EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014Q0621(01)

Az Európai Központi Bank felügyeleti testületének eljárási szabályzata

OJ L 182, 21.6.2014, p. 56–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/07/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2014/621/oj

21.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 182/56


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK FELÜGYELETI TESTÜLETÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK FELÜGYELETI TESTÜLETE,

tekintettel az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról szóló, 2013. október 15-i 1024/2013/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 26. cikke (12) bekezdésére,

tekintettel az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának elfogadásáról szóló, 2004. február 19-i EKB/2004/2 határozatra (2) és különösen annak 13d. cikkére,

ELFOGADTA EZT AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATOT:

BEVEZETŐ FEJEZET

1. cikk

Kiegészítő jelleg

Ez az eljárási szabályzat kiegészíti az Európai Központi Bank eljárási szabályzatát. Az ebben az eljárási szabályzatban szereplő kifejezések az Európai Központi Bank eljárási szabályzatában meghatározott jelentéssel bírnak.

I. FEJEZET

FELÜGYELETI TESTÜLET

2. cikk

A felügyeleti testület ülései

2.1.   Az ülései időpontjáról az elnök javaslata alapján a felügyeleti testület határoz. A felügyeleti testület általában az általa minden naptári év kezdetét megelőzően kellő időben meghatározott ütemterv szerint, rendszeresen ülésezik.

2.2.   Ha a felügyeleti testület legalább három tagja kéri, az elnök összehívja a felügyeleti testület ülését.

2.3.   Az elnök továbbá a felügyeleti testület ülését bármikor összehívhatja, ha azt szükségesnek tartja. Ebben az esetben ezt a kísérőlevélen fel kell tüntetni.

2.4.   Az elnök kezdeményezésére a felügyeleti testület tanácskozásaira telekonferencia keretében is sor kerülhet, kivéve, ha a felügyeleti testület legalább három tagja kifogást emel ez ellen.

3. cikk

A felügyeleti testület ülésein való részvétel

3.1.   Amennyiben ezen eljárási szabályzat másképp nem rendelkezik, a felügyeleti testület ülésein kizárólag annak tagjai, valamint – abban az esetben, ha az illetékes nemzeti hatóság nem a nemzeti központi bank – a nemzeti központi bank képviselője vehet részt.

3.2.   Általában minden illetékes nemzeti hatóság képviselőjét egy személy kísérheti. Amennyiben az illetékes nemzeti hatóság nem a nemzeti központi bank, ez a bekezdés a szavazati joggal rendelkező képviselőre alkalmazandó. Ez a bekezdés alkalmazandó továbbá a 3.3. cikkben foglaltaknak megfelelően a helyettes részvételének esetében is.

3.3.   Ha valamely illetékes nemzeti hatóság képviselője, illetve, amennyiben az illetékes nemzeti hatóság nem a nemzeti központi bank, a nemzeti központi bank képviselője nem tud részt venni az ülésen, írásban kinevezhet egy helyettest, aki részt vesz az ülésen és adott esetben szavazati jogát gyakorolja, amennyiben az írásbeli közlemény eltérően nem rendelkezik. Az írásbeli közleményt az ülést megelőzően kellő időben kell megküldeni az elnöknek.

3.4.   Az elnök és az alelnök együttes akadályoztatása esetén a felügyeleti testület leghosszabb tagsági idővel rendelkező tagja elnököl. Amennyiben ez az ismérv a felügyeleti testület két vagy több tagjára is ráillik, azok közül a legidősebb tag elnököl.

3.5.   Az elnök meghívása alapján az Európai Bizottság és/vagy az Európai Bankhatóság egy képviselője megfigyelőként részt vehet az üléseken. Ha a felügyeleti testület legalább három tagja kéri, az elnök meghívja az Európai Bizottság és az Európai Bankhatóság képviselőit. Ugyanezen szabályok alkalmazásával a felügyeleti testület más személyeket is meghívhat az ülésein való részvételre, ha ezt célszerűnek tartja.

4. cikk

A felügyeleti testület üléseinek megszervezése

4.1.   Minden ülés napirendjét a felügyeleti testület fogadja el. Az elnök ideiglenes napirendet készít, amelyet a kapcsolódó dokumentumokkal együtt az érintett ülés előtt legalább öt munkanappal elküldenek a felügyeleti testület tagjai részére, kivéve rendkívüli helyzetekben, amikor az elnök a körülményeknek megfelelően jár el. Az elnök vagy a felügyeleti testület bármely más tagja javaslatára a felügyeleti testület akként határozhat, hogy az ideiglenes napirendről napirendi pontokat vesz le, vagy arra napirendi pontokat vesz fel. A rendkívüli helyzetek kivételével egy adott pontot a felügyeleti testület legalább három tagjának kérésére le kell venni az ideiglenes napirendről, ha a kapcsolódó dokumentumokat nem küldték meg időben a felügyeleti testület tagjainak.

4.2.   A felügyeleti testület ülésének jegyzőkönyvét a következő ülésen (vagy szükség esetén írásbeli eljárás keretében korábban) jóváhagyásra benyújtják a felügyeleti testület tagjainak, és azt az elnök írja alá.

