EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014Q0621(01)

Arbetsordning för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd

OJ L 182, 21.6.2014, p. 56–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/07/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2014/621/oj

21.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 182/56


ARBETSORDNING FÖR EUROPEISKA CENTRALBANKENS TILLSYNSNÄMND

EUROPEISKA CENTRALBANKENS TILLSYNSNÄMND HAR ANTAGIT DENNA ARBETSORDNING

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut (1), särskilt artikel 26.12, och

med beaktande av beslut ECB/2004/2 av den 19 februari 2004 om antagande av arbetsordningen för Europeiska centralbanken (2), särskilt artikel 13d,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

INLEDANDE KAPITEL

Artikel 1

Tilläggskaraktär

Denna arbetsordning utgör ett tillägg till arbetsordningen för Europeiska centralbanken. De termer som används i denna arbetsordning ska ha samma innebörd som termerna i arbetsordningen för Europeiska centralbanken.

KAPITEL I

TILLLSYNSNÄMND

Artikel 2

Tillsynsnämndens sammanträden

2.1   Tillsynsnämnden ska besluta om tidpunkten för sina sammanträden på förslag av ordföranden. Tillsynsnämnden ska som huvudregel sammanträda regelbundet enligt ett schema som det fastställer i god tid före varje kalenderårs början.

2.2   Ordföranden ska sammankalla tillsynsnämnden om minst tre ledamöter begär detta.

2.3   Ordföranden får även sammankalla tillsynsnämnden närhelst han/hon finner det nödvändigt. I sådana fall ska detta anges i ett meddelande som åtföljer kallelsen.

2.4   På förslag från ordföranden får tillsynsnämndens överläggningar även ske i form av telekonferens utom om minst tre av tillsynsnämndens ledamöter motsätter sig detta.

Artikel 3

Närvaro vid tillsynsnämndens sammanträden

3.1   Utöver vad som föreskrivs häri ska endast tillsynsnämndens medlemmar ha rätt att närvara vid tillsynsnämndens sammanträden tillsammans med, om den nationella behöriga myndigheten inte är en centralbank, en företrädare för den nationella centralbanken.

3.2   Alla företrädare för en nationell behörig myndighet får normalt åtföljas av en person. Om den nationella behöriga myndigheten inte är den nationella centralbanken, ska denna punkt även gälla för den representant som har rösträtt. Denna punkt ska även gälla om en ersättare närvarar, enligt vad som framgår av artikel 3.3.

3.3   Om en företrädare för en nationell behörig myndighet eller, om den nationella behöriga myndigheten inte är den nationella centralbanken, en företrädare för den nationella centralbanken, inte kan närvara ska denne skriftligen utse en ersättare som närvarar och utövar rösträtten om inget annat anges i det skriftliga meddelandet. Detta skriftliga meddelande ska sändas till ordföranden i god tid före sammanträdet.

3.4   Om både ordföranden och vice ordföranden är frånvarande ska tillsynsnämnden i första hand ledas av den ledamot i som suttit i tillsynsnämnden under längst tid, och i andra hand av den ledamoten som är äldst om två eller fler ledamöter har suttit i tillsynsnämnden under lika lång tid.

3.5   Ordföranden får bjuda in en företrädare för Europeiska kommissionen och/eller en företrädare för Europeiska bankmyndigheten att delta som observatörer vid tillsynsnämndens sammanträden. Ordföranden ska bjuda in företrädarna för kommissionen och Europeiska bankmyndigheten om minst tre ledamöter av tillsynsnämnden begär detta. Med tillämpning av samma regler får tillsynsnämnden även bjuda in andra personer att närvara vid dess sammanträden om nämnden bedömer detta som lämpligt.

Artikel 4

Organisation av tillsynsnämndens sammanträden

4.1   Tillsynsnämnden ska anta en dagordning för varje sammanträde. En preliminär dagordning ska tas fram av ordföranden och, tillsammans med tillhörande handlingar, skickas till ledamöterna i tillsynsnämnden minst fem arbetsdagar före ett sammanträde, utom i nödsituationer, då ordföranden i stället ska handla på lämpligt sätt mot bakgrund av de rådande omständigheterna. Tillsynsnämnden kan besluta om att stryka eller lägga till punkter på den preliminära dagordningen på förslag av ordföranden eller en annan ledamot av tillsynsnämnden. Utom i nödsituationer ska en punkt strykas från dagordningen på begäran av minst tre ledamöter i tillsynsnämnden, om tillhörande handlingar inte överlämnats till tillsynsnämndens ledamöter i rätt tid.

