EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014Q0621(01)

Euroopan keskuspankin valvontaelimen työjärjestys

OJ L 182, 21.6.2014, p. 56–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/07/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2014/621/oj

21.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 182/56


EUROOPAN KESKUSPANKIN VALVONTAELIMEN TYÖJÄRJESTYS

EUROOPAN KESKUSPANKIN VALVONTAELIN, joka

ottaa huomioon luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille 15 päivänä lokakuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 (1) ja erityisesti 26 artiklan 12 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin työjärjestyksen hyväksymisestä 19 päivänä helmikuuta 2004 tehdyn päätöksen EKP/2004/2 (2) ja erityisesti sen 13 d artiklan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN TYÖJÄRJESTYKSEN:

JOHDANTOLUKU

1 artikla

Täydentävä luonne

Tällä työjärjestyksellä täydennetään Euroopan keskuspankin työjärjestystä. Tässä työjärjestyksessä käytetyillä ilmaisuilla on sama merkitys kuin Euroopan keskuspankin työjärjestyksessä.

I LUKU

VALVONTAELIN

2 artikla

Valvontaelimen kokoukset

2.1   Valvontaelin päättää puheenjohtajansa ehdotuksesta kokoustensa ajankohdan. Valvontaelin kokoontuu periaatteessa säännöllisin väliajoin, hyvissä ajoin ennen kunkin kalenterivuoden alkua määräämänsä aikataulun mukaisesti.

2.2   Puheenjohtajan on kutsuttava valvontaelin koolle, jos vähintään kolme valvontaelimen jäsentä sitä pyytää.

2.3   Puheenjohtaja voi myös kutsua valvontaelimen koolle aina, kun hän katsoo sen tarpeelliseksi. Näissä tapauksissa tämä on mainittava saatekirjeessä.

2.4   Puheenjohtajan pyynnöstä valvontaelimen kokouksia voidaan myös pitää puhelinneuvotteluina, ellei vähintään kolme jäsentä sitä vastusta.

3 artikla

Läsnäolo valvontaelimen kokouksissa

3.1   Ellei tästä työjärjestyksestä muuta johdu, valvontaelimen kokouksiin saavat osallistua ainoastaan sen jäsenet ja, jos kansallinen toimivaltainen viranomainen ei ole kansallinen keskuspankki, kansallisen keskuspankin edustaja.

3.2   Kansallisen toimivaltaisen viranomaisen edustajan ohella kokouksiin voi yleensä osallistua yksi henkilö. Jos kansallinen toimivaltainen viranomainen ei ole kansallinen keskuspankki, tätä kohtaa sovelletaan edustajaan, jolla on äänioikeus. Tätä kohtaa sovelletaan myös varajäsenen osallistuessa kokoukseen 3.3 artiklan mukaisesti.

3.3   Jos kansallisen toimivaltaisen viranomaisen tai — tapauksissa joissa kansallinen toimivaltainen viranomainen ei ole kansallinen keskuspankki — kansallisen keskuspankin edustaja ei voi osallistua kokoukseen, hän voi nimittää kirjallisesti varajäsenen, joka osallistuu kokoukseen ja käyttää äänioikeutta, jollei kirjallisessa tiedonannossa ole toisin ilmoitettu. Tämä kirjallinen tiedonanto on lähetettävä puheenjohtajalle hyvissä ajoin ennen kokousta.

3.4   Sekä puheenjohtajan että varapuheenjohtajan ollessa estyneenä valvontaelimen kokouksen puhetta johtaa toimessaan pisimpään ollut valvontaelimen jäsen; siinä tapauksessa että kaksi tai useampi valvontaelimen jäsenistä ovat olleet toimessaan yhtä kauan, puhetta johtaa iältään vanhin jäsen.

