21.11.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 334/11


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1242/2014

оd 20. studenoga 2014.

o utvrđivanju pravila o prezentaciji relevantnih kumulativnih podataka o operacijama u skladu s Uredbom (EU) br. 508/2014 o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006 i (EZ) br. 791/2007 te Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (1), a posebno njezin članak 97. stavak 2.,

nakon savjetovanja s Odborom za Europski fond za pomorstvo i ribarstvo,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 97. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 508/2014 upravljačka tijela država članica Komisiji moraju dostaviti relevantne kumulativne podatke o operacijama koje su odabrane za financiranje do kraja prethodne godine, uključujući ključna obilježja korisnika i operacija.

(2)

Kako bi se osigurala dosljednost i cjelovitost kumulativnih podataka o operacijama koje su odabrane za financiranje, nužno je omogućiti zajedničke tehničke specifikacije i pravila za prezentaciju tih kumulativnih podataka. U tu je svrhu primjereno uputiti na strukturu baze podataka iz Priloga I. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 1243/2014 (2).

(3)

Kako bi se omogućila brza primjena mjera predviđenih u ovoj Uredbi, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Upravljačka tijela prate tehničke specifikacije i pravila za prezentaciju kumulativnih podataka o operacijama koje su odabrane za financiranje, uključujući ključna obilježja korisnika i samih operacija, kako je navedeno u članku 97. stavku 1. točki (a) Uredbe (EU) br. 508/2014, u skladu s obrascima i tablicama navedenima u prilozima ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. studenoga 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 149, 20.5.2014., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1243/2014 od 20. studenoga 2014. o utvrđivanju pravila u skladu s Uredbom (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo o informacijama koje trebaju slati države članice te potrebama za podacima i sinergijama među potencijalnim izvorima podataka (vidjeti str. 39. ovoga Službenog lista).


PRILOG I.

Informacije koje se dostavljaju za svaku operaciju za sljedeća polja kako je navedeno u strukturi baze podataka utvrđenoj u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 1234/2014

Kumulativni podaci o operacijama koje su odabrane za financiranje od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca ….

Polje

Sadržaj polja

1

Uobičajeni kod za identifikaciju (CCI)

2

Jedinstveni identifikacijski kod operacije (ID)

3

Naziv operacije

5

Oznaka NUTS

6

Korisnik

7

Spol korisnika

8

Veličina poduzeća

9

Napredovanje operacije

10

Ukupni prihvatljivi troškovi

11

Ukupni prihvatljivi javni troškovi

12

Potpora iz EFPR-a

13

Datum odobrenja

14

Ukupni prihvatljivi rashodi

15

Ukupni prihvatljivi javni rashodi

16

Prihvatljivi rashodi EPFR-a

17

Datum konačnog plaćanja korisniku

18

Predmetna mjera

19

Pokazatelj ostvarenja


PRILOG II.

Informacije koje se dostavljaju za svaku operaciju samo ako se operacija odnosi na mjere povezane s flotama za sljedeća polja navedena u strukturi baze podataka utvrđenoj u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 1234/2014

Kumulativni podaci o operacijama koje su odabrane za financiranje od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca ….

Polje

Sadržaj polja

1

Uobičajeni kod za identifikaciju (CCI)

2

Jedinstveni identifikacijski kod operacije (ID)

4

Broj pod kojim je plovilo upisano u Registar ribolovne flote Zajednice (CFR)


PRILOG III.

Informacije koje se dostavljaju za svaku operaciju u pogledu podataka o provedbi projekta za sljedeća polja navedena u strukturi baze podataka utvrđenoj u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 1234/2014

Kumulativni podaci o operacijama koje su odabrane za financiranje od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca ….

Polje

Sadržaj polja

1

Uobičajeni kod za identifikaciju (CCI)

2

Jedinstveni identifikacijski kod operacije (ID)

20

Podaci o provedbi operacije

21

Vrijednost podataka o provedbi


PRILOG IV.

Informacije koje se dostavljaju za svaku operaciju u pogledu podataka o provedbi projekta za sljedeća polja navedena u strukturi baze podataka utvrđenoj u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 1243/2014

Kumulativni podaci o operacijama koje su odabrane za financiranje od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca ….

Polje

Sadržaj polja

1

Uobičajeni kod za identifikaciju (CCI)

2

Jedinstveni identifikacijski kod operacije (ID)

22

Pokazatelj(i) rezultata koji se odnose na operaciju

23

Okvirni rezultat koji očekuje korisnik

24

Vrijednost pokazatelja rezultata potvrđenog nakon provedbe


PRILOG V.

Referentne tablice

Tablica 1. Podaci o provedbi projekta

Oznaka mjere

Mjere u okviru EFPR-a

Podaci o provedbi projekta

Oznaka podataka o provedbi

Moguća vrijednost i vrsta vrijednosti

Obvezno navođenje broja Registra ribolovne flote zajednice (CFR) (Da ili ne)

Stupac 18.

Stupac 20.

Stupac 21.

Poglavlje I. Održivi razvoj ribarstva

I.1.

Članak 26. i članak 44. stavak 3.

Inovacije

naznaka o tome odnosi li se operacija na ribolov na moru, ribolov na unutarnjim vodama ili oboje

1

Vidjeti oznaku u tablici 2., brojčano

Da – ako se operacija odnosi na more

vrsta inovacija: proizvodi i oprema; postupci i tehnike; sustav upravljanja i organizacije

2

Vidjeti oznaku u tablici 3., brojčano

broj osoba koje će imati izravne koristi od operacije u poduzećima koja primaju potporu

3

Brojčano

I.2.

