21.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 182/56


ROKOVACÍ PORIADOK RADY PRE DOHĽAD EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

RADA PRE DOHĽAD EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (1), a najmä na jeho článok 26 ods. 12,

so zreteľom na rozhodnutie ECB/2004/2 z 19. februára 2004, ktorým sa prijíma rokovací poriadok Európskej centrálnej banky (2), a najmä na jeho článok 13d,

PRIJALA TENTO ROKOVACÍ PORIADOK:

ÚVODNÁ KAPITOLA

Článok 1

Doplňujúci charakter

Tento rokovací poriadok dopĺňa rokovací poriadok Európskej centrálnej banky. Pojmy použité v tomto rokovacom poriadku majú rovnaký význam ako tie, ktoré sú použité v rokovacom poriadku Európskej centrálnej banky.

HLAVA I

RADA PRE DOHĽAD

Článok 2

Zasadnutia Rady pre dohľad

2.1.   Rada pre dohľad rozhoduje o dátumoch svojich zasadnutí na návrh predsedu. Rada pre dohľad zasadá v zásade pravidelne podľa harmonogramu, ktorý sa určuje s dostatočným časovým predstihom pred začatím každého kalendárneho roka.

2.2.   Predseda zvolá zasadnutie Rady pre dohľad, ak žiadosť o zasadnutie podajú aspoň traja jej členovia.

2.3.   Predseda môže takisto zvolať zasadnutia Rady pre dohľad, kedykoľvek to pokladá za nevyhnutné. V takých prípadoch sa to podrobne uvedie v sprievodnom liste.

2.4.   Na žiadosť predsedu sa rokovania Rady pre dohľad môžu tiež konať formou telekonferencie, pokiaľ proti tomu nevznesú námietku aspoň traja členovia Rady pre dohľad.

Článok 3

Účasť na zasadnutiach Rady pre dohľad

3.1.   Pokiaľ neustanoví tento rokovací poriadok inak, na zasadnutiach Rady pre dohľad sa môžu zúčastniť iba jej členovia, a ak príslušný vnútroštátny orgán nie je národnou centrálnou bankou, na týchto zasadnutiach sa môže zúčastniť iba zástupca národnej centrálnej banky.

3.2.   Každého zástupcu príslušného vnútroštátneho orgánu môže zvyčajne sprevádzať jedna osoba. Ak príslušný vnútroštátny orgán nie je národnou centrálnou bankou, tento odsek sa uplatňuje na zástupcu s hlasovacím právom. Tento odsek platí aj v prípade, že sa na zasadnutí zúčastní náhradník, ako je ustanovené v článku 3.3.

3.3.   Ak zástupca príslušného vnútroštátneho orgánu alebo v prípade, že príslušný vnútroštátny orgán nie je národnou centrálnou bankou, zástupca národnej centrálnej banky nemôže zúčastniť na zasadnutí, môže písomne vymenovať náhradníka, aby sa na zasadnutí zúčastnil a v prípade potreby na ňom uplatnil svoje hlasovacie právo, pokiaľ sa v písomnom vymenovaní neustanovuje inak. Toto písomné vymenovanie sa posiela predsedovi včas pred zasadnutím.

3.4.   Ak sú predseda aj podpredseda neprítomní, Rade pre dohľad predsedá v prvom rade člen Rady pre dohľad, ktorý je vo funkcii najdlhšie, a v prípade, že dvaja alebo viacerí členovia sú vo funkcii rovnako dlho, Rade pre dohľad predsedá najstarší z nich.

3.5.   Na pozvanie predsedu sa na zasadnutiach ako pozorovateľ môže zúčastniť zástupca Európskej komisie a/alebo zástupca Európskeho orgánu pre bankovníctvo. Predseda pozve na zasadnutie zástupcov Komisie a Európskeho orgánu pre bankovníctvo, ak žiadosť o takéto pozvanie podajú aspoň traja členovia Rady pre dohľad. Rada pre dohľad môže pozvať aj ďalšie osoby, aby sa zúčastnili na jej zasadnutiach na základe uplatnenia rovnakých pravidiel, ak to pokladá za vhodné.

Článok 4

Organizácia zasadnutí Rady pre dohľad

4.1.   Rada pre dohľad prijíma program každého zasadnutia. Predbežný program zostaví predseda a spravidla sa zasiela spolu so súvisiacimi dokumentmi členom Rady pre dohľad najmenej päť pracovných dní pred príslušným zasadnutím s výnimkou mimoriadnych prípadov, v ktorých predseda koná primerane okolnostiam. Rada pre dohľad môže na návrh predsedu alebo iného člena Rady pre dohľad rozhodnúť o stiahnutí bodov z predbežného programu alebo o zaradení bodov do predbežného programu. S výnimkou mimoriadnych prípadov sa na žiadosť aspoň troch členov Rady pre dohľad bod stiahne z programu, ak sa súvisiace dokumenty nepredložili členom Rady pre dohľad načas.

