EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014Q0621(01)

Regulamentul de procedură al Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene

OJ L 182, 21.6.2014, p. 56–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/07/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2014/621/oj

21.6.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 182/56


REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ AL CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE

CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (1), în special articolul 26 alineatul (12),

având în vedere Decizia BCE/2004/2 din 19 februarie 2004 de adoptare a Regulamentului de procedură al Băncii Centrale Europene (2), în special articolul 13d,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT DE PROCEDURĂ:

CAPITOL PRELIMINAR

Articolul 1

Natura suplimentară

Prezentul regulament de procedură suplimentează Regulamentul de procedură al Băncii Centrale Europene. Termenii utilizați în prezentul regulament de procedură au același înțeles ca în Regulamentul de procedură al Băncii Centrale Europene.

CAPITOLUL I

CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE

Articolul 2

Reuniunile Consiliului de supraveghere

2.1.   Consiliul de supraveghere stabilește datele reuniunilor sale la propunerea președintelui. În principiu, Consiliul de supraveghere se întrunește la intervale regulate, în conformitate cu un calendar pe care îl stabilește din timp, înainte de începutul fiecărui an calendaristic.

2.2.   Președintele convoacă o reuniune a Consiliului de supraveghere în cazul în care cel puțin trei membri ai acestuia prezintă o cerere în acest sens.

2.3.   De asemenea, președintele poate convoca reuniuni ale Consiliului de supraveghere ori de câte ori consideră necesar. În aceste cazuri, acest lucru este specificat în nota de însoțire.

2.4.   La cererea președintelui, deliberările Consiliului de supraveghere pot avea loc și sub formă de teleconferință, dacă nu se opun cel puțin trei membri ai Consiliului de supraveghere.

Articolul 3

Participarea la reuniunile Consiliului de supraveghere

3.1.   Cu excepția cazurilor prevăzute în continuare, participarea la reuniunile Consiliului de supraveghere este deschisă numai membrilor acestuia și, atunci când autoritatea națională competentă nu este banca centrală națională, reprezentantului băncii centrale naționale.

3.2.   În mod normal, fiecare reprezentant al autorității naționale competente poate fi însoțit de o persoană. În cazul în care autoritatea națională competentă nu este banca centrală națională, prezentul alineat se aplică reprezentantului cu drept de vot. Prezentul alineat se aplică și în cazul participării unui supleant, astfel cum se prevede la articolul 3.3.

3.3.   În cazul în care un reprezentant al unei autorități naționale competente sau, atunci când autoritatea națională competentă nu este banca centrală națională, un reprezentant al băncii centrale naționale nu poate participa, acesta poate desemna, în scris, un supleant pentru a participa și a-și exercita dreptul de vot, după caz, cu excepția situației în care se prevede altfel în notificarea scrisă. Această notificare scrisă se trimite președintelui în timp util, înaintea reuniunii.

3.4.   În absența președintelui și a vicepreședintelui, Consiliul de supraveghere este prezidat de membrul Consiliului de supraveghere cu cea mai mare vechime în funcție, iar în cazul în care doi sau mai mulți membri au aceeași vechime în funcție, de cel mai vârstnic.

3.5.   La invitația președintelui, un reprezentant al Comisiei Europene și/sau un reprezentant al Autorității Bancare Europene poate participa în calitate de observator la reuniuni. Președintele îi invită pe reprezentanții Comisiei și ai Autorității Bancare Europene în cazul în care cel puțin trei membri ai Consiliului de supraveghere solicită efectuarea acestei invitații. Aplicând aceleași reguli, Consiliul de supraveghere poate invita și alte persoane să participe la reuniunile sale, în cazul în care consideră necesar acest lucru.

Articolul 4

Organizarea reuniunilor Consiliului de supraveghere

4.1.   Consiliul de supraveghere adoptă ordinea de zi a fiecărei reuniuni. Președintele redactează o ordine de zi provizorie, pe care o trimite, împreună cu documentele conexe, membrilor Consiliului de supraveghere cu cel puțin cinci zile lucrătoare înainte de reuniunea în cauză, cu excepția situațiilor de urgență, caz în care președintele acționează în mod corespunzător, ținând seama de circumstanțe. La propunerea președintelui sau a oricărui membru al Consiliului de supraveghere, Consiliul de supraveghere poate decide eliminarea sau adăugarea unor puncte pe ordinea de zi provizorie. Cu excepția situațiilor de urgență, un anumit punct este eliminat de pe ordinea de zi provizorie la cererea a cel puțin trei membri ai Consiliului de supraveghere, în cazul în care documentele conexe nu au fost prezentate membrilor Consiliului de supraveghere în timp util.

