usług doradztwa dla gospodarstw; usługi w zakresie zastępstw i doradztwa (skoncentrowane na zapewnieniu zgodności z przepisami w zakresie ochrony środowiska); usługi w zakresie zastępstw i doradztwa (skoncentrowane na ocenie oddziaływania na środowisko); usługi w zakresie zastępstw i doradztwa (skoncentrowane na przepisach w zakresie dobrostanu zwierząt, zdrowia i bezpieczeństwa oraz zdrowia publicznego); usługi w zakresie zastępstw i doradztwa (skoncentrowane na wprowadzaniu do obrotu i strategiach biznesowych)

1

Zob. kod w tabeli 3, numerycznie

Nie

liczba pracowników korzystających z operacji

2

Numerycznie

II.6

art. 50

Propagowanie kapitału ludzkiego i tworzenia sieci kontaktów

rodzaj działania: szkolenie zawodowe; uczenie się przez całe życie; upowszechnianie wiedzy; zdobywanie nowych umiejętności; poprawa warunków pracy i propagowanie bezpieczeństwa pracy; tworzenie sieci kontaktów i wymiana doświadczeń

1

Zob. kod w tabeli 3, numerycznie

Nie

liczba pracowników korzystających z operacji

2

Numerycznie

liczba małżonków i partnerów korzystających z operacji

3

Numerycznie

II.7

art. 51

Zwiększanie potencjału miejsc hodowli akwakultury

rodzaj operacji: identyfikowanie obszarów; poprawa urządzeń wspierających i infrastruktury; zapobieganie poważnym szkodom; działania następcze po wykryciu podwyższonej śmiertelności lub chorób

1

Zob. kod w tabeli 3, numerycznie

Nie

liczba pracowników korzystających z operacji

2

Numerycznie

II.8

art. 52

Zachęcanie nowych hodowców do rozpoczęcia działalności w sektorze akwakultury

całkowita powierzchnia danego obszaru (w km2)

1

Numerycznie

Nie

liczba pracowników korzystających z operacji

2

Numerycznie

II.9

art. 53

Przejście na systemy ekozarządzania i audytu oraz na akwakulturę ekologiczną

rodzaj operacji: przejście na akwakulturę ekologiczną; udział w unijnych systemach ekozarządzania i audytu (EMAS)

1

Zob. kod w tabeli 3, numerycznie

Nie

liczba pracowników korzystających z operacji

2

Numerycznie

całkowita powierzchnia danego obszaru (w km2)

3

Numerycznie

II.10

art. 54

Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe

rodzaj operacji: akwakultura w obszarach Natura 2000; ochrona i rozmnażanie ex situ; operacje w ramach akwakultury, obejmujące ochronę i poprawę środowiska i różnorodności biologicznej

1

Zob. kod w tabeli 3, numerycznie

Nie

liczba pracowników korzystających z operacji

2

Numerycznie

całkowity obszar objęty siecią Natura 2000 (w km2)

3

Numerycznie

całkowita powierzchnia danego obszaru poza siecią Natura 2000 (w km2)

4

Numerycznie

II.11

art. 55

Środki dotyczące zdrowia publicznego

liczba pracowników korzystających z operacji

1

Numerycznie

Nie

II.12

art. 56

Środki dotyczące zdrowia i dobrostanu zwierząt

rodzaj operacji: kontrola i zwalczanie chorób; sprawdzone rozwiązania i kodeksy postępowania; zmniejszenie zależności od leków weterynaryjnych; badania weterynaryjne lub farmaceutyczne i sprawdzone rozwiązania; grupy ochrony zdrowia; rekompensaty dla hodowców mięczaków

1

Zob. kod w tabeli 3, numerycznie

Nie

liczba pracowników korzystających z operacji

2

Zob. kod w tabeli 3, numerycznie

II.13

art. 57

Ubezpieczenie zasobów akwakultury

liczba pracowników korzystających z operacji

1

Numerycznie

Nie

Rozdział III: Zrównoważony rozwój obszarów rybackich i obszarów akwakultury

III.1

art. 62 ust. 1 lit. a)

Wsparcie przygotowawcze

rodzaj beneficjenta

1

Zob. kod w tabeli 4, numerycznie

Nie

III.2

art. 63

Realizacja lokalnych strategii rozwoju wybór rybackiej lokalnej grupy działania (1)

cała populacja objęta rybackimi lokalnymi grupami działania (liczba osób)

1

Numerycznie

Nie

liczba partnerów publicznych w rybackich lokalnych grupach działania

2

Numerycznie

liczba partnerów prywatnych w rybackich lokalnych grupach działania

3

Numerycznie

liczba partnerów społeczeństwa obywatelskiego w rybackich lokalnych grupach działania