4.2.   Zápisnica z rokovaní Rady pre dohľad sa predkladá na schválenie členom Rady pre dohľad na nasledujúcom zasadnutí (alebo v prípade potreby aj skôr prostredníctvom písomného konania) a podpisuje ju predseda.

Článok 5

Prístup k informáciám

Všetci členovia Rady pre dohľad majú stály prístup k aktualizovaným informáciám o inštitúciách, ktoré sa považujú za významné podľa nariadenia (EÚ) č. 1024/2013. Informácie sprístupnené členom Rady pre dohľad by mali zahŕňať kľúčové prvky informácií, ktoré umožňujú zmysluplné porozumenie týchto inštitúcií. Rada pre dohľad môže na tento účel prijať interné vzory pre výmenu informácií.

Článok 6

Hlasovanie

6.1.   Na účely tohto článku sa zástupcovia orgánov akéhokoľvek zúčastneného členského štátu spoločne považujú za jedného člena.

6.2.   Pokiaľ príslušný vnútroštátny orgán výslovne písomne neustanoví inak, vykoná hlasovacie právo zástupca príslušného vnútroštátneho orgánu alebo jeho náhradník v súlade s článkom 3.3.

6.3.   Rada pre dohľad je uznášaniaschopná, ak sú prítomné aspoň dve tretiny jej členov s hlasovacím právom. Ak sa kvórum nedosiahne, môže predseda zvolať mimoriadne zasadnutie, na ktorom môžu členovia Rady pre dohľad hlasovať bez ohľadu na požadované kvórum.

6.4.   Rada pre dohľad pristúpi k hlasovaniu na žiadosť predsedu. Predseda iniciuje hlasovacie konanie aj na základe žiadosti troch členov Rady pre dohľad.

6.5.   Pokiaľ nie je v nariadení (EÚ) č. 1024/2013 ustanovené inak, Rada pre dohľad koná na základe jednoduchej väčšiny svojich členov s hlasovacím právom. Každý člen má jeden hlas. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. V prípadoch stanovených v článku 26 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 sa uplatňujú pravidlá hlasovania ustanovené v článku 13c rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky.

6.6.   Predseda môže iniciovať tajné hlasovanie, ak o to požiadajú aspoň traja členovia Rady pre dohľad s hlasovacím právom.

6.7.   Hlasovanie možno uskutočniť aj v písomnom konaní, pokiaľ proti tomu nenamietajú aspoň traja členovia Rady pre dohľad s hlasovacím právom. V takom prípade sa tento bod zaradí do programu nasledujúceho zasadnutia Rady pre dohľad. Pri písomnom konaní musí mať každý člen Rady pre dohľad zvyčajne najmenej päť pracovných dní na posúdenie bodu programu a zápisnica z takého rokovania sa musí vyhotoviť na nasledujúcom zasadnutí Rady pre dohľad. Ak člen Rady pre dohľad v písomnom konaní výslovne nehlasuje, považuje sa to za súhlas.

Článok 7

Mimoriadne prípady

7.1.   V mimoriadnych prípadoch predseda alebo v jeho neprítomnosti podpredseda včas zvolá zasadnutie Rady pre dohľad na účely prijatia potrebných rozhodnutí prípadne aj formou telekonferencie odchylne od článku 2.4. Pri zvolaní zasadnutia predseda alebo v jeho neprítomnosti podpredseda jasne uvedie v pozvánke, že odchylne od článku 6.3, ak sa nedosiahne kvórum 50 % pre prijatie rozhodnutí v mimoriadnych prípadoch, zasadnutie sa ukončí a bezprostredne po ňom sa začne mimoriadne zasadnutie, na ktorom možno prijať rozhodnutia bez ohľadu na uvedené kvórum.

7.2.   Rada pre dohľad môže stanoviť ďalšie interné pravidlá pre prijímanie rozhodnutí a ostatných opatrení v mimoriadnych situáciách.

Článok 8

Prenesenie právomoci

8.1.   Rada pre dohľad môže poveriť predsedu alebo podpredsedu, aby v jej mene a na jej zodpovednosť prijali jasne vymedzené riadiace alebo administratívne opatrenia vrátane používania nástrojov v rámci prípravy rozhodnutia, ktoré majú neskôr spoločne prijať členovia Rady pre dohľad, a opatrení, ktorými sa vykonávajú konečné rozhodnutia prijaté Radou pre dohľad.

8.2.   Rada pre dohľad môže takisto požiadať predsedu alebo podpredsedu, aby prijali: i) konečné znenie opatrenia vymedzeného v článku 8.1 pod podmienkou, že základ takéhoto opatrenia bol už v rámci diskusie určený, a/alebo ii) konečné rozhodnutia, pokiaľ sa takéto prenesenie právomoci týka obmedzených a jasne určených výkonných právomocí, ktorých výkon podlieha prísnemu preskúmavaniu vzhľadom na objektívne kritériá stanovené Radou pre dohľad.

8.3.   Prenesenie právomoci a rozhodnutia prijaté v súlade s článkom 8.1 a 8.2 sa zaznamenávajú v zápisnici zo zasadnutí Rady pre dohľad.