3.5   Puheenjohtajan kutsusta Euroopan komission ja/tai Euroopan pankkivalvontaviranomaisen edustaja voi osallistua kokouksiin tarkkailijana. Puheenjohtaja kutsuu komission ja Euroopan pankkivalvontaviranomaisen edustajat vähintään kolmen valvontaelimen jäsenen sitä pyytäessä. Samoja sääntöjä soveltaen valvontaelin voi kutsua kokouksiinsa myös muita henkilöitä, jos se katsoo sen aiheelliseksi.

4 artikla

Valvontaelimen kokousten järjestäminen

4.1   Valvontaelin hyväksyy jokaisen kokouksen esityslistan. Puheenjohtaja laatii alustavan esityslistan, joka lähetetään siihen liittyvine asiakirjoineen valvontaelimen jäsenille vähintään viisi työpäivää ennen kyseistä kokousta, paitsi kiireellisissä tapauksissa, jolloin puheenjohtajan on meneteltävä olosuhteiden vaatimalla tavalla. Valvontaelin voi puheenjohtajan tai valvontaelimen muun jäsenen esityksestä päättää poistaa asioita alustavalta esityslistalta tai lisätä niitä siihen. Erittäin kiireellisiä tapauksia lukuun ottamatta asia on poistettava alustavalta esityslistalta vähintään kolmen valvontaelimen jäsenen sitä pyytäessä, jos siihen liittyviä asiakirjoja ei ole toimitettu valvontaelimen jäsenille ajoissa.

4.2   Valvontaelimen kokouspöytäkirja jaetaan EKP:n neuvoston jäsenten hyväksyttäväksi seuraavassa kokouksessa (tai tarvittaessa tätä aiemmin kirjallisella menettelyllä), ja sen allekirjoittaa puheenjohtaja.

5 artikla

Tiedonsaanti

Asetuksen (EU) N:o 1024/2013 nojalla merkittäviksi katsottuja luottolaitoksia koskevat päivitetyt tiedot on oltava säännöllisesti kaikkien valvontaelimen jäsenten saatavilla. Valvontaelimen jäsenten saatavilla oleviin tietoihin on sisällyttävä olennaiset tiedot, joiden avulla voidaan muodostaa asianmukainen käsitys näistä laitoksista. Tässä tarkoituksessa käytävää tiedonvaihtoa varten valvontaelin voi ottaa käyttöön sisäisiä asiakirjamalleja.

6 artikla

Äänestäminen

6.1   Tätä artiklaa sovellettaessa yhden jäsenvaltion viranomaisten edustajat katsotaan yhdessä yhdeksi jäseneksi.

6.2   Äänioikeutta käyttää kansallisen toimivaltaisen viranomaisen edustaja tai hänen 3.3 artiklassa tarkoitettu varajäsenensä, jollei kansallinen toimivaltainen viranomainen kirjallisesti ilmoita toisin.

6.3   Valvontaelin on päätösvaltainen, kun kaksi kolmasosaa sen äänioikeutetuista jäsenistä on läsnä. Jos valvontaelin ei ole päätösvaltainen, puheenjohtaja voi kutsua koolle ylimääräisen kokouksen, jossa vähimmäisjäsenmäärä ei ole päätösvaltaisuuden edellytyksenä.

6.4   Valvontaelin äänestää puheenjohtajan pyynnöstä. Puheenjohtaja käynnistää myös äänestysmenettelyn, jos kolme valvontaelimen jäsentä sitä pyytää.

6.5   Jollei asetuksesta (EU) N:o 1024/2013 muuta johdu, valvontaelimen päätökset tehdään sen äänioikeutettujen jäsenten yksinkertaisella enemmistöllä. Kullakin jäsenellä on yksi ääni. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Asetuksen (EU) N:o 1024/2013 26 artiklan 7 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa sovelletaan Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 13 c artiklassa vahvistettuja äänestyssääntöjä.

6.6   Puheenjohtaja voi pitää salaisen lippuäänestyksen, jos vähintään kolme äänioikeutettua jäsentä sitä häneltä pyytää.