Članak 27. i članak 44. stavak 3.

Savjetodavne usluge

naznaka o tome odnosi li se operacija na ribolov na moru, ribolov na unutarnjim vodama ili oboje

1

Vidjeti oznaku u tablici 2., brojčano

Da – ako se operacija odnosi na more

vrsta savjetodavne usluge: studije izvedivosti i savjetodavne usluge; stručni savjeti; strategije poslovanja

2

Vidjeti oznaku u tablici 3., brojčano

I.3.

Članak 28. i članak 44. stavak 3.

Partnerstvo između znanstvenika i ribara

naznaka o tome odnosi li se operacija na ribolov na moru, ribolov na unutarnjim vodama ili oboje

1

Vidjeti oznaku u tablici 2., brojčano

Da – ako se operacija odnosi na more

vrsta aktivnosti: mreže; partnerski sporazumi ili udruge; prikupljanje podataka i upravljanje njima; studije; pilot-projekti; širenje; seminari; najbolje prakse

2

Vidjeti oznaku u tablici 3., brojčano

broj znanstvenika uključenih u partnerstvo

3

Brojčano

broj ribara uključenih u partnerstvo

4

Brojčano

broj drugih tijela koja imaju koristi od operacije

5

Brojčano

I.4.

Članak 29. stavci 1. i 2. i članak 44. stavak 1. točka (a)

Promicanje ljudskog kapitala, stvaranja radnih mjesta i socijalnog dijaloga – osposobljavanje, umrežavanje, socijalni dijalog, potpora supružnicima i partnerima

naznaka o tome odnosi li se operacija na ribolov na moru, ribolov na unutarnjim vodama ili oboje

1

Vidjeti oznaku u tablici 2., brojčano

Da – ako se operacija odnosi na more

vrsta aktivnosti: osposobljavanje i učenje; umrežavanje; socijalni dijalog

2

Vidjeti oznaku u tablici 3., brojčano

Broj supružnika i partnera koji imaju koristi od operacije

3

Brojčano

broj osoba ili organizacija koji imaju koristi od operacije (sudionici u osposobljavanju, članovi mreža, organizacije koje sudjeluju u aktivnostima socijalnog dijaloga)

4

Brojčano

I.5.

Članak 29. stavak 3. i članak 44. stavak 1. točka (a)

Promicanje ljudskog kapitala, stvaranja radnih mjesta i socijalnog dijaloga – pripravnici na plovilima za malo priobalno ribarstvo

naznaka o tome odnosi li se operacija na ribolov na moru, ribolov na unutarnjim vodama ili oboje

1

Vidjeti oznaku u tablici 2., brojčano

Da – ako se operacija odnosi na more

vrsta aktivnosti: osposobljavanje i učenje

2

Vidjeti oznaku u tablici 3., brojčano

broj pripravnika koji imaju koristi od operacije

3

Brojčano

I.6.

Članak 30. i članak 44. stavak 4.

Diversifikacija i novi oblici prihoda

naznaka o tome odnosi li se operacija na ribolov na moru, ribolov na unutarnjim vodama ili oboje

1

Vidjeti oznaku u tablici 2., brojčano

Da – ako se operacija odnosi na more

vrsta diversifikacije: ulaganja na plovilu; udičarski turizam; restorani; okolišne usluge; obrazovne aktivnosti

2

Vidjeti oznaku u tablici 3., brojčano

broj predmetnih ribara

3

Brojčano

I.7.

Članak 31. i članak 44. stavak 2.

Potpora mladim ribarima za pokretanje poslovanja

naznaka o tome odnosi li se operacija na ribolov na moru, ribolov na unutarnjim vodama ili oboje

1

Vidjeti oznaku u tablici 2., brojčano

Da – ako se operacija odnosi na more

dob mladih ribara koji imaju koristi od operacije

2

Brojčano

I.8.

Članak 32. i članak 44. stavak 1. točka (b)

Zdravlje i sigurnost

naznaka o tome odnosi li se operacija na ribolov na moru, ribolov na unutarnjim vodama ili oboje

1

Vidjeti oznaku u tablici 2., brojčano

Da – ako se operacija odnosi na more

vrsta opreme: ulaganja na plovilu; osobna oprema

2

Vidjeti oznaku u tablici 3., brojčano

broj ribara na koje se operacija odnosi

3

Brojčano

I.9.

Članak 33.

Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti

broj predmetnih ribara

1

Brojčano

Da

broj obuhvaćenih dana

2

Brojčano

I.10.

Članak 34.

Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti

broj predmetnih ribara

1

Brojčano

Da

I.11.

Članak 35.

Uzajamni fond za slučaj klimatskih nepogoda i okolišnih incidenata – osnivanje Fonda

naziv uzajamnog fonda

1

Uzice

Ne

I.12.

Članak 35.

Uzajamni fond za slučaj klimatskih nepogoda i okolišnih incidenata – isplaćene kompenzacije

kompenzacija isplaćena za: slučaj klimatskih nepogoda; slučaj okolišnih incidenata; troškove spašavanja

1

Vidjeti oznaku u tablici 3., brojčano

Da

broj predmetnih članova posade

2

Brojčano

I.13.

Članak 36.

