EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014Q0621(01)

Процедурен правилник на Надзорния съвет на Европейската централна банка

OJ L 182, 21.6.2014, p. 56–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/07/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2014/621/oj

21.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 182/56


ПРОЦЕДУРЕН ПРАВИЛНИК НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (1), и по-специално член 26, параграф 12 от него,

като взе предвид Решение ЕЦБ/2004/2 от 19 февруари 2004 г. за приемане на Процедурния правилник на Европейската централна банка (2), и по-специално член 13г от него,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ ПРОЦЕДУРЕН ПРАВИЛНИК:

УВОДНА ГЛАВА

Член 1

Допълващ характер

Настоящият процедурен правилник допълва Процедурния правилник на Европейската централна банка. Използваните в настоящия процедурен правилник понятия имат същото значение като в Процедурния правилник на Европейската централна банка.

ГЛАВА I

НАДЗОРЕН СЪВЕТ

Член 2

Заседания на Надзорния съвет

2.1.   Надзорният съвет взема решение относно датите на заседанията си по предложение на председателя. По правило Надзорният съвет заседава редовно по график, определен от него достатъчно време преди началото на всяка календарна година.

2.2.   Председателят свиква заседание на Надзорния съвет по искане на не по-малко от трима от членовете му.

2.3.   Председателят може да свиква заседания на Надзорния съвет и винаги когато счете това за необходимо. В тези случаи това се уточнява в придружително писмо.

2.4.   По искане на председателя заседанията на Надзорния съвет могат да се провеждат и чрез телеконферентна връзка, освен ако поне трима от членове на Надзорния съвет възразят.

Член 3

Присъствие на заседанията на Надзорния съвет

3.1.   Освен предвиденото тук, на заседанията на Надзорния съвет е позволено да присъстват само членовете му, а в случай че националният компетентен орган не е националната централна банка — и представителят на националната централна банка.

3.2.   По правило всеки представител на националния компетентен орган може да има един придружител. В случай че националният компетентен орган не е националната централна банка, настоящият параграф се прилага спрямо представителя, който има право на глас. Настоящият параграф се прилага и в случай на присъствие на заместник, както е предвидено в член 3.3.

3.3.   В случай че представител на националния компетентен орган или когато националният компетентен орган не е националната централна банка — представител на националната централна банка, е възпрепятстван да присъства, той може да определи писмено свой заместник, който да присъства и да упражни правото му на глас, когато е приложимо, освен ако в писменото съобщение е предвидено друго. Писменото съобщение се изпраща на председателя своевременно преди заседанието.

3.4.   При отсъствие на председателя и на заместник-председателя Надзорният съвет се председателства на първо място от най-старшия член на Надзорния съвет от гледна точка на продължителност на членството, а в случай че двама или повече членове са равни по продължителност на членството — и по възраст.

3.5.   По покана на председателя на заседанията могат да участват като наблюдатели представител на Европейската комисия и/или представител на Европейския банков орган. Председателят кани представителите на Комисията и на Европейския банков орган, в случай че е представено искане за такава покана от поне трима от членовете на Надзорния съвет. Като прилага същите правила, Надзорният съвет може да покани и други лица да присъстват на заседанията му, ако счете това за необходимо.

Член 4

Организация на заседанията на Надзорния съвет

4.1.   Дневният ред за заседанията се приема от Надзорния съвет. Предварителният дневен ред се изготвя от председателя и се изпраща, заедно със свързаните с него документи, на членовете на Надзорния съвет най-късно пет работни дни преди съответното заседание, с изключение на извънредните случаи, когато председателят действа по подходящ начин с оглед на обстоятелствата. Надзорният съвет може да реши да премахне или да добави точки към предварителния дневен ред по предложение на председателя или на друг член на Надзорния съвет. С изключение на извънредните случаи, точка от предварителния дневен ред следва да отпадне по искане на най-малко трима от членовете на Надзорния съвет, ако свързаните с нея документите не са били изпратени навреме на членовете на Надзорния съвет.

4.2.   Протоколите от заседанията на Надзорния съвет се предоставят за одобрение от членовете му на следващото заседание (или при необходимост по-рано — чрез писмена процедура) и се подписват от председателя.