HLAVA II

RIADIACI VÝBOR

Článok 9

Riadiaci výbor

V súlade s článkom 26 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 sa týmto zriaďuje riadiaci výbor Rady pre dohľad.

Článok 10

Mandát

10.1.   Riadiaci výbor podporuje činnosť Rady pre dohľad a zodpovedá za prípravu zasadnutí Rady pre dohľad.

10.2.   Riadiaci výbor vykonáva svoje prípravné úlohy v záujme Európskej únie ako celku a úplne transparentne spolupracuje s Radou pre dohľad.

Článok 11

Zloženie a vymenovanie členov

11.1.   Riadiaci výbor sa skladá z ôsmich členov Rady pre dohľad: predsedu a podpredsedu Rady pre dohľad, jedného zástupcu Európskej centrálnej banky (ECB) a piatich zástupcov príslušných vnútroštátnych orgánov.

11.2.   Na čele riadiaceho výboru stojí predseda Rady pre dohľad alebo v mimoriadnom prípade jeho neprítomnosti podpredseda.

11.3.   Rada pre dohľad vymenúva zástupcov príslušných vnútroštátnych orgánov, pričom sa zabezpečí spravodlivá rovnováha a rotácia medzi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi. Rada pre dohľad sa riadi rotačným systémom, podľa ktorého sú príslušné vnútroštátne orgány rozdelené do štyroch skupín podľa poradia založeného na celkových konsolidovaných bankových aktívach v príslušnom zúčastnenom členskom štáte. Každá skupina má v riadiacom výbore aspoň jedného člena. Rada pre dohľad preskúma rozdelenie do skupín raz ročne alebo kedykoľvek, ak členský štát prijme euro a nadviaže úzku spoluprácu s ECB. Rotácia členov v rámci každej skupiny sa riadi abecedným poradím názvov zúčastnených členských štátov v štátnych jazykoch týchto štátov. Zaradenie príslušných vnútroštátnych orgánov do skupín a pridelenie kresiel skupinám v riadiacom výbore sa ustanovuje v prílohe.

11.4.   Funkčné obdobie zástupcov príslušných vnútroštátnych orgánov ako členov riadiaceho výboru je jeden rok.

11.5.   Prezident ECB vymenuje zástupcu ECB v riadiacom výbore spomedzi štyroch zástupcov ECB v Rade pre dohľad a stanoví jeho príslušné funkčné obdobie.

11.6.   Zoznam členov riadiaceho výboru sa pravidelne zverejňuje a aktualizuje.

Článok 12

Zasadnutia riadiaceho výboru

12.1.   Riadiaci výbor rozhodne o dátumoch svojich zasadnutí na návrh predsedu. Predseda môže takisto zvolať zasadnutia, kedykoľvek to pokladá za nevyhnutné. Na žiadosť predsedu môže riadiaci výbor zvolať zasadnutie aj formou telekonferencie, pokiaľ proti tomu nevznesú námietku aspoň dvaja členovia riadiaceho výboru.

12.2.   Program každého zasadnutia riadiaceho výboru navrhuje predseda a prijíma ho riadiaci výbor na začiatku zasadnutia riadiaceho výboru. Všetci členovia riadiaceho výboru môžu predsedovi navrhovať body programu a dokumenty, ktorými by sa mal riadiaci výbor zaoberať.

12.3.   Program zasadnutí riadiaceho výboru sa sprístupní všetkým členom Rady pre dohľad pred týmto zasadnutím. Zápisnica zo zasadnutí riadiaceho výboru sa sprístupní všetkým členom Rady pre dohľad pred každým nasledujúcim zasadnutím Rady pre dohľad.

12.4.   Riadiaci výbor môže na návrh predsedu rozhodnúť, že pozve jedného alebo viacerých ostatných členov Rady pre dohľad, aby sa zúčastnili na celom jednom zasadnutí alebo jeho časti. Keď prebiehajú diskusie o špecifických záležitostiach týkajúcich sa jednotlivej úverovej inštitúcie, na zasadnutie sa pozve zástupca príslušného vnútroštátneho orgánu zúčastneného členského štátu, v ktorom sa táto úverová inštitúcia nachádza.

KAPITOLA III

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Článok 13

Nadobudnutie účinnosti

Tento rokovací poriadok nadobúda účinnosť 1. apríla 2014.

Vo Frankfurte nad Mohanom 31. marca 2014

Predsedníčka Rady pre dohľad

Danièle NOUY


(1)  Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Ú. v. EÚ L 80, 18.3.2004, s. 33.


PRÍLOHA

ROTAČNÝ SYSTÉM

Na účely článku 11.3 sa na základe údajov k 31. decembru 2012 uplatňuje tento rotačný systém:

Skupina

Členský štát

Počet kresiel v riadiacom výbore

1

DE

1

FR

2

ES

1

IT

NL

3

BE

2

IE

EL

LU

AT

PT

FI

4

EE

1

CY

LV

MT

SI

SK