Potpora sustavima raspodjele ribolovnih mogućnosti

vrsta aktivnosti: planiranje; razvoj; praćenje; evaluacija; upravljanje

1

Vidjeti oznaku u tablici 2., brojčano

Ne

vrsta korisnika

2

Vidjeti oznaku u tablici 4., brojčano

I.14.

Članak 37.

Potpora planiranju i provedbi mjera očuvanja i regionalnoj suradnji

vrsta aktivnosti: planiranje; razvoj i praćenje; sudjelovanje dionika; izravno poribljavanje

1

Vidjeti oznaku u tablici 3., brojčano

Ne

broj predmetnih stokova (ako je primjenjivo)

2

Brojčano

ukupna površina obuhvaćena projektom (u km2) (ako je primjenjivo)

3

Brojčano

I.15.

Članak 38. i članak 44. stavak 1. točka (c)

Ograničavanje utjecaja ribolova na morski okoliš i prilagođavanje ribolova zaštiti vrsta

naznaka o tome odnosi li se operacija na ribolov na moru, ribolov na unutarnjim vodama ili oboje

1

Vidjeti oznaku u tablici 2., brojčano

Da – ako se operacija odnosi na more

vrsta ulaganja: selektivnost alata; smanjivanje odbačenog ulova ili postupanje s neželjenim ulovom; uklanjanje utjecaja na ekosustav i morsko dno; zaštita opreme i ulova od sisavaca i ptica; uređaji za privlačenje riba u najudaljenijim regijama

2

Vidjeti oznaku u tablici 3., brojčano

broj ribara koji imaju koristi od operacije

3

Brojčano

I.16.

Članak 39. i članak 44. stavak 1. točka (c)

Inovacije povezane s očuvanjem morskih bioloških resursa

naznaka o tome odnosi li se operacija na ribolov na moru, ribolov na unutarnjim vodama ili oboje

1

Vidjeti oznaku u tablici 2., brojčano

Da – ako se operacija odnosi na more

vrsta operacije: razvoj novog tehničkog ili organizacijskog znanja u cilju smanjenja utjecaja; uvođenje novog tehničkog ili organizacijskog znanja u cilju smanjenja utjecaja; razvoj novog tehničkog ili organizacijskog znanja u cilju ostvarivanja održivog korištenja; uvođenje novog tehničkog ili organizacijskog znanja u cilju ostvarivanja održivog korištenja

2

Vidjeti oznaku u tablici 3., brojčano

broj ribara koji imaju koristi od operacije

3

Brojčano

I.17.

Članak 40. stavak 1. točka (a)

Zaštita i obnova morske bioraznolikosti – prikupljanje otpada

broj ribara koji imaju koristi od operacije

1

Brojčano

Da

I.18.

Članak 40. stavak 1. točka (b) do (g) i točka (i) te članak 44. stavak 6.

Zaštita i obnavljanje morske bioraznolikosti – doprinos boljem upravljanju statičnim ili pomičnim postrojenjima te njihovo održavanje, izrada, instalacija ili modernizacija, priprema nacrta za zaštitu i upravljanje povezanih s lokacijama mreže NATURA 2000 i prostornim zaštićenim područjima, obnova i praćenje zaštićenih morskih područja i upravljanje njima, uključujući lokacije mreže NATURA 2000, ekološka osviještenost, sudjelovanje u ostalim akcijama u cilju održavanja i jačanja bioraznolikosti i usluga povezanih s ekosustavima

naznaka o tome odnosi li se operacija na ribolov na moru, ribolov na unutarnjim vodama ili oboje

1

Vidjeti oznaku u tablici 2., brojčano

Da – ako se operacija odnosi na more

vrsta operacije: ulaganja u objekte; upravljanje resursima; planovi upravljanja za područja NATURA 2000 i područja posebne zaštite (SPA); upravljanje mrežom NATURA 2000; upravljanje zaštićenim morskim područjima; jačanje svijesti; druge aktivnosti kojima se jača bioraznolikost

2

Vidjeti oznaku u tablici 3., brojčano

ukupna površina obuhvaćena mrežom Natura 2000 (u km2) (ako je primjenjivo)

3

Brojčano

ukupna površina obuhvaćena zaštićenim morskim područjima (u km2) (ako je primjenjivo)

4

Brojčano

broj predmetnih ribara

5

Brojčano

I.19.

Članak 40. stavak 1. točka (h)

Zaštita i obnavljanje morske bioraznolikosti – programi za kompenzaciju štete na ulovima koju uzrokuju sisavci i ptice

broj ribara koji imaju koristi od operacije

1

Brojčano

Da – ako se operacija odnosi na more

I.20.

Članak 41. stavak 1. točka (a) i članak 44. stavak 1. točka (d)

Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena – ulaganja na plovilu, revizije i sustavi energetske učinkovitosti, studije

naznaka o tome odnosi li se operacija na ribolov na moru, ribolov na unutarnjim vodama ili oboje

1

Vidjeti oznaku u tablici 2., brojčano

Da – ako se operacija odnosi na more (samo za članak 41. stavak 1. točku (a))

vrsta operacije: oprema na plovilu; ribolovni alat; revizije i sustavi energetske učinkovitosti; studije

2

Vidjeti oznaku u tablici 3., brojčano

broj ribara koji imaju koristi od operacije

3

Brojčano

smanjenje u potrošnji goriva u %

4

Brojčano

smanjenje emisija CO2 u %, ako je primjenjivo

5

Brojčano

I.21.