Член 5

Достъп до информация

Всички членове на Надзорния съвет разполагат с редовен достъп до актуализирана информация относно институциите, които се считат за значими съгласно Регламент (ЕС) № 1024/2013. Предоставяната на членовете на Надзорния съвет информация следва да съдържа ключови данни, които позволяват придобиването на съдържателна представа относно тези институции. За целта Надзорният съвет може да приема вътрешни образци за обмена за информация.

Член 6

Гласуване

6.1.   За целите на настоящия член представителите на органите на участваща държава членка се считат заедно за един член.

6.2.   Освен ако друго е посочено изрично в писмена форма от националния компетентен орган, правото на глас се упражнява от представителя на националния компетентен орган или от заместника му в съответствие с член 3.3.

6.3.   За провеждане на гласуване на Надзорния съвет е необходим кворум от две трети от членовете му, имащи право на глас. При липса на кворум председателят може да свика извънредно заседание, на което членовете Надзорния съвет могат да гласуват, независимо от кворума.

6.4.   Надзорният съвет пристъпва към гласуване по искане на председателя. Председателят започва процедура по гласуване и по искане на трима от членовете на Надзорния съвет.

6.5.   Освен ако е предвидено друго в Регламент (ЕС) № 1024/2013, Надзорният съвет взема решения с обикновено мнозинство от гласовете на членовете, имащи право на глас. Всеки член има право на един глас. В случай на равенство на гласовете председателят има решаващ глас. В случаите, изложени в член 26, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1024/2013, се прилагат правилата за гласуване, предвидени в член 13в от Процедурния правилник на Европейската централна банка.

6.6.   Председателят може да започне процедура по тайно гласуване по искане на поне трима от членовете на Надзорния съвет с право на глас.

6.7.   Гласуването може да се извърши и чрез писмена процедура, освен ако най-малко трима от членовете на Надзорния съвет с право на глас възразят. В този случай точката се включва в дневния ред на следващото заседание на Надзорния съвет. При писмената процедура се изисква по-правило не по-малко от пет работни дни за запознаване с въпроса на всеки член на Надзорния съвет и вписване на разискванията в протокола от следващото заседание на Надзорния съвет. Липсата на изрично упражнено право на глас от член на Надзорния съвет в писмена процедура се счита за одобрение.

Член 7

Извънредни случаи

7.1.   В извънредни случаи председателят или в негово отсъствие — заместник-председателят, свиква своевременно заседание на Надзорния съвет за вземане на необходимите решения, когато е целесъобразно и чрез телеконферентна връзка чрез дерогация от член 2.4. При свикване на такова заседание председателят или в негово отсъствие — заместник-председателят, уточнява в поканата, че чрез дерогация от член 6.3, ако не бъде достигнат кворум от 50 % за извънредни решения, заседанието ще бъде закрито и непосредствено след това ще бъде открито извънредно заседание, на което могат да бъдат вземани решения независимо от кворума.

7.2.   Надзорният съвет може да установи допълнителни вътрешни правила за вземане на решения и други мерки в извънредни случаи.

Член 8

Делегиране на правомощия

8.1.   Надзорният съвет може да упълномощи председателя или заместник-председателя да предприема от негово име и на негова отговорност ясно определени управленски или административни мерки, включително използването на инструменти при подготовката на решение, което ще бъде взето колективно от членовете на Надзорния съвет в по-късен момент, и инструменти за прилагане на окончателни решения, взети от Надзорния съвет.

8.2.   Надзорният съвет може също да поиска от председателя или от заместник-председателя да приеме: i) окончателния текст на някой от инструментите, определени в член 8.1, при условие че същественото съдържание на такъв инструмент вече е било определено по време на обсъжданията, и/или ii) окончателни решения, когато това делегиране включва ограничени и ясно определени изпълнителни правомощия, упражняването на които подлежи на строг преглед с оглед на обективни критерии, установени от Надзорния съвет.

8.3.   Делегиранията и решенията, приети в съответствие с членове 8.1 и 8.2, се вписват в протоколите от заседанията на Надзорния съвет.