5. cikk

Információkhoz való hozzáférés

A felügyeleti testület minden tagja rendszeresen hozzáfér az 1024/2013/EU rendelet értelmében jelentősnek tekintett intézményekre vonatkozó, aktualizált információkhoz. A felügyeleti testület tagjai rendelkezésére bocsátott információk között szerepelniük kell az ilyen intézmények érdemi megértését lehetővé tevő kulcsfontosságú információknak. A felügyeleti testület ennek érdekében az információ-megosztásra vonatkozó belső sablonokat fogadhat el.

6. cikk

Szavazás

6.1.   E cikk alkalmazásában valamely részt vevő tagállam hatóságainak képviselőit együttesen egy tagnak kell tekinteni.

6.2.   Amennyiben az illetékes nemzeti hatóság írásban kifejezetten eltérően nem rendelkezik, a szavazati jogot a 3.3. cikkben foglaltak szerint az illetékes nemzeti hatóság képviselője vagy annak a helyettese gyakorolja.

6.3.   A felügyeleti testület határozatképességéhez a szavazati joggal rendelkező tagjai kétharmadának jelenléte szükséges. Határozatképtelenség esetén az elnök rendkívüli ülést hívhat össze, amelyen a felügyeleti testület tagjai a határozatképességre való tekintet nélkül szavazhatnak.

6.4.   A felügyeleti testület elnökének kezdeményezésére szavaz. Ezenkívül az elnök szavazási eljárást folytat le a felügyeleti testület három tagjának kezdeményezésére.

6.5.   Az 1024/2013/EU rendelet eltérő rendelkezése hiányában a felügyeleti testület szavazati joggal rendelkező tagjainak egyszerű többségével jár el. Minden tag egy szavazattal rendelkezik. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az 1024/2013/EU rendelet 26. cikkének (7) bekezdésében megjelölt esetekben az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának 13c. cikkében rögzített szavazási szabályok alkalmazandók.

6.6.   Ha a felügyeleti testület legalább három szavazati joggal rendelkező tagja kéri, az elnök titkos szavazást kezdeményezhet.

6.7.   Írásbeli eljárás során is lehet határozatokat hozni, kivéve, ha a felügyeleti testület legalább három, szavazati joggal rendelkező tagja kifogást emel ez ellen. Ebben az esetben a napirendi pontot fel kell venni a felügyeleti testület következő ülésének napirendjére. Írásbeli eljárás esetén szükséges, hogy az ügy vizsgálatára általában legalább öt munkanap álljon a felügyeleti testület minden tagja rendelkezésére, és bármely ilyen tanácskozás bekerül a felügyeleti testület következő ülésének jegyzőkönyvébe. Az írásbeli eljárás során a felügyeleti testület valamely tagja kifejezett szavazatának hiánya jóváhagyásnak tekintendő.

7. cikk

Rendkívüli helyzetek

7.1.   Rendkívüli helyzetek esetén az elnök, illetve távollétében az alelnök a szükséges határozatok meghozatala érdekében megfelelő időben összehívja a felügyeleti testület ülését, adott esetben a 2.4. cikktől eltérően telekonferencia keretében. Az ilyen ülés összehívása során az elnök vagy távollétében az alelnök a meghívóban egyértelművé teszi, hogy a 6.3. cikktől eltérően, amennyiben a rendkívüli helyzetben hozandó határozatokra vonatkozó 50 %-os határozatképességi küszöböt nem érik el, az ülést lezárják, és közvetlenül ezt követően rendkívüli ülés megnyitására kerül sor, amelyen a határozatképességtől függetlenül határozatok hozhatók.

7.2.   A felügyeleti testület a rendkívüli helyzetek esetén történő határozathozatalra és egyéb intézkedésekre vonatkozóan további belső szabályokat fogadhat el.

8. cikk

Hatáskör-átruházás

8.1.   A felügyeleti testület feljogosíthatja elnökét vagy alelnökét arra, hogy nevében és felelőssége mellett világosan meghatározott irányítási vagy igazgatási intézkedéseket hozzon, beleértve a felügyeleti testület tagjai által egy későbbi időpontban meghozandó kollektív határozat előkészítéséhez szükséges eszközök és a felügyeleti testület végleges határozatainak végrehajtását szolgáló eszközök alkalmazását.

8.2.   A felügyeleti testület szintén felkérheti elnökét vagy alelnökét, hogy fogadja el: i. a 8.1. cikkben meghatározottak szerint az eszközök végleges szövegét azzal a feltétellel, hogy az eszköz tartalma előzetes vita során már meghatározásra került, és/vagy ii. az olyan végleges határozatokat, amelyek esetében az ilyen hatáskör-átruházás korlátozott és világosan meghatározott végrehajtó hatáskörre terjed ki, amelynek gyakorlását szigorúan ellenőrzik a felügyeleti testület által megállapított objektív ismérvek alapján.

8.3.   A hatáskör-átruházásokat, illetve a 8.1. és 8.2. cikkel összhangban elfogadott határozatokat rögzítik a felügyeleti testület üléseiről készült jegyzőkönyvekben.