Članak 41. stavak 2. i članak 44. stavak 1. točka (d)

Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena – zamjena ili modernizacija motora

naznaka o tome odnosi li se operacija na ribolov na moru, ribolov na unutarnjim vodama ili oboje

1

Vidjeti oznaku u tablici 2., brojčano

Da – ako se operacija odnosi na more

vrsta operacije: zamjena motora; modernizacija

2

Vidjeti oznaku u tablici 3., brojčano

kW prije intervencije (certifikat ili fizička provjera)

3

Brojčano

kW nakon intervencije (certifikat ili fizička provjera)

4

Brojčano

broj ribara koji imaju koristi od operacije

5

Brojčano

smanjenje u potrošnji goriva u %

6

Brojčano

smanjenje emisija CO2 u %, ako je primjenjivo

7

Brojčano

I.22.

Članak 42. i članak 44. stavak 1. točka (e)

Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i upotreba neželjenog ulova

naznaka o tome odnosi li se operacija na ribolov na moru, ribolov na unutarnjim vodama ili oboje

1

Vidjeti oznaku u tablici 2., brojčano

Da – ako se operacija odnosi na more

vrsta operacije: ulaganja kojima se dodaje vrijednost proizvodima; ulaganja na plovilu kojima se poboljšava kvaliteta proizvoda ribarstva

2

Vidjeti oznaku u tablici 3., brojčano

broj ribara koji imaju koristi od operacije

3

Brojčano

I.23.

Članak 43. stavci 1. i 3. i članak 44. stavak 1. točka (f)

Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze ribe i zakloništa – ulaganja u poboljšanje infrastrukture ribarskih luka i burza ribe ili iskrcajnih mjesta i zakloništa, ulaganja za poboljšanje sigurnosti ribara

naznaka o tome odnosi li se operacija na ribolov na moru, ribolov na unutarnjim vodama ili oboje

1

Vidjeti oznaku u tablici 2., brojčano

Da – ako se operacija odnosi na more

kategorija ulaganja: ribarske luke; iskrcajna mjesta; burze ribe; zakloništa

2

Vidjeti oznaku u tablici 5., brojčano

vrsta ulaganja: kvaliteta; kontrola i sljedivost; energetska učinkovitost; zaštita okoliša; sigurnost i radni uvjeti

3

Vidjeti oznaku u tablici 3., brojčano

broj ribara koji imaju koristi od operacije

4

Brojčano

broj drugih korisnika luka ili drugih radnika koji imaju koristi od operacije

5

Brojčano

I.24.

Članak 43. stavak 2.

Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze ribe i zakloništa – ulaganja za olakšavanje usklađenosti s obvezom iskrcavanja cijelog ulova

kategorija ulaganja: ribarske luke; iskrcajna mjesta; burze ribe; zakloništa

1

Vidjeti oznaku u tablici 5., brojčano

Ne

broj ribara koji imaju koristi od operacije

2

Brojčano

Poglavlje II. Održivi razvoj akvakulture

II.1.

Članak 47.

Inovacije

vrsta inovacija: razvoj znanja; uvođenje novih vrsta; studije izvedivosti

1

Vidjeti oznaku u tablici 3., brojčano

Ne

vrsta uključene istraživačke ustanove

2

Vidjeti oznaku u tablici 4., brojčano

broj djelatnika u poduzećima koja primaju potporu koji će imati izravne koristi od operacije

3

Brojčano

II.2.

Članak 48. stavak 1. točka (a) do (d) i točka (f) do (h)

Produktivna ulaganja u akvakulturu

vrsta ulaganja: produktivno; diversifikacija; modernizacija; zdravlje životinja; kvaliteta proizvoda; obnova; komplementarne aktivnosti

1

Vidjeti oznaku u tablici 3., brojčano

Ne

broj djelatnika koji imaju koristi od operacije

2

Brojčano

II.3.

Članak 48. stavak 1. točka (e), točka (i) i točka (j)

Produktivna ulaganja u akvakulturu – učinkovitost resursa, smanjenje upotrebe vode i kemikalija, recirkulacijski sustavi kojima se smanjuje upotreba vode

vrsta ulaganja: okoliš i resursi; upotreba i kvaliteta vode; zatvoreni sustavi

1

Vidjeti oznaku u tablici 3., brojčano

Ne

II.4.

Članak 48. stavak 1. točka (k)

Proizvodna ulaganja u akvakulturu – povećanje energetske učinkovitosti, obnovljivi izvori energije

vrsta ulaganja: energetska učinkovitost; obnovljivi izvori energije

1

Vidjeti oznaku u tablici 3., brojčano

Ne

II.5.

Članak 49.

Usluge upravljanja, pomoći i savjetovanja za akvakulturna uzgajališta

vrsta operacije: uspostava upravljanja; nabava savjetodavnih usluga za uzgajališta; usluge pomoći i savjetovanja (naglasak na usklađivanju sa zakonodavstvom u području okoliša); usluge pomoći i savjetovanja (naglasak na ocjeni utjecaja na okoliš); usluge pomoći i savjetovanja (naglasak na usklađivanju sa zakonodavstvom u području dobrobiti životinja, zdravlja i sigurnosti te javnog zdravlja); usluge pomoći i savjetovanja (naglasak na strategijama stavljanja na tržište i poslovanja);

1

Vidjeti oznaku u tablici 3., brojčano

Ne

broj djelatnika koji imaju koristi od operacije

2

Brojčano

II.6.

Članak 50.