ГЛАВА II

РЪКОВОДЕН КОМИТЕТ

Член 9

Ръководният комитет

Създава се Ръководен комитет на Надзорния съвет в съответствие с член 26, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 1024/2013.

Член 10

Правомощия

10.1.   Ръководният комитет подпомага дейността на Надзорния съвет и отговаря за подготовката на заседанията на Надзорния съвет.

10.2.   Ръководният комитет изпълнява задачите си по подготовката в интерес на Европейския съюз като цяло и работи при пълна прозрачност с Надзорния съвет.

Член 11

Състав и назначаване на членове

11.1.   Ръководният комитет се състои от осем членове от Надзорния съвет: председателя и заместник-председателя на Надзорния съвет, един представител на Европейската централна банка (ЕЦБ) и петима представители на националните компетентни органи.

11.2.   Ръководният комитет се председателства от председателя на Надзорния съвет или по изключение в негово отсъствие — от заместник-председателя.

11.3.   Надзорният съвет назначава представителите на националните компетентни органи, като осигурява справедлив баланс и ротация между националните компетентни органи. Надзорният съвет следва ротационна система, съгласно която националните компетентни органи се разпределят в четири групи в съответствие с подреждане, основано на общите консолидирани банкови активи в съответната участваща държава членка. Всяка група има най-малко един член в Ръководния комитет. Надзорният съвет преразглежда групирането на годишна база или когато държава членка приеме еврото или установи тясно сътрудничество с ЕЦБ. Ротацията на членовете в рамките на всяка група следва азбучния ред на наименованията на участващите държави членки на техните национални езици. Класификацията на националните компетентни органи в групи и разпределянето на местата в Ръководния комитет спрямо групите са установени в приложението.

11.4.   Мандатът на представителите на националните компетентни органи като членове на Ръководния комитет е една година.

11.5.   Председателят на ЕЦБ назначава представителя на ЕЦБ в Ръководния комитет измежду четиримата представители на ЕЦБ в Надзорния съвет и определя съответния му мандат.

11.6.   Списъкът на членовете на Ръководния комитет се публикува и се актуализира редовно.

Член 12

Заседания на Ръководния комитет

12.1.   Ръководният комитет взема решение относно датите на заседанията си по предложение на председателя. Председателят може да свиква заседания и винаги когато счете това за необходимо. По искане на председателя заседанията на Ръководния комитет могат да се провеждат и чрез телеконферентна връзка, освен ако поне двама от членове на Ръководния комитет възразят.

12.2.   Дневният ред за всяко заседание на Ръководния комитет се предлага от председателя и се приема от Ръководния комитет в началото на заседанието. Всички членове на Ръководния комитет могат да предлагат на председателя точки и документи, които да бъдат разгледани от Ръководния комитет.

12.3.   Дневният ред за заседание на Ръководния комитет се предоставя преди заседанието на разположение на всички членове на Надзорния съвет. Протоколите от заседанията на Ръководния комитет се предоставят на разположение на всички членове на Надзорния съвет преди следващото заседанието на Надзорния съвет.

12.4.   По предложение на председателя Ръководният комитет може да реши да покани един или повече от останалите членове на Надзорния съвет да присъства(т) на негово заседание или на част от негово заседание. Когато се разискват конкретни въпроси, свързани с отделна кредитна институция, се кани представителят на националния компетентен орган на участващата държава членка, в която е установена тази кредитна институция.

ГЛАВА III

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Член 13

Влизане в сила

Настоящият процедурен правилник влиза в сила на 1 април 2014 г.

Съставено във Франкфурт на Майн на 31 март 2014 година.

Председател на Надзорния съвет

Danièle NOUY


(1)  ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63.

(2)  ОВ L 80, 18.3.2004 г., стр. 33.


ПРИЛОЖЕНИЕ

РОТАЦИОННА СИСТЕМА

За целите на член 11.3 се прилага следната ротационна система въз основа на данните към 31 декември 2012 г.:

Група

Държава членка

Брой на местата в Ръководния комитет

1

DE

1

FR

2

ES

1

IT

NL

3

BE

2

IE

EL

LU

AT

PT

FI

4

EE

1

CY

LV

MT

SI

SK


Top