4.2   Protokollen från tillsynsnämndens sammanträden ska godkännas av medlemmarna vid deras nästa sammanträde (eller vid behov tidigare genom skriftligt förfarande) och undertecknas av ordföranden.

Artikel 5

Tillgång till information

Alla ledamöter i tillsynsnämnden ska ha regelbunden tillgång till uppdaterad information om de institut som klassas som betydande i enlighet med förordning (EU) nr 1024/2013. Den information som ledamöterna i tillsynsnämnden får tillgång till bör inkludera viktig information som möjliggör en rättvisande bedömning av dessa institut. Tillsynsnämnden får anta interna mallar för att dela information i detta syfte.

Artikel 6

Omröstning

6.1   Vid tillämpningen av denna artikel ska företrädarna för myndigheter från varje deltagande medlemsstat tillsammans betraktas som en ledamot.

6.2   Om inget annat skriftligen indikerats av den behöriga nationella myndigheten ska rösträtten utövas av företrädaren för den behöriga nationella myndigheten eller dennes ersättare i enlighet med artikel 3.3.

6.3   Tillsynsnämnden är beslutför om minst två tredjedelar av de röstberättigade ledamöterna är närvarande. Om tillsynsnämnden inte är beslutför får ordföranden kalla till ett extraordinarie sammanträde där ledamöterna kan rösta utan hänsyn till närvaroregeln.

6.4   På begäran av ordföranden ska tillsynsnämnden fatta beslut genom omröstning. Ordföranden ska även initiera en omröstning om tre ledamöter av tillsynsnämnden begär detta.

6.5   Om inte annat sägs i förordning (EU) nr 1024/2013 ska tillsynsnämnden fatta beslut med enkel majoritet av de röstberättigade ledamöterna. Varje ledamot har en röst. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. I de fall som framgår av artikel 26.7 i förordning (EU) nr 1024/2013 ska omröstning ske enligt de regler som framgår av artikel 13c i arbetsordningen för Europeiska centralbanken.

6.6   Ordförande får besluta om sluten omröstning om minst tre av tillsynsnämndens ledamöter med rösträtt begär detta.

6.7   Omröstning kan också ske genom skriftligt förfarande såvida inte minst tre av tillsynsnämndens ledamöter med rösträtt motsätter sig detta. I ett sådant fall ska punkten tas upp igen på dagordningen för tillsynsnämndens påföljande sammanträde. Ett skriftligt förfarande förutsätter normalt att varje ledamot av tillsynsnämnden ges minst fem arbetsdagar för att överväga frågan samt att alla eventuella diskussioner som förs tas med i protokollet vid tillsynsnämndens påföljande sammanträde. Om en ledamot av tillsynsnämnden inte uttryckligen röstar i det skriftliga förfarandet räknas detta som samtycke.

Artikel 7

Nödsituationer

7.1   I en nödsituation ska ordföranden eller, vid dennes frånvaro, vice ordföranden sammankalla tillsynsnämnden i tid för att fatta nödvändiga beslut, vid behov även via telekonferens med avvikelse från vad som sägs i artikel 2.4. I kallelsen till ett sådant sammanträde ska ordföranden eller, vid dennes frånvaro, vice ordföranden tydligt ange att man, om regeln om 50 % närvaro vid omröstning i en nödsituation inte kan uppnås, med avvikelse från vad som sägs i artikel 6.3, kommer att avsluta mötet och i direkt anslutning därtill inleda ett extraordinarie sammanträde där beslut kan fattas utan hänsyn till närvaroregeln.

7.2   Tillsynsnämnden får anta ytterligare interna regler avseende beslutsfattande och andra åtgärder i nödsituationer.

Artikel 8

Delegering av befogenhet

8.1   Tillsynsnämnden kan bemyndiga ordföranden eller vice ordföranden att, för nämndens räkning och under dess ansvar, vidta klart definierade förvaltningsmässiga eller administrativa åtgärder, inklusive användandet av instrument för att förbereda ett beslut som senare ska fattas gemensamt av ledamöterna i tillsynsnämnden samt instrument för att genomföra tillsynsnämndens slutliga beslut.

8.2   Tillsynsnämnden kan även be ordföranden eller vice ordföranden att anta i) den slutliga texten till sådana instrument som definieras i artikel 8.1 förutsatt att innehållet har slagits fast vid tillsynsnämndens överläggningar och/eller ii) slutliga avgöranden, där en sådan delegering omfattar begränsade och klart definierade verkställighetsbefogenheter som är underkastade en noggrann granskning baserad på objektiva kriterier som antagits av tillsynsnämnden.