Promicanje ljudskog kapitala i umrežavanja

vrsta aktivnosti: stručno osposobljavanje; cjeloživotno učenje; širenje; nove stručne vještine; poboljšanje radnih uvjeta i promicanje zaštite na radu; umrežavanje i razmjena iskustava

1

Vidjeti oznaku u tablici 3., brojčano

Ne

broj djelatnika koji imaju koristi od operacije

2

Brojčano

Broj supružnika i životnih partnera koji imaju koristi od operacije

3

Brojčano

II.7.

Članak 51.

Povećanje potencijala akvakulturnih lokaliteta

vrsta operacije: utvrđivanje područja; poboljšanje pomoćnih objekata i infrastruktura; sprječavanje ozbiljne štete; aktivnosti koje slijede nakon otkrivanja povećanog uginuća ili bolesti

1

Vidjeti oznaku u tablici 3., brojčano

Ne

broj djelatnika koji imaju koristi od operacije

2

Brojčano

II.8.

Članak 52.

Poticanje novih uzgajivača u akvakulturi koji se bave održivom akvakulturom

ukupna obuhvaćena površina (u km2)

1

Brojčano

Ne

broj djelatnika koji imaju koristi od operacije

2

Brojčano

II.9.

Članak 53.

Prelazak na ekološko upravljanje i programe revizije te ekološku akvakulturu

vrsta operacije: prelazak na ekološku akvakulturu; sudjelovanje u EMAS-u

1

Vidjeti oznaku u tablici 3., brojčano

Ne

broj djelatnika koji imaju koristi od operacije

2

Brojčano

ukupna obuhvaćena površina (u km2)

3

Brojčano

II.10.

Članak 54.

Akvakultura koja pruža okolišne usluge

vrsta operacije: akvakultura u područjima obuhvaćenima mrežom Natura 2000; ex-situ očuvanje i reprodukcija; operacije povezane s akvakulturom, uključujući očuvanje i poboljšanje okoliša i bioraznolikosti

1

Vidjeti oznaku u tablici 3., brojčano

Ne

broj djelatnika koji imaju koristi od operacije

2

Brojčano

ukupna površina obuhvaćena mrežom Natura 2000 (u km2)

3

Brojčano

ukupna obuhvaćena površina izvan mreže Natura 2000 (u km2)

4

Brojčano

II.11.

Članak 55.

Mjere za zaštitu javnog zdravlja

broj djelatnika koji imaju koristi od operacije

1

Brojčano

Ne

II.12.

Članak 56.

Mjere zaštite zdravlja i dobrobiti životinja

vrsta operacije: kontrola i iskorjenjivanje bolesti; najbolje prakse i kodeksi ponašanja; smanjivanje ovisnosti o veterinarskim lijekovima; veterinarske ili farmaceutske studije i dobre prakse; skupine za zaštitu zdravlja; kompenzacija za uzgajivače mekušaca

1

Vidjeti oznaku u tablici 3., brojčano

Ne

broj djelatnika koji imaju koristi od operacije

2

Vidjeti oznaku u tablici 3., brojčano

II.13.

Članak 57.

Osiguranje zaliha akvakulture

broj djelatnika koji imaju koristi od operacije

1

Brojčano

Ne

Poglavlje III. Održivi razvoj ribarstvenih i akvakulturnih područja

III.1.

Članak 62. stavak 1. točka (a)

Pripremna potpora

vrsta korisnika

1

Vidjeti oznaku u tablici 4., brojčano

Ne

III.2.

Članak 63.

Provedba strategija lokalnog razvoja odabir lokalnih akcijskih skupina za ribarstvo (FLAG-ovi) (1)

ukupno stanovništvo obuhvaćeno FLAG-om (u jedinicama)

1

Brojčano

Ne

broj javnih partnera u FLAG-u

2

Brojčano

broj javnih partnera u FLAG-u

3

Brojčano

broj partnera civilnog društva u FLAG-u

4

Brojčano

broj administrativnih zaposlenika FLAG-a u ekvivalentu punog radnog vremena (EPRV)

5

Brojčano

broj zaposlenika FLAG-a u animaciji u ekvivalentu punog radnog vremena (EPRV)

6

Brojčano

III.3.

Članak 63.

Provedba strategija lokalnog razvoja projekti koje podupiru FLAG-ovi (uključujući tekuće troškove i animaciju)

vrsta operacije: dodana vrijednost; diversifikacija; okoliš; sociokulturalni sadržaj; upravljanje; tekući troškovi i animacija

1

Vidjeti oznaku u tablici 3., brojčano

Ne

vrsta korisnika

2

Vidjeti oznaku u tablici 4., brojčano

III.4.

Članak 64.

Aktivnosti suradnje

vrsta operacije: pripremna potpora; projekti unutar iste države članice; projekti s drugim državama članicama; projekti s partnerima izvan EU-a

1

Vidjeti oznaku u tablici 3., brojčano

Ne

broj partnera ako je primjenjivo

2

Brojčano

Poglavlje IV. Mjere povezane s marketingom i preradom

IV.1.

Članak 66.

Planovi proizvodnje i stavljanja na tržište

broj članova uključenih organizacija proizvođača

1

Brojčano

Ne

IV.2.

Članak 67.

Potpora za skladištenje

broj članova organizacija proizvođača koje imaju koristi od operacije

1

Brojčano

Ne

IV.3.

Članak 68.