6.7   Äänestys voi tapahtua myös kirjallisella menettelyllä, ellei vähintään kolme valvontaelimen äänioikeutettua jäsentä sitä vastusta. Tällaisessa tapauksessa asia on kirjattava valvontaelimen seuraavan kokouksen esityslistalle. Kirjallinen menettely edellyttää yleensä vähintään viittä työpäivää valvontaelimen kunkin jäsenen harkintaa varten ja kaikkien tällaisten päätösten kirjaamista valvontaelimen seuraavan kokouksen pöytäkirjaan. Jos valvontaelimen jäsen ei nimenomaisesti äänestä kirjallisessa menettelyssä, tätä pidetään hyväksymisenä.

7 artikla

Kiireelliset tapaukset

7.1   Kiireellisissä tapauksissa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan on kutsuttava valvontaelin koolle riittävän hyvissä ajoin, jotta se ehtii tehdä tarvittavat päätökset, tarvittaessa myös puhelinneuvotteluina 2.4 artiklasta poiketen. Kun puheenjohtaja tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtaja kutsuu tällaisen kokouksen koolle, hänen on kutsussa ilmoitettava, että 6.3 artiklasta poiketen, jos kiireellisissä päätöksissä vaadittavaa 50 prosentin vähimmäisjäsenmäärää ei saavuteta, kokous päättyy, ja heti sen jälkeen pidetään ylimääräinen kokous, jossa vähimmäisjäsenmäärä ei ole päätösvaltaisuuden edellytyksenä.

7.2   Valvontaelin voi antaa muita sisäisiä sääntöjä päätöksenteosta ja muista toimenpiteistä kiireellisissä tapauksissa.

8 artikla

Toimivallan siirtäminen

8.1   Valvontaelin voi valtuuttaa puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan toteuttamaan puolestaan ja vastuullaan selkeästi määriteltyjä hallinnollisia toimenpiteitä ja laatimaan asiakirjoja, joilla valmistellaan valvontaelimen jäsenten myöhempää kollegiaalista päätöstä, sekä asiakirjoja, joilla pannaan täytäntöön valvontaelimen tekemät lopulliset päätökset.

8.2   Valvontaelin voi myös antaa puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan tehtäväksi i) hyväksyä minkä tahansa 8.1 artiklassa määritellyn asiakirjan lopullisen tekstin edellyttäen, että valvontaelin on jo vahvistanut tällaisen asiakirjan sisällön käsittelyssään, ja/tai ii) tehdä lopullisen päätöksen silloin, kun on kyse rajoitetuista ja selkeästi määritellyistä toimeenpanovaltuuksista; tällaista toimivallan siirtoa on valvottava tarkasti valvontaelimen antamien objektiivisten kriteerien mukaisesti.

8.3   Edellä 8.1 ja 8.2 artiklan mukaisesti tehdyt päätökset ja toimivallan siirrot kirjataan valvontaelimen kokouspöytäkirjaan.

II LUKU

OHJAUSKOMITEA

9 artikla

Ohjauskomitea

Perustetaan ohjauskomitea asetuksen (EU) N:o 1024/2013 26 artiklan 10 kohdan mukaisesti.

10 artikla

Tehtävä

10.1   Ohjauskomitea tukee valvontaelimen toimintaa ja valmistelee valvontaelimen kokoukset.

10.2   Ohjauskomitea hoitaa valmistelutehtävänsä koko unionin edun mukaisesti ja työskentelee täysin avoimesti valvontaelimen kanssa.

11 artikla

Kokoonpano ja jäsenten nimittäminen

11.1   Ohjauskomiteassa on kahdeksan valvontaelimen jäsentä: valvontaelimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, Euroopan keskuspankin (EKP) edustaja ja viisi kansallisten toimivaltaisten viranomaisten edustajaa.

11.2   Ohjauskomitean puheenjohtajana toimivat valvontaelimen puheenjohtaja ja, jos puheenjohtaja on poikkeuksellisesti estyneenä, varapuheenjohtaja.