4

Numerycznie

liczba zatrudnionych w administracji rybackich lokalnych grupach działania w przeliczeniu na pełne etaty

5

Numerycznie

liczba zatrudnionych przez rybackie lokalne grupy działania do aktywizacji w przeliczeniu na pełne etaty

6

Numerycznie

III.3

art. 63

Realizacja lokalnych strategii rozwoju projekty wspierane przez rybackie lokalne grupy działania (w tym koszty bieżące i aktywizacja)

rodzaj operacji: podnoszenie wartości; różnicowanie; środowisko; aspekty społeczno-kulturowe; zarządzanie; koszty bieżące i aktywizacja

1

Zob. kod w tabeli 3, numerycznie

Nie

rodzaj beneficjenta

2

Zob. kod w tabeli 4, numerycznie

III.4

art. 64

Działania z zakresu współpracy

rodzaj operacji: wsparcie przygotowawcze; projekty w ramach danego państwa członkowskiego; projekty we współpracy z innym państwem członkowskim; projekty z partnerami spoza UE

1

Zob. kod w tabeli 3, numerycznie

Nie

liczba partnerów, jeśli dotyczy

2

Numerycznie

Rozdział IV: Środki dotyczące obrotu i przetwarzania

IV.1

art. 66

Plany produkcji i obrotu

liczba członków zaangażowanych organizacji producentów

1

Numerycznie

Nie

IV.2

art. 67

Dopłaty do składowania

liczba członków organizacji producentów, którzy korzystają z operacji

1

Numerycznie

Nie

IV.3

art. 68

Środki dotyczące obrotu

rodzaj operacji: tworzenie organizacji producentów, stowarzyszeń lub organizacji międzysektorowych; znalezienie nowych rynków i poprawa warunków wprowadzania do obrotu (koncentracja na gatunkach o potencjale handlowym); znalezienie nowych rynków i poprawa warunków wprowadzania do obrotu (koncentracja na niechcianych połowach); znalezienie nowych rynków i poprawa warunków wprowadzania do obrotu (koncentracja na produktach uzyskanych za pomocą metod o niewielkim oddziaływaniu na środowisko lub produktach akwakultury ekologicznej); propagowanie jakości i wartości dodanej (koncentracja na certyfikacji i promowaniu produktów zrównoważonego rybołówstwa i zrównoważonej akwakultury); propagowanie jakości i wartości dodanej (koncentracja na systemach jakości); propagowanie jakości i wartości dodanej (koncentracja na obrocie bezpośrednim); propagowanie jakości i wartości dodanej (koncentracja na pakowaniu produktów); przejrzystość produkcji; identyfikowalność produktów i ekooznakowanie; standardowe umowy; kampanie informacyjne i promocyjne

1

Zob. kod w tabeli 3, numerycznie

 

liczba przedsiębiorstw korzystających z operacji

2

Numerycznie

liczba członków organizacji producentów, którzy korzystają z operacji

3

Numerycznie

IV.4

art. 69

Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury

rodzaj inwestycji: oszczędzanie energii lub zmniejszanie oddziaływania na środowisko; poprawa bezpieczeństwa, higieny, zdrowia i warunków pracy; przetwarzanie połowów ryb, które nie mogą być przeznaczone do spożycia przez ludzi; przetwarzanie produktów ubocznych; przetwarzania produktów akwakultury ekologicznej; nowe lub udoskonalone produkty, procesy lub systemy zarządzania i organizacji.

1

Zob. kod w tabeli 3, numerycznie

Nie

liczba wspieranych przedsiębiorstw

2

Numerycznie

liczba pracowników korzystających z operacji

3

Numerycznie

Rozdział V: Wyrównanie dodatkowych kosztów związanych z produktami rybołówstwa i akwakultury z regionów najbardziej oddalonych

V.1

art. 70

System rekompensat

rekompensaty za dodatkowe koszty

1

Numerycznie

Nie

liczba przedsiębiorstw korzystających z operacji

2

Numerycznie

liczba pracowników korzystających z operacji

3

Numerycznie

Rozdział VI: Środki towarzyszące wspólnej polityce rybołówstwa w ramach zarządzania dzielonego