Mjere stavljanja na tržište

vrsta operacije: osnovati organizacije proizvođača, udruženja ili međugranske organizacije; pronaći nova tržišta i poboljšati tržišne uvjete (naglasak na vrstama s potencijalom komercijalizacije); pronaći nova tržišta i poboljšati tržišne uvjete (naglasak na neželjenom ulovu); pronaći nova tržišta i poboljšati tržišne uvjete (naglasak na proizvodima malog utjecaja na okoliš ili ekološkim proizvodima); promicanje kvalitete i dodane vrijednosti (naglasak na certifikaciji i promicanju održivih proizvoda); promicanje kvalitete i dodane vrijednosti (naglasak na sustavima kvalitete); promicanje kvalitete i dodane vrijednosti (naglasak na izravnom stavljanju na tržište); promicanje kvalitete i dodane vrijednosti (naglasak na pakiranju); transparentnost proizvodnje; sljedivost i oznake zaštite okoliša; standardni ugovori; komunikacijske i promotivne kampanje

1

Vidjeti oznaku u tablici 3., brojčano

 

broj poduzeća koja imaju koristi od operacije

2

Brojčano

broj članova organizacija proizvođača koje imaju koristi od operacije

3

Brojčano

IV.4.

Članak 69.

Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture

vrsta ulaganja: ušteda energije ili smanjenje utjecaja na okoliš; unaprjeđivanje sigurnosti, higijene, zdravlja i radnih uvjeta; prerada ulova koji nisu prikladni za ljudsku prehranu; prerada nusproizvoda; prerada proizvoda ekološke akvakulture; novi ili unaprijeđeni proizvodi, postupci ili sustav upravljanja

1

Vidjeti oznaku u tablici 3., brojčano

Ne

broj poduzeća koja primaju potporu

2

Brojčano

broj djelatnika koji imaju koristi od operacije

3

Brojčano

Poglavlje V. Nadoknada dodatnih troškova u najudaljenijim regijama za proizvode ribarstva i akvakulture

V.1.

Članak 70.

Režim kompenzacija

dodatni kompenzirani troškovi

1

Brojčano

Ne

broj poduzeća koja imaju koristi od operacije

2

Brojčano

broj djelatnika koji imaju koristi od operacije

3

Brojčano

Poglavlje VI. Popratne mjere za zajedničku ribarstvenu politiku u okviru podijeljenog upravljanja

VI.1.

Članak 76.

Kontrola i provedba

vrsta operacije: nabava, postavljanje i razvoj tehnologije; razvoj, nabava i postavljanje komponenata za osiguranje prijenosa podataka; razvoj, nabava i postavljanje komponenata potrebnih za osiguranje sljedivosti; provedba programâ za razmjenu i analizu podataka; modernizacija i nabava patrolnih plovila, zrakoplova i helikoptera; nabava drugih sredstava za kontrolu; razvoj inovativnih sustava za kontrolu i praćenje i pilot-projekata; programi osposobljavanja i razmjene; analiza troškova i koristi i ocjena revizija; seminari i medijski alati; operativni troškovi; provedba akcijskog plana

1

Vidjeti oznaku u tablici 3., brojčano

Da – u slučaju ulaganja na plovilu

vrsta korisnika

2

Vidjeti oznaku u tablici 4., brojčano

VI.2.

Članak 77.

Prikupljanje podataka

vrsta korisnika

1

Vidjeti oznaku u tablici 4., brojčano

Ne

Poglavlje VII. Tehnička pomoć na inicijativu države članice

VII.1.

Članak 78.

Tehnička pomoć na inicijativu države članice

vrsta operacije: provedba operativnog programa; informacijski sustavi; unaprjeđenje administrativnih kapaciteta; komunikacijske aktivnosti; evaluacija; studije; kontrola i revizija, mreža FLAG-ova; ostalo

1

Vidjeti oznaku u tablici 3., brojčano

Ne

Poglavlje VIII. Poticanje provedbe integrirane pomorske politike

VIII.1.

Članak 80. stavak 1. točka (a)

Integrirani pomorski nadzor

vrsta operacije: doprinos integriranom pomorskom nadzoru (IMS) doprinos zajedničkom okruženju za razmjenu informacija (CISE)

1

Vidjeti oznaku u tablici 3., brojčano

Ne

vrsta korisnika

2

Vidjeti oznaku u tablici 4., brojčano

VIII.2.

Članak 80. stavak 1. točka (b)

Promicanje zaštite morskog okoliša te održivo korištenje morskih i priobalnih resursa

vrsta operacije: zaštićeno morsko područje; NATURA 2000

1

Vidjeti oznaku u tablici 3., brojčano

Ne

površina obuhvaćena zaštićenim morskim područjima (u km2) (ako je primjenjivo)

2

Brojčano

površina obuhvaćena mrežom NATURA 2000 (u km2) (ako je primjenjivo)

3

Brojčano

vrsta korisnika

4

Vidjeti oznaku u tablici 4., brojčano

VIII.3.

članak 80. stavak 1. točka (c)

Unaprjeđenje znanja o stanju morskog okoliša

vrsta operacije: uspostava programa praćenja; utvrđivanje mjera za Okvirnu direktivu o morskoj strategiji (MSFD)

1

Vidjeti oznaku u tablici 3., brojčano

Ne

vrsta korisnika

2

Vidjeti oznaku u tablici 4., brojčano


Tablica 2. Vrsta ribolova

Oznaka

Opis

1

More

2

Ribolov u unutarnjim vodama

3

Oboje:


Tablica 3. Vrste operacija

Oznaka

Opis

Povezano s oznakom mjere/mjera

1

Proizvodi i oprema

I.1.