8.3   Delegeringar och beslut som antas i enlighet med artikel 8.1 och 8.2 ska tas med i tillsynsnämndens sammanträdesprotokoll.

KAPITEL II

STYRKOMMITTÉ

Artikel 9

Styrkommittén

I enligt med artikel 26.10 i förordning (EU) nr 1024/2013 inrättas härmed styrkommittén för tillsynsnämnden.

Artikel 10

Mandat

10.1   Styrkommittén ska stödja tillsynsnämndens arbete och förbereda nämndens sammanträden.

10.2   Styrkommittén ska utföra sina förberedande uppgifter i hela Europeiska unionens intresse och ska samarbeta med tillsynsnämnden under fullständig öppenhet.

Artikel 11

Sammansättning och utnämning av medlemmar

11.1   Styrkommittén ska bestå av åtta ledamöter från tillsynsnämnden: ordföranden och vice ordföranden, en företrädare för Europeiska centralbanken (ECB) och fem företrädare för de nationella behöriga myndigheterna.

11.2   Styrkommittén ska som ordförande ha tillsynsnämndens ordförande eller, vid ett enskilt tillfälle i ordförandens frånvaro, vice ordförande.

11.3   Tillsynsnämnden ska utse företrädarna för de nationella behöriga myndigheterna och garantera en rättvis balans och rotation mellan de nationella behöriga myndigheterna. Tillsynsnämnden ska tillämpa ett rotationssystem enligt vilket de nationella behöriga myndigheterna delas in i fyra grupper baserat på en rangordning av bankernas totala konsoliderade tillgångar i den berörda deltagande medlemsstaten. Minst en ledamot från varje grupp ska ingå i styrkommittén. Tillsynsnämnden ska granska gruppernas sammansättning årligen eller varje gång en medlemsstat inför euron eller inleder ett nära samarbete med ECB. Inom varje grupp ska ledamöterna rotera i den alfabetiska ordningen av de deltagande medlemsstaternas namn på det nationella språket. Indelningen av de behöriga nationella myndigheterna i grupper och fördelningen av platserna i styrkommittén mellan grupperna framgår av bilagan.

11.4   Mandatperioden för företrädarna för de behöriga nationella myndigheterna i styrkommittén är ett år.

11.5   ECB:s ordförande ska utse ECB:s företrädare i styrkommittén bland ECB:s fyra företrädare i tillsynsnämnden och fastställa respektive mandatperiod.

11.6   Förteckningen över styrkommitténs ledamöter ska offentliggöras och uppdateras regelbundet.

Artikel 12

Styrkommitténs sammanträden

12.1   Tidpunkten för sammanträdena ska bestämmas av styrkommittén på förslag av ordföranden. Ordföranden får även kalla till sammanträde närhelst denne finner det nödvändigt. På begäran av ordföranden kan styrkommittén även sammanträda via telekonferens, såvida inte minst två ledamöter av styrkommittén motsätter sig detta.

12.2   Ordförande ska föreslå en dagordning för alla styrkommitténs möten, och styrkommittén ska anta denna i början av varje möte. Alla ledamöter i styrkommittén får lämna förslag på frågor och dokument till ordföranden för behandling i styrkommittén.

12.3   Dagordningen för styrkommitténs sammanträden ska tillställas alla ledamöter i styrkommittén före varje sammanträde. Protokollen från styrkommitténs sammanträden ska göras tillgängliga för alla ledamöter i styrkommittén före styrkommitténs påföljande sammanträde.

12.4   På förslag från ordföranden kan styrkommittén besluta att bjuda in en eller flera andra ledamöter i tillsynsnämnden att delta i hela eller delar av kommitténs sammanträden. När frågor diskuteras som rör ett specifikt kreditinstitut ska företrädaren för den nationella behöriga myndigheten i den deltagande medlemsstaten där kreditinstitutet är beläget bjudas in.

KAPITEL III

SLUTBESTÄMMELSE

Artikel 13

Ikraftträdande

Denna arbetsordning träder i kraft den 1 april 2014.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 31 mars 2014.

Danièle NOUY

Ordförande för tillsynsnämnden


(1)  EUT L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  EUT L 80, 18.3.2004, s. 33.


BILAGA

ROTATIONSSYSTEM

Vid tillämpning av artikel 11.3 ska följande rotationssystem tillämpas utifrån uppgifter per den 31 december 2012:

Grupp

Medlemsstat

Antal platser i styrkommittén

1

DE

1

FR

2

ES

1

IT

NL

3

BE

2

IE

EL

LU

AT

PT

FI

4

EE

1

CY

LV

MT

SI

SK


Top