EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:334:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 334, 2014. gada 21. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 334

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

57. sējums
2014. gada 21. novembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Padomes Lēmums 2014/821/KĀDP (2014. gada 4. novembris) par to, lai parakstītu un noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Ukrainu par Eiropas Savienības padomdevējas misijas civilās drošības sektora reformai Ukrainā (EUAM Ukraine) statusu

1

 

 

Nolīgums starp Eiropas Savienību un Ukrainu par Eiropas Savienības padomdevējas misijas civilās drošības sektora reformai Ukrainā (EUAM Ukraine) statusu

3

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1241/2014 (2014. gada 7. novembris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Westfälischer Pumpernickel (AĢIN))

10

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1242/2014 (2014. gada 20. novembris), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu paredz noteikumus par to, kā iesniegt attiecīgos summāros datus par darbībām

11

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1243/2014 (2014. gada 20. novembris), ar kuru atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu paredz noteikumus attiecībā uz informāciju, kuras nosūtīšana jāveic dalībvalstīm, kā arī par vajadzīgajiem datiem un sinerģiju starp potenciālajiem datu avotiem

39

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1244/2014 (2014. gada 20. novembris), ar kuru nosaka kārtību, kādā īstenojama Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 375/2014, ar ko izveido Eiropas Brīvprātīgo humānās palīdzības korpusu (iniciatīva “ES palīdzības brīvprātīgie”) ( 1 )

52

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1245/2014 (2014. gada 20. novembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

84

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Padomes Direktīva 2014/102/ES (2014. gada 7. novembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/34/ES par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem pielāgo saistībā ar Horvātijas Republikas pievienošanos ( 1 )

86

 

 

LĒMUMI

 

 

2014/822/ES

 

*

Eiropas Parlamenta Lēmums (2014. gada 23. oktobris) par Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

88

 

 

Eiropas Parlamenta Rezolūcija (2014. gada 23. oktobris) ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

90

 

 

2014/823/ES

 

*

Eiropas Parlamenta Lēmums (2014. gada 23. oktobris) par Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja kontu slēgšanu attiecībā uz 2012. finanšu gadu

93

 

 

2014/824/ES

 

*

Eiropas Parlamenta Lēmums (2014. gada 23. oktobris) par Eiropas Savienības 2012. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa – Eiropadome un Padome

94

 

 

Eiropas Parlamenta Rezolūcija (2014. gada 23. oktobris) ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Savienības 2012. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa – Eiropadome un Padome

95

 

 

2014/825/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 20. novembris), ar ko nosaka Eiropas Lauku attīstības tīkla un Eiropas Inovācijas partnerības tīkla organizatorisko struktūru un darbību un atceļ Lēmumu 2008/168/EK

98

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top