2

Postupci i tehnike

I.1.

3

Sustav upravljanja i organizacije

I.1.

4

Studije izvedivosti i usluge savjetovanja

I.2.

5

Stručni savjeti

I.2.

6

Strategije poslovanja

I.2.

7

Mreže

I.3.

8

Partnerski sporazumi ili udruge

I.3.

9

Prikupljanje podataka i upravljanje njima

I.3.

10

Studije

I.3.

11

Pilot-projekti

I.3.

12

Širenje

I.3.

13

Seminari

I.3.

14

Najbolje prakse

I.3.

15

Osposobljavanje i učenje

I.4., I.5.

16

Umrežavanje

I.4.

17

Socijalni dijalog

I.4.

18

Ulaganja na plovilu

I.6.

19

Udičarski turizam

I.6.

20

Restorani

I.6.

21

Okolišne usluge

I.6.

22

Obrazovne aktivnosti

I.6.

23

Ulaganja na plovilu

I.8.

24

Osobna oprema

I.8.

25

Klimatska nepogoda

I.12.

26

Okolišni incident

I.12.

27

Troškovi spašavanja

I.12.

28

Planiranje

I.13., I.14.

29

Razvoj

I.13., I.14.

30

Praćenje

I.13., I.14.

31

Evaluacija

I.13.

32

Upravljanje

I.13.

33

Sudjelovanje dionika

I.14.

34

Izravno poribljavanje

I.14.

35

Selektivnost alata

I.15.

36

Smanjivanje odbačenog ulova ili postupanje s neželjenim ulovom

I.15.

37

Uklanjanje utjecaja na ekosustav i morsko dno

I.15.

38

Zaštita opreme i ulova od sisavaca i ptica

I.15.

39

Uređaji za privlačenje riba u najudaljenijim regijama

I.15.

40

Razvoj novog tehničkog ili organizacijskog znanja u cilju smanjenja utjecaja

I.16.

41

Uvođenje novog tehničkog ili organizacijskog znanja u cilju smanjenja utjecaja;

I.16.

42

Razvoj novog tehničkog ili organizacijskog znanja u cilju ostvarivanja održivog korištenja

I.16.

43

Uvođenje novog tehničkog ili organizacijskog znanja u cilju ostvarivanja održivog korištenja

I.16.

44

Ulaganje u objekte

I.18.

45

Upravljanje resursima

I.18.

46

Planovi upravljanja za područja NATURA 2000 i područja posebne zaštite (SPA)

I.18.

47

Upravljanje mrežom NATURA 2000

I.18.

48

Upravljanje zaštićenim morskim područjima

I.18.

49

Jačanje svijesti

I.18.

50

Druge aktivnosti kojima se jača bioraznolikost

I.18.

51

Oprema na plovilu

I.20.

52

Ribolovni alat

I.20.

53

Revizije i sustavi energetske učinkovitosti

I.20.

54

Studije

I.20.

55

Zamjena motora

I.21.

56

Modernizacija

I.21.

57

Ulaganja kojima se dodaje vrijednost proizvodima

I.22.

58

Ulaganja na plovilu kojima se poboljšava kvaliteta proizvoda ribarstva

I.22.

59

Kvaliteta

I.23.

60

Kontrola i sljedivost

I.23.

61

Energetska učinkovitost

I.23.

62

Zaštita okoliša

I.23.

63

Sigurnost i radni uvjeti

I.23.

64

Razvoj znanja

II.1.

65

Uvođenje novih vrsta

II.1.

66

Studije izvedivosti

II.1.

67

Proizvodna ulaganja

II.2.

68

Diversifikacija

II.2.

69

Modernizacija

II.2.

70

Zdravlje životinja

II.2.

71

Kvaliteta proizvoda

II.2.

72

Obnova

II.2.

73

Komplementarne aktivnosti

II.2.

74

Okoliš i resursi

II.3.

75

Upotreba i kvaliteta vode

II.3.

76

Zatvoreni sustavi

II.3.

77

Energetska učinkovitost

II.4.

78

Energija iz obnovljivih izvora

II.4.

79

Uspostava upravljanja

II.5.

80

Nabava savjetodavnih usluga za uzgajališta

II.5.

81

Usluge pomoći i savjetovanja (naglasak na usklađivanju sa zakonodavstvom u području okoliša)

II.5.

82

Usluge pomoći i savjetovanja (naglasak na ocjeni utjecaja na okoliš);

II.5.

83

Usluge pomoći i savjetovanja (naglasak na usklađivanju sa zakonodavstvom u području dobrobiti životinja, zdravlja i sigurnosti te javnog zdravlja)

II.5.

84

Usluge pomoći i savjetovanja (naglasak na strategijama stavljanja na tržište i poslovanja);

II.5.

85

Stručno osposobljavanje

II.6.

86

Cjeloživotno učenje

II.6.

87

Širenje

II.6.

88

Nove stručne vještine

II.6.

89

Poboljšanje radnih uvjeta i promicanje zaštite na radu

II.6.

90

Umrežavanje i razmjena iskustava

II.6.

91

Utvrđivanje područja

II.7.

92

Poboljšanje pomoćnih objekata i infrastruktura

II.7.

93

Sprječavanje ozbiljne štete

II.7.