11.3   Valvontaelin nimittää kansallisten toimivaltaisten viranomaisten edustajat varmistaen oikeudenmukaisen tasapainon ja vuorottelun kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välillä. Valvontaelin noudattaa vuorottelujärjestelmää, jossa kansalliset toimivaltaiset viranomaiset jaetaan neljään ryhmään asianomaisen osallistuvan jäsenvaltion pankkien konsolidoitujen varojen kokonaismäärän perusteella. Kullakin ryhmällä on vähintään yksi jäsen ohjauskomiteassa. Valvontaelin arvioi ryhmäjaon uudelleen vuosittain tai aina, kun jäsenvaltio ottaa euron käyttöön tai aloittaa tiiviin yhteistyön EKP:n kanssa. Jäsenten kierto kussakin ryhmässä tapahtuu osallistuvien jäsenvaltioiden kansalliskielisten nimien aakkosjärjestyksessä. Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten ryhmäluokittelu sekä ohjauskomitean jäsenten paikkojen jaottelu on vahvistettu liitteessä.

11.4   Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten edustajien toimikausi ohjauskomiteassa on yksi vuosi.

11.5   EKP:n puheenjohtaja nimittää EKP:n edustajan ohjauskomiteaan valvontaelimessä olevan EKP:n neljän edustajan joukosta ja määrittää heidän toimikautensa.

11.6   Ohjauskomitean jäsenluettelo päivitetään ja julkistetaan säännöllisesti.

12 artikla

Ohjauskomitean kokoukset

12.1   Ohjauskomitea päättää kokoustensa ajankohdan puheenjohtajan ehdotuksesta. Puheenjohtaja voi myös kutsua ohjauskomitean koolle aina, kun hän katsoo sen tarpeelliseksi. Ohjauskomitean kokouksia voidaan puheenjohtajan pyynnöstä pitää myös puhelinneuvotteluina, ellei vähintään kaksi ohjauskomitean jäsentä sitä vastusta.

12.2   Puheenjohtaja tekee jokaista ohjauskomitean kokousta varten esityslistaluonnoksen, joka hyväksytään ohjauskomitean kokouksen alkaessa. Kaikki ohjauskomitean jäsenet saavat ehdottaa asioita ja asiakirjoja puheenjohtajalle ohjauskomitean käsiteltäviksi.

12.3   Ohjauskomitean kokousten esityslista toimitetaan kaikille valvontaelimen jäsenille ennen tällaista kokousta. Ohjauskomitean kokousten pöytäkirja toimitetaan valvontaelimen kaikille jäsenille ennen valvontaelimen seuraavaa kokousta.

12.4   Ohjauskomitea voi puheenjohtajan ehdotuksesta päättää kutsua yhden tai useamman valvontaelimen jäsenen osallistumaan kaikkiin kokouksiinsa tai osaan niistä. Jos kokouksessa keskustellaan tiettyyn luottolaitokseen liittyvistä seikoista, kokoukseen on kutsuttava sen osallistuvan jäsenvaltion edustaja, jossa tämä luottolaitos sijaitsee.

III LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

13 artikla

Voimaantulo

Tämä työjärjestys tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2014.

Tehty Frankfurt am Mainissa 31 päivänä maaliskuuta 2014.

Valvontaelimen puheenjohtaja

Danièle NOUY


(1)  EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  EUVL L 80, 18.3.2004, s. 33.


LIITE

VUOROTTELUJÄRJESTELMÄ

Sovellettaessa 11.3 artiklaa noudatetaan seuraava vuorottelujärjestelmää, joka perustuu tietoihin 31 päivältä joulukuuta 2012:

Ryhmä

Jäsenvaltio

Ohjauskomitean paikkojen lukumäärä

1

DE

1

FR

2

ES

1

IT

NL

3

BE

2

IE

EL

LU

AT

PT

FI

4

EE

1

CY

LV

MT

SI

SK


Top