II. FEJEZET

IRÁNYÍTÓBIZOTTSÁG

9. cikk

Az irányítóbizottság

Az 1024/2013/EU rendelet 26. cikkének (10) bekezdésével összhangban ezennel létrehozásra kerül a felügyeleti testület irányítóbizottsága.

10. cikk

Feladatok

10.1.   Az irányítóbizottság támogatást nyújt a felügyeleti tanács tevékenységeinek ellátásához, és felelős a felügyeleti testület üléseinek előkészítéséért.

10.2.   Az irányítóbizottság az előkészítő feladatait az Európai Unió egészének érdekében végzi, és teljes átláthatóságot biztosító módon működik együtt a felügyeleti testülettel.

11. cikk

Összetétel és a tagok kinevezése

11.1.   Az irányítóbizottságot a felügyeleti testület nyolc tagja alkotja: a felügyeleti testület elnöke és alelnöke, az Európai Központi Bank (EKB) egy képviselője, és az illetékes nemzeti hatóságok öt képviselője.

11.2.   Az irányítóbizottság elnöki tisztét a felügyeleti testület elnöke vagy – az elnök rendkívüli távolléte esetén – az alelnöke tölti be.

11.3.   A felügyeleti testület kinevezi az illetékes nemzeti hatóságok képviselőit, melynek során biztosítja az illetékes nemzeti hatóságok közötti méltányos egyensúlyt és rotációt. A felügyeleti testület rotációs rendszert követ, amelynek értelmében az illetékes nemzeti hatóságokat négy csoportra osztják, az érintett részt vevő tagállam teljes konszolidált banki eszközállományán alapuló rangsor szerint. Minden csoportból legalább egy tag részt vesz az irányítóbizottságban. A felügyeleti testület évente, vagy abban az esetben, ha egy tagállam bevezeti az eurót, illetve szoros együttműködést létesít az EKB-val, felülvizsgálja a csoportosítást. Az egyes csoportokon belül a tagok rotációja a részt vevő tagállamok nemzeti nyelv szerinti nevének betűrendes sorrendjét követi. Az illetékes nemzeti hatóságok csoportokba osztását és az irányítóbizottsági helyek csoportokhoz való hozzárendelését a melléklet rögzíti.

11.4.   Az illetékes nemzeti hatóságok képviselőinek az irányítóbizottság tagjakénti hivatali ideje egy évre szól.

11.5.   Az EKB felügyeleti testületben részt vevő négy képviselője közül az EKB elnöke nevezi ki az EKB irányítóbizottságban részt vevő képviselőjét, és határozza meg hivatali idejét.

11.6.   Az irányítóbizottság tagjainak listáját közzéteszik és rendszeresen aktualizálják.

12. cikk

Az irányítóbizottság ülései

12.1.   Az ülések időpontjáról az elnök javaslata alapján az irányítóbizottság határoz. Az elnök az irányítóbizottság ülését bármikor összehívhatja, ha szükségesnek tartja. Az elnök kezdeményezésére az irányítóbizottság ülésezhet telekonferencia keretében is, kivéve, ha az irányítóbizottság legalább két tagja kifogást emel ez ellen.

12.2.   Minden egyes ülés napirendjére az irányítóbizottság elnöke tesz javaslatot, és azt az irányítóbizottság az ülés elején fogadja el. Az irányítóbizottság minden tagja javasolhat az elnöknek napirendi pontokat és dokumentumokat az irányítóbizottság általi megvizsgálás érdekében.

12.3.   Az irányítóbizottság ülései előtt az ülések napirendjét hozzáférhetővé teszik a felügyeleti testület minden tagja számára. Az irányítóbizottság üléseinek jegyzőkönyvét a felügyeleti testület következő ülése előtt hozzáférhetővé teszik a felügyeleti testület minden tagja számára.

12.4.   Az elnök javaslatára az irányítóbizottság dönthet úgy, hogy a felügyeleti testület egy vagy több tagját meghívja valamely ülésének egészére vagy egy részére. A valamely egyedi hitelintézetre vonatkozó konkrét kérdések tárgyalása esetén meg kell hívni annak a részt vevő tagállam illetékes nemzeti hatóságának képviselőjét, amely tagállamban az adott hitelintézet található.

III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

13. cikk

Hatálybalépés

Ez az eljárási szabályzat 2014. április 1-jén lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2014. március 31-én.

a felügyeleti testület elnöke

Danièle NOUY


(1)  HL L 287., 2013.10.29., 63. o.

(2)  HL L 80., 2004.3.18., 33. o.


MELLÉKLET

ROTÁCIÓS RENDSZER

A 11.3. cikk alkalmazásában az alábbi rotációs rendszer alkalmazandó, a 2012. december 31-i adatok alapján:

Csoport

Tagállam

Irányítóbizottsági helyek száma

1

DE

1

FR

2

ES

1

IT

NL

3

BE

2

IE

EL

LU

AT

PT

FI

4

EE

1

CY

LV

MT

SI

SK


Top