VI.1

art. 76

Kontrola i egzekwowanie

rodzaj operacji: zakup, instalacja i opracowanie technologii; opracowanie, zakup i instalacja podzespołów do zapewnienia transmisji danych; opracowanie, zakup i instalacja podzespołów do zapewnienia identyfikowalności produktów; wdrażanie programów służących wymianie i analizie danych; modernizacja i zakup statków patrolowych, statków powietrznych i śmigłowców; zakup innych środków kontroli; opracowanie innowacyjnych systemów kontroli i monitorowania oraz projekty pilotażowe; szkolenia i programy wymiany; analizy kosztów i korzyści oraz oceny audytów; seminaria i narzędzia medialne; koszty operacyjne; wdrożenie planu działania

1

Zob. kod w tabeli 3, numerycznie

Tak, jeżeli inwestycje na statku

rodzaj beneficjenta

2

Zob. kod w tabeli 4, numerycznie

VI.2

art. 77

Gromadzenie danych

rodzaj beneficjenta

1

Zob. kod w tabeli 4, numerycznie

Nie

Rozdział VII: Pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich

VII.1

art. 78

Pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich

rodzaj operacji: wdrażanie programu operacyjnego; systemy informatyczno-telekomunikacyjne; poprawa potencjału administracyjnego; działania w zakresie komunikacji; oceny; analizy; kontrola i audyt; sieć rybackich lokalnych grup działania; inne

1

Zob. kod w tabeli 3, numerycznie

Nie

Rozdział VIII: Wspieranie procesu wdrażania zintegrowanej polityki morskiej

VIII.1

art. 80 ust. 1 lit. a)

Integracja nadzoru morskiego

rodzaj operacji: osiągnięcie celów zintegrowanego nadzoru morskiego; osiągnięcie celów CISE

1

Zob. kod w tabeli 3, numerycznie

Nie

rodzaj beneficjenta

2

Zob. kod w tabeli 4, numerycznie

VIII.2

art. 80 ust. 1 lit. b)

Propagowanie ochrony środowiska morskiego i zrównoważona eksploatacja zasobów morskich i przybrzeżnych

rodzaj operacji: morskie obszary chronione; Natura 2000

1

Zob. kod w tabeli 3, numerycznie

Nie

powierzchnia morskich obszarów chronionych (km2) (w stosownych przypadkach)

2

Numerycznie

powierzchnia obszarów Natura 2000 (km2) (w stosownych przypadkach)

3

Numerycznie

rodzaj beneficjenta

4

Zob. kod w tabeli 4, numerycznie

VIII.3

art. 80 ust. 1 lit. c)

Poprawa wiedzy na temat stanu środowiska morskiego

rodzaj operacji: ustanowienie programów monitorowania; ustanowienie środków określonych w dyrektywie ramowej w sprawie strategii morskiej

1

Zob. kod w tabeli 3, numerycznie

Nie

rodzaj beneficjenta

2

Zob. kod w tabeli 4, numerycznie


Tabela 2 — Rodzaj rybołówstwa

Kod

Opis

1

Rybołówstwo morskie

2

Rybołówstwo śródlądowe

3

Oba rodzaje


Tabela 3 — Rodzaje działalności

Kod

Opis

Powiązane z kodem środka lub środków

1

Produkty i urządzenia

I.1

2

Procesy i techniki

I.1

3

System zarządzania i organizacji

I.1

4

Studia wykonalności i usługi doradcze

I.2

5

Profesjonalne doradztwo

I.2

6

Strategie biznesowe

I.2

7

Sieci

I.3

8

Umowa o partnerstwie lub stowarzyszenie

I.3

9

Gromadzenie danych oraz zarządzanie nimi

I.3

10

Analizy

I.3

11

Projekty pilotażowe

I.3

12

Upowszechnianie

I.3

13

Seminaria

I.3

14

Sprawdzone rozwiązania

I.3

15

Szkolenie i uczenie się

I.4, I.5

16

Tworzenie sieci kontaktów

I.4

17

Dialog społeczny

I.4

18

Inwestycje na statkach rybackich

I.6

19

Turystyka wędkarska

I.6

20

Restauracje

I.6

21

Usługi środowiskowe

I.6

22

Działania edukacyjne

I.6

23

Inwestycje na statku

I.8

24

Sprzęt osobisty

I.8

25

Niekorzystne zjawiska klimatyczne

I.12

26

Incydent środowiskowy

I.12

27

Koszty akcji ratowniczej

I.12

28

Projekt

I.13, I.14

29

Opracowanie

I.14, I.13

30

Monitorowanie

I.13, I.14

31

Ocena

I.13

32

Zarządzanie

I.13

33

Uczestnictwo zainteresowanych stron

I.14

34

Bezpośrednie zarybianie

I.14

35

Selektywność narzędzi połowowych

I.15

36

Ograniczanie odrzutów lub postępowanie w przypadku niechcianych połowów

I.15

37

Wyeliminowanie skutków dla ekosystemu i dna morskiego

I.15

38

Ochrona narzędzi i połowów przed ssakami i ptakami

I.15

39

Urządzenia powodujące koncentrację ryb w regionach najbardziej oddalonych

I.15

40

Tworzenie nowej wiedzy technicznej lub organizacyjnej, ograniczającej oddziaływania