4.2.   Procesul-verbal al reuniunilor Consiliului de supraveghere este prezentat spre aprobare membrilor acestuia la reuniunea următoare (sau, la nevoie, mai devreme prin procedură scrisă) și este semnat de președinte.

Articolul 5

Accesul la informații

Toți membrii Consiliului de supraveghere beneficiază de acces regulat la informații actualizate privind instituțiile considerate semnificative în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1024/2013. Informațiile puse la dispoziția membrilor Consiliului de supraveghere ar trebui să includă informații cheie care să permită o înțelegere aprofundată a acestor instituții. Consiliul de supraveghere poate adopta modele interne de schimb de informații în acest sens.

Articolul 6

Modalități de vot

6.1.   În sensul prezentului articol, reprezentanții autorităților din orice stat membru participant sunt considerați împreună ca fiind un singur membru.

6.2.   Cu excepția cazului în care autoritatea națională competentă indică altfel explicit în scris, dreptul de vot este exercitat de reprezentantul autorității naționale competente sau de către supleantul acestuia, în conformitate cu articolul 3.3.

6.3.   Pentru a vota, Consiliul de supraveghere trebuie să întrunească un cvorum de două treimi din membrii săi cu drept de vot. În cazul în care cvorumul nu este întrunit, președintele poate convoca o reuniune extraordinară în cadrul căreia membrii Consiliului de supraveghere pot vota indiferent de cvorum.

6.4.   Consiliul de supraveghere procedează la vot la cererea președintelui. De asemenea, președintele inițiază procedura de vot la cererea a trei membri ai Consiliului de supraveghere.

6.5.   Cu excepția cazului în care se prevede altfel în Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, Consiliul de supraveghere hotărăște cu majoritatea simplă a membrilor săi cu drept de vot. Fiecare membru dispune de un vot. În caz de egalitate, președintele dispune de votul decisiv. În cazurile prevăzute la articolul 26 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, se aplică modalitățile de vot prevăzute la articolul 13c din Regulamentul de procedură al Băncii Centrale Europene.

6.6.   Președintele poate iniția o procedură de vot secret la cererea a cel puțin trei membri cu drept de vot ai Consiliului de supraveghere.

6.7.   Votul poate avea loc, de asemenea, prin intermediul unei proceduri scrise, dacă nu se opun cel puțin trei membri cu drept de vot ai Consiliului de supraveghere. În acest caz, punctul este adăugat pe ordinea de zi a următoarei reuniuni a Consiliului de supraveghere. O procedură scrisă necesită, de regulă, cel puțin cinci zile lucrătoare în vederea examinării de către fiecare membru al Consiliului de supraveghere și o consemnare a acestor deliberări în procesul-verbal al reuniunii următoare a Consiliului de supraveghere. Absența unui vot explicit al unui membru în Consiliul de supraveghere într-o procedură scrisă este considerată o aprobare.

Articolul 7

Situații de urgență

7.1.   În caz de situații de urgență, președintele sau, în absența acestuia, vicepreședintele convoacă o reuniune a Consiliului de supraveghere în timp util pentru a lua deciziile necesare, dacă este necesar și sub formă de teleconferință, prin derogare de la articolul 2.4. La convocarea acestei reuniuni, președintele sau, în absența acestuia, vicepreședintele precizează în scrisoarea de invitație că, prin derogare de la articolul 6.3, în cazul în care nu este întrunit un cvorum de 50 % pentru deciziile de urgență, reuniunea va fi închisă și, imediat după aceasta, va fi deschisă o reuniune extraordinară în care deciziile pot fi luate indiferent de cvorum.

7.2.   Consiliul de supraveghere poate stabili alte norme interne privind adoptarea deciziilor și alte măsuri în situații de urgență.

Articolul 8

Delegarea competențelor

8.1.   Consiliul de supraveghere poate autoriza președintele sau vicepreședintele să adopte, în numele său și pe răspunderea sa, măsuri de gestionare sau de administrare clar definite, inclusiv utilizarea de acte pregătitoare pentru o decizie care urmează a fi luată în mod colectiv de membrii Consiliului de supraveghere la o dată ulterioară și acte de punere în aplicare a deciziilor finale luate de Consiliul de supraveghere.

8.2.   De asemenea, Consiliul de supraveghere poate solicita președintelui sau vicepreședintelui să adopte (i) textul definitiv al oricărui act menționat la articolul 8.1, cu condiția ca fondul actului respectiv să fi fost deja stabilit prin discuții; și/sau (ii) decizii finale, dacă această delegare implică prerogative executive limitate și clar definite, iar exercitarea acestora este supusă unui control strict pe baza unor criterii obiective stabilite de Consiliul de supraveghere.