94

Aktivnosti koje slijede nakon otkrivanja povećanog uginuća ili bolesti

II.7.

95

Prijelaz na ekološku akvakulturu

II.9.

96

Sudjelovanje u EMAS-u

II.9.

97

Akvakultura u područjima obuhvaćenima mrežom Natura 2000

II.10.

98

Ex-situ očuvanje i reprodukcija

II.10.

99

Operacije povezane s akvakulturom, uključujući očuvanje i poboljšanje okoliša i bioraznolikosti

II.10.

100

Kontrola i iskorjenjivanje bolesti

II.12.

101

Najbolje prakse i kodeksi ponašanja

II.12.

102

Smanjivanje ovisnosti o veterinarskim lijekovima

II.12.

103

Veterinarske ili farmaceutske studije i dobre prakse

II.12.

104

Skupine za zaštitu zdravlja

II.12.

105

Kompenzacija za uzgajivače mekušaca

II.12.

106

Dodavanje vrijednosti

III.3.

107

Diversifikacija

III.3.

108

Okoliš

III.3.

109

Sociokulturalni sadržaj

III.3.

110

Dobro upravljanje

III.3.

111

Tekući troškovi i animacija

III.3.

112

Pripremna potpora

III.4.

113

Projekti unutar iste države članice

III.4.

114

Projekti s drugim državama članicama

III.4.

115

Projekti s partnerima izvan EU-a

III.4.

116

Osnovati organizacije proizvođača, udruženja organizacija proizvođača ili međugranske organizacije

IV.3.

117

Pronaći nova tržišta i poboljšati tržišne uvjete (naglasak na vrstama s potencijalom komercijalizacije)

IV.3.

118

Pronaći nova tržišta i poboljšati tržišne uvjete (naglasak na neželjenom ulovu)

IV.3.

119

Pronaći nova tržišta i poboljšati tržišne uvjete (naglasak na proizvodima malog utjecaja na okoliš ili ekološkim proizvodima)

IV.3.

120

Promicanje kvalitete i dodane vrijednosti (naglasak na certifikaciji i promicanju održivih proizvoda)

IV.3.

121

Promicanje kvalitete i dodane vrijednosti (naglasak na sustavima kvalitete)

IV.3.

122

Promicanje kvalitete i dodane vrijednosti (naglasak na izravnom stavljanju na tržište)

IV.3.

123

Promicanje kvalitete i dodane vrijednosti (naglasak na pakiranju)

IV.3.

124

Transparentnost proizvodnje

IV.3.

125

Sljedivost i oznake zaštite okoliša

IV.3.

126

Standardni ugovori

IV.3.

127

Komunikacijske i promotivne kampanje

IV.3.

128

Ušteda energije ili smanjenje utjecaja na okoliš

IV.4.

129

Unaprjeđivanje sigurnosti, higijene, zdravlja i radnih uvjeta

IV.4.

130

Prerada ulova koji nisu prikladni za ljudsku prehranu

IV.4.

131

Prerada nusproizvoda

IV.4.

132

Prerada proizvoda ekološke akvakulture

IV.4.

133

Novi ili unaprijeđeni proizvodi, postupci ili sustav upravljanja

IV.4.

134

Nabava, postavljanje i razvoj tehnologije

VI.1.

135

Razvoj, nabava i postavljanje komponenata za osiguranje prijenosa podataka

VI.1.

136

Razvoj, nabava i postavljanje komponenata potrebnih za osiguranje sljedivosti

VI.1.

137

Provedba programâ za razmjenu i analizu podataka

VI.1.

138

Modernizacija i nabava patrolnih plovila, zrakoplova i helikoptera

VI.1.

139

Nabava drugih sredstava za kontrolu

VI.1.

140

Razvoj inovativnih sustava za kontrolu i praćenje i pilot-projekata

VI.1.

141

Programi osposobljavanja i razmjene

VI.1.

142

Analiza troškova i koristi i ocjena revizija

VI.1.

143

Seminari i medijski alati

VI.1.

144

Operativni troškovi

VI.1.

145

Provedba akcijskog plana

VI.1.

146

Provedba operativnog programa

VII.1.

147

Informacijski sustavi

VII.1.

148

Unaprjeđenje administrativnih kapaciteta

VII.1.

149

Komunikacijske aktivnosti

VII.1.

150

Evaluacija

VII.1.

151

Studije

VII.1.

152

Kontrola i revizija

VII.1.

153

Mreža FLAG-ova

VII.1.

154

Ostalo

VII.1.

155

Doprinos IMS-u

VIII.1.

156

Doprinos CISE-u

VIII.1.

157

Zaštićeno morsko područje

VIII.2.

158

NATURA 2000

VIII.2.

159

Uspostava programa praćenja

VIII.3.

160

Utvrđivanje mjera za MSFD

VIII.3.


Tablica 4. Vrste korisnika

Oznaka

Opis

1

Javno tijelo

2

Pravna osoba

3

Fizička osoba

4

Organizacija ribara

5

Organizacije proizvođača

6

NVO

7

Istraživački centar/Sveučilište

8

Mješovito


Tablica 5. Kategorije ulaganja

Oznaka

Opis

Povezano s oznakom mjere/mjera

1

Ribarske luke

I.23., I.24.

2

Iskrcajna mjesta

I.23., I.24.

3

Burze ribe

I.23., I.24.

4

Zakloništa

I.23., I.24.


(1)  Informacije se navode samo ako je odabran FLAG