I.16

41

Wprowadzenie nowej wiedzy technicznej lub organizacyjnej, ograniczającej oddziaływania

I.16

42

Tworzenie nowej wiedzy technicznej lub organizacyjnej służącej do osiągnięcia zrównoważonego wykorzystania

I.16

43

Wprowadzenie nowej wiedzy technicznej lub organizacyjnej służącej do osiągnięcia zrównoważonego wykorzystania

I.16

44

Inwestycje w obiektach

I.18

45

Zarządzanie zasobami

I.18

46

Plany zarządzania obszarami Natura 2000 oraz obszarami specjalnej ochrony

I.18

47

Zarządzanie obszarami Natura 2000

I.18

48

Zarządzanie morskimi obszarami chronionymi

I.18

49

Podnoszenie poziomu świadomości

I.18

50

Inne działania wspomagające różnorodność biologiczną

I.18

51

Wyposażenie na statku

I.20

52

Narzędzia połowowe

I.20

53

Audyty i systemy efektywności energetycznej

I.20

54

Analizy

I.20

55

Wymiana silnika

I.21

56

Modernizacja

I.21

57

Inwestycje zwiększające wartość produktów

I.22

58

Innowacyjne inwestycje na statku poprawiające jakość produktów rybołówstwa.

I.22

59

Jakość

I.23

60

Kontrola i identyfikowalność

I.23

61

Efektywność energetyczna

I.23

62

Ochrona środowiska

I.23

63

Bezpieczeństwo i warunki pracy

I.23

64

Rozwój wiedzy

II.1

65

Wprowadzanie nowych gatunków

II.1

66

Studia wykonalności

II.1

67

W zakresie produkcji

II.2

68

Dywersyfikacja

II.2

69

Modernizacja

II.2

70

Zdrowie zwierząt

II.2

71

Jakość produktów

II.2

72

Odtworzenie

II.2

73

Działania uzupełniające

II.2

74

Środowisko i zasoby

II.3

75

Zużycie i jakość wody

II.3

76

Systemy zamknięte

II.3

77

Efektywność energetyczna

II.4

78

Energia odnawialna

II.4

79

Zarządzanie

II.5

80

Zakup usług doradczych dla gospodarstw akwakultury

II.5

81

Zastępstwo i usługi doradcze (skoncentrowane na zgodności z przepisami w zakresie ochrony środowiska)

II.5

82

Zastępstwo i usługi doradcze (skoncentrowane na ocenie oddziaływania na środowisko)

II.5

83

Zastępstwo i usługi doradcze (skoncentrowane na zgodności z przepisami w zakresie dobrostanu zwierząt, zdrowia i bezpieczeństwa oraz zdrowia publicznego)

II.5

84

Zastępstwo i usługi doradcze (skoncentrowane na wprowadzaniu do obrotu i strategiach biznesowych)

II.5

85

Szkolenie zawodowe

II.6

86

Kształcenie ustawiczne

II.6

87

Upowszechnianie

II.6

88

Nowe umiejętności zawodowe

II.6

89

Poprawa warunków pracy i propagowanie bezpieczeństwa pracy

II.6

90

Sieci współpracy i wymiana doświadczeń

II.6

91

Określenie obszarów

II.7

92

Poprawa obiektów i infrastruktury wspierającej

II.7

93

Zapobieganie poważnym szkodom

II.7

94

Działania następcze w przypadku wykrycia śmiertelności lub chorób

II.7

95

Przechodzenie na akwakulturę ekologiczną

II.9

96

Udział w EMAS

II.9

97

Akwakultury na obszarach należących do sieci Natura 2000

II.10

98

Ochrona i rozmnażaniu ex situ

II.10

99

Operacje w ramach sektora akwakultury, w tym ochrona i poprawa stanu środowiska oraz różnorodności biologicznej