8.3.   Delegările și deciziile adoptate în conformitate cu articolele 8.1 și 8.2 se înregistrează în procesele-verbale ale reuniunilor Consiliului de supraveghere.

CAPITOLUL II

COMITETUL DIRECTOR

Articolul 9

Comitetul director

În conformitate cu articolul 26 alineatul (10) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, se instituie Comitetul director al Consiliului de supraveghere.

Articolul 10

Mandat

10.1.   Comitetul director sprijină activitățile Consiliului de supraveghere și este responsabil cu pregătirea reuniunilor Consiliului de supraveghere.

10.2.   Comitetul director își îndeplinește atribuțiile de pregătire în interesul Uniunii Europene în ansamblu și conlucrează în condiții de transparență deplină cu Consiliul de supraveghere.

Articolul 11

Componență și numirea membrilor

11.1.   Comitetul director este compus din opt membri ai Consiliului de supraveghere: președintele și vicepreședintele Consiliului de supraveghere, un reprezentant al Băncii Centrale Europene (BCE) și cinci reprezentanți ai autorităților naționale competente.

11.2.   Comitetul director este condus de președintele Consiliului de supraveghere sau, în situațiile excepționale în care președintele lipsește, de vicepreședinte.

11.3.   Consiliul de supraveghere desemnează reprezentanții autorităților naționale competente, asigurând un echilibru corect și rotația între autoritățile naționale competente. Consiliul de supraveghere urmează un sistem de rotație în conformitate cu care autoritățile naționale competente sunt alocate în patru grupuri, în funcție de o ierarhie bazată pe activele bancare consolidate totale din statul membru participant relevant. Fiecare grup are cel puțin un membru în Comitetul director. Consiliul de supraveghere reexaminează această grupare anual sau ori de câte ori un stat membru adoptă euro sau stabilește o cooperare strânsă cu BCE. Rotația membrilor în cadrul fiecărui grup urmează ordinea alfabetică a numelor statelor membre participante în limbile naționale ale acestora. Clasificarea autorităților naționale competente în grupuri și alocarea de locuri în Comitetul director grupurilor sunt stabilite în anexă.

11.4.   Mandatul reprezentanților autorităților naționale competente ca membri ai Comitetului director este de un an.

11.5.   Președintele BCE numește reprezentantul BCE în Comitetul director dintre cei patru reprezentanți ai BCE în Consiliul de supraveghere și stabilește durata mandatului acestuia.

11.6.   Lista membrilor Comitetului director se publică și se actualizează periodic.

Articolul 12

Reuniunile Comitetului director

12.1.   Comitetul director stabilește datele reuniunilor sale la propunerea președintelui. De asemenea, președintele poate convoca reuniuni ori de câte ori consideră necesar. La cererea președintelui, Comitetul director poate fi convocat și sub formă de teleconferință, dacă nu se opun cel puțin doi membri ai Comitetului director.

12.2.   Ordinea de zi a fiecărei reuniuni a Comitetului director este propusă de președinte și este adoptată la începutul reuniunii de către Comitetul director. Toți membrii Comitetului director pot propune președintelui puncte pentru ordinea de zi și documente în vederea analizării de către Comitetul director.

12.3.   Ordinea de zi a unei reuniuni a Comitetului director este pusă la dispoziția tuturor membrilor Consiliului de supraveghere înainte de respectiva reuniune. Procesul-verbal al unei reuniuni a Comitetului director este pus la dispoziția tuturor membrilor Consiliului de supraveghere la următoarea reuniune a Consiliului de supraveghere.

12.4.   La propunerea președintelui, Comitetul director poate decide să invite unul sau mai mulți alți membri ai Consiliului de supraveghere care să participe la toate sau la o parte a reuniunilor acestuia. Atunci când sunt discutate aspecte specifice legate de o instituție de credit individuală, este invitat reprezentantul autorității naționale competente a statului membru participant în care este situată această instituție de credit.

CAPITOLUL III

DISPOZIȚIE FINALĂ

Articolul 13

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament de procedură intră în vigoare la 1 aprilie 2014.

Adoptat la Frankfurt pe Main, 31 martie 2014.

Președintele Consiliului de supraveghere

Danièle NOUY


(1)  JO L 287, 29.10.2013, p. 63.

(2)  JO L 80, 18.3.2004, p. 33.


ANEXĂ

SISTEMUL DE ROTAȚIE

În sensul articolului 11.3, se aplică următorul sistem de rotație, în baza datelor de la 31 decembrie 2012:

Grup

Stat membru

Număr de locuri în Comitetul director

1

DE

1

FR

2

ES

1

IT

NL

3

BE

2

IE

EL

LU

AT

PT

FI

4

EE

1

CY

LV

MT

SI

SK


Top