II.10

100

Kontrola i zwalczanie chorób

II.12

101

Sprawdzone rozwiązania i kodeksy postępowania

II.12

102

Zmniejszenie uzależnienia od leków weterynaryjnych

II.12

103

Badania farmaceutyczne i weterynaryjne oraz sprawdzone rozwiązania

II.12

104

Grupy ochrony sanitarnej

II.12

105

Rekompensaty dla hodowców mięczaków

II.12

106

Zwiększanie wartości

III.3

107

Dywersyfikacja

III.3

108

Środowisko

III.3

109

Społeczno-kulturowe

III.3

110

Zarządzanie

III.3

111

Koszty bieżące i aktywizacja

III.3

112

Wsparcie przygotowawcze

III.4

113

Projekty w ramach tego samego państwa członkowskiego

III.4

114

Projekty z innymi państwami członkowskimi

III.4

115

Projekty z partnerami spoza UE

III.4

116

Tworzenie organizacji producentów, stowarzyszeń lub organizacji międzybranżowych

IV.3

117

Znalezienie nowych rynków i poprawa warunków wprowadzania do obrotu (koncentracja na gatunkach o potencjale rynkowym)

IV.3

118

Znalezienie nowych rynków i poprawa warunków wprowadzania do obrotu (koncentracja na niechcianych połowach)

IV.3

119

Znalezienie nowych rynków i poprawa warunków wprowadzania do obrotu (koncentracja na produktach o niskim oddziaływaniu lub produktach ekologicznych)

IV.3

120

Propagowanie jakości i wartości dodanej (koncentracja na certyfikacji i promowaniu zrównoważonych produktów)

IV.3

121

Propagowanie jakości i wartości dodanej (koncentracja na systemach jakości)

IV.3

122

Propagowanie jakości i wartości dodanej (koncentracja na marketingu bezpośrednim)

IV.3

123

Propagowanie jakości i wartości dodanej (koncentracja na opakowaniach)

IV.3

124

Przejrzystość produkcji

IV.3

125

Identyfikowalność i oznakowania ekologiczne

IV.3

126

Standardowe umowy

IV.3

127

Kampanie informacyjne i promocyjne

IV.3

128

Oszczędzanie energii lub zmniejszanie oddziaływania na środowisko

IV.4

129

Poprawa bezpieczeństwa, higieny, zdrowia i warunków pracy

IV.4

130

Przetwarzanie połowów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi

IV.4

131

Przetwarzanie produktów ubocznych

IV.4

132

Przetwarzanie produktów akwakultury ekologicznej

IV.4

133

Nowe lub ulepszone produkty, procesy lub systemy zarządzania

IV.4

134

Zakup, instalacja i rozwijanie technologii

VI.1

135

Opracowanie, zakup i instalacja podzespołów do transmisji danych

VI.1

136

Opracowanie, zakup i instalacja podzespołów koniecznych do zapewnienia identyfikowalności

VI.1

137

Wdrażanie programów służących wymianie i analizie danych

VI. 1

138

Modernizacja i zakup statków patrolowych, statków powietrznych i śmigłowców

VI.1

139

Zakup innych środków kontroli

VI.1

140

Opracowanie innowacyjnych systemów kontroli i monitoringu oraz projekty pilotażowe

VI.1

141

Programy szkoleń i wymian

VI.1

142

Analizy kosztów i korzyści oraz oceny audytów

VI.1

143

Seminaria i narzędzia medialne

VI.1

144

Koszty operacyjne

VI.1

145

Realizacja planu działania

VI.1

146

Wdrażanie programu operacyjnego

VII.1

147

Systemy informatyczne

VII.1

148

Zwiększanie zdolności administracyjnych

VII.1

149

Działania komunikacyjne

VII.1

150

Ocena

VII.1

151

Analizy

VII.1

152

Kontrola i audyt

VII.1

153

Sieć rybackich lokalnych grup działania

VII.1

154

Inne

VII.1

155

Przyczynianie się do osiągnięcia celów zintegrowanej strategii morskiej

VIII.1

156

Przyczynianie się do osiągnięcia celów CISE

VIII.1

157

Morskie obszary chronione

VIII.2

158

Natura 2000

VIII.2

159

Tworzenie programów monitorowania

VIII.3

160

Ustanowienia środków służących do osiągnięcia celów dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej

VIII.3


Tabela 4 — rodzaje beneficjentów

Kod

Opis

1

Organ publiczny

2

Osoba prawna

3

Osoba fizyczna

4

Organizacja rybaków

5

Organizacje producentów

6

Organizacje pozarządowe

7

Ośrodek badawczy/uniwersytet

8

Mieszany


Tabela 5 — kategorie inwestycji

Kod

Opis

Powiązane z kodem środka lub środków

1

Porty rybackie

I.23, I.24

2

Miejsca wyładunku

I.23, I.24

3

Giełdy rybne

I.23, I.24

4

Przystanie

I.23, I.24


(1)  Informacje, które należy podać tylko w przypadku dokonania wyboru LGD w sektorze rybołówstwa.


Top